annual report výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "annual report výroční zpráva"

Transkript

1 annual report výroční zpráva 2007

2

3 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva 6 financial report annual report 2007 czech environmental partnership foundation

4 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report ballance sheet AKTIVA (in thousands CZK, v tisících Kč) stav k stav k Stálá aktiva Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 113 Oprávky k software Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 13 Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 199 Umělecká díla a předměty Majetkový vklad Partnerství, o. p. s Ostatní dlouhodobý finanční majetek a dluhové cenné papíry držené do splatnosti Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Výrobky a zboží na skladě (mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, Trička NP, trička Strom života, publikace Školícího programu atd.) Pokladna a ceniny Bankovní účty Ostatní daně a poplatky 1 Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnance Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Jiné pohledávky 83 4 Daň z příjmů Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM

5 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva rozvaha PASIVA (in thousands CZK, v tisících Kč) stav k stav k Vlastní zdroje Nadační jmění vlastní Nadační jmění NIF Ostatní jmění Fondy organizace (výnosy organizace, fondy technického vybavení) Fondy organizace pokračování projektu Veřejná sbírka Strom života Veřejná sbírka Člověk a krajina 205 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Výsledek hospodaření za rok Výsledek hospodaření za rok Nerozdělený zisk / ztáta z minulých let Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje Závazky z obchodního styku Ostatní závazky Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Daň z příjmů 0 Daň z přidané hodnoty Výnosy příštích období Výdaje příštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Cizí zdroje celkem PASIVA CELKEM

6 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report profit and loss account NÁKLADY (in thousands CZK, v tisících Kč) Materiálové náklady Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, ostatní materiálové náklady, propagační materiál) 415 Odborné publikace 15 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 319 Spotřeba energie a pohonných hmot 461 Prodané zboží 20 Materiálové náklady celkem Služby Servis PC, tvorba www stránek 187 Opravy a udržování 361 Telefony, fax, , poštovné, internet 635 Koordinace programů Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava 801 Služby hodnotitelů SROP, marketing SROP Vodné, stočné 61 Inzerce 11 Ostatní služby (překlady, nájem, přeprava, audit účetnictví, odborné konzultace, zpracování studií, realizace programu Sklepní uličky, stážní služba, opravy na MVS, reklamní kampaň, správa nemovitosti ) Cestovné 242 Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích 315 Poplatek za obhospodařování portfolia 193 Služby celkem Osobní náklady Mzdy zaměstnanců Zdravotní a sociální pojištění Stravenky 118 Osobní náklady celkem Daně a poplatky Daň z nemovitosti 6 Ostatní daně a poplatky 5 Daně a poplatky celkem 11 Nadační příspěvky Nadační příspěvky Z toho nadační příspěvky z výnosů NIF Nadační příspěvky celkem Ostatní Členské příspěvky 216 Kurzové ztráty 223 Bankovní poplatky 48 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 755 Prodané cenné papíry a vklady Ostatní náklady (pojištění majetku, zákonné pojištění za zaměstnance ) 103 Ostatní náklady celkem

7 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva výkaz zisků a ztrát NÁKLADY (in thousands CZK, v tisících Kč) Převod výtěžku z prodeje Hlasovacích archů a dalších předmětů do Veřejné sbírky Strom života 197 Daň z příjmů 0 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZISK 685 OBRAT VÝNOSY (in thousands CZK, v tisících Kč) Nadační dary a dotace Nadační dary celkem Dotace Ministerstvo dopravy 304 Dotace Jihomoravský kraj (Greenways) 400 Dotace EU (SROP) 505 Ostatní dotace 18 Nadační dary a dotace celkem Výnosy z vlastní činnosti Tržby za zboží a výrobky (CD Strom života, mapy Moravské vinařské stezky, publikace PVP) 347 Tržby za služby Přefakturace nákladů 876 Vstupné benefiční koncert Strom života 96 Změna stavu zásob výrobků 23 Výnosy z vlastní činnosti celkem Výnosy z finančního majetku Úroky z bankovních účtů 122 Výnosy z finančního majektu (dividendy z podílových listů apod.) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, hmotného majetku Kurzové zisky 134 Výnosy z finančního majetku celkem Ostatní výnosy Ostatní výnosy 36 Ostatní výnosy celkem 36 Převody z fondů a ostatního jmění Převod hospodářského výsledku za rok 2006 na Základní grantový program (výnosy NJ NIF za rok 2006) Převod nevyčerpaných darů z roku 2006 na projekty Převod darů nevyčerpaných v roce 2007 do roku Krytí kurzové ztráty 21 Převod z veřejné sbírky 427 Ostatní převody 150 Převody z fondů a ostatního jmění celkem VÝNOSY CELKEM OBRAT

