5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví"

Transkript

1 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědný.žáci si upevňují hygienické,stravovací,pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Časové vymezení Vyučovací předmět se realizuje v 6. a 7. ročníku druhého stupně v těchto časových dotacích: 6. ročník 1hodina 7. ročník 1hodina Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové třídě, v počítačové učebně, v učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové vztahy Předmět Výchova ke zdraví souvisí obsahově s předměty Tělesná výchova a Občanská výchova. Průřezová témata OSV, ENV, MKV

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků sleduje při hodině pokrok všech žáků vede k využívání výukových programů a Internetu Žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich využívají prostředků výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vede žáky k plánování postupů vede k uvážlivému rozhodování Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé vede žáky k výstižné argumentaci vede k využívání informačních a komunikačních prostředků vede žáky k logickému uvažování a výstižnému vyjádření svých myšlenek Žáci naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují

3 účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory využívají informačních a komunikačních prostředků formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně Kompetence sociální a personální Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování dodává žákům sebedůvěru vede žáky k dodržování pravidel Žáci účinně spolupracují ve skupině podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu dodržují stanovená pravidla Kompetence občanské Učitel zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních vede k zájmu o kulturní dědictví Žáci respektují přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví aktivně se zapojují do kulturního dění mají pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní Učitel vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou Žáci dodržují hygienu práce dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou využívá svých znalostí v běžné praxi

4 ročník: 6. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák respektuje pravidla mezi vrstevníky a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Vztahy mezi lidmi a formy soužití kamarádství, přátelství, láska. Partnerské vztahy. OSV - poznání lidí, kamarádské vztahy, sebepoznání, sebepojetí vysvětlí role členů rodiny, třídy a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, manželství, rodičovství, vrstevnická skupina, obec. vztahy ve dvojici ENV vztah člověka k přírodě, prostředí, ohrožení ovzduší a klima vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Režim dne. MKV - kulturní diference, lidské vztahy Tělesná a duševní hygiena, otužování, význam pohybu pro zdraví. Tělesná výchova Občanská výchova vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje s vrstevníky Způsob stravování - vliv na zdraví dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí OSV řešení problémů, rozhodování

5 projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví, bezpečí uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování v souvislosti s běžnými, přenosnými i civilizačními chorobami respektuje pravidla mezi vrstevníky a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím,vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu optimálně reaguje na změny v období dospívání a chová se kultivovaně k opačnému pohlaví Hodnota a podpora zdraví Pojetí člověka ve zdraví a nemoci složky zdraví, základní lidské potřeby. Podpora zdraví, formy. Odpovědnost jedince za zdraví. Výživa a zdraví civilizační nemoci Programy podpory zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Preventivní lékařská péče, zdravotní rizika civilizačních chorob. Bezpečné chování v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace komunikace s vrstevníky Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - vztah k OSV rozvoj schopností, sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace

6 v souvislosti se zdravím, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální sobě samému, vztah k druhým lidem. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací. kreativita poznávání lidí mezilidské vztahy komunikace řešení problémů hodnoty, postoje, praktická etika ročník: 7. očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu optimálně reaguje na změny v období dospívání a chová se kultivovaně k opačnému pohlaví v souvislosti se zdravím, morálkou a životními Změny v životě člověka a jejich reflexe Puberta, dospívání tělesné, duševní a společenské změny. Sexuální dospívání, reprodukční zdraví-předčasná sexuální zkušenost, těhotenství, rodičovství, poruchy pohlavní identity.

7 cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální samostatně využívá osvojené relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy zvládnutí stresových situací dává do souvislosti zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu člověka vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy preventivní prohlídky, odpovědné chování, lékařská péče. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stres a jeho vztah ke zdraví techniky k překonávání únavy. Návykové látky, patologické hráčství, práce s počítačem trestná činnost, bezpečnost v dopravě, doping Reklama, média, sekty vliv na mládež Projevy násilí, opakovaného násilí, zneužívání dětí, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, znalost pravidel silničního provozu, první pomoc. samostatně využívá osvojené relaxační techniky Osobnostní a sociální rozvoj

8 a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy zvládnutí stresových situací dává do souvislosti zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní projevuje odpovědné chování v situaci ohrožení zdraví Psychohygiena - zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Mezilidské vztahy, komunikace. Morální rozvoj.

