14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA"

Transkript

1 14. FARMAKOGENETIKA, NUTRIGENETIKA 14.1 Farmakogenetika se je obor zabývající se studiemi a klinickými testy, které mají odhalit příčinu rozdílné odpovědi na podávané léky. Sleduje rozdíly v metabolických drahách, které mohou ovlivnit individuální odpověď na danou látku, její terapeutickou účinnost i její nežádoucí účinek. Dříve většina farmakogenetických pozorování byla zaměřena pouze sledování rozdílů např. v koncentraci léčiva v krvi nebo odpad jejích metabolitů močí Farmakogenomika je odvětví farmakologie, které sleduje účinnost léků a jeho případnou toxicitu v korelaci s genetickou variabilitou osob, tzn. na úrovni genetických polymorfismů jednotlivých genů (např. SNP single-nucleotide polymorphisms). Z celkového odhadovaného počtu milionů genetických polymorfismů u člověka tvoří přes 90 % právě SNP. Je snaha genomické informace využít u pacientů pro případnou prevenci nežádoucích farmakogenetických a nutrigenetických (viz dále) interakcí. Farmakogenetika využívá aplikace genomických technologií pro objevy nových látek a detailnější charakteristiku již existujících látek. Tento přístup vede k optimalizaci terapie s ohledem na genotyp pacienta. Cílem je dosáhnout personalizované medicíny léčby šité na míru. Zásadním farmakogenetickým cílem je nejen zvýšení účinnosti léčby, ale též její bezpečnosti. (Jedna ze studií v USA z roku 1998 ukázala, že každoročně došlo k úmrtí a 2.2 x 10 6 závažných nežádoucích účinků vlivem podání nevhodného léku.) Stanovení účinnosti léčiva a zachycení případných krátkodobých a dlouhodobých nežádoucích účinků je prováděno na vybraných skupinách osob. Ačkoliv je známa příčina nemoci a účinek léku je cílen na příslušný proces, může se při léčbě objevit nečekaný negativní dopad na jiné oblasti organismu. První informace o látce/léku poskytuje I. fáze klinického testování. Klinické testy jsou prováděny na representativním vzorku osob (několika tisících), kdy je zohledněn věk, pohlaví, zdravotní stav, etnický původ atp., což jsou faktory, které mohou ovlivnit reakci na testovanou látku. Výsledky jsou konfrontovány s kontrolními skupinami. Nicméně některé nežádoucí účinky testovaného léku nemusí být odhaleny. V průběhu klinických testů jsou sledovány rozdíly v odpovědi léčených při stejné dávce u zhruba srovnatelných jedinců (pohlaví, věk, hmotnost, diagnóza). V rámci definované skupiny se může vyskytnout různá míra léčebného efektu (např. snížení krevního tlaku), nežádoucí projevy; v extrémním případě i život ohrožující účinek. Za značnou část