8 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Účetní období Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoÚ je Použité účetní metody Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a České účetní standardy číslo 4xx. Ocenění majetku Majetek je oceňován v pořizovací ceně. Kursové rozdíly Kursové rozdíly jsou účtovány následovně: valutová pokladna je v průběhu roku vedena aktuálním kurzem ČNB devizové bankovní účty jsou v průběhu roku vedeny aktuálním kurzem ČNB závazky a pohledávky v cizích měnách byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem ČNB zůstatky závazků a pohledávek byly k přepočítány aktuálním kurzem ČNB pro danou měnu a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty 386, 387 přepočet zůstatků na devizových účtech a ve valutové pokladně byl uskutečněn taktéž aktuálním kurzem ČNB k a vzniklé rozdíly zaúčtovány na účty 386, 387 použité denní kurzy ČNB k : 1 EUR = 26,620 Kč 1 USD = 18,078 Kč 1 GBP = 36,294 Kč 100 SKK = 79,179 Kč Nehmotný majetek Nehmotný majetek je účtován následovně: dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než Kč účtujeme na účtech 013, 019 a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu dlouhodobý drobný majetek, jehož cena je od Kč účtujeme přímo do spotřeby jako zásoby na účty 518, dále evidujeme na účtu 018. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do Kč neevidujeme a účtujeme jej přímo do spotřeby na účty 518 Hmotný majetek Hmotný majetek je účtován následovně: dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než Kč účtujeme na účtu 022, 021, 031 a dále pak odepisujeme dlouhodobý drobný majetek evidujeme od částky do Kč, účtujeme jej přímo do spotřeby jako zásoby na účet 501, dále je evidujeme na účtu 028 dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je evidován dle opatřeních platných do roku 2002, resp. dle Českých účetních standard platných pro rok 2007 na účtech 018, 028. Dlouhodobý drobný hmotný majetek, jehož cena je do Kč neevidujeme a účtujeme jej přímo do spotřeby na účty 501 umělecká díla účtujeme na účet 032, dále neodepisujeme (obraz R. Pospíšil Povodeň) Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně. Jsou zaúčtovány do hlavní činnosti nadace nejsou uplatňovány v hospodářské činnosti. Majetek zařazujeme dle životnosti do pěti kategorií: odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let 64.6

