Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?"

Transkript

1 Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob? navzájem vázány slou?ené atomy v molekule, pop?. v krystalové struktu?e - v p?evážné v?tšin? jde o sdílení dvojic elektron? s opa?ným spinem neboli vazebných elektronových pár? - pouze vzácné plyny jsou tvo?eny volnými, neslou?enými, atomy - ke vzniku a št?pení chem. vazeb dochází p?i chemických reakcích - disocia?ní energie = energie pot?ebná k rozšt?pení chem. vazby - vazebná energie = energie, která se uvolní p?i vzniku vazby - p?. H? - p?echod elektron? z atom. orbitalu do molekulového orbitalu p?i vzniku molekuly z volných atom? je spojen se snížením energie systému, které je p?í?inou chemické vazby page 1 / 11

2 (takový mol. orbital je vazebný) obsazením 2. mol. orbitalu by vedlo ke zvýšení energie (ke snížení hustoty mezi jádry) (tzv. protivazebný neboli antivazebný orbital) - délka vazby = mezijaderná vzdálenost - vznik chem. vazby: I. dojde k p?iblížení -> sražení -> pr?niku obaly II. uplat?ují se p?itažlivé síly jádra do míst s vyšší e hustotou III. uplat?ují se i odpudivé síly mezi jádry IV. dojde k vyrovnání p?íslušných atomových jader a elektron? - 2 základní typy vazeb: 1) vazba iontová její podstatou jsou elektrostatické síly p?sobící mezi opa?n? nabitými ionty 2) vazba kovalentní oba atomy sdílí spole?n? 1 vazebný elektronový pár, kdy každý partner poskytne 1 elektron s opa?ným spinem - hodnota vazebné energie závisí na tom, jakých dalších vazeb se ú?astní atomy spojené posuzovanou vazbou - rozd?lení vazeb násobnosti: 1) jednoduché každý atom poskytne 1 valen?ní elektron (tzn. vznikne 1 elektronový pár) - je to tém?? vždy vazba? (=sigma) výjimkou je t?eba molekula B? (existuje page 2 / 11

3 za vysokých teplot), v níž je nutno p?edpokládat jednoduchou vazbu? 2) dvojná každý atom poskytne 2 valen?ní elektrony (tzn. vzniknou 2 elektronové páry) - vazba? a? 3) trojná každý atom poskytne 3 valen?ní elektrony N=N - vazba?,? a? 4)?tverná pouze u komplexních slou?enin rhodia a molybdenu - vaznost udává?íslo, vyjad?ující kolik kovalentních vazeb daný atom vytvá?í - vazba? vzniká pravd?podobn? na spojnici jader, kde je nejvyšší hustota valen?ních elektron? - vyzna?uje se osovou soum?rností - je podmín?na obsazením vazebného molekulového orbitalu? - m?že vzniknout p?ekryvem 2 orbital? s, nebo kombinací 2 orbital? p, pop?. orbitalu p a orbitalu s - vazba? je symetricky rozložena nad spojnicí jader - m?že vzniknout z p?ekryvu 2 orbital? p - pevnost chemické vazby roste s násobností page 3 / 11

4 - kovalentní vazba = vzniká p?ekryvem 2 orbital? každý poskytne 1 elektron - výsledkem vzájemného p?itahování elektron? a jader je potom p?itahování jader k míst?m se zvýšenou elektronovou hustotou tzn. k sob? navzájem - elektronegativita X - schopnost atomu p?itahovat vazebné elektrony - její hodnota závisí na tom, se kterým atomem a jakým zp?sobem (ox.?íslo, hybridizace) je daný atom vázán - prvky: - elektropozitivní - elektronegativní - v molekule složené ze dvou atom? s r?znou elektronegativitou p?evládá u atomu s v?tší elektronegativitou záporný náboj a u druhého kladný -> vytvá?í tzv. dipól - polarita kovalentní vazby - ve stejnojaderných dvouatomových molekulách p?sobí ob? jádra na elektrony naprosto stejn? => prostorové rozd?lení el. hustoty je v okolí obou jader stejné - nepolární vazba rozdíl elektronegativit je menší než 0,4 - nej?ast?jší slou?eniny H?, O?, N? - polární vazba rozdíl elektronegativit je od 0,4 do 1,7 - H?O, HCl - iontová vazba extrémn? polární p?. chlorid sodný Na?Cl page 4 / 11

