ešení Teorie mezinárodního obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ešení Teorie mezinárodního obchodu"

Transkript

1 ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu ve výrob tri ek, nebo vyrobí 10 tri ek z 2 hodiny, ztímco mecko vyrobí t chto 10 tri ek z 5 hodin. je tedy produktivn jší v tri kách, mecko v utech. 2) V mecku bude utrkní sm nný pom r 60 tri ek z uto v eské republice 250 tri ek z uto. Pro tomu tk je? Jestliže chce mecko vyrobit o jedno uto více, musí získt 30 dodte ných jednotek práce. Jestliže víme, že 10 tri ek vyrobí z 5 jednotek práce, pk vezmeme-li 10 tri ek jko fyzickou jednotku, pk musí snížit výrobu tri ek o 5 t chto jednotek, to znmená o 60 tri ek (30/5*10, jedn fyzická jednotk = 10 tri ek). opk, jestliže chce eská republik vyrobit o jedno uto více, musí získt dodte ných 50 jednotek, tudíž n jejich získání musí snížit výrobu tri ek o 250 (50/2*10). 3) V jsou tedy ut drhá (m eno tri ky 250/1), v mecku levná (60/1). opk v jsou levná tri k (m eno uty 1/250), která jsou nopk drhá v mecku (1/60). Proto se tedy bude specilizovt n výrobu vývoz tri ek mecko n výrobu vývoz ut p esn podle toho, kde má kždá z t chto zemí bsolutní výhodu. Druhé odv tví, n které se zem nespecilizují (v p ípd meck tri k v p ípd ut) bude pk postupn znikt, ž ob zem dosp jí k úplné specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt v intervlu dném utrkními cenmi, tzn. mezi 60/1 250/1. Abychom ji mohli ur it p esn ji, museli bychom znát velikost ekonomiky preference spot ebitel. 5) Pokud mezinárodní cen je 100 tri ek z jedno uto, m žeme n první pohled íci, že z mezinárodního obchodu bude více profitovt eská republik, nebo mezinárodní cen se blíží utrkní cen meck. ekn me, že mci se skute n budou specilizovt n výrobu ut z nou tomu p izp sobovt i strukturu domácího pr myslu. p. se rozhodnou vyrobit o 10 ut více (by je mohli výhodn prodt do zhrni í). Pokud v ekonomice nejsou žádné volné zdroje, znmená to, že musí rušit výrobu textilu zde konkrétn musí získt 300 hodin práce, což znmená, že musí snížit výrobu textilu o 600 tri ek. Pokud p edpokládáme, že domácí nákupy ut by se nezm nily všech 10 ut vyrobených nvíc by šlo n export, dostnou z n mci 10x100, tj tri ek. Jinými slovy o 66,7% více. eši by by si mohli koupit on ch 10 ut museli vyrobit o 1000 tri ek více, by m li ím pltit. K tomu pot ebují 200 hodin práce. Pokud v ekonomice nejsou volné prcovní síly, musí omezit svoji výrobu utomobil, tj. vyrobí o 4 ut mén (4x50=200). Zprost edkovn všk z toto snížení obdrž 10 ut. I oni si tedy polepší, to o 150%. Ob zem tedy budou profitovt, více všk eská republik. 6) P i cen 122,5 tri k z jedno uto. (zokrouhleno) 1