9 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Finanční majetek Podle předpokládané doby držení rozdělujeme na dlouhodobý finanční majetek a krátkodobý finanční majetek. Oceňování je v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny finančního majetku jsou vedlejší náklady poplatek obchodníkovi. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je účtován následovně: předpokládaná doba držení delší než jeden rok na účtu 061 podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován vklad do Partnerství, o. p. s., jejímž jediným zakladatelem je Nadace Partnerství. Vklad ve výši Kč byl převeden do základního jmění Partnerství o.p.s na účtech 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účtujeme úložky investované z nadačního jmění a z ostatního majetku na účtech 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění a z ostatního majetku k bylo provedeno porovnání evidované hodnoty s aktuálním oceněním investic správci CP. Vzniklé rozdíly byly proúčtovány na účtech 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je účtován následovně: předpokládaná doba držení kratší než jeden rok na účtu 251 Majetkové cenné papíry k obchodování účtujeme úložky především z dočasně volných finančních prostředků nadace za účelem jejich výnosnějšího zhodnocení k Nadace Partnerství neeviduje žádný krátkodobý finanční majetek Zásoby Ocenění zboží je provedeno cenou pořízení, u které nemáme vedlejší náklady s pořízením. Účtování zásob způsobem B. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Závazky Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Nadační příspěvky Nadační příspěvky jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v celé výši do nákladů na účet 582 Poskytnuté přípěvky a na vrub účtu 325 Ostatní závazky. Většina plateb nadačních příspěvků je prováděna následovně: 50 % po podpisu smlouvy, 30 % po obdržení průběžné zprávy o plnění projektu, doplatek 20 % po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Převážná část nadačních příspěvků je poskytnuta na projekty, jejichž trvání je delší než jeden rok. Pokud není nadační příspěvek využitý v plné výši k účelu, na který byl poskytnutý, jeho nevyužitou část stornujeme. Pokud nadační příspěvek stornujeme ve stejném roce, ve kterém byl poskytnutý, storno účtujeme zápornou částkou na účty 582/325. Pokud storno účtujeme v některém z následujících let, nevyužitou část zaúčtujeme 325/649. Takto získané prostředky používáme pro udělení dalších nadačních příspěvků. Nadační dary Nadační dary jsou účtovány následovně: dary na provoz jsou účtovány na účet 682 Přijaté příspěvky dary do nadačního jmění jsou účtovány na účet 901 Nadační jmění dary na pořízení majetku apod. jsou účtovány na účet 911 fondy Nespotřebované zůstatky darů na činnost nadace jsou k přeúčtovány na účet 384 Výnosy příštích období. Z tohoto účtu jsou v následujícím roce zůstatky darů přeúčtovány prostřednictvím výnosových účtů dle jednotlivých projektů, na které byly dary získány. 65.6

10 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Daňové úlevy na dani z příjmů V souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy účetní jednotka netvoří opravné položky a rezervy. Způsob zpracování účetních záznamů Účetnictví je zpracováváno v účetním software POHODA od firmy Stormware, s. r. o., Za Prachárnou 45, Jihlava. Účetnictví zpracovávají zaměstnanci nadace. Účetní závěrka a výroční zpráva je každoročně ověřována auditorem. Způsob a místo úschovy účetních záznamů Účetní záznamy jsou uschovávány v souladu s 31 a 32 ZoÚ v sídle Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Informace o zaměstnancích Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem správní rady 0 Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem dozorčí rady 0 Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k z toho na rodičovské dovolené 5 Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2007 celkem 62 Osobní náklady celkem (v Kč) ,36 z toho hrubé mzdy ,00 z toho sociální a zdravotní pojištění ,36 z toho stravenky ,00 Rok 2007 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku ,38 Kč. V běžném účetním období byly prostředky získané úsporou daňové povinnosti v celkové výši Kč použity na financování hlavní ztrátové činnosti. Použití prostředků získaných daňovou úsporou v běžném účetním období: Základní grantový program Kč Rok 2006 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství nevyužila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. Rok 2005 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství nevyužila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. 66.6

11 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Výsledek hospodaření v členění na zdaňovanou a nezdaňovanou činnost (v tisících Kč) Položka Nezdaňovaná činnost Zdaňovaná činnost Celkem Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy Cenné papíry v nadačním jmění Cenný papír Počet ks Aktuální cena k (v Kč) Dluhopis ČEZ (výnos 0,0 %, splatnost 01/09) (063) 2, ,00 Dluhopis strukturovaný ČS EUROSTOXX (ČS Equity Linked Note, výnos 1,0 %, splatnost 02/08) (063) 150, ,67 Dluhopis Government Bond 3,55 NJ NIF (výnos 3,55 %, splatnost 10/18/12) (063) 500, ,10 Dluhopis Government Bond 3,55 NJ vlastní (výnos 3,55 %, splatnost 10/18/12) (063) 120, ,67 Dluhopis ČS FRN (ČS VAR/15, výnos 2,89 %, splatnost 05/15) (063) 4, ,00 ING Czech Equity (CAP) (069) 250, ,00 ESPA Stock Europe Emerging (069) 225, ,50 ESPA Stock Global (V) (069) 650, ,00 ESPA Český fond st. dluhopisů (A) (069) , ,00 ESPA Stock Europe Property (069) 150, ,50 ČSOB a. s., ČSOB nadační (069) , ,33 ING český fond peněžního trhu (069) 887, ,79 ING český fond obligací (069) 1 597, ,21 ING český akciový fond (069) 482, ,43 ESPA FIDUCIA (A) NJ vlastní (069) , ,64 ESPA FIDUCIA (A) NJ NIF (069) , ,36 ESPA Bond DANUBIA V (069) 300, ,00 Dluhopis AIG Sunamerica (výnos 2,65 %, splatnost 07/08) (069) 140, ,85 Cenné papíry z ostatního majetku nadace Aktuální cena Cenný papír Počet ks k (v Kč) SIS Sporoinvest (069) , ,

