MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT""

Transkript

1 Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Trigonometrie MATN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1

2 Trigonometrie Trigonometrie je oblastí matematiky, která se zabývá řešením úloh v obecném trojúhelníku (v doslovném překladu z řečtiny znamená toto slovo měření trojúhelníku). Již na základní škole a v 1. ročníku jste řešili úlohy týkající se trojúhelníku pravoúhlého nebo rovnoramenného. My se v této kapitole naučíme řešit trojúhelník obecný. Nejdříve si však zopakujeme to, co bychom již měli z dřívějška znát. 1.Opakování V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C platí: Pythagorova věta: Součet obsahů čtverců sestrojených nad odvěsnami je roven obsahu čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku. +. Sinus ostrého úhlu je poměr délky odvěsny protilehlé tomuto úhlu a délky přepony. sinα sin Kosinus ostrého úhlu je poměr délky odvěsny přilehlé tomuto úhlu a délky přepony. cosα cosβ Tangens ostrého úhlu je poměr délek odvěsny protilehlé tomuto úhlu a odvěsny přilehlé. tgα tg Kotangens ostrého úhlu je poměr délek odvěsny přilehlé tomuto úhlu a odvěsny protilehlé. cotgα cotg. 2

3 Trigonometrie Trigonometrie je ein Bereich der Mathematik, der sich mit Lösungen von Aufgaben im Gemeindreieck beschäftigt (in der wortgetreuen Übersetzung vom Griechischen bedeutet dieses Wort ein Dreieckmessen). Schon in der Grundschule und im ersten Studiengang haben sie Aufgaben beschäftigt, die Rechtwinkel- oder Gleichschenkdreieck betreffen. Wir lernen in diesem Kapitel Gemeindreieck zu lösen. Zuerst wiederholen wir das, was wir schon aus der Vergangenheit kennen sollten. 1.Wiederholen Im Rechtwinkeldreieck ABC mit dem Rechtwinkel beim Eckpunkt C gilt: Pythagoreischer Lehrsatz: Die Gesamtzahl der Inhalte von Vierecken, die über den Katheten konstruiert sind, kommt dem Inhalt des Viereckes, das über der Kathete des Rechtwinkeldreiecks konstruiert ist, gleich. +. Sinus des Scharfwinkels ist das Verhältnis der Länge der Kathete, die diesem Winkel gegenüberliegend ist, und der Länge der Hypotenuse. sinα sin Kosinus des Scharfwinkels ist das Verhältnis der Länge der Kathete, die diesem Winkel anliegen ist, und der Länge des Hypotenuse. cosα cosβ Tangens des Scharfwinkels ist das Verhältnis der Längen der diesem Winkel gegenüberliegenden Kathete und der anliegenden Kathete. tgα tg Kotangens des Scharfwinkels ist das Verhältnis der Längen der diesem Winkel anliegenden Kathete und der gegenüberliegenden Kathete. cotgα cotg. 3

4 Obr.1.1. Cvičení 1. Na břehu řeky je změřena vzdálenost 20 kolmá na směr. Z bodu je vidět bod na protějším břehu pod úhlem 65. Jak široká je řeka v místech,? 2. Dvě přímé ulice se křižují v úhlu o velikosti β51. Místo na jedné z těchto ulic, vzdálené od křižovatky 1625m, má být spojeno nejkratší cestou s druhou ulicí. Jak dlouhá bude tato spojka? 2. Sinová věta V předchozím článku jsme ukázali, jak lze užít znalosti o goniometrických funkcích při řešení úloh, jejichž matematizací dospějeme k úkolu nalézt velikosti některých stran či úhlů v pravoúhlém trojúhelníku. Nyní se postupně seznámíme s několika větami, které mají základní důležitost při hledání velikostí stran a úhlů v libovolném trojúhelníku (tede ne pouze v pravoúhlém). V tomto článku uvedeme sinovou větu: Pro každý trojúhelník ABC, jehož vnitřní úhly mají velikosti α,β,γ a strany délky a, b, c, platí: (*) Poměr délky strany a hodnoty sinu velikosti protilehlého úhlu je v trojúhelníku konstantní. ( α BAC, β ABC, γ ACB, a BC, b AC, c AB ) 4

