ešení Teorie mezinárodního obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ešení Teorie mezinárodního obchodu"

Transkript

1 ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu ve výrob tri ek, nebo vyrobí 10 tri ek z 2 hodiny, ztímco mecko vyrobí t chto 10 tri ek z 5 hodin. je tedy produktivn jší v tri kách, mecko v utech. 2) V mecku bude utrkní sm nný pom r 60 tri ek z uto v eské republice 250 tri ek z uto. Pro tomu tk je? Jestliže chce mecko vyrobit o jedno uto více, musí získt 30 dodte ných jednotek práce. Jestliže víme, že 10 tri ek vyrobí z 5 jednotek práce, pk vezmeme-li 10 tri ek jko fyzickou jednotku, pk musí snížit výrobu tri ek o 5 t chto jednotek, to znmená o 60 tri ek (30/5*10, jedn fyzická jednotk = 10 tri ek). opk, jestliže chce eská republik vyrobit o jedno uto více, musí získt dodte ných 50 jednotek, tudíž n jejich získání musí snížit výrobu tri ek o 250 (50/2*10). 3) V jsou tedy ut drhá (m eno tri ky 250/1), v mecku levná (60/1). opk v jsou levná tri k (m eno uty 1/250), která jsou nopk drhá v mecku (1/60). Proto se tedy bude specilizovt n výrobu vývoz tri ek mecko n výrobu vývoz ut p esn podle toho, kde má kždá z t chto zemí bsolutní výhodu. Druhé odv tví, n které se zem nespecilizují (v p ípd meck tri k v p ípd ut) bude pk postupn znikt, ž ob zem dosp jí k úplné specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt v intervlu dném utrkními cenmi, tzn. mezi 60/1 250/1. Abychom ji mohli ur it p esn ji, museli bychom znát velikost ekonomiky preference spot ebitel. 5) Pokud mezinárodní cen je 100 tri ek z jedno uto, m žeme n první pohled íci, že z mezinárodního obchodu bude více profitovt eská republik, nebo mezinárodní cen se blíží utrkní cen meck. ekn me, že mci se skute n budou specilizovt n výrobu ut z nou tomu p izp sobovt i strukturu domácího pr myslu. p. se rozhodnou vyrobit o 10 ut více (by je mohli výhodn prodt do zhrni í). Pokud v ekonomice nejsou žádné volné zdroje, znmená to, že musí rušit výrobu textilu zde konkrétn musí získt 300 hodin práce, což znmená, že musí snížit výrobu textilu o 600 tri ek. Pokud p edpokládáme, že domácí nákupy ut by se nezm nily všech 10 ut vyrobených nvíc by šlo n export, dostnou z n mci 10x100, tj tri ek. Jinými slovy o 66,7% více. eši by by si mohli koupit on ch 10 ut museli vyrobit o 1000 tri ek více, by m li ím pltit. K tomu pot ebují 200 hodin práce. Pokud v ekonomice nejsou volné prcovní síly, musí omezit svoji výrobu utomobil, tj. vyrobí o 4 ut mén (4x50=200). Zprost edkovn všk z toto snížení obdrž 10 ut. I oni si tedy polepší, to o 150%. Ob zem tedy budou profitovt, více všk eská republik. 6) P i cen 122,5 tri k z jedno uto. (zokrouhleno) 1

