UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav sociálního lékařství DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav sociálního lékařství DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav sociálního lékařství DIPLOMOVÁ PRÁCE TEORIE A PRAXE INFORMOVANÉHO SOUHLASU NA ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH REALITA V OČÍCH PACIENTŮ A LÉKAŘŮ Olomouc 2005 Bc. Petra Marhounová

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2005 Bc. Petra Marhounová

3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky TEORIE A PRAXE INFORMOVANÉHO SOUHLASU NA ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH REALITA V OČÍCH PACIENTŮ A LÉKAŘŮ Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Olomouc 2005

4

5 Souhlasím se zpřístupněním mé závěrečné práce studijním účelům. V Olomouci dne 1. srpna 2005 vlastnoruční podpis

6

7 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 1. srpna 2005 vlastnoruční podpis

8

9 PODĚKOVÁNÍ: Děkuji panu Mgr, Ing. Lukášovi Prudilovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, za konzultace a informace z právnické oblasti. Děkuji MUDr. Zdeňkovi Kučerovi, sociologovi, který mi velice pomohl s navrhováním designů dotazníků a za jeho cenné informace, které mi při jeho sestavování významně posloužily. Děkuji Ivetě Valenové, RN, MS nejen za kritické připomínky, jenž byly vždy na místě, ale především za zkušenosti, o které se se mnou během zpracovávání diplomové práce dělila a za čas, kterého opravdu nebylo málo. Děkuji Mgr. Janě Zapletalové, Ph.D. za odbornou pomoc při sestavování dotazníků a za jeho statistické zpracování. Děkuji Bc. Veronice DiCara a Bc. Lence Kalábové za jejich nápady, postřehy a podněty, které mi velmi pomohly. Děkuji všem vedoucím lékařům, kteří mi dovolili provést výzkum na jejich pracovišti a za jejich vstřícné chování. Děkuji všem respondentům, kteří vyplnili dotazníky, za jejich ochotu a čas, který mi věnovali. Děkuji svému manželovi za trpělivost s jakou snášel studené večeře v době finalizace této práce a povzbuzení, kterého se mi od něho po celou dobu dostávalo. Děkuji i mnoha dalším přátelům, kteří mi pomáhali řešit problémy, jenž se při zpracování tématu vyskytovaly, zvláště pak svým spolupracovníkům, kteří vytrvale a trpělivě poslouchali mé hartusení. V Olomouci dne 1. srpna 2005 Petra Marhounová

10

11 Anotace diplomové práce Název práce: Teorie a praxe informovaného souhlasu na onkologických pracovištích. Realita v očích pacientů a lékařů. Titul a jméno autora: Bc. Petra Marhounová Instituce: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Obor: Management zdravotnictví Vedoucí práce: Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Počet stran: 83 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2005 Klíčová slova: Informovaný souhlas, práva pacientů, sdělování informací, společné rozhodování, komunikace. Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na teorii informovaného souhlasu ve smyslu procesu informování a jeho aplikaci ve zdravotnictví. Podstatou první části je nástin souvislostí informovaného souhlasu, které v sobě zahrnují legislativní, etické, kulturní, psychologické aspekty. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového výzkumu prováděného na onkologických pracovištích fakultních nemocnic v Praze a Brně. Z pozice lékařů byly hodnoceny okolnosti, které ovlivňují jeho rozhodnutí informovat pacienta a z pozice pacientů studie srovnává, co očekávali za informace a kterých informací se jim dostalo. Současně se zabývá následnou spokojeností pacientů se sdělenými informacemi.

12 Abstract Title: The Theory and Practice of the Informed Consent at Oncology Units. The Reality from Patients and Doctors Author s name: Marhounová Petra, Bc. School: Institute of Social Medicine and Health Care Policy, Faculty of Medicine, Palacký University Olomouc, Czech Republic Program: Management of healthcare Consultant: Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Number of pages: 83 Number of attachments: 3 Year: 2005 Key words: Informed Consent, Rights of Patients, Disclosing Information, Shared Decision Making, Communication This thesis describes the theory of the informed consent; it focuses on the process of giving information to patients and its application in the health sector. The first part gives some essential aspects of the informed consent, such as those of legislation, ethics, culture and psychology. The practical part contains the results of questionnaire research that was carried out at the oncology units of several teaching hospitals in Prague and Brno. From the point of view on the part of the doctors part were evaluated circumstances which influence doctors decisions to inform patients. From the point of view of the patients this study compares what information these patients expected to be given and what information they actually got received. Furthermore, this study evaluates follow-up satisfaction of the patients with the information given.

