Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek Dostupné na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů. Mgr. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 25.11.2010 Dostupné na http://fjfi.vzdusne."

Transkript

1 Zdroje částic Supravodivé magnety Aplikace urychlovačů Mgr. Jan Pipek Dostupné na

2 Zdroje částic

3 Zdroje částic přehled Cílem je vytvořit svazek částic s požadovanými vlastnostmi: složený jen z částic našeho zájmu předurychlený na energii v řádu kevů až MeVů dostatečně kolimovaný s úzkým energetickým spektrem dostatečně intenzivní Přitom požadujeme: trvanlivost zdroje nízkou spotřebu plynu (udržení vakua v systému)

4 Urychlované částice Elektrony Pozitrony Protony Těžké nabité ionty Antiprotony Kladné Záporné (Piony, K)

5 Elektronové dělo (1) Elektrony jsou uvolněny z katody: tepelnou emisí fotoemisí stimulovanou laserem tunelovým jevem v silném elektrickém poli sekundární emise při bombardování částicemi Jsou urychleny: elektrostatickým polem (diodové nebo triodové uspořádání) radiofrekvenčním polem

6 Elektronové dělo (2) Diodové uspořádání Triodové uspořádání Svazek elektronů je kolimován úzkým otvorem v anodě Horší možnost řídit intenzitu svazku Výkon zdroje je řízen potenciálovým rozdílem mezi katodou a vloženou mřížkou Při emisi velkého množství elektronů se kolem katody vytváří oblast záporného náboje, který snižuje intenzitu elektrického pole a brání další emisi

7 Elektronové dělo uspořádání Schema triodového uspořádání elektronové dělo s tepelnou emisí

8 Tepelná emise elektronů (1) Přímá Zdrojem elektronů je tenký vodič, jímž prochází proud Okamžitá reakce na změnu příkonu Méně stabilní výkon Používají se vlákna W Nepřímá Teplo je na povrch katody dodáváno nepřímo Méně pohotová adaptace, větší stabilita Materiály: LaB6, Cu,Cs2Te, Ti

9 Tepelná emise elektronů (2) Tepelná emise elektronů závisí na teplotě podle Richardsonova vztahu: j= A T 2 e e work kbt eφwork je výstupní práce pro elektrony, kb Boltzmannova konstanta a A = 1, A.K-2.cm-2 Prakticky ovšem je emise o něco nižší, přestože jí pomáhá i tunelovací efekt.

10 Tepelná emise elektronů (3) Závislost proudové hustoty emitovaných e- na teplotě pro několik materiálů:

11 Tepelná emise elektronů (4) Typická elektronová děla (z nabídky firmy Heat Wave Labs)

12 Fotoemise elektronů (1) Tzv. fotoinjektor Na povrch katody je přiveden paprsek pulsního laseru, který z ní na principu fotoefektu vyráží elektrony. Používané materiály: Mg, Cu, CsBr/Cu, CsK2Sb, CsTe, GaAs, Nb Elektrony v takovém případě bývají urychleny radiofrekvenčním polem. Vysoká energie (až desítky, stovky MeV) Pulsní režim

13 Fotoemise elektronů (2)

14 Fotoemise elektronů (3) Fotokatoda

15 Tunelový jev v poli (1) V okolí velmi tenkého hrotu se vytváří velmi intenzivní elektrická pole. Vázaný elektron nemůže z atomu spontánně uniknout, ovšem při přiložení externího pole mu stačí překonat konečnou vzdálenost s konečnými hodnotami potenciálu. Tento jev je pozorován i u ostatních typů uvolňování elektronů. Samotný fyzikální jev zpozorován v roce 1897 R. W. Woodem.

