Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Katarina Bielaková Autorka: Bc. Markéta Klímová Brno, duben 2013

2 Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne.. Klímová Markéta

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Aktivní senior mýtus nebo pravda, vypracovala samostatně pod odborným vedením MUDr. Katariny Bielakové a uvedla v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Brně dne Markéta Klímová

4 Poděkování Děkuji MUDr. Katarině Bielakové za pomoc při vypracovávání této práce a Mgr. Tomáši Zdraţilovi za pomoc při zpracování statistických údajů. Poděkovat bych chtěla také mé rodině za jejich trpělivost po celou dobu studia.

5 OBSAH str. ÚVOD 7 TEORETICKÁ ČÁST 8 1 STÁRNUTÍ Stárnutí Teorie stárnutí Biologické stárnutí Psychosociální stárnutí 11 2 STÁŘÍ Definice stáří Vymezení stáří Periodizace stáří Demografie stáří v ČR Projevy stáří Tělesné projevy stáří Psychologické aspekty stáří Sociální aspekty stáří 18 3 GERONTOLOGIE A GERIATRIE Historie gerontologie a geriatrie v ČR Gerontologie Geriatrie 19 4 AKTIVITA VE STÁŘÍ Pohybová aktivita seniorů Psychická aktivita Stravování a výţiva Ţivotní styl Sociální zajištění ve stáří Důchodové pojištění Sociální sluţby pro seniory 25 5 VOLNÝ ČAS 26 EMPIRICKÁ ČÁST 27 6 CÍLE A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE 28 7 METODIKA A ORGANIZACE VÝZKUMU 30

6 7.1 Charakteristika zvolené metody sběru dat Kritéria pro výběr respondentů Pilotní výzkum Distribuce dotazníků Statistické zpracování dotazníků 32 8 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT Interpretace dat získaných z dotazníkového šetření Testování hypotéz Ověření cíle Ověření cíle Ověření cíle DISKUZE NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 71 ZÁVĚR 72 ANOTACE 75 ANNOTATION 76 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJE 77 SEZNAM ZKRATEK 81 SEZNAM TABULEK 82 SEZNAM GRAFŮ 84 SEZNAM OBRÁZKŮ 85 SEZNAM PŘÍLOH 86 PŘÍLOHY 87

7 ÚVOD Stáří je období ţivota, na které se všichni lidé těší a zároveň se ho všichni bojí. Těšíme se, protoţe si celý ţivot říkáme aţ budeme v důchodu, budeme dělat to, co jsme za celý čas nestihli a budeme dlouho spát a tak dále. Ale je to opravdu tak? Pokud jsou lidé zdraví, aktivní a mají podporu rodiny, zejména dětí, tak snad proţívají to, co si za celý ţivot vysnili. Velmi důleţitou součástí spokojeného stáří jsou také koníčky, zájmy a předchozí přátelství. Kaţdé narozeniny, které máme, oslavujeme. Slavíme, ţe stárneme. A od kdy a proč se vlastně začneme bát stárnutí a stáří? Začneme se bát, kdyţ děti vyrostou a vyletí z rodinného hnízda. Bojíme se, ţe nás děti opustí a zůstaneme sami. Bojíme se, ţe se nebudeme moci o sebe postarat kvůli nemocem nebo bolesti. Proto je důleţité, abychom měli oblíbené zájmy a koníčky. Jsou to činnosti, které máme rádi a při jejich vykonávání jsme šťastni. Můţeme sem zařadit fyzickou a psychickou aktivitu, sociální a spirituální činnost a jiné aktivity, které nás naplňují a uspokojují. Nedílnou součástí spokojeného stáří je pozitivní přístup k ţivotu a optimistické myšlení. Na kaţdé události se dá vţdy najít něco kladného. Tím bychom se měli řídit nejen ve stáří, ale po celý ţivot. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 STÁRNUTÍ 1.1 Definice stárnutí Stárnutí - involuce je univerzální proces postihující ţivou hmotu. Probíhá kontinuálně od početí, ale za jeho skutečný projev je povaţován teprve pokles funkce, který nastává po dosaţení sexuální dospělosti. Je to proces multifaktorový. 1 Stárnutí je tedy přirozený proces, při kterém jsou postupně ohroţeny orgány a funkce těla i psychika jednotlivce. 2 Jde o znevýhodňování organismu oproti mládí s klesáním zdatnosti, odolnosti i adaptability, ale zároveň dochází ke kompenzování nedostatků adaptačními mechanismy, včetně zkušeností, předvídavosti a změn chování. 3 Encyklopedie Univerzum definuje stárnutí takto Zákonitá etapa vývoje jedince, kdy dochází k úbytku fyzických a psychických schopností. Příčinnou je genetické opotřebování a poruchy dělení buněk. Stárnutí je individuální a asynchronní Teorie stárnutí Teorie stárnutí lze rozdělit do dvou hlavních skupin: Teorie stochastické předpokládají, ţe děje spojené se stárnutím jsou převáţně náhodné, ţe s věkem přibývá opotřebování, poškození, poruch, chyb, selhání buněčného řízení i celovztaţného uspořádání organismu. Patří sem: a) Teorie omylů a katastrof proteosyntézy dochází k nahromadění chyb v syntéze proteinů při jejich transkripci a translaci. b) Teorie překříţení dochází k překříţení a tím znehodnocení proteinů a dalších buněčných makromolekul. c) Teorie opotřebení - dochází ke kumulativnímu poškození ţivotně nenahraditelných částí organismů. d) Teorie mutační k zániku buněk, k poškození tkání a nakonec organismu jako celku vedou somatické mutace DNA a poruchy reparace. 1 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s.15 3 Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s UNIVERZUM, Encyklopedie pro 21. Století, s

