Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství AKTIVNÍ SENIOR MÝTUS NEBO PRAVDA Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Katarina Bielaková Autorka: Bc. Markéta Klímová Brno, duben 2013

2 Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne.. Klímová Markéta

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Aktivní senior mýtus nebo pravda, vypracovala samostatně pod odborným vedením MUDr. Katariny Bielakové a uvedla v seznamu literatury všechny pouţité literární a odborné zdroje. V Brně dne Markéta Klímová

4 Poděkování Děkuji MUDr. Katarině Bielakové za pomoc při vypracovávání této práce a Mgr. Tomáši Zdraţilovi za pomoc při zpracování statistických údajů. Poděkovat bych chtěla také mé rodině za jejich trpělivost po celou dobu studia.

5 OBSAH str. ÚVOD 7 TEORETICKÁ ČÁST 8 1 STÁRNUTÍ Stárnutí Teorie stárnutí Biologické stárnutí Psychosociální stárnutí 11 2 STÁŘÍ Definice stáří Vymezení stáří Periodizace stáří Demografie stáří v ČR Projevy stáří Tělesné projevy stáří Psychologické aspekty stáří Sociální aspekty stáří 18 3 GERONTOLOGIE A GERIATRIE Historie gerontologie a geriatrie v ČR Gerontologie Geriatrie 19 4 AKTIVITA VE STÁŘÍ Pohybová aktivita seniorů Psychická aktivita Stravování a výţiva Ţivotní styl Sociální zajištění ve stáří Důchodové pojištění Sociální sluţby pro seniory 25 5 VOLNÝ ČAS 26 EMPIRICKÁ ČÁST 27 6 CÍLE A HYPOTÉZY DIPLOMOVÉ PRÁCE 28 7 METODIKA A ORGANIZACE VÝZKUMU 30

6 7.1 Charakteristika zvolené metody sběru dat Kritéria pro výběr respondentů Pilotní výzkum Distribuce dotazníků Statistické zpracování dotazníků 32 8 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT Interpretace dat získaných z dotazníkového šetření Testování hypotéz Ověření cíle Ověření cíle Ověření cíle DISKUZE NÁVRH NA ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 71 ZÁVĚR 72 ANOTACE 75 ANNOTATION 76 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJE 77 SEZNAM ZKRATEK 81 SEZNAM TABULEK 82 SEZNAM GRAFŮ 84 SEZNAM OBRÁZKŮ 85 SEZNAM PŘÍLOH 86 PŘÍLOHY 87

7 ÚVOD Stáří je období ţivota, na které se všichni lidé těší a zároveň se ho všichni bojí. Těšíme se, protoţe si celý ţivot říkáme aţ budeme v důchodu, budeme dělat to, co jsme za celý čas nestihli a budeme dlouho spát a tak dále. Ale je to opravdu tak? Pokud jsou lidé zdraví, aktivní a mají podporu rodiny, zejména dětí, tak snad proţívají to, co si za celý ţivot vysnili. Velmi důleţitou součástí spokojeného stáří jsou také koníčky, zájmy a předchozí přátelství. Kaţdé narozeniny, které máme, oslavujeme. Slavíme, ţe stárneme. A od kdy a proč se vlastně začneme bát stárnutí a stáří? Začneme se bát, kdyţ děti vyrostou a vyletí z rodinného hnízda. Bojíme se, ţe nás děti opustí a zůstaneme sami. Bojíme se, ţe se nebudeme moci o sebe postarat kvůli nemocem nebo bolesti. Proto je důleţité, abychom měli oblíbené zájmy a koníčky. Jsou to činnosti, které máme rádi a při jejich vykonávání jsme šťastni. Můţeme sem zařadit fyzickou a psychickou aktivitu, sociální a spirituální činnost a jiné aktivity, které nás naplňují a uspokojují. Nedílnou součástí spokojeného stáří je pozitivní přístup k ţivotu a optimistické myšlení. Na kaţdé události se dá vţdy najít něco kladného. Tím bychom se měli řídit nejen ve stáří, ale po celý ţivot. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 8