5 Bild.1.1. Übungen 1. Am Flussufer ist die Entfernung 20 senkrecht zur Richtung abgemessen. Vom Punkt ist der Punkt m gegenüberliegendem Ufer unter dem Winkel 65 zu sehen. Wie breit ist der Fluss in den Punkten,? 2. Zwei geraden Straßen kreuzen sich in der Winkelgröße β51. Die Stelle an einer dieser Straßen, die von der Kreuzung 1625m entfernt ist, soll mit dem kürzesten Weg mit der anderen Straße verbunden werden. Wie lang wird dieser Verbindungsweg sein? 2. Sinussatz Im vorgegangenem Artikel haben wir gezeigt, wie man die Kenntnisse über goniometrischen Funktionen beim Aufgabenlösen nutzen kann, durch deren Mathematisierung wir die Aufgabe erreichen, die Größen von einigen Seiten und Winkeln im Rechtwinkeldreieck zu finden. Jetzt lernen wir schrittweise ein paar Sätze kennen, die die Grundwichtigkeit beim Suchen von Seiten- und Winkelgrößen im beliebigen Dreieck (also nicht nur im Rechtwinkeldreieck) haben. In diesem Artikel führen wir den Sinussatz an: Für jedes Dreieck ABC, dessen innere Winkel die Größen α,β,γ und die Seiten den Längen a, b, c haben, gilt: (*) Das Verhältnis der Seitenlänge und des Sinuswertes der Größe des gegenüberliegenden Winkels ist im Dreieck konstant. ( α BAC, β ABC, γ ACB, a BC, b AC, c AB ) 5

6 Sinovou větu užíváme k výpočtu neznámých délek stran a velikostí úhlů trojúhelníku v těchto dvou případech: a) je-li dána délka jedné strany a velikosti dvou vnitřních úhlů; b) jsou-li dány délky dvou stran a velikost vnitřního úhlu proti jedné z nich. Příklad 1 Obr.2.1. V trojúhelníku ABC je dáno: α0,845, β0,682, c5,24cm. Vypočítejte délky zbývajících stran a velikost vnitřního úhlu γ. Řešení. Z věty usu o shodnosti trojúhelníků plyne, že bude existovat právě jedno řešení, tj. γ, a, b budou určeny jednoznačně. a) V každém trojúhelníku je součet velikostí všech vnitřních úhlů roven π, a proto 0,8450,682 1,615 b) S užitím sinové věty určíme délku strany BC, tj. a: Odtud: sin sin sin sin 5,24 0,748 cm 3,92cm 0,999 6

7 Den Sinussatz nutzt man zur Berechnung von unbekannten Seitenlängen und Winkelgrößen des Dreiecks in diesen zwei Fällen: a) wenn die Länge einer Seite und die Größe von zwei Innenwinkels gegeben ist; b) wenn die Längen von zwei Seiten und die Größe eines Innenwinkels, das gegenüber einer von ihnen ist, gegeben ist. Bild.2.1. Beispiel 1 Im Dreieck ABC ist gegeben: α0,845, β0,682, c5,24cm. Berechnen Sie die Größen von den zwei Seiten und die Größe des Innenwinkels γ. Lösung: Vom Satz Winkel-Seite-Winkel über die Gemeinsamkeit von Dreiecken geht hervor, dass es gerade eine Lösung ist, d.h. γ, a, b werden eindeutig bestimmt. a) In jedem Dreieck ist die Gesamtzahl von Größen aller Innenwinkel gleich π, und deswegen: 0,8450,682 1,615 b) Mit Nutzung des Sinussatzes bestimmen wir die Seitenlänge BC, d.h. a: Hiervon: sin sin sin sin 5,24 0,748 cm 3,92cm 0,999 7

