KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory"

Transkript

1 PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: sofistikované metody časování čerpadla rychlá instalace i výměna peristaltických trubic kompaktní design výjimečná spolehlivost Typickou aplikací čerpadel řady je dávkování tekutých detergentů a oplachových prostředků v jednovanových myčkách nádobí (přepravek), pásových myčkách i menších myčkách s ručním plněním. S. U. P. spol. s r. o., Šumavská BRNO tel.+fax: ,

2 Multifunkèní automatické dávkovací èerpadlo detergentù Dva èasové spínaèe øízené mikroprocesorem Promìnlivý prùtok od 9 do 250 ml/min.. Vhodné pro vstøikování vazkých kapalin trubice s dlouhou životností Jednoduchá výmìna trubic Dodáváno s pøívodním kabelem Rychlá montáž CZ Kompaktní, spolehlivé, nízké náklady Možno vyrobit zakázkové modely TD CZD_TD REV2.1 Gen02 Peristaltické èerpadlo øady TD je schopné vyøešit jakýkoliv problém ohlednì dávkování. Velkou výhodou tohoto výrobku je schopnost regulovat prùtok vstøikované kapaliny s ohledem jak na rychlost, tak na èas. Jednotka je øízena dvìma èasovými spínaèi, øízenými mikroprocesorem, aby bylo možno nastavit rozdílný èas pro první naplnìní a pro doplnìní. Témìø nulová potøeba údržby a naprostá absence mechanických èástí v kontaktu s dávkovanou kapalinou èiní peristaltické èerpadlo nejbezpeènìjším a cenovì výhodným øešením spolehlivého dávkování detergentù do profesionálních myèek. Jednoduché programování a vysoká spolehlivost èiní toto èerpadlo ideálním pøístrojem pro dávkování detergentù. Bezpeèná technologie Dvojité izolace, zadní pøívod elektøiny a stupeò elektrické ochrany IP65 zajišují nejvyšší bezpeènost uživatele. Èerpadlo má znaèku CE, nebo je vyrobeno ve shodì s evropskými normami Cenelec EN a EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadná instalace Jednoduchá montáž elektrického a hydraulického zapojení èiní instalaci snadnou dokonce i pro nezkušeného technika. Zvýšená kapacita sání a velká výtlaèná výška umožòuje uživateli libovolné umístìní jak zásobníku, tak dávkovacího èerpadla (nìkolik metrù od sebe, na snížené podlaze apod.). Snadné programování Program se nastavuje pomocí tlaèítka a dvou svítivých diod na pøedním panelu. Prùtok se kalibruje také nastavením rychlosti pomocí potenciometru vpøedu. speciální trubice Na rozdíl od bìžných malých peristaltických èerpadel je snížení prùtoku, zpùsobené stlaèením trubice, velmi nízké (ménì než 10 %), zatímco životnost trubic je pøi vstøikování schválených chemických pøípravkù, více než 1000 vstøíknutých litrù. Díky tloušce stìn trubic (3 mm) je udržen prùtok a další základní vlastnosti beze zmìny i po delší dobì neèinnosti èerpadla. U dávkovacích èerpadel dosing pumps keep flow rate and priming features unalterated even after long periods of pump inactivity. The se používají trubice z následujících materiálù: Santoprene (TPE),Tygon, silikon nebo EPDM. Výbìr materiálu závisí na druhu cemického pøípravku, který bude vstøikován. Ohlednì správného výbìru trubic kontaktujte technické oddìlení INJECTA. Snadná údržba Jedinou údržbou, kterou je tøeba provádìt, je výmìna peristaltických trubic. Trubku lze snadno vyjmout z pøední èásti èerpadla rukou, bez použití jakéhokoliv náøadí. Vysoká kvalita Všechna dávkovací èerpadla øady jsou vyrobena z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které èiní výrobek spolehlivým a trvanlivým za rozumnou cenu. Výrobky jsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Santoprene je ochrannou znaèkou spoleènosti Monsanto Company. Tygon je obchodní znaèkou spoleènosti Norton Performance Plastics Corporation.