13 MOTTO: Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu. (D. Livingston)

14

15 OBSAH OBSAH...7 ÚVOD...12 TEORETICKÁ ČÁST TEORIE INFORMOVANÉHO SOUHLASU Terminologie Co je informovaný souhlas Význam informovaného souhlasu Aktivizace pacientů Právní ochrana Kvalita poskytované péče Navození důvěry mezi pacientem a lékařem Obsah a náležitosti informovaného souhlasu Forma souhlasu Historie informovaného souhlasu Požadavek či potřeba souhlasu pacienta Podmínky pro informovaný souhlas Uvědomění si nutnosti změny Přijatelné právní předpisy Komunikace lékaře s pacientem Souvislosti informovaného souhlasu Informovaný souhlas a etika Informovaný souhlas a zákony v ČR Úmluva o lidských právech a biomedicíně Listina základních práv a svobod Zákon o péči o zdraví lidu Občanský zákoník Informovaný souhlas a použití v praxi Překážky a problémy v informování Pojem informovaného souhlasu v zahraničí...37 VÝZKUMNÁ ČÁST CÍL VÝZKUMU A FORMULACE HYPOTÉZ Hypotézy

16 3 VÝZKUMNÝ SOUBOR...42 Tabulka č. 1: Seznam klinik souhlasících s provedením výzkumu Tabulka č. 2: Návratnost dotazníků dle jednotlivých klinik Rozložení základních demografických údajů lékařů Tabulka č. 3: Základní demografické charakteristiky výzkumného souboru lékařů Rozložení základních demografických údajů pacientů Tabulka č. 4: Základní demografické charakteristiky výzkumného souboru pacientů POUŽITÉ METODY Konstrukce dotazníku METODA ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT VÝSLEDKY DESKRIPCE A INTERPRETACE Výsledky dotazníků od lékařů Druhy poskytovaných informací (otázky 1 9) Tabulka č. 5: Přehled informací, které lékaři poskytují/neposkytují pacientům Graf č. 1: Přehled informací, které lékaři poskytují/neposkytují pacientům Okolnosti ovlivňující rozhodnutí lékaře informovat pacienta (otázky 10 18) Graf č. 2: Podávání informací pacientovi, který je odmítá Tabulka č. 6: Okolnosti, které ovlivňují rozhodnutí lékaře informovat pacienta Graf č. 3: Okolnosti, které ovlivňují rozhodnutí lékaře informovat pacienta Ověření hypotéz statickými metodami (dotazník pro lékaře) Tabulka č. 7: Okolnosti ovlivňující lékaře informovat pacienta dle hypotézy č Tabulka č. 8: Informování o prognóze pacienta ve vztahu k věku lékařů Graf krabicový č. 4: Vliv prognózy onemocnění na podávání informací lékařem Tabulka kontingenční č. 9: Prognóza pacienta ve vztahu k pohlaví lékaře Tabulka č. 10: Délka praxe lékaře ve vztahu k poskytování informací o fyzikálním vyšetření Graf krabicový č. 5: Informování pacienta o výsledcích každodenního fyzikálního vyšetření Výsledky dotazníků od pacientů Informování o diagnóze a práva pacientů (otázky ) Graf č. 6: Srovnání přání pacientů týkající se načasování sdělování diagnózy a realitou Graf č. 7: Spokojenost pacientů s načasováním sdělování diagnózy Informování o diagnostických postupech (otázky ) Informování o terapii (otázky ) Graf č. 8: Místo a případně osoba, v přítomnosti které by chtěli pacienti dostávat informace Graf č. 9: Místo a případně osoba, v přítomnosti které pacienti informace dostávali Ověření hypotéz statistickými metodami (dotazník pro pacienty) Tabulka kontingenční č. 11: Přání pacienta dostat informace o diagnóze a realita Tabulka č. 12: Poskytování informací o diagnostických a terapeutických postupech Tabulka kontingenční č. 13: Očekávání a skutečnost v informování o dg. postupech Tabulka kontingenční č. 14: Očekávání a skutečnost v informování o biopsii/punkci