8 c) Pomocí sinové věty vypočítáme nakonec délku strany AC, čili b: Z toho: Závěr: γ 1,615, a 3,92 cm, b 3,30 cm sin sin sin sin 3,92 0,630 0,748 cm 3,30cm Přiklad 2 V trojúhelníku ABC je dáno: 72 10, 8,54, 10,82. Určete velikost zbývajících vnitřních úhlů a délku strany a. Řešení. Z věty Sus o shodnosti trojúhelníků vyplývá, že α, β, a budou určeny jednoznačně. a) Nejprve s užitím sinové věty vypočítáme velikosti úhlu ABC, tj. β: sin sin sin sin 8,54 10,82 sin ,789 0,9520 0,751 K určení β je třeba vyřešit rovnici sin0,751 o neznámé 0,180. Tato rovnice má dva kořeny: však nemůže být velikostí vnitřního úhlu ABC v uvažovaném trojúhelníku, protože a přitom víme, že součet velikostí všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180. Je tedy

9 c) Mit Hilfe des Sinussatzes berechnen wir am Ende die Seitenlänge AC, also b: Daraus: sin sin sin sin 3,92 0,630 0,748 cm 3,30cm Schlussfolgerung: γ 1,615, a 3,92 cm, b 3,30 cm Beispiel 2 Im Dreieck ABC ist gegeben: 72 10, 8,54, 10,82. Bestimmen Sie die Größen von übrigen Innenwinkeln und die Seitenlänge a. Lösung. Vom Satz Seite-Winkel-Seite über die Gemeinsamkeit von Dreiecken geht hervor, dass α, β, a werden eindeutig bestimmt. a) Zuerst berechnen wir mit Hilfe des Sinussatzes die Winkelgrößen ABC, d.h. β: sin sin sin sin 8,54 10,82 sin ,789 0,9520 0,751 Zur Bestimmung β ist es nötig, die Gleichung sin0,751 über die Unbekannte 0,180 zu lösen. Diese Gleichung hat zwei Wurzeln: kann aber nicht die Größe des Innenwinkels ABC im geplanten Dreieck sein, weil und dabei wissen wir, dass die Gesamtzahl von Größen aller Innenwinkeln im Dreieck 180 ist. Es ist also

10 b) Určíme velikost úhlu CAB, tj. α: c) Zbývá vypočítat délku strany BC, tj. a. Využijeme opět sinovou větu: sin sin 10 82, cm 9,79cm, Závěr: 59 10, 48 40, 9,76cm Sinovou větu lze v některých případech s výhodou užít při výpočtu obsahů trojúhelníků. Nejprve uvedeme jednu větu: Pro obsah S trojúhelníku, jehož strany mají délky a, b, c a vnitřní úhly velikosti α, β, γ, platí 1 2 sin1 2 sin1 2 sin Důkaz. Obr.2.2. Víme, že obsah trojúhelníku lze vypočítat podle vzorce, (1) kde je výška ke straně BC. Dále platí, že sin (2) 10

11 b) Wir bestimmen die Winkelgröße CAB, d.h. α: c) Es bleibt die Seitenlänge BC zu berechnen, d.h. a. wir nutzen wieder den Sinussatz: 10 82, cm 9,79cm, sin sin Schlussfolgerung: 59 10, 48 40, 9,76cm Den Sinussatz kann man in einigen Fällen mit Vorteil bei der Berechnung von Dreieckinhalten nutzen. Zuerst führen wir einen Satz an: Für den Inhalt S des Dreieckes, dessen Seiten die Längen a, b, c und die Innenwinkelgrößen α, β, γ haben, gilt Beweis. 1 2 sin1 2 sin1 2 sin Bild.2.2. Wir wissen, dass den Dreieckinhalt man nach der Formel, (1) wo die Höhe zur Seite BC ist, berechnen kann. Es gilt weiter, dass sin (2) 11

12 a také sin. (3) Dosadíme-li do (1) vztah (2), dostaneme sin; po dosazení (3) do (1) obdržíme sin. Poslední ze tří vztahů uvedených ve větě můžeme získat např. s využitím vzorce. Příklad 3 Určete obsah trojúhelníku, je-li dáno: 25,10 dm, 63, 38. Řešení. Nejdříve pomocí sinové věty vypočítáme b, pak určíme γ a nakonec dosadíme dané a vypočtené údaje do vzorce sin. sin sin 25,1 25,1 sin sin38 sin sin63 0,8910 0, , sin ,1 17,4 sin79 217,62 0, ,6 Závěr: Obsah trojúhelníku je přibližně 213,6. 12