3 TD Prùtok Rychlost Èasový spínaè Výtlak na otáèku Celková dopravní výška: Maxpracovní tlak Viskozita kapaliny Životnost trubice Snížení prùtoku Èinitel využití Armatury Zásobování energií Pøívod energie Stupeò ochrany IP Vnìjší tozmìry DxVxŠ: Hmotnost Dva spínaèe nastavitelné od 1 do 2805 s pomocí posloupnosti pøíkazù 3ml Pro hadice prùmìru 4x6mm nebo 8x12mm (volitelné) Dvojí z mycího okruhu a/nebo elektromagnetických ventilù TECHNICKÉ ÚDAJE TD120 TD180 TD250 Promìnlivý od 0,54 do7,2 l/hod od 0,72 do 10,8 od 1,1 do 15 Promìnlivá od 3 do 40 rpm od 4 do 60 od 6 do m vodního sloupce 100 kpa (1 bar - 14,5 psi) Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodlužovací hadicí prùmìr 4x6mm mpa.s s prodlužovací hadicí prùmìr. 8x12mm). Min l (pro kompatibilní kapaliny). Max 10% od 100 do 1000 vstøikovaných litrù 50% - max. pracovní doba 30min VAC 50/60Hz 55VA (24-110V volitelný- délka pøívodního kabelu 3,0 m IP65 106x90x106mm 650 g POZNÁMKA: Dávkovací èerpadlo je dodávános peristaltickou trubkou, polykarbonátovým pøedním krytem, sacími armaturami pro hadice 4x6mm, vstøikovací armaturou, s matkou a tìsnìním, spodním filtrem, konzolou pro rychlé upevnìní na zeï se dvìma hmoždinkami a šrouby, pøívodní kabel je již namontován.. Prodlužovací hadice nejsou souèástí standardního pøíslušenství, dodávají se na objednávku. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Typická montáž na zeï Montáž plastové trubice U øadydávkovacích èerpadel Programmatic TD se nevyrábí verze s napájením ze zadní svorkovnice. PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K DÁVKOVACÍMU ÈERPADLU Sací armatura 4x6 mm Vstøikovací armatura pro vazké kapaliny (kompletní s matkou a tìsnìním) CZD_TD REV2.1 Gen02 Prodlužovací hadice (na objednávku) Peristaltická trubice (namontována na èerpadle) Konzola pro rychlou montáž na zeï Spodní filtr

4 Spodní filtr 5585 SADA Sada pøíslušenství k èerpadlu s kabelem Str. 1 z CZR_TD (ED.04/00) Øada TD - Náhradní díly Vstøikovací armatura vazkých kapalin prùmìr. 8x12mm 5565 Armatura pro nevazké kapaliny (4x6mm) 5567 Vstøikovací tryska na nevazké kapaliny (s matkou a tìsnìním) 5569 Modulární uchycení 5574 Pøední kryt (se šrouby) 5580 Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm Min 100 m Konzola pro rychlou montáž èerpadla s kabelem na zeï Mìkká hadice PVC 4x6mm. ( min. objednávka 100m)