10 e) Teorie volných radikálů povaţuje se za jednu z nejvýznamnějších teorií. Dochází k poškození membránových proteinů, enzymů, bílkovinných makromolekul, lipidů, DNA i mitochondrií a tím produkce buněčné energie a také k hromadění lipofuscinu v důsledku působení volných, superoxidových radikálů kyslíku, jejíţ výskyt souvisí s oxidačním stresem. f) Teorie spolehlivosti stárnutí je projev univerzálního selhávání systému v čase. Teorie nestochastické předpokládají, ţe stárnutí je především geneticky předurčeno, naprogramováno. a) Pacemakerová teorie určité orgány či systémy se povaţují za pacemaker geneticky naprogramovaný na určitý algoritmus stárnutí a délky ţivota. b) Genetická teorie délka ţivota je zjevně specifická pro kaţdý ţivočišný druh. c) Hayflickova teorie limitovaného počtu buněčných dělení v buněčných kulturách mohou buňky podstoupit jen definovaný počet dělení, počítadlem je zkracování konečných částí chromozomů při kaţdém dělení buňky. d) Existence genů dlouhověkosti či naopak progerie u člověka se předpokládá uplatnění vlivu genetických faktorů na naději na doţití asi 35%. Zbývajících 65% je dáno faktory zevního prostředí a ţivotního stylu, které jsou individuálně variabilní a ovlivnitelné. e) Hledání smyslu, potřebnosti a přínosnosti stárnutí se zabývají evoluční teorie, které studují vztah délky stáří k délce ţivota a délce nezbytně nutné péče o potomstvo. 5 Stárnutí začíná v momentě, kdy člověk dává v ţivotě přednost událostem spojeným s jeho vnitřním světem před společenskými událostmi a osobní angaţovaností v nich. Lékem proti stárnutí je aktivní duševní a tělesná činnost Biologické stárnutí Biologické stárnutí označuje změny v organismu, které probíhají na fyziologické úrovni. Postihují tkáně a orgány, ale neprobíhají u kaţdého jedince stejně. Jsou determinovány genetickými dispozicemi a ţivotním stylem Srov. MALÍKOVÁ, E., Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, s.17 DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s.33 Srov. KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I., Motivační prvky při práci se seniory, s