2 individuální variability v reakci na léčivo jsou zodpovědné genetické faktory. První pozorování genetické variability při odpovědi na lék byla zaznamenána již okolo roku Paralelní stanovení exprese prakticky všech genů v daném vzorku ukázalo dynamickou povahu genomu. Na expresi genu se podílí mnoho regulačních pochodů a úprav na všech mezistupních realizace genetické informace (postranskripční, postranslační úpravy, na RNA závislá regulace exprese atd.). Dochází k analýze a integraci signálů přicházejících z vnitřního i vnějšího prostředí a teprve na základě této informace je volena časoprostorově specifická forma odpovědi zahrnující mj. i nastavení exprese vybrané sady genů. Po přidání signálu v podobě farmaka nastává adaptivní posun v expresi stovek až tisíců genů. Genetické faktory ovlivňující efekt léčby jsou zejména zohledňovány u nemocí jako jsou nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, neurologické poruchy, HIV infekce, tuberkulóza, astma, diabetes a další. Uvedeme několik příkladů Nádorová onemocnění Při léčbě nádorových onemocnění farmakogenomické testy identifikují jak pacienti budou reagovat na zvolenou léčbu. Terapeutické možnosti většiny protinádorových léků jsou omezené a pacienti s nižší schopností detoxifikovat podávanou látku jsou vystaveni život ohrožující toxicitě. U těchto pacientů je mimo jiné sledována genetická variabilita genů Cyp2D6 (cytochrom P450 2D6), TPMT (thiopurinmethyltransferasa), DPD (dihydropyrimidindehydrogenasa) a dalších. Uvádíme několik příkladů Cytochromy P450 Cytochromy P-450 (CYP enzymy) jsou velká a různorodá rodina hemoproteinů zabarvených pigmentem (450 nm). Využívají exogenní i endogenní sloučeniny jako substráty při enzymatických reakcích; účastní se přenosu elektronů během enzymatických reakcí. Metabolizují tisíce endogenních a exogenních sloučenin. U lidí jsou primárně lokalizované na vnitřní membráně mitochondrií nebo endoplasmatického retikula. Jsou přítomny ve většině tkání. Podílí se např. na syntéze a metabolismu hormonů (např. estrogen, testosteron), cholesterolu, vitaminu D. Nejvíce jsou prostudovány funkce jaterních cytochromů. Jaterní cytochromy P450 metabolizují léky a toxické sloučeniny, bilirubin, který vzniká rozpadem hemoglobinu a další.

3 Analýza lidského genomu identifikovala - 57 genů CYP- 450 kódujících variabilní enzymy. Tyto geny jsou soustředěny do 18ti rodin tvořících 43 subrodin. Do této genetické superodiny náleží též 59 pseudogenů. Jednotlivé cytochromy se podílejí na metabolismu xenobiotik různou měrou. Přibližně 50% látek, jejichž metabolismus je znám, přeměňuje CYP 3A4. Pro ilustraci uvádíme seznam vybraných cytochromů a jejich funkci: CYP1 léky a steroidní hormony CYP2 - léky a steroidní hormony (CYP2D6); (CYP2C19) metabolismus xenobiotik- např. skupina látek zahrnujících inhibitory protonové pumpy a antiepileptika CYP3 - léky a steroidní hormony (včetně testosteronu) CYP4 metabolismus mastných kyselin, kyseliny arachidonové CYP5 - tromboxan-a2-syntasa CYP7 biosyntéza žluči, 7-alfa-hydroxylasa steroidů CYP8 - CYP8A1 (prostacyklinsyntasa), CYP8B1 (biosyntéza žluči) CYP11 biosyntéza steroidů CYP17 - biosyntéza steroidů CYP19 - biosyntéza steroidů: např. aromatasy CYP20 neznámá funkce CYP21 - biosyntéza steroidů CYP24 degradace vitaminu D CYP26 hydroxylasa retinové kyseliny CYP27 CYP27A1 (biosyntéza žluči), CYP27B1 (vitamin D3 1-alfa-hydroxylasa, ativuje vitamin D3) CYP39 7- alfa-hydroxylace 24-hydroxycholesterolu CYP46 cholesterol-24-hydroxylasa CYP51 biosyntéza cholesterolu AmpliChip CYP450 test AmpliChip CYP450 test je zaměřen na dva geny rodiny kódující cytochrom P450, které jsou zásadní pro metabolismus až 25 % všech podávaných léčiv. Konkrétně využívá široko spektrální nanotechnologie pro analýzu genu CYP2D6 a gen CYP2C19. Patnáct tisíc prób umístěných na čipu umožňuje rozlišit 29 různých polymorfismů, duplikací a delecí genu CYP2D6, dva polymorfismy genu CYP2C19. Na základě této informace je možné ukázat typ metabolismu léčiv od pomalého po ultra-rychlý. Tímto testem je možné preventivně