5 Multifunkèní èasované dávkovací èerpadlo detergentù pro ruènì plnìné myèky nádobí Èasový spínaè øízený mikroprocesorem Promìnlivý prùtok od 9 do 250 ml/ min. Vhodný pro vstøikování kapalin s vysokou viskozitou. trubice s dlouhou životností Snadná výmìna trubice Pøívodní kabel ve vybavení Rychlá montáž CZ Kompaktní, spolehlivé, nízké náklady Možno vyrobit zakázkové modely TM CZD_TM REV02 Sep00 Peristaltické èerpadlo øady TM, specielnì urèené pro ruènì plnìné myèky nádobí, je schopné vyøešit jakýkoliv problém ohlednì dávkování. Velkou výhodou tohoto výrobku INJECTA je schopnost regulovat prùtok vstøikované kapaliny s ohledem jak na rychlost, tak na èas; jednotka je øízena èasovým spínaèem, øízeným mikroprocesorem. Témìø nulová potøeba údržby a naprostá absence mechanických èástí v kontaktu s dávkovanou kapalinou èiní peristaltické èerpadlo nejbezpeènìjším a cenovì výhodným øešením spolehlivého dávkování detergentù do profesionálních mycích strojù. Díky jednoduchému programování a vysoké spolehlivosti je toto èerpadlo ideálním pøístrojem pro dávkování mycích pøípravkù. Bezpeèná technologie Dvojité izolace spojù, zadní pøívod elektøiny a stupeò ochrany IP65 zajišují nejvyšší bezpeènost uživatele. Èerpadlo má znaèku CE, nebo je vyrobeno ve shodì s evropskými normami Cenelec EN a EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadná instalace Jednoduchá montáž elektrického i hydraulického zapojení èiní instalaci snadnou dokonce i pro nezkušeného technika. Zvýšená kapacita sání a velká výtlaèná výška umožòuje uživateli libovolné umístìní jak zásobníku, tak dávkovacího èerpadla (nìkolik metrù od sebe, na snížené podlaze apod.). Snadné programování Program se nastavuje pomocí tlaèítka a dvou svítivých diod na pøedním panelu. Prùtok se nastavuje také regulací rychlosti pomocí potenciometru vpøedu. speciální trubice Na rozdíl od bìžných malých peristaltických èerpadel je snížení prùtoku, zpùsobené stlaèením trubice, velmi nízké (ménì než 10%), zátímco životnost trubic je, pøi použití schválených chemických pøípravkù, více než 1000 vstøíknutých litrù. Díky tloušce stìn trubic (3 mm) je u dávkovacích èerpadel udržen prùtok a další základní vlastnosti beze zmìny i po delší dobì neèinnosti èerpadla. Øada používá trubice z materiálù Santoprene (TPE) nebo EPDM, výbìr materiálu závisí na druhu chemického pøípravku, který bude vstøikován. Ohlednì správného výbìru trubic kontaktujte technické oddìlení INJECTA. Snadná údržba Jedinou údržbou, kterou je tøeba provádìt, je výmìna peristaltických trubic. Trubku lze snadno vyjmout z pøední èásti èerpadla rukou, bez použití jakéhokoliv náøadí. Vysoká kvalita Všechna dávkovací èerpadla øady jsou vyrobena z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které èiní výrobek spolehlivým a trvanlivým za rozumnou cenu. Výrobky øady jsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Santoprene je ochranná znaèka Monsanto Company.

6 TM Prùtok Rychlost Èasový spínaè Výtlak na otáèku Celk.dopravní výška èerpadla Max. pracovní tlak Viskozita kapaliny Životnost trubic Snížení prùtoku Èinitel využití Armatury Zásobování energií Pøívod energie Stupeò ochrany IP Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost Nastavitelný posloupností tlaèítek od 1 do 2805 s. 3ml Pro hadice prùm. 4x6mm a 8x12mm (volitelné) Dvojí - z mycího okruhu a elektromagnetických ventilù TECHNICKÉ ÚDAJE TM120 TM180 TM250 Promìnlivý od 0,54 do 7,2 /h od 0,72 do 10,8 od 1,1 do 15 Promìnlivá od 3 do 40 rpm od 4 do 60 od 6 do m vodního sloupce 100 kpa (1 bar psi) Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodlužovací hadicí prùm.. 4x6mm mpa.s s prodlužovací hadicí prùmìr 8x12mm). Min l (pro kompatibilní kapaliny). Max 10% od 100 do 1000 vstøikovaných litrù 50% - max. pracovní doba 30min VAC 50/60Hz 55VA ( V volitelný), pøívodní kabel délky 2,5 m IP65 106x90x106mm 650 g POZNÁMKA:Dávkovací èerpadlo je dodáváno s peristaltickou trubkou, polykarbonátovým pøedním krytem, sacími armaturami pro hadice prùm. 4x6mm., se vstøikovací armaturou, maticí a tìsnìním,t, spodním filtrem, konzolou pro rychlou montáž na zeï se dvìma hmoždinkami a šrouby,, pøívodní kabel je již namontován. Prodlužovací hadice nejsou dodávány v sadì standardního pøíslušenství (dodávány na objednávku). INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Typická montáž na zeï Nasazení plastové trubice tmodel s napájením ze zadní svorkovnice lnení u dávkovacího èerpadla Programmatic TM vyrábìn. PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K DÁVKOVACÍMU ÈERPADLU Sací tvarovky4x6 Vstøikovací tvarovky pro vazké kapaliny(kompletní s matkou a tìsnìním) CZD_TM REV02 Sep00 Prodlužovací hadice (dodávány na objednávku) Peristaltická trubice (namontována na èerpadle) Konzola pro rychlou montáž na zeï Spodní filtr