11 Rychlost stárnutí a délka ţivota jsou řízeny dvěma hlavními mechanismy: Genetickou sloţkou, která zajišťuje způsobilosti uskutečňovat základní biologické procesy nezbytně nutné pro ţití a reprodukci. Vlivy vnějšího prostředí působící na genetickou výbavu jedince. Je zřejmé, ţe celý proces stárnutí lze ovlivnit vnějšími faktory, a to hlavně vyváţenou fyzickou aktivitou, vyvarováním se dlouhodobých stresů a správnými stravovacími návyky Psychosociální stárnutí Pro vznik psychických projevů stárnutí mají vedle sociálních vlivů největší význam strukturální a funkční změny v nervové soustavě, především v mozku. Tyto změny oslabují funkční výkonnost, koordinační a regulační vliv centrální nervové soustavy na činnost ostatních orgánů. Vše se odráţí v chování a vlastnostech osobnosti. Změny se projevují na úrovni pociťování a vnímání v důsledku zhoršení činnosti analyzátorů zrakových, sluchových a chuťových. Zhoršuje se paměť, hlavně její schopnost zapamatovat si a její reprodukční schopnost. Zhoršuje se kvalita myšlení. Celkově dochází ke zpomalení a ztrátě pruţnosti myšlení. Do značné míry se toto kompenzuje zkušenostmi a ţivotní moudrostí. V důsledku všech těchto změn se značně oslabuje adaptabilita organismu, a to jak k vnitřním vlivům, tak především vlivům z vnějšího prostředí. Sniţuje se odolnost vůči námaze, tělesné a psychické zátěţi a vytrvalost. V chování a jednání začíná převládat stereotyp, konzervatismus, neochota ke změnám. Emocionální oblast charakterizuje oslabení citové sebekontroly, zvýšení citové lability, určitá citová strohost, vlaţnost aţ necitelnost. Příznačná je i citová zranitelnost, která se často projevuje uráţlivostí a hašteřením ze zcela malicherných důvodů. Stárnutí je přechod mezi vrcholem ţivota a vlastním stářím. Nejrozšířenějším jevem tohoto ţivotního období je ukončení aktivní pracovní činnosti a odchod do penze. Odchod ze zaměstnání je pro mnohé traumatizující, především pokud si nenajdou jinou vhodnou náplň volného času. Dochází k omezení sociálních vztahů, 8 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

12 vzniku pocitu společenské degradace, zhoršení materiální situace. To vše můţe vyvolat negativní emoce deprese, obavy z budoucnosti a bezradnost z nadbytku volného času. V tomto období ţivota podléhá osobnost člověka i dalším změnám. Jeho pohled se přestává upírat do budoucnosti a začíná se vracet do minulosti. Jedinec začíná bilancovat svůj ţivot. V tomto věku se jiţ nevytyčují nové plány, naděje, ubývá nadšení, zvyšují se obavy z rizika činnosti a jednání. Zmenšuje se oblast zájmů. Osobnost se stává egocentrickou a egoistickou, se sklonem zaměřovat se na vlastní problémy a proţitky. Prohlubují se pocity osamělosti. 9 Výsledkem stárnutí je stáří. 2 STÁŘÍ 2.1 Definice stáří Stáří sénium je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Završuje lidský ţivot. Souhrnně jde o projev a důsledek involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících různou rychlostí a s výraznou interindividuální variabilitou. Obvykle je označován jako fenotyp stáří. 10 Stáří je ovlivňováno mnoha vlivy prostředím, zdravotním stavem, ţivotním stylem, psychickými a sociálně ekonomickými vlivy. Encyklopedie Univerzum definuje stáří jako Poslední období v ontogenetickém vývoji člověka. Přichází po 50. roce ţivota a je provázeno změnami ve struktuře kostní tkáně, stupněm srůstání a uzavírání lebečních švů, pokročilými ztrátami zubů a jejich významnou mineralizací Vymezení stáří Rozlišujeme stáří kalendářní, biologické a sociální. Kalendářní (chronologické) stáří je nejjednoznačnější a nejjednodušší, jelikoţ je vymezeno dosaţením určitého stanoveného věku. Je zde důleţité Srov. ŠTEFANOVIČ, J., GREISINGER, J., Psychologie, s Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s. 19 UNIVERZUM, Encyklopedie pro 21. Století, s