16 Tunelový jev v poli (2) Potenciální energie elektronu ve spojeném poli atomu a silném externím poli

17 Tunelový jev v poli (3)

18 Zdroje pozitronů (1) Párová produkce v interakcích fotonů Fotony o dostatečně vysoké energii můžeme získat ze svazku vysokoenergetických elektronů 3 způsoby: Jako brzdné záření na terčíku Pomocí Comptonova rozptylu laserového paprsku na elektronech Jako synchrotronové záření (undulátory) Fotony interagují na dalším terčíku a vytvoří pár e+epozitrony jsou odděleny elmag. polem

19 Zdroje pozitronů (2) 1) Produkce pozitronů užitím laseru

20 Zdroje pozitronů (3) 2) Produkce pozitronů užitím brzdného záření

21 Zdroje pozitronů (4) 3) Produkce pozitronů užitím synchrotronového záření (návrh pro urychlovač ILC)

22 Zdroje pozitronů (5) Zdroje pozitronů bývají slabé, proto se pozitrony sbírají v akumulačních prstencích. V experimentech se vstřícnými svazky e+e- bývají pozitrony produkovány elektrony z hlavního urychlovače. Pozitrony lze také získat z rozpadů jader nuklidů s β+ radioaktivitou (např. 22Na), ale intenzita je příliš nízká pro praktické využití.

23 Iontové zdroje Kladné ionty Penningův zdroj Plasmatron Electron Cyclotron Resonance (ECR) Electron Beam Ion Source (EBIS) Záporné ionty objemové metody v plasmě povrchové backscattering (ideálně na molybdenu s monoatomární vrstvou cesia)

24 Penningův zdroj (1) Proud elektronů z katody na anodu prochází řídkým plynem, který ionizuje Magnetické pole brání elektronům v dosažení anody, nutí je k cirkulaci a další ionizaci

25 Penningův zdroj (2)

26 Plasmatron Ionizace plasmy mají na svědomí elektrony. Ionty vznikají v intenzivném el.poli a jsou odčerpány tenkým otvorem v anodě.

27 Electron Cyclotron Resonance Nereletavistické elektrony obíhají v konstatním magnetickém poli s frekvencí nezávislou na rychlosti Jsou buzeny radiofrekvenčním polem Ionizují řídký plyn Ionty jsou také drženy polem => dále ionizují Mohou ovšem podél osy uniknout => svazek Ionty plynů se vytvářejí snadno, pro jiné látky (např. kovy) je třeba použít pícku Lze vytvořit mnohonásobně nabité těžké ionty

28 Electron Beam Ion Source Atomy běžného plynu jsou ionizovány intenzivním svazkem elektronů získaným některým z předchozích způsobů

29 Zdroje záporných iontů (1) Povrchové Atom na povrchu materiálu absorbuje další elektron Efektivní jsou povrchy pokryté tenkou vrstvou cesia (proces není detailně prozkoumán) Objemové Ionizací v plynu vznikají záporně nabité ionty. Lze je získat v obdobě Penningova zdroje. Ovšem společně s ionty jsou extrahovány i elektrony, je třeba je separovat. Výměna náboje interakce protonového svazku s látkou (cesium)

30 Zdroje záporných iontů (2) Katoda s tenkou vrstvou cesia

31 Zdroje antiprotonů (1) Antiprotony lze získat jen v jaderných reakcích protonů o dostatečné energii. Při srážkách protonů s pevným terčíkem vzniká mnoho produktů, jež je třeba odseparovat. Podobně jako u pozitronů je antiprotonů málo, proto je třeba akumulovat.

32 Zdroje antiprotonů (2) Při produkci antiprotonů na urychlovači Tevatron dopadají na niklový terčík protony o energii 120 GeV. Z milionu srážek se získá 20 antiprotonů o energii ~8 GeV.

33 Supravodivé magnety

34 Supravodivé magnety motivace Výhody Výrazně vyšší dosažitelná pole než u obyčejných elektromagnetů. Díky tomu lze konstruovat synchrotrony o výrazně menším poloměru. Zanedbatelný odpor cívek má za následek výrazně nižší spotřebu energie. Silnější kvadrupólová pole umožňují lepší fokusaci svazků a tudíž vyšší luminositu. Nevýhody Potřeba chlazení na nízkou teplotu Potřeba stabilní teploty (náhlý vznik odporu je kritický)

35 Supravodivost Supravodivost je úplná ztráta elektrického odporu pod jistotou teplotou proud elektronů jednou uvedený do pohybu cirkuluje donekonečna. Kvantový jev s makroskopickými projevy Objevil ji v roce 1911 H. Kammerlingh Onnes, když ochladil rtuť na teplotu kapalného helia. Supravodivost se vyskytuje jen do určité kritické teploty a kritické magnetické indukce. Existuje kritická plocha v trojdimenzionálním prostoru teplota (T) vnitřní magnetická indukce (B) proudová hustota (j), která omezuje oblast supravodivosti.

