annual report výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "annual report výroční zpráva"

Transkript

1 annual report výroční zpráva 2007

2

3 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva 6 financial report annual report 2007 czech environmental partnership foundation

4 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report ballance sheet AKTIVA (in thousands CZK, v tisících Kč) stav k stav k Stálá aktiva Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 113 Oprávky k software Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 13 Pozemky Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 199 Umělecká díla a předměty Majetkový vklad Partnerství, o. p. s Ostatní dlouhodobý finanční majetek a dluhové cenné papíry držené do splatnosti Stálá aktiva celkem Oběžná aktiva Výrobky a zboží na skladě (mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, Trička NP, trička Strom života, publikace Školícího programu atd.) Pokladna a ceniny Bankovní účty Ostatní daně a poplatky 1 Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnance Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Jiné pohledávky 83 4 Daň z příjmů Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM

5 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva rozvaha PASIVA (in thousands CZK, v tisících Kč) stav k stav k Vlastní zdroje Nadační jmění vlastní Nadační jmění NIF Ostatní jmění Fondy organizace (výnosy organizace, fondy technického vybavení) Fondy organizace pokračování projektu Veřejná sbírka Strom života Veřejná sbírka Člověk a krajina 205 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Výsledek hospodaření za rok Výsledek hospodaření za rok Nerozdělený zisk / ztáta z minulých let Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje Závazky z obchodního styku Ostatní závazky Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Daň z příjmů 0 Daň z přidané hodnoty Výnosy příštích období Výdaje příštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Cizí zdroje celkem PASIVA CELKEM

6 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report profit and loss account NÁKLADY (in thousands CZK, v tisících Kč) Materiálové náklady Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, ostatní materiálové náklady, propagační materiál) 415 Odborné publikace 15 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 319 Spotřeba energie a pohonných hmot 461 Prodané zboží 20 Materiálové náklady celkem Služby Servis PC, tvorba www stránek 187 Opravy a udržování 361 Telefony, fax, , poštovné, internet 635 Koordinace programů Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava 801 Služby hodnotitelů SROP, marketing SROP Vodné, stočné 61 Inzerce 11 Ostatní služby (překlady, nájem, přeprava, audit účetnictví, odborné konzultace, zpracování studií, realizace programu Sklepní uličky, stážní služba, opravy na MVS, reklamní kampaň, správa nemovitosti ) Cestovné 242 Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích 315 Poplatek za obhospodařování portfolia 193 Služby celkem Osobní náklady Mzdy zaměstnanců Zdravotní a sociální pojištění Stravenky 118 Osobní náklady celkem Daně a poplatky Daň z nemovitosti 6 Ostatní daně a poplatky 5 Daně a poplatky celkem 11 Nadační příspěvky Nadační příspěvky Z toho nadační příspěvky z výnosů NIF Nadační příspěvky celkem Ostatní Členské příspěvky 216 Kurzové ztráty 223 Bankovní poplatky 48 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 755 Prodané cenné papíry a vklady Ostatní náklady (pojištění majetku, zákonné pojištění za zaměstnance ) 103 Ostatní náklady celkem

7 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva výkaz zisků a ztrát NÁKLADY (in thousands CZK, v tisících Kč) Převod výtěžku z prodeje Hlasovacích archů a dalších předmětů do Veřejné sbírky Strom života 197 Daň z příjmů 0 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZISK 685 OBRAT VÝNOSY (in thousands CZK, v tisících Kč) Nadační dary a dotace Nadační dary celkem Dotace Ministerstvo dopravy 304 Dotace Jihomoravský kraj (Greenways) 400 Dotace EU (SROP) 505 Ostatní dotace 18 Nadační dary a dotace celkem Výnosy z vlastní činnosti Tržby za zboží a výrobky (CD Strom života, mapy Moravské vinařské stezky, publikace PVP) 347 Tržby za služby Přefakturace nákladů 876 Vstupné benefiční koncert Strom života 96 Změna stavu zásob výrobků 23 Výnosy z vlastní činnosti celkem Výnosy z finančního majetku Úroky z bankovních účtů 122 Výnosy z finančního majektu (dividendy z podílových listů apod.) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, hmotného majetku Kurzové zisky 134 Výnosy z finančního majetku celkem Ostatní výnosy Ostatní výnosy 36 Ostatní výnosy celkem 36 Převody z fondů a ostatního jmění Převod hospodářského výsledku za rok 2006 na Základní grantový program (výnosy NJ NIF za rok 2006) Převod nevyčerpaných darů z roku 2006 na projekty Převod darů nevyčerpaných v roce 2007 do roku Krytí kurzové ztráty 21 Převod z veřejné sbírky 427 Ostatní převody 150 Převody z fondů a ostatního jmění celkem VÝNOSY CELKEM OBRAT