13 demografické hledisko, které tuto hranici určuje. Čím starší populace, tím vyšší hranice stáří. Biologické stáří je dáno dosaţením určité míry involučních změn, tj. atrofie či pokles funkční zdatnosti. Sociální stáří je spojeno se sociálními změnami nebo se splněním určitého kritéria. V naší společnosti se povaţuje za nejčastější mezník odchod do starobního důchodu. Důleţitá je zde změna rolí, ţivotního způsobu a ekonomického zajištění Periodizace stáří Při periodizaci lidského ţivota se nejčastěji vychází z kalendářního věku. Výhodou je jednoduchost a jednoznačnost. V 60. letech minulého století stanovila WHO jako hraniční stáří věk 60 let. Členění stáří dle WHO: let = rané stáří let = vlastní stáří (senium) 90 a více let = dlouhověkost Mühlpacher se opírá o členění z 60. let 20. století, které navrhla Neugartenová. Ta rozdělila stáří na mladé seniory (65-74 let) a staré seniory (nad 75 let). Mühlpacher sestavil následující periodizaci: let = mladí senioři let = staří senioři 85 a více let = velmi staří senioři Demografie stáří v ČR Demografie je věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva. 14 Studuje podmínky, Srov. MÜHLPACHR, P., Gerontologie sociální nutnost postmoderní společnosti, In schola gerontologika, s. NOHEJL, T., Veneste.cz,[online] KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Slovník cizích slov, s

14 které ji ovlivňují a hledá pravidelnosti, kterými se proces demografické reprodukce řídí. Je bio sociální disciplínou, neboť se zabývá procesem, který je povahou biologický, avšak probíhá ve společenských podmínkách. Mezi základní pojmy demografie řadíme Porodnost (natalita) udává podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Plodivost (fekundita) potencionální schopnost mít děti Plodnost (fertilita) vyjadřuje průměrný počet dětí na jednu ţenu Úmrtnost (mortalita) udává podíl zemřelých z určité skupiny za určité období. Proces úmrtnosti popisují nejlépe úmrtnostní tabulky. Výsledkem úmrtnostní tabulky je naděje na doţití (střední délka ţivota) je to předpokládaný počet let, který má osoba x-letá v průměru ještě před sebou za předpokladu, ţe budou zachovány všechny ukazatele, na základě kterých byla vypracována úmrtnostní tabulka. 15 Obr. 1. Naděje doţití při narození v ČR Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Naděje na dožití a průměrný věk metodika, [online] 14

15 Demografické stárnutí je proces, při němţ se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, ţe se zvyšuje počet lidí ve vyšších věkových skupinách a sniţuje se počet dětí. Označuje se také jako index stáří, který udává počet obyvatel starších 65 let připadajících na 100 obyvatel ve věku 0 14 let. Názornou informaci o sloţení obyvatelstva podle věku podává tzv. věková pyramida. Ukazuje sloţení lidí podle věku a pohlaví v jednotlivých letech. 17 Obr. 2. Věkové sloţení obyvatelstva k Zdroj UZIS Projevy stáří Stáří charakterizují prohlubující se involuční změny celého organismu. Projevy a změny, jimiţ se odlišují staří lidé od mladých, bývají označovány jako fenotyp stáří. 17 Srov. HOLČÍK, J., Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, s Zdroj UZIS, Zdravotnictví České republiky 2011ve statistických údajích,[online] 15

16 2.5.1 Tělesné projevy stáří Tělesná výška se sniţuje, sniţují se obratle a výšky meziobratlových plotének, zkracuje se páteř. Mění se drţení těla, dochází k nahrbení ze svalové dysbalance. Tělesná hmotnost se obvykle nezvyšuje. Dochází ale ke změně tělesného sloţení. Ubývá aktivní svalová hmota a přibývá tuk a vazivo. Tuková vrstva se objevuje na břiše a bocích, ubývá na nohách a obličeji. 19 Svaly atrofují. Ztrácí pruţnost, rychlost a sílu kontrakcí. Tělo se stává méně hbité, chůze je nejistá a vzniká nebezpečí pádů. Rychleji se objevuje svalová únava. Objevuje se třes rukou. Chůze je pomalá. Problémem se stávají schody. Ve věku 80 let ubylo uţ 50 % svalové hmoty. Kosti řídnou a stávají se křehčími. Přibývá riziko úrazů a zlomenin. Dochází k řídnutí kostí osteoporóze, a to především u ţen. Klouby trpí rozrušením opěrných oblastí a vznikem kostních výrůstků osteofytů. Kloubní chrupavky se opotřebovávají a mění se kvalita sloţení. Tvoří se artróza, která je doprovázená bolestí. Vazy, které umoţňují pevnost a pohyblivost kloubů, vápenatí a kostnatí. Ztrácejí pruţnost. Oběhový systém - nejvíce klesá průtok ledvinami. Srdce se zmenšuje a sniţuje se výkonnost. Srdeční sval proto zbytňuje. Srdce se roztahuje. Chlopně degenerují. Cévy ztrácejí svou pruţnost, zpomaluje se průtok krve, neboť se zmenšuje průsvit vzhledem k ateroskleróze. Respirační systém funkce plic se sniţuje. Zvětšují se alveolární prostory. Klesá vitální kapacita plic. Klesá výkonnost řasinkového epitelu a dochází k častějšímu výskytu infekcí dýchacích cest. Trávicí systém dochází ke ztrátě chrupu. Sníţení salivace. Sniţuje se mnoţství trávících šťáv. Zpomaluje se střevní peristaltika. To má za následek chronickou zácpu. Potrava se pomaleji rozkládá a vstřebává. Játra atrofují, tukovatí, sniţuje se produkce ţlučových kyselin. Slinivka břišní je méně výkonná. Vylučovací systém ledviny se zmenšují. Sniţuje se jejich schopnost filtrace a koncentrační schopnost. Sniţuje se tvorba moči. Sniţuje se elasticita uretry a 19 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