9 1 STÁRNUTÍ 1.1 Definice stárnutí Stárnutí - involuce je univerzální proces postihující ţivou hmotu. Probíhá kontinuálně od početí, ale za jeho skutečný projev je povaţován teprve pokles funkce, který nastává po dosaţení sexuální dospělosti. Je to proces multifaktorový. 1 Stárnutí je tedy přirozený proces, při kterém jsou postupně ohroţeny orgány a funkce těla i psychika jednotlivce. 2 Jde o znevýhodňování organismu oproti mládí s klesáním zdatnosti, odolnosti i adaptability, ale zároveň dochází ke kompenzování nedostatků adaptačními mechanismy, včetně zkušeností, předvídavosti a změn chování. 3 Encyklopedie Univerzum definuje stárnutí takto Zákonitá etapa vývoje jedince, kdy dochází k úbytku fyzických a psychických schopností. Příčinnou je genetické opotřebování a poruchy dělení buněk. Stárnutí je individuální a asynchronní Teorie stárnutí Teorie stárnutí lze rozdělit do dvou hlavních skupin: Teorie stochastické předpokládají, ţe děje spojené se stárnutím jsou převáţně náhodné, ţe s věkem přibývá opotřebování, poškození, poruch, chyb, selhání buněčného řízení i celovztaţného uspořádání organismu. Patří sem: a) Teorie omylů a katastrof proteosyntézy dochází k nahromadění chyb v syntéze proteinů při jejich transkripci a translaci. b) Teorie překříţení dochází k překříţení a tím znehodnocení proteinů a dalších buněčných makromolekul. c) Teorie opotřebení - dochází ke kumulativnímu poškození ţivotně nenahraditelných částí organismů. d) Teorie mutační k zániku buněk, k poškození tkání a nakonec organismu jako celku vedou somatické mutace DNA a poruchy reparace. 1 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s.15 3 Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s UNIVERZUM, Encyklopedie pro 21. Století, s

10 e) Teorie volných radikálů povaţuje se za jednu z nejvýznamnějších teorií. Dochází k poškození membránových proteinů, enzymů, bílkovinných makromolekul, lipidů, DNA i mitochondrií a tím produkce buněčné energie a také k hromadění lipofuscinu v důsledku působení volných, superoxidových radikálů kyslíku, jejíţ výskyt souvisí s oxidačním stresem. f) Teorie spolehlivosti stárnutí je projev univerzálního selhávání systému v čase. Teorie nestochastické předpokládají, ţe stárnutí je především geneticky předurčeno, naprogramováno. a) Pacemakerová teorie určité orgány či systémy se povaţují za pacemaker geneticky naprogramovaný na určitý algoritmus stárnutí a délky ţivota. b) Genetická teorie délka ţivota je zjevně specifická pro kaţdý ţivočišný druh. c) Hayflickova teorie limitovaného počtu buněčných dělení v buněčných kulturách mohou buňky podstoupit jen definovaný počet dělení, počítadlem je zkracování konečných částí chromozomů při kaţdém dělení buňky. d) Existence genů dlouhověkosti či naopak progerie u člověka se předpokládá uplatnění vlivu genetických faktorů na naději na doţití asi 35%. Zbývajících 65% je dáno faktory zevního prostředí a ţivotního stylu, které jsou individuálně variabilní a ovlivnitelné. e) Hledání smyslu, potřebnosti a přínosnosti stárnutí se zabývají evoluční teorie, které studují vztah délky stáří k délce ţivota a délce nezbytně nutné péče o potomstvo. 5 Stárnutí začíná v momentě, kdy člověk dává v ţivotě přednost událostem spojeným s jeho vnitřním světem před společenskými událostmi a osobní angaţovaností v nich. Lékem proti stárnutí je aktivní duševní a tělesná činnost Biologické stárnutí Biologické stárnutí označuje změny v organismu, které probíhají na fyziologické úrovni. Postihují tkáně a orgány, ale neprobíhají u kaţdého jedince stejně. Jsou determinovány genetickými dispozicemi a ţivotním stylem Srov. MALÍKOVÁ, E., Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, s.17 DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s.33 Srov. KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I., Motivační prvky při práci se seniory, s