8 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Účetní období Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoÚ je Použité účetní metody Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a České účetní standardy číslo 4xx. Ocenění majetku Majetek je oceňován v pořizovací ceně. Kursové rozdíly Kursové rozdíly jsou účtovány následovně: valutová pokladna je v průběhu roku vedena aktuálním kurzem ČNB devizové bankovní účty jsou v průběhu roku vedeny aktuálním kurzem ČNB závazky a pohledávky v cizích měnách byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem ČNB zůstatky závazků a pohledávek byly k přepočítány aktuálním kurzem ČNB pro danou měnu a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty 386, 387 přepočet zůstatků na devizových účtech a ve valutové pokladně byl uskutečněn taktéž aktuálním kurzem ČNB k a vzniklé rozdíly zaúčtovány na účty 386, 387 použité denní kurzy ČNB k : 1 EUR = 26,620 Kč 1 USD = 18,078 Kč 1 GBP = 36,294 Kč 100 SKK = 79,179 Kč Nehmotný majetek Nehmotný majetek je účtován následovně: dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než Kč účtujeme na účtech 013, 019 a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu dlouhodobý drobný majetek, jehož cena je od Kč účtujeme přímo do spotřeby jako zásoby na účty 518, dále evidujeme na účtu 018. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do Kč neevidujeme a účtujeme jej přímo do spotřeby na účty 518 Hmotný majetek Hmotný majetek je účtován následovně: dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než Kč účtujeme na účtu 022, 021, 031 a dále pak odepisujeme dlouhodobý drobný majetek evidujeme od částky do Kč, účtujeme jej přímo do spotřeby jako zásoby na účet 501, dále je evidujeme na účtu 028 dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je evidován dle opatřeních platných do roku 2002, resp. dle Českých účetních standard platných pro rok 2007 na účtech 018, 028. Dlouhodobý drobný hmotný majetek, jehož cena je do Kč neevidujeme a účtujeme jej přímo do spotřeby na účty 501 umělecká díla účtujeme na účet 032, dále neodepisujeme (obraz R. Pospíšil Povodeň) Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně. Jsou zaúčtovány do hlavní činnosti nadace nejsou uplatňovány v hospodářské činnosti. Majetek zařazujeme dle životnosti do pěti kategorií: odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 1a 4 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let 64.6

