14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA"

Transkript

1 14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA 14.1 Farmakogenetika se je obor zabývající se studiemi a klinickými testy, které mají odhalit příčinu rozdílné odpovědi na podávané léky. Sleduje rozdíly v metabolických drahách, které mohou ovlivnit individuální odpověď na danou látku, její terapeutickou účinnost i její nežádoucí účinek. Dříve většina farmakogenetických pozorování byla zaměřena pouze sledování rozdílů např. v koncentraci léčiva v krvi nebo odpad jejích metabolitů močí Farmakogenomika je odvětví farmakologie, které sleduje účinnost léků a jeho případnou toxicitu v korelaci s genetickou variabilitou osob, tzn. na úrovni genetických polymorfismů jednotlivých genů (např. SNP single-nucleotide polymorphisms). Z celkového odhadovaného počtu milionů genetických polymorfismů u člověka tvoří přes 90 % právě SNP. Je snaha genomické informace využít u pacientů pro případnou prevenci nežádoucích farmakogenetických a nutrigenetických (viz dále) interakcí. Farmakogenetika využívá aplikace genomických technologií pro objevy nových látek a detailnější charakteristiku již existujících látek. Tento přístup vede k optimalizaci terapie s ohledem na genotyp pacienta. Cílem je dosáhnout personalizované medicíny léčby šité na míru. Zásadním farmakogenetickým cílem je nejen zvýšení účinnosti léčby, ale též její bezpečnosti. (Jedna ze studií v USA z roku 1998 ukázala, že každoročně došlo k úmrtí a 2.2 x 10 6 závažných nežádoucích účinků vlivem podání nevhodného léku.) Stanovení účinnosti léčiva a zachycení případných krátkodobých a dlouhodobých nežádoucích účinků je prováděno na vybraných skupinách osob. Ačkoliv je známa příčina nemoci a účinek léku je cílen na příslušný proces, může se při léčbě objevit nečekaný negativní dopad na jiné oblasti organismu. První informace o látce/léku poskytuje I. fáze klinického testování. Klinické testy jsou prováděny na representativním vzorku osob (několika tisících), kdy je zohledněn věk, pohlaví, zdravotní stav, etnický původ atp., což jsou faktory, které mohou ovlivnit reakci na testovanou látku. Výsledky jsou konfrontovány s kontrolními skupinami. Nicméně některé nežádoucí účinky testovaného léku nemusí být odhaleny. V průběhu klinických testů jsou sledovány rozdíly v odpovědi léčených při stejné dávce u zhruba srovnatelných jedinců (pohlaví, věk, hmotnost, diagnóza). V rámci definované skupiny se může vyskytnout různá míra léčebného efektu (např. snížení krevního tlaku), nežádoucí projevy; v extrémním případě i život ohrožující účinek. Za značnou část