12 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty Aktiva Software ( ,00 Kč) www stránky (www.vinarske.stezky.cz) Kč pořízené z projektu CBC Phare grantová databáze ISGrant ,00 Kč (CEE TRUST Posílení regionálních nadací) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (50 725,90 Kč ) Databáze grantů, ratifikační program, účetní program POHODA, databáze kontaktů majetek je již plně odepsaný. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ( ,00 Kč) Reklamní spot na propagaci činnosti nadace. Pozemky ( ,00 Kč) Pozemky parc. č. 727/1 a 727/2 zahrada, pozemky parc. č. 728/1, 728/2, 728/3 a 728/4 zastavěná plocha a nádvoří na adrese Údolní 33, zakoupené do nadačního jmění. Budovy ( ,78 Kč) Budova ( ,53 Kč) č.p. 567 objekt bydlení, budova bez č. p. občanská vybavenost, budova bez č. p. garáž, zakoupené do nadačního jmění. (Hodnota pozemků a budov zapsaná do nadačního rejstříku dle znaleckého posudku činí ,00 Kč.). Vzduchotechnika ( ,25 Kč) v prostorách restaurace v budově Údolní. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a drobný dlouhodobý majetek ( ,46 Kč) Stroje, přístroje, zařízení, drobný majetek automobil, klimatizační zařízení, výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek a další. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je již plně odepsaný. Podíly v ovládaných a řízených osobách ( ,00 Kč) Vklad do Partnerství o. p. s. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ( ,52 Kč) Investice nadačního jmění a ostatního majetku. Zboží na skladě a v prodejnách ( ,06 Kč) Soubor pohlednic MVS, tričko Strom života, tričko Nadace Partnerství a další. Výrobky ( ,12 Kč) Mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, publikace Dopravního a Školícího programu a další. Odběratelé ( ,90 Kč) Z toho pohledávky s dobou po splatnosti 0 80 dnů činí ,38 Kč, a pohledávky s dobou po splatnosti 181 a více dnů činí ,52 Kč. Ostatní pohledávky ( ,36 Kč) Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty nadace, z toho ,36 Kč pohledávky za Fondem ekologického zemědělství (program GEF UNDP), ,77 Kč Pohledávky za Masarykovou univerzitou (Vzdělávací program), ,52 Kč pohledávky za Maďarskou EPCE (dar na Základní grantový program, na Energetický program), Kč pohledávka za organizací CEE TRUST (dar na rozvoj), Kč pohledávky za organizacemi, kterým byl poskytnut návratný nadační příspěvek. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem ( ,00 Kč) Dotace od Centra dopravního výzkumu 68.6