13 und auch sin. (3) Wenn wir in (1) die Beziehung (2) einsetzen, bekommen wir sin; Nach der Einsetzung (3) in (1) bekommen wir sin. Das letzte von den im Satz angeführten Verhältnissen kann man z.b. mit Hilfe von der Formel bekommen. Beispiel 3 Bestimmen Sie den Dreieckinhalt, wenn es angegeben ist: 25,10 dm, 63, 38. Lösung. Zuerst berechnen wir mit Hilfe vom Sinussatz b, dann bestimmen wir γ und zum Schluss setzen wir die gegebenen und berechneten Angaben in die Formel sin ein. sin sin 25,1 25,1 sin sin38 sin sin63 0,8910 0, , sin ,1 17,4 sin79 217,62 0, ,6 Schlussfolgerung: Der Dreieckinhalt ist ungefähr 213,6. 13

14 Cvičení: 1. Větu sinovou lze formulovat také takto: poměr délek dvou stran v trojúhelníku se rovná poměru hodnot sinů velikostí protilehlých úhlů. Uměl byste upravit vztah ( ) tak, aby toto znění vyjadřoval? 2. Dokažte sinovou větu pro případ pravoúhlého trojúhelníku. 3. Určete délky zbývajících stran a velikosti zbývajících vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jeli dáno: a) 20 cm, 45, 30 b) 11,3 cm, 1,135, 0,611 c) 8,6 mm, 11,4 mm, d) 0,72 dm, 0,37 dm, 1, Určete velikost všech vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, je-li 35, 2 5. Určete obsah trojúhelníku ABC, je-li dáno: a) 6,4 dm, 4,7 dm, 68 d) 12,8 m, 9,6 m, 0, Kosinová věta Sinovou větu můžeme užít k určení neznámých délek stran a velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku tehdy, jestliže dva ze tří daných prvků jsou délka strany a velikost úhlu ležícího proti ní. Tato věta nám však neumožní řešit trojúhelník, ve kterém jsou dány délky dvou stran a velikost úhlu jimi sevřeného. V uvedeném případě můžeme použít kosinovou větu. 14

15 Übungen: 1. Den Sinussatz kann man auch so formulieren: das Verhältnis von Längen zwei Dreieckseiten ist dem Verhältnis der Sinuswerte von Größen von gegenüberliegenden Winkeln gleich. Könnte Sie das Verhältnis ( ) so bearbeiten, damit das diese Fassung ausdrückt? 2. Beweisen Sie den Sinussatz für den Fall des Rechtwinkeldreieckes. 3. Bestimmen Sie die Längen von den übrigen Seiten und die Größen von den übrigen Innenwinkeln des Dreiecks ABC, wenn es gegeben ist: a) 20 cm, 45, 30 b) 11,3 cm, 1,135, 0,611 c) 8,6 mm, 11,4 mm, d) 0,72 dm, 0,37 dm, 1, Bestimmen Sie die Größen aller Innenwinkeln des Dreiecks ABC, wenn es gegeben ist: 35, 2 5. Bestimmen den Inhalt des Dreiecks ABC, wenn es gegeben ist: a) 6,4 dm, 4,7 dm, 68 d) 12,8 m, 9,6 m, 0, Kosinussatz Den Sinussatz kann man zur Bestimmung von unbekannten Dreieckseitenlängen und - Innenwinkelgrößen zu der Zeit nutzen, wenn zwei von drei gegebenen Elementen die Seitenlänge und die gegenüber der Seite liegende Winkelgröße sind. Dieser Satz ermöglicht uns aber nicht das Dreieck zu lösen, in dem die Längen von zwei Seiten und die Größe des von ihnen eingeschlossenen Winkels gegeben sind. In diesem Fall können wir den Kosinussatz nutzen. 15