7 Spodní filtr 5585 SADA Sada pøíslušenství k èerpadlu s kabelem Str.1 z CZR_TM (ED.04/00) Øada TM - Náhradní díly Vstøikovací armatura pro vazké kapaliny 8x12mm 5565 Armatura pro kapaliny s nízkou viskozitou (4x6mm) 5567 Vstøik. armatura nevazkých kapalin s matkou a tìsnìním 5569 Modulární úchyt 5574 Pøední kryt (se šrouby) 5580 Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm Min 100 m Konzola pro rychlou montáž èerpadla s kabelem na zeï Mìkká hadice PVC 4x6mm. ( min.objednávka 100m)

8 CZ TB Multifunkèní èerpadlo s promìnlivou rychlostí øízené mikroprocesorem pro dávkování mycích pøísad Èasový spínaè øízený mikroprocesorem.. Promìnlivý prùtok od 0 do 45 ml/min. Vhodný pro vstøikování vazkých kapalin. Dlouhá životnost trubice. Snadná výmìna trubic. Pøívodní kabel ve vybavení. Konzola pro rychlou montáž na zeï. Kompaktní, spolehlivé, nízké náklady. Možno vyrobit zakázkové modely. CZD_TB REV2.1 gen02 Peristaltické èerpadlo øady TB, specielnì urèené pro ruènì plnìné myèky nádobí, je schopné vyøešit jakýkoliv problém ohlednì dávkování. Velkou výhodou tohoto výrobku je schopnost regulovat prùtok vstøikované kapaliny s ohledem jak na rychlost tak na èas. Jednotka je øízena èasovým spínaèem, øízeným mikroprocesorem. Témìø nulová potøeba údržby a naprostá absence mechanických dílù v kontaktu s dávkovanou kapalinou èiní peristaltické èerpadlo nejbezpeènìjším a cenovì výhodným øešením spolehlivého dávkování pøípravkù do prùmyslových mycích strojù. Díky jednoduchému programování a vysoké spolehlivosti je toto èerpadlo ideálním pøístrojem. Bezpeèná technologie Dvojité izolace, zadní pøívod elektøiny a stupeò bezpeènosti IP65 zajišují nejvyšší bezpeènost uživatele. Èerpadlo má znaèku CE, nebo je vyrobeno ve shodì s evropskými normami Cenelec EN a EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadná instalace Jednoduchá montáž elektrického a hydraulického zapojení èiní instalaci snadnou dokonce i pro nezkušeného technika. Zvýšená kapacita sání a velká výtlaèná výška umožòuje uživateli libovolné umístìní jak zásobníku, tak dávkovacího èerpadla (nìkolik metrù od sebe, na snížené podlaze, apod.). Jednoduché programování Program se nastavuje pomocí tlaèítka a dvou svítivých diod na pøedním panelu. Prùtok se nastavuje také regulací rychlosti pomocí potenciometru vpøedu. Speciální trubice Na rozdíl od bìžných malých peristaltických èerpadel je snížení prùtoku, zpùsobené stlaèením trubice, velmi nízké (ménì než 10%), zatímco životnost trubic je, pøi vstøikování schválených chemických pøípravkù, více než 1000 vstøíknutých litrù. Díky tloušce stìn trubice, (3mm) je udržen prùtok a další základní vlastnosti beze zmìny i po delší dobì neèinnosti èerpadla. U dávkovacích èerpadel se používají trubice z materiálù Santoprene (TPE),Tygon, Silicone nebo EPDM. Výbìr materiálu závisí na druhu chemického pøípravku, který bude vstøikován. Ohlednì správného výbìru trubic kontaktujte technické oddìlení výrobce. Snadná údržba Jedinou údržbou, kterou je tøeba provádìt, je výmìna peristaltických trubic. Trubku lze snadno vyjmout z pøední èásti èerpadla rukou, bez pomoci jakéhokoliv náøadí. Vysoká kvalita Všechna dávkovací èerpadla øady jsou vyrobena z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které èoní výrobek spolehlivým a trvanlivým za rozumnou cenu. Výrobky series ijsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Santoprene je ochrannou znaèkou spoleènosti Monsanto Company. Tygon je ochrannou znaèkou spoleènosti Norton Performance Plastics Corporation.