2 individuální variability v reakci na léčivo jsou zodpovědné genetické faktory. První pozorování genetické variability při odpovědi na lék byla zaznamenána již okolo roku Paralelní stanovení exprese prakticky všech genů v daném vzorku ukázalo dynamickou povahu genomu. Na expresi genu se podílí mnoho regulačních pochodů a úprav na všech mezistupních realizace genetické informace (postranskripční, postranslační úpravy, na RNA závislá regulace exprese atd.). Dochází k analýze a integraci signálů přicházejících z vnitřního i vnějšího prostředí a teprve na základě této informace je volena časoprostorově specifická forma odpovědi zahrnující mj. i nastavení exprese vybrané sady genů. Po přidání signálu v podobě farmaka nastává adaptivní posun v expresi stovek až tisíců genů. Genetické faktory ovlivňující efekt léčby jsou zejména zohledňovány u nemocí jako jsou nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, neurologické poruchy, HIV infekce, tuberkulóza, astma, diabetes a další. Uvedeme několik příkladů Nádorová onemocnění Při léčbě nádorových onemocnění farmakogenomické testy identifikují jak pacienti budou reagovat na zvolenou léčbu. Terapeutické možnosti většiny protinádorových léků jsou omezené a pacienti s nižší schopností detoxifikovat podávanou látku jsou vystaveni život ohrožující toxicitě. U těchto pacientů je mimo jiné sledována genetická variabilita genů Cyp2D6 (cytochrom P450 2D6), TPMT (thiopurinmethyltransferasa), DPD (dihydropyrimidindehydrogenasa) a dalších. Uvádíme několik příkladů Cytochromy P450 Cytochromy P-450 (CYP enzymy) jsou velká a různorodá rodina hemoproteinů zabarvených pigmentem (450 nm). Využívají exogenní i endogenní sloučeniny jako substráty při enzymatických reakcích; účastní se přenosu elektronů během enzymatických reakcí. Metabolizují tisíce endogenních a exogenních sloučenin. U lidí jsou primárně lokalizované na vnitřní membráně mitochondrií nebo endoplasmatického retikula. Jsou přítomny ve většině tkání. Podílí se např. na syntéze a metabolismu hormonů (např. estrogen, testosteron), cholesterolu, vitaminu D. Nejvíce jsou prostudovány funkce jaterních cytochromů. Jaterní cytochromy P450 metabolizují léky a toxické sloučeniny, bilirubin, který vzniká rozpadem hemoglobinu a další.

3 Analýza lidského genomu identifikovala - 57 genů CYP- 450 kódujících variabilní enzymy. Tyto geny jsou soustředěny do 18ti rodin tvořících 43 subrodin. Do této genetické superodiny náleží též 59 pseudogenů. Jednotlivé cytochromy se podílejí na metabolismu xenobiotik různou měrou. Přibližně 50% látek, jejichž metabolismus je znám, přeměňuje CYP 3A4. Pro ilustraci uvádíme seznam vybraných cytochromů a jejich funkci: CYP1 léky a steroidní hormony CYP2 - léky a steroidní hormony (CYP2D6); (CYP2C19) metabolismus xenobiotik- např. skupina látek zahrnujících inhibitory protonové pumpy a antiepileptika CYP3 - léky a steroidní hormony (včetně testosteronu) CYP4 metabolismus mastných kyselin, kyseliny arachidonové CYP5 - tromboxan-a2-syntasa CYP7 biosyntéza žluči, 7-alfa-hydroxylasa steroidů CYP8 - CYP8A1 (prostacyklinsyntasa), CYP8B1 (biosyntéza žluči) CYP11 biosyntéza steroidů CYP17 - biosyntéza steroidů CYP19 - biosyntéza steroidů: např. aromatasy CYP20 neznámá funkce CYP21 - biosyntéza steroidů CYP24 degradace vitaminu D CYP26 hydroxylasa retinové kyseliny CYP27 CYP27A1 (biosyntéza žluči), CYP27B1 (vitamin D3 1-alfa-hydroxylasa, ativuje vitamin D3) CYP39 7- alfa-hydroxylace 24-hydroxycholesterolu CYP46 cholesterol-24-hydroxylasa CYP51 biosyntéza cholesterolu AmpliChip CYP450 test AmpliChip CYP450 test je zaměřen na dva geny rodiny kódující cytochrom P450, které jsou zásadní pro metabolismus až 25 % všech podávaných léčiv. Konkrétně využívá široko spektrální nanotechnologie pro analýzu genu CYP2D6 a gen CYP2C19. Patnáct tisíc prób umístěných na čipu umožňuje rozlišit 29 různých polymorfismů, duplikací a delecí genu CYP2D6, dva polymorfismy genu CYP2C19. Na základě této informace je možné ukázat typ metabolismu léčiv od pomalého po ultra-rychlý. Tímto testem je možné preventivně