2 Komprtivní výhody P íkld 1 1) Žádná, nelze hovo it o komprtivních výhodách zostává v produktivit v obou sektorech ve stejné mí e (400/ 200 = 4/ 2). Pokud nemáme o t chto ekonomikách žádné dlší informce, musíme p edpokládt, že zde z klsického pohledu není žádný d vod k obchodu. 2) Jedn jednotk práce v mecku vyrobí bu 400 tri ek nebo 4 ut, tj. utrkní cen by byl 100 tri ek / 1 uto. V vyrobí jedn jednotk práce 200 tri ek nebo 2 ut. Autrkní cen by tk musel být 100 tri ek / 1 uto. P íkld 2 1) Poet hodin práce potebných k výrob 1 ut Poet hodin práce potebných výrob 10 triek mecko 30 2 eská epublik 50 5 má komprtivní výhodu ve výrob ut (k výrob ut je poteb o 67% více práce než v mecku, k výrob triek o 150%), mecko ve výrob triek. 2) mecko 150 triek z 1 uto 100 triek z 1 uto 3) Po otevení se bude specilizovt n výrobu ut, mecko n výrobu triek. V se bude výrzn mnit struktur domácí ekonomiky textilní prmysl znikne, nopk utomobilový se rozšíí. V mecku dojde k opnému vývoji (rozšiovt se bude výrob triek n úkor výroby utomobil) Ob zem by tk mly podle klsik smovt ke kompletní specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt v intervlu dném domácími utrkními cenmi. Pokud nepedpokládáme více než dv zem, musí v rovnováze jedn zem vyvážet ut dovážet trik, druhá dovážet ut vyvážet trik. Pokud by byl cen mimo zmínný intervl, pk by mohl nstt situce, že by ob sousn chtly vyvážet ut dovážet trik i nopk, což je situce nerovnovážná. Konkrétní rovnovážná mezinárodní cen v rámci tohoto intervlu bude záviset n reltivní velikosti obou ekonomik n preferencích jejich spotebitel. 5) Mezinárodní cen se blíží utrkní cen, více z obchodu získá mecko. exportuje ut, mecko trik. Chce li vyrobit exportovt o 10 ut více, musí uvolnit z výroby textilu 500 hodin práce, tj. snížit výrobu triek o 1000 ks. Z tchto 10 ut si všk mže koupit 1200 triek (tj. o 20 %) opk mecko chce-li nbídnout 1200 triek, musí získt 240 hodin práce, tj. vyrobit o 8 ut mén smnou všk získá 10 ut (tj. o 25 %) Opt je obchod výhodný, obchodní bilnce vyrovnná, více z obchodu všk získá mecko. 6) Z tbulky odvozené v bodu 1 je zejmé, že produktivit eské prcovní síly zostává z nmeckou v obou odvtvích. Z tohoto dvodu bude nutn i reálná mzd eských zmstnnc nižší než mzd nmeckých zmstnnc. 2

3 7) Pro : Závr bodu 3 je do znné míry závislý n pedpokldu mobilní homogenní prcovní síly. Možnost specilizce tedy i možnost využití mezinárodní dlby práce v tk bude záviset n možnostech pesunout zmstnnce z výroby triek do výroby utomobil. Druhý pípd nemožnost pesunout zmstnnce z utomobilového prmyslu do textilu by tedy neml žádné dopdy. První pípd nemožnost pesunout zmstnnce z textilu do utomobil by byl zjímvjší. Po otevení by se vzhledem k rozdíl m mezi reltivními cenmi zejm zvýšil poprávk po eských utech, eské reltivní ceny by se zly pibližovt mezinárodním cenám, le nebyl by možný pesun prcovní síly mezi odvtvími. Výsledkem by byl mzdová diferencice rostly by mzdy ve výrob ut, kde by výrobci rádi zmstnli dodtenou prcovní sílu, klesly by mzdy v textilním prmyslu, který by elil levnjší mezinárodní konkurenci. Pro mecko: situce opná. 8) Pokud vyváží ut dováží trik pk: T T. E C A C ( CZK / Euro) A 180 0,4 10x18 0,6 Podmínk pro uvedené mzdy kurz spln n není, musely by tedy klesnout eské mzdy, nebo by musel znehodnotit eská korun. 9) Po et ut vyrobených mecko stndrdní jednotkou práce 3 1/3 500 Po et tri ek vyrobených stndrdní jednotkou práce eská republik Mezinárodní cen je n úrovni 149 tri ek z uto, blíží se k utrkní cen n mecké, více z obchodu získá. P ipome me, že exportuje ut (má v nich komprtivní výhodu) mecko tri k. Pokud bude chtít nbídnout dodte ných 10 ut n export, musí op t ob tovt 1000 tri ek p i dné mezinárodní cen jich všk z ut obdrží Trnsformuje tk 1000 tri ek n 1490 tri ek (o 49% více). mecko, by vyrobilo 1490 tri ek, musí uvolnit z výroby ut 2,98 stndrdních jednotek práce. Snížilo by tk výrobu ut o hypotetických 9,93 ks ut, všk z vyrobená tri k by dostlo 10 ut ( o 0,7 % více). Jeho zisk by tedy byl znedbtelný. P íkld 3 1) B 2) C 3) D 3