9 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly,základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech Časové vymezení Výuka probíhá v ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem ŠVP. Organizační vymezení Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. Mezipředmětové vztahy Vyučovací předmět úzce souvisí s Prvoukou, Přírodopisem, Rodinnou výchovou. Průřezová témata Průřezová témata, která jsou v tomto předmětu realizována: OSV, MKV, ENV, MDV

10 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky Žáci: osvojují si základní tělocvičné názvosloví učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích Kompetence k řešení problémů Učitel: dodává žákům sebedůvěru podle potřeby žákům v činnostech pomáhá Žáci: uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím Kompetence komunikativní Žáci: spolupracují při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty Učitel: vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat umožňuje každému žákovi zažít úspěch Žáci: jednají v duchu fair - play - dodržují pravidla, označí přestupky, respektují opačné pohlaví

11 zvládají pohybové činnosti ve skupině Kompetence občanské Učitel: umožňuje, aby se žáci podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Žáci: podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti spojují svou pohybovou činnost se zdravím zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení učí se být ohleduplní a taktní Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě Žáci: uplatňují hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě. učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

12 ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: ví, že pohyb je důležitý pro jeho zdraví, spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti osvojuje si základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou postupně chápe, že různá cvičení mají různé účinky protahovací a napínací cvičení, cviky pro zahřátí, uklidnění zná zásady správného držení těla při různých činnostech, správného dýchání seznámí se s kompenzačními a relaxačními cviky popř. s jinými zdravotně zaměřenými cviky zná hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě používá vhodné oblečení a sportovní obuv reaguje na smluvené pokyny, gesta, signály při organizaci činností umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Hygiena při Tv Bezpečnost při sportu OSV osobnostní rozvoj- já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně ENV vztah člověka k prostředí- prostředí a zdraví užívá základní tělocvičné pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením Činnosti ovlivňující a podporující pohybové učení Komunikace a organizace v Tv

13 zná pojmy a zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových činností her, soutěží jedná v duchu fair play a dodržuje základní pravidla her usiluje o zlepšení pohybových dovedností respektuje různou úroveň zvládání pohybových dovedností u druhých spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích zvládne jednoduchou manipulaci s míčem přihrávky jednoruč, obouruč, chytání Zásady jednání a chování Pravidla osvoj. pohyb. dovedností Posuzování pohyb. dovedností Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Základy pohybových a sportovních her manipulace s míčem zjednodušené sportovní hry MKV lidské vztahy- tolerance, empatie, umetše vžít do role druhého OSV mezilidské vztahy-péče o dobré vztahy dokáže vyjádřit jednoduchou melodii a rytmus pohybem zvládá základní estetický pohyb těla - chůze, běh, poskoky ) zvládne některá jednoduchá gymnastická cvičení zvládne některé skoky přes švihadlo a seznámí se s gymnastickým odrazem z můstku Rytmické a kondiční cvičení Základy gymnastiky Kotoul vpřed, stoj na lopatkách, gymnastický odraz z trampolínky, můstku, cvičení na lavičkách, žebřinách, kladince zvládá základní techniku běhu rychlého a vytrvalého seznámí se se základy startu nízkého a polovysokého Základy atletiky běh rychlý do 60m, vytrvalý do 1000m, starty, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem, štafetový