4 předejít nežádoucím účinkům farmakoterapie u geneticky disponovaných jedinců. Je to první krok k individualizaci terapie s přihlédnutím ke genetické výbavě pacienta. Limitujícím faktorem jsou pořizovací náklady systému firmy Affymetrix a vysoká cena vyšetření. Obecně metoda DNA čipů umožňuje současné testování až desítek tisíc genů v jediném vzorku. Na ploše čipu, destičce přibližně 1,5 x 1,5 cm, jsou umístěny krátké oligonukleotidové próby jednořetězcové DNA. Na základě komplementarity bází se na ně specificky váže fluorescenčně značená DNA izolovaná např. od testovaného jedince. Po laserové detekci hybridizace DNA vzorku s komplementární próbou je automaticky vyhodnocen obraz analytickým softwarem Tamoxifen Tamoxifen je selektivní modulátor estrogenového receptoru při léčbě karcinomu prsu s pozitivními estrogenními receptory u žen před i po menopauze. V organismu se tamoxifen po podání rychle vstřebává a je rozsáhle metabolizován na několik metabolitů, které mají stejný, či dokonce vyšší farmakologický účinek a podílejí se tak na výsledném léčebném efektu. Vznik aktivních metabolitů je převážně zprostředkován enzymem CYP2D6. Byl sledován možný důsledek existence různých genetických variant enzymu CYP2D6 na terapeutickou odpověď. AmpliChip CYP450 test identifikoval 29 různých polymorfismů genu CYP2D6. Na čipu bylo umístěno patnáct tisíc prób. Genetická analýza umožnila určit jedince s pomalým metabolizmem, s intermediárním metabolismem a s rychlým metabolizmem Tamoxifenu. Pomalí metabolizátoři mohou mít horší odpověď na léčbu Tamoxifenem Variabilita genu CYP2D6 Pro pochopení pleiotropního působení genů rodiny CYP450 uvádíme jako příklad již výše zmiňovaný gen CYP2D6. Varianty enzymu CYP2D6 ovlivňují metabolismus více než 80 % léčiv. Genetická variabilita cytochromu CYP2D6 ovlivňuje metabolismus nejen léků, ale i dalších sloučenin (obecně xenobiotik) v rámci lidské populace. Gen CYP2D6 má známých 75 alelních variant. Některé z nich nemají vliv na aktivitu enzymu, jiné aktivitu enzymu zvyšují. Další běžně podávané léky, které jsou metabolizovány enzymem CYP2D6, mimo výše diskutovaného tamoxifenu, jsou např. warfarin (antikoagulant), kodein (opiát využívaný pro

5 analgetické účinky antitusivum/tlumící kašel, protiprůjmový účinek), clopidogrel (inhibuje srážení krve v periferních cévách, věnčitých tepnách a mozkových cévách) fluorouracil (pyrimidinový analog) Enzym dihydropyrimidindehydrogenasa (DPD) katalyzuje katabolismus uracilu a thyminu na dihydrouracil a dihydrothymin. Deficit DPD vede k hromadění substrátů reakce (uracilu a thyminu). V genu kódujícím DPD bylo nalezeno dosud asi 40 mutací. Deficience dihydropyrimidindehydrogenasy vykazuje rysy monogenní AR dědičnosti. V dětském věku pacienti s kompletní nebo částečnou deficiencí enzymu DPD mají epilepsii, motorickou a mentální retardaci (případně další klinické příznaky). Závažnost poruchy je vysoce variabilní a mohou být i zjištěny asymptomatické případy. Za metabolismus 5-fluorouracilu (analogu pyrimidinu) odpovídá enzym DPD. U adultní formy deficitu enzymu DPD dochází k toxicitě při léčbě cytostatikem 5-fluorouracilem. Přibližně 25 % pacientů se silnými vedlejšími účinky při podání 5-fluorouracilu jsou heterozygoti pro mutaci IVS14+1G>A. Je to nejfrekventovanější mutace (sestřihová mutace IVS14+1G>A) genu DPD, jejímž důsledkem je přeskočení celého exonu. Toxicita se manifestuje jako těžká neutropenie, stomatitida, průjmy a neurologické symptomy. 5- fluorouracilem jsou léčeny např. karcinomy prsu, ovária a tlustého střeva Azathioprin Thiopurin-S-methyltransferasa (gen TPMT) se podílí na metabolismu thiopurinů. 6- merkaptopurin, azathioprin (léky pro léčbu leukémie dětí, pro imunosupresi u příjemců transplantátů a nebo pro léčbě autoimunitních onemocnění) závisí na aktivitě enzymu TPMP. U osob s deficiencí enzymu TPMT musí metabolismus thiopurinů využívat jiné metabolické dráhy, kdy jedna z nich vyvolává toxický účinek na buňky kosní dřeně, pokud je lék podán ve vysoké koncentraci. Touto deficiencí je postižen přibližně 1 člověk z 300 lidí. U těchto lidí je třeba znát genotyp genu TPMT. Stanovení umožňuje komerční farmakogenetický test detekující mutace genu TPMT. V populaci existují vedle nemutované varianty genu (wild type) tři mutované varianty genu TPMT (alely). Mutace snižují aktivitu TPMT a způsobují akumulaci toxických metabolitů. Jedinci postižení deficiencí enzymu TPMT mají jednu s těchto tří alel. Heterozygoti, kteří mají redukované množství enzymu TPMP, jsou ohroženi toxickými účinky látky během léčby azathioprinem.

