SLOVNÍK CIZÍCH SLOV T Z- 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK CIZÍCH SLOV T Z- 2013"

Transkript

1

2 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV TZ- 2013

3

4 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV TZ- 2013

5 Informace pro uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno! první vydání 2013 Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze) ISBN

6 Úvodem 5 Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, techniky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výrazy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširší veřejnost, zejména pak pro školní praxi. Autoři

7 6

8 A a 7 á po, za (po x kusech, za y korun) a-, an- předpona záporu, ne- neexistence něčeho abaka text. manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků abak, abakus starověká početní tabulka, počitadlo arch. deska na hla vi ci sloupu círk. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů abakteriální nebakteriální, bez účasti/ vlivu baktérií abandon práv. vzdání se nároků/ vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady abartróza kloub pravý abaton část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným abatyše círk. představená ženského kláštera některých řádů abaxiální odvrácený od osy, mimoosový abázie, abasie neschopnost chůze abbé [abé] círk. katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu abdérita zaostalý, omezený člověk abdikace vzdání se úřadu, trůnu odstoupení z funkce abdomen biol. břicho, podbřišek zadeček členovců abdominace ohavnost, ohyzdnost abdominalgie bolest v břišní kra- abiotrofie jině abdominální břišní abdominocentéza nabodnutí, otevření břišní dutiny abdominohysterektomie chirurgické odstranění dělohy břišní cestou abdominopatie blíže nespecifikované onemocnění břicha abdominoskopie vyšetření břišních orgánů pomocí zvláštního přístroje - endoskopu abdominoskrotální týkající se břicha a šourku abdominovaginální týkající se břicha a pochvy abdominovezikální týkající se břicha a močového měchýře abdukce odtažení, odchýlení, upažení abduktor (sval) odtahovač aberace odchylka, úchylka od normálního stavu abgébovat se s někým si zadávat, špinit se ztrácet čas zbytečným jednáním ab initio [ab inýció] od začátku abiogeneze, abiogenese samoplození, teorie vzniku živého z neživého vznik života z anorganické hmoty abionóza, abionosa vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzi kálně-chemické povahy abiotický neživý neschopný života týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí abiotrofie neschopnost k životu, vrozená méněcennost, předčasná ztráta životnosti určitých buněk nebo tkání

9 abióza abióza ukončení životních funkcí, ztráta životních pochodů abiritace uklidňování, zmírňování dráždění abiturient absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní abjudikace zamítnutí žaloby soudem soudní rozhodnutí abjurace veřejné zřeknutí se názorů (víry) právo křivá přísaha ablace snesení, odnětí, snětí, odstranění části těla/ tkáně odtávání sněhu/ ledovce ablaktace odstavení od prsu/ od kojení způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste ablativ pád vyjadřující východisko, odluku ablaut střídání samohlásek v kmeni slova, alternace ablefarie vrozené nevyvinutí nebo ztráta očního víčka ablegace vypovězení, vyobcování ablepsie slepota abnormalita nenormalita zvlášt nost, nepravidelnost, odchylka, úchylka (vrozená nebo získaná), vada, zrůdnost abnormální nenormální, neodpovídající předpisu/ pravidlu, odchylný od řádu abolice zastavení soudního řízení udělením milosti zrušení platnosti zákona abolicionizmus snaha o zrušení/ odstranění nějakého zákona/ zvyklosti, například otroctví abominace zohavení, ohyzdnost, 8 ošklivost abonent předplatitel abonmá, abonnement [abonmá] předplatné, předplacení aborální vzdálený od úst abordáž uvázání lodi u břehu a vyloďování srážka, kolize lodí způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži abort, abortus potrat, vypuzení nedonošeného plodu vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 20. týdne těhotenství abortace zakrnění aborticidní vyvolávající potrat abortivní zkracující, předčasný, způsobující potrat nevyvinutý, zakrnělý urychlující, lehce probíhající, bránící plnému rozvinutí ab ovo od počátku (od vejce) abrahámoviny padesáté narozeniny abrachie vrozené nevyvinutí horní končetiny abrachiocefalus zrůda bez horních končetin a hlavy abrachius zrůda bez vyvinutých paží abraxas gnostické označení božstva magické slovo s číselnou hodnotou 365 abraze, abrase plošné broušení, obrušování výškrab, kyretáž, seškrábání, obroušení, snesení, vyhlazování (kůže) abrazivní, abrazívní, abresivní brusný vyvolávající opotřebování, oškrábání abreakce odreagování, uvolnění potlačené emoce