4 P íkld 4 1) A, B 2) B,C 3) C P íkld 5 1) B 2) B,D 3) A P íkld 6 1) C 2) B,D 3) A P íkld 7 1) C 2) A,B,C,D 3) A, B P íkld 8 1) A P íkld 9 2) B P íkld 10 1) A, D P íkld 11 1) Prcovní náronost výroby rketoplán (poet jednotek práce n 1 rketoplán) Prcovní náronost výroby stelit (poet jednotek práce n 10 stelit) USA usko usko má komprtivní výhodu ve výrob stelit (zostává zde o 100%), ztímco USA mjí komprtivní výhodu ve výrob rketoplán (usko zde zostává o 150%). 2) Aby USA vyrobily o jeden rketoplán více, potebují dodtených 400 jednotek práce, piemž n jejich získání je nutné, by snížily výrobu stelit o 20 x 10 kus, utrkní cen by tedy byl 200 stelit z 1 rketoplán. Podle stejné logiky, když usko bude chtít vyprodukovt o jeden rketoplán více, musí nkde získt 1000 jednotek práce. ezbývá nic jiného než snížit výrobu stelit o 25 x 10 kus, tzn. hypotetická utrkní cen je 250 stelit z jeden rketoplán. 4

5 3) USA se budou specilizovt n výrobu rketoplán usko n výrobu stelit. V USA postupn bude znikt výrob stelit výrob rketoplán se rozší í. Opk bude prvdou v usku, kde bude znikt výrob rketoplán rozši ovt se výrob stelit. Ob zem pk dosp jí dle klsik k úplné specilizci. 4) Mezinárodní cen se bude pohybovt mezi utrkními cenmi jednotlivých ekonomik, tzn. mezi 200 stelity z 1 rketoplán 250 stelity z 1 rketoplán. Kdyby totiž neexistovlo více zemí, než tyto dv nstl by rovnováh, musel by jedn ze zemí dovážet stelity vyvážet rketoplány druhá vyvážet stelity dovážet rketoplány. Pokud by se cen nepohybovl v dném intervlu, pk by bylo možné, by nstl situce, kdy by jk usko tk USA cht ly sou sn vyvážet stelity dovážet rketoplány nopk, což je situce nerovnovážná. Abychom mohli cenu ur it p esn ji v rámci dného intervlu, museli bychom mít informce o reltivní velikosti obou ekonomik o preferencích spot ebitel ( v tomto p ípd prvd podobn vlády) 5) Z obchodu budou profitovt ob zem, le mezinárodní cen 220 stelit z 1 rketoplán se blíží více utrkní cen USA, tudíž z obchodu bude více profitovt usko. Pokud by totiž USA snížily výrobu stelit o 400 kus, zbyde jim 40 x 20 =800 jednotek práce, se kterými mohou vyrobit o 2 rketoplány více (800 / 400). Z tyto dv rketoplány by ovšem n mezinárodním trhu nkoupily 440 stelit, tedy o 10% více. Aby usko mohlo zvýšit výrobu stelit o 440 kus, pot ebuje k tomu 1760 jednotek práce. K jejich získání musí snížit výrobu rketoplán o hypotetických 1,76 kusu. Prost ednictvím obchodu všk získá 2 rketoplány, tedy 14% více. 6) Z tbulky je jsn vid t, že produktivit ruské prcovní síly zostává z merickou v obou odv tvích. Z tohoto d vodu bude i reálná mzd ruských prcovník nižší než mzd merických zm stnnc. 7) Možnost specilizce tedy i možnost využití MDP v usku bude záviset n možnostech p esunout zm stnnce z výroby rketoplán do výroby stelit. Pokud budu moci p esouvt zm stnnce pouze z výroby rketoplán do výroby stelit, nem lo by to v této situci žádné dopdy, pokud všk budu moci p esouvt zm stnnce jen z výroby stelit do výroby rketoplán, pk se po otev ení z ejm zvýší poptávk po ruských stelitech, ruské reltivní mzdy se z nou p ibližovt mezinárodním cenám, le nebude možný p esun zm stnnc mezi odv tvími. Výsledkem bude mzdová diferencice, porostou mzdy ve výrob stelit, kde by cht li zm stnvtelé zm stnt dodte nou prcovní sílu, klesly by mzdy ve výrob rketoplán, která by elil levn jší mezinárodní konkurenci. 8) Pro tyto dv obchodující ekonomiky by m lo pltit dle klsických p edpokld : USA us us USA. E USA S us S us 0,4 USA. E 0,5 5

