Novodobé materiály a jejich vliv na trţní hodnotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novodobé materiály a jejich vliv na trţní hodnotu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Oceňování majetku Novodobé materiály a jejich vliv na trţní hodnotu Bakalářská práce Autor: Martin Kristián Oceňování majetku Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Praha Duben, 2010

2 PROHLÁŠENÍ literatury. Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené V Praze 26. Dubna Martin Kristián 2

3 PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, panu prof. Ing. Josefu Michálkovi, CSc. a Ing. Petrovi Ortovi, Ph.D. za odborný dohled a poskytnuté vědomosti během studia, které byli následně pouţity při tvorbě mé práce. 3

4 ANOTACE: Jméno a příjmení autora: Martin Kristián Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Novodobé materiály a jejich vliv na trţní hodnotu Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Počet stran: 86 Počet příloh: 8 Počet titulů bibliografie: 8 Klíčová slova: Materiály Okno Oceňování majetku Trţní hodnota Analýza trhu Věcná břemena ANNOTATION: Autor s first and last name: Martin Kristián Institution: Banking institute college of Prague Title of the work: Modern materials and thein infuence on market value Supervisor: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Number of pages: 86 Number of inserts: 8 Number of bibliography titles: 8 Key words: Materials Window Assessing Market value Market analysis Rights of using 4

5 OBSAH Úvod str. 7 A. TEORETICKÁ ČÁST str Nemovitost ve vyhláškách str Základní konstrukce a vybavení dle vyhlášky 3/2008 Sb. str Technické poţadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 str Okna str Základní dělení oken str Podle způsobu zabudování do ostění str Podle způsobu otevírání str Podle základního konstrukčního uspořádání str Podle druhu zasklení a zasklívacích jednotek str Podle směru otevírání str Podle druhu pouţitého materiálu str Rozdělení oken podle druhu materiálu str Dřevěná okna str Plastová okna str Kovová okna str Kombinovaná okna str Sklo str Vlastnosti skla str Zasklení str Jednoduché zasklení str Izolační dvojsklo str Absorpční a reflexní skla str Bezpečnostní sklo str Technické poţadavky a vlastnosti oken str Tepelná izolace str Výplně otvorů str Spárová provzdušnost str Fólie str Akustické vlastnosti (zvuková izolace) str. 23 5

6 5.3. Izolace proti vodě a prachu str Poţadavky na bezpečnost při manipulaci str Rosení oken str. 26 Závěr teoretické práce str. 28 B. PRAKTICKÁ ČÁST str Trţní ocenění rodinného domu str Trţní ocenění komerční budovy str. 51 C. ANALYTICKÁ ČÁST (analýza trhu) str. 80 Závěr str. 82 Seznam pouţité literatury str. 85 Seznam příloh str. 86 6

7 ÚVOD Zvolené téma má širokou škálu pojetí, a proto se ve své práci zaměřuji jen na následující výňatky. V teoretické části se zabývám rozborem výplní otvorů, konkrétně okny. Kde definuji jejich rozdělení, materiály, zasklení, vlastnosti a technologie. Poukazuji zde na to, jakým způsobem se ovlivní vlastnosti výrobku, v závislosti na pouţitých materiálech a technologiích. Udávám klady a negativa konkrétních materiálů, coţ má přímý dopad na celkovou trţní hodnotu nemovitosti. V praktické části aplikuji příklady přímého ocenění, které se týká rodinného domu v Praze 5 Slivenci a komerční budovy v Praze 6 Liboci. Poslední část je zaměřena analýze trhu, kde se snaţím přiblíţit situaci v městském obvodu Praha 5. 7

8 A. TEORETICKÁ ČÁST 1. Nemovitost ve vyhláškách První kapitola odkazuje na znění vyhlášek o stanovení základních konstrukcí a standardního vybavení rodinných domků, rekreačních chalup a rekreačních domků; a dále na stanovení poţadavků na výplně otvorů Základní konstrukce a vybavení dle vyhlášky 3/2008 Sb. Vyhláška č. 3/2008 Sb., ze dne , o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 1, stanoví v příloze č. 6 v části II. standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků. Mezi základní konstrukce a vybavení řadíme: 1) základy 2) zdivo 3) stropy 4) střecha 5) krytina 6) klempířské konstrukce 7) vnitřní omítky 8) fasádní omítky 9) vnější obklady 10) vnitřní obklady 11) schody 12) dveře 13) OKNA 14) podlahy obytných místností 1 ÚZ č. 778 Oceňování, Praha: nakladatelství Sagit, a.s., 2010, ISBN

9 15) podlahy ostatních místností 16) vytápění 17) elektroinstalace 18) bleskosvod 19) rozvod vody 20) zdroj teplé vody 21) instalace plynu 22) kanalizace 23) vybavení kuchyně 24) vnitřní vybavení 25) záchod 26) ostatní Technické poţadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 Jelikoţ je téma bakalářské práce velmi rozsáhlé, zaměřil jsem se proto primárně na výplně otvorů a v dalších kapitolách mé bakalářské práce pak detailněji na okna. Vyhláška č. 268/2009 Sb., ze dne , o technických poţadavcích na stavby stanoví v 26 základní poţadavky na výplně otvorů: 26 Výplně otvorů (1) Konstrukce výplní otvorů musí mít náleţitou tuhost, při níţ za běţného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatíţení včetně vlastní hmotnosti a zatíţení větrem i při otevřené poloze křídla, aniţ by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. (2) Výplně otvorů musí splňovat poţadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním stavu. Nejniţší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla včetně rámů a zárubní a spárová průvzdušnost v souladu se způsobem zajištění potřebné výměny vzduchu v místnosti a budově jsou dány normovými hodnotami. 2 ÚZ č. 778 Oceňování, Praha: nakladatelství Sagit, a.s., 2010, ISBN

10 (3) Akustické vlastnosti výplní otvorů musí zajistit dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby současně za podmínek minimální výměny vzduchu v době pobytu lidí 25 m3. h-1/osobu nebo výměny vzduchu v místnosti nejméně jedenkrát za 2 hodiny. Dále musí být dodrţena hodnota maximální přípustné koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm, která slouţí jako ukazatel intenzity a kvality větrání. (4) Hlavní vstupní dveře do bytů a pobytových místností musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. (5) Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiţ je volný venkovní prostor hlubší neţ 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky. (6) Průlezné otvory ve stropech nesmějí mít ţádný rozměr menší neţ 0,7 m a u vstupních otvorů do šachet nebo kanálů menší neţ 0,6 m. Uvedené rozměry vstupních otvorů nesmí být zuţovány ţebříky nebo stupadly. (7) Při změnách dokončených staveb nebo výstavbě nových staveb v prolukách musí být alespoň jedna obytná místnost orientována do venkovního prostoru, kde nejsou pro tuto místnost ve venkovním chráněném prostoru stavby překračovány hygienické limity hluku Okna Okna významně ovlivňují hospodárnost stavebních a provozních nákladů, ţivotnost stavby, vzhled a uţitnou hodnotu, a to zejména svou velikostí, druhem a členěním, dále pak svoji polohou a pouţitým materiálem. Okna se odlišují od ostatních dílů hlavně mnohotvárností a funkcemi. Kaţdopádně jsou okna jedním z hlavních dílů, které tvoří architektonický dojem celé stavby. Kromě těchto základních poţadavků plní okna neméně významnou funkci a to psychologického významu přístup denního světla do vnitřního prostoru, která je podmínkou pohody v místnostech. Střídání světla a tmy, počasí, oslunění a zastínění, ale hlavně vizuální kontakt s okolním prostředím a dostatečný výhled okny, to vše od oken očekáváme. 3 ÚZ č. 744 Stavební zákon a vyhlášky, Praha: nakladatelství Sagit, a.s., 2010, ISBN

11 2.1. Základní dělení oken Okna se dají rozdělit podle různých hledisek a vlastností, např. podle zabudování do ostění, podle způsobu otevírání křídel nebo podle jejich počtu, podle konstrukce, podle zasklení a nebo podle druhu pouţitého materiálu Podle způsobu zabudování do ostění do rovného ostění do zalomeného ostění o osazení okna z vnitřní strany o osazení okna z vnější strany Podle způsobu otevírání pevná křídla či pevné zasklení přímo do rámu otevírání kolem stranově svislé osy sklopná okna kolem vodorovné spodní osy otevíravé a sklopné výklopná okna kolem vodorovné horní osy kyvné kolem vodorovné střední osy otočné kolem svislé střední osy výsuvné vertikálním směrem Podle základního konstrukčního uspořádání jednoduché okno o zasklení jednoducho tabulí o zasklení izolačním dvojsklem o izolačním trojsklem zdvojené okno o zasklení jednoduchou tabulí o zasklení vně izolačním dvojsklem, uvnitř jednoduchou tabulí 11

12 dvojité okno o zasklení jednoduchou tabulí o zasklení vně izolačním dvojsklem, uvnitř jednoduchou tabulí (eventuálně izolačním dvojsklem) špaletové okno o zasklení jednoduchými tabulemi o zasklení vně izolačním dvojsklem, uvnitř jednoduchou tabulí (eventuálně izolačním dvojsklem) Podle druhu zasklení a zasklívacích jednotek jednoduché prosklení izolační dvojskla o s protisluneční ochranou o se zvýšenou odolností proti prostupu tepla o bezpečnostní - proti vloupání - proti průstřelu - proti poţáru izolační trojskla dvojité prosklení Podle směru otevírání okna pravá okna levá Podle druhu pouţitého materiálu Tomuto rozdělení se budu detailně věnovat v následující kapitole 3. 12

13 3. Rozdělení oken podle druhu materiálu Dle nejčastěji pouţívaného materiálu k výrobě oken můţeme okna rozdělit následovně: 3.1. Dřevěná okna Dřevěná okna mají dlouhou tradici, jelikoţ dřevo bylo nejdostupnějším přírodním materiálem. K výrobě dřevěných oken se pouţívají jednak domácí dřeviny (smrk, borovice, dub), tak i dřeviny exotické (meranti, mahagon, teak, oregónská borovice). Nejpopulárnějšími či nejčastěji pouţívanými dřevinami jsou smrk, meranti a dub. V tomto pořadí je lze seřadit i cenově, kde rozdíl mezi jednotlivými materiálovými vyhotoveními činí přibliţně 20%. Cena odráţí kvalitu tvrdosti dřeva. Čím je dřevo měkčí, tím je náchylnější ke změnám tvaru vlivem vlhkosti. Dub patří mezi tvarově nejstálejší dřeviny. Základním předpokladem kvality dřevní hmoty na výrobu oken je vlhkost, která nesmí překročit 12%. Dřevěné okenní profily se dnes uţ nevyrábějí z jednoho masivního kusu dřeva. Na jejich výrobu se pouţívají vícevrstvé lepené profily, které zaručují tvarovou stálost profilů tím, ţe vyrovnávají napětí v jednotlivých prvcích okenních konstrukcí. Vrstvy by měly být aspoň tři, lepí se však většinou čtyři. Díky této technologii nemusíme mít obavy koupit si okna i z měkkých dřevin, ze smrku nebo borovice. Dřevěná okna mohou být povrchově upravena v široké škále barevných odstínů. Při koupi dřevěného okna se dnes často setkáváme s pojmem eurookno. Toto označení představuje dřevěné okna s jedním rámem a jedním křídlem a s tloušťkou okenní konstrukce, která vyhovuje evropským normám. Eurookna jsou vlastně přepracovaným typem jednoduchých oken. Podle evropských norem musejí rám a křídlo tvořit minimálně tři lamely vytvářející hranol eurohranol o síle 68 mm. Na trhu se objevila i okna se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi s tloušťkou vlysu 88 mm. Kvalita oken z lamelových vlisů závisí kromě dodrţení poţadované vlhkosti i na kvalitě pouţitého 13