13 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Příjmy příštích období ( ,22 Kč) Především očekávané výnosy z nadačního jmění za rok 2007, které budou připsány na bankovní účet v roce Náklady příštích období ( ,21 Kč) Pořízení drobného majetku vybavení nemovitosti ( ,74 Kč) a služby hodnotitelů a koordinátorů projektu Cyklisté vítáni ( ,00 Kč). Pasiva Vlastní jmění ( ,33 Kč) Nadační jmění a ostatní jmění nadace. Fondy ( ,63 Kč) Fond zůstatku veřejné sbírky Strom života nadační příspěvky pro třetí osoby a náklady na koordinaci sbírky v roce 2008 ( ,36 Kč) a fond opotřebení darovaných automobilů ( ,83 Kč). Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ( ,54 Kč) Změna hodnoty investic v průběhu roku. Přepočet kupní ceny finančního majetku aktuálním hodnotou k Výsledek hospodaření ( ,15 Kč) Zisk z hlavní a zdaňované činnosti nadace. Dodavatelé ( ,73 Kč) Z toho závazky s dobou po splatnosti dnů ( ,73 Kč) a závazky s dobou po splatnosti 181 a více dnů (0,00 Kč). Ostatní závazky ( ,93 Kč) Z toho nevyplacené nadační příspěvky poskytované nadací 2. a 3. platby nadačních příspěvků k vyplacení po obdržení zpráv ( ,93 Kč). Dohadné účty pasivní ( ,17 Kč) Odhad spotřebované energie nevyúčtované k Výnosy příštích období ( ,99 Kč) Z toho přijatý nadační dar na příští období: Položka Částka (v Kč) CEE TRUST (dar na Endownment kampaň) ,00 C. S. MOTT Foundation ,50 FOA ,40 CEE TRUST (dar na rozvoj nadace) ,00 Vzdělávací program ,82 Obnova venkova ,00 UNDP 5 501,46 Školící program ,20 Ekologické zemědělství 5 000,00 Partnerství pro Kolínsko ,00 Strom života ,39 Dopravní program ,00 5P pro Prahu ,00 Program pro veřejná prostranství ,00 Greenways ,40 Energetický program 403,44 Základní grantový program ,38 Z toho fakturace poplatků na rok 2008 v projektu Cyklisté vítáni ( ,00 Kč). 69.6

14 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Náklady Spotřeba materiálu ( ,95 Kč) Kancelářské a ostatní materiálové potřeby. Spotřeba energie a pohonných hmot ( ,21 Kč) Spotřebovaná energie v kancelářích Brno Údolní 33 a v pražské kanceláři na Krátké 26 činila ,30 Kč (z toho ,99 Kč činí spotřeba energie připadající na nájemníky v sídle nadace na adrese Údolní). Spotřeba pohonných hmot (64 110,91 Kč). Služby celkem ( ,64 Kč) Opravy a udržování majetku nadace ( ,57 Kč), cestovné zaměstnanců ( ,43 Kč), náklady na reprezentaci ( ,96 Kč) občerstvení na seminářích a ostatních akcí pořádaných nadací; ostatní služby ,68 Kč (poštovné, telefony, fotopráce a kopírování, servisní činnost PC, vzdělávání pracovníků, tisk a grafické práce, odborné konzultace, překlady, audit, daňové poradenství, nájem, pořádání seminářů, výstav, stáží a správní rady, tvorba www stránek, koordinace projektů ,25 Kč, služby hodnotitelů Kč a další služby). Osobní náklady ( ,36 Kč) Mzdové náklady zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a nákladů na stravenky. Kursové ztráty ( ,36 Kč) Ztráty z přepočtu zůstatku na devizových účtech a valutových pokladnách k , ztráty z konverze na Kč přijatých plateb z darů přijatých v cizích měnách (účtování aktuálním kurzem ČNB, výměna kurzem České spořitelny, a.s., který je vždy nižší). Jiné ostatní náklady ( ,87 Kč) Převod výtěžku z prodeje zboží (CD Strom života, Hromadné hlasovací archy atd.) do veřejné sbírky Kč, zbytek bankovní poplatky, pojištění majetku apod. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ( ,49 Kč) Opotřebení majetku nadace ,49, odpis dvakrát mylně zaúčtovaného výnosů dluhopisu ,00 Kč. Prodané cenné papíry a podíly ( ,06 Kč) Prodej CP, které byly investovány z peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti. Poskytnuté příspěvky ( ,70 Kč) Nadační příspěvky ,70 Kč; členské příspěvky ,00 Kč (Fórum dárců Kč, Partnerství pro udržitelný rozvoj Kč). Výnosy Tržby za vlastní výrobky ( ,49 Kč) Prodej publikací z programu Prostory, Dopravního programu, Školícího programu a Základního grantového programu, prodej výrobků a publikací programu Strom života. Tržby za prodané zboží (90 250,30 Kč) Prodej zboží programu Strom života, publikací a zboží programu Greenways. 70.6