9 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Finanční majetek Podle předpokládané doby držení rozdělujeme na dlouhodobý finanční majetek a krátkodobý finanční majetek. Oceňování je v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny finančního majetku jsou vedlejší náklady poplatek obchodníkovi. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je účtován následovně: předpokládaná doba držení delší než jeden rok na účtu 061 podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován vklad do Partnerství, o. p. s., jejímž jediným zakladatelem je Nadace Partnerství. Vklad ve výši Kč byl převeden do základního jmění Partnerství o.p.s na účtech 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účtujeme úložky investované z nadačního jmění a z ostatního majetku na účtech 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění a z ostatního majetku k bylo provedeno porovnání evidované hodnoty s aktuálním oceněním investic správci CP. Vzniklé rozdíly byly proúčtovány na účtech 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je účtován následovně: předpokládaná doba držení kratší než jeden rok na účtu 251 Majetkové cenné papíry k obchodování účtujeme úložky především z dočasně volných finančních prostředků nadace za účelem jejich výnosnějšího zhodnocení k Nadace Partnerství neeviduje žádný krátkodobý finanční majetek Zásoby Ocenění zboží je provedeno cenou pořízení, u které nemáme vedlejší náklady s pořízením. Účtování zásob způsobem B. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Závazky Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Nadační příspěvky Nadační příspěvky jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku v celé výši do nákladů na účet 582 Poskytnuté přípěvky a na vrub účtu 325 Ostatní závazky. Většina plateb nadačních příspěvků je prováděna následovně: 50 % po podpisu smlouvy, 30 % po obdržení průběžné zprávy o plnění projektu, doplatek 20 % po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Převážná část nadačních příspěvků je poskytnuta na projekty, jejichž trvání je delší než jeden rok. Pokud není nadační příspěvek využitý v plné výši k účelu, na který byl poskytnutý, jeho nevyužitou část stornujeme. Pokud nadační příspěvek stornujeme ve stejném roce, ve kterém byl poskytnutý, storno účtujeme zápornou částkou na účty 582/325. Pokud storno účtujeme v některém z následujících let, nevyužitou část zaúčtujeme 325/649. Takto získané prostředky používáme pro udělení dalších nadačních příspěvků. Nadační dary Nadační dary jsou účtovány následovně: dary na provoz jsou účtovány na účet 682 Přijaté příspěvky dary do nadačního jmění jsou účtovány na účet 901 Nadační jmění dary na pořízení majetku apod. jsou účtovány na účet 911 fondy Nespotřebované zůstatky darů na činnost nadace jsou k přeúčtovány na účet 384 Výnosy příštích období. Z tohoto účtu jsou v následujícím roce zůstatky darů přeúčtovány prostřednictvím výnosových účtů dle jednotlivých projektů, na které byly dary získány. 65.6

10 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Daňové úlevy na dani z příjmů V souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy účetní jednotka netvoří opravné položky a rezervy. Způsob zpracování účetních záznamů Účetnictví je zpracováváno v účetním software POHODA od firmy Stormware, s. r. o., Za Prachárnou 45, Jihlava. Účetnictví zpracovávají zaměstnanci nadace. Účetní závěrka a výroční zpráva je každoročně ověřována auditorem. Způsob a místo úschovy účetních záznamů Účetní záznamy jsou uschovávány v souladu s 31 a 32 ZoÚ v sídle Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Informace o zaměstnancích Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem správní rady 0 Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem dozorčí rady 0 Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k z toho na rodičovské dovolené 5 Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2007 celkem 62 Osobní náklady celkem (v Kč) ,36 z toho hrubé mzdy ,00 z toho sociální a zdravotní pojištění ,36 z toho stravenky ,00 Rok 2007 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku ,38 Kč. V běžném účetním období byly prostředky získané úsporou daňové povinnosti v celkové výši Kč použity na financování hlavní ztrátové činnosti. Použití prostředků získaných daňovou úsporou v běžném účetním období: Základní grantový program Kč Rok 2006 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství nevyužila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. Rok 2005 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Nadace Partnerství nevyužila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením 20 odst. 7 ZDP. 66.6

11 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Výsledek hospodaření v členění na zdaňovanou a nezdaňovanou činnost (v tisících Kč) Položka Nezdaňovaná činnost Zdaňovaná činnost Celkem Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy Cenné papíry v nadačním jmění Cenný papír Počet ks Aktuální cena k (v Kč) Dluhopis ČEZ (výnos 0,0 %, splatnost 01/09) (063) 2, ,00 Dluhopis strukturovaný ČS EUROSTOXX (ČS Equity Linked Note, výnos 1,0 %, splatnost 02/08) (063) 150, ,67 Dluhopis Government Bond 3,55 NJ NIF (výnos 3,55 %, splatnost 10/18/12) (063) 500, ,10 Dluhopis Government Bond 3,55 NJ vlastní (výnos 3,55 %, splatnost 10/18/12) (063) 120, ,67 Dluhopis ČS FRN (ČS VAR/15, výnos 2,89 %, splatnost 05/15) (063) 4, ,00 ING Czech Equity (CAP) (069) 250, ,00 ESPA Stock Europe Emerging (069) 225, ,50 ESPA Stock Global (V) (069) 650, ,00 ESPA Český fond st. dluhopisů (A) (069) , ,00 ESPA Stock Europe Property (069) 150, ,50 ČSOB a. s., ČSOB nadační (069) , ,33 ING český fond peněžního trhu (069) 887, ,79 ING český fond obligací (069) 1 597, ,21 ING český akciový fond (069) 482, ,43 ESPA FIDUCIA (A) NJ vlastní (069) , ,64 ESPA FIDUCIA (A) NJ NIF (069) , ,36 ESPA Bond DANUBIA V (069) 300, ,00 Dluhopis AIG Sunamerica (výnos 2,65 %, splatnost 07/08) (069) 140, ,85 Cenné papíry z ostatního majetku nadace Aktuální cena Cenný papír Počet ks k (v Kč) SIS Sporoinvest (069) , ,