11 Rychlost stárnutí a délka ţivota jsou řízeny dvěma hlavními mechanismy: Genetickou sloţkou, která zajišťuje způsobilosti uskutečňovat základní biologické procesy nezbytně nutné pro ţití a reprodukci. Vlivy vnějšího prostředí působící na genetickou výbavu jedince. Je zřejmé, ţe celý proces stárnutí lze ovlivnit vnějšími faktory, a to hlavně vyváţenou fyzickou aktivitou, vyvarováním se dlouhodobých stresů a správnými stravovacími návyky Psychosociální stárnutí Pro vznik psychických projevů stárnutí mají vedle sociálních vlivů největší význam strukturální a funkční změny v nervové soustavě, především v mozku. Tyto změny oslabují funkční výkonnost, koordinační a regulační vliv centrální nervové soustavy na činnost ostatních orgánů. Vše se odráţí v chování a vlastnostech osobnosti. Změny se projevují na úrovni pociťování a vnímání v důsledku zhoršení činnosti analyzátorů zrakových, sluchových a chuťových. Zhoršuje se paměť, hlavně její schopnost zapamatovat si a její reprodukční schopnost. Zhoršuje se kvalita myšlení. Celkově dochází ke zpomalení a ztrátě pruţnosti myšlení. Do značné míry se toto kompenzuje zkušenostmi a ţivotní moudrostí. V důsledku všech těchto změn se značně oslabuje adaptabilita organismu, a to jak k vnitřním vlivům, tak především vlivům z vnějšího prostředí. Sniţuje se odolnost vůči námaze, tělesné a psychické zátěţi a vytrvalost. V chování a jednání začíná převládat stereotyp, konzervatismus, neochota ke změnám. Emocionální oblast charakterizuje oslabení citové sebekontroly, zvýšení citové lability, určitá citová strohost, vlaţnost aţ necitelnost. Příznačná je i citová zranitelnost, která se často projevuje uráţlivostí a hašteřením ze zcela malicherných důvodů. Stárnutí je přechod mezi vrcholem ţivota a vlastním stářím. Nejrozšířenějším jevem tohoto ţivotního období je ukončení aktivní pracovní činnosti a odchod do penze. Odchod ze zaměstnání je pro mnohé traumatizující, především pokud si nenajdou jinou vhodnou náplň volného času. Dochází k omezení sociálních vztahů, 8 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

12 vzniku pocitu společenské degradace, zhoršení materiální situace. To vše můţe vyvolat negativní emoce deprese, obavy z budoucnosti a bezradnost z nadbytku volného času. V tomto období ţivota podléhá osobnost člověka i dalším změnám. Jeho pohled se přestává upírat do budoucnosti a začíná se vracet do minulosti. Jedinec začíná bilancovat svůj ţivot. V tomto věku se jiţ nevytyčují nové plány, naděje, ubývá nadšení, zvyšují se obavy z rizika činnosti a jednání. Zmenšuje se oblast zájmů. Osobnost se stává egocentrickou a egoistickou, se sklonem zaměřovat se na vlastní problémy a proţitky. Prohlubují se pocity osamělosti. 9 Výsledkem stárnutí je stáří. 2 STÁŘÍ 2.1 Definice stáří Stáří sénium je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Završuje lidský ţivot. Souhrnně jde o projev a důsledek involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících různou rychlostí a s výraznou interindividuální variabilitou. Obvykle je označován jako fenotyp stáří. 10 Stáří je ovlivňováno mnoha vlivy prostředím, zdravotním stavem, ţivotním stylem, psychickými a sociálně ekonomickými vlivy. Encyklopedie Univerzum definuje stáří jako Poslední období v ontogenetickém vývoji člověka. Přichází po 50. roce ţivota a je provázeno změnami ve struktuře kostní tkáně, stupněm srůstání a uzavírání lebečních švů, pokročilými ztrátami zubů a jejich významnou mineralizací Vymezení stáří Rozlišujeme stáří kalendářní, biologické a sociální. Kalendářní (chronologické) stáří je nejjednoznačnější a nejjednodušší, jelikoţ je vymezeno dosaţením určitého stanoveného věku. Je zde důleţité Srov. ŠTEFANOVIČ, J., GREISINGER, J., Psychologie, s Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s. 19 UNIVERZUM, Encyklopedie pro 21. Století, s