14 lepidla. Nedodrţení poţadované vlhkosti dřeva, případně pouţití méně kvalitního lepidla, můţe okna v průběhu pouţívání silně znehodnotit. 4 Přednosti a nedostatky dřevěných oken: + dřevo je tradiční přírodní materiál příjemný na dotek i na pohled + dřevo je dostupné, jednoduché na zpracování v průběhu celého výrobního procesu, nezatěţuje ţivotní prostředí + dřevo má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, vynikající mechanické vlastnosti, nízký koeficient tepelné roztaţnosti + dřevo se dá snadno opravit tmelem a lakem, obnovit novým nátěrem + dřevo je nejvhodnější materiál pro výrobu atypických oken, například obloukových, šikmých oken (dřevo je pevná lepená konstrukce, oblouková plastová okna nelze vyztuţit ocelovou výztuhou) - největším problémem dřevěných oken je nutnost jejich ochrany proti vlhkosti, plísni a mikroorganismům 3.2. Plastová okna Plastová okna jsou výrobci a prodejci prezentována přívlastkem bezúdrţbová. Kvalitní plastový profil je v součastné době skutečně odolný vůči nepříznivým vnějším vlivům. Plasty vyrobené staršími technologiemi při teplotě niţší neţ 10 ºC křehly a ztrácely svou elasticitu. Počáteční malá statická tuhost plastů se v okenních systémech kompenzovala vkládáním kovových profilů do polotuhých komor. Výztuţ v plastovém okně má za úkol přenášet mechanické namáhání okna přes kotvení okna do stavby. V průběhu několika let však výrobci přepracovali jak technologie výroby, tak i geometrii profilů. Čím důmyslnější profil, tím jistější tvarová stabilita. Při snaze o co nejvyšší technickou kvalitu plastového profilu roste i jeho tloušťka a tím i cena. Cenu plastového okna ovlivňuje i výběr izolačního skla a způsob jeho osazení. Na výběr je velké mnoţství druhů skel s různými technickými parametry, takţe zasklení se dá ušít přesně na míru podle situování objektu a jeho orientace na světové strany. Standardně se pouţívá izolační 4 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

15 dvojsklo, v poslední době získávají oblibu izolační trojskla, která nabízejí nadstandardní tepelně izolační vlastnosti. Z mnoţství plastů, které se svými vlastnostmi navzájem liší, se při výrobě okenních rámů jednoznačně prosadil tvrzený polyvinylchlorid PVC. K zeštíhlení konstrukcí okenních profilů s vysokým statickým potenciálem velkou měrou přispívají stabilizátory, které zásadním způsobem upravují vlastnosti PVC. Velká většina současných receptur PVC zahrnuje stabilizátory s obsahem olova. Evropská unie direktivně rozhodla jeho spotřebu sníţit. Progresivní výrobci proto ve všech výrobcích z prvotního materiálu pouţívají namísto olova výhradně stabilizátory na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku. Novými kvalitními plastovými okny se ušetří energie, zlepší se ukazatele prostupu tepla, sníţí se ale i infiltrace vzduchu. Speciální vícekomorová konstrukce zabezpečuje zvukovou a tepelnou izolaci, která odpovídá všem poţadavkům kladeným na moderní okno. Na tepelně-technické vlastnosti má pak tedy vliv: stavební hloubka okenního profilu konstrukce vnitřních komor kvalita těsnění typ pouţitého skla kvalita kování kvalitní montáţ Hladký povrch plastového okna nemění ani svou strukturu, ani barevnost. Jeho údrţba spočívá jen v občasném umytí přilepených nečistot běţným saponátem. Zhruba jednou ročně doporučují výrobci promazat pohyblivé části kování olejem a zkontrolovat dotaţení jeho upevňovacích šroubů, popřípadě odstranit nečistoty z odvodňovacích otvorů rámů. 5 5 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

16 Přednosti a nedostatky plastových oken: + příznivá kombinace ceny a uţitkových vlastností + velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, které zajišťují úsporu tepelné energie + minimální poţadavky na údrţbu + různé tvarové moţnosti - PVC lze ostrými předměty snadno poškodit, coţ je obtíţně opravitelné - oproti dřevu nebo hliníku niţší tvarová stálost plastových oken 3.3. Kovová okna Kovová okna jsou v dnešní době reprezentována především okny ze slitin hliníku a uplatňují se na náročných objektech občanského charakteru. Dříve byla ocelová okna vnímána jako podřadná a mohli jsme je najít ve sklepích nebo skladech, tedy na místech, kde nebyl kladen důraz na estetické ztvárnění oken a jejich tepelně-technické vlastnosti. Kovová okna mají vysoký součinitel tepelné vodivosti, coţ způsobuje problémy při plnění tepelně-technických poţadavků kladených na okna. Kovové okenní profily představují výrazné tepelné mosty. S pomocí moderních výrobních technologií uţ výrobci kovových oken umějí tepelné mosty přerušit vloţením vysoce účinného izolantu do jejich rámů. Kovová okna se vyuţívají především na objektech veřejného charakteru jako součást obvodového pláště. Mají estetický vzhled a dlouhou ţivotnost. 6 Přednosti a nedostatky kovových oken: + hliníková okna vykazují velmi dobré technické vlastnosti, jsou pevná, tvarově stálá, odolná a nevyţadují údrţbu + jsou vkusná, převáţně však do moderních staveb - okenní rámy z hliníku jsou oproti dřevěným a plastovým relativně drahé - pro běţného uţivatele je uţitková hodnota těchto oken vyšší, neţ potřebuje - zpracování hliníku je energeticky náročné 6 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

17 3.4. Kombinovaná okna Potřeba odstranit nepříjemnou vlastnost dřevěných oken nutnost obnovovat a udrţovat jejich vnější povrchovou úpravu v kratších intervalech neţ vnitřní plochy vedla konstruktéry oken k řešení kombinovat dřevěné okno s hliníkovým obkladem na vnější straně. Zachovají se tak výborné tepelně-technické vlastnosti dřeva i příjemný estetický dojem ve vnitřním prostoru, z vnější strany pak celou dřevěnou konstrukci chrání hliníkový obklad, který můţe mít různou povrchovou úpravu. Toto řešení je určeno jednak jako doplněk jiţ existujících dřevěných oken, jednak přímo pro novou originální konstrukci dřevohliníkového okna. Velmi častým řešením je kombinace plastového profilu s odolnějším hliníkovým profilem na vnější straně okna, jeţ je vystavena klimatickým podmínkám. Základem okenního profilu je masivní tuhé jádro vyrobené z recyklovatelných plastů s příměsí rozvlákněné celulózy plnící roli rozptýlené výztuţe. Toto masivní jádro vyrobené ze 100% recyklátu je obaleno pláštěm z polyetylenu, jenţ je na jádro nanesen koextruzí. Poté jsou jako pohledové plochy profilů naválcovány a nataveny hliníkové plechy, předem povrchově upravené práškovým vypalovacím lakem. Předností tohoto systému je masivnost a odolnost základních profilů vůči povětrnostním vlivům, teplotě a UV záření i dlouhá ţivotnost, která vyplývá z vlastností pouţitých materiálů. Hliníkový plášť umoţňuje dodatečné nalakování v jakémkoli barevném odstínu Sklo Okno a zasklení tvoří nedělitelnou součást obvodových plášťů budov. Sklo se uplatňuje nejen jako hmota propouštějící světelné záření, ale jako hmota, která vytváří architekturu budov. 7 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

18 4.1. Vlastnosti skla Vlastnosti skla lze ovlivňovat sloţením sklářských surovin křemičitého písku, dolomitu, vápence, sulfátu, uhličitanu sodného, barviv a dalších přísad. A to volbou jednotlivých sloţek a jejich poměrného mnoţství. Charakteristické vlastnosti skla: - relativně vysoká propustnost světla v části viditelného spektra - tuhost a tvrdost (při běţných teplotách) - křehkost - homogenita - odolnost proti povětrnostním a chemickým vlivům - relativně nízká měrná tepelná vodivost a elektrická vodivost - plynotěsnost - relativně vysoká odolnost proti vodě a vzduchu Sklo v moderních okenních konstrukcích můţe mít různé vlastnosti a podoby. Podle vlastností můţeme skla rozdělit na: - jednoduchá [U g = 5,8 W/(m 2 K)] - izolační bez pokovování [U g = 2,9 W/(m 2 K)] - izolační sklo se zesílenou telepně izolační schopností [U g = 1,1 W/(m 2 K)] - zvukově izolační skla - bezpečnostní izolační skla lepená, kalená, s drátěnou vloţkou - protisluneční izolační skla absorpční, reflexní - ornamentální skla - jiná, speciální skla (samočisticí, mléčná, apod.) 18

19 4.2. Zasklení Jednoduché zasklení Okno s jednoduchým zasklením je tvořeno jednou skleněnou tabulí, která můţe být ze skla plochého (Float), skla plochého taţeného, skla litého nebo skla bezpečnostního tvrzeného či vrstveného. Jednoduché zasklení se smí pouţívat jen ve sklepních nevytápěných prostorách, neboť nesplňuje poţadované hodnoty tepelné a zvukové ochrany. Součinitel prostupu tepla jednoduchého skla je totiţ aţ 5,8 W/(m 2 K). Díky tomu způsobují nepříznivé teploty na povrchu skla kondenzaci vodních par, nemluvě o velkých tepelných ztrátách Izolační dvojsklo Klasické izolační dvojsklo je tvořeno dvěma tabulemi plochého skla se stejnými nebo odlišnými vlastnostmi. Vzdálenost těchto tabulí je vymezena různě širokými distančními profily z kovu nebo plastu. Vnitřní prostor distančního profilu můţe být vyplněn absorpčním materiálem, aby mohla být zachována a regulována vlhkost v uzavřené dutině. Mezera mezi skly je hermaticky uzavřená, tepelnou izolaci zajišťuje suchý vzduch nebo interní plyn argon či krypton. Zasklení můţe být provedeno za pomocí tmelu, těsnicí pásky či tlakovým zasklením Absorpční a reflexní skla Velká zasklení a okna na jiţní a západní straně potřebují něco navíc. Moderní architektura v maximální míře vyuţívá efektní velkoplošná zasklení interiérů. Abyste si mohli optimálně vychutnat opticky dokonalé propojení mezi vnějším a vnitřním světem, potřebujete speciální skla. Skla s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, aby ztráty velkými zasklenými plochami nebyly větší neţ ztráty stavebních konstrukcí, do nichţ jsou 8 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

20 tyto plochy zabudovány. Velkými zasklenými plochami můţe do interiéru pronikat příliš mnoho sluneční energie, proto byste od nich měli zároveň vyţadovat vlastnosti sniţující průnik sluneční energie. Nahrazením první tabule izolačního skla sklem s reflexními nebo absorpčními vlastnostmi se odbourají nepříznivé vlivy nadměrného slunečního záření. Existuje široká škála barevných skel s protisluneční ochranou od různých výrobců i s různými světelnými a energetickými vlastnostmi stříbrná, kovová, šedá, zlatá, bronzová, zelená či modrá Bezpečnostní sklo Okno jako nejcitlivější část domu by mělo být chráněno nejen před teplem, deštěm, ale i proti rozbití a násilnému vniknutí. Nejjednodušším řešením s nízkými náklady je nalepení bezpečnostní fólie z vnitřní strany okna. Tyto samolepící fólie se vyrábějí v různých laminovaných tloušťkách a z jednoduchého okenního skla vytvářejí sendvičové bezpečnostní sklo. Při pokusu o rozbití skla zadrţí fólie úlomky a zabrání vzniku střepů. Pod fólii se dají umístit poplašné dráty, které při rozbití spustí alarm. V závislosti na míře ohroţení a potřebné úrovni bezpečnosti si lze vybrat ze široké škály bezpečnostních systémů. Jsou to např. tepelně zpracovaná tvrzená kalená skla, která jsou 4 10 krát pevnější neţ standardní lepená skla a navíc zlepšují akustické vlastnosti okna. Skla s drátěnou vloţkou je vhodné pouţít v prostoru, kde není nutné průhledné zasklení, ale stačí jen průsvitné. 11 Tyto skla dokáţou být odolné i proti poţáru po dobu 15 minut, jelikoţ sklo ve styku s poţárem popraská, ale nerozsype se, tím zabrání přímému postupu plamenů a kouřových zplodin. Protipoţární skla patří do skupiny skel lepených. Na rozdíl od klasických lepených skel je zde pro spojení jednotlivých skleněných tabulí pouţita fólie, která při překročení teploty povrchu 120 C přestane být transparentní získá mléčný zákal a napění se. Tímto způsobem se vytvoří přehrada pro prostup tepla a poţáru. Podle počtu speciálních 10 Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

