Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku"

Transkript

1 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Řešení složitějších úloh na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku Bakalářská práce BRNO. května 006 Barbora Kamencová

2 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce a jejím zveřejňováním. Brno, Barbora Kamencová

3 Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří mi s prací pomohli, hlavně mému vedoucímu panu RNDr. Janu Osičkovi, CSc. a panu doc. RNDr. Josefu Kalasovi, CSc..

4 Obsah Úvod 1 Vlastnosti trojúhelníku a označení Teoretická příprava ke kapitole Řešené příklady Neřešené příklady Podobnost trojúhelníků 8.1 Teoretická příprava ke kapitole Podobnost obecných trojúhelníků Podobnost pravoúhlých trojúhelníků Shodnost trojúhelníků Řešené příklady Neřešené příklady Goniometrické funkce Teoretická příprava ke kapitole Řešené příklady Neřešené příklady Řešení pravoúhlého trojúhelníku Teoretická příprava ke kapitole Řešené příklady Neřešené příklady Řešení obecného trojúhelníku Teoretická příprava ke kapitole Řešené příklady Neřešené příklady Literatura 4 1

5 Úvod Svoji bakalářskou práci jsem pojala jako sbírku příkladů z oblasti trigonometrie určenou pro střední školy. Příklady jsou složitější, na úrovni matematiky gymnázií nebo přijímacích zkoušek na vysokou školu. Sbírka je rozčleněna do pěti kapitol. V první kapitole jsem zavedla označení a základní vztahy platné v každém trojúhelníku. Druhá kapitola je věnována podobnosti pravoúhlých a obecných trojúhelníků a shodnosti trojúhelníků. Ve třetí jsou pak definovány goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a uvedeny nejčastěji používané goniometrické vzorce. V posledních dvou kapitolách se konečně dostávám k samotnému řešení trojúhelníku, v kapitole čtvrté trojúhelníku pravoúhlého, v páté obecného. Každá kapitola je rozdělena do třech částí. V první objasňuji teorii nutnou k pochopení látky a počítání následujích řešených i neřešených příkladů, tedy dalších dvou částí kapitol. Pod každým z neřešných příkladů je uveden výsledek, popř. stručně naznačen postup výpočtu. Ráda bych, aby moje sbírka byla pro případné studenty zabývající se problematikou trigonometrie nápomocná, proto jsem se snažila postupovat systematicky od jednoduššího ke složitějšímu (první tři kapitoly jako příprava ke kapitolám 4 a 5), uvedla ke každé kapitole dva až tři řešené příklady, které typově pokrývají obsah dané kapitoly, a dále dostatečné množství příkladů neřešených, sloužících k dalšímu procvičení dané látky.

6 Kapitola 1 Vlastnosti trojúhelníku a označení 1.1 Teoretická příprava ke kapitole 1 Označení V celé práci je užíváno těchto označení: ABC trojúhelník, jehož vrcholy jsou body A, B, C a, b, c strany ABC, a = BC, b = AC, c = AB S AB, S BC, S CA středy stran c, a, b α, β, γ vnitřní úhly ABC při vrcholech A, B a C t a, t b, t c těžnice na strany a, b, c v a, v b, v c výšky na strany a, b, c P a, P b, P c paty výšek v a, v b, v c ρ poloměr kružnice trojúhelníku vepsané r poloměr kružnice trojúhelníku opsané Obrázek 1.1: Označení Cyklická záměna: (A, a, α) (B, b, β) (C, c, γ) (CZ) 3

7 KAPITOLA 1. VLASTNOSTI TROJÚHELNÍKU A OZNAČENÍ 4 Základní charakteristiky trojúhelníku jako geometrického obrazce Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku Trojúhelníková nerovnost Obsah trojúhelníku Heronův vzorec Poloměr kružnice opsané Poloměr kružnice vepsané α + β + γ = 180 (1.1) a b < c < a + b (1.) S = 1 av a (1.3) S = s(s a)(s b)(s c), s = 1 (a + b + c) (1.4) r = abc 4S = bc v a (1.5) ρ = S (s a)(s b)(s c) s =, s = 1 (a + b + c) (1.6) s U vzorců (1.), (1.3) a (1.5) můžeme použít cyklickou záměnu (CZ). Klasifikace trojúhelníků podle velikosti stran rovnoramenný a = b, α = β rovnostranný a = b = c, α = β = γ = 60 podle velikosti úhlů ostroúhlý α, β, γ jsou ostré, tedy < 90 pravoúhlý α + β = 90, γ = 90 tupoúhlý jeden tupý úhel, ostatní ostré

8 KAPITOLA 1. VLASTNOSTI TROJÚHELNÍKU A OZNAČENÍ 5 1. Řešené příklady Příklad 1.1. Dokažte, že v každém trojúhelníku ABC platí: 3 4 o < t a + t b + t c < o, kde o je obvod ABC. Řešení. Užitím vlastnosti těžnic ( AT = 3 t a, kde T je těžiště) a trojúhelníkové nerovnosti postupně pro trojúhelníky ABT, BCT a AT C dostaneme nerovnice: Sečtením nerovnic (1.7), (1.8) a (1.9) dostaneme: c < 3 t a + 3 t b, (1.7) b < 3 t a + 3 t c, (1.8) a < 3 t b + 3 t c. (1.9) a + b + c < 3 t a + 3 t b + 3 t c, a + b + c < 4 3 (t a + t b + t c ), o < 4 3 (t a + t b + t c ), 3 4 o < t a + t b + t c, což je levá strana nerovnosti, kterou máme dokazovat. Obrázek 1.: Příklad 1.1 Doplníme ABC na rovnoběžníky AXBC, ABYC a ABCZ (viz obrázek (1.)).