17 močového měchýře. Klesá síla svalových svěračů a to můţe mít za následek inkontinenci močovou. Pohlavní systém - dochází k poklesu pohlavní činnosti. U ţen přestávají fungovat vaječníky. Dochází k menopauze. Zvyšuje se sklon k obezitě. U muţů atrofují varlata, prostata a penis. Začíná se sniţovat potence. 20 Koţní systém kůţe ztrácí pruţnost a ztenčuje se. Tvoří se vrásky. Koţní turgor je sníţený. Objevuje se zvýšená pigmentace (stařecké skvrny). Vlasy vypadávají a šedivý. 21 Nervový systém a mozek sniţuje se počet neuronů. Ukládá se do nich lipofuscin (odpadová látka při odbourávání buněk). Sniţuje se schopnost přenosu informací, a to jak přijímaných, tak produkovaných. Vybavování reflexů je pomalejší aţ mizivé. Mozek váha a objem mozku se zmenšují. Sniţuje se prokrvení mozku, a tím vázne i zásobování kyslíkem. Smyslové orgány dochází k degeneraci sluchu a zraku. Degenerace zraku se můţe projevit jak na zrakovém nervu, tak na sítnici. Častými onemocněními jsou šedý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukom). Dále se otupuje chuť a čich. Častěji to postihuje ţeny. Chuťové buňky vnímají hůře chuť slaných a sladkých jídel. Méně snáší jídla kořeněná. Všechny tyto faktory ovlivňují hodnocení prostředí, ve kterém se senioři nalézají Psychické aspekty stáří Prohlubují se involuční změny v psychických procesech a stavech a změny osobnosti směřující k jejímu rozpadu. Oslabuje se zejména vštěpování si poznatků do paměti a délka zapamatování si, pohotovost při vybavování si záţitků, a to nejen nových, ale i starších. Myšlení ztrácí logičnost, pruţnost, hloubku, kritičnost a objektivitu. V citové oblasti se oslabují, aţ zcela vymizí vyšší, zejména morální, estetické a intelektuální city. City se ochuzují, oslabuje se jejich intenzita, zmenšuje se nebo se ztrácí citové sebeovládání. Výrazně se mění volní vlastnosti. Dochází k nerozhodnosti, 20 Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s Srov. KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I., Motivační prvky při práci se seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s