21 napěňovacích fólií se vyrábějí skla s poţární odolností 30 nebo 90 minut. Teplota povrchu skla odvráceného od strany poţáru zůstává max 90 C vysoká Technické poţadavky a vlastnosti oken 5.1. Tepelná izolace Úkolem tepelné izolace je udrţování tepelných ztrát způsobených stěnou budovy na nízké úrovni a zároveň, vzhledem k účelu a velikosti budovy, omezení pronikání tepla pláštěm budovy, tj. tepelné ztráty. V současné době připadá na okna 47 % tepelných ztrát budov občanského a bytového charakteru. Z toho 30 % ztrát vzniká prostupem tepla oknem a 17 % větráním. Charakteristickou hodnotu vyjadřující tepelně izolační vlastnosti oken, ale i zasklení a rámových částí, je populární tzv. Hodnota k, součinitel prostupu tepla označovaný správně symbolem U a uváděný v jednotkách W/(m 2 K). Čím niţší je tato hodnota, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti. Tato hodnota můţe být udávaná pro okno jako výrobek U ok, pro zasklení U g a samostatně pro rámovou konstrukci U f, přičemţ výsledná hodnota pro celé okno se vypočítá způsobem definovaným normou. Koeficient prostupu tepla U: Koeficient prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla ve wattech unikne (projde) jedním čtverečním metrem skla při daném rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem. U izolačních dvojskel se tato veličina pohybuje v hodnotách od 0,9 do 2,8 W/(m 2 K). Současná norma stanovuje hodnotu prostupu tepla pro celé okno včetně rámu U = 1,7 W/(m 2 K). Tato hranice by neměla být překročena. Doporučená hodnota je U = 1,2 W/(m 2 K) Hájek Václav, Novák Luděk, Šmejcký Jindřich, Konstrukce pozemních staveb 30, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996, ISBN Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

22 Rozhodující vliv na tepelnou izolaci mají spáry, kterými proniká vzduch, a způsob zasklení (skla jednoduchá, izolační dvojskla, okna dvojitá, zdvojená, atd.) Výplně otvorů Problematika prostupu tepla a vzduchu okenními konstrukcemi je v současné době aktuální vzhledem ke snahám po úspoře tepla při vytápění. Výplně otvorů v obvodových stěnách jsou zdrojem největších tepelných ztrát. Poţadavky na tepelně-technické vlastnosti výplní otvorů pro bytové a občanské stavby: Typ konstrukce U [W/(m 2 K)] Nová okna u novostavby Poţadovaná hodnota 1,7 Nová okna u novostavby Doporučená hodnota 1,2 Nová okna u rekonstrukce Doporučená hodnota 2,0 Střešní okna Poţadovaná hodnota 1,5 Střešní okna Doporučená hodnota 1,5 zdroj: Motyková Adéla, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN Spárová provzdušnost Dalším zdrojem tepelných ztrát jsou spáry, jimiţ proniká vzduch v obou směrech (exteriér - interiér). Zvláště v zimním období, kdy rozdíl teplot na obou stranách okna je značný (30 40 C), dochází k úniku teplého vzduchu z místnosti a vzduch studený, který do místnosti vniká, se musí ohřát. Spotřebované teplo potřebné k ohřátí vniklého chladného vzduchu představuje tepelné ztráty provzdušností infiltrací. Tyto tepelné ztráty mohou být nepříznivě ovlivněny dalšími činiteli, z nichţ nejdůleţitější je účinek tlaku a sání větru. Ztráty tepelného výkonu větráním záleţí hodně na spárové provzdušnosti okenních konstrukcí, která je limitována dostatečnou výměnou vzduchu v běţných budovách, jsou-li uzavřeny Kočí Ivan, OKNA, 1. vydání, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2000, ISBN

23 Fólie Jednou z moţností, jak podstatně sníţit tepelné ztráty u standardních okenních konstrukcí, a to jak u oken stávajících (zabudovaných), tak i u oken nově vyrobených a připravených pro osazení, je pouţití speciálního izolačního skla, opatřeného tvrdou selektivní mikrovrstvou oxidu kovu (solární reflexní fólie). Okenní fólie jsou opatřeny lepicí vrstvou, chráněnou tenkou snímatelnou blánou, která se před aplikací na prosklenou plochu odstraní. Tato skla mají mírně zrcadlový efekt dosahuje se tak sníţení tepelných ztrát prostupem zhruba o 25 % a sníţení účinku slunečního záření o 15 %. Tepelně izolační vlastnosti oken můţeme zvýšit nejenom zavedením trojskel, ale i dvojskel s plynovou náplní - krypton, argon (jak jiţ bylo uvedeno v části 3.2. Zasklení), nebo dalším přidruţeným křídlem, ţaluziemi, roletami a jejich kombinacemi. Kvalita oken dřevěných a plastových je z hlediska jejich tepelně technických vlastností a infiltrací téměř shodná. Rovněţ i okna kovová, kvalitně vyrobená s přerušenými tepelnými mosty a s kvalitním izolačním sklem, vykazují podobné vlastnosti jako předchozí typy Akustické vlastnosti (zvuková izolace) Akustické vlastnosti jsou vyjádřeny indexem neprozvučnosti v decibelech db a určují schopnost okna zabránit pronikání neţádoucího hluku z venkovního prostředí do obývaného prostoru. Podle zvukově izolačních schopností se výrobky zařazují do sedmi tříd 0 aţ 6. Standardní okna dosahují třídy 2, tedy hodnot od 30 do 34 db. Okna se zlepšenými zvukově izolačními vlastnostmi jsou zařazována do třídy 3 a výše Kočí Ivan, OKNA, 1. vydání, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2000, ISBN Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

24 Na zvukově izolační vlastnosti okna má vliv několik faktorů. Mezi nejdůleţitější patří: druh zasklení (jeho sloţení) poměr zasklené plochy k ploše rámu těsnost spár počet zalomení ve stycích Nadměrný hluk z exteriéru lze izolovat zejména trojitým zasklením, speciálními protihlukovými skly nebo speciálním rámem. Silnější skla mají lepší zvukově izolační vlastnosti, vhodná je asymetrická tloušťka jednotlivých tabulí izolačního dvojskla, nejlépe v poměru 2:1. Zvukově izolační vlastnosti oken se dnes vylepšují napuštěním vzácného plynu do výplní mezi vrstvami skel, čímţ se dá zvuková neprozvučnost okna zvýšit o 3-4 db. Důleţité jsou detaily styku křídla a rámů, rámu a stavební konstrukce a osazení zasklení. Kaţdá mezera v konstrukci okna se stává místem šíření zvuku. Z tohoto hlediska je důleţitý způsob řešení přirozeného větrání. 17 Akustická třída oken podle normy: Akustická třída R okna v db >50 Poznámka: údaje platí při ploše oken přesahující 50% celkové plochy obvodové stěny zdroj: Motyková Adéla, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

25 Poţadavky na tepelně-technické vlastnosti výplní otvorů pro bytové a občanské stavby: Prostředí Obytná část města niţší provoz vozidel Střed města hustý provoz Střed města hustý provoz Zatíţení hlukem (db) méně neţ 60 hustý provoz 70 a více Místnosti Max. zvuková Vhodná hladina (db) třída okna spánek bydlení práce Spánek bydlení práce spánek bydlení práce zdroj: Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN Izolace proti vodě a prachu Okno má kromě tepelné a akustické ochrany interiéru také zabezpečovat vnitřní prostor proti dalším vnějším vlivům, jako je vnikání sráţkové vody, sněhu, prachu, sazí a jiných nečistot. Všechny uváděné škodliviny vnikají do vnitřního prostoru spárami a netěsnostmi. Riziko zatékání dešťové vody je u starých typů konstrukcí oken vyšší, u novějších typů je toto odstraněno vhodným řešením samotné konstrukce okna dešťovou a větrnou zábranou spolu s odtokovými otvory Poţadavky na bezpečnost při manipulaci Konstrukční součásti oken, tj. vlysy křídel a rámů, součásti kování, sklo, kotvení okna, musí být dimenzovány a připevněny tak, aby odolávaly působení tlaku a sání větru. Při kotvení (osazování) oken se musí postupovat tak, aby nedošlo vlivem sedání stavby, průhybů, posuvů v dilatačních spárách a jiného dotvarování konstrukcí stavby 25

26 k mechanickému poškození okenních součástí, sníţení funkčních a estetických vlastností oken (nesnadné otevírání, netěsnost, apod.). Je rovněţ nutné, aby konstrukce odolávala i zatíţení při manipulaci (otevírání, náraz ramenem, prudké trhnutí za kování atd.) a byla osazena takovým způsobem, aby zvláště u velkých prosklených ploch bylo umoţněno pracování celé konstrukce. Okenní skla musí být vsazena do rámů s potřebnou vůlí, aby při tepelných změnách nepraskla. Platí to zejména pro okna s velkými skleněnými tabulemi. Aby okna vyhověla uvedeným poţadavkům, a to i se zřetelem na sníţení tepelných ztrát při vytápění, měla by být: zasklena vhodným typem skla vyrobena z materiálů, které vykazují minimální ztráty prostupu tepla a které vyloučí tepelné mosty na rámech a křídlech, nebo je alespoň sníţí na minimum vhodně umístěna a osazena s ohledem na tepelné ztráty ostěním vodotěsná, přičemţ úplná vzduchotěsnost můţe být i na závadu jejich velikost a plocha optimalizována z hlediska zrakové techniky a pohody Rosení oken V souvislosti s výměnou starých oken za nová plastová nebo dřevěná se občas objevují stíţnosti uţivatelů na rosení nebo kondenzaci vodních par na oknech, přesněji na sklech oken, za určitých klimatických podmínek. Kondenzace vzdušné vlhkosti na zasklení není způsobena nekvalitními okny. Instalací moderních dřevených nebo plastových oken s dvojitým těsněním dochází k dokonalému utěsnění prostoru a k podstatnému sníţení infiltrace vzduchu. Málokdo si uvědomuje, kolik zdrojů vodní páry je v běţných domácnostech. Vodní páry produkované dýcháním, vařením, zaléváním rostlin a koupáním negativně ovlivňují relativní vlhkost v bytě. Jen při spaní vydýchá člověk za noc 1 aţ 2 litry tekutin. Okna jsou 18 Kočí Ivan, OKNA, 1. vydání, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2000, ISBN

27 místem, kde se střetávají dvě různá prostředí na poměrně malém prostoru vnitřní prostředí s teplotou +20 C a venkovní prostředí v zimním období s minusovými teplotami. Teplý vzduch je schopen zadrţet větší mnoţství vodních par neţ studený a jakmile se teplý vzduch přiblíţí k chladnému sklu okna, nadbytečná vlhkost se musí sráţet. Tip na eliminaci nadměrné vlhkosti: Základem toho, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par, je udrţení teploty vzduchu nad 20 C a relativní vlhkosti pod 50 %. Teplotu ovlivníme vytápěním, vlhkost správným větráním Motyková Adela, Ing., Okna správná řešení pro novostavby i rekonstrukce, Praha: nakladatelství Grada publishing, a.s., 2008, ISBN

28 Závěr teoretické práce Závěrečné zhodnocení teoretické části je shrnutí základního cíle bakalářské práce a to, zda-li a nebo do jaké míry mají pouţité materiály či technologie vliv na trţní hodnotu objektu. Vycházím zde hlavně ze svých poznatků získaných z přednášek, odborné literatury, uvedených standardů ve vyhláškách nebo třeba jen ze základních poţadavků koncového zákazníka. V minulosti osazované okenní konstrukce uţ z hlediska tepelně izolačních vlastností a úspory energie často nevyhovují současným poţadavkům a standardům. S poškozenými či starými okny lze navíc v místnostech jen těţko dosáhnout příjemné atmosféry. Okna na bázi dřeva, většinou aplikovaná na dříve postavených rodinných a bytových domech, dnes vykazují velké nedostatky, především pokud se jde o nadměrnou infiltraci vzduchu. Ta je příčinou velké energetické ztráty, sniţuje zvukově izolační vlastnosti okenních konstrukcí a často způsobuje průnik vody konstrukcí okna aţ do interiéru. Existují dvě cesty, jak tyto nedostatky odstranit rekonstruovat původní okenní konstrukce, nebo přistoupit k jejich výměně za okna nová, z moderních materiálů a konstrukcí. Dnes nabízená okna mají nesrovnatelně vyšší uţitné vlastnosti neţ v minulosti. V dnešní době není problém vypočítat a změřit, kolik výměnou oken ušetříme za vytápění či klimatizaci. Nová okna však kromě úspor přinesou lepší uţitné vlastnosti, bezporuchovou funkčnost, pohodlí a estetický dojem z celého domu. Před výměnou oken se nejčastěji řeší materiál okenních rámů. Při rozhodování, zda plast, dřevo nebo dokonce hliník, hraje často roli osobní pocit, sympatie nebo naopak averze vůči určitému materiál. Bezesporu by při výběru materiálu okenního rámu neměla vítězit cena. 28