9 KAPITOLA 1. VLASTNOSTI TROJÚHELNÍKU A OZNAČENÍ 6 Užitím trojúhelníkové nerovnosti postupně pro trojúhelníky AXC, ABY, ABZ dostaneme nerovnice: Sečteme tyto tři nerovnice a upravujeme: a + b > t c, b + c > t a, a + c > t b. a + b + c > t a + t b + t c, a + b + c > t a + t b + t c, o > t a + t b + t c, což je levá strana nerovnosti, kterou chceme dokázat. Spojením obou dosažených nerovností získáme vztah: což jsme měli dokázat. 3 4 o < t a + t b + t c < o, Příklad 1.. Mějme ABC, který má obsah S = 1890 a poměr délek stran je a : b : c = = 17 : 5 : 8. Určete délky stran a, b, c. Řešení. Daný poměr a : b : c = 17 : 5 : 8 můžeme rozepsat a strany ABC potom vyjádřit pomocí strany a: a, b = 5 8 a, c = a. Dále využijeme vzorce (1.4) pro výpočet obsahu trojúhelníku: Vyjádříme s pomocí a: S = s (s a)(s b)(s c). s = 1 (a + b + c) = 1 5 (a + 17 a a) = = a ( ) = a. Dosadíme: S = 35 s (s a)(s b)(s c) = 17 a (35 1) a ( ) a ( ) a = = a4 = 10 a 17. Pak tedy: S = 10 a = 10 a 17 a = 601 a = 51.

10 KAPITOLA 1. VLASTNOSTI TROJÚHELNÍKU A OZNAČENÍ 7 Dosazením do zadaného poměru vypočítáme ostatní strany ABC: Strany ABC jsou: a = 51, b = 75, c = Neřešené příklady b = 5 17 a = 5 51 = 75, 17 c = 8 17 a = 8 51 = Příklad 1.3. Průsečík os úhlů α, β v ABC označme O. Dokažte: AOB = γ. Řešení. Pomocí vlastnosti, že součet vnitřích úhlů v je 180. Příklad 1.4. Vypočítejte úhly, které svírají výšky v a, v b a v c v rovnostranném trojúhelníku ABC. Řešení. Výšky svírají úhel 10. Příklad 1.5. Dokažte, že v každém ostroúhlém trojúhelníku je každá z výšek menší než polovina obvodu. Řešení. Užitím nerovnosti pro AP c C. Podobně pro ostatní výšky. Příklad 1.6. Urči výšku v a rovnostranného trojúhelníku ABC, jehož obsah je trojnásobkem obvodu. Řešení. v a = 6. Příklad 1.7. V ABC platí: a = 130, b = 140, c = 150. Určete velikost výšky v b. Řešení. Pomocí vzorce (1.4), v b = 10. Příklad 1.8. Vnitřní úhly ABC α, β, γ jsou v poměru : 3 : 5. Určete jeho vnější úhly α, β, γ. Řešení. α = 144 ; β = 16 ; γ = 90.

11 Kapitola Podobnost trojúhelníků.1 Teoretická příprava ke kapitole.1.1 Podobnost obecných trojúhelníků Definice.1. Dva trojúhelníky jsou podobné, jestliže úhly jednoho jsou stejně velké jako úhly druhého. Značíme: ABC A B C. Věta.. ABC a A B C jsou podobné, právě když: 1. shodují se ve dvou úhlech úú. shodují se v poměru dvou stran a úhlu jimi sevřeném sús 3. shodují se v poměru dvou stran a úhlu proti větší z nich Ssú Věta.3. a, b, c a a, b, c jsou odpovídající si strany dvou podobných trojúhelníků, pak platí: a : b : c = a : b : c. Věta platí i obráceně..1. Podobnost pravoúhlých trojúhelníků Věta.4. Dva pravoúhlé trojúhelníky jsou podobné, jestliže mají kromě pravého úhlu jeden úhel shodné velikosti. Poznámka. Věta (.3) platí samozřejmě i pro pravoúhlé trojúhelníky..1.3 Shodnost trojúhelníků Věta.5. ABC a A B C jsou shodné, právě když se shodují: 1. ve všech stranách sss. ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném sús 3. ve dvou stranách a úhlu proti větší z nich Ssú 4. v jedné straně a úhlech k ní přilehlých úsú Značíme pak: ABC = A B C. 8

12 KAPITOLA. PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ 9. Řešené příklady Příklad.1. Dokažte vztahy (níže uvedené jako Euklidovy věty): v c = c a c b, a = c c a, b = c c b. Obrázek.1: Příklad.1 Řešení. Budeme si všímat ABC, ACP c a CBP c, které vzniknou rozdělením ABC výškou v c (P c je pata kolmice). Podle věty úú jsou ACP c a CBP c podobné (oba trojúhelníky jsou pravoúhlé, přičemž BCP c = 90 (90 CAP c ) = CAP c ). Platí tedy: c a v c = v c c b v c = c a c b. Pro důkaz dalšího vztahu a = c c a je důležité, že ABC a ACP c jsou podle věty uu podobné (oba jsou pravoúhlé a je patrné, že P c BC = ABC ). Proto: a c a = c a Analogicky pak dokážeme i vztah: b = c c b. a = c c a. Příklad.. Mějme dva podobné trojúhelníky, ABC A B C. Jeden z nich má obvod o = 48, strany druhého jsou po řadě o 6, 8 a 10 větší než strany prvního. Vypočítejte délky stran obou trojúhelníků. Řešení. Ze zadání víme, že: O ABC = a + b + c = 48 a a = a + 6, b = b + 8, c = c Pak tedy: O A B C = a + b + c = (a + 6) + (b + 8) + (c + 10) = = (a + b + c) + ( ) = O ABC + 4 = = 7. Z podobnosti ABC a A B C plyne poměr podobnosti: O A B C O ABC = 7 48 = 3.