12 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty Aktiva Software ( ,00 Kč) www stránky (www.vinarske.stezky.cz) Kč pořízené z projektu CBC Phare grantová databáze ISGrant ,00 Kč (CEE TRUST Posílení regionálních nadací) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (50 725,90 Kč ) Databáze grantů, ratifikační program, účetní program POHODA, databáze kontaktů majetek je již plně odepsaný. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ( ,00 Kč) Reklamní spot na propagaci činnosti nadace. Pozemky ( ,00 Kč) Pozemky parc. č. 727/1 a 727/2 zahrada, pozemky parc. č. 728/1, 728/2, 728/3 a 728/4 zastavěná plocha a nádvoří na adrese Údolní 33, zakoupené do nadačního jmění. Budovy ( ,78 Kč) Budova ( ,53 Kč) č.p. 567 objekt bydlení, budova bez č. p. občanská vybavenost, budova bez č. p. garáž, zakoupené do nadačního jmění. (Hodnota pozemků a budov zapsaná do nadačního rejstříku dle znaleckého posudku činí ,00 Kč.). Vzduchotechnika ( ,25 Kč) v prostorách restaurace v budově Údolní. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a drobný dlouhodobý majetek ( ,46 Kč) Stroje, přístroje, zařízení, drobný majetek automobil, klimatizační zařízení, výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek a další. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je již plně odepsaný. Podíly v ovládaných a řízených osobách ( ,00 Kč) Vklad do Partnerství o. p. s. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ( ,52 Kč) Investice nadačního jmění a ostatního majetku. Zboží na skladě a v prodejnách ( ,06 Kč) Soubor pohlednic MVS, tričko Strom života, tričko Nadace Partnerství a další. Výrobky ( ,12 Kč) Mapy Moravské vinařské stezky, CD Strom života, publikace Dopravního a Školícího programu a další. Odběratelé ( ,90 Kč) Z toho pohledávky s dobou po splatnosti 0 80 dnů činí ,38 Kč, a pohledávky s dobou po splatnosti 181 a více dnů činí ,52 Kč. Ostatní pohledávky ( ,36 Kč) Pohledávky z přislíbených nadačních darů na projekty nadace, z toho ,36 Kč pohledávky za Fondem ekologického zemědělství (program GEF UNDP), ,77 Kč Pohledávky za Masarykovou univerzitou (Vzdělávací program), ,52 Kč pohledávky za Maďarskou EPCE (dar na Základní grantový program, na Energetický program), Kč pohledávka za organizací CEE TRUST (dar na rozvoj), Kč pohledávky za organizacemi, kterým byl poskytnut návratný nadační příspěvek. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem ( ,00 Kč) Dotace od Centra dopravního výzkumu 68.6