6 Irinotecan (lék CAMPTO) U onkologických pacientů (např. se zhoubnými nádory tlustého střeva), kteří jsou léčeni irinotecanem se mohou objevit závažné komplikace; leukopénie a průjmy. Tyto nepříznivé vedlejší účinky souvisejí s mutacemi genu UGT 1A1. Pacienti reagují zejména nepříznivě na léčbu pokud jsou homozygoti pro mutovanou alelu 7TA/7TA, ale nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i u heterozygotů 6TA/7TA (viz dále). Proto se doporučuje vyšetřit genotyp pacienta pro gen UGT 1A1, který kóduje enzym glukuronyltransferasu 1A1 (UDP). Mutace v genu UGT 1A1 mají recesivní charakter vůči původní (wild type) alele. Vedou ke snížené aktivitě enzymu glukuronyltransferáza 1A1. Nejfrekventovanější mutace genu UGT 1A1 se vyskytuje v promotorové oblasti genu. Jde o inzerci TA sekvence v TATA boxu. Normální promotor obsahuje 6 TA repetic (6TA/6TA), u postižených je počet TA repetic navýšen na 7. Mutace omezí rozpoznání promotorové oblasti transkripčními faktory a dojde ke snížení exprese genu UGT 1A1. U heterozygotů (6TA/7TA) nedochází k významnému změně metabolické dráhy řízené expresí genu UGT 1A1. Naproti tomu u AR homozygotů (7TA/7TA) dojde ke snížení aktivity glucuronosyltransferázy 1A1 o 20-30%. U recesivních homozygotů se vyskytuje juvenilní (u mladistvých) benigní žloutenka (Gilbertův syndrom) v důsledku poruchy konjugace bilirubinu v játrech. Je chronicky zvýšený nekonjugovaný bilirubin v séru bez přítomnosti bilirubinu v moči. Nedochází k hyperhemolýze. Toto autosomálně recesivní (AR) onemocnění se v ČR vyskytuje u 5 % jedinců. V současné době je genetický test podmínkou podání a dávkování již 14 léků Tuberkulóza Isoniazid je účinný lék při léčbě tuberkulózy. Jeho vstřebávání je ovlivněno variabilitou v genu kódujícím N-acetyltransferasu. Mutace genu kódujícím N-acetyltransferasy dělí pacienty na pomalé acetylátory a rychlé acetylátory. U pomalých inaktivátorů zůstává koncentrace Isoniazidu v krvi po delší dobu vysoká, u rychlých hladina Isoniazidu v krvi rychle klesá. Pomalí inaktivátoři (asi 50 % populace) s nižší aktivitou jaterního enzymu N-acetyltransferasy jsou homozygoti pro recesivní alelu. Při stejné dávce Isoniazidu mají častěji vedlejší nežádoucí příznaky (nervové potíže nebo kožní vyrážky) než rychlí inaktivátoři Isoniazidu. Rychlost inaktivace vlastní léčebný efekt neovlivňuje Antidepresivum paroxetin

