5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví"

Transkript

1 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědný.žáci si upevňují hygienické,stravovací,pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Časové vymezení Vyučovací předmět se realizuje v 6. a 7. ročníku druhého stupně v těchto časových dotacích: 6. ročník 1hodina 7. ročník 1hodina Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové třídě, v počítačové učebně, v učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové vztahy Předmět Výchova ke zdraví souvisí obsahově s předměty Tělesná výchova a Občanská výchova. Průřezová témata OSV, ENV, MKV

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků sleduje při hodině pokrok všech žáků vede k využívání výukových programů a Internetu Žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich využívají prostředků výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k plánování postupů vede k uvážlivému rozhodování Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé vede žáky k výstižné argumentaci vede k využívání informačních a komunikačních prostředků vede žáky k logickému uvažování a výstižnému vyjádření svých myšlenek Žáci naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují

3 účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory využívají informačních a komunikačních prostředků formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně Kompetence sociální a personální Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel Žáci účinně spolupracují ve skupině podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu dodržují stanovená pravidla Kompetence občanské Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních vede k zájmu o kulturní dědictví Žáci respektují přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví aktivně se zapojují do kulturního dění mají pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou Žáci dodržují hygienu práce dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou využívá svých znalostí v běžné praxi

4 ročník: 6. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák respektuje pravidla mezi vrstevníky a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Vztahy mezi lidmi a formy soužití kamarádství, přátelství, láska. Partnerské vztahy. OSV - poznání lidí, kamarádské vztahy, sebepoznání, sebepojetí vysvětlí role členů rodiny, třídy a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, manželství, rodičovství, vrstevnická skupina, obec. vztahy ve dvojici ENV vztah člověka k přírodě, prostředí, ohrožení ovzduší a klima vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Režim dne. MKV - kulturní diference, lidské vztahy Tělesná a duševní hygiena, otužování, význam pohybu pro zdraví. Tělesná výchova Občanská výchova vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje s vrstevníky Způsob stravování - vliv na zdraví dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí OSV řešení problémů, rozhodování

5 projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví, bezpečí uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování v souvislosti s běžnými, přenosnými i civilizačními chorobami respektuje pravidla mezi vrstevníky a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím,vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu optimálně reaguje na změny v období dospívání a chová se kultivovaně k opačnému pohlaví Hodnota a podpora zdraví Pojetí člověka ve zdraví a nemoci složky zdraví, základní lidské potřeby. Podpora zdraví, formy. Odpovědnost jedince za zdraví. Výživa a zdraví civilizační nemoci Programy podpory zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Preventivní lékařská péče, zdravotní rizika civilizačních chorob. Bezpečné chování v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace komunikace s vrstevníky Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - vztah k OSV rozvoj schopností, sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace

6 v souvislosti se zdravím, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální sobě samému, vztah k druhým lidem. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací. kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace řešení problémů hodnoty, postoje, praktická etika ročník: 7. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu optimálně reaguje na změny v období dospívání a chová se kultivovaně k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, morálkou a životními Změny v životě člověka a jejich reflexe Puberta, dospívání tělesné, duševní a společenské změny. Sexuální dospívání, reprodukční zdraví-předčasná sexuální zkušenost, těhotenství, rodičovství, poruchy pohlavní identity.

7 cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální samostatně využívá osvojené relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy zvládnutí stresových situací dává do souvislosti zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu člověka vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy preventivní prohlídky, odpovědné chování, lékařská péče. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stres a jeho vztah ke zdraví techniky k překonávání únavy. Návykové látky, patologické hráčství, práce s počítačem trestná činnost, bezpečnost v dopravě, doping Reklama, média, sekty vliv na mládež Projevy násilí, opakovaného násilí, zneužívání dětí, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, znalost pravidel silničního provozu, první pomoc. samostatně využívá osvojené relaxační techniky Osobnostní a sociální rozvoj

8 a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy zvládnutí stresových situací dává do souvislosti zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví Psychohygiena - zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Mezilidské vztahy, komunikace. Morální rozvoj.