2 Komprtivní výhody P íkld 1 1) Žádná, nelze hovo it o komprtivních výhodách zostává v produktivit v obou sektorech ve stejné mí e (400/ 200 = 4/ 2). Pokud nemáme o t chto ekonomikách žádné dlší informce, musíme p edpokládt, že zde z klsického pohledu není žádný d vod k obchodu. 2) Jedn jednotk práce v mecku vyrobí bu 400 tri ek nebo 4 ut, tj. utrkní cen by byl 100 tri ek / 1 uto. V vyrobí jedn jednotk práce 200 tri ek nebo 2 ut. Autrkní cen by tk musel být 100 tri ek / 1 uto. P íkld 2 1) Poet hodin práce potebných k výrob 1 ut Poet hodin práce potebných výrob 10 triek mecko 30 2 eská epublik 50 5 má komprtivní výhodu ve výrob ut (k výrob ut je poteb o 67% více práce než v mecku, k výrob triek o 150%), mecko ve výrob triek. 2) mecko 150 triek z 1 uto 100 triek z 1 uto 3) Po otevení se bude specilizovt n výrobu ut, mecko n výrobu triek. V se bude výrzn mnit struktur domácí ekonomiky textilní prmysl znikne, nopk utomobilový se rozšíí. V mecku dojde k opnému vývoji (rozšiovt se bude výrob triek n úkor výroby utomobil) Ob zem by tk mly podle klsik smovt ke kompletní specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt v intervlu dném domácími utrkními cenmi. Pokud nepedpokládáme více než dv zem, musí v rovnováze jedn zem vyvážet ut dovážet trik, druhá dovážet ut vyvážet trik. Pokud by byl cen mimo zmínný intervl, pk by mohl nstt situce, že by ob sousn chtly vyvážet ut dovážet trik i nopk, což je situce nerovnovážná. Konkrétní rovnovážná mezinárodní cen v rámci tohoto intervlu bude záviset n reltivní velikosti obou ekonomik n preferencích jejich spotebitel. 5) Mezinárodní cen se blíží utrkní cen, více z obchodu získá mecko. exportuje ut, mecko trik. Chce li vyrobit exportovt o 10 ut více, musí uvolnit z výroby textilu 500 hodin práce, tj. snížit výrobu triek o 1000 ks. Z tchto 10 ut si všk mže koupit 1200 triek (tj. o 20 %) opk mecko chce-li nbídnout 1200 triek, musí získt 240 hodin práce, tj. vyrobit o 8 ut mén smnou všk získá 10 ut (tj. o 25 %) Opt je obchod výhodný, obchodní bilnce vyrovnná, více z obchodu všk získá mecko. 6) Z tbulky odvozené v bodu 1 je zejmé, že produktivit eské prcovní síly zostává z nmeckou v obou odvtvích. Z tohoto dvodu bude nutn i reálná mzd eských zmstnnc nižší než mzd nmeckých zmstnnc. 2

3 7) Pro : Závr bodu 3 je do znné míry závislý n pedpokldu mobilní homogenní prcovní síly. Možnost specilizce tedy i možnost využití mezinárodní dlby práce v tk bude záviset n možnostech pesunout zmstnnce z výroby triek do výroby utomobil. Druhý pípd nemožnost pesunout zmstnnce z utomobilového prmyslu do textilu by tedy neml žádné dopdy. První pípd nemožnost pesunout zmstnnce z textilu do utomobil by byl zjímvjší. Po otevení by se vzhledem k rozdíl m mezi reltivními cenmi zejm zvýšil poprávk po eských utech, eské reltivní ceny by se zly pibližovt mezinárodním cenám, le nebyl by možný pesun prcovní síly mezi odvtvími. Výsledkem by byl mzdová diferencice rostly by mzdy ve výrob ut, kde by výrobci rádi zmstnli dodtenou prcovní sílu, klesly by mzdy v textilním prmyslu, který by elil levnjší mezinárodní konkurenci. Pro mecko: situce opná. 8) Pokud vyváží ut dováží trik pk: T T. E C A C ( CZK / Euro) A 180 0,4 10x18 0,6 Podmínk pro uvedené mzdy kurz spln n není, musely by tedy klesnout eské mzdy, nebo by musel znehodnotit eská korun. 9) Po et ut vyrobených mecko stndrdní jednotkou práce 3 1/3 500 Po et tri ek vyrobených stndrdní jednotkou práce eská republik Mezinárodní cen je n úrovni 149 tri ek z uto, blíží se k utrkní cen n mecké, více z obchodu získá. P ipome me, že exportuje ut (má v nich komprtivní výhodu) mecko tri k. Pokud bude chtít nbídnout dodte ných 10 ut n export, musí op t ob tovt 1000 tri ek p i dné mezinárodní cen jich všk z ut obdrží Trnsformuje tk 1000 tri ek n 1490 tri ek (o 49% více). mecko, by vyrobilo 1490 tri ek, musí uvolnit z výroby ut 2,98 stndrdních jednotek práce. Snížilo by tk výrobu ut o hypotetických 9,93 ks ut, všk z vyrobená tri k by dostlo 10 ut ( o 0,7 % více). Jeho zisk by tedy byl znedbtelný. P íkld 3 1) B 2) C 3) D 3

4 P íkld 4 1) A, B 2) B,C 3) C P íkld 5 1) B 2) B,D 3) A P íkld 6 1) C 2) B,D 3) A P íkld 7 1) C 2) A,B,C,D 3) A, B P íkld 8 1) A P íkld 9 2) B P íkld 10 1) A, D P íkld 11 1) Prcovní náronost výroby rketoplán (poet jednotek práce n 1 rketoplán) Prcovní náronost výroby stelit (poet jednotek práce n 10 stelit) USA usko usko má komprtivní výhodu ve výrob stelit (zostává zde o 100%), ztímco USA mjí komprtivní výhodu ve výrob rketoplán (usko zde zostává o 150%). 2) Aby USA vyrobily o jeden rketoplán více, potebují dodtených 400 jednotek práce, piemž n jejich získání je nutné, by snížily výrobu stelit o 20 x 10 kus, utrkní cen by tedy byl 200 stelit z 1 rketoplán. Podle stejné logiky, když usko bude chtít vyprodukovt o jeden rketoplán více, musí nkde získt 1000 jednotek práce. ezbývá nic jiného než snížit výrobu stelit o 25 x 10 kus, tzn. hypotetická utrkní cen je 250 stelit z jeden rketoplán. 4