9 TB TECHNICKÉ ÚDAJE Prùtok: Rychlost: Èasový spínaè: Výtlak na otáèku: Celk. dopr. výška èerpadla: Max pracovní tlak: Viskozita kapaliny: Životnost trubice: Snížení prùtoku: Èinitel využití: Armatury: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost: TB030 Promìnlivý od 0 do 1,8 l/hod. Promìnlivá od 0 do 20 rpm Nastavitelný od 1 do 2805 s pomocí posloupnosti pøíkazù 1,5ml 40 m vodního sloupce 300 kpa (3 bar - 43,5 psi). Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodlužovací hadici prùmìru 4x6mm). Min l (pro kompatibilní kapaliny). Max 10% od 100 do 1000 vstøíknutých litrù 50% - max. doba práce 30 min. Pro hadice prùmìru 4x6mm VAC 50/60Hz 55VA (24-110V volitelný) - pøívodní kabel 3,0 m IP65 106x90x106mm 650 g INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. TB045 Promìnllivý od 0 do 2,7 l/hod. Promìnlivá od 0 do 30 rpm POZN.:Dávkovací èerpadlo je dodáváno s peristaltickým èerpadlem, polykarbonátovým pøedním krytem,, sacími armaturami k hadici 4x6 mm, vypouštìcí armaturou s vnitøním zpìtným ventilem, spodním filtrem, konzolou pro rychlou montáž na zeï a dvìma hmoždinkami se šrouby,, pøívodní kabel již namontován. (Prodlužovací hadice a vstøikovací sada mycího okruhu "T" se dodává na objednávku). Typická montáž na zeï: Montáž plastové trubice: Verze s napájením ze zadní svorkovnice se u øady Programmatic TB nevyrábí. PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K DÁVKOVACÍMU ÈERPADLU Discharge fitting with internal check valve. Vstøikovací sada mycího okruhu (na objednávku) Vnitøní zpìtný ventil Sací armatura 4x6 CZD_TB REV2.1 gen02 Prodlužovací hadice (na objednávku) Peristaltická trubice (namontována na èerpadle) Konzola pro rychlou montáž na zeï Spodní filtr

10 Min 100 m Str. 1 z 1 Vnitøní kontrolní ventil CZR_TB (ED.04/00) Øada TB -Náhradní díly Vstøikovací sada mycího okruhu 5565 Vypouštìcí armatura s vnitøním zpìtným ventilem Armatura pro kapaliny s nízkou viskozitou (4x6mm) Spodní filtr Modulární uchycení Pøední kryt (se šrouby) Konzola pro rychlou montáž Mìkká hadice PVC 4x6mm. èerpadla s kabelem na zeï SADA Min 100 m Polyetylenová hadice 4x6mm Sada pøíslušenství k dávkovacímu èerpadlu s kabelem Peristaltická trubka na mycí pøísady prùmìr 4x11mm