16 Kosinová věta Pro každý trojúhelník ABC, jehož vnitřní úhly mají velikosti α,β,γ a strany délky a, b, c platí: a) 2bc cos b) 2ca cos c) 2ab cos Příklad 1 Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jehož délky stran jsou 6,9 mm, 4,3 mm, 3,1 mm. Řešení. Využijeme např. nejprve část a) kosinové věty k výpočtu α: 2bc cos Z toho cos,,,,, 0,7318. Odtud 137 Velikost úhlu β, můžeme opět vypočítat z kosinové věty, část b). (Mohli bychom také použít sinovou větu, neboť známe dvě strany a velikost úhlů proti jedné z nich.) 2ab cos Z toho Odtud plyne cos,,,,, 0,

17 Kosinussatz Für jedes Dreieck ABC, dessen Innenwinkelgrößen α,β,γ und Seitenlängen a, b, c sind, gilt: a) 2bc cos b) 2ca cos c) 2ab cos Beispiel 1 Berechnen Sie die Innenwinkelgrößen des Dreiecks ABC, dessen Seitenlängen 6,9 mm, 4,3 mm, 3,1 mm sind. Lösung: Wir nutzen z.b. zuerst den Teil a) des Kosinussatzes zur Berechnung von α: 2bc cos Daraus Von hier 137 cos,,,,, 0,7318. Die Winkelgröße β, kann man wieder aus dem Kosinussatz berechnen, der Teil b). (Wir könnten auch den Sinussatz nutzen, denn wir zwei Seiten und die Größe des gegenüber einer von ihnen liegenden Winkels kennen.) Daraus 2ab cos Von hier folgt cos,,,,, 0,

18 Pro γ platí: Závěr: 137, 25 10, 17 50, Příklad 2 V trojúhelníku ABC je 51,34 cm, 34,75 cm, Vypočítejte c, α, β. Řešení. Nejprve užitím kosinové věty určíme c: 2cos51,34 34, ,34 34,75 cos ,24 48,03 cm Pomocí sinové věty určíme nyní např. bychom ovšem mohly vypočítat také z části a kosinové věty : sin sin sin sin 34,75 48,03 sin ,6530 Odtud ; ; číslo však nemůže být velikostí vnitřního úhlu ABC ( a tedy, protože proti kratší straně leží menší úhel). Platí tedy, že Zbývá určit α: Závěr: 48,03, 40 46,

19 Für γ gilt: Schlussfolgerung: 137, 25 10, 17 50, Beispiel 2 Im Dreieck ABC ist 51,34 cm, 34,75 cm, Berechnen Sie c, α, β. Lösung: Zuerst mit dem Kosinussatz bestimmen wir c: 2cos51,34 34, ,34 34,75 cos ,24 48,03 cm Mit Hilfe des Sinussatzes bestimmen wir jetzt z.b. könnten wir aber auch aus dem Teil a des Kosinussatzes berechnen: sin sin sin sin 34,75 48,03 sin ,6530 Von hier ; ; Zahl kenn aber nicht die Größe des Innenwinkels ABC sein ( also, weil gegenüber der kürzeren Seite das kürzere Winkel liegt). Es gilt also, dass Es bleibt übrig α zu bestimmen: Schlussfolgerung: 48,03, 40 46,

20 Cvičení: 1. Určete délky zbývajících stran a velikostí zbývajících vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, je li dáno: a) 16,9 mm, 21,82 mm, 19,4 mm b) 2,6 dm, 2,4 dm, 1,8 dm c) 64,1cm, 29,3cm, d) 0,15cm, 0,27m, Vypočítejte velikost největšího nitřního úhlu trojúhelníku ABC, v němž je 74, 53m, 45m. 3. Určete velikost úhlu ACB v trojúhelníku ABC, pro který platí: a) b) z praxe. 4 Užití trigonometrie v praxi Uvedeme několik příkladů možností využití trigonometrických vzorců při řešení úloh Příklad 1 Nosník KLM a rameny KM a LM je upevněn na svislé stěně (viz. obr.), 35, 72. V bodě M je nosník zatížen břemenem o tíze 15000N. Vypočítejte velikost tahu na rameno KM nosníku a velikost tlaku na rameno LM, tj. velikosti sil a. 20