10 H h habán potomek německých novokřtěnců dlouhán habanera španělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa hudební skladba téhož charakteru habdala židovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu habilitace udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent habilitovat dosáhnout hodnosti docenta hábit dlouhý řeholní oděv splývavé šaty habitace bydlení, obydlí prostředí bydliště nebo výskytu habitat místo výskytu určitého organizmu, biotop habituace snížená reakce při opakovaném dráždění orgánu postupná adaptace na podnět nebo okolí stav vyvolaný opakovaným užíváním drog s potřebou jeho pokračování a vznikem návyku habitualita vznik návyků habituální návykový, častý, často se opakující habitué [abityjé] každodenní návštěvník, stálý host habitus celkový vzhled, souhrn zjevných vlastností 271 hajduk hacienda chata venkovská usedlost hacker [hekr] počítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank hadál nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů hádes podsvětí podzemní říše mrtvých v řecké mytologii hadrom dřevní část cévního svazku rostlin hadron těžká elementární částice podléhající silné interakci hadž, hadždž, hadj [hadž], hedjdj [hadždž] pouť do Mekky hadži, hádždží, hadji [hadži] muslim, který vykonal pouť do Mekky haemorrhagica infarzace hemoragická prostoupení tkáně červenými krvinkami při zamezeném odtoku krve, přecházející až v její odumření (například infarzace tenkého střeva při trombóze mezenterické žíly) hafalgezie bolest způsobená pouze dotykem hafefobie chorobný strach z dotyku háfiz titul muslima, který zná korán zpaměti hagada, heggádá vyprávění, líčení vyprávění obsažená v talmudu hagiografie písemnictví s náměty životních osudů a činů světců hagiolatrie uctívání světců hagiotika nauka o světcích hajduch sólový mužský lidový tanec v Uhrách ozbrojený sluha, dráb uherský žoldnéř hajduk, hejduk lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně

11 hajlovat hajlovat zdravit německým pozdravem Heil hajtra kůň ve špatném stavu zchátralina hajzl záchod špatný, zlý člověk, mizera, darebák haknkrajc hákový kříž, odznak nacizmu halace odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy halacha, haláchá způsob života, chození zákonná ustanovení v talmudu halali lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu halapartna bodná a sečná zbraň halászlé [haláslé] maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami halftime [háftajm] v džezu tempo o polovinu pomalejší než předchozí sport poločas halfvolej, half-volley [háfvoli] úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy halibut platýs uzená nebo mražená úprava platýse halisteréza nedostatek minerálních solí v kostech, odvápnění kostí halit kamenná sůl halitóza páchnoucí dech, zápach úst halma desková společenská hra druh starořeckého atletického skoku halo- první část složených slov mající význam sůl, solný halo světelný kruh kolem zdroje světla, kolo kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí 272 halobiont slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy haló-efekt zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu halofilní slanomilný halofobní slanobojný, vyhýbající se slaným půdám halofyt slanomilná rostlina halogen prvek tvořící soli, elektronegativní prvky mající sedm elektronů ve valenční sféře (fluór, chlór, bróm, jód, astat) halogenace chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny halogenid binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou halogenidový související s halogenidem halogenový související s halogenem halotan tekutina užívaná k inhalační narkóze halotermy horké solné prameny haltýř dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody halucinace chorobný zdánlivý smyslový vjem, představa halucinogen droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace halucinogenní způsobující halucinační stavy halucinóza syndrom charakteristický přetrvávajícími halucinacemi halušky místní název pro různá jídla z těsta noky z těsta připra-