36 Supravodivé materiály (1) Supravodivé materiály I. typu čisté kovy (přibližně 30 různých prvků) kritické teploty v řádu jednotek K velmi nízká kritická magnetická indukce (zlomky T) Supravodivé materiály II. typu slitiny lepší mechanické vlastnosti vyšší kritické magnetické indukce (i desítky T) složitější stavy se supravodivými i normálními oblastmi kritická teplota v řádu desítek K (maximum ~254 K)

37 Supravodivé materiály (2) Nejběžněji používaným supravodivým materiálem je NbTi (LHC). kritická teplota 10 K. umožňuje dosáhnout magnetických polí ~15 T. Vhodnějším materiálem, ale s horšími mechanickými vlastnostmi, je Nb3Sn.

38 Supravodivé materiály (3) Závislost resistivity a měrné tepelné kapacity na teplotě v oblasti supravodivého fázového přechodu (wikipedia)

39 Supravodivé materiály (4) Kritický povrch pro NbTi

40 Supravodivé magnety vlastnosti Vinutí supravodivých magnetů jsou tvořena mnoha tenkými vlákny (průměr ~20 μm) ze supravodivých materiálů zapouzdřených v měděných drátcích (průměr < 1 mm). Magnety jsou chlazeny kapalným heliem, a tedy udržovány při teplotě nižší než 4,2 K (na LHC 1,9 K). V případě, že jsou překročeny kritické parametry supravodivosti, dojde k tzv. quenchi, kdy se v důsledku tepelných ztrát ohnisko resistivity rychle šíří.

41 Supravodivé magnety struktura Průřez supravodivého kabelu v magnetu.

42 Supravodivé magnety ukázky (1) Supravodivé dipólové magnety použité na LHC

43 Supravodivé magnety ukázky (2) Struktura dipólového magnetu na LHC

44 Supravodivé magnety ukázky (3) 6 supravodivých bloků z NbTi vytváří homogenní magnetické pole o síle 8,33 T. téměř

45 Aplikace urychlovačů

46 Aplikace urychlovačů výzkum Fyzika elementárních částic Jaderná fyzika vlastnosti jader, tvorba jader mimo údolí stability, supertěžké prvky Zdroj neutronů (spallation) neutrony vznikají bombardováním kovových terčíků protony při energiích v jednotkách GeV. neutrony je třeba moderovat Zdroj rtg, synchrotronového záření Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) Particle-Induced X-ray Emission (PIXE) Biologie, chemie, životní prostředí

47 Rutherford Backscattering Spectrometry Využívá se stejného principu jako v Geiger-Marsdenově experimentu odraz iontu na jádru prvku. m1 cos 1± m m sin 1 E= E 0 m1 m Energie se ztrácí nejen diskrétně (při interakci), ale i postupně ionizací. Spektrometrií lze získat informace o prvkovém složení materiálu (i hloubkovém rozložení), nikoliv o chemické struktuře

48 Particle-Induced X-ray Emission Částice (protony o jednotkách MeV) slouží k excitaci elektronového obalu Využívá se charakteristického rentgenového záření materiálu (deexcitační fotony) Díky tomu lze získat informace o prvkovém složení materiálu. micropixe umožňuje použít velmi tenké svazky (až 1 μm) pro detailní prostorovou informace Obdobou je PIGE (Particle-Induced Gamma Emission), kde se používá deexcitace jaderných hladin.

49 Aplikace urychlovačů průmysl Implantace iontů změna chemického složení, elektrických, ale i mechanických vlastností materiálů (zejména dopování polovodičů) Tvorba polymerů Sterilizace Konzervace potravin Tvorba mikromembrán Možné využití při transmutaci jaderného odpadu Materiálová analýza Defektoskopie Výroba radionuklidů

50 Využití urychlovačů v medicíně Příprava radionuklidů pro nukleární medicínu Radioterapie gama záření elektrony protony těžké ionty neutrony (piony) Ozáření retinoblastomu elektrony Stanford University, 1957

51 Příprava radionuklidů PET SPECT β+ zářiče (11C, 18F, 13N, 15O, 124I, 86Y, 64Cu) většinou protonové cyklotrony < 20 MeV využívá se reakce (p,n) izotopy 123I, 111In svazky protonů o energiích ~25 MeV. Brachyterapie 103 Pd, 67Cu, 211At