13 KAPITOLA. PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ 10 Pro a pak platí: a a = 3 a + 6 a = 3 a = 1. Dosazením do zadaného vztahu: a = a + 6 = = 18. Analogickým postupem se dopracujeme k b, c, b, c : b = 16, b = 4, c = 0, c = 30. Strany ABC jsou: a = 1, b = 16 a c = 0, Strany A B C jsou: a = 18, b = 4 a c = Neřešené příklady Příklad.3. Je dán pravoúlhý trojúhelník ABC, kde a = 4, b = 3. Vypočítejte poloměr kružnice k, která má střed na přeponě c, prochází bodem A a dotýká se přímky BC. Řešení. r = Příklad.4. V libovolném trojúhelníku ABC označme M průsečík osy úhlu BCA (γ) se stranou AB. Označme AM = x, MB = y. Dokažte, že: x y = b a. Řešení. Využitím: P b MC = P a MC. Příklad.5. Bodem M ležícím uvnitř ABC jsou vedeny tři přímky rovnoběžné s jeho stranami. Tyto přímky rozdělují ABC na šest částí, z nichž tři jsou trojúhelníky. Jejich obsahy označme postupně P 1, P a P 3. Dokažte, že platí: P = ( P 1 + P + P 3 ), kde P je obsah ABC. Řešení. Uvažované trojúhelníky jsou podobné s ABC, proto platí: P P 1 = p 1, kde p AB 1 je první z úseků, který vytínají rovnoběžky se stranami BC a CA na straně AB. Podobně pro další dva a vzniklé rovnice sečteme. Příklad.6. Mějme dva podobné trojúhelníky ABC a A B C. Jeden z nich má obvod o = 100, strany druhého jsou po řadě o 8, 14 a 18 větší než strany prvního. Vypočítejte délky stran prvního i druhého. Řešení. ABC: a = 0; b = 35; c = 45. A B C : a = 8; b = 49; c = 63. Příklad.7. Vypočtěte výšku továrního komína, jehož stín je 45 m dlouhý. Na tovární dvůr, kam stín padá, vrhá současně svislá tyč délky 1, 5 m stín dlouhý 1, 1 m. Řešení. Výška továrního komína je asi 67, 5 m. Příklad.8. Do rovnostranného trojúhelníku o straně a je vepsán čtverec. Vypočítejte délku strany čtverce. Řešení. Strana čtverce je: x = a( 3 3).

14 Kapitola 3 Goniometrické funkce 3.1 Teoretická příprava ke kapitole 3 V úlohách na řešení trojúhelníků bude často využíváno goniometrických funkcí a vztahů mezi nimi, proto je nutné je zavést. V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou goniometrické funkce úhlu α definovány takto: sin α = a c, cos α = b c, tg α = a b, cot α = b a, kde a je odvěsna protilehlá úhlu α, b přilehlá odvěsna k úhlu α a c je přepona v ABC. Tabulka hodnot goniometrických funkcí pro při často užívané hodnoty α: α sin α cos α tg α cotg α Vztahy mezi goniometrickými funkcemi - goniometrické vzorce Základní vzorce sin α cos α = tg α, (3.1) sin α + cos α = 1. (3.) Vzorce pro dvojnásobný argument sin α = sin α cos α, (3.3) cos α = cos α sin α, (3.4) tg α = tg α 1 tg α. (3.5) 11

15 KAPITOLA 3. GONIOMETRICKÉ FUNKCE 1 Součtové vzorce Součty goniometrických funkcí 3. Řešené příklady sin (α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β, (3.6) cos (α ± β) = cos α cos β sin α sin β, (3.7) tg(α ± β) = tg α + tg β 1 tg α tg β. (3.8) sin α ± sin β = sin α ± β cos α + cos β = cos α + β cos α cos β = sin α + β cos α β, (3.9) cos α β, (3.10) sin α β. (3.11) Příklad 3.1. Určete zbývající dva úhly pravoúhlého trojúhelníku, v němž je jedna odvěsna aritmetickým průměrem druhé odvěsny a přepony. Řešení. Ze zadání plyne, že: b = 1 (a + c) b = a + c. (3.1) Dále víme, že v pravoúhlém ABC, kde a, b jsou odvěsny a c je přepona, platí: sin α = a c cos α = b c a = c sin α (3.13) b = c cos α. (3.14) Do (3.1) dosadíme (3.13) a (3.14) a upravíme: c cos α = c sin α + c cos α = sin α + 1. Užitím vztahu (3.) získáme rovnici: 1 sin α = sin α + 1 5sin α + sin α 3 = 0. Řešením kvadratické rovnice dostáváme kořeny: sin α 1 = 3 5, sin α = 1. Druhý kořen nevyhovuje, neboť hodnoty úhlu α musejí splňovat podmínku: α (0, 90 ). sin α = 3 5 α. = 37

16 KAPITOLA 3. GONIOMETRICKÉ FUNKCE 13 Součet úhlů v je 180, pro β tedy platí: β = 180 (α + γ). = 53. Řešením je tedy ABC, kde α. = 37, β. = 53, γ = 90. Příklad 3.. Dokažte, že pro vnitřní úhly v trojúhelníku platí: sin α + sin β + sin γ = 4 cos 1 α cos 1 β cos 1 γ. Řešení. K důkazu využijeme následující vztahy, platné pro úhly v trojúhelníku: α + β + γ = (α + β + γ) = 90 sin α + β = cos γ sin (α + β) = sin γ a postupně tyto goniometrické vzorce: (3.9), (3.3) a (3.7). Pak tedy: sin α + sin β + sin γ = sin α + sin β + sin (α + β) = = sin α + β cos α β + sin α + β = sin α + β (cos α β + cos α + β ) = = cos γ [cos (α β ) + cos (α + β )] = cos α + β = což jsme chtěli dokázat. = cos γ [(cos α cos β + sin α sin β ) + (cos α cos β sin α sin β )] = = cos γ cos α cos β = 4 cos α cos β cos γ, 3.3 Neřešené příklady Příklad 3.3. Určete ostatní úhly v pravoúhlém trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a = = 1, q = 5, 4, kde a je jedna odvěsna a q je kolmý průmět druhé odvěsny na přeponu c. Řešení. α. = 53 8 ; β. = Příklad 3.4. O pravoúhlém ABC víme, že mezi přeponou c a odvěsnou a je vztah: c a = 9 a β = 35. Určete délku strany c. Řešení. c. = 50. Příklad 3.5. Vyjádřete výraz sin 3α pomocí jednoduchého argumentu. Řešení. sin 3α = 3 sin α 4 sin 3 α.