29 B. PRAKTICKÁ ČÁST V praktické části se zabývám příkladem ocenění nemovitostí na trţních principech. Předmětem ocenění je pozemek a rodinný dům v obci Praha 5 Slivenec a komerční budova, přestavená z rodinného domu na sídlo firmy v obci Praha 6 Liboc. Trţní hodnota byla aplikována v prvním případě metodou porovnávací a v druhém za pomocí všech metod oceňování porovnávací, příjmovou a nákladovou. 29

30 1. Trţní ocenění rodinného domu Pavel Chalupa a Magdaléna Chalupová K rozvodně Praha 5 Slivenec Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUATION REPORT) Rodinný dům č.p. 348 K rozvodně 348 / Praha 5 Slivenec STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU (FAIR MARKET VALUE) Datum ocenění: 22. KVĚTNA

31 OBSAH Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Přílohy: Elektronické výpisy z katastru nemovitostí Elektronická kopie katastrální mapy Základní stavební dokumentace Fotodokumentace objektu 31

32 Pavel a Magdaléna Chalupovi K rozvodně Praha 5 Slivenec Česká republika 22. května 2010 Oznamuji Vám, ţe jsem ukončil trţní ocenění majetku označeného jako: RODINNÝ DŮM č.p. 348 / 11 Uvedený na listu vlastnictví č. 390, pro katastrální území Slivenec , obec Praha 5 - Slivenec, okres Praha. Nacházejícího se na adrese: K rozvodně 348 / 11, , Praha 5 Slivenec, Česká republika V této zprávě Vám předkládám výsledky mého šetření. Tato zpráva o hodnocení vyjadřuje názor na trţní hodnotu výše uvedeného majetku, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Zpráva byla zpracována k technickému stavu a právním skutečnostem, platným k 22. květnu 2010 ke dni místního šetření. Zpracovateli zprávy je známo, ţe zpráva má slouţit jako podklad pro jednání o prodeji majetku. Zpracovateli zprávy není známo nic o tom, ţe by zpráva měla zároveň slouţit i pro jiný účel jako např. ocenění vkladu do obchodní společnosti, stanovení základu majetkové daně nebo pro jiný, výše nespecifikovaný, účel. Oceňovaný majetek je zapsán u katastrálního úřadu v Praze 5, na listu vlastnictví č. 390, pro katastrální území Slivenec , městská část Praha 6, obec Praha. Elektronický výpis z katastru nemovitostí ze dne 22. května 2010 je přílohou této zprávy. Zpracovatel zprávy chápe trţní hodnotu jako cenu, za kterou by mohl být majetek prodán, aniţ by kupující nebo prodávající byli pod jakýmkoliv nátlakem, s tím, ţe kaţdý z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech a současně je zachována vzájemná výhodnost obchodu. 32

33 Pokud je trţní hodnota majetku stanovena za předpokladu jeho nabídky na volném trhu, předpokládá se, ţe majetek bude nabízen na trhu po dobu přiměřeně dlouhou pro nalezení kupce. Oceňovaný majetek byl ke dni ocenění (22. května 2010) uţíván výhradně k bydlení majiteli objektu. Ţádná část domu není pronajata za trţní nebo regulované nájemné. Nemovitost je zatíţena zástavním právem. Majetek tedy není v absolutním vlastnictví. Absolutní vlastnictví je v souladu s Evropskými standardy pro oceňování a pravidly Mezinárodního výboru pro oceňovací normy definováno jako vlastnictví bez jakéhokoliv omezení, avšak podléhající právu vyvlastnění v obecném zájmu za náhradu, právu propadnutí majetku státu, soudní autoritě a zdanění. Oceňovaný majetek jsem osobně prohlédl a při zpracování ocenění jsem vzal v úvahu následující faktory: Polohu, velikost a vyuţitelnost pozemku Velikost, technický stav a vyuţitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav Nejvyšší a nejlepší vyuţití majetku Převaţující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto druhu nemovitostí na trhu Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků v okolí i v celé lokalitě Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoliv jiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech případech podrobně ověřovány. 33

34 POPISNÉ INFORMACE POPIS LOKALITY Oceňovaný majetek rodinný dům č.p. 348 / 11 se nachází ve vyhledávané části Prahy Slivenci. Tato lokalita je v přímé blízkosti praţského okruhu R1 směrem na D5 Praha - Plzeň, druhá strana R1 vedoucí přes Říčany u Prahy směrem na D11 Praha Hradec Králové je ve výstavbě a otevření tohoto úseku je plánováno na rok Dále je v blízkosti cca 2 km Barrandovský most, kterým se dostaneme směrem do centra Prahy nebo na jiţní spojku a následně na D1 Praha Ostrava. Celkový charakter lokality je bydlení středního a převáţně vyššího standardu doplněného o menší skladové areály na okraji obce. Obecně lze říci, ţe se jedná o komerčně atraktivní lokalitu s vysokým rozvojovým potenciálem a koeficientem zhodnocení investice přesahujícím předpokládanou míru inflace. Lokalita je velmi klidná, s dostatečnou zelení a moţností procházek v blízkosti Chuchelského lesa. V obci je k dispozici základní občanská vybavenost škola, pošta a základní síť obchodů a sluţeb (restaurace, autoservis, atd.). Ve vzdálenosti 1 km je postaveno Aquacentrum s moţností fitness. Dále je v obci zastávka MHD. Nejbliţší stanice metra (trasa B Smíchovské nádraţí) je vzdálena asi 7 km. Parkování je moţné zcela bez problémů a v dostatečné kapacitě jak na vlastním přilehlém pozemku, tak i na okolních veřejných prostranstvích. Kvalitu pohledových horizontů hodnotím jako průměrnou aţ nadprůměrnou, jelikoţ výhled na vchodové straně je omezen zástavbou rodinných domů, naopak druhá strana s balkonem a vchodem na terasu má výhled na stromy, louku a mírně kopcovitý horizont. OCEŇOVANÝ MAJETEK Podle skutečnosti zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých zadavatelem posudku je jedinou činností v rodinném domě vlastní bydlení rodiny vlastníka. Majetek tedy není primárně určen k podnikatelské činnosti, i kdyţ nic nebrání jeho komerčnímu vyuţití k pronájmu za trţní nájemné. 34

35 Oceňovaný majetek je tvořen funkčním celkem pozemku a rodinného domu. Jednotlivé části majetku budou podrobně popsány a specifikovány v dalších oddílech zprávy. Historie Oceňovaný rodinný dům byl postaven v roce 1990 jako tzv. rodinný dům a byl od svého vzniku obýván rodinou majitele. V průběhu obývání byla v podlaţích dle potřeb majitele přiměřeně upravována dispozice. Pozemek Předmětem ocenění jsou tři pozemky, které spolu souvisejí a tvoří jediný funkční celek. Pozemky jsou situovány v obci Praha Slivenec v lokalitě rodinných domků. Jako celek tvoří obdélníkový půdorys o poměru stran 1:3 a terén je mírně svaţitý k jihu. Pozemek p.č. 201 / 2 o rozloze 173 m 2 je zastaven budovou č.p. 348 a nádvořím. Pozemek p.č. 200 o rozloze 64 m 2 je zastaven malou stavbou pro rodinnou rekreaci č.e Pozemek p.č. 201 / 1 o rozloze 432 m 2 slouţí jako zahrada u rodinného domu. Zahrada obsahuje zeleň (ovocné stromy), venkovní schody a chodníky. V lokalitě jsou vybudovány všechny základní veřejné inţenýrské sítě (elektro, voda, plyn, telefon), z nichţ na pozemky vedou podzemní přípojky s výjimkou kanalizace, která je řešena kanalizační jímkou na pozemku. Vzhledem k tomu, ţe všechny pozemky tvoří jeden funkční celek a jejich komerční vyuţití a uplatnění je jednotné, budou oceněny společně jako jediný pozemek o celkové výměře 669 m 2. Vedlejší stavby a venkovní úpravy Vedlejšími stavbami jsou menší chatka a kůlna. Jedná se o samostatně stojící stavby situované jiţně od hlavní stavby při boční hranici se sousedem. Chatka je přízemní, nepodsklepená, svislé konstrukce jsou zděné z cihel, krytá střechou, která je tvořena vaznicovou soustavou. Je přístupná po zpevněné ploše tvořené betonovou krycí deskou. Chatku jiţ nelze obývat a slouţí uţ jen jako skladiště věcí. Kousek směrem na jih stojí malá dřevěná kůlna, která slouţí k stejným účelům jako chatka. 35

36 Venkovní úpravy: Na oceňovaném pozemku jsou situovány následující venkovní úpravy: 1. Přípojka vody provedená z PE trouby z vodovodního řádu vedeného z ulice Na Korálově. 2. Přípojka kanalizace z trub plastových s lepenými spoji, vedená z domu do kanalizační jímky na zahradě. 3. Přípojka elektro vedená zemním kabelem z uličního řádu vedeného v ulici Na Korálově. 4. Přípojka plynu vedená z plynoměru umístěného v oplocení do domu. 5. Mycí deska vedle garáţe provedená z prostého betonu. 6. Přístřešek nad mycí deskou z dřevených trámů a keramických tašek. 7. Zpevněné plochy provedené z prostého betonu a zámkové dlaţby. 8. Obrubníky z prostého betonu. 9. Venkovní schodiště z prostého betonu. 10. Plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích. 11. Plot z dřevěných profilů se zděnými sloupky. 12. Vrata ocelová s dřevěnou výplní. 13. Vrátka ocelová s dřevěnou výplní. Veškeré stavební příslušenství je v dobré kvalitě. Trvalé porosty Zahrada je zatravněná a obsahuje ovocné a jehličnaté stromy, keře podél oplocení a drobné okrasné květiny. 36

37 Rodinný dům Architektonické a dispoziční řešení Jedná se o samostatně situovanou stavbu obdélníkového půdorysu s kratší stranou rovnoběţnou s ulicí K rozvodně, do které ze základního půdorysu vystupuje drobné schodiště a delší stranou rovnoběţnou s ulicí Na korálově o mírně svaţitém pozemku. Objekt je navrţen jako rodinný dům s jedním podzemním podlaţím, jedním nadzemním podlaţím a plně vyuţitým podkrovím pod sedlovou střechou. Dům je celý podsklepený a podzemní podlaţí je přístupné jak vnitřním schodištěm, tak i z venkovní terasy. Nadzemní podlaţí má obdélníkový tvar a obsahuje balkon a terasu. Podkroví je přímo osvětleno oknem ve štítové zdi a je rovněţ přístupné schodištěm. Dům je dvougenerační, který tvoří tři bytové jednotky. První bytová jednotka (1+1) se nachází v suterénu. Druhá bytová jednotka (4+kk) se nachází v nadzemním podlaţí a třetí bytová jednotka (3+kk) se nachází v podkroví. Stavba dispozičně obsahuje v prvním podzemním podlaţí (suterénu) vstupní halu, která dnes funguje jako zimní zahrada s točitým schodištěm dříve zde býval bazén, chodbu, předsíň, koupelnu, sprchu, 2x WC, kuchyň, obytnou místnost, odpočívárnu, saunu, sklep, kotelnu, uhelnu a garáţ. V prvním nadzemním podlaţí je vstupní foyer, předsíň, šatna, spíţ, koupelna, WC, jídelna s kuchyňským koutem, tři obytné místnosti a galerii I. s točitým schodištěm. Obytné podkroví obsahuje předsíň, sprchový kout, WC, komoru, půdu, dvě obytné místnosti, jídelnu s kuchyňským koutem a galerii II. s točitým schodištěm. Celkově oceňovaná stavba obsahuje pouze bytové prostory. Stavba splňuje zákonné podmínky pro rodinný dům, protoţe převáţná část ploch slouţí k bydlení, stavba má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaţí a podkroví a nemá víc jak tři kolaudované byty. 37