13 demografické hledisko, které tuto hranici určuje. Čím starší populace, tím vyšší hranice stáří. Biologické stáří je dáno dosaţením určité míry involučních změn, tj. atrofie či pokles funkční zdatnosti. Sociální stáří je spojeno se sociálními změnami nebo se splněním určitého kritéria. V naší společnosti se povaţuje za nejčastější mezník odchod do starobního důchodu. Důleţitá je zde změna rolí, ţivotního způsobu a ekonomického zajištění Periodizace stáří Při periodizaci lidského ţivota se nejčastěji vychází z kalendářního věku. Výhodou je jednoduchost a jednoznačnost. V 60. letech minulého století stanovila WHO jako hraniční stáří věk 60 let. Členění stáří dle WHO: let = rané stáří let = vlastní stáří (senium) 90 a více let = dlouhověkost Mühlpacher se opírá o členění z 60. let 20. století, které navrhla Neugartenová. Ta rozdělila stáří na mladé seniory (65-74 let) a staré seniory (nad 75 let). Mühlpacher sestavil následující periodizaci: let = mladí senioři let = staří senioři 85 a více let = velmi staří senioři Demografie stáří v ČR Demografie je věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva. 14 Studuje podmínky, Srov. MÜHLPACHR, P., Gerontologie sociální nutnost postmoderní společnosti, In schola gerontologika, s. NOHEJL, T., Veneste.cz,[online] KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Slovník cizích slov, s

14 které ji ovlivňují a hledá pravidelnosti, kterými se proces demografické reprodukce řídí. Je bio sociální disciplínou, neboť se zabývá procesem, který je povahou biologický, avšak probíhá ve společenských podmínkách. Mezi základní pojmy demografie řadíme Porodnost (natalita) udává podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Plodivost (fekundita) potencionální schopnost mít děti Plodnost (fertilita) vyjadřuje průměrný počet dětí na jednu ţenu Úmrtnost (mortalita) udává podíl zemřelých z určité skupiny za určité období. Proces úmrtnosti popisují nejlépe úmrtnostní tabulky. Výsledkem úmrtnostní tabulky je naděje na doţití (střední délka ţivota) je to předpokládaný počet let, který má osoba x-letá v průměru ještě před sebou za předpokladu, ţe budou zachovány všechny ukazatele, na základě kterých byla vypracována úmrtnostní tabulka. 15 Obr. 1. Naděje doţití při narození v ČR Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Naděje na dožití a průměrný věk metodika, [online] 14

15 Demografické stárnutí je proces, při němţ se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, ţe se zvyšuje počet lidí ve vyšších věkových skupinách a sniţuje se počet dětí. Označuje se také jako index stáří, který udává počet obyvatel starších 65 let připadajících na 100 obyvatel ve věku 0 14 let. Názornou informaci o sloţení obyvatelstva podle věku podává tzv. věková pyramida. Ukazuje sloţení lidí podle věku a pohlaví v jednotlivých letech. 17 Obr. 2. Věkové sloţení obyvatelstva k Zdroj UZIS Projevy stáří Stáří charakterizují prohlubující se involuční změny celého organismu. Projevy a změny, jimiţ se odlišují staří lidé od mladých, bývají označovány jako fenotyp stáří. 17 Srov. HOLČÍK, J., Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, s Zdroj UZIS, Zdravotnictví České republiky 2011ve statistických údajích,[online] 15