4 předejít nežádoucím účinkům farmakoterapie u geneticky disponovaných jedinců. Je to první krok k individualizaci terapie s přihlédnutím ke genetické výbavě pacienta. Limitujícím faktorem jsou pořizovací náklady systému firmy Affymetrix a vysoká cena vyšetření. Obecně metoda DNA čipů umožňuje současné testování až desítek tisíc genů v jediném vzorku. Na ploše čipu, destičce přibližně 1,5 x 1,5 cm, jsou umístěny krátké oligonukleotidové próby jednořetězcové DNA. Na základě komplementarity bází se na ně specificky váže fluorescenčně značená DNA izolovaná např. od testovaného jedince. Po laserové detekci hybridizace DNA vzorku s komplementární próbou je automaticky vyhodnocen obraz analytickým softwarem Tamoxifen Tamoxifen je selektivní modulátor estrogenového receptoru při léčbě karcinomu prsu s pozitivními estrogenními receptory u žen před i po menopauze. V organismu se tamoxifen po podání rychle vstřebává a je rozsáhle metabolizován na několik metabolitů, které mají stejný, či dokonce vyšší farmakologický účinek a podílejí se tak na výsledném léčebném efektu. Vznik aktivních metabolitů je převážně zprostředkován enzymem CYP2D6. Byl sledován možný důsledek existence různých genetických variant enzymu CYP2D6 na terapeutickou odpověď. AmpliChip CYP450 test identifikoval 29 různých polymorfismů genu CYP2D6. Na čipu bylo umístěno patnáct tisíc prób. Genetická analýza umožnila určit jedince s pomalým metabolizmem, s intermediárním metabolismem a s rychlým metabolizmem Tamoxifenu. Pomalí metabolizátoři mohou mít horší odpověď na léčbu Tamoxifenem Variabilita genu CYP2D6 Pro pochopení pleiotropního působení genů rodiny CYP450 uvádíme jako příklad již výše zmiňovaný gen CYP2D6. Varianty enzymu CYP2D6 ovlivňují metabolismus více než 80 % léčiv. Genetická variabilita cytochromu CYP2D6 ovlivňuje metabolismus nejen léků, ale i dalších sloučenin (obecně xenobiotik) v rámci lidské populace. Gen CYP2D6 má známých 75 alelních variant. Některé z nich nemají vliv na aktivitu enzymu, jiné aktivitu enzymu zvyšují. Další běžně podávané léky, které jsou metabolizovány enzymem CYP2D6, mimo výše diskutovaného tamoxifenu, jsou např. warfarin (antikoagulant), kodein (opiát využívaný pro

5 analgetické účinky antitusivum/tlumící kašel, protiprůjmový účinek), clopidogrel (inhibuje srážení krve v periferních cévách, věnčitých tepnách a mozkových cévách) fluorouracil (pyrimidinový analog) Enzym dihydropyrimidindehydrogenasa (DPD) katalyzuje katabolismus uracilu a thyminu na dihydrouracil a dihydrothymin. Deficit DPD vede k hromadění substrátů reakce (uracilu a thyminu). V genu kódujícím DPD bylo nalezeno dosud asi 40 mutací. Deficience dihydropyrimidindehydrogenasy vykazuje rysy monogenní AR dědičnosti. V dětském věku pacienti s kompletní nebo částečnou deficiencí enzymu DPD mají epilepsii, motorickou a mentální retardaci (případně další klinické příznaky). Závažnost poruchy je vysoce variabilní a mohou být i zjištěny asymptomatické případy. Za metabolismus 5-fluorouracilu (analogu pyrimidinu) odpovídá enzym DPD. U adultní formy deficitu enzymu DPD dochází k toxicitě při léčbě cytostatikem 5-fluorouracilem. Přibližně 25 % pacientů se silnými vedlejšími účinky při podání 5-fluorouracilu jsou heterozygoti pro mutaci IVS14+1G>A. Je to nejfrekventovanější mutace (sestřihová mutace IVS14+1G>A) genu DPD, jejímž důsledkem je přeskočení celého exonu. Toxicita se manifestuje jako těžká neutropenie, stomatitida, průjmy a neurologické symptomy. 5- fluorouracilem jsou léčeny např. karcinomy prsu, ovária a tlustého střeva Azathioprin Thiopurin-S-methyltransferasa (gen TPMT) se podílí na metabolismu thiopurinů. 6- merkaptopurin, azathioprin (léky pro léčbu leukémie dětí, pro imunosupresi u příjemců transplantátů a nebo pro léčbě autoimunitních onemocnění) závisí na aktivitě enzymu TPMP. U osob s deficiencí enzymu TPMT musí metabolismus thiopurinů využívat jiné metabolické dráhy, kdy jedna z nich vyvolává toxický účinek na buňky kosní dřeně, pokud je lék podán ve vysoké koncentraci. Touto deficiencí je postižen přibližně 1 člověk z 300 lidí. U těchto lidí je třeba znát genotyp genu TPMT. Stanovení umožňuje komerční farmakogenetický test detekující mutace genu TPMT. V populaci existují vedle nemutované varianty genu (wild type) tři mutované varianty genu TPMT (alely). Mutace snižují aktivitu TPMT a způsobují akumulaci toxických metabolitů. Jedinci postižení deficiencí enzymu TPMT mají jednu s těchto tří alel. Heterozygoti, kteří mají redukované množství enzymu TPMP, jsou ohroženi toxickými účinky látky během léčby azathioprinem.