18 ztrácí se iniciativa, zmenšuje se houţevnatost a vytrvalost. To souvisí se sníţením aktivně motivační sféry osobnosti. Adaptabilita je minimální, reakce na nové prostředí jsou většinou negativní. V osobnosti seniora začíná dominovat niţší, pudová sloţka nad vyšší, psychickou. Oslabují se morální zábrany a sebekontrola. V zájmech převládá egoismus. U mnohých jedinců vznikají nebo se prohlubují psychické poruchy např. stavy zmatenosti a bezradnosti, pocity úzkosti, psychomotorický neklid, poruchy vědomí, halucinace a bludy Sociální aspekty stáří Sociální problémy stáří spočívají především v tom, aby se u seniorů nepřipustila sociální izolovanost, opuštěnost, vědomí osamělosti, bezmocnosti a beznaděje GERIATRIE A GERONTOLOGIE 3.1 Historie gerontologie a geriatrie v ČR Ve dvacátých letech minulého století se problematikou nemocí ve stáří zabýval profesor Rudolf Eiselt ( ), který byl od roku 1926 přednostou Ústavu pro nemoci stáří v dosavadním chudobinci Sv. Bartoloměje a později zaloţil při praţské lékařské fakultě kliniku klidného stáří. Jednalo se o první univerzitní oddělení na světě. V roce 1929 byly otevřeny také Masarykovy domy. Byly to unikátní zdravotně sociální zařízení s 250 lůţky, která byla v roce 1942 uzavřena. Další významnou osobností, která se zaslouţila o rozvoj geriatrie, byl lékař Bohumil Prusík ( ). Od roku 1946 vedl jednání o zaloţení mezinárodní vědecké společnosti, která by se věnovala problematice stáří. Je i jeho zásluhou, ţe Mezinárodní gerontologická asociace (IAG) byla skutečně v 1953 ustavena. V roce 1962 ( ) vznikla samostatná Československá gerontologická společnost při Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně. V roce 1974 vznikl při tehdejším Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů kabinet gerontologie a geriatrie. 23 Srov. ŠTEFANOVIČ, J., GREISINGER, J., Psychologie, s

19 Samostatným nástavbovým atestačním oborem se geriatrie stala v roce V této době byl hlavním odborníkem pro tento obor profesor Vladimír Pacovský ( ). O rozvoj klinické gerontologie se zaslouţilo mnoho jiných lékařů např. profesor Josef Charvát, profesor František Bláha, docent Jiří Groh a jiní. 3.2 Gerontologie Gerontologie je nauka o stárnutí a stáří. Zkoumá je z pohledu biologického, demografického, sociálního a z mnoha dalších pohledů. Dále se zabývá diagnostikou a managementem onemocnění ve stáří, ale také širšími souvislostmi z pohledu veřejného zdravotnictví Geriatrie Geriatrie je samostatný lékařský obor. Poskytuje specializovanou zdravotní péči nemocným vyššího věku nad 65 let. Zabývá se diagnostikou a terapií chorob ve stáří, rozpoznáním geriatrických rizik a klade důraz na udrţení soběstačnosti a fyzické zdatnosti, které zlepšují prognózu seniorů v případě nemoci. Cíle geriatrie: Zvýšit šance starého pacienta uchovat si dobré zdraví včasným rozpoznáním akutních onemocnění a jejich léčbou, monitorováním a léčbou chronických onemocnění. Dosáhnout co nejvyšší aktivity, funkční zdatnosti, soběstačnosti a nezávislosti v obvyklém prostředí seniora. Přispívat k udrţení kvality ţivota Srov. HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. a kol., Vybrané kapitoly z gerontologie, [online], s Srov. TOPINKOVÁ, E., Geriatrie pro praxi, s. 3 19

20 4 AKTIVITA VE STÁŘÍ Podle Slovníku cizích slov je aktivita činnost, činorodost, schopnost reagovat na vnější podměty. 26 Encyklopedie Universum definuje aktivitu jako pohyb, pohyblivost. U člověka rozeznáváme aktivity pohybové (senzomotorické, lokomoční), biologické (tělesný růst, metabolismus, neurofyziologickou činnost, vnitřní sekrece), psychické (vnímání, pozornost, myšlení) a interakční (společenské, ekologické). Dále aktivity uvědomované a nevědomé Pohybová aktivita seniorů Pohyb je základní potřebou kaţdého ţivého tvora včetně člověka, hlavně pokud je uskutečňován s pozorností a spontánně. K tomu je však třeba naučit se znát vlastní tělo, cvičit se v pozorování účinků vlastního pohybu. Prohloubením této vnímavosti získáme zkušenost, ţe právě pohyb můţe být zdrojem radosti. Vhodné formy pohybu pro seniory jsou pohyby pomalé, vědomé, klidně a soustředěně prováděné. Vhodné jsou také doteky na povrchu těla, poklepy, masáţe, automasáţe. Má-li pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu ţivota, musí jít o činnost pravidelnou, dlouhodobou a musí se dodrţovat určité správné zásady v následujících oblastech: Celkové mnoţství pohybových aktivit Úsilí, s jakým je činnost prováděna Výběr činností k udrţení nebo rozvoji základních pohybových schopností Psychické uspokojení, proţitkovou Rozloţení pohybových aktivit v průběhu dne, týdne Pohyb by měl navozovat uvolnění, psychickou pohodu a zároveň radost a spontánní proţitek KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Slovník cizích slov, s. 15 UNIVERZUM A M, Encyklopedie pro 21. století, s.19 20