17 Tabulka kontingenční č. 15: Očekávání a skutečnost v informování o vyšetření zobrazovacími metodami Tabulka kontingenční č. 16: Očekávání a skutečnost v informování o způsobech léčby Tabulka kontingenční č. 17: Očekávání a skutečnost v informování průběhu a rizicích léčby cytostatiky/radioterapie Tabulka kontingenční č. 18: Očekávání a skutečnost v informování o účelu a průběhu operace Tabulka č. 19: Požadavek pacientů na informace v porovnání s věkem pacientů Graf bodový č. 10: Otázka očekávání informací o možných způsobech léčby Graf krabicový č. 11: Otázka očekávání informací o možných způsobech léčby Graf bodový č. 12: Otázka očekávání informací o léčbě cytostatiky/radioterapií Graf krabicový č. 13: Otázka očekávání informací o léčbě cytostatiky, event. radioterapii Graf bodový č. 14: Otázka očekávání informací o účelu a průběhu operace Graf krabicový č. 15: Otázka očekávání informací o účelu a průběhu operace Tabulka kontingenční č. 20: Předpoklad, že pacienti dostanou informace o biopsii/punkci v závislosti na vzdě - lání Tabulka kontingenční č.21: Předpoklad, že pacienti dostanou informace o vyšetření zobrazovacími metodami v závislosti na vzdělání KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ Lékaři Pacienti DISKUSE VÝSLEDKŮ Návrh změn v konstrukci dotazníku ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHY INFORMOVÁNÍ O DIAGNÓZE: byl(a) jsem lékařem nebo zdravotní sestrou při první hospitalizaci informován/a o právech pacientů, včetně práva být informován: myslím si, že by pacient měl být při první hospitalizaci informován o provozu oddělení (denní rozvrh doba vizity, doba návštěv atd.): dostal(a) jsem informace o provozu oddělení:

18 1.4 myslím si, že by lidé měli být lékařem informováni o své diagnóze: dostal(a) jsem od lékaře informace o mé diagnóze: v případě, že jste byl(a) informována o diagnóze, byl(a) jste se způsobem informování spokojen(a): při přijetí na toto oddělení/kliniku jsem si představoval(a), že budu o diagnóze informován(a): informace o diagnóze jsem při přijetí na toto oddělení/kliniku dostal(a): s načasováním (viz možnosti odpovědi v otázce č. 1.8.) informování o mé diagnóze jsem byl(a): INFORMOVÁNÍ O DIAGNOSTICKÝCH POSTUPECH předpokládal(a) jsem, že dostanu od lékaře nebo zdravotní sestry informace o důvodech odběrů krve a následných laboratorních výsledcích: dostal(a) jsem informace o důvodech odběrů krve a následných laboratorních výsledcích: v případě, že jste byl(a) informován(a) o důvodech odběrů krve a následných laboratorních výsledcích, byl(a) jste s informováním spokojen(a): domníval(a) jsem se, že dostanu informace o biopsii (odebrání vzorku tkáně) a/nebo sternální punkci (odběr kostní dřeně z oblasti hrudní kosti): dostal(a) jsem informace o účelu, průběhu a rizicích biopsie a/nebo sternální punkce: v případě, že jste absolvoval(a) něco z výše uvedených zákroků a byl(a) jste informován(a), byl(a) jste s informováním spokojen(a): předpokládal(a) jsem, že dostanu informace o účelu a průběhu vyšetření zobrazovacími metodami (rentgen, CT tunel, sono ultrazvukové vyšetření a jiné): dostal(a) jsem informace o účelu a průběhu před vyšetřením zobrazovacími metodami: v případě, že jste byl(a) o výše zmiňovaných vyšetřeních informován(a), byl(a) jste s informováním spokojen(a): INFORMOVÁNÍ O TERAPII předpokládal(a) jsem, že dostanu informace o možných způsobech léčby mé nemoci: dostal(a) jsem informace o možných způsobech léčby mé nemoci: v případě, že jste byl(a) informován(a) o možných způsobech léčby vaší nemoci, byl(a) jste s informováním spokojen(a): předpokládal(a) jsem, že dostanu informace o průběhu, rizicích léčby cytostatiky (chemoterapie) a/nebo radioterapie (ozařování): dostal(a) jsem informace o léčbě cytostatiky a/nebo radioterapie: v případě, že jste byl(a) informován(a) o léčbě cytostatiky (průběhu, rizicích) a/nebo radioterapii, byl(a) jste s informováním spokojen(a): představoval(a) jsem si, že dostanu informace o účelu a průběhu operačního zákroku: dostal(a) jsem informace o účelu a průběhu operačního zákroku:

19 3.9 v případě, že jste byl(a) informován(a) o průběhu, rizicích operačního zákroku, byl(a) jste s informováním spokojen(a): předpokládal(a) jste, že budete informován(a) před propuštěním z nemocnice (např. o dennímu režimu, dietních doporučení apod.) před propuštěním z nemocnice jsem dostal(a) potřebné informace v případě, že jste byl(a) informován(a) před propuštěním z nemocnice, byl(a) jste s informováním spokojen(a): při přijetí na toto oddělení jsem předpokládal(a), že budu informován(a) o účelu mně podávaných léků a jejich nežádoucích účincích: dostal(a) jsem informace o účelu mně podávaných léků a jejich nežádoucích účincích: v případě, že jste byl(a) informován(a) o účelu podávaných léků a jejich nežádoucích účincích, byl(a) jste s informováním spokojen(a): myslím, že by pacienti měli dostávat informace o průběhu léčby, o plánování léčby, diagnostických vyšetřeních a léčebných postupech: dostával(a) jsem informace o průběhu léčby, o plánování léčby, diagnostických vyšetřeních a léčebných postupech: myslím si, že pacienti by měli dostávat informace týkající se léčby, zdravotního stavu: dostával(a) jsem informace týkající se léčby, zdravotního stavu: s místem, kde jsem byl(a) informován(a) jsem byl(a) spokojen(a): předpokládal(a) jsem, že dostanu informace o průběhu léčby spontánně bez vlastního vyžádání:

20 ÚVOD Informovaný souhlas je pojem, se kterým se nejen v nemocnici setkáváme každý den. Současná situace v České republice je poněkud chaotická pokud se dotýkáme právě informovaného souhlasu. V literatuře nacházíme velice málo podkladů k tomu, abychom mohli s určitostí říci, jak aplikovat informovaný souhlas v praxi. Jak informovat, kdy informovat, za jakých podmínek. Z chaosu nás nevyvádí ani naše legislativa, která je z hlediska dynamicky se vyvíjející medicíny velmi rigidní a především zastaralá. Viz zákon o péči o zdraví lidu z roku Už několik let se zákonodárci snaží o jeho novelizaci a věřme, že již nebudeme muset dlouho čekat. Informovaný souhlas vytváří celé klubko otázek a ještě více pak otázek bez jednoznačných odpovědí. V posledních dvou letech se situace trochu mění. Objevují se semináře a konference o informovaném souhlasu. Nastává výměna názorů mezi lékaři samotnými, ale i mezi lékaři a právníky. V této oblasti si přiznejme, že jsme v plenkách. Informační zdroje nám neposkytují žádná kvantitativní nebo kvalitativní data, která by se informovaného souhlasu týkala, neboť žádný výzkum v této oblasti v České republice proveden nebyl. Hlavním důvodem této práce je důkladnější teoretický rozbor oblasti informovaného souhlasu, jak je vnímán v naší republice. Pokoušíme se nastínit i situaci v jiných zemích. Zaměřujeme se na informovaný souhlas u onkologicky nemocných pacientů a to v obdobích od přijetí, během hospitalizace a následného propouštění do domácí péče. Mluvíme v tomto případě o informovaném souhlasu jako povinnosti lékaře pacienta informovat. Při rozvaze nad tím, jak uchopit informovaný souhlas ve výzkumu, na co se při šetření zaměřit jsme naráželi na stále nové věci. Výzkum by šlo určitě koncipovat v mnoha rovinách s mnoha proměnnými. Závěrem dlouhého přemýšlení a diskutování bylo, že nelze v jedné studii pojmout celý (veškerou problematiku) informovaný souhlas, ale je potřeba z toho klubka vytáhnout jednu jedinou nit a té se při návrhu a zpracovávání držet. Rozhodli jsme se pro specifikaci šetření směrem k onkologicky nemocným pacientům a jejich ošetřujícím lékařům. Jde samozřejmě o velice specifickou skupinu, ale určitým pomocníkem nám byly studie, na kterých pracovali dva studenti psychologie filozofické fakulty v Brně. 1