16 2.5.1 Tělesné projevy stáří Tělesná výška se sniţuje, sniţují se obratle a výšky meziobratlových plotének, zkracuje se páteř. Mění se drţení těla, dochází k nahrbení ze svalové dysbalance. Tělesná hmotnost se obvykle nezvyšuje. Dochází ale ke změně tělesného sloţení. Ubývá aktivní svalová hmota a přibývá tuk a vazivo. Tuková vrstva se objevuje na břiše a bocích, ubývá na nohách a obličeji. 19 Svaly atrofují. Ztrácí pruţnost, rychlost a sílu kontrakcí. Tělo se stává méně hbité, chůze je nejistá a vzniká nebezpečí pádů. Rychleji se objevuje svalová únava. Objevuje se třes rukou. Chůze je pomalá. Problémem se stávají schody. Ve věku 80 let ubylo uţ 50 % svalové hmoty. Kosti řídnou a stávají se křehčími. Přibývá riziko úrazů a zlomenin. Dochází k řídnutí kostí osteoporóze, a to především u ţen. Klouby trpí rozrušením opěrných oblastí a vznikem kostních výrůstků osteofytů. Kloubní chrupavky se opotřebovávají a mění se kvalita sloţení. Tvoří se artróza, která je doprovázená bolestí. Vazy, které umoţňují pevnost a pohyblivost kloubů, vápenatí a kostnatí. Ztrácejí pruţnost. Oběhový systém - nejvíce klesá průtok ledvinami. Srdce se zmenšuje a sniţuje se výkonnost. Srdeční sval proto zbytňuje. Srdce se roztahuje. Chlopně degenerují. Cévy ztrácejí svou pruţnost, zpomaluje se průtok krve, neboť se zmenšuje průsvit vzhledem k ateroskleróze. Respirační systém funkce plic se sniţuje. Zvětšují se alveolární prostory. Klesá vitální kapacita plic. Klesá výkonnost řasinkového epitelu a dochází k častějšímu výskytu infekcí dýchacích cest. Trávicí systém dochází ke ztrátě chrupu. Sníţení salivace. Sniţuje se mnoţství trávících šťáv. Zpomaluje se střevní peristaltika. To má za následek chronickou zácpu. Potrava se pomaleji rozkládá a vstřebává. Játra atrofují, tukovatí, sniţuje se produkce ţlučových kyselin. Slinivka břišní je méně výkonná. Vylučovací systém ledviny se zmenšují. Sniţuje se jejich schopnost filtrace a koncentrační schopnost. Sniţuje se tvorba moči. Sniţuje se elasticita uretry a 19 Srov. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. a kolektiv, Geriatrie a gerontologie, s

17 močového měchýře. Klesá síla svalových svěračů a to můţe mít za následek inkontinenci močovou. Pohlavní systém - dochází k poklesu pohlavní činnosti. U ţen přestávají fungovat vaječníky. Dochází k menopauze. Zvyšuje se sklon k obezitě. U muţů atrofují varlata, prostata a penis. Začíná se sniţovat potence. 20 Koţní systém kůţe ztrácí pruţnost a ztenčuje se. Tvoří se vrásky. Koţní turgor je sníţený. Objevuje se zvýšená pigmentace (stařecké skvrny). Vlasy vypadávají a šedivý. 21 Nervový systém a mozek sniţuje se počet neuronů. Ukládá se do nich lipofuscin (odpadová látka při odbourávání buněk). Sniţuje se schopnost přenosu informací, a to jak přijímaných, tak produkovaných. Vybavování reflexů je pomalejší aţ mizivé. Mozek váha a objem mozku se zmenšují. Sniţuje se prokrvení mozku, a tím vázne i zásobování kyslíkem. Smyslové orgány dochází k degeneraci sluchu a zraku. Degenerace zraku se můţe projevit jak na zrakovém nervu, tak na sítnici. Častými onemocněními jsou šedý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukom). Dále se otupuje chuť a čich. Častěji to postihuje ţeny. Chuťové buňky vnímají hůře chuť slaných a sladkých jídel. Méně snáší jídla kořeněná. Všechny tyto faktory ovlivňují hodnocení prostředí, ve kterém se senioři nalézají Psychické aspekty stáří Prohlubují se involuční změny v psychických procesech a stavech a změny osobnosti směřující k jejímu rozpadu. Oslabuje se zejména vštěpování si poznatků do paměti a délka zapamatování si, pohotovost při vybavování si záţitků, a to nejen nových, ale i starších. Myšlení ztrácí logičnost, pruţnost, hloubku, kritičnost a objektivitu. V citové oblasti se oslabují, aţ zcela vymizí vyšší, zejména morální, estetické a intelektuální city. City se ochuzují, oslabuje se jejich intenzita, zmenšuje se nebo se ztrácí citové sebeovládání. Výrazně se mění volní vlastnosti. Dochází k nerozhodnosti, 20 Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s Srov. KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I., Motivační prvky při práci se seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s