5 - valen?ní elektron jednoho atomu je vtažen do valen?ní vrstvy druhého a vzniká elektronicky nabytá?ástice - mezi atomy, jejichž elektronegativity se liší aspo? o 1,7 - koordina?n?-kovalentní vazba (donor akceptorová nebo také dativní vazba) - donor = dárce, akceptor = p?íjemce - liší se ve vzniku - ve vlastnostech se neliší od kovalentní - p?i vzniku má 1 reaktant volný celý elektronový pár a 2. pouze p?ijímá (má volný orbital) - p?. reakce trimethylaminu s kationtem vodíku - kovová vazba elektronový plyn kov vytvo?í krystalovou m?ížku a ten plyn vytvo?í volné valen?ní elektrony -> elektrony jsou delokalizovány - asi 80% prvk? jsou kovy - krystal kovu se skládá z kationt?, uspo?ádaných v krystalové m?ížce kationty jsou ve svých polohách udržovány nábojem voln? pohyblivých valen?ních el. slabé vazebné interakce - van der waalsovy síly p?. molekula grafitu - jejich podstatou je vzájemné p?sobení molekulových dipól? jak stálých tak indukovaných - u molekul nebo atom?, které nemají stálý dipól, mohou vést okamžité nerovnom?rnosti v rozložení elektron? ke vzniku do?asných dipól?, jejichž vzájemné p?sobení má za následek p?itahování molekul page 5 / 11

6 - vodíkové m?stky vznikají mezi H + F, O, N - zakresluje se: F-H.F-H (2 molekuly kys. fluorovodíkové) - ovliv?ují fyzikální vlastnosti látek (var, tání, rozpustnost) - mají v?tší sílu než van der waalsovy síly - vliv chemické vazby na vlastnosti látek: - látky s kovalentní nepolární vazbou jsou nerozpustné ve vod? a rozpustné v nepolárních rozpoušt?dlech a nevedou el. proud - látky s polární a iontovou vazbou jsou rozpustné ve vod? a nerozpustné v polárních rozpoušt?dlech v roztoku nebo tavenin? vedou el. proud - látky s kovovou vazbou vedou el. proud a teplo, jsou kujné a tažné - struktura krystal?: - pevné látky, které mají pravidelné uspo?ádání základních?ástic (atom?, molekul nebo iont?)?ili krystalovou strukturu, mohou vytvá?et soum?rná t?lesa nazývaná krystaly - krystaly se v?tšinou vyskytují jako polykrystaly složení z velkého po?tu malých krystalk?, v nichž jsou?ástice uspo?ádány pravideln?, ale poloha krystalk? je nahodilá - monokrystaly krystalické látky, které se vyskytují jako jednotlivé krystaly v?tších rozm?r? - pravidelný tvar krystal? je projevem zákonitosti jejich vnit?ního uspo?ádání - povrch krystal? je složen z rovinných krystalových ploch, protínajících se v hranách a hrany se stýkají ve vrcholech - 2 plochy svírají vždy stejný úhel page 6 / 11

7 - podle soum?rnosti se krystaly rozd?lují do 7 krystalových soustav: jednoklonné, trojklonné, koso?tvere?né, klencové, šestere?né,?tvere?né, krychlové - základní bu?ka jednoduché seskupení?ástic tvo?ících stavební jednotku krystalu - krystaly: 1) iontové vysoká teplota - vedou v roztoku el. proud (umož?uje to pohyblivé ionty), v pevném skupenství jsou nevodivé - jsou k?ehké - v?tšinou se rozpoušt?jí v rozpoušt?dlech z polárních molekul 2) atomové (kovalentní) - velmi tvrdé, nerozpustné - nevedou el. proud - vysoká teplota tání - diamant 3) molekulové spojené van der waalsovýmy silami nebo m?stky - tvo?í molekuly prvk? (p?. N?), jednoduché oxidy, hydridy,?etné organické molekuly a makromolekuly - nízká teplota tání, t?kavé, nevodivé, rozpustné v nepolárních rozpoušt?dlech 4) n?co mezi atomovými a molekulovými = vrstevnaté 5) kovové uspo?ádání: - krychlová plošn? centrovaná základní bu?ka (p?. Al) - šestere?ná základní b. (p?. Mg) page 7 / 11

8 - krychlová t?sn? centrovaná b. (p?. alkalické kovy) - alotropie prvky, které mohou mít n?kolik r?zných krystalových forem - p?. diamant nebo grafit pop?. fosfor - polymorfie alotropie u slou?enin - p?. uhli?itan vápenatý - izomorfní (stejnotvaré) látky krystalizují spole?n? ze sm?si svých nasycených roztok? nebo travenin a vytvá?í tak sm?sné krystaly, ve kterých se mohou vyskytovat v libovolných pom?rech - p?edpokladem izomorfie je stejný typ krystalové struktury a malé rozdíly ve velikosti iont? - amorfní (beztvaré) látky uspo?ádání?ástic je bu? zcela nepravidelné nebo jsou vytvo?eny velmi malé oblasti s pravidelnou strukturou - podobné ztuhlým kapalinám - p?. sklo MOLEKULA - i pro molekulu existuje orbitalový model, ve kterém je chování jednotlivých elektron? v molekule popsáno pomocí jednoelektronových vlnových funkcí molekulových orbital? - ke znázorn?ní el. hustoty se používají hrani?ní plochy a mapy elektronových hustot neboli vrstevnicové diagramy page 8 / 11