21 Cílem výzkumu je jednak zjistit okolnosti, které ovlivňují rozhodnutí lékaře informovat pacienta či nikoliv a u pacientů se zaměřit na to, které informace očekávali a které se jim v realitě dostaly. Tato práce si mimo výše uvedené klade za cíl být další kapkou v moři poznání a zkoumání informovaného souhlasu ve zdravotnictví. 1

22

23 Teoretická část Teoretická část 1

24 Teoretická část 1 TEORIE INFORMOVANÉHO SOUHLASU 1.1 Terminologie S informovaným souhlasem se setkáváme v kontextu s etikou, právem a medicínou a to v klinické i experimentální či-li výzkumné části medicíny. Týká se pacientů, kteří jsou na straně přijímající zdravotní péči nikoliv v roli pasivního konzumenta, ale naopak aktivního zastánce své osobnosti a individuality. Pokusme se na začátku rozdělit sousloví informovaný souhlas na dvě samostatná slova. Slovo informace 1 je latinského původu a znamená poučení, zpráva. Zlámal píše, že pro ekonomy je informace taková zpráva, která přináší podstatné údaje pro daný subjekt, a na kterou tento subjekt reaguje anebo by reagovat měl (Zlámal, 2002, str.8). V biologii se setkáváme s genetickou informací, v oblasti výpočetní techniky s informační technologií, či informačními systémy. Informace přijímáme i předáváme. Slovo informace se v dnešní době skloňuje ve všech pádech. Setkáváme se s nimi na každém kroku našeho života (od našeho zrození). Rodiče nám předávají své informace tj. zkušenosti. Ve škole i dále na pracovišti s informacemi pracujeme, zpracováváme. Informace se na nás hrnou ze všech stran. Druhou část sousloví tvoří slovo souhlas. Souhlas je vyjádřen jako svobodné rozhodnutí. S informovaným souhlasem se nesetkáváme pouze v oblasti vědy a medicíny, ale i při světských slavnostech, pokud tak můžeme nazvat svatbu. Oddávající se snoubenců ptá, zda byli informováni o zdravotním stavu svého partnera, zda se svobodně rozhodli a souhlasí s uzavřením sňatku. I v tomto případě nešlo určitě o jednorázové sdělování si informací mezi snoubenci, ale o celý proces informování a člověk po těchto informacích sám rozhoduje, zda do manželství i s riziky s tím spojenými půjde. Svobodně se rozhodl na základě informací. Kde nejsou informace, tam bychom neměli svobodný souhlas vůbec očekávat. Jestliže i přesto souhlasí, nemělo by nás to ukolébat v nečinnosti. 1 [původ, původem, původní] sdělení, zpráva, podávaná ústně, písemně nebo jiným způsobem (s pomocí signálů, [technika, technický] prostředků); od pol. 20. st. obecně [vědecký] pojem, užívaný v řadě oborů 1