7 Exprese genu může být nižší nebo vyšší u různých geoetnických skupin nebo záviset na fázi vývoje organismu (novorozenci, děti, adolescenti, dospělí). Takové polymorfismy mohou např. ovlivňovat antidepresivum paroxetin (ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu - SSRI). Tento lék vyvolává u pacientů mladších 18 let sebepoškozující až sebevražedné jednání na rozdíl od pacientů dospělých, kde k těmto reakcím nedochází Primachin Po podání primachinu u osob (též se zvýšenou citlivostí na myorelaxans sukcinylcholin) s mutací v genu kódujícím glukózo-6-fosfátdehydrogenasu (monogenní dědičnost - GR) dochází k hemolytické anémii (četnost 1: 2000). Glukózy-6-fosfátdehydrogenasa je enzym obzvláště důležitý pro metabolismus červených krvinek. Tato mutace zasahuje i do metabolismu některých potravin (např. fazolí) viz Nutrigenetika Mnohočetná léková rezistence (MDR) Na tomto místě je nutné zmínit jev mnohočetné lékové rezistence, který nepříznivě ovlivňuje dlouhodobou léčbu. Je to jev řízený genetickým aparátem buňky primárně vyvolaný jako odezva na působení cizorodých molekul (xenobiotik). V této Kapitole zmíníme dvě skupiny genů, které se na odstranění xenobiotik (mezi které patří i různé léky) podílejí ATP (adenosintrifosfát) -vázající membránové transportéry (ABC transportéry) ABC proteiny zajišťují aktivní transport různých molekul buněčnou membránou do i vně buňky. ABC geny jsou členy 7 rodin, které mají specifické funkce v adsorpci, distribuci a eliminaci řady látek P-glykoprotein P-glykoprotein je membránový protein. Patří do rodiny genů vázajících ATP. Exprese genu MDR1 kódujícího P-glykoprotein zajišťuje obranný mechanismus před vstupem určitých léků do organismu po delší době podání. Nadměrná exprese genu vede mnohočetné lékové resistenci (MDR fenomén).

8 14.8 Nutrigenetika a nutrigenomika Nutrigenetika Za určitých okolností může být složení potravy (dieta) u některých jedinců významným rizikovým faktorem vzniku řady chorob. Nutrigenetika studuje vliv genů, případně skupin genů, na interakci mezi složením potravy (dietou) a zdravím. Zabývá se identifikací genů, které ovlivňují riziko a i intenzitu onemocnění jako je např. diabetes mellitus II. typu, obezita, kardiovaskulární onemocnění, některá autoimunitní onemocnění a nádorová onemocnění Nutrigenomika Nutrigenomika sleduje vztah mezi genomem jedince (individuální rozdíly v genech), potravou a zdravím. Vychází z předpokladu, že chemické látky obsažené v běžné potravě ovlivňují rovnováhu mezi zdravím a nemocí po interakci s genomem jedince. Látky obsažené v potravě působí přímo či nepřímo na lidský genom a mohou měnit jeho strukturu či genovou expresi. Vlivem nevhodné diety pak následně může dojít ke změně proteomu (změna během proteosyntézy) a narušení metabolických procesů. Identifikace genové variability, která vede ke změně metabolismu určité složky potravy umožňuje individuelní nastavení složení potravy pro daného jedince (induvidualizovaná dieta) Monogenně děděná variabilita genu Některé nežádoucí metabolické procesy jsou monogenně děděné. Často pak modifikace přijímané potravy (dieta) positivně usměrňuje průběh onemocnění Fenylketonurie Fenylketonurie je metabolická vada vyvolaná mutací genu, který kóduje enzym fenylalaninhydroxylázu. Tento enzym metabolizuje fenylalanin na tyrosin. Mutovaný gen vede k poruše této metabolické dráhy; v krvi se hromadí fenylalanin a je jen nízká hladina