5 3) USA se budou specilizovt n výrobu rketoplán usko n výrobu stelit. V USA postupn bude znikt výrob stelit výrob rketoplán se rozší í. Opk bude prvdou v usku, kde bude znikt výrob rketoplán rozši ovt se výrob stelit. Ob zem pk dosp jí dle klsik k úplné specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt mezi utrkními cenmi jednotlivých ekonomik, tzn. mezi 200 stelity z 1 rketoplán 250 stelity z 1 rketoplán. Kdyby totiž neexistovlo více zemí, než tyto dv nstl by rovnováh, musel by jedn ze zemí dovážet stelity vyvážet rketoplány druhá vyvážet stelity dovážet rketoplány. Pokud by se cen nepohybovl v dném intervlu, pk by bylo možné, by nstl situce, kdy by jk usko tk USA cht ly sou sn vyvážet stelity dovážet rketoplány nopk, což je situce nerovnovážná. Abychom mohli cenu ur it p esn ji v rámci dného intervlu, museli bychom mít informce o reltivní velikosti obou ekonomik o preferencích spot ebitel ( v tomto p ípd prvd podobn vlády) 5) Z obchodu budou profitovt ob zem, le mezinárodní cen 220 stelit z 1 rketoplán se blíží více utrkní cen USA, tudíž z obchodu bude více profitovt usko. Pokud by totiž USA snížily výrobu stelit o 400 kus, zbyde jim 40 x 20 =800 jednotek práce, se kterými mohou vyrobit o 2 rketoplány více (800 / 400). Z tyto dv rketoplány by ovšem n mezinárodním trhu nkoupily 440 stelit, tedy o 10% více. Aby usko mohlo zvýšit výrobu stelit o 440 kus, pot ebuje k tomu 1760 jednotek práce. K jejich získání musí snížit výrobu rketoplán o hypotetických 1,76 kusu. Prost ednictvím obchodu všk získá 2 rketoplány, tedy 14% více. 6) Z tbulky je jsn vid t, že produktivit ruské prcovní síly zostává z merickou v obou odv tvích. Z tohoto d vodu bude i reálná mzd ruských prcovník nižší než mzd merických zm stnnc. 7) Možnost specilizce tedy i možnost využití MDP v usku bude záviset n možnostech p esunout zm stnnce z výroby rketoplán do výroby stelit. Pokud budu moci p esouvt zm stnnce pouze z výroby rketoplán do výroby stelit, nem lo by to v této situci žádné dopdy, pokud všk budu moci p esouvt zm stnnce jen z výroby stelit do výroby rketoplán, pk se po otev ení z ejm zvýší poptávk po ruských stelitech, ruské reltivní mzdy se z nou p ibližovt mezinárodním cenám, le nebude možný p esun zm stnnc mezi odv tvími. Výsledkem bude mzdová diferencice, porostou mzdy ve výrob stelit, kde by cht li zm stnvtelé zm stnt dodte nou prcovní sílu, klesly by mzdy ve výrob rketoplán, která by elil levn jší mezinárodní konkurenci. 8) Pro tyto dv obchodující ekonomiky by m lo pltit dle klsických p edpokld : USA us us USA. E USA S us S us 0,4 USA. E 0,5 5