17 KAPITOLA 3. GONIOMETRICKÉ FUNKCE 14 Příklad 3.6. Dokažte: = 1. 1+tan α 1+cot α Řešení. Pomocí vzorců (3.1), (3.). Příklad 3.7. Zjednodušte: 1 cos α sin α + sin α 1+cos α. Řešení. Pomocí vzorců (3.), (3.3), (3.4) zjednodušíme na: tg α. Příklad 3.8. Určete další úhly pravoúhlého ABC, platí-li mezi jeho stranami a, b, c: 4a 8ac + 3c = 0. Řešení. α = 30, β = 60.

18 Kapitola 4 Řešení pravoúhlého trojúhelníku 4.1 Teoretická příprava ke kapitole 4 Věty využívané při výpočtech příkladů kapitoly 4 Věta 4.1. (Pythagorova věta) Pro každý pravoúhlý ABC, kde c je přepona, a, b jsou odvěsny, platí: c = a + b. Věta 4.. (Euklidova věta o výšce) Pro každý pravoúhlý ABC, kde c je přepona, a, b jsou odvěsny, c a = BP c, c b = P c A, platí: v c = c a c b. Věta 4.3. (Euklidova věta o přeponě) Pro každý pravoúhlý ABC, kde c je přepona, a, b jsou odvěsny, c a = BP c, c b = P c A, platí: a = c c a, b = c c b. 4. Řešené příklady Příklad 4.1. Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC, kde a, b jsou odvěsny a c je přepona. Vypočtěte délky stran, jestliže: t a = 10, t b = Řešení. Z vlastností těžnic víme: BS a = S BC C = 1 b, CS CA = S AB A = 1 a. Pomocí věty (4.1) pro BCS CA a S BC CA získáme rovnice: Dosazením (4.1) do (4.) získáváme vztah: Dále dosadíme za t a a t b a řešíme rovnici: a + ( 1 b) = t b b = 4(t b a ) (4.1) ( 1 a) + b = t a a + 4b = 4t a. (4.) a + 16(t b a ) = 4t a. (4.3) a + 16(160 a ) = 400. (4.4) 15

19 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU 16 Obrázek 4.1: Příklad 4.1 Platný je pouze kořen a = 1, protože a > 0. Dosazením a do rovnice (4.1): b = 4( ) = 64 = 8. Délku přepony c dopočítáme pomocí věty (4.1): c = a + b = ABC má tedy strany: a = 1, b = 8 a c = Příklad 4.. Řešte pravoúhlý trojúhelník ABC, znáte-li úhel α = 8 a poloměr kružnice vepsané ρ =, 5. Řešení. Součet úhlů v je 180, pak tedy: β = 180 (α + γ) = 6. Obrázek 4.: Příklad 4.

20 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU 17 Z obrázku (4.) vidíme, že pro stranu b platí: CA = CX + XA = XA +ρ, přičemž XAS 1 = 1 CAB = 14. Z XAS: cotg XAS 1 = CA ρ ρ AC = ρ cotg XAS 1 + ρ AC = ρ cotg( 1 CAB ) + ρ AC =, 5(cotg ). AC = 1, 53. Z ABC: tg CAB = BC CA BC = CA tg 8. BC = 6, 7. Z věty (4.1) pak: AB = BC + AC. = 14,. Trojúhelník ABC je tedy: a. = 6, 7, b. = 1, 53 a c. = 14,. Příklad 4.3. Vypočítejte obsah pravidelného třináctiúhelníku, znáte-li poloměr kružnice vepsané ρ = 7. Řešení. Vrcholy třináctiúhelníku označme A 1...A 13, S jeho střed, a jeho stranu, P a patu kolmice ρ k a. Obrázek 4.3: Příklad 4.3 Z obrázku (4.3) vidíme, že: A 1 SP a = 1 A 1SA = 1 ( ). = 7 4.

21 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU 18 Z SP a A 1 : tg A 1 SP a = a/ ρ a = ρ tg A SP a. a = 35, 5. Vzorec pro výpočet pravidelného šestiúhelníku je: Dosazením: Obsah daného třináctiúhelníku je Neřešené příklady S 13 = 13 S = 13 1 (aρ). P 13 = 13 35, 5 7. = Příklad 4.4. Řešte pravoúhlý trojúhelník, víte-li, že poloměr kružnice vepsané ρ = a opsané r = 5. Řešení. ABC: a = 8; b = 6; c = 10. Příklad 4.5. Na vrcholu kopce je rozhledna o výšce v = 5m. Z bodu B v údolí pod kopcem jsme pod úhlem α 1 = 7 30 zaměřili její vrchol a pod úhlem α = 9 30 její patu. Vypočítejte výšku kopce. Řešení. Výška kopce je 88 m. Příklad 4.6. Řešte pravúhlý trojúhelník, jestliže znáte jeho obvod o = 176 a poloměr kružnice vepsané ρ = 1. Řešení. a. = 69, 7; b. = 30, 3; c. = 76. Příklad 4.7. Určete obsah a obvod pravidelného pětiúhelníku o úhlopříčce u = 8. Řešení. o. = 4, 7; S. = 4, 1. Příklad 4.8. Dvě kola o poloměrech r 1 = 38, r = 14, jejichž středy mají vzdálenost s = 90, jsou spojena zkříženým řemenem. Určete jeho délku d. Řešení. d. = 373, 6. Příklad 4.9. Tři shodné kružnice k 1, k, k 3 o poloměru r se vzájemně dotýkají. Vypočítejte poloměr kružnice, která se dotýká všech tří kružnic k 1, k, k 3. Řešení. Poloměr kružnice je 1 3 r ( 3 ± 3).