15 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Tržby z prodeje služeb ( ,28 Kč) Z toho ,92 Kč tržby z pronájmu nebytových prostor, bytů a parkovacích míst, Kč služby v rámci projektu Cyklisté vítáni a dále pořádání seminářů, propagace, refundace nákladů spojených organizačním zabezpečením projektů, vstupné na benefiční koncert, uspořádání dopravní soutěže, soutěže Strom roku. Úroky ( ,31 Kč) Úroky z peněžních prostředků uložených v nadačním jmění, ostatním jmění a z ostatních volných prostředků. Kursové zisky ( ,15 Kč) Z úhrady závazků v cizí měně. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ( ,85 Kč) Prodej CP, které byly investovány z volných peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti dočasně volných prostředků, tržby z prodeje cenných papírů v nadačním jmění z důvodu lepší výnosnosti. Položka + zisk / ztráta (v Kč) Cenné papíry v NJ NIF ,09 ING Czech Equity ,98 ESPA Stock Global ,00 ESPA Stock Europe Emerging ,75 ESPA Stock Europe Property ,36 ESPA Fiducia ,00 Cenné papíry v ostatním jmění pl Fond peněžního trhu (ČP Invest) ,70 Přijaté příspěvky (dary) ( ,98 Kč) Přijaté dary na činnost nadace v souladu se statutem organizace. Dotace ( ,80 Kč) Přijaté dotace na činnost v souladu se statutem organizace (na činnost programu Greenways a Dopravního programu). Jedná se pouze o provozní dotace. V roce 2007 nebyly přijaty žádné investiční dotace Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ,32 Kč) Výnosy z nadačního jmění: Položka Částka (v Kč) Výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a.s. (NJ vlastní) ,39 Výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a.s. (NJ NIF) ,73 Výnosy z investice v CP portfolio ČSOB ,20 Výnosy z investice v podílových fondech ING ,00 Zúčtování fondů ( ,66 Kč) Převod z fondu pokračování projektů nevyčerpaných v roce 2006 do roku 2007, převod hospodářského výsledku za rok 2006 na projekty do roku 2007, převod na krytí nákladů veřejných sbírek. Z toho převody nevyčerpaných prostředků: Položka Částka (v Kč) Základní grantový program 1 200,79 Energetický program 403,44 Greenways ,69 Program pro veřejná prostranství ,91 Doprava pro 21. století ,49 Strom života ,00 Ekologické zemědělství 5 000,00 Školící program ,20 Obnova venkova ,00 Vzdělávací program ,81 Rozvojový tým ,00 Převody nevyčerpaných prostředků celkem ,

16 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report veřejné sbírky Veřejná sbírka Strom života 3 Povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 15. července 2005, čj. JMK 28274/2005 OPO. Účel veřejné sbírky Ochrana životního prostředí shromáždění finančních prostředků na podporu projektů organizací, které zajistí vypěstování sazenic a následnou péči o stromy v horách, v krajině a ve městech, a to do doby, kdy stromy budou soběstačné. Způsob konání sbírky shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet pokladničkami prodejem předmětů pronájmem telefonní linky č (dárcovská sms) Vyúčtování za rok 2007 Položka Částka (v Kč) Hrubý výtěžek sbírky celkem ,92 z toho peněžní příspěvky na bankovní účet (z toho Kč převod od Fóra Darců DMS) ,00 z toho výtěžek pokladničky 2 231,00 z toho příspěvky z prodeje samolepek (10ks, 17 Kč/ks) 170,00 z toho příspěvky z prodeje Hromadných hlasovacích archů (3 224 ks, 60 Kč/ks) ,00 z toho příspěvky z prodeje CD Z. Lapčíková: Strom života (86 ks, 40 Kč/ks) 3 440,00 z toho úroky z vkladů příspěvků na bankovní účet 179,92 Náklady spojené s konáním sbírky 1 990,17 z toho bankovní poplatky 1 990,17 Náklady spojené s konáním sbírky jsou do výše 5 % z hrubého výtěžku Čistý výtěžek sbírky ,75 Použití čistého výtěžku sbírky (převod fin. prostředků třetím osobám) ,00 Rekapitulace veřejné sbírky Strom života 3 Položka Částka (v Kč) Počáteční stav na účtu veřejné sbírky k ,61 Příjmy sbírky za rok ,92 Výdaje sbírky za rok 2007 příspěvky ,00 Výdaje sbírky za rok 2007 náklady na vedení sbírky 1 990,17 Stav sbírky k ,