14 osvojí si techniku skoku do dálky z místa seznámí se s technikou hodu kriketovým míčkem seznámí se s principem štafetového běhu dodržuje zásady bezpečnosti, používá vhodné oblečení běh hry na sněhu (dle aktuálních zimních podmínek) Plavání plavecký výcvik absolvují v Plavecké škole. respektuje ochranu život. prostředí zvládne chůzi v mírně náročném terénu a dodržuje pravidla bezpečnosti Turistika a pobyt v přírodě. ENV vztah člověka k prostředí- prostředí a zdraví ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: chápe význam pohybu pro zdraví a pro zlepšování kondice a zařazuje pohyb do denního režimu Činnosti podporující pohybové učení Význam pohybu pro zdraví přírodověda OSV - osobnostní rozvoj já jako zdroj informací o sobě chápe potřebu přípravy organismu na pohyb a následné uvolnění a zvládá v souvislosti s tím cviky pro zahřátí, cviky protahovací, napínací, uvolňovací a relaxační Příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

15 dokáže zařadit korektivní cvičení zaměřené na správné držení těla a na posílení oslabených svalových skupin dbá na správné dýchání uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při pohybových činnostech a činnostech s nimi souvisejících reaguje přiměřeně v situaci úrazu spolužáka pozná a používá vhodné oblečení a obuv pro sport Hygiena a bezpečnost při TV zná základní tělocvičné pojmy a reaguje na smluvené povely a signály cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení zná a dodržuje zjednodušená pravidla her a soutěží pokusí se zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže pro třídu jedná v duchu fair play respektuje při pohybových aktivitách opačné pohlaví dokáže si najít informační zdroje a vyhledat v nich informace o sportovních akcích v okolí Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV, organizace Zásady jednání a chování OSV sociální rozvoj rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání situací soutěže MKV lidské vztahy- tolerance, slušné chování OSV poznávání lidí rozvoj pozornosti vůči odlišnostem MDV - fungování a vliv médií ve společ nosti-role médií v každodenním životě jednotlivce

16 orientuje se v základních pojmech souvisejících s pravidly pohybových her a používaným náčiním, vytváří varianty osvojovaných pohybových her projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. v souladu se svými individuálními předpoklady zvládá různé druhy gymnastických cvičení pochopí techniku šplhu na tyči provádí cvičení s míči, švihadly. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Gymnastika různé druhy kotoulů, stoj na rukou s dopomocí, odraz z můstku, přeskoky přes kozu, cvičení na kladince, žebřinách, kruzích, lavičkách, švédské bedně šplh na tyči OSV osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí moje tělo pod vedením učitele opakuje cviky zvládne základní kroky některých lidových tanců provádí kondiční cvičení s hudbou nebo s rytmickým doprovodem. předvede běžeckou abecedu (liftink, skiping, zakopávání) zvládne odstartovat z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 60m a vytrvalý běh do 1000 m, dokáže zhodnotit svůj pohybový výkon a porovnat ho s předchozími výsledky Rytmické a kondiční gymnastika Atletika rychlé běhy, vytrvalostní běhy, starty, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, štafetový běh

17 zvládá techniku hodu kriketovým míčkem skočí do dálky z místa zná princip štafetového běhu umí přihrávat míč jednoruč a obouruč, chytit míč obouruč, driblovat, pohybovat se s míčem nacvičuje střelbu na koš, bránu, zná zjednodušená pravidla některých sportovních her a řídí se jimi spolupracuje při hrách, umí se dohodnout na taktice družstva a dodržovat ji pozná a označí porušení pravidel a je si vědom následků, které z toho plynou zhodnotí kvalitu pohybové činnost spolužáka reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové aktivity respektuje základy ochrany přírody zvládá chůzi v přiměřeně náročném terénu umí se připravit na turistickou akci, zvolit vhodnou obuv a oblečení dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunech v terénu i v dopravních prostředcích Základy sportovních her minifotbal, miniházená, minibasketbal, florbal, přehazovaná Turistika a pobyt v přírodě OSV mezilidské vztahy-- kooperace a kompetice, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci OSV morální rozvoj analýzy vlastních a cizích postojů a hodnot ENV vztah člověka a prostředí náš životní styl, prostředí a zdraví