38 Konstrukční řešení a vybavenost Povrchové úpravy domu: Fasádní omítka je vápenná, štuková, opatřená nátěrem, bez vnějších obkladů. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukované, opatřené nátěrem. Podlahy v obytných prostorech jsou plovoucí laminátové, v ostatních místnostech je keramická dlaţba. V koupelnách a WC je keramický obklad. V garáţi je betonová mazanina s leštěnou cementovou vrstvou. Střecha je sedlová s dřevěným, tesařsky vázaným, krovem. Krytina a klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřené nátěrem. Výplně otvorů: Vchodové dveře do objektu jsou bezpečnostní dřevěné, vrata do garáţe jsou automatická roletová. Dveře vnitřní jsou dřevěné, osazeny do ocelových zárubní, většina je plných a zbytek prosklených z 1/3 nebo 2/3. Okna jsou dřevěná z europrofilů s tepelně izolačním dvojsklem. Střešní okna jsou dřevěná s tepelně izolačním dvojsklem značky ROTO. Mezi jídelnou a obývacím pokojem bytu 4+kk je otvor se zaklenutým nadpraţím. Vytápění: Dům byl dříve vytápěn plynovým turbokotlem, dnes je vytápěn v podzemním a prvním nadzemním podlaţí elektricky, za pomocí vyhřívaných podlah. V podkroví je vytápění zajištěno klimatizací. Pro ohřev vody slouţit elektrický boiler o objemu 160 litrů. Schodiště a schody: Konstrukce schodiště a zábradlí je ocelová. Nosnou konstrukci tvoří ocelový pilíř, který spojuje všechny podlaţí budovy. Tvar schodiště je točitý, stupně tvoří dřevěné desky bez podstupnic. Schody jsou provedeny z monolitického ţelezobetonu s nabetonovanými stupni a povrchem z keramického obkladu. 38

39 ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŢITÍ Nejvyšší a nejlepší vyuţití je definováno jako racionální a zákonné vyuţití pozemku nebo budovy, které je fyzicky moţné, finančně proveditelné, zajišťující odpovídající výnos a jehoţ výsledkem je nejvyšší moţná trţní hodnota majetku. Základní kritéria, která musí nejvyšší a nejlepší vyuţití splňovat jsou: Dodrţování právních předpisu: Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako rodinný dům a jeho vyuţití odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsem názoru, ţe současné vyuţití nemovitosti je právně přípustné. Fyzická realizovatelnost: Oceňovaný majetek je po několika menších rekonstrukcích. Je ve výborném technickém stavu, údrţba je pravidelně prováděna. Tento stav umoţňuje plné vyuţití všech prostor. Podmínka okamţité vyuţitelnosti majetku je tedy splněna. Finanční proveditelnost a maximální ziskovost: Ke splnění kritéria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za trţní nájemné nebo její vyuţití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímţ by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem porovnatelného objektu. Vzhledem k tomu, ţe objekt slouţí k vlastnímu bydlení majitele objektu a jeho rodiny a zároveň nejsou známy ţádné právní, technické nebo jiné skutečnosti, které by bránili pronájmu objektu za trţní nájemné, je splněna i tato podmínka. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, ţe současné vyuţití majetku je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. 39

40 OCENĚNÍ ÚVOD Při stanovení indikace trţní hodnoty majetku jsou zpravidla pouţívány tři mezinárodně uznávané metody ocenění: metoda porovnávací metoda příjmová metoda nákladová Porovnávací metoda analyzuje trţní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny za porovnatelné typy majetku. Dále jsou provedeny korekce indikované trţní hodnoty, které zohledňují případné rozdíly ve stavu a vyuţitelnosti oceňovaného majetku v návaznosti na trh existujících srovnatelných majetků. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích příjmu z vlastnictví. K indikaci hodnoty se dospívá diskontováním nebo kapitalizací příjmu odpovídající kapitalizační mírou. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jako nového. Tato část můţe být sníţena opotřebením nebo jiným znehodnocením. Při stanovení trţní hodnoty je moţno pouţít kombinaci metod. Pro tento typ ocenění mívá největší váhu a je nejčastěji pouţívaná metoda porovnávací, tudíţ je i primárně pouţita pro toto ocenění Další metody oceňování (příjmová a nákladová) jsou detailně zpracované v mém druhém ocenění komerční nemovitosti. 40

41 POROVNÁVACÍ METODA Stanovení trţní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty jsem předpokládal, ţe pozemky jsou volné a připravené k zastavění v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším vyuţitím. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků souvisejících s oceněním rodinného domu jsem porovnal čtyři pozemky nabízené k prodeji v posledním období ve stejných nebo porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku jsem pouţil cenu za jeden metr čtvereční pozemku. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednil koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Při porovnání pozemků byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi, vyuţití dle územně plánovací dokumentace, existence územního rozhodnutí, zda-li je nutná demolice stávajícího objektu, apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, ţe aktuální trţní hodnota pozemku souvisejícího s rodinným domem indikovaná porovnávací metodou je: Kč a je kalkulována následovně: 669 * = Kč Výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v tabulce na následující straně. 41

42 METODA POROVNÁVACÍ - POZEMEK Oceňovaný A. Identifikační údaje Pořadové číslo pozemku Rodinný dům, Název pozemku Slivenec 201/ /2 Parcelní číslo Adresa pozemku Slivenec Katastrální území Porovnávaný pozemek 42 Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek stavební parcela stavební parcela stavební parcela stavební parcela N/A N/A N/A N/A Slivenec Slivenec Slivenec Hlubočepy Obec Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Okres Praha Praha Praha Praha Praha B. Základní údaj pro porovnání cena za 1 m2 v tisících Kč Prodejní cena celkem X Kč Kč Kč Kč Rozloha pozemku v m Cena za 1 m2 X Kč Kč Kč Kč Datum transakce Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč C. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Existence věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vyuţití podle územního plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Územní rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná právní omezení a Zástavní závazky právo Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou Korekce 0,95 0,95 0,95 0,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč

43 D. Technické parametry Lokalita Dobrá Porovnatelná Porovnatelná Horší Lepší Korekce 1 1 1,2 0,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Svaţitost Mírně svaţitý Rovinný Rovinný Svaţitý Rovinný Korekce 0,95 0,95 1,2 0,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dostupnost inţenýrských sítí Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní obsluţnost Autobus Autobus Autobus Autobus Autobus Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní dostupnost a parkování Výborné Výborné Výborné Průměrné Průměrné Korekce 1 1 1,05 1,05 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Nutnost demolice stávajících objektů Ne Ne Ne Ano Ne Korekce 1 1 1,2 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná tech. korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč E. Ostatní parametry Velikost pozemku 669 Obdobná Obdobná Obdobná Obdobná Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Moţná zastavitelnost N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota 1 m Kč Kč Kč Kč Kč Rozloha pozemku 669 Celková porovnávací hodnota Kč 43

44 Výpis oceňovaných parcel Pořadové číslo Číslo parcely Výměra v m2 Jednotková h. v Kč/m2 Trţní hodnota Zaokrouhleno 1 201/ Kč Kč 2 201/ Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Stanovení trţní hodnoty nemovitosti jako celku Při analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzal do úvahy čtyři rodinné domy, které byly v okrese Praha 5 Slivenec v nedávné době prodány nebo nabízeny k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednil koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsem pro stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolil za srovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA Gross floor area). Tato jednotka je u tohoto druhu majetku povaţována za standardní. Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, vlastnická práva, technický stav majetku, vybavenost, poloha, dostupnost pro automobilovou a hromadnou dopravu, moţnost parkování, poloha v obci, velikost budovy, atraktivita a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k názoru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulce na následující straně. 44

45 METODA POROVNÁVACÍ - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. Identifikační údaje Pořadové číslo nemovitosti Název Rodinný dům, nemovitosti Slivenec Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Parcelní číslo 201/2 N/A N/A N/A N/A Adresa K rozvodně nemovitosti 348 Frančíkova Za farou Meskářova K cikánce Katastrální území Slivenec Slivenec Slivenec Slivenec Slivenec Obec Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Okres Praha Praha Praha Praha Praha B. Údaje o pozemku přenos z Tabulky I Plocha pozemku Hodnota za 1 m2 pozemku Kč Kč Kč Kč Kč Hodnota pozemku celkem Kč Kč Kč Kč Kč C. Základní údaj pro porovnání m2 celkové zastavěné plochy podlaţí Počet srovnávacích jednotek Prodejní cena celkem X Kč Kč Kč Kč Prodejní cena bez ceny pozemku Kč Kč Kč Kč Cena za 1 porovnávací X Kč Kč Kč Kč jednotku Datum transakce Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč D. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Prodej Korekce 0,9 0,9 0,9 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Existence věcných břemen Ne Ne Ne Ne Ne Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč 45

46 Vyuţití podle územního plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná právní Zástavní omezení a závazky právo Ne Ne Ne Ne Korekce 0,95 0,95 0,95 0,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč E. Technické parametry Lokalita Dobrá Dobrá Dobrá Horší Dobrá Korekce 1 1 1,05 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dům z 2004, Technický stav Dům z 1990, Podprůměrný, Dům z 1995, Dům z 2005 rekonstrukce objektu rekonstrukce stará zástavba průměrný 2007 Korekce 0,85 0,8 1,15 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Technická vybavenost Průměrná Nadprůměrná Nadprůměrná Podprůměrná Průměrná budovy Korekce 0,9 0,9 1,1 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Funkční vyuţitelnost Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům budovy Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Další moţný rozvoj Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý nemovitosti Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní obsluţnost Autobus Autobus Autobus Autobus Autobus Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní dostupnost a Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá parkování Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Atraktivita objektu Dobrá Lepší Lepší Horší Dobrá Korekce 0,95 0,95 1,1 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč 46

47 Jiná technická korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč F. Ostatní parametry Korekce pro velikost 519 Obdobný Obdobný Menší Obdobný nemovitosti Korekce 1 1 0,95 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota Kč Kč Kč Kč Kč jednotky Porovnávací hodnota celkem Kč (bez poz.) Hodnota pozemku Kč Celková porovnávací hodnota Kč ZÁVĚR Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k názoru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku indikovaná porovnávací metodou, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu, je ke dni 22. května 2010 reprezentována částkou: Kč (slovy: Dvanáctmilionůosmdesáttisíckorunčeských) Neprováděl jsem ţádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám ţádnou odpovědnost. Nezkoumal jsem ţádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku produkovat příjem v provozu, pro který je majetek vyuţíván nebo by mohl být vyuţíván. 47

48 Závěry uvedené v této zprávě mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých sluţeb. OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY 1) Nebylo provedeno ţádné šetření a převzata ţádná odpovědnost za právní popis nebo právní náleţitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, ţe vlastnické právo k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, ţe vlastnictví je pravé a čisté od všech zadrţovacích práv, sluţebností nebo břemen zadluţení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2) Informace z jiných zdrojů, na nichţ je zaloţena celá nebo části této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno ţádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3) Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb byly získány mým šetřením, z projektové dokumentace nebo z veřejných evidencí jako je Katastr nemovitostí a nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly by slouţit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření. 4) Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez pouţití sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud existovaly. Závěry uvedené ve Zprávě o ocenění předpokládají, ţe oceňovaný majetek neobsahuje takové materiály jako je azbest, močovino-formaldehydová pojiva a izolace nebo jiné potenciálně škodlivé nebo nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku. Stejně tak nebyly provedeny ţádné půdní rozbory, geologické studie nebo studie vlivu na ţivotní prostředí. 48

49 5) Nebere se ţádná odpovědnost za změny v trţních podmínkách a nepředpokládá se, ţe by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumaní této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po datu ocenění. 6) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními zákony a nařízeními. 8) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění trţní hodnoty pro případný prodej majetku na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 9) Předpokládá se, ţe mohou být získány nebo obnoveny všechny poţadované licence, osvědčení o drţbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění pro jakoukoliv potřebu a pouţití, na nichţ je zaloţen odhad hodnoty obsaţený v této zprávě. 10) Zjištěná objektivní trţní hodnota je platná pro finanční strukturu platnou k datu ocenění. 49