6 Irinotecan (lék CAMPTO) U onkologických pacientů (např. se zhoubnými nádory tlustého střeva), kteří jsou léčeni irinotecanem se mohou objevit závažné komplikace; leukopénie a průjmy. Tyto nepříznivé vedlejší účinky souvisejí s mutacemi genu UGT 1A1. Pacienti reagují zejména nepříznivě na léčbu pokud jsou homozygoti pro mutovanou alelu 7TA/7TA, ale nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i u heterozygotů 6TA/7TA (viz dále). Proto se doporučuje vyšetřit genotyp pacienta pro gen UGT 1A1, který kóduje enzym glukuronyltransferasu 1A1 (UDP). Mutace v genu UGT 1A1 mají recesivní charakter vůči původní (wild type) alele. Vedou ke snížené aktivitě enzymu glukuronyltransferáza 1A1. Nejfrekventovanější mutace genu UGT 1A1 se vyskytuje v promotorové oblasti genu. Jde o inzerci TA sekvence v TATA boxu. Normální promotor obsahuje 6 TA repetic (6TA/6TA), u postižených je počet TA repetic navýšen na 7. Mutace omezí rozpoznání promotorové oblasti transkripčními faktory a dojde ke snížení exprese genu UGT 1A1. U heterozygotů (6TA/7TA) nedochází k významnému změně metabolické dráhy řízené expresí genu UGT 1A1. Naproti tomu u AR homozygotů (7TA/7TA) dojde ke snížení aktivity glucuronosyltransferázy 1A1 o 20-30%. U recesivních homozygotů se vyskytuje juvenilní (u mladistvých) benigní žloutenka (Gilbertův syndrom) v důsledku poruchy konjugace bilirubinu v játrech. Je chronicky zvýšený nekonjugovaný bilirubin v séru bez přítomnosti bilirubinu v moči. Nedochází k hyperhemolýze. Toto autosomálně recesivní (AR) onemocnění se v ČR vyskytuje u 5 % jedinců. V současné době je genetický test podmínkou podání a dávkování již 14 léků Tuberkulóza Isoniazid je účinný lék při léčbě tuberkulózy. Jeho vstřebávání je ovlivněno variabilitou v genu kódujícím N-acetyltransferasu. Mutace genu kódujícím N-acetyltransferasy dělí pacienty na pomalé acetylátory a rychlé acetylátory. U pomalých inaktivátorů zůstává koncentrace Isoniazidu v krvi po delší dobu vysoká, u rychlých hladina Isoniazidu v krvi rychle klesá. Pomalí inaktivátoři (asi 50 % populace) s nižší aktivitou jaterního enzymu N-acetyltransferasy jsou homozygoti pro recesivní alelu. Při stejné dávce Isoniazidu mají častěji vedlejší nežádoucí příznaky (nervové potíže nebo kožní vyrážky) než rychlí inaktivátoři Isoniazidu. Rychlost inaktivace vlastní léčebný efekt neovlivňuje Antidepresivum paroxetin