6 Podmínk spln n není. Musely by klesnout ruské mzdy nebo znehodnotit rubl. 9) P i cen 223,6 stelit z jeden rketoplán. 10) Po et rketoplán z jednotku práce Po et stelit z jednotku práce USA 2 ½ 500 usko ) Odpov di identické, jen pozor u ot. 8, prcovní náro nost je p evrácená hodnot produktivity práce. P íkld 12 1) Prcovní náronost výroby ut (poet jednotek práce n 1 utomobil) Prcovní náronost výroby triek (poet jednotek práce n 100 triek) mecko eská republik ) má komprtivní výhodu ve výrob triek (zostává zde v produktivit pouze o 25%), mecko ve výrob utomobil (zde zostává o 100%) 3) Aby mci byli schopni vyrobit o 1 utomobil více, potebují dodtených 100 jednotek práce. Aby získli tchto 100 jednotek práce, museli by snížit výrobu triek o 5x100 kus. Hypotetická utrkní cen v mecku by tedy inil 500 triek / 1 uto. Autrkní cen v by podle stejné logiky byl 800 triek / 1 uto. Tento výsledek potvrzuje závr z bodu 2. 4) se po otevení bude specilizovt n výrobu triek, mecko n výrobu ut. V se tedy bude výrzn mnit struktur domácí ekonomiky utomobilový prmysl znikne, nopk textilní prmysl se výrzn rozšíí. V mecku dojde k pesn opnému vývoji (rozšiovt se bude výrob utomobil n úkor výroby triek, která postupn znikne). Ob zem by tk mly podle klsik smovt ke kompletní specilizci. 5) Krjní meze intervlu, ve kterém se budou pohybovt mezinárodní reltivní ceny budou diktovány domácími utrkními cenmi z bodu 3. Pokud totiž nepedpokládáme existenci více než tchto dvou zemí, musí v rovnováze jedn ze zemí vyvážet ut dovážet trik, druhá dovážet ut vyvážet trik. Pokud by cen byl mimo meze dné utrkními cenmi, pk by mohl nstt situce, kdy ob zem chtjí sousn vyvážet ut dovážet trik (pop. nopk, což je jednoznn situce nerovnovážná. Konkrétní rovnovážná mezinárodní cen rámci tohoto intervlu bude záviset n reltivní velikosti obou ekonomik n preferencích jejich spotebitel. Obchod je tedy výhodný pro ob zem, zejmén všk pro (protože mezinárodní cen má blíže k utrkní cen nmecké) 6) Pokud bude umožnn obchod tchto ekonomik pi cen 600 triek z 1 utomobil, bude se specilizovt n výrobu vývoz triek mecko n výrobu vývoz 6

7 utomobil. Pokud sníží mci výrobu tri ek o 600 ks, zbude jim 60x20=1200 jednotek práce, se kterými mohou vyrobit o 12 (1200/100) ut více. Z t chto 12 ut by všk p i uvedené mezinárodní cen mohli nkoupit ž 7200 tri ek, tj. tkto nep ímo vyprodukují o 20% více. Aby mohl zvýšit výrobu tri ek o 7200 ks, pot ebuje k tomu 1800 jednotek práce, k jejich získání všk musí snížit výrobu utomobil o 9 ks. Prost ednictvím obchodu všk získá 12 ut tj. o 1/3 více. 7) Z tbulky odvozené v bodu 1 je z ejmé, že produktivit eské prcovní síly zostává z n meckou v obou odv tvích. Z tohoto d vodu bude nutn i reálná mzd eských zm stnnc nižší než mzd n meckých zm stnnc. 8) Záv r bodu 4 je do zn né míry závislý n p edpokldu mobilní homogenní prcovní síly. Možnost specilizce tedy i možnost využití mezinárodní d lby práce v tk bude záviset n možnostech p esunout zm stnnce z výroby utomobil do výroby tri ek. První zmi ovný typ omezení (nemožnost p esouvt zm stnnce z výroby tri ek do výroby utomobil ) by tedy v této situci nem l žádné dopdy, druhá možnost by byl podsttn zjímv jší po otev ení by se vzhledem k rozdíl m mezi reltivními cenmi z ejm zvýšil poptávk po eských tri kách, eské reltivní ceny by se z ly p ibližovt mezinárodním cenám, le nebyl by možný p esun prcovní síly mezi odv tvími. Výsledkem by byl mzdová diferencice rostly by mzdy ve výrob tri ek, kde by výrobci rádi zm stnli dodte nou prcovní sílu, klesly by mzdy v utomobilovém pr myslu, který by elil levn jší mezinárodní konkurenci. 9) Pokud máme dv ekonomiky, které spolu obchodují v prost edí, pro n ž pltí klsické p edpokldy, m l by pltit tto podmínk: ut ut. E CZK trik ( ) DEM trik, kde jsou prcovní náronosti mzdy, tedy v tomto pípd: 0,5 ( ). E CZK DEM 0,8 Tto podmínk není pro uvedené mzdy kurz spln n (pom r mezd korigovný kursem se zde rovná 1. Musely by tedy klesnout eské mzdy, nebo by musel znehodnotit eská korun, resp., by se musel výrzn zvýšit produktivit práce. 7