6 Podmínk spln n není. Musely by klesnout ruské mzdy nebo znehodnotit rubl. 9) P i cen 223,6 stelit z jeden rketoplán. 10) Po et rketoplán z jednotku práce Po et stelit z jednotku práce USA 2 ½ 500 usko ) Odpov di identické, jen pozor u ot. 8, prcovní náro nost je p evrácená hodnot produktivity práce. P íkld 12 1) Prcovní náronost výroby ut (poet jednotek práce n 1 utomobil) Prcovní náronost výroby triek (poet jednotek práce n 100 triek) mecko eská republik ) má komprtivní výhodu ve výrob triek (zostává zde v produktivit pouze o 25%), mecko ve výrob utomobil (zde zostává o 100%) 3) Aby mci byli schopni vyrobit o 1 utomobil více, potebují dodtených 100 jednotek práce. Aby získli tchto 100 jednotek práce, museli by snížit výrobu triek o 5x100 kus. Hypotetická utrkní cen v mecku by tedy inil 500 triek / 1 uto. Autrkní cen v by podle stejné logiky byl 800 triek / 1 uto. Tento výsledek potvrzuje závr z bodu 2. 4) se po otevení bude specilizovt n výrobu triek, mecko n výrobu ut. V se tedy bude výrzn mnit struktur domácí ekonomiky utomobilový prmysl znikne, nopk textilní prmysl se výrzn rozšíí. V mecku dojde k pesn opnému vývoji (rozšiovt se bude výrob utomobil n úkor výroby triek, která postupn znikne). Ob zem by tk mly podle klsik smovt ke kompletní specilizci. 5) Krjní meze intervlu, ve kterém se budou pohybovt mezinárodní reltivní ceny budou diktovány domácími utrkními cenmi z bodu 3. Pokud totiž nepedpokládáme existenci více než tchto dvou zemí, musí v rovnováze jedn ze zemí vyvážet ut dovážet trik, druhá dovážet ut vyvážet trik. Pokud by cen byl mimo meze dné utrkními cenmi, pk by mohl nstt situce, kdy ob zem chtjí sousn vyvážet ut dovážet trik (pop. nopk, což je jednoznn situce nerovnovážná. Konkrétní rovnovážná mezinárodní cen rámci tohoto intervlu bude záviset n reltivní velikosti obou ekonomik n preferencích jejich spotebitel. Obchod je tedy výhodný pro ob zem, zejmén všk pro (protože mezinárodní cen má blíže k utrkní cen nmecké) 6) Pokud bude umožnn obchod tchto ekonomik pi cen 600 triek z 1 utomobil, bude se specilizovt n výrobu vývoz triek mecko n výrobu vývoz 6