7 Exprese genu může být nižší nebo vyšší u různých geoetnických skupin nebo záviset na fázi vývoje organismu (novorozenci, děti, adolescenti, dospělí). Takové polymorfismy mohou např. ovlivňovat antidepresivum paroxetin (ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu - SSRI). Tento lék vyvolává u pacientů mladších 18 let sebepoškozující až sebevražedné jednání na rozdíl od pacientů dospělých, kde k těmto reakcím nedochází Primachin Po podání primachinu u osob (též se zvýšenou citlivostí na myorelaxans sukcinylcholin) s mutací v genu kódujícím glukózo-6-fosfátdehydrogenasu (monogenní dědičnost - GR) dochází k hemolytické anémii (četnost 1: 2000). Glukózy-6-fosfátdehydrogenasa je enzym obzvláště důležitý pro metabolismus červených krvinek. Tato mutace zasahuje i do metabolismu některých potravin (např. fazolí) viz Nutrigenetika Mnohočetná léková rezistence (MDR) Na tomto místě je nutné zmínit jev mnohočetné lékové rezistence, který nepříznivě ovlivňuje dlouhodobou léčbu. Je to jev řízený genetickým aparátem buňky primárně vyvolaný jako odezva na působení cizorodých molekul (xenobiotik). V této Kapitole zmíníme dvě skupiny genů, které se na odstranění xenobiotik (mezi které patří i různé léky) podílejí ATP (adenosintrifosfát) -vázající membránové transportéry (ABC transportéry) ABC proteiny zajišťují aktivní transport různých molekul buněčnou membránou do i vně buňky. ABC geny jsou členy 7 rodin, které mají specifické funkce v adsorpci, distribuci a eliminaci řady látek P-glykoprotein P-glykoprotein je membránový protein. Patří do rodiny genů vázajících ATP. Exprese genu MDR1 kódujícího P-glykoprotein zajišťuje obranný mechanismus před vstupem určitých léků do organismu po delší době podání. Nadměrná exprese genu vede mnohočetné lékové resistenci (MDR fenomén).

8 14.8 Nutrigenetika a nutrigenomika Nutrigenetika Za určitých okolností může být složení potravy (dieta) u některých jedinců významným rizikovým faktorem vzniku řady chorob. Nutrigenetika studuje vliv genů, případně skupin genů, na interakci mezi složením potravy (dietou) a zdravím. Zabývá se identifikací genů, které ovlivňují riziko a i intenzitu onemocnění jako je např. diabetes mellitus II. typu, obezita, kardiovaskulární onemocnění, některá autoimunitní onemocnění a nádorová onemocnění Nutrigenomika Nutrigenomika sleduje vztah mezi genomem jedince (individuální rozdíly v genech), potravou a zdravím. Vychází z předpokladu, že chemické látky obsažené v běžné potravě ovlivňují rovnováhu mezi zdravím a nemocí po interakci s genomem jedince. Látky obsažené v potravě působí přímo či nepřímo na lidský genom a mohou měnit jeho strukturu či genovou expresi. Vlivem nevhodné diety pak následně může dojít ke změně proteomu (změna během proteosyntézy) a narušení metabolických procesů. Identifikace genové variability, která vede ke změně metabolismu určité složky potravy umožňuje individuelní nastavení složení potravy pro daného jedince (induvidualizovaná dieta) Monogenně děděná variabilita genu Některé nežádoucí metabolické procesy jsou monogenně děděné. Často pak modifikace přijímané potravy (dieta) positivně usměrňuje průběh onemocnění Fenylketonurie Fenylketonurie je metabolická vada vyvolaná mutací genu, který kóduje enzym fenylalaninhydroxylázu. Tento enzym metabolizuje fenylalanin na tyrosin. Mutovaný gen vede k poruše této metabolické dráhy; v krvi se hromadí fenylalanin a je jen nízká hladina