13 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Příjmy příštích období ( ,22 Kč) Především očekávané výnosy z nadačního jmění za rok 2007, které budou připsány na bankovní účet v roce Náklady příštích období ( ,21 Kč) Pořízení drobného majetku vybavení nemovitosti ( ,74 Kč) a služby hodnotitelů a koordinátorů projektu Cyklisté vítáni ( ,00 Kč). Pasiva Vlastní jmění ( ,33 Kč) Nadační jmění a ostatní jmění nadace. Fondy ( ,63 Kč) Fond zůstatku veřejné sbírky Strom života nadační příspěvky pro třetí osoby a náklady na koordinaci sbírky v roce 2008 ( ,36 Kč) a fond opotřebení darovaných automobilů ( ,83 Kč). Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ( ,54 Kč) Změna hodnoty investic v průběhu roku. Přepočet kupní ceny finančního majetku aktuálním hodnotou k Výsledek hospodaření ( ,15 Kč) Zisk z hlavní a zdaňované činnosti nadace. Dodavatelé ( ,73 Kč) Z toho závazky s dobou po splatnosti dnů ( ,73 Kč) a závazky s dobou po splatnosti 181 a více dnů (0,00 Kč). Ostatní závazky ( ,93 Kč) Z toho nevyplacené nadační příspěvky poskytované nadací 2. a 3. platby nadačních příspěvků k vyplacení po obdržení zpráv ( ,93 Kč). Dohadné účty pasivní ( ,17 Kč) Odhad spotřebované energie nevyúčtované k Výnosy příštích období ( ,99 Kč) Z toho přijatý nadační dar na příští období: Položka Částka (v Kč) CEE TRUST (dar na Endownment kampaň) ,00 C. S. MOTT Foundation ,50 FOA ,40 CEE TRUST (dar na rozvoj nadace) ,00 Vzdělávací program ,82 Obnova venkova ,00 UNDP 5 501,46 Školící program ,20 Ekologické zemědělství 5 000,00 Partnerství pro Kolínsko ,00 Strom života ,39 Dopravní program ,00 5P pro Prahu ,00 Program pro veřejná prostranství ,00 Greenways ,40 Energetický program 403,44 Základní grantový program ,38 Z toho fakturace poplatků na rok 2008 v projektu Cyklisté vítáni ( ,00 Kč). 69.6

14 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Náklady Spotřeba materiálu ( ,95 Kč) Kancelářské a ostatní materiálové potřeby. Spotřeba energie a pohonných hmot ( ,21 Kč) Spotřebovaná energie v kancelářích Brno Údolní 33 a v pražské kanceláři na Krátké 26 činila ,30 Kč (z toho ,99 Kč činí spotřeba energie připadající na nájemníky v sídle nadace na adrese Údolní). Spotřeba pohonných hmot (64 110,91 Kč). Služby celkem ( ,64 Kč) Opravy a udržování majetku nadace ( ,57 Kč), cestovné zaměstnanců ( ,43 Kč), náklady na reprezentaci ( ,96 Kč) občerstvení na seminářích a ostatních akcí pořádaných nadací; ostatní služby ,68 Kč (poštovné, telefony, fotopráce a kopírování, servisní činnost PC, vzdělávání pracovníků, tisk a grafické práce, odborné konzultace, překlady, audit, daňové poradenství, nájem, pořádání seminářů, výstav, stáží a správní rady, tvorba www stránek, koordinace projektů ,25 Kč, služby hodnotitelů Kč a další služby). Osobní náklady ( ,36 Kč) Mzdové náklady zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a nákladů na stravenky. Kursové ztráty ( ,36 Kč) Ztráty z přepočtu zůstatku na devizových účtech a valutových pokladnách k , ztráty z konverze na Kč přijatých plateb z darů přijatých v cizích měnách (účtování aktuálním kurzem ČNB, výměna kurzem České spořitelny, a.s., který je vždy nižší). Jiné ostatní náklady ( ,87 Kč) Převod výtěžku z prodeje zboží (CD Strom života, Hromadné hlasovací archy atd.) do veřejné sbírky Kč, zbytek bankovní poplatky, pojištění majetku apod. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ( ,49 Kč) Opotřebení majetku nadace ,49, odpis dvakrát mylně zaúčtovaného výnosů dluhopisu ,00 Kč. Prodané cenné papíry a podíly ( ,06 Kč) Prodej CP, které byly investovány z peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti. Poskytnuté příspěvky ( ,70 Kč) Nadační příspěvky ,70 Kč; členské příspěvky ,00 Kč (Fórum dárců Kč, Partnerství pro udržitelný rozvoj Kč). Výnosy Tržby za vlastní výrobky ( ,49 Kč) Prodej publikací z programu Prostory, Dopravního programu, Školícího programu a Základního grantového programu, prodej výrobků a publikací programu Strom života. Tržby za prodané zboží (90 250,30 Kč) Prodej zboží programu Strom života, publikací a zboží programu Greenways. 70.6