9 tyrosinu. Tato porucha metabolismu vede k poškození vyvíjející se nervové tkáně. Dieta s omezením fenylalaninu a navýšením tyrosinu zamezí rozvoji choroby Perzistující tolerance laktózy Perzistující tolerance laktózy v dospělém věku v evropské populaci dospělých jedinců vznikla bodovou mutací v promotoru genu kódujícího laktázu. Mutace vznikla přibližně před 9000 lety v severoevropské populaci. Způsobila přetrvávající expresi genu a zabránila tak přirozenému vyhasínání funkce laktázy v dospělosti. U mláďat savců (i člověka) je funkční laktáza zásadním enzymem pro štěpení laktózy přítomné v mléce na monosacharidy glukózu a galaktózu. Exprese laktázy v enterocytech tenkého střeva podléhá přísné kontrole v průběhu vývoje; je utlumená v průběhu fetálního období, zvyšuje se okolo porodu a opět klesá po odstavu. Většina dospělých přirozeně laktózu netoleruje - na konzumaci většího množství mléka (které obsahuje 4-8 % laktózy) reaguje bolestmi břicha, případně průjmem. Neštěpená laktóza způsobí osmotický transport vody do lumen tenkého střeva a je fermentována bakteriemi střevní mikroflóry. Kulturní adaptací na intoleranci laktózy představují kysané mléčné výrobky s nižším obsahem laktózy a někdy i přítomnost bakterií secernujících laktázu (Lactobacillus acidophilus), které zažívací potíže u intolerantních osob nezpůsobují Autoimunitní onemocnění Celiakie (glutenová enteropatie) Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek (gluten - bílkoviny přítomné v mnoha druzích obilí). Živiny nejsou dostatečně vstřebávány a zůstávají nestrávené ve střevě. Symptomy jsou nechutenství, průjmy, ztráta hmotnosti, únava. Celiakie je autoimunitní onemocnění sdružené i s jinými nemocemi, při nichž se imunitní systém brání látkám tělu vlastním. Nejčastější doprovodná nemoc je diabetes mellitus I. typu. Přibližně 5-10 % celiaků trpí I. typem diabetu a naopak obdobný podíl diabetiků celiakií. Dále je to zánětlivé onemocnění štítné žlázy, které se často vyskytuje zároveň s celiakií. Celosvětový průměr výskytu celiakie je přibližně 1:3350. V Česku je počet nemocných přibližně Celiakie je dosud nevyléčitelná, ale při bezlepkové dietě vymizí její příznaky.

10 Z potravy se musí vyloučit všechny druhy obilí s vysokým obsahem lepku (pšenice, ječmen, žito). Zvlášť u zpracovaných potravin a hotových výrobků je třeba dávat velký pozor, jestli nebyly použity žádné přísady obsahující lepek Diabetes mellitus I. typu - inzulin-dependentní diabetes mellitus (IDDM) Rozlišují se dva základní typy poruchy metabolismu sacharidů: diabetes mellitus I. typu (absolutní nedostatek inzulínu) a diabetes mellitus II. typu (relativní nedostatek inzulínu). Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. Na tomto místě se budeme věnovat diabetu mellitu I. typu. U onemocnění diabetus mellitus I. typu jsou selektivně ničeny B buňky Langerhansových ostrůvků v pankreatu, tzn. buňky s endokrinní aktivitou produkující mimo jiné hormon inzulín. Destrukce B buněk je důsledek autoimunitní reakce. Vede k absolutnímu nedostatku inzulinu a doživotní závislosti na jeho exogenní aplikaci. Tvorba protilátek vůči B buňkám je zakódovaná v genetické informaci diabetika ještě před vlastní manifestací diabetu. Spouštěcím mechanismem k rozvoji autoimunitní reakce může být imunitní odpověď na mírnou virózu (nachlazení). Diabetes mellitus I. typu je nejčastěji diagnostikován kolem 15. roku života. Onemocnět jím však mohou jak novorozenci, tak starší lidé. Onemocnění diabetu I. typu se nedědí přímo. Dědí se dispozice, která spolu s působením dalších faktorů vede ke vzniku choroby. Sourozenci diabetiků I. typu mají 10% pravděpodobnost, že také onemocní diabetici. Děti obou diabetických rodičů mají přibližně 50% pravděpodobnost onemocnění diabetem I. typu během života. Diabetická dieta je založena na sledování nutričních hodnot: přibližně 55 % sacharidů, 30 % tuků a 15 % bílkovin z celkového kalorického příjmu. Sacharidy by měly být přijímány převážně ve formě škrobů a nestravitelné vlákniny; lipidy ve formě nenasycených tuků. Kvalita i kvantita přijímané potravy by měla udržovat glykemickou křivku v normě. Diabetik I. typu si může do své diety začlenit i malé množství sladkého jídla, které však musí být kryto příjmem inzulinem Multifaktoriálně determinované choroby