25 Teoretická část Vyžadujeme-li po někom vyjádření skutečného souhlasu s jednáním nebo postupem, který se ho týká, musíme splnit dvě základní podmínky pro to, aby takový souhlas byl skutečně výrazem svobodné vůle: 1) Musí být dotyčný obecně způsobilý věkem, momentálním stavem i svým duševním potenciálem posoudit svá práva a význam, který pro něj souhlas či nesouhlas bude mít. Jedná se tedy o to, zda je jedinec způsobilý k právním úkonům a to nejen obecné, ale i v konkrétní době, kdy má svůj souhlas dát. 2) Nelze od nikoho jakkoliv dobře způsobilého k právním úkonům očekávat skutečný souhlas, pokud nebude mít pro posuzování a rozhodování dostatek informací a bude-li se rozhodovat v časové či jiné tísni. Pouze za opačných okolností se jedná o svobodný a kvalifikovaný souhlas (Sucharda, 2002). 1.2 Co je informovaný souhlas Podle autorů Velkého lékařského slovníku je to souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s prováděním léčebných výkonů, poskytnutý na základě řádného poučení lékařem o povaze nemoci, léčebného výkonu a jeho možných a předpokládaných následcích. Souhlasné vyjádření pacienta se zařazením do klinického pokusu. Informovanost spočívá v poskytnutí dostatku informací pacientovi ohledně cílů studie, jejím průběhu, možných rizicích či naopak eventuálnímu prospěchu z účasti ve studii (Vokurka, Hugo a kolektiv, 2003). Použití informovaného souhlasu se týká nejenom lékařské péče a klinických studií, ale i zkoušení zdravotnických prostředků, výzkumu jako celek, transplantací. Podle Bergové existují tři rozdílná vnímání informovaného souhlasu. Autoři Faden a Beauchamp ve své obsáhlé analýze A History and Theory of Informed Consent, rozlišují mezi dvěma pohledy koncepcí orientovanou na předpisy, legislativu a filosofickou koncepcí. Třetím typem pohledu je společné rozhodování, které bylo prosazováno Prezidentovou komisí pro studium etických problémů v medicíně 2 (Berg, Appelbaum, Lidz, Parker, 2001, str.15). Koncepce orientovaná na dodržení legislativy a předpisů se týká zákonně nebo institucionálně efektivního oprávnění získaného od pacienta nebo jiného subjektu. Filosofická koncepce se opírá o etické a kulturní hodnoty. Informovaný souhlas by měl být řízen normami, které jsou odvozeny z nařízení a požadavků. Zmiňovaná nařízení a požadavky se formují a vyvíjí z určitých příčin/předpokladů historických, praktických a normativních (tj. díky etickým a kulturním hodnotám). Filosofické vnímání informovaného souhlasu identifi- 2 V originálu President s Commission for study of Ethical Problems in Medicine 1

26 Teoretická část kují Faden a Beauchamp jako autonomní oprávnění subjektu nebo pacienta, autorizujícího profesionála buď k zahrnutí pacienta do výzkumné studie, nebo k zahájení léčebného plánu. Společné rozhodování a informovaný souhlas jsou nyní významným tématem pro pacienty, protože je jim nabízeno více informací než kdykoliv před tím. I když individuální pacienti stále zachovávají pasivní roli, společnost jako celek od lékařské profese očekává, že bude pacienty vzdělávat, informovat a zapojovat (Tate, 2005). Z pacientovy perspektivy se informovaný souhlas jeví jako právo zatímco z lékařova úhlu pohledu jde o povinnost a závazek. Ve skutečnosti zvyšuje zodpovědnost jak pacienta tak lékaře. 1.3 Význam informovaného souhlasu Aktivizace pacientů Pacient přicházející do ordinace nebo nemocnice je sice ovlivněn problémy, které ho k ošetření přivádí, ale není zbaven své důstojnosti ani svých práv a to zejména na informace. Pacient by měl mít možnost účastnit se při rozhodování a volbách týkajících se jeho léčby. Je pravda, že se může cítit ve zdravotnickém zařízení velmi zranitelný a bezmocný a ve většině případů má z odmítnutí léčby nebo zákroku větší strach než z jeho podstoupení. Pokud od pacienta budeme požadovat rozhodnutí, pak potřebujeme jeho spolupráci, respektive aktivní účast. Informování není pouhým pasivním naslouchání pacienta lékaři, ale dialog dvou partnerů. Informovaný souhlas nicméně neznamená, že zodpovědnost za konečné rozhodnutí je přenesena na samotného pacienta. V klinické praxi jsou to lékaři, kteří by měli dělat takového průvodce a pomáhat pacientům při rozhodování a dělání rozhodnutí. Proto hovoříme o společném rozhodování (v angličtině používaný výraz shared decision making). Pacientům může informování a aktivní účast na rozhodování pomoci při zbavení se úlohy submisivního jedince, který není odkázán pouze na lékaře, ale stává se v léčbě o svou osobu partnerem (ne každý o to má zájem být podřízený může být i mnohem jednodušší žádný podíl na společném rozhodování). Při aktivním přístupu lze očekávat, že se mu dostane informací, které jsou mu jazykově a tedy i obsahově bližší. 1