9 tyrosinu. Tato porucha metabolismu vede k poškození vyvíjející se nervové tkáně. Dieta s omezením fenylalaninu a navýšením tyrosinu zamezí rozvoji choroby Perzistující tolerance laktózy Perzistující tolerance laktózy v dospělém věku v evropské populaci dospělých jedinců vznikla bodovou mutací v promotoru genu kódujícího laktázu. Mutace vznikla přibližně před 9000 lety v severoevropské populaci. Způsobila přetrvávající expresi genu a zabránila tak přirozenému vyhasínání funkce laktázy v dospělosti. U mláďat savců (i člověka) je funkční laktáza zásadním enzymem pro štěpení laktózy přítomné v mléce na monosacharidy glukózu a galaktózu. Exprese laktázy v enterocytech tenkého střeva podléhá přísné kontrole v průběhu vývoje; je utlumená v průběhu fetálního období, zvyšuje se okolo porodu a opět klesá po odstavu. Většina dospělých přirozeně laktózu netoleruje - na konzumaci většího množství mléka (které obsahuje 4-8 % laktózy) reaguje bolestmi břicha, případně průjmem. Neštěpená laktóza způsobí osmotický transport vody do lumen tenkého střeva a je fermentována bakteriemi střevní mikroflóry. Kulturní adaptací na intoleranci laktózy představují kysané mléčné výrobky s nižším obsahem laktózy a někdy i přítomnost bakterií secernujících laktázu (Lactobacillus acidophilus), které zažívací potíže u intolerantních osob nezpůsobují Autoimunitní onemocnění Celiakie (glutenová enteropatie) Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek (gluten - bílkoviny přítomné v mnoha druzích obilí). Živiny nejsou dostatečně vstřebávány a zůstávají nestrávené ve střevě. Symptomy jsou nechutenství, průjmy, ztráta hmotnosti, únava. Celiakie je autoimunitní onemocnění sdružené i s jinými nemocemi, při nichž se imunitní systém brání látkám tělu vlastním. Nejčastější doprovodná nemoc je diabetes mellitus I. typu. Přibližně 5-10 % celiaků trpí I. typem diabetu a naopak obdobný podíl diabetiků celiakií. Dále je to zánětlivé onemocnění štítné žlázy, které se často vyskytuje zároveň s celiakií. Celosvětový průměr výskytu celiakie je přibližně 1:3350. V Česku je počet nemocných přibližně Celiakie je dosud nevyléčitelná, ale při bezlepkové dietě vymizí její příznaky.