22 KAPITOLA 4. ŘEŠENÍ PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU 19 Příklad Do čtverce ABCD, jehož strana má délku a, je vepsán rovnostranný trojúhelník tak, že jeden jeho vrchol leží ve vrcholu C tohoto čtverce. Určete délku strany trojúhelníka. Řešení. Délka strany trojúhelníku je a ( 6 ). Příklad Určete stranu pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice o poloměru r = 1, 95. Řešení. Délka strany pětiúhelníku je asi 15,. Příklad 4.1. Úsečka S 1 S spojující střed kružnic k 1 (S 1 ; r 1 = 7), k (S ; r = 1) má délku 15. Vypočítejte délku úsečky s pojující průsečíky obou kružnic a její vzdálenosti od středů obou kružnic. Řešení. Délka úsečky je 11, vzdálenosti kružnic jsou 3 3, 13 3.

23 Kapitola 5 Řešení obecného trojúhelníku 5.1 Teoretická příprava ke kapitole 5 Pro výpočet příkladů budeme používat následující vztahy a věty: Věta 5.1. (sinová věta) V každém ABC platí: a = sin α b = sin β c = r. sin γ Věta 5.. (kosinová věta) V každém ABC platí: a = b + c bc cos α (CZ). Věta 5.3. (tangentová věta) V každém ABC platí: a b a+b α β tg =. tg α+β Věta 5.4. (Mollweidovy vzorce) V každém ABC platí: a+b c = cos α β sin γ 5. Řešené příklady, a b c = sin α β cos γ Příklad 5.1. Z pozorovatelny 15 metrů vysoké a vzdálené od břehu řeky 30 metrů se šířka řeky jeví v úhlu 15. Určete šířku řeky. Řešení. K výpočtu užijeme vztah z věty (5.1) pro B 1 B V ve tvaru: Z věty (4.1) pro P B 1 V : B 1 B = V B 1 sin B 1 V B. sin B 1 B V B 1 V = P B 1 + V P = Dále budeme potřebovat B 1 B V, pro jehož výpočet musíme nejprve určit P B 1 V : tg P B 1 V = V P P B 1 = P B 1 V =

24 KAPITOLA 5. ŘEŠENÍ OBECNÉHO TROJÚHELNÍKU 1 Obrázek 5.1: Příklad 5.1 Využitím trojúhelníkové nerovnosti postupně pro P B V, P B 1 V a vlastnosti B V P = B V B 1 + B 1 V P vypočítáme B 1 B V : B 1 B V = 180 ( V P B 1 + B V P ) = B V P = = 90 ( B V B 1 + B 1 V P ) = = 90 ( B V B 1 + (180 ( V P B 1 + P B 1 V ))) = = 90 (15 + (180 ( ))) = Dosadíme do upraveného vztahu z věty (5.1) a vypočítáme: Řeka je asi 43 metrů široká. B 1 B = 15 5 sin 15 sin B 1 B = 43. Příklad 5.. Řešte ABC s danými stranami a, b v němž platí: vzroste-li úhel sevřený stranami a a b o 30, zvětší se obsah S ABC o 4. Řešení. Spojením vztahů platných v ABC : S ABC = 1av a a sin γ = va dostáváme: b S ABC = 1 ab sin γ. Zapíšeme pro naše zadání a s užitím vzorce (3.9) upravujeme: S ABC + 4 = 1 ab sin (γ + 30 ) 1 ab sin γ + 4 = 1 ab sin (γ + 30 ) cos (γ + 15 ) = 4 = 1 ab[sin (γ + 30 ) sin γ] 4 = 1 ab[ cos (γ + 15 ) sin 15 ] 4 ab sin 15. Pak můžeme stanovit úhel γ a trojúhelník dále řešit větou kosinovou nebo tangentovou.

25 KAPITOLA 5. ŘEŠENÍ OBECNÉHO TROJÚHELNÍKU Příklad 5.3. Řešte ABC, znáte-li: v a = 75,, v b = 46, 3, γ = 54. Obrázek 5.: Příklad 5.3 Řešení. Použijeme vztahy pro funkci sin α platné v každém pravoúhlém trojúhelníku: Nejprve pro CP b B: Podobně pro AP a C: sin γ = v b a a = v b sin γ a = 46, 3 sin 54. a = 57, 3. sin γ = v a b. b = 9, 95. Pak jednoduše dopočítáme c pomocí vztahu z věty (5.): c = a + b ab cos γ c = 5661, 49. c = 75, 4. ABC je pak: a = 57, 3, b = 9, 95 a c = 75, Neřešené příklady Příklad 5.4. V ABC je dáno: c = 44, α = a osa úhlu α o = 0. Řešte ABC. Řešení. Pomocí tangentové věty: β = ; γ = ; a = 37; b = 16.