52 - Radioterapie e, γ (1) Nejběžnější aplikace radioterapie je ozařování γ Ozařování elektrony je okrajovou záležitostí Používají se elektronové lineární urychlovače rezonančního typu o energiích 4 30 MeV s posuvnou i stojatou vlnou Fotony se získávají nárazem elektronů na terčík z wolframu nebo hliníku (brzdné záření) Dodání svazku požadovaných vlastností je pak dosaženo soustavou filtrů a kolimátorů

53 - Radioterapie e, γ (2) Schéma běžného lineárního urychlovače Hlava lineárního urychlovače

54 - Radioterapie e, γ (3) Lineární urychlovač Siemens Oncor

55 - Radioterapie e, γ (4) Lineární urychlovač Varian Trilogy vybavený OnBoard Imagingem (OBI)

56 Hadronová terapie (1) Výhodou je existence Braggova píku, a tedy možnost lepšího cílení dávky do hluboko uložených nádorů Těžší ionty mají výraznější Braggův pík a tail za ním Braggův pík je pro reálné nasazení příliš úzký => aktivní (ovlivněním parametrů urychlovače) / pasivní rozšiřování (vkládání filtrů) na celé PTV Pro urychlování protonů se používají (synchro)cyklotrony či synchrotrony, pro těžší ionty jen synchrotrony p+: MeV ionty (především 12C): MeV/amu

57 Hadronová terapie (2) Braggův pík v porovnání s hloubkovými dávkovými křivkami jiných svazků

58 Hadronová terapie (3) Protonová terapie (National Accelerator Centre, Jižní Afrika) Protonová terapie (Paul Scherrer Institut, Švýcarsko)

59 Radioterapie n, π Primárním zdrojem neutronů jsou urychlovače jako alternativa Rozšíření je malé, výhody nejsou výrazné Ozařování rychlými neutrony Užívají se neutrony o energiích MeV, získané srážkami p-be či d-be (produkce na cyklotronech) Borová záchytová neutronová terapie (BNCT) reaktory, Pro získání neutronů se používají svazky protonů o energii 2,5 MeV (reakce na Li) V 70. letech se na velkých cyklotronech zkoušela i léčba piony, ovšem bez slibných výsledků.

60 Děkuji za pozornost Příště: Synchrotronové záření Čerenkovovo záření Zdroje mikrovln

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

VÝVOJ OZAŘOVACÍCH TECHNIK A JEJICH VLIV NA VELIKOST CÍLOVÉHO OBJEMU

VÝVOJ OZAŘOVACÍCH TECHNIK A JEJICH VLIV NA VELIKOST CÍLOVÉHO OBJEMU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Kochmanová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝVOJ OZAŘOVACÍCH TECHNIK A JEJICH VLIV NA VELIKOST

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18 Jaderné záření Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18.1 Průchod tě«kých nabitých částic látkou Za tě«ké částice pova«ujeme

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Jaderná vazebná energie

Jaderná vazebná energie Termojaderná fúze Jaderná vazebná energie Celkovou energii potřebnou k roztrhání jádra až na jednotlivé protony a neutrony můžeme vypočítat ze vztahu. Q = mc, kde hmotnostní úbytek m = Zm p + Nmn m j.

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií Onkologické centrum s hadronovou radioterapií (úvodní studie) M. Lokajíček, P. Kundrát, J. Sedlák Fyzikální ústav Akademie věd ČR K. Prokeš, H. Honová, L. Judas, B. Konopásek, P. Mareš, L. Petruželka Onkologická

Více

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi A. Křivská 1,2 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika 2 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/-1-3-6 III/-1-3-7 III/-1-3-8 III/-1-3-9 III/-1-3-10 Název DUMu Historie modelů atomu Bohrův model atomu Spektrum atomu vodíku Slupkový model atomu a další modely

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ZÁSOBNÍKY ENERGIE Lektor: doc. Dr. Ing. Jiří Flajtingr Třída/y: 2ST, 3ST, 4ST, 4ME, 3ME, 3MS Datum konání: 22. 4. 2013 Místo konání: velká aula Čas: 2. a 3. vyučovací hodina

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více