21 Übungen: 1. Bestimmen Sie die Längen von den übrigen Seiten und die Größen von den übrigen Innenwinkeln des Dreiecks ABC, wenn es folgendes gegeben ist: a) 16,9 mm, 21,82 mm, 19,4 mm b) 2,6 dm, 2,4 dm, 1,8 dm c) 64,1cm, 29,3cm, d) 0,15cm, 0,27m, Berechnen Sie die Größe des Innenwinkels des Dreiecks ABC, in dem 74, 53m, 45m sind. 3. Bestimmen Sie die Winkelgröße ACB im Dreieck ABC, für das folgendes gilt: a) b) 4 Verwendung der Trigonometrie in der Praxis Wir führen ein paar Möglichkeiten der Verwendung von trigonometrischen Formeln beim Lösen von praktischen Aufgaben an. Beispiel 1 Der Träger KLM mit den Armen KM und LM ist am senkrechten Wand befestigt (sieh das Bild), 35, 72. Im Punkt M ist der Träger mit der Last mit dem Gewicht 15000N belastet. Berechnen Sie die Ziehungsgröße auf den Arm KM des Trägers und die Druckgröße auf den Arm LM, d.h. die Größen der Kräfte und. 21

22 Obr.4.1. Řešení. MNOP je rovnoběžník (jde o tzv. rovnoběžník sil). Je tedy (viz obr.),, 180 Obr.4.2. Určíme nyní velikosti obou hledaných sil; užijeme sinovou větu: a)

23 Bild 4.1. Lösung: MNOP ist ein Parallelogramm (es handelt sich um sgn. Parallelogramm der Kräfte). Es ist also,, 180 (Sie das Bild) Bild 4.2. Wir bestimmen jetzt die Größen von beiden gesuchten Kräften; wir nutzen den Sinussatz: a)

24 b) Závěr: Velikost síly je přibližně 14300N, velikost síly se rovná přibližně 23700N. Příklad 2 Je třeba určit vzdálenost míst U a V, která jsou oddělená rybníkem. K tomuto účelu byla od místa U vytyčená přímá trasa se stanovišti K a L (viz obr. 2.55). Bylo naměřeno: , ; vzdálenost míst U, K je 110 metrů, vzdálenost K, L je 65 metrů. obr.4.3. Řešení. Pomocí sinové věty nejprve určíme délku strany VL v trojúhelníku LKV a potom užitím kosinové věty vypočteme délku strany UV v trojúhelníku LUV. V trojúhelníku LKV je 180 a Podle sinové věty je: sin sin sin sin 65 sin sin

25 b) Schlussfolgerung: Die Kraftgröße ist ungefähr 14300N, die Kraftgröße ist ungefähr 23700N gleich. Beispiel 2 Es ist nötig, die Entfernung von zwei Stellen U und V zu bestimmen, die von einem Teich getrennt. Zu diesem Zweck wurde von der Stelle U eine gerade Trasse mit den Standorten K und L abgesteckt (sieh das Bild 2.55). Es wurde abgemessen: , ; die Entfernung der Stellen U, K ist 110 Meter, die Entfernung K, L ist 65 Meter. Bild 4.3. Lösung: Mit Hilfe des Sinussatzes bestimmen wir zuerst die Seitenlänge VL im Dreieck LKV und dann mit der Verwendung des Kosinnussatzes berechnen wir die Seitenlänge UV im Dreieck LUV. Im Dreieck LKV ist 180 und Nach dem Sinussatz ist: sin sin sin sin 65 sin sin

26 V trojúhelníku VLU platí podle kosinové věty: 2 sin cos Závěr: Vzdálenost míst U a V je přibližně 347 metrů. Cvičení: 1. Kosmická loď byla spatřena v určitém okamžiku pod výškovým úhlem o velikosti a její vzdálenost od pozorovacího místa na Zemi byla 592km (viz obr.). V jaké výšce nad Zemí byla loď v okamžiku pozorování? (Poloměr Země 6378km.) Obr Je třeba zjistit výšku věže (viz obr.). Bylo naměřeno: ), 41, vzdálenost míst A, B je 14metrů. Obr