26 KAPITOLA 5. ŘEŠENÍ OBECNÉHO TROJÚHELNÍKU 3 Příklad 5.5. Řešte ABC, známe-li úhel α = 60 a plochu S ABC = 50 3, součet stran (b + c) je třikrát větší než poloměr kružnice opsané. Řešení. a = 10 3; b = 0; c = 10, β = 90, γ = 30. Příklad 5.6. Tři kružnice k 1 = 1, k = a k 3 = 3 se vzájemně dotýkají vně. Určete obsah plochy ležící mezi kružnicemi. Řešení. S. = 0, 464. Příklad 5.7. Od paty vysílací věže F stojící na kopci byla ve směru dolů po svahu změřena vzdálenost F B = 56 m a dále za bod B ve stejném směru vzdálenost BA = 38 m. Vrchol vysílací věže H byl postupně z bodů A, B (z vodorovné polohy) zaměřen v úhlech α =, β = 3. Určete výšku věže i úhel sklonu kopce. Řešení. Výška je 30, 5 m, úhel sklonu Příklad 5.8. Stanovte největší úhel ABC, jehož strany tvoří aritmetickou posloupnost a jehož plocha je o 3 trojúhelníku rovnostranného o stejném obvodu. 5 Řešení. Největší úhel ABC je γ = 10. Příklad 5.9. Řešte trojúhelník, jehož plocha je P a jehož vrcholy dělí obvod kružnice opsané v poměru : 3 : 4. Řešení. α = 40 ; β = 60 ; γ = 80 P sin α ; a = sin β sin γ. Příklad Určete délky stran b, c trojúhelníku ABC, je-li dáno: a = 8,, t a = 18, 4 a v b = 6, 8. Řešení. b. = 17, c. = 37,. Příklad V ABC je dáno: a + b + c = 71, 5, α = 43 4, β = Určete strany a, b, c. Řešení. ABC: a. = 19, 7; b. = 3, 5; c. = 8, 3. Příklad 5.1. Určete poloměr kružnice k procházející body B, C a středem kružnice ABC vepsané O, znáte-li a = BC a α = CAB. Řešení. Poloměr kružnice k je a. cos α

27 Literatura [1] Benda, P. - Skála, J.: Sbírka maturitních příkladů z matematiky, Státní pedadogické nakladatelství, 1979 [] Čermák, M. - Kamarýt, A. - Kořínková, H.: Sbírka úloh z matematiky, Nakladatelství technické literatury, 1967 [3] Herman, J. - Kučera, R. - Šimša, J.: Seminář ze středoškolské matematiky, Masarykova univerzita, Brno, 005 [4] Kubát, J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, 004 [5] Maška, O.: Matematika v úlohách II, Nakladatelství Barvič & Novotný, 1948 [6] Petáková, J.: Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, 1998 [7] Vejsada, F. - Talafous, F.: Sbírka úloh z matematiky, Státní pedagogické nakladatelství,

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

PLANIMETRIE úvodní pojmy

PLANIMETRIE úvodní pojmy PLANIMETRIE úvodní pojmy Je část geometrie zabývající se studiem geometrických útvarů v rovině. Základními stavebními kameny v rovině budou bod a přímka. 1) Přímka a její části Dvěma různými body lze vést

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º)

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º) 6 Planimetrie Planimetrie = část matematiky, která se zabývá geometrií (původně věda o měřené země) v rovině (obrazce, jejich vlastnosti, shodnost a podobnost, zobrazení). 6.1 Trojúhelník Každé tři body,

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Definice (Vzdálenost) Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. TROJÚHELNÍK PYTHAGOROVA VĚTA TROJÚHELNÍK Geodetické výpočty I. trojúhelník je geometrický rovinný útvar určený třemi

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB = BA pozitivně definitní

Více

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty

M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací

Více

n =5, potom hledejte obecný vztah. 4.5 Mnohoúhelníky PŘÍKLAD 4.2. Kolik úhlopříček má n úhelník? Vyřešte nejprve pro Obrázek 28: Tangram

n =5, potom hledejte obecný vztah. 4.5 Mnohoúhelníky PŘÍKLAD 4.2. Kolik úhlopříček má n úhelník? Vyřešte nejprve pro Obrázek 28: Tangram 4.5 Mnohoúhelníky Obrázek 28: Tangram Mnohoúhelník můžeme charakterizovat jako část roviny ohraničenou uzavřenou lomenou čarou (tj. čarou, která se skládá z na sebe navazujících úseček). Již víme, že rozlišujeme

Více

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem Shodná zobrazení Otočení Příklad 1. Jsou dány tři různé soustředné kružnice a, b a c. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby A ležel na a, B ležel na b a C ležel na c. Řešení. Zvolíme vrchol A

Více

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Příklad 1: Je dána kružnice k(o,r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu AB, jejíž délka je bodem M rozdělena v poměru 2 : 1. Sestrojte obraz

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ 7. 5. 0 Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Je každé zobrazení v rovině takové, že pro libovolné body roviny

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 <

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 < 8.. Otázka číslo Mocniny a odmocniny. b.) Zjednodušte: 6 b. b Opakování k maturitě matematika. roč. TAD : 6.) Zjednodušte: 6 6.) Vypočtěte: a. y : ( a. y ) =.) Usměrněte zlomek =.. Otázka číslo Lineární

Více

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU Projekt ŠLONY N GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol SINOVÁ KOSINOVÁ

Více

Syntetická geometrie II

Syntetická geometrie II Mnohoúhelníky Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Čtyřúhelníky Definice (Čtyřúhelník) Jsou dány čtyři body A, B, C, D v rovině, z nichž žádné tři nejsou kolineární. Čtyřúhelník ABCD

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( )

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou Další dovednosti: -iracionální nerovnice -lineární nerovnice s parametrem -kvadratické nerovnice s parametrem Možné maturitní otázky: Lineární a kvadratické nerovnice

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol STEREOMETRIE

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

Maturitní nácvik 2008/09

Maturitní nácvik 2008/09 Maturitní nácvik 008/09 1. Parabola a) Načrtněte graf funkce y + 4 - ² a z grafu vypište všechny její vlastnosti. b) Určete čísla a,b,c tak, aby parabola s rovnicí y a + b + c procházela body K[1,-], L[0,-1],

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

PYTHAGOROVA VĚTA, EUKLIDOVY VĚTY

PYTHAGOROVA VĚTA, EUKLIDOVY VĚTY Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol PYTHAGOROVA