9 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly,základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech Časové vymezení Výuka probíhá v ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem ŠVP. Organizační vymezení Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. Mezipředmětové vztahy Vyučovací předmět úzce souvisí s Prvoukou, Přírodopisem, Rodinnou výchovou. Průřezová témata Průřezová témata, která jsou v tomto předmětu realizována: OSV, MKV, ENV, MDV

10 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky Žáci: osvojují si základní tělocvičné názvosloví učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích Kompetence k řešení problémů Učitel: dodává žákům sebedůvěru podle potřeby žákům v činnostech pomáhá Žáci: uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím Kompetence komunikativní Žáci: spolupracují při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty Učitel: vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat umožňuje každému žákovi zažít úspěch Žáci: jednají v duchu fair - play - dodržují pravidla, označí přestupky, respektují opačné pohlaví

11 zvládají pohybové činnosti ve skupině Kompetence občanské Učitel: umožňuje, aby se žáci podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Žáci: podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti spojují svou pohybovou činnost se zdravím zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení učí se být ohleduplní a taktní Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě Žáci: uplatňují hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě. učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

12 ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: ví, že pohyb je důležitý pro jeho zdraví, spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti osvojuje si základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou postupně chápe, že různá cvičení mají různé účinky protahovací a napínací cvičení, cviky pro zahřátí, uklidnění zná zásady správného držení těla při různých činnostech, správného dýchání seznámí se s kompenzačními a relaxačními cviky popř. s jinými zdravotně zaměřenými cviky zná hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě používá vhodné oblečení a sportovní obuv reaguje na smluvené pokyny, gesta, signály při organizaci činností umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Hygiena při Tv Bezpečnost při sportu OSV osobnostní rozvoj- já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně ENV vztah člověka k prostředí- prostředí a zdraví užívá základní tělocvičné pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením Činnosti ovlivňující a podporující pohybové učení Komunikace a organizace v Tv

13 zná pojmy a zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových činností her, soutěží jedná v duchu fair play a dodržuje základní pravidla her usiluje o zlepšení pohybových dovedností respektuje různou úroveň zvládání pohybových dovedností u druhých spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích zvládne jednoduchou manipulaci s míčem přihrávky jednoruč, obouruč, chytání Zásady jednání a chování Pravidla osvoj. pohyb. dovedností Posuzování pohyb. dovedností Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Základy pohybových a sportovních her manipulace s míčem zjednodušené sportovní hry MKV lidské vztahy- tolerance, empatie, umetše vžít do role druhého OSV mezilidské vztahy-péče o dobré vztahy dokáže vyjádřit jednoduchou melodii a rytmus pohybem zvládá základní estetický pohyb těla - chůze, běh, poskoky ) zvládne některá jednoduchá gymnastická cvičení zvládne některé skoky přes švihadlo a seznámí se s gymnastickým odrazem z můstku Rytmické a kondiční cvičení Základy gymnastiky Kotoul vpřed, stoj na lopatkách, gymnastický odraz z trampolínky, můstku, cvičení na lavičkách, žebřinách, kladince zvládá základní techniku běhu rychlého a vytrvalého seznámí se se základy startu nízkého a polovysokého Základy atletiky běh rychlý do 60m, vytrvalý do 1000m, starty, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem, štafetový

14 osvojí si techniku skoku do dálky z místa seznámí se s technikou hodu kriketovým míčkem seznámí se s principem štafetového běhu dodržuje zásady bezpečnosti, používá vhodné oblečení běh hry na sněhu (dle aktuálních zimních podmínek) Plavání plavecký výcvik absolvují v Plavecké škole. respektuje ochranu život. prostředí zvládne chůzi v mírně náročném terénu a dodržuje pravidla bezpečnosti Turistika a pobyt v přírodě. ENV vztah člověka k prostředí- prostředí a zdraví ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: chápe význam pohybu pro zdraví a pro zlepšování kondice a zařazuje pohyb do denního režimu Činnosti podporující pohybové učení Význam pohybu pro zdraví přírodověda OSV - osobnostní rozvoj já jako zdroj informací o sobě chápe potřebu přípravy organismu na pohyb a následné uvolnění a zvládá v souvislosti s tím cviky pro zahřátí, cviky protahovací, napínací, uvolňovací a relaxační Příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

15 dokáže zařadit korektivní cvičení zaměřené na správné držení těla a na posílení oslabených svalových skupin dbá na správné dýchání uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při pohybových činnostech a činnostech s nimi souvisejících reaguje přiměřeně v situaci úrazu spolužáka pozná a používá vhodné oblečení a obuv pro sport Hygiena a bezpečnost při TV zná základní tělocvičné pojmy a reaguje na smluvené povely a signály cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zná a dodržuje zjednodušená pravidla her a soutěží pokusí se zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže pro třídu jedná v duchu fair play respektuje při pohybových aktivitách opačné pohlaví dokáže si najít informační zdroje a vyhledat v nich informace o sportovních akcích v okolí Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV, organizace Zásady jednání a chování OSV sociální rozvoj rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání situací soutěže MKV lidské vztahy- tolerance, slušné chování OSV poznávání lidí rozvoj pozornosti vůči odlišnostem MDV - fungování a vliv médií ve společ nosti-role médií v každodenním životě jednotlivce

