2. Diody a usmrovae P N pechod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod"

Transkript

1 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout : a) pechodem P N b) pechodem kov polovodi 2.1. P N pechod pi spojení dvou polovodi P,N bez piloženého naptí vznikne metalurgický pechod je to místo, kde koncentrace donor = koncentrace akceptor.,,p",,n" 5*1 5,2,2 1*1 6 E,4 (V)

2 OPN oblast prostorového náboje, chybí mu voln pohyblivé náboje» depletiní vrstva = depletion layer z hraniní oblasti polovodie P odejdou difúzí díry do oblasti N a z hraniní oblasti polovodie N odejdou difuzí e do oblasti P, vzniknou nepohyblivé ionty ty jsou nábojem elektrického pole o vysoké intenzit vzniklé elektrické pole zptn pitahuje minoritní nosie, tj. e z P do N a díry z N do P jde o drift ten má opaný smr než difúze. Nastává rovnost : difúze = drift Dioda s P N pechodem P N pechod opatíme kontakty, piložíme naptí: a) propustný smr I u dojde ke snížení OPN vrstvy: díry zanou driftovat z P do N e zanou driftovat z N do P» díry po urité vzdálenosti za OPN zrekombinují jde o tzv. difúzní délku. celkový proud tvoí proud e a dr v pásovém modelu P N

3 E(eV) 1,,5 W C tj. prbh energie bez piloženého naptí,5 1, W V tj. prbh energie s piloženým naptím b) závrný smr OPN se rozšíí E(eV) 2, 1, P W C prbh energie bez vnjšího naptí 1, N W V

4 2.3 Voltampérová charakteristika pechodu PN ideální pechod PN se ídí,,schockleyho rovnicí : eu kt I I ( e 1) I (ma) propustný U (V) U (V) závrný 1,2,4,6, I (pa) Mení VA charakteristiky: 1) varianta 2) varianta A G

5 2.4 Lavinový a tunelový jev pi tchto jevech nastává prraz pechodu PN» pi pekroení prrazného naptí prudce vzroste proud. lavinový jev s rostoucím závrným naptím roste tlouška OPN vzroste intenzita el. pole to urychluje volné e, které se srazí s atomy mížky, vyrazí valenní elektron, elektron drová vodivost prudce zvýší proud diodou» proud nabývá vysokých hodnot» zniení diody. tunelový jev = Zenerv jev pechod PN tvoí bariéru, tu e mohou pekonat tunelovým jevem. X jde o to, že valenní e mohou projít z valenního pásu polovodie P do vodivostního pásu polovodie N. nemá destruktivní charakter prakticky se Zenerv jev Si diod uplatuje jen pro U z < 8V! 2.5 Parametry diod i F (ma) I FSM I FAV úbytek v propustém smru: Si diody ~ (,6,7) Ge diody ~ (,2,3) u (V) U SM U M u F (V) u T U F i (ma)

6 U M maximální opakované závrné naptí U SM maximální neopakovatelné závrné naptí I FAV maximální dovolená stední hodnota proudu I FSM maximální povolený impulsní proud Zpravidla: I FSM = 1F FAV Platí: Ztrátový výkon v propustném smru = ztrátový výkon v závrném smru» tj. dáno pouzdrem diody. 2.6 technologie výroby technologie slitinové na destiku typu N se položí kulika P, uloží se do pece. Si 14 C P Ge 55 C N nevýhoda jednotlivé prvky se liší vlastnostmi technologie difúzní difúzní pímsi z plynné fáze N P Plynná atmosféra s dotujícím plynem plyn pronikne do destiky do hloubky 2m výhoda lze vyrobit prvky s malým rozptylem vlastností selektivní difúze s oxidovou maskou planární technologie Si destika se nechá v atmosfée vodních par» povrch zoxiduje» SiO 2 Si SiO 2 otvor se vybrousí