50 OSVĚDČENÍ Já níţe podepsaný, tímto osvědčuji, ţe: 1) V současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z majetku, který je předmětem zpracovaného trţního ocenění. 2) Zpracovaný posudek zohledňuje všechny mě známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosaţené závěry nebo odhadované hodnoty. 3) Při zpracování posudku byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení trţního ocenění, tak jak jsou uvedeny na zvláštním listě. 4) Při své činnosti jsem neshledal ţádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, ţe mě předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. V Praze, dne 25. května Martin Kristián 50

51 Informace o parcele Parcelní číslo: 201/1 Výměra [m 2 ]: 432 Katastrální území: Slivenec Číslo LV: 390 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-5/21 Graficky nebo v digitalizované mapě zahrada Jméno Adresa Podíl Chalupa Pavel a Chalupová Magdaléna Pavel Chalupa Magdaléna Chalupová Způsob ochrany nemovitosti Název zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ Výměra Omezení vlastnického práva Název Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Farní 879/21, Praha, Střešovice, Spotřebitelská 360, Praha, Lipence, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 51

52 Informace o parcele Parcelní číslo: 201/2 Výměra [m 2 ]: 173 Katastrální území: Slivenec Číslo LV: 390 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-5/21 Budova na parcele: č.p. 348 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Ze souřadnic v S-JTSK zastavěná plocha a nádvoří Jméno Adresa Podíl Chalupa Pavel a Chalupová Magdaléna Pavel Chalupa Magdaléna Chalupová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Název Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Farní 879/21, Praha, Střešovice, Spotřebitelská 360, Praha, Lipence, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 52

53 Informace o budově č.p.: 348 Část obce: Číslo LV: 390 Typ budovy: Způsob využití: Slivenec budova s číslem popisným objekt k bydlení Katastrální území: Slivenec Na parcele: 201/2 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Jméno Adresa Podíl Chalupa Pavel a Chalupová Magdaléna Pavel Chalupa Magdaléna Chalupová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Omezení vlastnického práva Název Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Farní 879/21, Praha, Střešovice, Spotřebitelská 360, Praha, Lipence, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 53

54 Informace o parcele Parcelní číslo: 200 Výměra [m 2 ]: 64 Katastrální území: Slivenec Číslo LV: 390 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí PRAHA,9-5/21 Budova na parcele: č.e. 214 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Graficky nebo v digitalizované mapě zastavěná plocha a nádvoří Jméno Adresa Podíl Chalupa Pavel a Chalupová Magdaléna Pavel Chalupa Magdaléna Chalupová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Název Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Farní 879/21, Praha, Střešovice, Spotřebitelská 360, Praha, Lipence, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 54

55 Informace o budově č.e.: 214 Část obce: Číslo LV: 390 Typ budovy: Způsob využití: Slivenec budova s číslem evidenčním stavba pro rodinnou rekreaci Katastrální území: Slivenec Na parcele: 200 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Jméno Adresa Podíl Chalupa Pavel a Chalupová Magdaléna Pavel Chalupa Magdaléna Chalupová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Omezení vlastnického práva Název Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy Farní 879/21, Praha, Střešovice, Spotřebitelská 360, Praha, Lipence, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 55

56 Měřítko 1:500 Měřítko 1:

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 Rodinný dům Slivenec (foto č.1.): Rodinný dům Slivenec (foto č.2.). 69

70 Rodinný dům Slivenec (foto č.3.): 70

71 2. Trţní ocenění komerční budovy Jiří Eisenhammer a Ivana Eisenhammerová Libocká Praha 6 Liboc Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUATION REPORT) Komerční budova č.p. 633 Libocká 633 / Praha 6 Liboc STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU (FAIR MARKET VALUE) Datum ocenění: 12. ČERVNA

72 OBSAH Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení Přílohy: Elektronické výpisy z katastru nemovitostí Elektronická kopie katastrální mapy Základní stavební dokumentace Fotodokumentace objektu 72

73 Jiří a Ivana Eisenhammerovi Libocká 633 / Praha 6 Liboc Česká republika 12. června 2010 Oznamuji Vám, ţe jsem ukončil trţní ocenění majetku označeného jako: KOMERČNÍ BUDOVA č.p. 633 / 71 Uvedený na listu vlastnictví č. 746, pro katastrální území Liboc , městská část Praha 6, obec Praha. Nacházejícího se na adrese: Libocká 633 / 71, , Praha 6 Liboc, Česká republika V této zprávě Vám předkládám výsledky mého šetření. Tato zpráva o hodnocení vyjadřuje názor na trţní hodnotu výše uvedeného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Zpráva byla zpracována k technickému stavu a právním skutečnostem, platným k 12. červnu 2010 ke dni místního šetření. Zpracovateli zprávy je známo, ţe zpráva má slouţit jako podklad pro jednání o prodeji majetku. Zpracovateli zprávy není známo nic o tom, ţe by zpráva měla zároveň slouţit i pro jiný účel jako např. ocenění vkladu do obchodní společnosti, stanovení základu majetkové daně nebo pro jiný, výše nespecifikovaný, účel. Oceňovaný majetek je zapsán u katastrálního úřadu v Praze 6, na listu vlastnictví č. 746, pro katastrální území Liboc , městská část Praha 6, obec Praha. Elektronický výpis z katastru nemovitostí ze dne 10. června 2010 je přílohou této zprávy. Zpracovatel zprávy chápe trţní hodnotu jako cenu, za kterou by mohl být majetek prodán, aniţ by kupující nebo prodávající byli pod jakýmkoliv nátlakem, s tím, ţe kaţdý 73

74 z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech a současně je zachována vzájemná výhodnost obchodu. Pokud je trţní hodnota majetku stanovena za předpokladu jeho nabídky na volném trhu, předpokládá se, ţe majetek bude nabízen na trhu po dobu přiměřeně dlouhou pro nalezení kupce. Oceňovaný majetek byl ke dni ocenění (12. června 2010) uţíván z větší části jako administrativní budova s prodejnou a s pomocnými a obsluţnými prostory. Dále je moţnost vyuţívat část domu k bydlení. Podle sdělení zadavatele ocenění i podle dostupné dokumentace nejsou uzavřeny ţádné nájemní smlouvy, věcná břemena nebo zástavní práva, která by nějakým způsobem omezovala vlastnictví objektu. Majetek je tedy v absolutním vlastnictví. Podrobné údaje o vyuţití oceňovaného majetku jsou uvedeny v dalších oddílech této zprávy. Absolutní vlastnictví je v souladu s Evropskými standardy pro oceňování a pravidly Mezinárodního výboru pro oceňovací normy definováno jako vlastnictví bez jakéhokoliv omezení, avšak podléhající právu vyvlastnění v obecném zájmu za náhradu, právu propadnutí majetku státu, soudní autoritě a zdanění. Oceňovaný majetek jsem osobně prohlédl a při zpracování ocenění jsem vzal v úvahu následující faktory: Polohu, velikost a vyuţitelnost pozemku Velikost, technický stav a vyuţitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav Nejvyšší a nejlepší vyuţití majetku Převaţující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto druhu nemovitostí na trhu Náklady na pořízení majetku jako nového sníţené o jeho opotřebení. Opotřebení představuje ztrátu hodnoty, která je způsobena technickými, ekonomickými, morálními, právními nebo jinými vlivy. Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků v okolí i v celé lokalitě 74

75 Očekávaný čistý příjem z pronájmu majetku a jeho kapitalizaci pro stanovení hodnoty majetku Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoliv jiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech případech podrobně ověřovány. 75

76 POPISNÉ INFORMACE POPIS LOKALITY Oceňovaný majetek komerční budova č.p. 633 / 71 se nachází na okrajové části Prahy 6 Liboc. Lokalita je v přímé blízkosti praţského okruhu R1 a ulice Evropská. Ve vzdálenosti 3 km je praţské letiště Ruzyně. Celkový charakter lokality je bydlení středního a vyššího standardu. V dochůdné vzdálenosti je Obora hvězda s letohrádkem a zámkem Hvězda. Lokalita je klidná s dostatečnou zelení. V okolí je kompletní občanská vybavenost. V blízkosti několika metrů je zastávka MHD a tramvají. Nejbliţší zastávka metra (trasa A - Dejvická) je vzdálena 5 km. Parkování je moţno zcela bez problému a v dostatečné kapacitě jak ve dvou garáţích v domě, tak i okolo domu. Kvalita pohledových horizontů je omezena zástavbou rodinných domů. Jistým negativem lokality můţe být zvětšený hluk z ulice Evropská. OCEŇOVANÝ MAJETEK Podle skutečností zjištěných na místě i podle podkladů poskytnutých zadavatelem posudku je hlavní a zároveň jedinou podnikatelskou činností v domě poskytování pronajímatelných prostor administrativních, prodejních, pomocných a bytových prostor. Budova je tedy primárně určena k podnikatelské činnosti. Oceňovaný majetek je tvořen funkčním celkem pozemku a rodinného domu. Jednotlivé části majetku budou podrobně popsány a specifikovány v dalších oddílech zprávy. Historie Oceňovaná komerční budova byla postavena v roce 1997 jako rodinná vila, která do roku 2002 slouţila pouze k bydlení rodině zadavatele. V roce 2002 byla dispozičně přestavena do dnešní podoby a zadavatel začal budovu pouţívat výhradně k podnikatelským aktivitám. 76

77 Pozemek Předmětem ocenění jsou dva pozemky, uvedené na listu vlastnictví č. 746, které spolu souvisejí a tvoří jediný funkční celek. Pozemky jsou situovány v obci Praha Liboc. Jako celek tvoří pravidelný obdélníkový půdorys o poměru stran 1:2, terén je rovinný. Pozemek p.č. 728 / 5 o rozloze 137 m 2 je zastaven budovou č.p. 633 a nádvořím. Pozemek p.č. 728 / 4 o rozloze 368 m 2 slouţí jako zahrada u rodinného domu, která je z většiny pokryta zámeckou dlaţbou. Pozemky jsou napojeny na všechny obvyklé systémy inţenýrských a sdělovacích sítí (elektro, voda, plyn, telefon). Vzhledem k tomu, ţe oba pozemky tvoří jeden funkční celek a jejich komerční vyuţití a uplatnění je jednotné, budou oceněny společně jako jediný pozemek o celkové výměře 505 m 2. Vedlejší stavby a venkovní úpravy Skoro celá zahrada je pokryta zámeckou dlaţbou, z tohoto důvodu je moţné parkování kolem celé budovy. Proto je vedlejší stavbou i přístřešek pro automobily, který je tvořen plechovou šikmou střechou, stojící na dřevených trámech, situovaný za domem směrem z ulice Lidická. Dále je k levé straně budovy ze směru z ulice Lidická přiděláno ocelové schodiště, které dává moţnost vstupu přímo do prodejny v druhém nadzemním podlaţí. Hodnota venkovních úprav je zohledněna ve výpočtu trţní hodnoty jako celku. Administrativní budova Předmětem ocenění je komerční budova postavená v roce 1997 jako rodinná vila. V roce 2002 byla dispozičně přestavena na budovu, primárně slouţící jako administrativní budova s moţností bydlení. Budova má tři nadzemními podlaţí a neupravené podkroví, kde je eventuální moţnost vybudování další místnosti. V prvním nadzemním podlaţí jsou dvě oddělené garáţe a skladové prostory. V druhém nadzemním podlaţí se nachází prodejna, příruční sklad prodejny, vstup do prodejny, kancelář, komora, chodba, předsíň, schodiště, denní místnost pro zaměstnance a WC. Třetí nadzemní podlaţí nyní slouţí jako byt 3+1, ale nic nebrání pouţívání místností jako kanceláře, jsou velmi dobře dispozičně řešeny. Podkroví je zatím nevyuţité, ale není problém tam udělat další místnost. Jedná se o 77