Více

GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní. Růžena Blažková

GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní. Růžena Blažková GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní Růžena Blažková 1. Základní pojmy 1. Zvolte si čtyři různé body v rovině. Kolik různých přímek je těmito body určeno? Jak

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dáno 21 různých celých čísel takových, že součet libovolných jedenácti z nich je větší než součet deseti ostatních čísel. a) Dokažte,

Více

KRUŽNICE, KRUH, KULOVÁ PLOCHA, KOULE

KRUŽNICE, KRUH, KULOVÁ PLOCHA, KOULE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KRUŽNICE,

Více

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I .. Základní goniometrické vzorce I Předpoklady: 0 Dva vzorce, oba známe už z prváku. Pro každé R platí: + =. Důkaz: Použijeme definici obou funkcí v jednotkové kružnici: T sin() T 0 - cos() S 0 R - Obě

Více

Repetitorium z matematiky

Repetitorium z matematiky Goniometrické funkce a rovnice Repetitorium z matematiky Podzim 01 Ivana Medková 1 GONIOMETRICKÉ FUNKCE OSTRÉHO ÚHLU B odvěsna a C β c b přepona. α odvěsna A sin α a c b cos α c a tgαα b b cotg α a délka

Více

9. Planimetrie 1 bod

9. Planimetrie 1 bod 9. Plnimetrie 1 bod 9.1. Do rovnostrnného trojúhelníku ABC o strně je vepsán rovnostrnný trojúhelník DEF tk, že D AB, E BC, F CA. Jestliže obsh trojúhelníku DEF je roven polovině obshu trojúhelníku ABC,

Více

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2.

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. ČÁST MAT. OT 2. OT. Č.. 15: SHODNÁS HODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Základní útvary v rovině Bod je nejzákladnější geometrický pojem. Body zapisujeme písmeny velké abecedy: A, B, N, H, Přímka Přímky zapisujeme písmeny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ..07/.5.00/34.045 Inovujeme, inovujeme III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_3_INOVACE_CH9 ŠVP Podnikání RVP 64-4-L/5 Podnikání

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ 1 PLANIMETRIE 000/001 Cifrik, M-ZT První příklad ze zadávacích listů 1 Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, pokud je dáno: ρ

Více

c) nelze-li rovnici upravit na stejný základ, logaritmujeme obě strany rovnice

c) nelze-li rovnici upravit na stejný základ, logaritmujeme obě strany rovnice Několik dalších ukázek: Eponenciální rovnice. Řešte v R: a) 5 +. 5 - = 5 - b) 5 9 4 c) 7 + = 5 d) = e) + + = f) 6 4 = g) 4 8.. 9 9 S : a) na každé straně rovnice musí být základ 5, aby se pak základy mohly

Více

1. Planimetrie - geometrické útvary v rovině

1. Planimetrie - geometrické útvary v rovině 1. Planimetrie - geometrické útvary v rovině 1. Základní pojmy Body průsečíky čar, značí se velkými tiskacími písmeny A = B bod A je totožný (splývá) s bodem B A B různé body A, B Přímka je dána dvěma

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Trojúhelníky. a jejich různé středy. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku = 180 neboli π radiánů.

Trojúhelníky. a jejich různé středy. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku = 180 neboli π radiánů. Úvod V této knize předkládáme čtenáři základní matematické a fyzikální vzorce v přívětivé a snadno použitelné podobě. Využití čísel a symbolů k modelování, předpovídání a ovládání reality je mocnou zbraní

Více

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 1. Středy stran AC, BC označme postupně, N. Střed kružnice vepsané trojúhelníku KLC označme I. Úvodem poznamenejme, že body K, L

Více

4. GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE 4.1. GONIOMETRICKÉ FUNKCE

4. GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE 4.1. GONIOMETRICKÉ FUNKCE GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE V této kapitole se dozvíte: GONIOMETRICKÉ FUNKCE vztah mezi stupňovou a obloukovou mírou; jak jsou definovány čtyři základní goniometrické funkce:

Více

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

ELEMENTÁRNÍ GONIOMETRICKÉ A TRIGONOMETRICKÉ VĚTY

ELEMENTÁRNÍ GONIOMETRICKÉ A TRIGONOMETRICKÉ VĚTY Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKY ELEMENTÁRNÍ GONIOMETRICKÉ A TRIGONOMETRICKÉ VĚTY Učební text pro druhý ročník a sextu gymnázia a pro matematický seminář v těchto třídách Honsoft Liberec

Více

M - Planimetrie pro studijní obory

M - Planimetrie pro studijní obory M - Planimetrie pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Magická krása pravidelného pětiúhelníka

Magická krása pravidelného pětiúhelníka MUNDUS SYMBOLICUS 25 (2017) Magická krása pravidelného pětiúhelníka J. Nečas Abstract. The article presents various interesting relations in a regular pentagon and then expresses the values of goniometric

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

CVIČNÝ TEST 29. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Kateřina Nováková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 29. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Kateřina Nováková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 29 Mgr. Kateřina Nováková OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Smrk má vysokou klíčivost, jen 5 % semen nevyklíčí.