12 oáza O o oáza, oasa v poušti místo s vodou a bujnějším porostem obvykle osídlené klidné místo uprostřed ruchu obcekace částečná slepota obdukce pitva prováděná ke zjištění příčiny smrti obdurace ztvrdnutí obedience církevně správní podřízenost nižších duchovních vyšším obelion antropologický bod zkřížení šípového švu se spojovací linií foramina parietalia obelisk sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončený nízkým jehlanem obezita otylost obezlička zbavování se osobní odpovědnosti za nějaký čin formální výmluva obézní, obesní otylý obfuskace zatemnění, zmatení objekt předmět, věc objektiv spojná optická soustava, základní část optických přístrojů objektivita věcnost, předmětnost nezaujatost, nestrannost, objektivnost objektivizace, objektivisace snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace 522 objektivizmus, objektivismus nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru objektivní průkazný, dokázaný vyšetřovacími metodami, nestranný, nezaujatý v jednání i postojích objektivový týkající se objektivu objektový týkající se věcí, prvků, objektů samých předmětový oblace darování, poskytování darů dar oblát osoba, které je učiněna nabídka obligace závazek, povinnost cenný papír s jednoznačně určeným úrokem obligátní nutný, povinný, závazný, obligatorní obyčejný, obvyklý obligatorní závazný, povinný, nutný, obligátní obligo závazek, odpovědnost, povinnost oblikvita šikmá, skloněná poloha obliterace znehodnocení (přepsáním, razítkem) umoření, splacení závazku ucpání dutin, průchodů cév vazivovou tkání, často následkem zánětů a aterosklerózy obliterující ucpávající (například průsvit tepny) oblomovština váhavost, trpné poddávání se obnubilace bezvědomí, mrákotný stav, mdloba, ztráta vědomí obol, obolos, obolus starořecká drobná mince nepatrná peněžní částka obr-, óbr-, ober- první část složených slov mající význam velký, nadřízený, vrchní

13 obscenita neslušnost, oplzlost obscenita nemravnost, necudnost, oplzlost, obscénnost obscénní nemravný, nestydatý, oplzlý, kluzký obsedantní nutkavý, vtíravý, vyznačující se vtíravými myšlenkami observace pozorování, dohled měření observance zvykem zachovávaná pravidla zachovávání obvyklých řeholních zvyklostí observatoř pozorovací stanice obsese nutkavá myšlenka, stav, kdy jedna myšlenka soustavně naplňuje mysl, a to i přes úsilí tuto myšlenku zapudit chorobně utkvělá představa obses(ív)ní posedlý, nutkavý obsidián přírodní sopečné tmavé sklo vzniklé rychlým tuhnutím magmatu na zemském povrchu obsignace soudní zapečetění potvrzení, souhlas, zvolení obskurace zatemnění, zákal obskurní bezvýznamný, zapadlý, pokoutní nekalý, temný, podezřelý mravně závadný obskurnost bezvýznamnost nekalost, mravní závadnost obsolescence zestárnutí, opotřebování, ubytí funkcí obsoletní sešlý, zastaralý obstinace tvrdohlavost, umíněnost obstipace zácpa, ucpání obstrukce snaha zmařit něčí jednání uzavření, zamezení, překážka, neprůchodnost obstruktivní obstrukční, uzavírající, ucpávající 523 odontoklaze obturace ucpání, uzavření obverze, obverse ne vždy platný úsudek, závěr oceáno- první část složených slov mající význam oceán, moře, mořský óda oslavná lyrická báseň odaliska otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám odér vůně pach, zápach odiózní protivný, nenáviděný ódium opovržení, hana odo- první část složených slov mající význam cesta odon-, odont-, odonto- první část složených slov mající význam zuby, zubní odontoblast vysoce diferencovaná mezenchymová buňka uložená na povrchu pulpy, zúčastněná na tvorbě zuboviny odontodynie bolest zubů odontodysplazie porucha ve vývoji zubů odontofobie chorobný strach ze zubů (zvířat) odontogeneze vývoj, tvorba zubů odontogenní zubního původu odontografie popis všech zubních systémů odontohyperestézie nadměrná citlivost zubů odontoiatrie zubní lékařství odontoid útvar podobný zubu, kulovitého nebo oválného tvaru, složený ze zvápenělé hmoty, která se podobá nejspíše sekundárnímu dentinu odontoklast obrovská buňka objevující se při resorpci kořenů mléčných zubů odontoklaze fraktura zubu

14 SLOVNÍK CIZÍCH SLOV první vydání 2013 Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one ISBN

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více