7 utomobil. Pokud sníží mci výrobu tri ek o 600 ks, zbude jim 60x20=1200 jednotek práce, se kterými mohou vyrobit o 12 (1200/100) ut více. Z t chto 12 ut by všk p i uvedené mezinárodní cen mohli nkoupit ž 7200 tri ek, tj. tkto nep ímo vyprodukují o 20% více. Aby mohl zvýšit výrobu tri ek o 7200 ks, pot ebuje k tomu 1800 jednotek práce, k jejich získání všk musí snížit výrobu utomobil o 9 ks. Prost ednictvím obchodu všk získá 12 ut tj. o 1/3 více. 7) Z tbulky odvozené v bodu 1 je z ejmé, že produktivit eské prcovní síly zostává z n meckou v obou odv tvích. Z tohoto d vodu bude nutn i reálná mzd eských zm stnnc nižší než mzd n meckých zm stnnc. 8) Záv r bodu 4 je do zn né míry závislý n p edpokldu mobilní homogenní prcovní síly. Možnost specilizce tedy i možnost využití mezinárodní d lby práce v tk bude záviset n možnostech p esunout zm stnnce z výroby utomobil do výroby tri ek. První zmi ovný typ omezení (nemožnost p esouvt zm stnnce z výroby tri ek do výroby utomobil ) by tedy v této situci nem l žádné dopdy, druhá možnost by byl podsttn zjímv jší po otev ení by se vzhledem k rozdíl m mezi reltivními cenmi z ejm zvýšil poptávk po eských tri kách, eské reltivní ceny by se z ly p ibližovt mezinárodním cenám, le nebyl by možný p esun prcovní síly mezi odv tvími. Výsledkem by byl mzdová diferencice rostly by mzdy ve výrob tri ek, kde by výrobci rádi zm stnli dodte nou prcovní sílu, klesly by mzdy v utomobilovém pr myslu, který by elil levn jší mezinárodní konkurenci. 9) Pokud máme dv ekonomiky, které spolu obchodují v prost edí, pro n ž pltí klsické p edpokldy, m l by pltit tto podmínk: ut ut. E CZK trik ( ) DEM trik, kde jsou prcovní náronosti mzdy, tedy v tomto pípd: 0,5 ( ). E CZK DEM 0,8 Tto podmínk není pro uvedené mzdy kurz spln n (pom r mezd korigovný kursem se zde rovná 1. Musely by tedy klesnout eské mzdy, nebo by musel znehodnotit eská korun, resp., by se musel výrzn zvýšit produktivit práce. 7

8 P íkld 13 1) mecko má komprtivní výhodu ve výrob tri ek, ve výrob utomobil ( zde doshuje stejné produktivity práce, ztímco ve výrob tri ek výrzn zostává). by tedy m l vyvážet ut dovážet tri k, mecko vyvážet tri k dovážet ut. 2) Výsledné mezinárodní ceny se budou pohybovt v intervlu diktovném domácími utrkními cenmi (pokud do obchodu nezshuje ješt n jká t etí ekonomik). V tomto p ípd budou tedy mezi 250 tri ek / 1 uto (rel. ceny v mecku) 100 tri ek / 1 uto (rel. utrkní ceny v ) 3) Pro reltivní mzdy musí pltit ( je prcovní náro nost, tj. p evrácená hodnot produktivity práce): trik trik,zde tedy. E CZK ut ( ) DEM ut 0,4 1,0. E( CZK ) DEM 4) P i mezinárodní cen 200 tri ek / 1 uto se bude specilizovt n export ut mecko n export tri ek. Pokud mecko bude pot ebovt vyrobit exportovt o 1000 tri ek více, pot ebuje k tomu 2 dodte né jednotky práce. Tyto dv dodte né jednotky práce získá snížením výroby ut o 4 ks díky obchodu všk m že dovést 5 ks (tj. 125%). Pokud bude chtít vyvézt o 5 ks ut více, pot ebuje o 2,5 jednotky práce více, tj. musí snížit výrobu textilu o 500 ks. mezinárodním trhu si všk místo toho m že z on ch 5 ut obstrt 1000 tri ek (tj. o 100% více) 5) P i úplné specilizci (ke které by p i této cen došlo ) by byl schopn vyprodukovt mximáln 20 milión ut, mecko pk 40 milird tri ek. Pom r vyráb ných tri ek k vyráb ným ut m by tk byl 2000/1 místo 100/1, které by poždovli spot ebitelé. mezinárodním trhu by tk existovl p evis nbídky tri ek p evis poptávky po utech. Situce je tk nerovnovážná nutn by vedl k r stu reltivní ceny (po et tri ek nbízených /1 uto) ž k úrovni n meckých utrkních cen. Hekscher-Ohlin Stolper-Smuelson P íkld 1 V HO teorému je d ležitý pom r K/L, nikoliv bsolutní po et jednotek práce. I když je v první zemi práce bsolutn více (jednotkou m že být zm stnnec, i hodin práce), p esto 8