Více

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008 Internetová matematická olympiáda - 5. listopadu 008 ŘEŠENÍ ÚLOH 1. Obrazec na Obrázku 1 je složen z 44 čtverců o straně 6 mm. Bodem A veďte jedinou přímku, která daný obrazec rozdělí na dva obrazce o

Více

Úvod. Cílová skupina: 2 Planimetrie

Úvod. Cílová skupina: 2 Planimetrie PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matemati ky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování

Více

PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ (včetně stejnolehlosti)

PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ (včetně stejnolehlosti) Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol PODOBNÁ

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

DIDAKTIKA MATEMATIKY

DIDAKTIKA MATEMATIKY DIDAKTIKA MATEMATIKY GEOMETRIE PLANIMETRIE Úlohy k rozvoji geometrické představivosti Úlohy početní a důkazové Růžena Blažková, Irena Budínová Brno 2007 1 1. Základní pojmy 1. Zvolte si čtyři různé body

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

Úlohy MO z let navržené dr. Jaroslavem Švrčkem

Úlohy MO z let navržené dr. Jaroslavem Švrčkem Úlohy MO z let 1994 2012 navržené dr. Jaroslavem Švrčkem 1. Je dána polokružnice o středu S sestrojená nad průměrem AB. Sestrojte takovou její tečnu t s dotykovým bodem T (A T B), aby platilo P BCS =

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma V..1 Posloupnosti a finanční matematika Kapitola

Více

Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek

Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek Počítání v planimetrii Michal Kenny Rolínek Cílem této přednášky je obohatit vaše znalosti z planimetrie o nové metody, založené na algebraickém přístupu. Nebudeme ovšem sáhodlouze upravovat obrovskévýrazy,jakbysemohlozdát.naopaksiukážemepříklady,vnichžnástrocha

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Různé metody řešení Téma: Analytická geometrie v prostoru, vektory, přímky Autor:

Více

4.3.3 Základní goniometrické vzorce I

4.3.3 Základní goniometrické vzorce I 4.. Základní goniometrické vzorce I Předpoklady: 40 Dva vzorce, oba známe už z prváku. Pro každé R platí: + =. Důkaz: Použijeme definici obou funkcí v jednotkové kružnici: T sin() T 0 - cos() S 0 R - Obě

Více

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek Přípravný kurz - Matematika Téma: Výpočtová geometrie v rovině Klíčová slova: Phytagorova věta, obsahy a obvody rovinných útvarů, úhlopříčky a jejich vlastnosti, úhly v rovinných útvarech, převody jednotek

Více

p ACD = 90, AC = 7,5 cm, CD = 12,5 cm

p ACD = 90, AC = 7,5 cm, CD = 12,5 cm Úloha Je dán pravoúhlý trojúhelník ACD s pravým úhlem při vrcholu C, AC = 7,5 cm, CD =,5 cm. Na přímce CD určete bod B tak, aby AB = BD Řešení: Úlohu vyřešíme nejprve geometrickou konstrukcí. a) Z rozboru

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 1 bod 1 Určete průsečík P[x, y] grafů funkcí f: y = x + 2 a g: y = x 1 2, které jsou definovány na množině reálných

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině Typeset by LATEX2ε 1 8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině 8.1 Stejnolehlost (homotetie) v rovině Definice 8.1.1. Nechť jsou dány 3 různé kolineární body A, B, C. Dělicím poměrem λ = (ABC) rozumíme

Více

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

2. Vyšetřete všechny možné případy vzájemné polohy tří různých přímek ležících v jedné rovině.

2. Vyšetřete všechny možné případy vzájemné polohy tří různých přímek ležících v jedné rovině. ZS1BK_PGE1 Geometrie I: Vybrané úlohy z elementární geometrie 1. Které geometrické útvary mohou vzniknout a) jako průnik dvou polopřímek téže přímky, b) jako průnik dvou polorovin téže roviny? V případě

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo a platí nerovnost Určete, kdy nastane rovnost. a 2 + 1 a 2 a + 1 a + 1. 1. Dokažte, že pro libovolná reálná čísla x,

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dán trojúhelník ABC s tupým úhlem při vrcholu C. Osa o 1 úsečky AC protíná stranu AB v bodě K, osa o 2 úsečky BC protíná stranu AB

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti,

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti, Konstrukční úlohy Růžena Blažková, Irena Budínová Milé studentky, milí studenti, zadání konstrukčních úloh si vylosujete v semináři nebo na přednášce, u každé konstrukční úlohy proveďte: - rozbor obsahuje

Více

CVIČNÝ TEST 3. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 3. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 3 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Jsou dány intervaly A = ( ; 2), B = 1; 3, C = 0;

Více

} Vyzkoušej všechny povolené možnosti.

} Vyzkoušej všechny povolené možnosti. VZOROVÉ ŘEŠENÍ 1 2 2, 5 = 0, 5 2, 5 = 1, 25 1 2 = 0, 5 } 1, 25 0, 5 = 0, 75 256: 2 100 0, 029 = 128 2, 9 = 125, 1 1,44 (0,1)2 0,01 10 = 120 1 1,2 3600 = 0,01 3600 = 0,01 10 0, 001 3600 = 120 3, 6 = 116,

Více

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 14. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 14 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 7x 11 1 Určete hodnotu výrazu pro x = 27. 11 7x 32 2 Aritmetický průměr

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Podobnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Úhel Zvolíme-li na přímce bod, rozdělí ji na dvě polopřímky. Definice (Úhel) Systém dvou polopřímek ÝÑ VA, ÝÑ VB se společným počátečním

Více

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočítejte (7,5 10 3 2 10 2 ) 2. Výsledek zapište ve tvaru a 10 n, kde

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Podobnost Pedagogická fakulta 2017 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Úhel Zvolíme-li na přímce bod, rozdělí ji na dvě polopřímky. Definice (Úhel) Systém dvou polopřímek ÝÑ VA, ÝÑ VB se společným počátečním

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 Podobnost trojúhelníků II Předpoklady: 33 Př. 1: V pravoúhlém trojúhelníku s pravým uhlem při vrcholu sestroj výšku na stranu. Patu výšky označ. Najdi podobné trojúhelníky. Nakreslíme si obrázek:

Více

55. ročník matematické olympiády

55. ročník matematické olympiády . ročník matematické olympiády! " #%$'&( *$,+ 1. Najděte všechny dvojice celých čísel x a y, pro něž platí x y = 6 10.. Je dán rovnostranný trojúhelník ABC o obsahu S a jeho vnitřní bod M. Označme po řadě

Více