27 Teoretická část Právní ochrana Informovaný souhlas je zároveň určitým potvrzením, že byl pacient adekvátně poučen a na základě poučení a porozumění souhlasí s navrhovaným postupem. Samozřejmě informovaný souhlas nezbavuje lékaře zodpovědnosti za správné provedení určitého výkonu. V případě písemného dokumentu může u pacienta vzbudit nové otázky na lékaře a pokud je to lékařem vnímáno pozitivně, pak má před sebou nikoliv pacienta, ale aktivního partnera (ne každému lékaři takováto role vyhovuje), který bude i lépe spolupracovat (otázka navození důvěry). Z výše uvedeného vyplývá, že ke společnému rozhodování musí dotyčné strany chtít informovat a být informovány Kvalita poskytované péče Informovaný souhlas je bezpochyby důležitým krokem v otázce kvality. Vždyť součástí akreditací nemocnic je sledování používání informovaných souhlasů ve formě podepisujících standardních formulářů nebo zápisem do zdravotnické dokumentace. Nutno podotknout, že žádný standard ani formulář nemůže nahradit skutečnou komunikaci a skutečné společné rozhodování. Pokud si položíme otázku, co je to kvalitní informace, pak vězme, že je to ta, které pacient porozumí. Informace, aby mohla být považována za kvalitní musí být srozumitelná, dostatečně jasně a vhodně formulovaná pro pacienta, kterého se to týká. Pacient musí informaci porozumět tak, aby mohl sám zvážit nutnost a účelnost zamýšleného zákroku v porovnání s riziky a také s nepohodlím a bolestí, které mu zákrok způsobí. Informace musí být přizpůsobena věku, úrovni vzdělání a v neposlední řadě též psychickému stavu pacienta (Mach, 2003, str. 16). Představme si člověka z jiné planety, který navštívil naší zeměkouli. Jak mu předáte znalosti o naší zemi? V dané situaci bychom mohli využít modelů, příkladů, uplatníme různé senzorické podněty. Ne všechny vědomosti jsou pochopitelné slovy (Berger, Allat, 2002). 1

28 Teoretická část Navození důvěry mezi pacientem a lékařem Informovaný souhlas pomáhá při vytvoření tolik potřebné důvěry mezi pacientem a lékařem případně dalším zdravotnickým personálem. Pacient získává větší důvěru i ke zdravotnickému zařízení celkově a tím s sebou přivádí další potencionální klienty. Zvyšuje se tím i prestiž daného pracoviště. Důvěra je klíčem ke spolupráci a vzájemnému porozumění. A to nejen v oblasti zdravotnictví. 1.4 Obsah a náležitosti informovaného souhlasu Není jednoduché vytvořit seznam položek, které jsou součástí informovaného souhlasu. V tomto případě je naprosto zbytečné nějaký seznam vytvářet. Informovaný souhlas je proces informování, který začíná vstupem pacienta do ordinace nebo do nemocnice a končí informacemi o tom, jak se má pacient chovat po propuštění z nemocnice domů či odchodem z ordinace. Nicméně je vhodné si alespoň stručně vyjmenovat základní oblasti. Směrem k pacientovi nesmíme opomenout na informování o možnostech diagnostiky, terapie. Dále rizika dané intervence, v případě léků účel, způsob aplikace a případné nežádoucí účinky. Ale především vést dialog s pacientem. Neponechat informování ve formě poučení, vtáhnout pacienta do dění a získat z rozhovoru dostatečné množství pro nás důležitých informací. Pomocí takového rozhovoru si můžeme udělat obrázek o tom, zda jde o pacienta, který chce mít informace a který se zajímá o své zdraví nebo pasivního odevzdaného jedince. Je dobré zjistit jaké má pacient starosti, čeho se nejvíce ve vztahu k jeho nemoci či problémům obává. Bez objevení důvodu, proč pacient přichází je téměř nemožné poskytnout mu adekvátní informace. Důležité je zjistit, jak pacient rozumí svému zdraví, jak vnímá své zdraví. Zda se k němu staví aktivně či naopak pasivně. Viz kapitola Komunikace lékaře s pacientem. V ordinaci (a pravděpodobně nejen tam) je důležité nespoléhat se vždy pouze na intuici nebo odhad. Jak se říká zdání klame a jak Agar ve svém článku uvádí lékaři nejsou vždy dobří v odhadu pacientových preferencí. Což má za následek špatný předpoklad co pacienti chtějí či nechtějí (Agard, 2005). A nedorozumění nebo nepochopení je na světě. 1