8 P íkld 13 1) mecko má komprtivní výhodu ve výrob tri ek, ve výrob utomobil ( zde doshuje stejné produktivity práce, ztímco ve výrob tri ek výrzn zostává). by tedy m l vyvážet ut dovážet tri k, mecko vyvážet tri k dovážet ut. 2) Výsledné mezinárodní ceny se budou pohybovt v intervlu diktovném domácími utrkními cenmi (pokud do obchodu nezshuje ješt n jká t etí ekonomik). V tomto p ípd budou tedy mezi 250 tri ek / 1 uto (rel. ceny v mecku) 100 tri ek / 1 uto (rel. utrkní ceny v ) 3) Pro reltivní mzdy musí pltit ( je prcovní náro nost, tj. p evrácená hodnot produktivity práce): trik trik,zde tedy. E CZK ut ( ) DEM ut 0,4 1,0. E( CZK ) DEM 4) P i mezinárodní cen 200 tri ek / 1 uto se bude specilizovt n export ut mecko n export tri ek. Pokud mecko bude pot ebovt vyrobit exportovt o 1000 tri ek více, pot ebuje k tomu 2 dodte né jednotky práce. Tyto dv dodte né jednotky práce získá snížením výroby ut o 4 ks díky obchodu všk m že dovést 5 ks (tj. 125%). Pokud bude chtít vyvézt o 5 ks ut více, pot ebuje o 2,5 jednotky práce více, tj. musí snížit výrobu textilu o 500 ks. mezinárodním trhu si všk místo toho m že z on ch 5 ut obstrt 1000 tri ek (tj. o 100% více) 5) P i úplné specilizci (ke které by p i této cen došlo ) by byl schopn vyprodukovt mximáln 20 milión ut, mecko pk 40 milird tri ek. Pom r vyráb ných tri ek k vyráb ným ut m by tk byl 2000/1 místo 100/1, které by poždovli spot ebitelé. mezinárodním trhu by tk existovl p evis nbídky tri ek p evis poptávky po utech. Situce je tk nerovnovážná nutn by vedl k r stu reltivní ceny (po et tri ek nbízených /1 uto) ž k úrovni n meckých utrkních cen. Hekscher-Ohlin Stolper-Smuelson P íkld 1 V HO teorému je d ležitý pom r K/L, nikoliv bsolutní po et jednotek práce. I když je v první zemi práce bsolutn více (jednotkou m že být zm stnnec, i hodin práce), p esto 8

9 je podíváme-li se n pom r práce kpitálu zemí, která spíše je bohtá n kpitál. Zboží náro né n práce by proto m l vyvážet druhá zem. P íkld 2 Vzácnost i nopk sndná dostupnost výrobních fktor se projeví i v jejich cen. Zem oplývjící kpitálem bude mít vysoké mzdy (práce bude vzácný výrobní fktor), zem, kde je reltivn více prcovní síly, bude mít v pomru k odmnám kpitálu mzdy nižší. Po otevení tk podle HO teorému zem A bude vyvážet prcovn nároný výrobek (textil), zem B výrobek, jehož výrob je nároná n kpitál (ocel). Výrobní nákldy zjistíme z fktorové náronosti výroby (známe poet jednotek kpitálu práce potebných n výrobu zboží) z cen výrobních fktor. V zemi A tk jsou nákldy n výrobu oceli 125 dolr nákldy n textil 100 dolr, v zemi B stojí výrob oceli 100 dolr nákldy n výrobu textilu jsou 125 dolr. Je zejmé, že závr, že zem lépe vybvená prcí (A) by ml vyvážet prcovn náronou komoditu (textil) má rcionální zákld. P íkld 3 1) Zem jsou vybveny výrobními fktory r zn. Vybvenost jednotlivými výrobními initeli tedy ovliv uje jejich cenu, tkže cen toho výrobního fktoru, kterého má zem dosttek je nízká nopk cen nedosttkového fktoru vysoká. Pokud je ekonomik uzv ená pltí tedy, že v kpitálem lépe vybvené zemi je zboží náro né n kpitál levn jší, v zemi lépe vybvené prcí nopk držší. V zemi A bude tedy levn jší práce, v zemi B bude levn jší kpitál. Prcovn náro né zboží bude tedy levn jší v zemi A držší v zemi B. 2) Pokud je pk umožn n obchod, je situce podobná jko u icrd, zem vyrábí více toho zboží, které je schopn nbídnout efektivn ji, bude jej i vyvážet., druhé komodity bude vyráb t mén bude ji dovážet. Výsledkem bude specilizce zložená n rozdílné vybvenosti výrobními fktory. Zem A je spíše bohtá n práci, bude tedy spíše vyvážet zboží náro né n práci, které je v ní levn jší, zem B je spíše bohtá n kpitál bude tedy vyvážet zboží náro né n kpitál. 3) Zem A, která má dosttek práce, pokud je uzv ená, má nízké mzdy zboží náro né n práci je levn jší. Po otev ení pk zem B, která je lépe vybvená kpitálem bude poptávt ze zem A, která je lépe vybven prcí, prcovn náro né zboží. Tím se zvýší poptávk po tomto zboží, vytl í jeho cenu nhoru výrobci je budou chtít více nbízet. P edpokldem pro zvýšení nbídky zboží náro ného n práci je získání výrobních fktoru z tímto ú elem (dodte né práce), nezbývá nic jiného, než snížit výrobu kpitálov náro ného zboží. Výrob prcovn náro ného zboží všk má vstupy v jiné proporci, než výrob kpitálov náro ného zboží. trhu výrobních fktor tk vznikne p evis poptávky po práci p evis nbídky kpitálu. V zemi A tedy mzdy porostou, odm ny kpitálu budou klest. V zemi B, která je lépe vybven kpitálem bude docházet ke stejnému procesu, resp. k op né situci, cen p vodn nedosttkového fktoru (práce) bude klest cen p vodn hojného fktoru (kpitálu) bude r st. 4) V zemi A mzdy porostou, vlstníci práce rozhodn nebudou tedy proti. 9