7 2.7 typy diod s pechodem PN 1. diody usmrovací vyznaují se ventilovým úinkem, k usmrnní stídavých proud frekvence ~ 1kHz I FAV ~ (ma, ka) U M ~ (V, kv) zpracovávají velké výkony 2. diody vysokofrekvenní = signálové usmrují naptí o frekvencích ~ (khz, 1GHz) zpracovávají malé výkony ~ ma ím vyšší frekvence, tím menší plocha pechodu» využívají se hrotové diody. 3. diody stabilizaní = Zenerovy diody dnes Uz = (2,3,4,.4)V teplotn nezávislé naptí Uz 6V U Z pro U 6V výrobci provádí komopenzaci pomocí antisériové diody» produkt se nazývá referenní dioda 4. kapacitní dioda vyznaují se velkou kapacitou pechodu PN a) varikap chová se jako lineární kondenzátor hodnota kapacity se nastavuje stejnosmrným naptím pivedením U f naptí se kapacita nemní b) varaktor chová se jako nelineární kondenzátor bhem periody se mní hodnota kapacity

8 5.tunelová dioda uplatuje se tunelový jev v propustném smru je neperspektivní 2.8 Usmrovae 1. jednocestný 2. dvojcestný 3. mstkový 1) vlastnosti jednocestného usmrovae i D Ivýst U 2 U2MAX D u 1 u 2 C u C U SS t U C u ef p 1[%] zvlnní: u ss Proud diodou tee jen tehdy (pípad se zapojeným U SS i D t kondenzátorem), kdy na anod diody je naptí o U F vtší než na katod diod t

9 volba prvku: kondenzátor na naptí > U ss dioda I FAV > I výst u 2 U U U 2U M 2MAX SS SS výhody: jednoduchost nevýhody: velké zvlnní výstupního naptí lze ho používat jen pro malé výkony velké ztráty v trafu zpsobené nesymetrickým zatížením 2) vlastnosti dvojcestného usmrovae poloviní hodnota zvlnní kapacitor je dobíjen 2 násobnou frekvencí» 1Hz» empirická hodnota K=3s nevýhoda: trafo s vyvedeným stedem jeho sekundární vinutí jsou zapojená do série a jsou shodná 3) vlastnosti mstkového není nutné trafo s vyvedeným stedem parametry diod: I IFAV 2 U M výst U to proto, že v závrném smru jsou 2 diody v sérii 2MAX kondenzátor: U SS u 2 vhodný pro velké výkony

10 2.9 Stabilizátory naptí 1) stabilizátor se využívá kolmého kolena závrné V A charakteristiky nastavení pracovního bodu P[ u, u ] provedeme pomocí odporu, pracovní bod je prseík V A charakteristiky a zatžovací pímky. P[1V, 15mA] i u U s osou x: i :[ U ;] U s osou y: u :[, ] Prakticky: i i Z i u u Z pracovní oblast

11 initel proudové stabilizace: S I uvýst ivýst» jeli hodnota nižší, tím je odolnjší vi zmnám výstupního proudu. initel napové stabilizace: S U uvst uvýst» ím je vtší, tím je odolnjší vi zmnám vstupního naptí Mení na stabilizátorech: I 2 I Z U 1 U 2 Z 1) zatžovací charakteristika U Z = f(i Z ) U 1 = konst. U 2 I Z 2) pvodní charakteristika U Z = f(u 1 ) = konst. U 2 U 1

12 P. 1. Urete pracovní bod, jeli U = 12V, = 12 pro dva typy zátží: a) Z1 = 1K b) Z2 = U U Z U2 ad a) U Ui Z Ui U 1,7V Z i Z Z Z Z 17 ad b) i U(V) U 2.. a b 5 P 1 =[U,] P 2 =[, i u U U ] 1 I(mA)

13 2) stabilizátory naptí integrované a) tísvorkové stabilizátory naptí jde o stabilizátory se zptnovazební smykou» vykazují lepší vlastnosti než s stabilizátor se Zenerovou diodou. nejbžnjší MA 78 XX kladný výstup MA 79 XX záporný výstup jde o stedn výkonové proudový odbr (,1A až 3A) p. MA 785» 5V MA 7815» 15V MA 795» 5V MA 7915» 15V zapojení: vstup V b) Napové referenní obvody nevýkonné 1) TEXAS INSTUMENT LM U 1 U 2

14 2) ANALOG DEVICES (4,5 3)V U 1 2,5V,1V AD 58M

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 211 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Micí jednotka naviganího

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. studijní materiál ke kurzu Mezioborové dimenze vědy Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

CZ.1.07/1.1.02/01.0062

CZ.1.07/1.1.02/01.0062 CZ.1.07/1.1.02/01.0062 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestřebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_11_01 Digitální učební materiál Prostředí a ovládání aplikace TESTY Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_11 Praxe - Elektronika I. pro

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více