18 ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák: aktivně se podílí na organizaci svého pohybového režimu zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem některé pohybové činnosti chápe rozdíly mezi rekreačním a výkonnostním sportem, mezi sportem chlapců a dívek usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se dokáže připravit před pohybovou činností odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem reaguje na informace o znečištění ovzduší úpravou pohybové aktivity uplatňuje pravidla bezpečnosti chování v prostředí sportovišť, přírody. svým zodpovědným chováním předchází možným nebezpečím úrazu připraví se samostatně před pohybovou činností a také ji ukončí zvládne poskytnout první pomoc při TV Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost a hygiena v TV a sportu OSV osobnostní rozvoj seberegulace a sebeorganizace-cvičení sebekontroly, sebeovládání OSV- sebepoznání a sebepojetí- já jako zdroj informací o sobě OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy- péče o dobré vztahy ENV vztah člověka k prostředí prostředí a zdraví Mezipředmětové vztahy: Př, Rv

19 užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence dokáže se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, divák, ) zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže a hry zná základní olympijské myšlenky a naplňuje je v pohybových aktivitách ví, že hra přináší radost zvládá různé pohybové hry s různým náčiním, které si dokáže i sám vytvořit zná a respektuje základní pravidla bezpečnosti a jednání fair play při pohybových hrách používá průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti umí vydat povely pro start, odstartuje z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do1500m zná a používá základní techniku hodu kriket. míčkem, skoku do dálky z místa, štafetového běhu (předávka kolíku) Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v TV Organizace prostoru a pohyb. činností Pravidla osvojovaných pohyb. činností Historie a současnost sportu Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Atletika rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do 3000 m, štafetový běh skok do dálky z místa hod kriketovým míčkem MKV lidské vztahy -tolerance OSV sociální rozvoj kooperace a kompetice rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci EGS objevujeme Evropu a svět mezinárodní setkávání Mezipředmět. vztahy Děj. MKV lidské vztahy slušné chování OSV morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, respektování..

20 zvládá základní osvojované pojmy za pomoci učitele dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích v souladu se svými individuálními předpoklady předvede některá gymnastická cvičení Gymnastika akrobacie- kotouly, stoj na rukou, přemet stranou, přeskoky přes kozu, skoky na trampolínce cv. na kruzích, hrazdě šplh na tyči zvládá různé druhy pohybu s hudebním doprovodem tanec, aerobic, pohybové skladby používá správnou techniku Rytmické a kondiční činnosti s hudbou kondiční formy cvičení, tance taneční kroky dodržuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních předvede jednoduché cviky na zpevňování určitých částí těla rozumí základním pravidlům jednotlivých sportovních her a snaží se je dodržovat zvládá herní činnosti jednotlivce v jednotlivých hrách domluví se na taktice hry a dodržuje ji dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků Úpoly přetlaky, úchopy, pády, střehové postoj Sportovní hry fotbal, házená, basketbal, florbal, přehazovaná, vybíjená. baseball dokáže u osvojovaných činností posoudit jejich provedení, označit zjevné nedostatky a jejich možné příčiny s pomocí učitele

21 zvládá přesun do terénu a uplatňuje pravidla bezpečnosti v neznámém prostředí (silniční provoz, příroda) chová se tak, aby nepoškozoval přírodu osvojí si základní technikou pohybu na lyžích Turistika a pobyt v přírodě Lyžování lyžařský kurz sjezdové a běžecké lyžování, jízda na vleku, ENV vztah člověka k prostředí- náš životní styl ročník: očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák aktivně se podílí na organizaci svého pohybového režimu zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem některé pohybové činnosti chápe rozdíly mezi rekreačním a výkonnostním sportem, mezi sportem chlapců a dívek usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se dokáže připravit před pohybovou Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost Prevence a korekce jednostranného zatížení OSV osobnostní rozvoj seberegulace a s sebeorganizace- cvičení sebekontroly a sebeovládání sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě

22 činností odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem reaguje na informace o znečištění ovzduší úpravou pohybové aktivity uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti chování v prostředí sportovišť, přírody. svým zodpovědným chováním předchází možným nebezpečím úrazu soustředí se na správné a přesné provedení pohybu připraví se samostatně před pohybovou činností a také ji ukončí zvládne poskytnout první pomoc při TV Bezpečnost v TV a sportu ENV vztah člověka k prostředí- příroda a zdraví Mezipředmět. vztahy- Rv, Př užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, cvičitele (při rozcvičce), diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu dokáže se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, divák, ) zorganizuje jednoduché turnaje, závody, soutěže, hry na úrovni školy ve spolupráci se spolužákem připraví a předvede kondiční cvičení zná základní olympijské myšlenky a naplňuje je v pohybových aktivitách Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v Tv Organizace pohyb. činnosti Historie a současnost sportu MNV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality vztah mediálního sdělení a sociální zkušenost MKV lidské vztahy - tolerance EGS objevujeme Evropu a svět- Mezipředmět. vztahy. D, Z

23 zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti ví, že hra přináší radost zvládá různé pohybové hry s různým náčiním, které si dokáže i sám vytvořit chápe význam pohyb. her pro navazování a rozvoj mezilidských kontaktů zná a respektuje základní pravidla bezpečnosti a jednání fair play při pohybových hrách. používá průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti umí vydat povely pro start, odstartuje z nízkého a polovysokého startu zvládne rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do3000 zná a používá základní techniku hodu kriket. míčkem, skoku do dálky z místa, štafetového běhu (předávka kolíku) usiluje o zlepšení svého výkonu v jednotlivých osvojovaných atletických disciplínách změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách, posoudí provedení osvojované pohyb. činnosti Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pohybové hry Atletika rychlý běh do 100m, vytrvalý běh do 3000 m, štafetový běh, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem (koulí) OSV - sociální rozvoj - mezilidské vztahy péče o dobré vztahy MKV lidské vztahy slušné chování OSV- morální rozvoj hodnoty, postoje praktická etika povědomí o odpovědnosti, spolehlivosti, respektování zvládá základní osvojované pojmy za pomoci učitele dokáže poskytnout dopomoc a záchranu při osvojovaných cvicích Gymnastika akrobacie- kotouly, stoj na rukou,

24 v souladu se svými individuálními předpoklady předvede některá gymnastická cvičení zvládá estetické držení těla zvládá různé druhy pohybu s hudebním doprovodem tanec, aerobic, pohybové skladby ve spolupráci se spolužákem vytvoří a předvede sestavu kondičních cvičení (s hudebním doprovodem) chápe význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti zná pojem kruhový trénink používá správnou techniku dodržuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních rozumí základním pravidlům jednotlivých sportovních her a snaží se je dodržovat zvládá herní činnosti jednotlivce v jednotlivých hrách domluví se na taktice hry a dodržuje ji dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků dokáže u osvojovaných činností posoudit jejich provedení, označit zjevné nedostatky a jejich možné příčiny přemet stranou, přeskoky přes kozu, skoky na trampolínce, jednoduchá cv. na kruzích, hrazdě, žebřinách - šplh na tyči Rytmické a kondiční činnosti s hudbou kondiční formy cvičení, tance taneční kroky Úpoly přetlaky, úchopy, pády, střehové postoje Sportovní hry fotbal, házená, basketbal, florbal, přehazovaná, vybíjená, volejbal, baseball

25 zvládá přesun do terénu a uplatňuje pravidla bezpečnosti v neznámém prostředí (silniční provoz, příroda) chová se tak, aby nepoškozoval přírodu osvojí si základní techniky pohybu na lyžích Turistika a pobyt v přírodě Lyžování sjezdové a běžecké lyžování, jízda na vleku, bezpečnost při pohybu v zimní horské krajině ENV vztah člověka k prostředí náš životní styl

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více