11 CZ TL Èasované dávkovací èerpadlo urèené pro praèky v prádelnách Èasový spínaè øízený mikroprocesorem. Prùtok do 400 ml/min. Vhodné pro vstøikování vazkých kapalin. trubice s dlouhou životností. Snadná výmìna trubice. Pøívodní kabel ve vybavení. Rychlá montáž. Kompaktní, spolehlivé, nízké náklady. Možno vyrobit zakázkové modely. CZD_TL REV2.1 gen02 Dávkovací automat øady TL, specielnì vyvinutý pro malé praèky, umožòuje pomocí mikroprocesorem øízeného èasového spínaèe snadno naprogramovat dávkování jednoho nebo dvou pøípravkù (jedno èerpadlo, jeden pøípravek). Peristaltická èerpadla Programmatic TL øeší hlavní problém spojený s peristaltickou technikou: je to kompaktní a spolehlivé èerpadlo, které má vlastnosti drahých profesionálních dávkovacích zaøízení, jako je velká hnací síla, silnostìnné trubice, velká dopravní výška, vysoký prùtok, vstøikování vazkých kapallin a spojitá regulace rychlosti. Bezpeèná technologie Dvojité izolace, zadní pøívod elektøiny a stupeò elektrické ochrany IP65 zajišují nejvyšší ochranu uživatele. Èerpadlo má znaèku CE, nebo je vyrobeno ve shodì s evropskými normami Cenelec EN a EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadná instalace Jednoduchá montáž elektrického a hydraulického zapojení èiní instalaci snadnou dokonce i pro nezkušeného technika. Zvýšená kapacita sání a velká výtlaèná výška umožòují uživateli libovolné umístìní jak zásobníku, tak dávkovacího èerpadla (nìkolik metrù od sebe, na snížené podlaze apod.). Snadné programování Program se nastavuje pomocí tlaèítka a dvou svìtelných diod na ovládacím panelu. speciální trubice Na rozdíl od bìžných malých peristaltických èerpadel je snížení prùtoku, zpùsobené stlaèením trubice, velmi malé (ménì než 10%), zatímco životnost trubic je, pøi vstøikování schválených chemických pøípravkù, více než 1000 vstøíknutých litrù. Díky tloušce stìn trubic je udržen prùtok a další základní vlastnosti beze zmìny i po delší dobì neèinnosti èerpadla. U dávkovacích èerpadel dose používají trubice se sílou stìn 3 mm, vyrobené z tìchto materiálù: Santoprene (TPE), Tygon,Silicone nebo EPDM. Výbìr materiálu závisí na druhu chemického pøípravku, který bude vstøikován. Ohlednì správného výbìru trubic kontaktujte technické oddìlení výrobce. Údržba Jedinou údržbou, kterou je tøeba provádìt, je výmìna peristaltických trubic. Trubku lze snadno vyjmout z pøední èásti èerpadla rukou, bez použití jakéhokoliv náøadí. Vysoká kvalita Všechnadávkovací èerpadla øady jsou vyrobena z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které èiní výrobek spolehlivým a trvanlivým za rozumnou cenu.. Výrobky jsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality. Zákaznický servis Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Santoprene je ochrannou znaèkou spoleènosti Monsanto Company Tygon je ochrannou znaèkou spoleènosti Norton Performance Plastics

12 TL Prùtok: Rychlost: Èasový spínaè: Výtlak na otáèku: Celk. dopravní výška èerpadla: Max. pracovní tlak: Viskozita kapaliny: Životnost trubice: Snížení prùtoku: Èinitel využití: Armatury: Zásobování energií: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost: TL250 TL400 Stálý 15 l/hod. Nepoužito 3ml 100 kpa (1 bar psi) TECHNICKÉ ÚDAJE Stálý 25 l/hod. Nepoužito Nastavitelný od 1 do 2805 sec. pomocí posloupnosti pøíkazù 20 m vodního sloupce Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s s prodlužovací hadicí.prùmìru 8x12mm. Min l (pro kompatibilní kapaliny). Max. 10% od 100 do 1000 vstøíknutých litrù 50% - max. doba práce 30min. Pro hadice prùmìru 8x12mm (TL250) - Pro hadice prùmìru8x14 a 10x14 (TL400). dvojí - z mycího okruhu a elektromagnetických ventilù VAC 50/60Hz 55VA (24-110V volitelný-pøívodní kabel délky 3,0 m IP65 106x90x106mm 650 g POZN.: Dávkovací èerpadlo je dodáváno s peristaltickou trubkou, polykarbonátovým pøedním krytem, sacími armaturami pro hadice 8x12 nn, konzolou pro rychlou montáž na zeï a dvìma hmoždinkami se šrouby, pøívodní kabel je již namontován. Prodlužovací hadice není dodávána ve standardním balení. INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. 5ml Typická montáž na zeï Montáž plastové trubice Verze napájená ze zadního terminálu se u série Programmatic TL nevyrábí. PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K DÁVKOVACÍMU ÈERPADLU sací armatury pro vazké kapaliny (2 ks) CZD_TL REV2.1 gen02 Prodlužovací hadice (na objednávku) Peristaltická trubice (namontována na èerpadle) Konzola pro rychlou montáž na zeï