10 P íkld 4 Dovozní clo zdrží nádobí n domácím trhu, zvýší se cen kpitálov náro ného zboží. Výrobci budou toužit po rozší ení výroby nádobí, která je nyní pro n trktivn jší., pokud byl ekonomik n PPF, je nutno sou sn omezovt výrobu textilu. Problém bude ve struktu e poptávky nbídky n trhu výrobních fktor z výroby textilu se bude uvol ovt reltivn hodn práce málo kpitálu, výrob nádobí bude poptávt reltivn hodn kpitálu málo práce. Výsledkem bude tlk n snížení mezd nár st odm n kpitálu. P íkld 5 1) I když je v Ohlinii bsolutn více práce, je zemí která je spíše bohtá n kpitál, Heckscherie je zemí, která je spíše bohtá n práci. 2) Ohlinie je spíše bohtá n kpitál, bude tedy vyvážet kpitálov náro né zboží, Heckscherie bude nopk vyvážet prcovn náro né zboží. 3) Ohlinie, která má dosttek kpitálu, pokud je uzv ená, má nízké odm ny z kpitálu zboží náro né n kpitál je levn jší. Po otev ení pk Heckscherie, která je lépe vybvená prcí bude poptávt z Ohlinie, která je lépe vybven kpitálem, kpitálov náro né zboží. Tím se zvýší poptávk po tomto zboží, vytl í jeho cenu nhoru výrobci je budou chtít více nbízet. P edpokldem pro zvýšení nbídky zboží náro ného n kpitál je získání výrobních fktoru z tímto ú elem (dodte ný kpitál), nezbývá nic jiného, než snížit výrobu prcovn náro ného zboží. Výrob kpitálov náro ného zboží všk má vstupy v jiné proporci, než výrob prcovn náro ného zboží. trhu výrobních fktor tk vznikne p evis poptávky po kpitálu p evis nbídky práce. V Ohlinii tedy porostou odm ny z kpitálu, mzdy budou klest. V Heckscherii, která je lépe vybven prcí bude docházet ke stejnému procesu, resp. k op né situci, cen p vodn nedosttkového fktoru (kpitálu) bude klest cen p vodn hojného fktoru (práce) bude r st. 4) Ano, nebo porostou odm ny z kpitálu. 10

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Teorie mezinárodního obchodu

Teorie mezinárodního obchodu Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody V následujících p íkladech p edpokládejte, že sv t funguje podle klasické teorie absolutních výhod. P íklad 1 Poet hodin práce potebných k výrob 1 auta Poet

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I. SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod 1. Základní vztahy v otevřené ekonomice Ze základních identit o struktuře výdajů na HDP je možno odvodit tyto dva vztahy: ( ) ( ) X M = Y C + I + G ( ) ( )

Více

Teorie mezinárodních ekonomických vztahů

Teorie mezinárodních ekonomických vztahů Mezinárodní obchod I. Lecture 5 Mezinárodní obchodní vztahy Teorie mezinárodních ekonomických vztahů Renata Mudrová Obsah přednášky/semináře Neoklasická teorie ředpoklady Heckscher-Ohlinův model Vývoj

Více

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE ZÁKLADY MATEMATIKY 2. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE I. P íprvní úlohy. V této sérii pot ebujete znlost výpo t následujících úloh - otestujte si ji:. Vypo ítejte neur ité integrály: ) (x 2 x + ) 2 dx

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014 TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014 Praha, říjen 2014 i ve třetím čtvrtletí 2014 pokračuje pozitivní trend ve vývoji počtu insolvenčních návrhů. Za období

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MĚSTA HABARTOV STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HABARTOV 2008-2013 OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 2 Cíle... 3 3 Výběr metody sběru dat... 3 3.1 Návrh dotazníku... 3 3.2 Metodika

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly.