9 je podíváme-li se n pom r práce kpitálu zemí, která spíše je bohtá n kpitál. Zboží náro né n práce by proto m l vyvážet druhá zem. P íkld 2 Vzácnost i nopk sndná dostupnost výrobních fktor se projeví i v jejich cen. Zem oplývjící kpitálem bude mít vysoké mzdy (práce bude vzácný výrobní fktor), zem, kde je reltivn více prcovní síly, bude mít v pomru k odmnám kpitálu mzdy nižší. Po otevení tk podle HO teorému zem A bude vyvážet prcovn nároný výrobek (textil), zem B výrobek, jehož výrob je nároná n kpitál (ocel). Výrobní nákldy zjistíme z fktorové náronosti výroby (známe poet jednotek kpitálu práce potebných n výrobu zboží) z cen výrobních fktor. V zemi A tk jsou nákldy n výrobu oceli 125 dolr nákldy n textil 100 dolr, v zemi B stojí výrob oceli 100 dolr nákldy n výrobu textilu jsou 125 dolr. Je zejmé, že závr, že zem lépe vybvená prcí (A) by ml vyvážet prcovn náronou komoditu (textil) má rcionální zákld. P íkld 3 1) Zem jsou vybveny výrobními fktory r zn. Vybvenost jednotlivými výrobními initeli tedy ovliv uje jejich cenu, tkže cen toho výrobního fktoru, kterého má zem dosttek je nízká nopk cen nedosttkového fktoru vysoká. Pokud je ekonomik uzv ená pltí tedy, že v kpitálem lépe vybvené zemi je zboží náro né n kpitál levn jší, v zemi lépe vybvené prcí nopk držší. V zemi A bude tedy levn jší práce, v zemi B bude levn jší kpitál. Prcovn náro né zboží bude tedy levn jší v zemi A držší v zemi B. 2) Pokud je pk umožn n obchod, je situce podobná jko u icrd, zem vyrábí více toho zboží, které je schopn nbídnout efektivn ji, bude jej i vyvážet., druhé komodity bude vyráb t mén bude ji dovážet. Výsledkem bude specilizce zložená n rozdílné vybvenosti výrobními fktory. Zem A je spíše bohtá n práci, bude tedy spíše vyvážet zboží náro né n práci, které je v ní levn jší, zem B je spíše bohtá n kpitál bude tedy vyvážet zboží náro né n kpitál. 3) Zem A, která má dosttek práce, pokud je uzv ená, má nízké mzdy zboží náro né n práci je levn jší. Po otev ení pk zem B, která je lépe vybvená kpitálem bude poptávt ze zem A, která je lépe vybven prcí, prcovn náro né zboží. Tím se zvýší poptávk po tomto zboží, vytl í jeho cenu nhoru výrobci je budou chtít více nbízet. P edpokldem pro zvýšení nbídky zboží náro ného n práci je získání výrobních fktoru z tímto ú elem (dodte né práce), nezbývá nic jiného, než snížit výrobu kpitálov náro ného zboží. Výrob prcovn náro ného zboží všk má vstupy v jiné proporci, než výrob kpitálov náro ného zboží. trhu výrobních fktor tk vznikne p evis poptávky po práci p evis nbídky kpitálu. V zemi A tedy mzdy porostou, odm ny kpitálu budou klest. V zemi B, která je lépe vybven kpitálem bude docházet ke stejnému procesu, resp. k op né situci, cen p vodn nedosttkového fktoru (práce) bude klest cen p vodn hojného fktoru (kpitálu) bude r st. 4) V zemi A mzdy porostou, vlstníci práce rozhodn nebudou tedy proti. 9