18 ztrácí se iniciativa, zmenšuje se houţevnatost a vytrvalost. To souvisí se sníţením aktivně motivační sféry osobnosti. Adaptabilita je minimální, reakce na nové prostředí jsou většinou negativní. V osobnosti seniora začíná dominovat niţší, pudová sloţka nad vyšší, psychickou. Oslabují se morální zábrany a sebekontrola. V zájmech převládá egoismus. U mnohých jedinců vznikají nebo se prohlubují psychické poruchy např. stavy zmatenosti a bezradnosti, pocity úzkosti, psychomotorický neklid, poruchy vědomí, halucinace a bludy Sociální aspekty stáří Sociální problémy stáří spočívají především v tom, aby se u seniorů nepřipustila sociální izolovanost, opuštěnost, vědomí osamělosti, bezmocnosti a beznaděje GERIATRIE A GERONTOLOGIE 3.1 Historie gerontologie a geriatrie v ČR Ve dvacátých letech minulého století se problematikou nemocí ve stáří zabýval profesor Rudolf Eiselt ( ), který byl od roku 1926 přednostou Ústavu pro nemoci stáří v dosavadním chudobinci Sv. Bartoloměje a později zaloţil při praţské lékařské fakultě kliniku klidného stáří. Jednalo se o první univerzitní oddělení na světě. V roce 1929 byly otevřeny také Masarykovy domy. Byly to unikátní zdravotně sociální zařízení s 250 lůţky, která byla v roce 1942 uzavřena. Další významnou osobností, která se zaslouţila o rozvoj geriatrie, byl lékař Bohumil Prusík ( ). Od roku 1946 vedl jednání o zaloţení mezinárodní vědecké společnosti, která by se věnovala problematice stáří. Je i jeho zásluhou, ţe Mezinárodní gerontologická asociace (IAG) byla skutečně v 1953 ustavena. V roce 1962 ( ) vznikla samostatná Československá gerontologická společnost při Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně. V roce 1974 vznikl při tehdejším Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů kabinet gerontologie a geriatrie. 23 Srov. ŠTEFANOVIČ, J., GREISINGER, J., Psychologie, s

19 Samostatným nástavbovým atestačním oborem se geriatrie stala v roce V této době byl hlavním odborníkem pro tento obor profesor Vladimír Pacovský ( ). O rozvoj klinické gerontologie se zaslouţilo mnoho jiných lékařů např. profesor Josef Charvát, profesor František Bláha, docent Jiří Groh a jiní. 3.2 Gerontologie Gerontologie je nauka o stárnutí a stáří. Zkoumá je z pohledu biologického, demografického, sociálního a z mnoha dalších pohledů. Dále se zabývá diagnostikou a managementem onemocnění ve stáří, ale také širšími souvislostmi z pohledu veřejného zdravotnictví Geriatrie Geriatrie je samostatný lékařský obor. Poskytuje specializovanou zdravotní péči nemocným vyššího věku nad 65 let. Zabývá se diagnostikou a terapií chorob ve stáří, rozpoznáním geriatrických rizik a klade důraz na udrţení soběstačnosti a fyzické zdatnosti, které zlepšují prognózu seniorů v případě nemoci. Cíle geriatrie: Zvýšit šance starého pacienta uchovat si dobré zdraví včasným rozpoznáním akutních onemocnění a jejich léčbou, monitorováním a léčbou chronických onemocnění. Dosáhnout co nejvyšší aktivity, funkční zdatnosti, soběstačnosti a nezávislosti v obvyklém prostředí seniora. Přispívat k udrţení kvality ţivota Srov. HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. a kol., Vybrané kapitoly z gerontologie, [online], s Srov. TOPINKOVÁ, E., Geriatrie pro praxi, s. 3 19

20 4 AKTIVITA VE STÁŘÍ Podle Slovníku cizích slov je aktivita činnost, činorodost, schopnost reagovat na vnější podměty. 26 Encyklopedie Universum definuje aktivitu jako pohyb, pohyblivost. U člověka rozeznáváme aktivity pohybové (senzomotorické, lokomoční), biologické (tělesný růst, metabolismus, neurofyziologickou činnost, vnitřní sekrece), psychické (vnímání, pozornost, myšlení) a interakční (společenské, ekologické). Dále aktivity uvědomované a nevědomé Pohybová aktivita seniorů Pohyb je základní potřebou kaţdého ţivého tvora včetně člověka, hlavně pokud je uskutečňován s pozorností a spontánně. K tomu je však třeba naučit se znát vlastní tělo, cvičit se v pozorování účinků vlastního pohybu. Prohloubením této vnímavosti získáme zkušenost, ţe právě pohyb můţe být zdrojem radosti. Vhodné formy pohybu pro seniory jsou pohyby pomalé, vědomé, klidně a soustředěně prováděné. Vhodné jsou také doteky na povrchu těla, poklepy, masáţe, automasáţe. Má-li pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu ţivota, musí jít o činnost pravidelnou, dlouhodobou a musí se dodrţovat určité správné zásady v následujících oblastech: Celkové mnoţství pohybových aktivit Úsilí, s jakým je činnost prováděna Výběr činností k udrţení nebo rozvoji základních pohybových schopností Psychické uspokojení, proţitkovou Rozloţení pohybových aktivit v průběhu dne, týdne Pohyb by měl navozovat uvolnění, psychickou pohodu a zároveň radost a spontánní proţitek KOLEKTIV AUTORŮ A KONZULTANTŮ, Slovník cizích slov, s. 15 UNIVERZUM A M, Encyklopedie pro 21. století, s.19 20