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly. Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé státy jsou vzájemně

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA OBRAOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO RCADLA vtšení optického zobrzení pedešlých kpitol již víme, že pi zobrzení okmi nebo kulovými zrcdly mohou vznikt zvtšené nebo zmenšené obrzy pedmt. Pro jejich mtemtický

Více

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Role centráln lní banky při řízení hospodárnosti a plynulosti peněž ěžního oběhu Zrušen ení padesátihal tihaléře e a papírov rové dvacetikoruny Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

Věc C-95/04. British Airways plc v. Komise Evropských společenství

Věc C-95/04. British Airways plc v. Komise Evropských společenství Věc C-95/04 P British Airways plc v. Komise Evropských společenství Kasační opravný prostředek - Zneužití dominantního postavení - Letecká společnost - Dohody se zprostředkovateli služeb v cestovním ruchu

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 113/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník pozemku: zemědělský pozemek 108/89, zemědělský pozemek Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Centrální banky se opět dostávají ve střední Evropě do centra pozornosti, když situace začíná být zajímavá zejména v České republice a Maďarsku.

Centrální banky se opět dostávají ve střední Evropě do centra pozornosti, když situace začíná být zajímavá zejména v České republice a Maďarsku. www.csob.cz 25. září 2009 Česká republika ČNB podle očekávání své sazby tentokrát nezměnila 2 Naděje na nižší deficit českého rozpočtu narůstá 3 Výhled na týden Sníží MNB základní sazbu 50 bazických bodů.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

1. Stanovení sazby pomocí ISPV (viz Východisko tohoto dokumentu). 2. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu dle kapitoly 2 tohoto dokumentu.

1. Stanovení sazby pomocí ISPV (viz Východisko tohoto dokumentu). 2. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu dle kapitoly 2 tohoto dokumentu. Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) (možnosti stanovení

Více

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika 30. října 2014 Tento propagační dokument vytvořil odbor oddělení Obchody Treasury České spořitelny, a.s. Není produktem nezávislého researche. Tento dokument

Více

Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2

Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. října 2009 Česká republika Nová data z ekonomiky nahrávají nižším sazbám 2 Česká republika a Maďarsko Výnosy dluhopisů klesají v ČR i v Maďarsku 3 Výhled na týden MMB

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

Neúroda a dražší benzín za překvapivou inflací v regionu. Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2

Neúroda a dražší benzín za překvapivou inflací v regionu. Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. července 2010 Česká republika a Polsko Zatímco v ČR inflace stagnuje, v Polsku zamířila vzhůru 2 Výhled na týden MNB tentokrát nemá důvod jakkoliv zasahovat 4 Neúroda

Více

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/10_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. - 9. Poznámka: Větné členy Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Větné členy Vzorové věty 1. věta Přišel jsem k domu rodičů. 2. věta

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0 4.Rozvody cizinců Třetím analyzovaným procesem je rozvodovost. Zatímco se počet sňatků pohyboval na úrovni minimálně 5 tis. ročně, z grafu 21 je patrné, že počet rozvodů je nižší. Ročně dojde k rozvodu

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

Kdy vzniká kurzové riziko

Kdy vzniká kurzové riziko V souvislosti s poněkud neutěšeným stavem veřejných financí v Řecku i s rozkolísaností české měny zejména vůči americkému dolaru či britské libře vzniká mezi českými firmami, které se aspoň částečně zabývají

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Proč (ne)podporovat rozšíření pravomocí ombudsmanky?

Proč (ne)podporovat rozšíření pravomocí ombudsmanky? Proč (ne)podporovat rozšíření pravomocí ombudsmanky? Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 01 Diskriminace není reálný problém.

Více

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G název zakázky: č. ev. IS VZ US: 60065031 název zadavatele: Česká školní inspekce sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČ: 00638994 právní forma: organizační složka státu Seznam dotazů a odpovědí zpracovaný

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 2 216 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro druhé čtvrtletí 216 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm Hliník je klsick mteriál v luxusních knceláfisk ch prostorách. Aby bylo moïné tvûrcûm tké v tomto prostfiedí poskytnout esteticky pfiesvûdãivé fie ení vedení knálû, existují knály pro vestvbu pfiístrojû

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A., P. BUKOVJAN. Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích.