11 Manifestace multifaktoriálních chorob vzniká jako souhra polygenní determinace a vlivů vnějších faktorů. Dieta u chorob s multifaktoriální determinací může mít preventivní účinek a i v průběhu onemocněné může zlepšovat stav pacienta Diabetes mellitus II. typu Diabetes mellitus II. typu (na insulinu nezávislý diabetes mellitus). Nástup bývá až v dospělosti. Je to metabolická vada, kdy je přítomna v krvi vysoká hladina glukózy, která souvisí s resistencí k insulinu. Při regulaci metabolismu lipidů a citlivosti na insulin se účastní celá řada genů. Mezi tyto geny patří gen SREBP-1c (kódující sterol response element binding protein). Produkt je transkripční faktor, který může přímo aktivovat expresi několika genů řídících syntézu a příjem cholesterolu, mastných kyselin, triglyceridů a fosfolipidů. Zvýšená exprese genu SREBP-1c vede mimo jiné k závažné resistenci k inzulinu. Tak tento gen může být jedním z klíčových genů při nástupu diabetu mellitu II. typu. Exprese genu SREBP-1c je ovlivnitelná dietou a tak u pacientů, kdy je zvýšená exprese SREBP-1c je možnost úspěšné léčby dietou Kardiovaskulární choroby Hyperlipidémie (zvýšená hladina cholesterolu v krvi) je provázena vznikem aterosklerózy včetně změn průchodnosti věnčitých tepen. Terapie vyžaduje změnu životního stylu dietu, fyzickou aktivitu a farmakologickou léčbu (např. statiny). Pacienti na léčbu reagují rozdílně, což je způsobeno genetickou variabilitou populace. V rámci genetické variability byly nalezeny některé vztahy, které ovlivňují vnímavost na složky doporučované diety. Příklad genetické variability: Cholesterol (lipoprotein) je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky. Příliš vysoká koncentrace v krvi nese pro organismus zdravotní rizika, především onemocnění srdce. Existují tři hlavní třídy lipoproteinů podle hustoty: a) vysokodenzní lipoprotein (HDL) má vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu

12 b) nízkodenzní lipoprotein (LDL) vzniká v játrech hlavně z VLDL jako důsledek štěpení triglycerolu. LDL je zdrojem špatného cholesterolu, který je odpovědný za ukládání tuků zejména v krevním řečišti c) velmi vysokodenzní lipoprotein (VLDL), má velmi nízkou hustotu, syntetizuje se v játrech a část ve střevech; obsahuje mnoho triglyceridů a nejmenší množství apoproteinů Gen kódující apolipoprotein E se vyskytuje ve více alelních formách - E1, E2, E3, E4. Osoby s alelou E4 mají vyšší hladinu nízkodenzního lipoproteinu (cholesterolu). Při zvýšené hladině cholesterolu (LDL) je třeba upravit dietu. Denně bychom měli ve stravě přijmout maximálně 300 mg cholesterolu, v případě zvýšené hladiny cholesterolu maximálně 200 mg denně. Důležitou součástí diety je složení tuků (nevhodné tuky ovlivňují hladinu LDL cholesterolu v krvi). Přednostně do stravy zařadit kvalitní rostlinné tuky a oleje, které obsahují velký podíl omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin, které pomáhají snižovat hladinu LDL cholesterolu v krvi. Mezi další zásady nízkocholesterolové diety patří dostatečný příjem ovoce, zeleniny a potravin bohatých na vlákninu. Omezení příjmu soli, preference drůbeže a ryb, dostatečný pitný režim. Jak jsme se již zmínili výše hyperlipidémie patří mezi multifaktoriálně podmíněné choroby s polygenní determinací. V důsledku toho může docházet k rozdílné odpovědi na změnu dietního režimu dle genetické výbavy jedince. Při sledování mužské kohorty v období došlo k výrazné změně složení stravy. Ale pouze u nositelů alely CC-204 genu cholesterol-7alfa-hydroxylázy (CYP-7A1) došlo k redukci hladin cholesterolu, nositelé alely AA-204 na změnu diety nereagovali Nutrigenetika a nádory Potravní návyky mohou přispět k vzniku určitých typů nádorů; např. nádory tlustého střeva, zažívacího traktu nebo prsu. Je známo několik genů a jejich variant (alel), které ovlivňují vznik nádoru ve vztahu k dietetickým návykům. Jedním z nich je gen NAT, který kóduje N- acetyltransferasu. N-acetyltransferasa je enzym, který existuje ve dvou formách: NAT1 a NAT2 A, v nich existuje několik polymorfismů. NAT je odpovědný za acetylaci heterocyklických aromatických aminů (jsou např. přítomné ve vařeném červeném mase). Přítomnost konkrétních alel vede buď k pomalé, střední nebo rychlé acetylaci. Při vysoké

13 teplotě během úpravy červeného masa, některé aminokyseliny reagují s kreatinem (dusíkatá sloučenina ve svalové tkáni zásobuje sval energií) a vzniká vznikají heterocyklické aromatické aminy. Heterocyklické aromatické aminy mohou být aktivovány acetylací na reaktivní molekuly, které se vážou s DNA a mohou být příčinou maligního bujení.

IMUNOGENETIKA II + F1 F2 + F2 + + + - - Transplantace kostní dřeně - lymfoidní tkáň TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA

IMUNOGENETIKA II + F1 F2 + F2 + + + - - Transplantace kostní dřeně - lymfoidní tkáň TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA IMUNOGENETIKA II kmen A TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA - - F1 kmen B e x F2 y y kmen A 3 4 y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA - F1 e x F2 - - - y kmen B 3 4 Transplantace orgánů, které neobsahují lymfoidní tkáň Imunitní

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS projevy, léčba, jídelníček CELIAKIE - autoimunitní dědičné onemocnění způsobeno nesnášenlivostí lepku - častější výskyt u žen, postihuje děti, kterým chybí enzym

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Zdravotní aspekty umírněné konzumace českého piva Tisková konference, Praha 17.7.2013 Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Výroky se vztahem k pivu slabému alkoholickému nápoji Historický výrok Dr.Ing.Jana

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE

Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE Informační brožura pro zdravotnický personál a pacienty s familiární hypercholesterolémií DR. LEIV OSE OSBAH Co se dozvíte v této brožuře? Získáte poznatky o familiární hypercholesterolémii i o příčinách

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY

KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Biochemie

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie

Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta. Seminární práce z imunologie. Celiakie Karlova Univerzita v Praze 2.lékařská fakulta Seminární práce z imunologie Celiakie Vypracovaly: Jana Kukrálová Tereza Riedlová (7.kruh) Celiakie, jinak zvaná také celiakální sprue, je celoživotní onemocnění

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více