21 S přibývajícím věkem postupně ubývá svalová vytrvalost. Její sniţování je pomalejší neţ úbytek svalové síly. Tělesná zdatnost podává obraz o stavu jedince a napomáhá jeho integraci do společnosti. Pohybová koordinace obratnost je jednou z hlavních sloţek pohybových schopností. Charakter pohybu, rozvíjející obratnostní předpoklady, musí brát ohled na věk a schopnosti jedince. Pohyb musí být přiměřeně rychlý a koordinačně náročný, cvičení mají zatěţovat převáţně končetiny. 28 Nejjednodušším a nejbezpečnějším pohybem pro seniory je především chůze. Vhodnou aktivitou je rovněţ plavání, jízda na kole nebo jóga. Pravidelný tělesný pohyb v jakékoliv formě je návodem pro zpomalené stárnutí a vede k oddálení stáří Psychická aktivita Pro kvalitu ţivota je zásadní pocit subjektivní spokojenosti. Podstatnou součástí je kromě zdraví také naplněnost lidských potřeb a individuálních aspirací. V roce 1991 Organizace spojených národů proklamovala, ţe podpora seniorů by měla usilovat o 5 základních prvků: Důstojnost Autonomie svébytnost, kontrola nad děním Seberealizace - smysluplnost Participace sociální inkluze, sounáleţitost, přínosnost Zabezpečenost - hmotná zabezpečenost, tělesné nestrádání V duševní hygieně fyziologického stáří a pro dobrou adaptaci na stáří doporučuje J. Švancara naplňování 5P, kterými jsou: Perspektiva mít program, stanovit si plány, cíle, k nimţ se směřuje, zachovávat smysl ţivota. Pruţnost chování a myšlení aktivní, vědomě pěstovaná schopnost měnit hodnocení, názory, mít zájem o dění. Prozíravost vytváření a optimalizace podmínek pro perspektivy a jejich uváţlivá volba, respektování změn, selekce činností Srov. ŠTILEC, M., Program aktivního stylu života pro seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s

22 Porozumění, pochopení pro druhé tolerance, pozitivní myšlení, pozitivní přístup k ostatním lidem, nevyhledávání konfliktů, pěstování sociální sítě a společenské participace. Potěšení mít stále nač se těšit, oceňovat malé denní radosti i hodnotu radosti jako takové. 30 Jako vhodné aktivity pro posilování paměti a udrţování dobrého psychického stavu jsou různé činnosti např. luštění kříţovek, sudoku, opakování si slovíček. Patří sem také poslech hudby, zpěv. Učení a ovládání počítače a různých sociálních sítí. Zajímavou činností pro seniory můţe představovat studium. Z těchto důvodů byly zřízeny univerzity třetího věku. Senioři se mohou věnovat svým koníčkům a zároveň si mohou zachovat spojení se společenským ţivotem Stravování a výţiva Vyrovnaná strava je se zdravím člověka úzce spjata ve všech etapách ţivota. Konzumace zdravých potravin ve vhodné kvalitě a kvantitě pozitivně ovlivňuje zdraví. Je nutné mít na paměti, ţe dobré stravovací návyky by si měl člověk osvojit jiţ v prvních letech ţivota. 32 Souvislost jídla s ţivotem je zřejmá jiţ ze slov výţiva, ţivina. Vyjadřují nezbytnost kvality výţivy pro obnovu sil organismu a jeho růstu. Výţiva je komplexní jev, který vyţaduje celostní pohled na lidskou bytost a přírodu součastně. Zásady zdravé výţivy: Pravidelnost a rytmus to zahrnuje nejen pravidelné přijímání potravy, ale i pravidelné vylučování jejích zbytků. Vyváţenost mezi sloţkou rostlinnou a ţivočišnou. Nepřejídat se. Správný poměr mezi potravinami čerstvými a technologicky zpracovanými. Je nutné sníţit objem potravin konzervovaných, dlouhodobě skladovaných, pečených, smaţených a zvýšit syrovou potravu s dostatkem energie, enzymů, stopových látek, vitaminů a vlákniny. Přiměřená konzumace soli a cukru. 30 Srov. ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., Sociální gerontologie, s Srov. ADAMEC, P., KRYŠTOV, D., Univerzity třetího věku na vysokých školách.[ online] 32 Srov. KNIHOVNA ZDRAVÍ, Zdraví pro třetí věk, s