16 orientuje se v základních pojmech souvisejících s pravidly pohybových her a používaným náčiním, vytváří varianty osvojovaných pohybových her projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. v souladu se svými individuálními předpoklady zvládá různé druhy gymnastických cvičení pochopí techniku šplhu na tyči provádí cvičení s míči, švihadly. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Gymnastika různé druhy kotoulů, stoj na rukou s dopomocí, odraz z můstku, přeskoky přes kozu, cvičení na kladince, žebřinách, kruzích, lavičkách, švédské bedně šplh na tyči OSV osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí moje tělo pod vedením učitele opakuje cviky zvládne základní kroky některých lidových tanců provádí kondiční cvičení s hudbou nebo s rytmickým doprovodem. předvede běžeckou abecedu (liftink, skiping, zakopávání) zvládne odstartovat z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 60m a vytrvalý běh do 1000 m, dokáže zhodnotit svůj pohybový výkon a porovnat ho s předchozími výsledky Rytmické a kondiční gymnastika Atletika rychlé běhy, vytrvalostní běhy, starty, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, štafetový běh

17 zvládá techniku hodu kriketovým míčkem skočí do dálky z místa zná princip štafetového běhu umí přihrávat míč jednoruč a obouruč, chytit míč obouruč, driblovat, pohybovat se s míčem nacvičuje střelbu na koš, bránu, zná zjednodušená pravidla některých sportovních her a řídí se jimi spolupracuje při hrách, umí se dohodnout na taktice družstva a dodržovat ji pozná a označí porušení pravidel a je si vědom následků, které z toho plynou zhodnotí kvalitu pohybové činnost spolužáka reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové aktivity respektuje základy ochrany přírody zvládá chůzi v přiměřeně náročném terénu umí se připravit na turistickou akci, zvolit vhodnou obuv a oblečení dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunech v terénu i v dopravních prostředcích Základy sportovních her minifotbal, miniházená, minibasketbal, florbal, přehazovaná Turistika a pobyt v přírodě OSV mezilidské vztahy-- kooperace a kompetice, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci OSV morální rozvoj analýzy vlastních a cizích postojů a hodnot ENV vztah člověka a prostředí náš životní styl, prostředí a zdraví

18 ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: aktivně se podílí na organizaci svého pohybového režimu zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem některé pohybové činnosti chápe rozdíly mezi rekreačním a výkonnostním sportem, mezi sportem chlapců a dívek usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se dokáže připravit před pohybovou činností odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem reaguje na informace o znečištění ovzduší úpravou pohybové aktivity uplatňuje pravidla bezpečnosti chování v prostředí sportovišť, přírody. svým zodpovědným chováním předchází možným nebezpečím úrazu připraví se samostatně před pohybovou činností a také ji ukončí zvládne poskytnout první pomoc při TV Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost a hygiena v TV a sportu OSV osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace-cvičení sebekontroly, sebeovládání OSV- sebepoznání a sebepojetí- já jako zdroj informací o sobě OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy- péče o dobré vztahy ENV vztah člověka k prostředí prostředí a zdraví Mezipředmětové vztahy: Př, Rv

19 užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence dokáže se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, divák, ) zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže a hry zná základní olympijské myšlenky a naplňuje je v pohybových aktivitách ví, že hra přináší radost zvládá různé pohybové hry s různým náčiním, které si dokáže i sám vytvořit zná a respektuje základní pravidla bezpečnosti a jednání fair play při pohybových hrách používá průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti umí vydat povely pro start, odstartuje z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do1500m zná a používá základní techniku hodu kriket. míčkem, skoku do dálky z místa, štafetového běhu (předávka kolíku) Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV Organizace prostoru a pohyb. činností Pravidla osvojovaných pohyb. činností Historie a současnost sportu Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Atletika rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do 3000 m, štafetový běh skok do dálky z místa hod kriketovým míčkem MKV lidské vztahy -tolerance OSV sociální rozvoj kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci EGS objevujeme Evropu a svět mezinárodní setkávání Mezipředmět. vztahy Děj. MKV lidské vztahy slušné chování OSV morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, respektování..

20 zvládá základní osvojované pojmy za pomoci učitele dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích v souladu se svými individuálními předpoklady předvede některá gymnastická cvičení Gymnastika akrobacie- kotouly, stoj na rukou, přemet stranou, přeskoky přes kozu, skoky na trampolínce cv. na kruzích, hrazdě šplh na tyči zvládá různé druhy pohybu s hudebním doprovodem tanec, aerobic, pohybové skladby používá správnou techniku Rytmické a kondiční činnosti s hudbou kondiční formy cvičení, tance taneční kroky dodržuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních předvede jednoduché cviky na zpevňování určitých částí těla rozumí základním pravidlům jednotlivých sportovních her a snaží se je dodržovat zvládá herní činnosti jednotlivce v jednotlivých hrách domluví se na taktice hry a dodržuje ji dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků Úpoly přetlaky, úchopy, pády, střehové postoj Sportovní hry fotbal, házená, basketbal, florbal, přehazovaná, vybíjená. baseball dokáže u osvojovaných činností posoudit jejich provedení, označit zjevné nedostatky a jejich možné příčiny s pomocí učitele