27 Im Dreieck VLU gilt nach dem Kosinussatz: VL VL VL -2 VL LU sinα cos115 30'm m 347 Schlussfolgerung: Die Entfernung der Stellen U und V ist ungefähr 347 Meter. Übungen: 1. Das Raumschiff wurde im bestimmten Augenblick unter dem Höhewinkel mit der Größe entdeckt und ihr Entfernung vom Aussichtspunkt auf der Erde 592km war (sieh das Bild). In welcher Höhe über der Erde war das Schiff im Aussichtsaugenblick? (der Radius der Erde: 6378km) Bild Es ist nötig die Turmhöhe (sieh das Bild) festzustellen. Es wurde abgemessen: ), 41, die Entfernung der Stellen A, B ist 14 Meter. Bild

28 3. Síly,, jejichž velikosti jsou po řadě 14N a 7,8N, působí v bodě A a svírájí úhel o velikosti Určete velikost síly, která působí též v bodě A a ruší účinek sil,. Obr Ze dvou oken, která jsou 8,8m nad sebou v budově stojí přímo u řeky, je vidět ve směru kolmém na tok řeky místo A na protějším břehu řeky pod hloubkovými úhly 12 50, 6 10 (viz obr.). Určete šířku řeky. Obr Z místa A ležícího 158 metrů nad vodorovnou rovinou procházející patou věže (viz obr. 2.60) je vidět vrchol B věže pod hloubkovým úhlem o velikosti a patu P věže pod hloubkovým úhlem o velikosti Určete výšku věže. Obr

29 3. Die Kräfte,, deren Größen in der Reihe 14N a 7,8N sind, wirken im Punkt A und schließen den Winkel von der Größe ein. Bestimmen Sie die Kraftgröße, die auch im Punkt A wirkt und schließt die Wirkung der Kräfte,. Bild Von zwei Fenstern, die 8,8m übereinander im Gebäude sind und sind direkt am Fluss, ist in der senkrechten Richtung auf den Flussstrom die Stelle A an dem gegenüberliegenden Flussufer unter Tiefen Winkeln 12 50, 6 10 zu sehen (sieh das Bild). Bestimmen sie die Flussbreite. Bild Von der A, die 158 m über der waagrechten Ebene liegt und durch die Turmferse geht (sie das Bild 2.60) sind der Turmgipfel B unter dem tiefen Winkel mit der Größe und die Turmferse P unter dem tiefen Winkel zu sehen. Bestimmen Sie die Turmhöhe. Bild

30 Literatura:doc. RNDr. Oldřich Odvárko a kolektiv:matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť, 3. část 30

31 Literatur: doc. RNDr. Oldřich Odvárko a kolektiv: Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť, 3. část 31

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Mechanické vlastnosti materiálů STTN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Mechanické vlastnosti Materiály

Více

M - Goniometrie a trigonometrie

M - Goniometrie a trigonometrie M - Goniometrie a trigonometrie Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující učební text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Němčina rétorika, prezentace, komunikace

Němčina rétorika, prezentace, komunikace Iva Michňová Vystudovala FF UK (obory překladatelství tlumočnictví němčina; italština). V současnosti vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH Asociace poskytovatelů sociálních služeb pořádala pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra práce a sociálních věcí dne 18. března

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen.

aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! 1. Schritt: Begrüßung Hallo. Ich heiße... O. k., wir beginnen. PREZENTACE V NĚMČINĚ aneb So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du ein Mensch! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body,

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU Projekt ŠLONY N GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol SINOVÁ KOSINOVÁ

Více

Technika v pohybu. Katalog

Technika v pohybu. Katalog Technika v pohybu TECHNIKA DIE V BEWEGT POHYBU DREH- UND OKENNÍ DK-BESCHLÄGE KOVÁNÍ Katalog Legende Legenda 0Legende Nur Pouze für pro Holzfenster dřevěná okna Verpackungseinheit Balící množství Nur Pouze

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (tištěná ISBN Grada 978-80-247-7341-4 Publishing, (elektronická verze) a.s. 2012 formátu PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o

Více

2014/15. www.energieag-wasser.at

2014/15. www.energieag-wasser.at 2014/15 www.energieag-wasser.at INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights 04 06 Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více