23 Umírněná konzumace mléčných výrobků, protoţe zahleňují a obsahují těţko stravitelný kasein. Vhodné jsou zakysané mléčné produkty, jogurty. Dostatek vitaminů a minerálů především v přírodní formě, získaných z potravy. Dostatek tekutin - je důleţitý v kaţdém věku, zejména ve stáří, kdy tělo zaznamenává značný přirozený úbytek tekutin. Obecně se doporučuje vypít alespoň 2 litry tekutin denně. Záleţí ale na teplotě prostředí, tělesné námaze, skladbě výţivy. Velmi významným faktorem zdravé výţivy je psychické naladění. Je důleţité naučit se neproţívat nadměrně stres Ţivotní styl Ke zdravému ţivotnímu stylu patří dostatek pohybové aktivity, pozitivní psychické naladění, zdravá výţiva a dostatek společenských kontaktů. K ţivotnímu stylu patří také pravidelný a dostatečný spánek. Ten je nezbytnou součástí ţivota. 34 Mezi hlavní zásady spánkové hygieny patří: pravidelnost cyklu spánek/bdění, spát 7 8 hodin, uléhat jen při pocitu ospalosti, před ulehnutím nejíst těţká jídla, nepít kávu a alkohol, přes den nespat déle jak minut, příjemná teplota v místnosti, ticho, tma, přes den se věnovat fyzickému cvičení a zájmovým aktivitám. 35 Můţeme sem zařadit také pečování o sebe samotného. Otuţování, masáţe, pedikúra, kadeřník, péče o chrup, pravidelné návštěvy lékaře, nepovinná očkování např. proti chřipce. 36 Důleţitou součástí zdravého ţivotního stylu je také prevence kouření. Nedílnou součástí je také prevence úrazů a především prevence pádů. Vznikají v důsledku nepřizpůsobení se staršího člověka svému okolí, kde se vyskytuje řada rizikových faktorů Srov. ŠTILEC, M., Program aktivního stylu života pro seniory, s Srov. DIENSTBIER, Z., Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit, s Srov. DIENSTBIER, Z., PROCHÁZKOVÁ, Z., Ó, sladké stáří, s Srov. ETTINGER, W., H., WRIGHT, B., S., BLAIR, S., N., Fit po 50 aktivním životem v dobré kondici a zdraví, s Srov. KNIHOVNA ZDRAVÍ, Zdraví pro třetí věk, s

24 4.5 Sociální zajištění ve stáří Sociální zabezpečení, které tvoří součást sociální politiky, můţeme vymezit jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichţ prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování sociální události občana. V uţším pojetí je chápáno sociální zabezpečení jako důchodové zabezpečení a sociální sluţby Důchodové pojištění Důchodové pojištění tvoří jednu ze základních sloţek sociální ochrany a tradičně představuje základní a mnohdy jediný zdroj příjmů ve stáří, při invaliditě, při ovdovění, osiření. Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodu a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dnešní penzijní systém v ČR je zaloţen na dvou pilířích, základní soustavě důchodového pojištění s povinnou účastí, financované průběţně, a dobrovolném doplňkovém penzijním připojištěním, financovaném na kapitálovém principu. Zásadní význam má i nadále povinné důchodové pojištění (první pilíř). Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: Starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Důchod se skládá ze dvou sloţek ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodu bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělku) a z procentní výměry. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti. V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk pro odchod do důchodu je rozdílný pro ţeny a muţe. Pojištěnec po přiznání starobního důchodu můţe 24

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Projevy přirozeného stáří a stárnutí Projevy přirozeného stáří a stárnutí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Projevy přirozeného stáří a stárnutí

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více