10 P íkld 4 Dovozní clo zdrží nádobí n domácím trhu, zvýší se cen kpitálov náro ného zboží. Výrobci budou toužit po rozší ení výroby nádobí, která je nyní pro n trktivn jší., pokud byl ekonomik n PPF, je nutno sou sn omezovt výrobu textilu. Problém bude ve struktu e poptávky nbídky n trhu výrobních fktor z výroby textilu se bude uvol ovt reltivn hodn práce málo kpitálu, výrob nádobí bude poptávt reltivn hodn kpitálu málo práce. Výsledkem bude tlk n snížení mezd nár st odm n kpitálu. P íkld 5 1) I když je v Ohlinii bsolutn více práce, je zemí která je spíše bohtá n kpitál, Heckscherie je zemí, která je spíše bohtá n práci. 2) Ohlinie je spíše bohtá n kpitál, bude tedy vyvážet kpitálov náro né zboží, Heckscherie bude nopk vyvážet prcovn náro né zboží. 3) Ohlinie, která má dosttek kpitálu, pokud je uzv ená, má nízké odm ny z kpitálu zboží náro né n kpitál je levn jší. Po otev ení pk Heckscherie, která je lépe vybvená prcí bude poptávt z Ohlinie, která je lépe vybven kpitálem, kpitálov náro né zboží. Tím se zvýší poptávk po tomto zboží, vytl í jeho cenu nhoru výrobci je budou chtít více nbízet. P edpokldem pro zvýšení nbídky zboží náro ného n kpitál je získání výrobních fktoru z tímto ú elem (dodte ný kpitál), nezbývá nic jiného, než snížit výrobu prcovn náro ného zboží. Výrob kpitálov náro ného zboží všk má vstupy v jiné proporci, než výrob prcovn náro ného zboží. trhu výrobních fktor tk vznikne p evis poptávky po kpitálu p evis nbídky práce. V Ohlinii tedy porostou odm ny z kpitálu, mzdy budou klest. V Heckscherii, která je lépe vybven prcí bude docházet ke stejnému procesu, resp. k op né situci, cen p vodn nedosttkového fktoru (kpitálu) bude klest cen p vodn hojného fktoru (práce) bude r st. 4) Ano, nebo porostou odm ny z kpitálu. 10

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika 13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika Úvod S mezinárodním obchodem jsme se již setkali několikrát v předcházejících kapitolách. Mezinárodní obchod v podobě čistého exportu jsme zabudovali

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Gaussovská prvočísla

Gaussovská prvočísla Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 01 mtemtik mtemtická informtik Gussovská rvočísl Autor: Jkub Oršl Gymnázium Brno, tř. Kt. Jroše 14, 658 70 Brno, 4.A Konzultnt ráce: Mgr. Viktor Ježek (Gymnázium

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

Obecná Ekonomie 3 Grafy

Obecná Ekonomie 3 Grafy Obecná Ekonomie 3 Grafy Testy s Grafy 130 průsečík RS a RD vyjadřuje světovou rovnovážnou relativní cenu v L:L že mezi zeměmi A a B probíhá mezinárodní směna a země se úplně specializují průsečík RS a

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

- 3 - Od vodn ní. k zhotovování rozmno enin, typy nenahraných nosi záznam a vý e pau álních odm n,

- 3 - Od vodn ní. k zhotovování rozmno enin, typy nenahraných nosi záznam a vý e pau álních odm n, - 3 - Od vodn ní I. Obecná ást 1. Záv re ná zpráva o hodnocení dopad regulace (RIA) k návrhu novely vyhlá ky. 488/2006 Sb. ze dne 16. íjna 2006, kterou se stanoví typy p ístroj k zhotovování rozmno enin,

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Technické spreje ve vyu ování fyzice

Technické spreje ve vyu ování fyzice Technické spreje ve vyu ování fyzice JOSEF HUBE ÁK Pedagogická fakulta UHK Abstrakt Spreje mohou zpest it hodinu fyziky na základní a st ední škole. Každý den se setkáváme s jednoduchou nádobkou, která

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více