29 Teoretická část Kromě obsahu je hodně diskutovanou částí i množství sdělovaných informací, čímž je myšleno, jak konkrétní má informovaný souhlas být. Záleží pravděpodobně případ od případu a to zejména ve vztahu k dotčené osobě (typ pacienta vnější či vnitřní kontrolor, anamnéza). Existují dva extrémy, naprostá konkretizace např. v uvádění rizik nebo nežádoucích účinků a na druhé straně všeobecný informovaný souhlas, který nelze za platný souhlas vůbec považovat. Viz kapitola Je potřeba si uvědomit, že nejen lékař je zdrojem informací. Jak uvádí ve svém článku Berger a Allat, obsáhlé informace získává pacient od spousty poskytovatelů zdravotnické péče, od členů rodiny, obhájců, z knih, časopisů a z internetu. Množství informací z tolika zdrojů mohou být spíše břemenem/přítěží než přínosem. Některé z informací mohou mít vysokou úroveň platnosti i spolehlivosti a ostatní naopak velmi nejistou hodnověrnost. Emocionální náklad špatných zpráv může spíš potlačit porozumění nebo chápání pacienta ( ) Přespříliš informací jsou překážkou v rozhodování. Zdravotník musí v takových případech jednat jako filtr v některých případech i jako zásobník. Uměním zdravotníka profesionála je transformovat informace do vědomostí (Berger, Allat, 2002). V konkrétní rovině obsahu bychom se mohli shodnout v tom, že jakýkoliv písemný informovaný souhlas by měl obsahovat a téměř vždy obsahuje identifikační údaje pacienta, kterého se informování týká. Souhlas se tedy zároveň stává dokumentem, na který se vztahují povinnosti s nakládáním s osobními údaji 3. Každý takový souhlas by měl být vyhotoven v minimálně dvou provedeních. Jeden pro založení do dokumentace a druhý pro pacienta samotného. Informace musí být napsány srozumitelně a stručně. Tedy jazykem pacienta (nepoužívat odbornou lékařskou terminologii). Pacient by měl mít dostatek času si písemný souhlas přečíst. Čtením by to však nemělo skončit. Je na místě, aby lékař zjistil, zda pacient všemu napsanému rozumí a zodpověděl případné dotazy. Písemná část procesu informování je součástí přípravy pacienta na jeho rozhodnutí. Podle vzorů dokumentů informovaných souhlasů z několika států je nedílnou součástí kromě data a podpisu lékaře a pacienta i podpis svědka informování. Informovaný souhlas by měl obsahovat nejen poučení ošetřujícího lékaře, ale pokud jde např. o operační zákrok nebo výkon, který vykonává jiný než ošetřující lékař, pak by to měl být právě on, kdo informuje a zároveň vytváří vztah důvěry mezi ním a pacientem. Před operací by měl tedy znát pacient svého operatéra nebo 3 Viz zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 1

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 4,

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Etika výzkumu v behaviorálních vědách: praktické zkušenosti a výzvy

Etika výzkumu v behaviorálních vědách: praktické zkušenosti a výzvy Etika výzkumu v behaviorálních vědách: praktické zkušenosti a výzvy Filip Smolík smolik@praha.psu.cas.cz Psychologický ústav AV ČR Etika ve výzkumu Ve vědě je řada potenciálně etických témat Etika publikování

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

5 Formální stránka souhlasu

5 Formální stránka souhlasu Info_souhlas_A5_s9_154 10.9.15 10:05 Stránka 66 5 Formální stránka souhlasu 5.1 Vyjádření souhlasu Poté, co pacient získá patřičné informace, pochopí je, eventuálně položí otázky a dostane na ně od zdravotnického

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více