10 Z potravy se musí vyloučit všechny druhy obilí s vysokým obsahem lepku (pšenice, ječmen, žito). Zvlášť u zpracovaných potravin a hotových výrobků je třeba dávat velký pozor, jestli nebyly použity žádné přísady obsahující lepek Diabetes mellitus I. typu - inzulin-dependentní diabetes mellitus (IDDM) Rozlišují se dva základní typy poruchy metabolismu sacharidů: diabetes mellitus I. typu (absolutní nedostatek inzulínu) a diabetes mellitus II. typu (relativní nedostatek inzulínu). Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. Na tomto místě se budeme věnovat diabetu mellitu I. typu. U onemocnění diabetus mellitus I. typu jsou selektivně ničeny B buňky Langerhansových ostrůvků v pankreatu, tzn. buňky s endokrinní aktivitou produkující mimo jiné hormon inzulín. Destrukce B buněk je důsledek autoimunitní reakce. Vede k absolutnímu nedostatku inzulinu a doživotní závislosti na jeho exogenní aplikaci. Tvorba protilátek vůči B buňkám je zakódovaná v genetické informaci diabetika ještě před vlastní manifestací diabetu. Spouštěcím mechanismem k rozvoji autoimunitní reakce může být imunitní odpověď na mírnou virózu (nachlazení). Diabetes mellitus I. typu je nejčastěji diagnostikován kolem 15. roku života. Onemocnět jím však mohou jak novorozenci, tak starší lidé. Onemocnění diabetu I. typu se nedědí přímo. Dědí se dispozice, která spolu s působením dalších faktorů vede ke vzniku choroby. Sourozenci diabetiků I. typu mají 10% pravděpodobnost, že také onemocní diabetici. Děti obou diabetických rodičů mají přibližně 50% pravděpodobnost onemocnění diabetem I. typu během života. Diabetická dieta je založena na sledování nutričních hodnot: přibližně 55 % sacharidů, 30 % tuků a 15 % bílkovin z celkového kalorického příjmu. Sacharidy by měly být přijímány převážně ve formě škrobů a nestravitelné vlákniny; lipidy ve formě nenasycených tuků. Kvalita i kvantita přijímané potravy by měla udržovat glykemickou křivku v normě. Diabetik I. typu si může do své diety začlenit i malé množství sladkého jídla, které však musí být kryto příjmem inzulinem Multifaktoriálně determinované choroby

11 Manifestace multifaktoriálních chorob vzniká jako souhra polygenní determinace a vlivů vnějších faktorů. Dieta u chorob s multifaktoriální determinací může mít preventivní účinek a i v průběhu onemocněné může zlepšovat stav pacienta Diabetes mellitus II. typu Diabetes mellitus II. typu (na insulinu nezávislý diabetes mellitus). Nástup bývá až v dospělosti. Je to metabolická vada, kdy je přítomna v krvi vysoká hladina glukózy, která souvisí s resistencí k insulinu. Při regulaci metabolismu lipidů a citlivosti na insulin se účastní celá řada genů. Mezi tyto geny patří gen SREBP-1c (kódující sterol response element binding protein). Produkt je transkripční faktor, který může přímo aktivovat expresi několika genů řídících syntézu a příjem cholesterolu, mastných kyselin, triglyceridů a fosfolipidů. Zvýšená exprese genu SREBP-1c vede mimo jiné k závažné resistenci k inzulinu. Tak tento gen může být jedním z klíčových genů při nástupu diabetu mellitu II. typu. Exprese genu SREBP-1c je ovlivnitelná dietou a tak u pacientů, kdy je zvýšená exprese SREBP-1c je možnost úspěšné léčby dietou Kardiovaskulární choroby Hyperlipidémie (zvýšená hladina cholesterolu v krvi) je provázena vznikem aterosklerózy včetně změn průchodnosti věnčitých tepen. Terapie vyžaduje změnu životního stylu dietu, fyzickou aktivitu a farmakologickou léčbu (např. statiny). Pacienti na léčbu reagují rozdílně, což je způsobeno genetickou variabilitou populace. V rámci genetické variability byly nalezeny některé vztahy, které ovlivňují vnímavost na složky doporučované diety. Příklad genetické variability: Cholesterol (lipoprotein) je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky. Příliš vysoká koncentrace v krvi nese pro organismus zdravotní rizika, především onemocnění srdce. Existují tři hlavní třídy lipoproteinů podle hustoty: a) vysokodenzní lipoprotein (HDL) má vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu

12 b) nízkodenzní lipoprotein (LDL) vzniká v játrech hlavně z VLDL jako důsledek štěpení triglycerolu. LDL je zdrojem špatného cholesterolu, který je odpovědný za ukládání tuků zejména v krevním řečišti c) velmi vysokodenzní lipoprotein (VLDL), má velmi nízkou hustotu, syntetizuje se v játrech a část ve střevech; obsahuje mnoho triglyceridů a nejmenší množství apoproteinů Gen kódující apolipoprotein E se vyskytuje ve více alelních formách - E1, E2, E3, E4. Osoby s alelou E4 mají vyšší hladinu nízkodenzního lipoproteinu (cholesterolu). Při zvýšené hladině cholesterolu (LDL) je třeba upravit dietu. Denně bychom měli ve stravě přijmout maximálně 300 mg cholesterolu, v případě zvýšené hladiny cholesterolu maximálně 200 mg denně. Důležitou součástí diety je složení tuků (nevhodné tuky ovlivňují hladinu LDL cholesterolu v krvi). Přednostně do stravy zařadit kvalitní rostlinné tuky a oleje, které obsahují velký podíl omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin, které pomáhají snižovat hladinu LDL cholesterolu v krvi. Mezi další zásady nízkocholesterolové diety patří dostatečný příjem ovoce, zeleniny a potravin bohatých na vlákninu. Omezení příjmu soli, preference drůbeže a ryb, dostatečný pitný režim. Jak jsme se již zmínili výše hyperlipidémie patří mezi multifaktoriálně podmíněné choroby s polygenní determinací. V důsledku toho může docházet k rozdílné odpovědi na změnu dietního režimu dle genetické výbavy jedince. Při sledování mužské kohorty v období došlo k výrazné změně složení stravy. Ale pouze u nositelů alely CC-204 genu cholesterol-7alfa-hydroxylázy (CYP-7A1) došlo k redukci hladin cholesterolu, nositelé alely AA-204 na změnu diety nereagovali Nutrigenetika a nádory Potravní návyky mohou přispět k vzniku určitých typů nádorů; např. nádory tlustého střeva, zažívacího traktu nebo prsu. Je známo několik genů a jejich variant (alel), které ovlivňují vznik nádoru ve vztahu k dietetickým návykům. Jedním z nich je gen NAT, který kóduje N- acetyltransferasu. N-acetyltransferasa je enzym, který existuje ve dvou formách: NAT1 a NAT2 A, v nich existuje několik polymorfismů. NAT je odpovědný za acetylaci heterocyklických aromatických aminů (jsou např. přítomné ve vařeném červeném mase). Přítomnost konkrétních alel vede buď k pomalé, střední nebo rychlé acetylaci. Při vysoké

13 teplotě během úpravy červeného masa, některé aminokyseliny reagují s kreatinem (dusíkatá sloučenina ve svalové tkáni zásobuje sval energií) a vzniká vznikají heterocyklické aromatické aminy. Heterocyklické aromatické aminy mohou být aktivovány acetylací na reaktivní molekuly, které se vážou s DNA a mohou být příčinou maligního bujení.

IMUNOGENETIKA II + F1 F2 + F2 + + + - - Transplantace kostní dřeně - lymfoidní tkáň TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA

IMUNOGENETIKA II + F1 F2 + F2 + + + - - Transplantace kostní dřeně - lymfoidní tkáň TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA IMUNOGENETIKA II kmen A TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA - - F1 kmen B e x F2 y y kmen A 3 4 y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA - F1 e x F2 - - - y kmen B 3 4 Transplantace orgánů, které neobsahují lymfoidní tkáň Imunitní

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA učební texty Univerzity Karlovy v Praze ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA Berta Otová Romana Mihalová KAROLINUM Základy biologie a genetiky člověka doc. RNDr. Berta Otová, CSc. MUDr. Romana Mihalová

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PORUCHY VÝŽIVY Civilizační nemoci, nutriční genomika

PORUCHY VÝŽIVY Civilizační nemoci, nutriční genomika PORUCHY VÝŽIVY Civilizační nemoci, nutriční genomika Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genealogie KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Rodokmenové schéma Shromáždění informací o rodině je 1. důležitým krokem v genetickém poradenství. Rodokmenové schéma musí být srozumitelné a jednoznačné. Poskytuje

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS

CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS CELIAKIE, FENYLKETONURIE, DIABETES MELITUS projevy, léčba, jídelníček CELIAKIE - autoimunitní dědičné onemocnění způsobeno nesnášenlivostí lepku - častější výskyt u žen, postihuje děti, kterým chybí enzym

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více