21 S přibývajícím věkem postupně ubývá svalová vytrvalost. Její sniţování je pomalejší neţ úbytek svalové síly. Tělesná zdatnost podává obraz o stavu jedince a napomáhá jeho integraci do společnosti. Pohybová koordinace obratnost je jednou z hlavních sloţek pohybových schopností. Charakter pohybu, rozvíjející obratnostní předpoklady, musí brát ohled na věk a schopnosti jedince. Pohyb musí být přiměřeně rychlý a koordinačně náročný, cvičení mají zatěţovat převáţně končetiny. 28 Nejjednodušším a nejbezpečnějším pohybem pro seniory je především chůze. Vhodnou aktivitou je rovněţ plavání, jízda na kole nebo jóga. Pravidelný tělesný pohyb v jakékoliv formě je návodem pro zpomalené stárnutí a vede k oddálení stáří Psychická aktivita Pro kvalitu ţivota je zásadní pocit subjektivní spokojenosti. Podstatnou součástí je kromě zdraví také naplněnost lidských potřeb a individuálních aspirací. V roce 1991 Organizace spojených národů proklamovala, ţe podpora seniorů by měla usilovat o 5 základních prvků: Důstojnost Autonomie svébytnost, kontrola nad děním Seberealizace - smysluplnost Participace sociální inkluze, sounáleţitost, přínosnost Zabezpečenost - hmotná zabezpečenost, tělesné nestrádání V duševní hygieně fyziologického stáří a pro dobrou adaptaci na stáří doporučuje J. Švancara naplňování 5P, kterými jsou: Perspektiva mít program, stanovit si plány, cíle, k nimţ se směřuje, zachovávat smysl ţivota. Pruţnost chování a myšlení aktivní, vědomě pěstovaná schopnost měnit hodnocení, názory, mít zájem o dění. Prozíravost vytváření a optimalizace podmínek pro perspektivy a jejich uváţlivá volba, respektování změn, selekce činností Srov. ŠTILEC, M., Program aktivního stylu života pro seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s

22 Porozumění, pochopení pro druhé tolerance, pozitivní myšlení, pozitivní přístup k ostatním lidem, nevyhledávání konfliktů, pěstování sociální sítě a společenské participace. Potěšení mít stále nač se těšit, oceňovat malé denní radosti i hodnotu radosti jako takové. 30 Jako vhodné aktivity pro posilování paměti a udrţování dobrého psychického stavu jsou různé činnosti např. luštění kříţovek, sudoku, opakování si slovíček. Patří sem také poslech hudby, zpěv. Učení a ovládání počítače a různých sociálních sítí. Zajímavou činností pro seniory můţe představovat studium. Z těchto důvodů byly zřízeny univerzity třetího věku. Senioři se mohou věnovat svým koníčkům a zároveň si mohou zachovat spojení se společenským ţivotem Stravování a výţiva Vyrovnaná strava je se zdravím člověka úzce spjata ve všech etapách ţivota. Konzumace zdravých potravin ve vhodné kvalitě a kvantitě pozitivně ovlivňuje zdraví. Je nutné mít na paměti, ţe dobré stravovací návyky by si měl člověk osvojit jiţ v prvních letech ţivota. 32 Souvislost jídla s ţivotem je zřejmá jiţ ze slov výţiva, ţivina. Vyjadřují nezbytnost kvality výţivy pro obnovu sil organismu a jeho růstu. Výţiva je komplexní jev, který vyţaduje celostní pohled na lidskou bytost a přírodu součastně. Zásady zdravé výţivy: Pravidelnost a rytmus to zahrnuje nejen pravidelné přijímání potravy, ale i pravidelné vylučování jejích zbytků. Vyváţenost mezi sloţkou rostlinnou a ţivočišnou. Nepřejídat se. Správný poměr mezi potravinami čerstvými a technologicky zpracovanými. Je nutné sníţit objem potravin konzervovaných, dlouhodobě skladovaných, pečených, smaţených a zvýšit syrovou potravu s dostatkem energie, enzymů, stopových látek, vitaminů a vlákniny. Přiměřená konzumace soli a cukru. 30 Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s Srov. ADAMEC, P., KRYŠTOV, D., Univerzity třetího věku na vysokých školách.[ online] 32 Srov. KNIHOVNA ZDRAVÍ, Zdraví pro třetí věk, s