15 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva Tržby z prodeje služeb ( ,28 Kč) Z toho ,92 Kč tržby z pronájmu nebytových prostor, bytů a parkovacích míst, Kč služby v rámci projektu Cyklisté vítáni a dále pořádání seminářů, propagace, refundace nákladů spojených organizačním zabezpečením projektů, vstupné na benefiční koncert, uspořádání dopravní soutěže, soutěže Strom roku. Úroky ( ,31 Kč) Úroky z peněžních prostředků uložených v nadačním jmění, ostatním jmění a z ostatních volných prostředků. Kursové zisky ( ,15 Kč) Z úhrady závazků v cizí měně. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ( ,85 Kč) Prodej CP, které byly investovány z volných peněžních prostředků nadace v rámci lepší výnosnosti dočasně volných prostředků, tržby z prodeje cenných papírů v nadačním jmění z důvodu lepší výnosnosti. Položka + zisk / ztráta (v Kč) Cenné papíry v NJ NIF ,09 ING Czech Equity ,98 ESPA Stock Global ,00 ESPA Stock Europe Emerging ,75 ESPA Stock Europe Property ,36 ESPA Fiducia ,00 Cenné papíry v ostatním jmění pl Fond peněžního trhu (ČP Invest) ,70 Přijaté příspěvky (dary) ( ,98 Kč) Přijaté dary na činnost nadace v souladu se statutem organizace. Dotace ( ,80 Kč) Přijaté dotace na činnost v souladu se statutem organizace (na činnost programu Greenways a Dopravního programu). Jedná se pouze o provozní dotace. V roce 2007 nebyly přijaty žádné investiční dotace Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ,32 Kč) Výnosy z nadačního jmění: Položka Částka (v Kč) Výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a.s. (NJ vlastní) ,39 Výnosy z portfolia CP Česká spořitelna, a.s. (NJ NIF) ,73 Výnosy z investice v CP portfolio ČSOB ,20 Výnosy z investice v podílových fondech ING ,00 Zúčtování fondů ( ,66 Kč) Převod z fondu pokračování projektů nevyčerpaných v roce 2006 do roku 2007, převod hospodářského výsledku za rok 2006 na projekty do roku 2007, převod na krytí nákladů veřejných sbírek. Z toho převody nevyčerpaných prostředků: Položka Částka (v Kč) Základní grantový program 1 200,79 Energetický program 403,44 Greenways ,69 Program pro veřejná prostranství ,91 Doprava pro 21. století ,49 Strom života ,00 Ekologické zemědělství 5 000,00 Školící program ,20 Obnova venkova ,00 Vzdělávací program ,81 Rozvojový tým ,00 Převody nevyčerpaných prostředků celkem ,

16 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report veřejné sbírky Veřejná sbírka Strom života 3 Povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 15. července 2005, čj. JMK 28274/2005 OPO. Účel veřejné sbírky Ochrana životního prostředí shromáždění finančních prostředků na podporu projektů organizací, které zajistí vypěstování sazenic a následnou péči o stromy v horách, v krajině a ve městech, a to do doby, kdy stromy budou soběstačné. Způsob konání sbírky shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet pokladničkami prodejem předmětů pronájmem telefonní linky č (dárcovská sms) Vyúčtování za rok 2007 Položka Částka (v Kč) Hrubý výtěžek sbírky celkem ,92 z toho peněžní příspěvky na bankovní účet (z toho Kč převod od Fóra Darců DMS) ,00 z toho výtěžek pokladničky 2 231,00 z toho příspěvky z prodeje samolepek (10ks, 17 Kč/ks) 170,00 z toho příspěvky z prodeje Hromadných hlasovacích archů (3 224 ks, 60 Kč/ks) ,00 z toho příspěvky z prodeje CD Z. Lapčíková: Strom života (86 ks, 40 Kč/ks) 3 440,00 z toho úroky z vkladů příspěvků na bankovní účet 179,92 Náklady spojené s konáním sbírky 1 990,17 z toho bankovní poplatky 1 990,17 Náklady spojené s konáním sbírky jsou do výše 5 % z hrubého výtěžku Čistý výtěžek sbírky ,75 Použití čistého výtěžku sbírky (převod fin. prostředků třetím osobám) ,00 Rekapitulace veřejné sbírky Strom života 3 Položka Částka (v Kč) Počáteční stav na účtu veřejné sbírky k ,61 Příjmy sbírky za rok ,92 Výdaje sbírky za rok 2007 příspěvky ,00 Výdaje sbírky za rok 2007 náklady na vedení sbírky 1 990,17 Stav sbírky k ,