78 klasickou masivní stavbu. Základy jsou včetně izolace, zdivo je cihelné, příčky zděné, schody betonové s dřevěným obloţením. Zastřešení dřevěným krovem s krytinou. Klempířské konstrukce měděné, vnitřní omítky vápenné, štukové, opatřené nátěrem. Vnější vápenné, hladké, opatřené nátěrem. Dveře jsou v prvních dvou nadzemních podlaţích plné, v třetím nadzemním podlaţí pak prosklená ze 2/3. Okna jsou dvojitá, plastová, s ochranou mříţí v prvním a druhým nadzemním podlaţí. Vrata do garáţí jsou plechová, rolovací. Podlahy jsou v druhém nadzemním podlaţí kompletně keramické, ve třetím je dřevěná plovoucí podlaha. V kuchyni, v koupelně a na WC jsou keramické obklady. Vytápění je ústřední s kotli na plyn, elektroinstalace 220 / 380 V. Dále je v budově rozvedena počítačová síť, kamerový a zabezpečovací systém. Aktuální vyuţití majetku Ke dni ocenění obsahuje oceňovaná komerční budova: Umístění Popis m 2 1.NP garáţe, skladové prostory 125 m 2 2.NP nebytové prostory (prodejna) 68 m 2 nebytové prostory (kanceláře) 57 m 2 3.NP bytové prostory (3+1), moţno i jako nebytové prostory (kanceláře) 125 m 2 4.NP neupravené podkroví nebytové prostory 45 m 2 1.NP-4.NP uţitná plocha 420 m 2 78

79 ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŢITÍ Nejvyšší a nejlepší vyuţití je definováno jako racionální a zákonné vyuţití pozemku nebo budovy, které je fyzicky moţné, finančně proveditelné, zajišťující odpovídající výnos a jehoţ výsledkem je nejvyšší moţná trţní hodnota majetku. Základní kritéria, která musí nejvyšší a nejlepší vyuţití splňovat jsou: Dodrţování právních předpisu: Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako rodinný dům a jeho vyuţití odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsem názoru, ţe současné vyuţití nemovitosti je právně přípustné. Fyzická realizovatelnost: Oceňovaný majetek je ve stavu, který umoţňuje jeho vyuţívání z technického hlediska. Uvedení do provozu není podmíněno rozsáhlou investicí do jeho rekonstrukce. Podmínka okamţité vyuţitelnosti majetku je tedy splněna. Finanční proveditelnost a maximální ziskovost: Ke splnění kritéria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za trţní nájemné nebo její vyuţití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímţ by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem porovnatelného objektu. Vzhledem k tomu, ţe objekt slouţí majiteli jako sídlo firmy, s moţností ubytování a zároveň nejsou známy ţádné právní, technické nebo jiné skutečnosti, které by bránili pronájmu objektu za trţní nájemné, je splněna i tato podmínka. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, ţe současné vyuţití majetku je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. 79

80 OCENĚNÍ ÚVOD Při stanovení indikace trţní hodnoty majetku jsou zpravidla pouţívány tři mezinárodně uznávané metody ocenění: metoda porovnávací metoda příjmová metoda nákladová Porovnávací metoda analyzuje trţní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny za porovnatelné typy majetku. Dále jsou provedeny korekce indikované trţní hodnoty, které zohledňují případné rozdíly ve stavu a vyuţitelnosti oceňovaného majetku v návaznosti na trh existujících srovnatelných majetků. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích příjmu z vlastnictví. K indikaci hodnoty se dospívá diskontováním nebo kapitalizací příjmu odpovídající kapitalizační mírou. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jako nového. Tato část můţe být sníţena opotřebením nebo jiným znehodnocením. Při stanovení trţní hodnoty je moţno pouţít kombinaci metod. Pro ocenění pozemku jsem pouţil metodu porovnávací, pro ocenění majetku jako celku jsem následně vyuţil všech tří metod ocenění. 80

81 POROVNÁVACÍ METODA Stanovení trţní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty jsem předpokládal, ţe pozemky jsou volné a připravené k zastavění v souladu s jejich nejvyšším a nejlepším vyuţitím. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků souvisejících s oceněním rodinného domu jsem porovnal čtyři pozemky nabízené k prodeji v posledním období ve stejných nebo porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku jsem pouţil cenu za jeden metr čtvereční pozemku. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednil koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Při porovnání pozemků byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi, vyuţití dle územně plánovací dokumentace, existence územního rozhodnutí, zda-li je nutná demolice stávajícího objektu, apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, ţe aktuální trţní hodnota pozemku souvisejícího s komerční budovou indikovaná porovnávací metodou je: Kč a je kalkulována následovně: 505 * = Kč Výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v tabulce na následující straně. 81

82 METODA POROVNÁVACÍ - POZEMEK Oceňovaný Porovnávaný pozemek 82 Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek A. Identifikační údaje Pořadové číslo pozemku Název pozemku Administrativní Stavební Stavební Stavební Stavební budova, Liboc parcela parcela parcela parcela Parcelní číslo 728/ /5 N/A N/A N/A N/A Adresa pozemku Katastrální území Liboc Břevnov Veleslavín Lysolaje Dejvice Obec Praha 6 Praha 6 Praha 6 Praha 6 Praha 6 Okres Praha Praha Praha Praha Praha B. Základní údaj pro porovnání cena za 1 m2 v tisících Kč Prodejní cena celkem X Kč Kč Kč Kč Rozloha pozemku v m Cena za 1 m2 X Kč Kč Kč Kč Datum transakce Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč C. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Existence věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Bez věcných břemen Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vyuţití podle Admin. budova Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům územního plánu max. 3 NP Korekce ,85 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Územní rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná právní omezení a závazky Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč

83 D. Technické parametry Lokalita Dobrá Porovnatelná Lepší Horší Porovnatelná Korekce 1 0,85 1,15 0,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Svaţitost Rovinný Rovinný Rovinný Svaţitý Svaţitý Korekce 1 1 1,15 1,2 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dostupnost inţenýrských sítí Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní obsluţnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní dostupnost a parkování Průměrné Průměrné Průměrné Lepší Průměrné Korekce 1 1 0,95 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Nutnost demolice stávajících objektů Ne Ne Ne Ne Ano Korekce ,2 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná tech. korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč E. Ostatní parametry Velikost pozemku 505 Vetší Obdobná Větší Větší Korekce 1,1 1 1,05 1,05 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Moţná zastavitelnost N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota 1 m Kč Kč Kč Kč Kč Rozloha pozemku 505 Celková porovnávací hodnota Kč 83

84 Výpis oceňovaných parcel Pořadové číslo Číslo parcely Výměra v m2 Jednotková h. v Kč/m2 Trţní hodnota Zaokrouhleno 1 728/ Kč Kč 2 728/ Kč Kč Celkem Kč Kč Stanovení trţní hodnoty nemovitosti jako celku Při analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzal do úvahy komerční (administrativní) budovy, které byly v okrese Praha 6 v nedávné době nabízeny k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsem tuto skutečnost zohlednil koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsem pro stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolil za srovnávací jednotku celkovou zastavěnou plochu (GFA Gross floor area). Tato jednotka je u tohoto druhu majetku povaţována za standardní. Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, vlastnická práva, technický stav majetku, vybavenost, poloha, dostupnost pro automobilovou a hromadnou dopravu, moţnost parkování, poloha v obci, velikost budovy, atraktivita a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k názoru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulce na následující straně. 84

85 METODA POROVNÁVACÍ - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. Identifikační údaje Pořadové číslo nemovitosti Název nemovitosti Komerční Komerční Komerční Administrativní Administrativní budova, Liboc budova budova budova budova Parcelní číslo 728/5 N/A N/A N/A N/A Adresa nemovitosti Libocká 633 Za mosty Na sádce N/A Na záhonech Katastrální území Liboc Hrdlořezy Chodov Zličín Michle Obec Praha Praha Praha Praha Praha Okres Praha 6 Praha 9 Praha 4 Praha 5 Praha 4 B. Údaje o pozemku přenos z Tabulky I Plocha pozemku Hodnota za 1 m2 pozemku Kč Kč Kč Kč Kč Hodnota pozemku celkem Kč Kč Kč Kč Kč C. Základní údaj pro porovnání m2 celkové zastavěné plochy podlaţí Počet srovnávacích jednotek Prodejní cena celkem X Kč Kč Kč Kč Prodejní cena bez ceny pozemku Kč Kč Kč Kč Cena za 1 porovnávací X Kč Kč Kč Kč jednotku Datum transakce Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč D. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Existence věcných břemen Ne Ne Ne Ne Ne Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč 85

86 Vyuţití podle územního plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Administrativní budova Administrativní budova Korekce 1 1 0,8 0,8 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná právní omezení a závazky Ne Ne Ne Ne Ne Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč E. Technické parametry Lokalita Lepší Horší Dobrá Horší Porovnatelná Korekce 1,1 1,05 1,1 0,97 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Technický stav objektu Dobrý Lepší Porovnatelný Porovnatelný Horší Korekce 0, ,1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Technická vybavenost Průměrná Nadprůměrná Průměrná Lepší Horší budovy Korekce 0,9 1 0,95 1,05 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Funkční vyuţitel. Budovy Dobrá Lepší Dobrá Lepší Dobrá Korekce 0,9 1 0,95 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Další moţný rozvoj nemovitosti Dobrý Dobrý Dobrý Lepší Omezený Korekce 1 1 0,95 1,05 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní obsluţnost Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Dopravní dostupn. a parkování Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Atraktivita objektu Dobrá Lepší Dobrá Dobrá Horší Korekce 0, ,95 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná tech. korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč 86

87 F. Ostatní parametry Korekce pro velikost 548 Větší Menší Větší Obdobný nemovitosti Korekce 1,1 0,9 1,05 1 Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Jiná korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota Kč Kč Kč Kč Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota 1 jednotky Kč Kč Kč Kč Kč Porovnávací hodnota celkem Kč (bez poz.) Hodnota pozemku Kč Celková porovnávací hodnota Kč 87

88 PŘÍJMOVÁ METODA Nemovitosti, které mohou generovat výnos jsou oceňovány i příjmovou metodou. Při pouţití příjmové metody je ocenění provedeno na základě kapitalizace potenciálního čistého příjmu z pronájmu majetku v míře odpovídající investičním rizikům obsaţeným ve vlastnictví tohoto majetku. Tato metoda je obecně povaţována za spolehlivou indikaci hodnoty majetku pořizovaných pro jejich schopnost produkovat. Prvním krokem při metodě kapitalizace příjmu je stanovení hrubého potenciálního příjmu, který můţe být generován oceňovaným majetkem. Dále je stanovena neobsazenost a provozní náklady, které jsou odečteny od potenciálního hrubého příjmu pro získání provozního příjmu. Odečtením rezervy na renovace od provozního příjmu je následně stanoven čistý provozní příjem před zdaněním. Obvyklá cena je potom stanovena pomocí dvou alternativních kapitalizačních postupů. V tomto konkrétním případě byla pouţita metoda přímé kapitalizace. Výše potenciálního provozního příjmu byla stanovena na základě nabízených a uzavřených nájemních smluv na administrativní, prodejní, bytové a jiné prostory v lokalitě Praha - 6. Ve výpočtech jsem v souladu s běţnou praxí vycházel z tzv. studeného nájemného, kdy sluţby a energie jsou nájemcům přeúčtovávány na základě jejich skutečného čerpání. Provozní náklady byly stanoveny procentní sazbou z potenciálního hrubého příjmu, obvyklou pro porovnatelné majetky. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k závěru, ţe trţní hodnota výše uvedeného majetku indikovaná příjmovou metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulce na následující straně. 88

89 PŘÍJMOVÁ METODA PŘÍMÁ KAPITALIZACE Příjem z pronájmu / p.a Měsíční příjem Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 15% Efektivní hrubý příjem Náklady na údrţbu Pojistné Daň z nemovitosti Pronájem cizích pozemků 0 Marketing 0 Provozní náklady celkem Provozní příjem Rezervy na renovace Čistý provozní příjem Míra kapitalizace 7% Indikovaná hodnota Zaokrouhleno Plocha pronájmu / uţitná plocha 1. NP 4. NP 420 m 2 Pronajímaný prostor Plocha Nájemné / m 2 Nájemné p.a. / m 2 Nájemné p.a. 1.NP skladové prostory 125 m 2 110,- Kč ,- Kč ,- Kč 2.NP prodejna 68 m 2 290,- Kč ,- Kč ,- Kč 2.NP kanceláře 57 m 2 290,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.NP kanceláře 125 m 2 290,- Kč ,- Kč ,- Kč 4.NP kanceláře 45 m 2 250,- Kč ,- Kč ,- Kč Roční příjem nemovitosti ,- Kč 89