9 - i pro molekulu platí výstavbový princip, Pauliho princip a Hundovo pravidlo - polovina rozdíl? po?tu elektron? ve vazebných a protivazebných orbitalech udává?ád vazby dvouatomových molekul veli?inu charakterizující násobnost a pevnost vazby - u t?í atomových molekul se uplat?uje d?ležitá vlastnost kovalentní vazby její sm?r totožný se sm?rem spojnice atomových jader vázaných atom? - vazebný úhel = úhel, který svírají 2 vazby vycházející z jednoho jádra - jednoduchý odhad tvaru molekuly a velikosti vazebných úhl? je založený na p?edstav? odpuzování valen?ních elektronových dvojic - jednoduchá kovalentní vazba p?edstavuje zhušt?ní elektron? na spojnici vázaných jader protože se el. navzájem odpuzují, tak jsou vazby vycházející z jednoho atomu orientovány tak, aby tato zhušt?ní byla co nejdále od sebe a vazebné úhly m?ly tak co nejv?tší hodnotu - 2 vazebné elektronové páry nejmenší energie odpovídá maximální vazebný úhel (180 ) -> molekula je lineární - 3 vazebné elektronové páry atomová jádra jsou ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku (v jeho st?edu je jedno jádro) vazebný úhel je n?které molekuly (p?. NH?) obsahuje ve valen?ní vrstv? centrálního atomu krom? vazebných el. pár? i volné (nevazebné) el. páry page 9 / 11

10 - metoda delokalizovaných molekulových orbital? vychází z toho, že el. v molekulových orbitalech nejsou lokalizovány mezi dvojice atom?, ale jsou delokalizovány ( rozprost?eny ) p?es n?kolik atom? tím se liší klasické p?edstav?, že dva el. spole?né dv?ma atom?m odpovídají jedné chemické vazb? - metoda lokalizovaných molekulových orbital? poskytuje názorn?jší popis molekulové geometrie - používají se hybridní orbitaly, které jsou p?izp?sobeny geometrii molekuly - hybridní orbitaly získají se lineární kombinací (hybridizací) atomových orbital? valen?ní vrstvy centrálního atomu - p?i výpo?tu lokalizovaných molekulových orbital? se hybridní atomové orbitaly centrálního atomu kombinují s atomovými orbitaly jiných atom? molekuly - hybridizace: - type hybridizace: - hybridizace sp (lineární neboli diagonální) - u t?íatomových molekul - hybridizace sp²(trigonální) - hybridizace sp³ (tetraedrická) - je to matematická metoda (ne reálný proces) - používají se at. orbitaly, které se p?íliš neliší energií - typ hybridizace se volí podle tvaru molekuly - hybridizací se nem?ní po?et orbital? - vaznost atomu (neboli vaznost prvku) je definována jako po?et kovalentních vazeb, které z n?ho page 10 / 11

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vazba a struktura vycházejí - rozhoduje o ní snížení energie spojené s vytvo?ením daného po?tu vazeb - pro ur?ování vaznosti prvk? 2. a 3. periody se používá oktetové pravidlo zd?vod?uje stálost molekul tím, že vázané atomy sdílením elektron? nebývají relativn? stalé konfigurace vzácného plynu - vytvá?í se tolik vazeb, aby vázané atomy m?ly práv? tuto konfiguraci = elektronový oktet molekulových - k vazb? dochází tehdy, pokud vazebné ú?inky elektron? ve vazebných orbitalech nejsou kompenzovány obsazením protivazebných molekulových orbital? - nelze vždy posuzovat jenom podle po?tu atomových orbital? obsazených jedním elektronem v jeho základním stavu - struktura složit?jších molekul - lineární p?. oxid uhli?itý všechny valen?ní elektrony atomu uhlíku se ú?astní vazby - lomená p?. oxid si?i?itý atom síry má volný elektronový pár - k mnohotvárnosti molekul význa?n? p?ispívá možnost?et?zení atom? - d?sledkem je existence izomer? (látky se stejným souhrnným vzorcem, ale lišícím se strukturou) PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 11 / 11

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro složení: nukleony protony (p ) a neutrony (n o ) rozmry: ádov -5 m polomr: R=R. kde R =,3. -5 m, je nukleonové íslo jádra Mezi ásticemi psobí slabé gravitaní

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více