17 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva veřejné sbírky Veřejná sbírka Člověk a krajina Povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 16. července 2004čj. JMK 22374/2004 OPO. Zahájení veřejné sbírky ukončení Účel veřejné sbírky Humanitární, charitativní pomoc občanům, obcím a neziskovým organizacím postiženým přírodními katastrofami a zhoršenými ekologickými podmínkami při ob nově jejich životního prostředí, majetku a infrastruktury. Způsob konání sbírky shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet pokladničkami pronájmem telefonní linky č Vyúčtování za rok 2007 Položka Částka (v Kč) Hrubý výtěžek sbírky celkem 1 551,40 z toho peněžní příspěvky na bankovní účet 1 321,34 z toho úroky z vkladů příspěvků na bankovní účet 230,06 Náklady spojené s konáním sbírky ,93 z toho režijní náklady ,63 z toho bankovní poplatky 2 855,30 Náklady spojené s konáním sbírky jsou do výše 5 % z hrubého výtěžku Použití čistého výtěžku sbírky (převod finančních prostředků třetím osobám) ,20 Rekapitulace veřejné sbírky Člověk a krajina Položka Částka (v Kč) Stav sbírky k ,52 Příjmy sbírky za rok ,40 Výdaje sbírky za rok 2007 poskytnuté příspěvky ,20 Výdaje sbírky za rok 2007 náklady na vedení sbírky ,93 Krytí ztráty 1 797,21 Stav sbírky k ,

18 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Náklady související se správou nadace V souladu s ustanovením 22 odst. 1 písm. c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální výše 30 % nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace činily ,28 Kč, tj. 7,70 % z aktuální hodnoty nadačního jmění k , které činí ,50 Kč. Procentní rozdělení ročních nákladů nadace za rok 2007 Druh nákladu (v tisících Kč) Nadační příspěvky Programové náklady Správa nadace (bez operací s CP, bez kurz. ztrát) Správa nadace (operace s CP, kurz. ztráty) Náklady celkem Náklady související se správou nadace režie (v Kč) administrace Základního grantového programu ,05 režijní náklady (včetně kursových ztrát, prodaných CP, které činí celkem Kč) ,26 náklady na pořádání správní rady ,50 náklady na fundraising ,47 Celkem ,28 49 % nadační příspěvky 40 % programové náklady Aktuální hodnota nadačního jmění k ,50 11 % správa nadace (bez operací s CP, bez kurzových ztrát) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku 2006 ve výši ,38 Kč byl po schválení účetní závěrky správní radou rozdělen následovně: převod do fondu Základního grantového programu v částce ,58 Kč na nadační příspěvky (jedná se o výnosy z nadačního jmění část NIF). Ztráta ve výši ,20 Kč byla převedena na účet 932 Nerozdělená ztráta, nerozdělený zisk z minulých let a bude uhrazena z kladného výsledku hospodaření příštích let. 74.6