21 zvládá přesun do terénu a uplatňuje pravidla bezpečnosti v neznámém prostředí (silniční provoz, příroda) chová se tak, aby nepoškozoval přírodu osvojí si základní technikou pohybu na lyžích Turistika a pobyt v přírodě Lyžování lyžařský kurz sjezdové a běžecké lyžování, jízda na vleku, ENV vztah člověka k prostředí- náš životní styl ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák aktivně se podílí na organizaci svého pohybového režimu zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem některé pohybové činnosti chápe rozdíly mezi rekreačním a výkonnostním sportem, mezi sportem chlapců a dívek usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se dokáže připravit před pohybovou Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost Prevence a korekce jednostranného zatížení OSV osobnostní rozvoj seberegulace a s sebeorganizace- cvičení sebekontroly a sebeovládání sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě

22 činností odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem reaguje na informace o znečištění ovzduší úpravou pohybové aktivity uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti chování v prostředí sportovišť, přírody. svým zodpovědným chováním předchází možným nebezpečím úrazu soustředí se na správné a přesné provedení pohybu připraví se samostatně před pohybovou činností a také ji ukončí zvládne poskytnout první pomoc při TV Bezpečnost v TV a sportu ENV vztah člověka k prostředí- příroda a zdraví Mezipředmět. vztahy- Rv, Př užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, cvičitele (při rozcvičce), diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu dokáže se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, divák, ) zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže, hry na úrovni školy ve spolupráci se spolužákem připraví a předvede kondiční cvičení zná základní olympijské myšlenky a naplňuje je v pohybových aktivitách Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v Tv Organizace pohyb. činnosti Historie a současnost sportu MNV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality vztah mediálního sdělení a sociální zkušenost MKV lidské vztahy - tolerance EGS objevujeme Evropu a svět- Mezipředmět. vztahy. D, Z

23 zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti ví, že hra přináší radost zvládá různé pohybové hry s různým náčiním, které si dokáže i sám vytvořit chápe význam pohyb. her pro navazování a rozvoj mezilidských kontaktů zná a respektuje základní pravidla bezpečnosti a jednání fair play při pohybových hrách. používá průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti umí vydat povely pro start, odstartuje z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do3000 zná a používá základní techniku hodu kriket. míčkem, skoku do dálky z místa, štafetového běhu (předávka kolíku) usiluje o zlepšení svého výkonu v jednotlivých osvojovaných atletických disciplínách změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách, posoudí provedení osvojované pohyb. činnosti Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Atletika rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do 3000 m, štafetový běh, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem (koulí) OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy péče o dobré vztahy MKV lidské vztahy slušné chování OSV- morální rozvoj hodnoty, postoje praktická etika povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, respektování zvládá základní osvojované pojmy za pomoci učitele dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích Gymnastika akrobacie- kotouly, stoj na rukou,

24 v souladu se svými individuálními předpoklady předvede některá gymnastická cvičení zvládá estetické držení těla zvládá různé druhy pohybu s hudebním doprovodem tanec, aerobic, pohybové skladby ve spolupráci se spolužákem vytvoří a předvede sestavu kondičních cvičení (s hudebním doprovodem) chápe význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti zná pojem kruhový trénink používá správnou techniku dodržuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních rozumí základním pravidlům jednotlivých sportovních her a snaží se je dodržovat zvládá herní činnosti jednotlivce v jednotlivých hrách domluví se na taktice hry a dodržuje ji dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků dokáže u osvojovaných činností posoudit jejich provedení, označit zjevné nedostatky a jejich možné příčiny přemet stranou, přeskoky přes kozu, skoky na trampolínce, jednoduchá cv. na kruzích, hrazdě, žebřinách - šplh na tyči Rytmické a kondiční činnosti s hudbou kondiční formy cvičení, tance taneční kroky Úpoly přetlaky, úchopy, pády, střehové postoje Sportovní hry fotbal, házená, basketbal, florbal, přehazovaná, vybíjená, volejbal, baseball

25 zvládá přesun do terénu a uplatňuje pravidla bezpečnosti v neznámém prostředí (silniční provoz, příroda) chová se tak, aby nepoškozoval přírodu osvojí si základní techniky pohybu na lyžích Turistika a pobyt v přírodě Lyžování sjezdové a běžecké lyžování, jízda na vleku, bezpečnost při pohybu v zimní horské krajině ENV vztah člověka k prostředí náš životní styl

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více