23 Umírněná konzumace mléčných výrobků, protoţe zahleňují a obsahují těţko stravitelný kasein. Vhodné jsou zakysané mléčné produkty, jogurty. Dostatek vitaminů a minerálů především v přírodní formě, získaných z potravy. Dostatek tekutin - je důleţitý v kaţdém věku, zejména ve stáří, kdy tělo zaznamenává značný přirozený úbytek tekutin. Obecně se doporučuje vypít alespoň 2 litry tekutin denně. Záleţí ale na teplotě prostředí, tělesné námaze, skladbě výţivy. Velmi významným faktorem zdravé výţivy je psychické naladění. Je důleţité naučit se neproţívat nadměrně stres Ţivotní styl Ke zdravému ţivotnímu stylu patří dostatek pohybové aktivity, pozitivní psychické naladění, zdravá výţiva a dostatek společenských kontaktů. K ţivotnímu stylu patří také pravidelný a dostatečný spánek. Ten je nezbytnou součástí ţivota. 34 Mezi hlavní zásady spánkové hygieny patří: pravidelnost cyklu spánek/bdění, spát 7 8 hodin, uléhat jen při pocitu ospalosti, před ulehnutím nejíst těţká jídla, nepít kávu a alkohol, přes den nespat déle jak minut, příjemná teplota v místnosti, ticho, tma, přes den se věnovat fyzickému cvičení a zájmovým aktivitám. 35 Můţeme sem zařadit také pečování o sebe samotného. Otuţování, masáţe, pedikúra, kadeřník, péče o chrup, pravidelné návštěvy lékaře, nepovinná očkování např. proti chřipce. 36 Důleţitou součástí zdravého ţivotního stylu je také prevence kouření. Nedílnou součástí je také prevence úrazů a především prevence pádů. Vznikají v důsledku nepřizpůsobení se staršího člověka svému okolí, kde se vyskytuje řada rizikových faktorů Srov. ŠTILEC, M., Program aktivního stylu života pro seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s Srov. DIENSTBIER, Z., PROCHÁZKOVÁ, Z., Ó, sladké stáří, s Srov. ETTINGER, W., H., WRIGHT, B., S., BLAIR, S., N., Fit po 50 aktivním životem v dobré kondici a zdraví, s Srov. KNIHOVNA ZDRAVÍ, Zdraví pro třetí věk, s

24 4.5 Sociální zajištění ve stáří Sociální zabezpečení, které tvoří součást sociální politiky, můţeme vymezit jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichţ prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování sociální události občana. V uţším pojetí je chápáno sociální zabezpečení jako důchodové zabezpečení a sociální sluţby Důchodové pojištění Důchodové pojištění tvoří jednu ze základních sloţek sociální ochrany a tradičně představuje základní a mnohdy jediný zdroj příjmů ve stáří, při invaliditě, při ovdovění, osiření. Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodu a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dnešní penzijní systém v ČR je zaloţen na dvou pilířích, základní soustavě důchodového pojištění s povinnou účastí, financované průběţně, a dobrovolném doplňkovém penzijním připojištěním, financovaném na kapitálovém principu. Zásadní význam má i nadále povinné důchodové pojištění (první pilíř). Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: Starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Důchod se skládá ze dvou sloţek ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodu bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělku) a z procentní výměry. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti. V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk pro odchod do důchodu je rozdílný pro ţeny a muţe. Pojištěnec po přiznání starobního důchodu můţe 24

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Projevy přirozeného stáří a stárnutí Projevy přirozeného stáří a stárnutí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Absolventská práce 2014 Markéta

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více