19 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Seznam programů a fondů Nadace Partnerství v roce 2007 Program Výnosy (v Kč) Náklady (v Kč) Výsledek hospodaření (v Kč) Základní grantový program , , ,52 Energetické alternativy , , ,47 Greenways , ,36 0,00 Prostory , ,02 0,00 5P pro Prahu , ,00 0,00 Dopravní program , ,22 0,00 Strom života , , ,61 Partnerství pro Kolínsko , ,00 0,00 Ekologické zemědělství 0,00 0,00 0,00 Školící program , ,90 0,00 Obnova venkova 0,00 0,00 0,00 Vzdělávací program , ,99 0,00 Rozvojový tým , , ,47 Cena Josefa Vavrouška , ,00 0,00 Josef Vavroušek publikace 0,00 0,00 0,00 UNDP , , ,56 Cesta mráčkového dráčka , , ,85 Režie , , ,79 Správní rada 0, , ,50 CELKEM , , ,15 Hospodaření s prostředky Nadačního investičního fondu v roce Převod z FNM do nadačního jmění ( ) ,00 Kč Celková výše příspěvku vloženého do nadačního jmění k ,00 Kč ,00 Kč Výše nadačního jmění NIF zapsaná k v nadačním rejstříku ,00 Kč ,00 Kč Výnos z nadačního jmění dle smlouvy s FNM/MF ČR ,57 Kč ,38 Kč Použití výnosu z předcházejícího roku rozdělení na nadační příspěvky ,00 Kč ,57 Kč Výše nadačního jmění z prostředků NIF zapsaná k v nadačním rejstříku činí ,10 Kč. Výše nadačního jmění z prostředků NIF evidovaná k v účetnictví činí Kč. Rozdíl mezi těmito částky vznikl v souvislosti s nákupem nemovistosti do nadačního jmění, který proběhl v roce 2006, z důvodu rozdílu mezi kupní cenou nemovitosti a její hodnotou dle znaleckého posudku, na základě kterého probíhá zápis do rejstříku. 75.6

20 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Uložení nadačního jmění část NIF (k ) Bankovní účet Bonus u České spořitelny, a. s. (č /0800) ,26 Podílové listy Balancovaný fond nadací, ŽB Trust ( v pořizovací ceně) Podílové listy ČSOB Nadační, Investiční společnost ČSOB (v pořizovací ceně) ,97 Podílové listy ESPA Fiducia (A) (v pořizovací ceně) ,08 Podílové listy ESPA Stock EU EM (v pořizovací ceně) ,63 Podílové listy ESPA Stock Global (v pořizovací ceně) ,85 Podílové listy ESPA Český fond st. dluhopisů (v pořizovací ceně) ,00 Podílové listy ING Czech Equity (P CAP) (v pořizovací ceně) ,77 Dluhopisy AIF SunAmerica (v pořizovací ceně) ,09 Dluhopisy ČEZ ,00 Dluhopisy ČS EUROSTOXX ,67 Dluhopisy Voralrl HypoBank ,68 Dluhopis ČS FRN (ČS VAR/15) ,00 Dluhopisový fond ESPA BOND DANUBIA (v pořizovací ceně) ,00 Podílové listy ESPA Stock Europe Property (v pořizovací ceně) ,00 Nemovitost Údolní ,00 CELKEM ,00 Kč Přehled nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2007 dle podmínek smlouvy s Fondem národního majetku/ Ministerstvem financí z výnosu z příspěvku vloženého do nadačního jmění za rok 2006 Účel, na který byl nadační příspěvek poskytnut Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku (v Kč) V roce 2007 převedeno na účet příjemce (v Kč) Výstavba nákupních center v současnosti Nesehnutí Brno ,00 Eko spotřebitelský test mycích prostředků Brontosauří ekocentrum Zelený klub ,00 Trojmezí ZČ Hnutí Brontosaurus Botič ,00 Auto*mat Město na kole Oživení ,00 Škola lidských práv 2007 Public Interest Lawyers Association, o.s ,00 IRZ, IRZ, pověz mi, kdo se tady polepšil Arnika Toxické látky a odpady ,00 Skiareál Smrk kritické posouzení přínosu k udržitelnému rozvoji Frýdlantska Jizersko ještědský horský spolek ,00 Pokračování kampaně za zachování územních limitů těžby Hnutí DUHA Přátelé Země ČR ,00 Aktivity na záchranu Milíčovského lesa OS Tarrouca ,00 Záchrana čtyřřadé lipové aleje v Komenského sadech v Ostravě Občanské sdružení Sv. Václav ,00 Právní program EPS účinnější právní ochrana ŽP Ekologický právní servis ,00 Záchrana zelené plochy na sídlišti Za zelenou Skuteč , ,00 R35 přes Český ráj ANO nebo NE? ZO ČSOP Křižánky ,00 Práce s turisty v NP Šumava 2008 Hnutí DUHA Přátelé Země ČR ,00 Celkem ,

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více