13 5584 Str. 1 z CZR_TL (ED.02/02) Øada TL - Náhradní díly Sací armatura FH prùmìr 8x14mm 5569 Vstøikovací armatura pro vazké kapaliny prùmìr 8x12mm 5574 Modulární uchycení 5582 Pøední kryt (se šrouby) Min 50 m Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm 5618 Konzola pro rychlou montáž èerpadla s kabelem na zeï 5704 Mìkká hadice PVC 8x12mm (min. objednávka 50m) Silikonová peristaltická trubka prùmìr 6x12mm Silikonová peristaltická trubka. prùmìr 8x14mm Peristaltická trubka Santoprene TL400, 8x14mm

14 Víceúèelový èasovaný dávkovací automat detergentù do tunelových myèek nádobí Dva èasové spínaèe øízené mikroprocesorem. Prùtok až 120 ml/min. Vhodný pro vstøikování vazkých kapalin. trubice s dlouhou životností. Snadná výmìna trubic. Pøívodní kabel ve vybavení. Rychlá montáž. CZ Kompaktní, spolehlivý, nízké náklady. Možno vyrobit zakázkové modely. TN CZD_TN REV2.1 gen02 Øada peristaltických èerpadel TN byla vyvinuta pro instalaci v pásových/tunelových myèkách nádobí, kde zákazník nechce montovat konduktometrický dávkovací systém. Velkou výhodou tìchto výrobkù je to, že mohou regulovat prùtok kapaliny, jak co se táèe rychlosti, tak èasu. Jednotka je øízena dvìma èasovými spínaèi øízenými mikroprocesorem, aby bylo možno nastavit rùzný èas pro první plnìní a pro doplnìní. Témìø nulová potøeba údržby a naprostá absence mechanických èástí v kontaktu s dávkovanou kapalinou èiní peristaltické èerpadlo nejbezpeènìjším a cenovì výhodným øešením spolehlivého dávkování detergentù do prùmyslových mycích strojù.. Bezpeèná technologie Dvojitá izolace, zadní pøívod elektøiny a stupeò elektrické ochrany IP65 zajišují nejvyšší ochranu uživatele. Èerpadlo má znaèku CE, nebo je vyrobeno ve shodì s evropskými normami Cenelec EN and EN (nízké napìtí a elektromagnetická kompatibilita). Snadná instalace Jednoduchá montáž elektrického a hydraullického zapojení èiní instalaci snadnou dokonce i pro nezkušeného technika. Zvýšená kapacita sání a velká výtlaèná výška umožòuje uživateli libovolné umístìní jak zásobníku, tak dávkovacího èerpadla ( nìkolik metrù od sebe, na snížené podlaze, apod.). Snadné programování Program se nastavuje pomocí tlaèítka a dvou svítivých diod na pøedním panelu. Dávkovací automat má dva èasové spínaèe; jeden, pøipojený k prvnímu pøívodu energie, pro první plnìní; druhým je válcový èasový spínaè s 10 rùznými programy, je pøipojen k druhému zdroji energie. speciální trubice Na rozdíl od bìžných malých peristaltických èerpadel je snížení prùtoku, zpùsobené stlaèením trubice, velmi nízké (ménì než 10%), zatímco životnost trubic je, pøi vstøikování schválených chemických pøípravkù, více než 1000 vstøíknutých litrù. Díky tloušce stìn trubic (3 mm) je udržen prùtok a další základní vlastnosti beze zmìny i po delší dobì neèinnosti èerpadla. fu dávkovacích èerpadel se používají trubice z materiálù Santoprene (TPE), Tygon, Silicone or EPDM. Výbìr materiálu závisí na druhu chemického pøípravku, který bude vstøikován. Ohlednì správného výbìru trubic kontaktujte technické oddìlení výrobce. Snadná údržba Jedinou údržbou, kterou je tøeba provádìt, je výmìna peristaltických trubic. Trubku lze snadno vyjmout z pøední èásti èerpadla rukou, bez použití jakéhokoliv náøadí. Vysoká kvalita Všechna dávkovací èerpadla øady series jsou vyrobena z vysoce kvalitních dílù a materiálù, které èiní výrobek spolehlivým a trvanlivým za pøijatelnou cenu.. Výrobky jsou výsledkem progresivního výzkumu a technologií v takové kombinaci, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality. Customer Service Díky vlastnímu vstøikování plastù, modelování dílù a používání vyspìlých výrobních postupù je firma INJECTA schopna splnit jakýkoliv technický nebo komerèní požadavek zákazníka. Santoprene je ochrannou znaèkou spoleènosti Monsanto Company. Tygon je ochrannou znaèkou spoeènosti Norton Performance Plastics Corporation.