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

energie v esk é republic e

energie v esk é republic e PRAGUE ENERGY EXCHANGE PRAGUE ENERGY EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA ENERGETICKÁ BURZA Co ovliv uje c enu elek t ric k é energie v esk é republic e Prezentace Energetické burzy Praha 18. ervence 2007

Více

Empirická literatura

Empirická literatura Empirická literatura Můžeme rozlišit 3 druhy literatury: Odhadující fiskální multiplikátory prostřednictvím makroekonomických modelů. Zkoumající expanzivní charakter některých fiskálních kontrakcí v historii.

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ Tento vzor lze použít pro smlouvy uzavírané mezi podnikateli. Zásadně ho nepoužívejte ve vztazích podnikatel-spotřebitel, v adhezních smlouvách

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Zápis z jednání komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší ze dne 25.6.2003. Přítomni: Ing.Jirásek, p.nováček, pí Hnátková, p.hlavatý, p.

Zápis z jednání komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší ze dne 25.6.2003. Přítomni: Ing.Jirásek, p.nováček, pí Hnátková, p.hlavatý, p. Zápis z jednání komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší ze dne 25.6.2003 Přítomni: Ing.Jirásek, p.nováček, pí Hnátková, p.hlavatý, p.polák Hosté: Ing.Suchánek, Ing.arch.Kremla Omluveni: p.hobl,

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 22. 2. 2013 2011/0284(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Zaměřeno na oblouk s VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru Téma kvality svařování se na základě stále více rostoucích požadavků zákazníků, norem a předpisů stává důležitějším. Například

Více

Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení)

Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení) Seznamte se s následujícím textem. Vyslovte názory, postoje,

Více

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování Školní stravování, závodní stravování v příspěvkových organizacích zřizovaných územně samosprávným celkem v oblasti školství. (metodika

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Zakázka: Zadavatel: Evropské domy v krajích stavební úpravy objektu Nový Hluchák budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové Královéhradecký

Více

Všeobecné obchodní a platební podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813 zapsaná pod sp. zn. B 5858 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dle

Více

Znalecký posudek č. 1758-43-10

Znalecký posudek č. 1758-43-10 Znalecký posudek č. 1758-43-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemky p.č. 6314 - orná půda o výměře 3150 m 2, p.č. 7615 - orná půda o výměře 25810 m 2, p.č. 7616 - trvalý travní porost o výměře 406 m2,

Více

ke sněmovnímu tisku 444

ke sněmovnímu tisku 444 Pozměňovací návrh poslance Ing. Františka Laudáta ke sněmovnímu tisku 444 V l á d n í n á v r h ZÁKONA kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských

Více

Světová ekonomika. Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik

Světová ekonomika. Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik Světová ekonomika Vymezení světové ekonomiky, podstata a vznik Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Ekonomie 06. Otázka číslo: 1. Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce:

Ekonomie 06. Otázka číslo: 1. Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce: Ekonomie 06 Otázka číslo: 1 Dohoda o dlouhodobé hospodářské, průmyslové, vědecké a technické spolupráci mezi Irákem a ČSSR byla podepsána v roce: 1969 1972 1976 1979 Otázka číslo: 2 Příjmy z cel, vybraných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

3. Vnější a vnitřní rovnováha

3. Vnější a vnitřní rovnováha 3. Vnější a vnitřní rovnováha 3.1. Zahraniční obchod V roce 25 převýšila poprvé hodnota vyváženého zboží hodnotu zboží dováženého a zahraniční obchod tak dosáhl nejlepšího výsledku v historii české ekonomiky.

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Nejčastější formy investic do lidského kapitálu

Nejčastější formy investic do lidského kapitálu Nejčastější formy investic do lidského kapitálu Hledáme veličinu (jednotku), s jejíž pomocí bychom mohli měřit velikost (výši) investice do lidského kapitálu. Zdá se, že hledání by mohlo být nejsnazší,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Helena Šafránková 1.11.2011

Helena Šafránková 1.11.2011 Helena Šafránková 1.11.2011 Právní úprava Jednotná kontaktní místa Činnosti JKM Podnikání v EU Přeshraniční poskytování služeb x usazení Regulované a neregulované povolání OSVČ přeshraniční poskytování

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka výběr délky archivace dat 7 Novinka WD Mobile pro Windows Phone 8 Soutěž 10

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka výběr délky archivace dat 7 Novinka WD Mobile pro Windows Phone 8 Soutěž 10 1/2013 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka výběr délky archivace dat 7 Novinka WD Mobile pro Windows Phone 8 Soutěž 10 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Věc: Zadávací řízení - Mateřská škola v Hevlínské dodatečné informace

Věc: Zadávací řízení - Mateřská škola v Hevlínské dodatečné informace V Boskovicích dne 14. ledna 2016 Věc: Zadávací řízení - Mateřská škola v Hevlínské dodatečné informace V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. 27 zákona

Více