90 NÁKLADOVÁ METODA U nákladové metody ocenění je trţní hodnota pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Náklady na pořízení majetku jako nového jsou náklady na vybudování stejného majetku při současných cenách, při pouţití stejných materiálů, stavebních a výrobních norem, projektu, celkového uspořádání a kvality provedení. Ke stanovení trţní hodnoty předmětného majetku v jeho aktuálním stavu je z částky nákladů na pořízení majetku jako nového odečítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty vyplývající z fyzické opotřebovanosti majetku a funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud existují a jsou měřitelné. Tyto tři prvky sniţující hodnotu jsou definovány následně: Technické opotřebení Je sníţení hodnoty vyplývající z provozu a z působení vnějšího prostředí. Funkční nedostatky Jsou sníţení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektů, celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehoţ důsledkem je nepřiměřenost, nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné vyuţití nebo nadměrné provozní náklady části daného majetku. Ekonomické nedostatky Jsou neodstranitelná sníţení hodnoty v důsledku působení vnějších negativních vlivů na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost financování nebo neharmonické vyuţití majetku. Aplikované technické opotřebení zohledňuje stáří nemovitého majetku a jeho stavebně technický stav. Funkční nedostatky uplatněné při oceňování zohledňují zejména tu skutečnost, ţe majetek by z hlediska konstrukčního a dispozičního mohl být řešen jednodušeji a účelněji. 90

91 Funkční nedostatky byly stanoveny porovnáním nákladů na reprodukci oceňovaného majetku a nákladů na jeho nahrazení, tedy na výstavbu objektu na současné materiálové, konstrukční a dispoziční úrovni se srovnatelným mnoţstvím komerčně vyuţitelných prostor. Ekonomické nedostatky v rámci nákladové metody vycházejí z poměru nabídky a poptávky v tomto sektoru nemovitostí v daném místě a čase. Zohledňují také moţný nesoulad mezi příjmovou stránkou pronájmu nemovitostí a nákladů na výstavbu. Při kvantifikaci těchto ekonomických nedostatků oceňovaného majetku jsem vycházel ze sledování ekonomických nedostatků pro tento typ majetku v porovnatelných lokalitách. Jako podpůrný argument byly uvaţovány koeficienty prodejnosti nemovitostí stanovené v příslušné vyhlášce vydaná Ministerstvem financí České republiky. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k názoru, ţe obvyklá cena oceňovaného majetku indikovaná nákladovou metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání indikací hodnoty oceňovaného majetku pouţitím nákladové metody je uveden v tabulkách níţe. Kvantifikace oceňované stavby: Zastavěná plocha, obestavený prostor: Podlaţí Plocha (m 2 ) Výška podlaţí (m) Obestavený prostor (m 3 ) 1.NP 137 2,6 356,2 2.NP 137 2,6 356,2 3.NP 137 2,6 356,2 4.NP 137 2,2 150,7 Celkový obestavěný prostot ,3 m 3 91

92 Ocenění dle vyhlášky 3 / 2008 Sb. ZCU = ZC * K 1 * K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K i * K p ZCU = * 0,939 * 0,968 * 1,14 * 0,986 * 1,2 * 2,145 * 1,035 ZCU = 7 640,- Kč / m 3 ZCU základní cena upravená ZC... základní cena Reprodukční cena: * 1 219,3 = ,- ZC a koeficienty K 1, K 5, K i a K p jsou přímo přiřazeny z vyhlášky č. 3 / 2008 Sb. dle příslušné lokality a stavu oceňované nemovitosti. Výpočet zbylých koeficientů je detailně popsán níţe. Výpočet koeficientu K 2 : K 2 = 0,92 + 6,60 / PZP K 2 = 0,92 + 6,60 / 137 K 2 = 0,968 PZP průměrná zastavěná plocha v m 2 Výpočet koeficientu K 3 : K 3 = 2,80 / v + 0,30 K 3 = 2,80 / 2,5 + 0,30 K 3 = 1,14 v = průměrná výška podlaţí v metrech 92

93 Výpočet koeficientu K 4 : Typ budovy F 1 základy včetně zemních prací 8,20 % 2 svislé konstrukce 17,40 % 3 stropy 9,30 % 4 zastřešení mimo krytinu 7,30 % 5 krytiny střech 2,10 % 6 klempířské konstrukce 0,60 % 7 úpravy vnitřních povrchů 6,90 % 8 úpravy vnějších povrchů 3,30 % 9 vnitřní obklady keramické 1,80 % 10 schody 2,90 % 11 dveře 3,10 % 12 vrata okna 5,20 % 14 povrch podlah 3,20 % 15 vytápění 4,20 % 16 elektroinstalace 5,70 % 17 bleskosvod 0,30 % 18 vnitřní vodovod 3,20 % 19 vnitřní kanalizace 3,10 % 20 vnitřní plynovod 0,20 % 21 ohřev teplé vody 1,70 % 22 vybavení kuchyní vnitřní hygienické zařízení včetně WC 3,00 % 24 výtahy 1,40 % chybí 25 ostatní 5,90 % 26 instalační prefabrikovaná jádra % K 4 = 1 - (0,54 * n) K 4 = 1 - (0,54 * (0,014 * 1,852) K 4 = 0,986 93

94 NÁKLADOVÁ METODA SHRNUTÍ Název Komerční budova Liboc Číslo pozemku 728 / / 5 Nosná konstrukce Zděná Skutečné stáří objekt postaven r. 1997, v r provedena rekonstrukce Efektivní stáří 10 let Ekonomická ţivotnost 80 let Zastavěná plocha 137 m 2 Počet podlaţí 4 nadzemní Celková zastavěná plocha 548 m 2 Koeficient vyuţitelnosti 0,95 Celková čistá podlahová plocha 420 m 2 Celkový obestavěný prostor 1 219,3 m 3 Jednotkové reprodukční náklady Kč / m 3 Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení -10 % Funkční nedostatky -0 % Ekonomické nedostatky -0 % Stavby a venkovní úpravy 2 % Pozemek Indikovaná hodnota Zaokrouhleno

95 ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu výše uvedeného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k 20. červnu Pojmy trţní hodnota a absolutní vlastnictví byly definovány v úvodní části této zprávy. Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: Indikace (Kč) Váha (%) Váţený průměr (Kč) Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Výsledná cena Zaokrouhleno Oceňovaný majetek patří mezi typy nemovitostí, které jsou na trhu často nabízeny a obchodovány. Z tohoto důvody lze předpokládat, ţe porovnávací metoda nejlépe odráţí stav ekonomiky i konkrétní nabídku a poptávku po tomto druhu majetku. Z těchto důvodů je indikace trţní hodnoty porovnávací metodou rozhodující a je jí přisouzena váha 70 %. Tento typ majetku přestavěný rodinný dům na komerční budovy je v lokaci Praha 6 velmi často pronajímán. Přesto se nejedná o nemovitost, která je obvykle pořizována za účelem dalšího pronájmu, ale ve většině případů slouţí jako sídlo firmy nebo k účelům bydlení. Proto byla sice indikace trţní hodnoty příjmovou metodou uvaţována při analýze finální hodnoty, ale byla ji přisouzena váha 20%. Zejména u starších, i kdyţ funkčních objektů, jako je tento, nejsou investoři obvykle ochotni akceptovat současnou výši nákladů na jejich výstavbu. Z tohoto důvodu není indikace trţní hodnoty pomocí nákladové metody rozhodující. Pro závěrečnou analýzu trţní hodnoty nám slouţí jako jistý korektor hodnot zjištěných jinými metodami a proto jí je přisouzena váha 10 %. 95

96 Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěl k závěru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu je ke dni 20. června 2010 reprezentována částkou: Kč (slovy: Sedmnáctmilionůtřistatisíckorunčeských) Neprováděl jsem ţádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám ţádnou odpovědnost. Nezkoumal jsem ţádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku produkovat příjem v provozu, pro který je majetek vyuţíván nebo by mohl být vyuţíván. Závěry uvedené v této zprávě mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých sluţeb. 96

97 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY 1) Nebylo provedeno ţádné šetření a převzata ţádná odpovědnost za právní popis nebo právní náleţitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, ţe vlastnické právo k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, ţe vlastnictví je pravé a čisté od všech zadrţovacích práv, sluţebností nebo břemen zadluţení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2) Informace z jiných zdrojů, na nichţ je zaloţena celá nebo části této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno ţádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3) Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb byly získány mým šetřením, z projektové dokumentace nebo z veřejných evidencí jako je Katastr nemovitostí a nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly by slouţit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření. 4) Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez pouţití sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud existovaly. Závěry uvedené ve Zprávě o ocenění předpokládají, ţe oceňovaný majetek neobsahuje takové materiály jako je azbest, močovino-formaldehydová pojiva a izolace nebo jiné potenciálně škodlivé nebo nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku. Stejně tak nebyly provedeny ţádné půdní rozbory, geologické studie nebo studie vlivu na ţivotní prostředí. 5) Nebere se ţádná odpovědnost za změny v trţních podmínkách a nepředpokládá se, ţe by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumaní této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po datu ocenění. 97

98 6) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními zákony a nařízeními. 8) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění trţní hodnoty pro případný prodej majetku na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 9) Předpokládá se, ţe mohou být získány nebo obnoveny všechny poţadované licence, osvědčení o drţbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění pro jakoukoliv potřebu a pouţití, na nichţ je zaloţen odhad hodnoty obsaţený v této zprávě. 10) Zjištěná objektivní trţní hodnota je platná pro finanční strukturu platnou k datu ocenění. 98

99 OSVĚDČENÍ Já níţe podepsaný, tímto osvědčuji, ţe: 1) V současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z majetku, který je předmětem zpracovaného trţního ocenění. 2) Zpracovaný posudek zohledňuje všechny mě známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosaţené závěry nebo odhadované hodnoty. 3) Při zpracování posudku byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení trţního ocenění, tak jak jsou uvedeny na zvláštním listě. 4) Při své činnosti jsem neshledal ţádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, ţe mě předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. V Praze, dne 20. června Martin Kristián 99

100 Informace o parcele Parcelní číslo: 728/4 Výměra [m 2 ]: 368 Katastrální území: Liboc Číslo LV: 746 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí DKM Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Ze souřadnic v S-JTSK orná půda Jméno Adresa Podíl Eisenhammer Jiří a Eisenhammerová Ivana Jiří Eisenhammer Ivana Eisenhammerová Způsob ochrany nemovitosti Název zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ Výměra Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Název Změna výměr obnovou operátu Libocká 633/71, Praha, Liboc, Libocká 633/71, Praha, Liboc, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 100

101 Informace o parcele Parcelní číslo: 728/5 Výměra [m 2 ]: 137 Katastrální území: Liboc Číslo LV: 746 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí DKM Budova na parcele: č.p. 633 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Ze souřadnic v S-JTSK zastavěná plocha a nádvoří Jméno Adresa Podíl Eisenhammer Jiří a Eisenhammerová Ivana Jiří Eisenhammer Ivana Eisenhammerová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Název Změna výměr obnovou operátu Libocká 633/71, Praha, Liboc, Libocká 633/71, Praha, Liboc, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 101

102 Informace o budově č.p.: 633 Část obce: Liboc Číslo LV: 746 Typ budovy: Způsob využití: budova s číslem popisným rodinný dům Katastrální území: Liboc Na parcele: 728/5 Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Jméno Adresa Podíl Eisenhammer Jiří a Eisenhammerová Ivana Jiří Eisenhammer Ivana Eisenhammerová Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Název Změna výměr obnovou operátu Libocká 633/71, Praha, Liboc, Libocká 633/71, Praha, Liboc, Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:48 102

103 Měřítko 1:500 Měřítko 1:

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 5 POPIS LOKALITY...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Znalecký posudek č. 5339-096/14

Znalecký posudek č. 5339-096/14 Znalecký posudek č. 5339-096/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 345/2, ve druhém nadzemním podlaţí bytového domu v ulici Dukelských hrdinů č.p. 345, v obci Praha, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 378, v obci Podlesí, na pozemku parc. č. 1049/3 a pozemků parc. č. 1049/3 a parc. č. 1049/1, katastrální území Podlesí

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1388/67/10 o ceně obvyklé bytu č. 795/14 v domě č.p.795 na st. parc.č. 895 včetně podílu 500/9132 na pozemku č.parcel st. 895 a 157/43 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hradec Králové. Objednatel

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 Okres: Louny Obec: Louny Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 o obvyklé ceně nemovitosti bytu č. jednotky 2199/7 v budově č.p. 2199 na pozemku p.č. 1488/61 včetně podílu č. 7736/62324 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více