17 nadace partnerství výroční zpráva 2007 finanční zpráva veřejné sbírky Veřejná sbírka Člověk a krajina Povolena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 16. července 2004čj. JMK 22374/2004 OPO. Zahájení veřejné sbírky ukončení Účel veřejné sbírky Humanitární, charitativní pomoc občanům, obcím a neziskovým organizacím postiženým přírodními katastrofami a zhoršenými ekologickými podmínkami při ob nově jejich životního prostředí, majetku a infrastruktury. Způsob konání sbírky shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet pokladničkami pronájmem telefonní linky č Vyúčtování za rok 2007 Položka Částka (v Kč) Hrubý výtěžek sbírky celkem 1 551,40 z toho peněžní příspěvky na bankovní účet 1 321,34 z toho úroky z vkladů příspěvků na bankovní účet 230,06 Náklady spojené s konáním sbírky ,93 z toho režijní náklady ,63 z toho bankovní poplatky 2 855,30 Náklady spojené s konáním sbírky jsou do výše 5 % z hrubého výtěžku Použití čistého výtěžku sbírky (převod finančních prostředků třetím osobám) ,20 Rekapitulace veřejné sbírky Člověk a krajina Položka Částka (v Kč) Stav sbírky k ,52 Příjmy sbírky za rok ,40 Výdaje sbírky za rok 2007 poskytnuté příspěvky ,20 Výdaje sbírky za rok 2007 náklady na vedení sbírky ,93 Krytí ztráty 1 797,21 Stav sbírky k ,

18 czech environmental partnership foundation annual report 2007 financial report Náklady související se správou nadace V souladu s ustanovením 22 odst. 1 písm. c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální výše 30 % nadačního jmění k běžného roku. Náklady související se správou nadace činily ,28 Kč, tj. 7,70 % z aktuální hodnoty nadačního jmění k , které činí ,50 Kč. Procentní rozdělení ročních nákladů nadace za rok 2007 Druh nákladu (v tisících Kč) Nadační příspěvky Programové náklady Správa nadace (bez operací s CP, bez kurz. ztrát) Správa nadace (operace s CP, kurz. ztráty) Náklady celkem Náklady související se správou nadace režie (v Kč) administrace Základního grantového programu ,05 režijní náklady (včetně kursových ztrát, prodaných CP, které činí celkem Kč) ,26 náklady na pořádání správní rady ,50 náklady na fundraising ,47 Celkem ,28 49 % nadační příspěvky 40 % programové náklady Aktuální hodnota nadačního jmění k ,50 11 % správa nadace (bez operací s CP, bez kurzových ztrát) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku 2006 ve výši ,38 Kč byl po schválení účetní závěrky správní radou rozdělen následovně: převod do fondu Základního grantového programu v částce ,58 Kč na nadační příspěvky (jedná se o výnosy z nadačního jmění část NIF). Ztráta ve výši ,20 Kč byla převedena na účet 932 Nerozdělená ztráta, nerozdělený zisk z minulých let a bude uhrazena z kladného výsledku hospodaření příštích let. 74.6

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2006 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:... 3 III. ÚVOD... 3 IV. SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY... 4 V. MAJETEK NADACE K 31. 12. 2007...

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře NADACE VERONICA 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA Tištěno na recyklovaném papíře VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 29 Referenční období 1. 1. 29 31. 12. 29 Okamžik sestavení výroční zprávy 31. 5. 21 Nadace Veronica

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více