15 TN TECHNICKÉ ÚDAJE Prùtok: Èasový spínaè - plnìní: Èasový spínaè - oplachování: Výtlak na otáèku: Celk. dopravní kapacita èerp.: Max. pracovní tlak: Viskozita kapaliny: Životnost trubice: Snížení prùtoku: Armatury: Zásobování energií: Pøívod energie: Stupeò ochrany IP: Vnìjší rozmìry DxVxŠ: Hmotnost: 10 rùzných programù od 1 do 5.5 g/lt, vypoèteno pro 540 l/h 3ml TN120 Stálý 7,2 l/hod. Nastavitlný pomocí posloupnosti pøíkazù od 1 do 2805 s 20 m vodního sloupce 100 kpa Vstøikování kapalin do viskozity 2500 mpa.s (100 mpa.s se sací/vypouštìcí prodlužovací hadicí prùmìru 4x6mm mpa.s s prodluž. hadicí prùmìru 8x12mm). Min l (pro kompatibilní kapaliny) Max 10% od 100 do 1000 vstøíknutých litrù Pro hadice prùmìru 4x6mm nebo 8x12mm (volitelné) Dvojí z mycího okruhu a/nebo elektromagnetických ventilù VAC 50/60Hz 55VA (24-110V volitelný) - pøívodní kabel 3,0 m IP65 106x90x106mm 650 g POZN.: Dávkovací èerpadlo je dodáváno s peristaltickou trubkou, polykarbonátovým pøedním krytem, sacímí armaturami 4x6mm, vstøikovací armaturou, s maticí a tìsnìním, spodním filtrem, konzolou pro rychlou montáž na zeï, pøívodní kabel je již namontován. Prodlužovací hadice není dodávána ve standardním balení (dodávána na objednávku). INJECTA srl si vyhrazuje právo na provádìní zmìn bez pøedchozího upozornìní. Typická instalace na zeï Montáž plastové trubice Verze s napájením ze zadní svorkovnice se u modelu Programmatic TN nevyrábí. PØÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ K DÁVKOVACÍMU ÈERPADLU Sací armatury 4x6 Vstøikovací armatura pro vazké kapaliny (kompletní s matkou a tìsnìním) CZD_TN REV2.1 gen02 Prodlužovací hadice (na ovjednávku) Peristaltická trubka (namontována na èerpadle) Konzola pro rychlou montáž na zeï Spodní filtr

16 Spodní filtr 5585 SADA Sada pøíslušenství k èerpadlu s kabelem 5580 CZR_TN (ED.04/00) Øada TN - Náhradní díly Str. 1 z Min 100 m Mìkká hadice PVC 4x6mm. ( min. objednávkar 100m) 5565 Armatura pro kapaliny s nízkou viskozitou (4x6mm) 5567 Vstøikovací tryska nevazkých kapalin( s matkou a tìsnìním) 5569 Modulární uchycení 5574 Pøední kryt (se šrouby) Peristaltická trubka Santoprene 6x12mm Konzola pro rychlou montáž èerpadla s kabelem na zeï

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

components team Lighting components essence...

components team Lighting components essence... POLAMP components team Lighting components essence... LED DESI GN 2 0 0 9-2 0 1 0 SLIM FLEXLED STANDART 33 Úzký flexibilní samolepící pásek LED STANDART Technické parametry : Kód výrobku 10006 03 Led SMD

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Návod k provozu - Czech - Vydání 10/06 Tento dokument podléhá zmìnám bez pøedchozího upozornìní. Nejnovìjší verzi najdete na adrese http://emanuals.nordson.com/finishing.

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK

Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Dornbracht Ceny 2013 Kuchyně CZ / SK Ceny jsou uvedeny bez DPH Platný od 01.07.2013 Česká republika / Slovenská republika Culturing Life Produktové vlastnosti baterií Kuchyňské baterie Dornbracht nabízejí

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více