REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ"

Transkript

1

2

3 MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003

4

5

6 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž cílem je představit výsledky aktivní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a jeho dobré spolupráce s místní samosprávou. Vydání tohoto katalogu bylo inspirováno množstvím pozitivních výsledků kontrol, které byly provedeny Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci vyhodnocení účinnosti Programu regenerace panelových sídlišť. Předkládaný katalog Vás seznamuje se způsoby, s jakými se obce a města vyrovnaly v roce 2001 s nařízením vlády č. 494/2000 Sb., tedy s tím nařízením vlády, které bylo spouštěcím motorem Programu regenerace panelových sídlišť. Programu, jehož předmětem a účelem je vytvoření podmínek pro přeměnu exteriérů panelových sídlišť ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí těchto specifických urbanizačních jednotek, kterých je na území České republiky více jak 300. Tento katalog by měl sloužit především jako vzor a určitá motivace pro další města a obce, na jejichž území se panelová sídliště s alespoň 150 bytovými jednotkami nacházejí. Katalog proto obsahuje přehled těch nejzdařilejších, již ukončených, akcí. Celkově bylo v roce 2001 proinvestováno ve 14 podporovaných akcích více jak 231 mil. Kč a ve formě státní dotace bylo městům a obcím přiděleno 150 mil. Kč. Program regenerace panelových sídlišť pokračoval pochopitelně i v roce 2002, kdy ve formě dotací bylo přerozděleno 80 mil. Kč, avšak proinvestováno bylo již 241 mil. Kč. Výsledky roku 2002 budou zmapovány v letošním roce a předpokládám, že čtenáři o nich budou opětovně informováni. Věřím, že i přes skutečnost, že v roce 2003 nebyl Program regenerace panelových sídlišť vyhlášen, najdou se v dalších letech při schvalování státních rozpočtů potřebné zdroje, tak, aby regenerace sídlišť, o jejichž pozitivním vlivu na obytné prostředí již nyní nelze pochybovat, mohly opět pokračovat. RNDr. Jiří Klíma ředitel odboru podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj

7 OBSAH: Program regenerace panelových sídlišť...9 Poskytování dotací na regeneraci panelových sídlišť ze státního rozpočtu Přehled panelových sídlišť ČR mapa Program regenerace panelových sídlišť ČR Program regenerace panelových sídlišť ČR Program regenerace panelových sídlišť 2001 tabulka Program regenerace panelových sídlišť 2002 tabulka Příklady regenerace panelových sídlišť Havířov sídliště Šumbark II Litomyšl sídliště Komenského náměstí Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Sázava sídliště 9. května Slavičín sídliště Malé Pole Tábor sídliště Nad Lužnicí Uherské Hradiště sídliště Jarošov Louky Vsetín sídliště Jasenka Zlín sídliště Jižní Svahy Názory a zkušenosti z regenerace prezentovaných sídlišť Havířov Litomyšl Sázava Slavičín Tábor Vsetín Příloha Příloha dokumentace regenerace panelových sídlišť

8 - 8 -

9 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ - 9 -

10 - 10 -

11 POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REGENERACI PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ je územně ucelená skupina bytových domů, postavených panelovou technologií, obsahující minimálně 150 bytových jednotek. REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné s klasickou městskou zástavbou. Nejčastěji se vyskytujícími problémy sídlišť jsou monofunkčnost; technické závady; nevyhovující řešení dopravy v klidu; nekoncepční úpravy a nedostatek údržby volných ploch; nevybavený parter; vzhled domů; pokud je sídliště situováno v těsné blízkosti původní zástavby, není dořešena návaznost architektury a urbanismu sídliště na strukturu obce; nedostatek zařízení občanského vybavení, který se v současné době v mnoha případech prohlubuje v souvislosti se změnami vlastnických vztahů. Závažnost jednotlivých problémů souvisí s obdobím výstavby sídliště; s velikostí sídliště; s velikostí města, ke kterému sídliště náleží; s lokalizací sídliště v rámci města. Problémy jsou důsledkem realizace kvantity panelových domů, která byla vyvážena zpravidla nižší technickou, architektonickou a urbanistickou kvalitou. Problémy se stále prohlubovaly průběžným nedostatkem údržby. Mají-li se území sídlišť zhodnotit tak, aby se stala plnohodnotnými částmi obcí, je nezbytné přistupovat k řešení jejich problémů komplexně. Vzhledem k rozsahu sídlišť, množství nahromaděných problémů a ekonomické náročnosti jejich řešení je regenerace dlouhodobým procesem. Pouze globální přístup zajistí řešení problémů v logickém časovém sledu a zabezpečí efektivní vynakládání finančních prostředků. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytným předpokladem spojení státních, obecních a soukromých investic. Nařízením vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 byly stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Nařízení vlády jednoznačně vymezuje úpravy, na které lze čerpat dotaci z programu regenerace, a stanoví podmínky a postup pro získání dotace. Přílohou vládního nařízení je postup při zpracování projektu regenerace a obsahové náležitosti projektu

12 DOTACI PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 494 / 2000 SB. LZE ZÍSKAT NA zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury včetně parkovacích stání, opatření proti povodním a na přestavbu sídlištních kotelen, úpravy, vedoucí ke zlepšení vzhledu sídliště a zvýšení kvality denního života na sídlišti, mimo jiné na zřizování dětských hřišť s vybavením, úpravy zeleně a budování veřejných rekreačních ploch, zpracování regulačního plánu pro celé území sídliště nebo pro jeho část. Regulačním plánem lze do značné podrobnosti závazně stanovit regulaci navrhovaných úprav na sídlišti. Dotace z tohoto programu nejsou určeny na opravu, modernizaci nebo zateplení bytových domů, ani na výstavbu a rekonstrukce objektů občanského vybavení. DOTACI Z PROGRAMU REGENERACE SÍDLIŠŤ MŮŽE OBDRŽET OBEC, KTERÁ má schválený územní plán obce, má zastupitelstvem obce schválený projekt regenerace panelového sídliště, má pravomocné územní rozhodnutí, popřípadě stavební povolení na úpravu, která je předmětem žádosti o dotaci, podílí se alespoň ze 30 % na financování vybrané úpravy, na kterou je požadována dotace, podá si na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj žádost příslušnému kraji. PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ Racionální a bezkolizní postup regenerace je nutné zajistit zpracováním projektu regenerace pro celé území sídliště. Řešení projektu musí korespondovat se schválenou územně plánovací dokumentací obce a s programem rozvoje obce a musí vycházet z oprávněných nároků obyvatel sídliště. Pořizovatelem projektu regenerace je obec. Organizační zajištění přípravy, zpracování a realizaci projektu zajišťuje komise zastupitelstva. Členy komise by měli kromě členů zastupitelstva být zástupci obecního úřadu, zástupci obyvatel sídliště, bytových družstev, orgánů státní správy a experti. Obsahový standard projektu regenerace sídliště: Projekt regenerace musí obsahovat analýzu a návrh. Analýza shrnuje vyhodnocení podkladových materiálů (územně plánovací dokumentace, dosud zpracovaná projektová dokumentace, vyhodnocení ankety ve které obyvatelé sídliště vyjadřují své názory, přání a požadavky na způsob a postup řešení problémů, průzkumy a rozbory). Nezbytnou součástí analýzy je rozbor ekonomických podmínek úprav včetně uvedení využitelných dotací ze státních programů podpory, možností soukromých investic a dalších zdrojů. Návrh obsahuje textovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou část. 1. V textové části jsou vymezeny cíle regenerace, jejich pořadí podle naléhavosti a časový horizont dosažení cílů. Vyplynou-li z navrhovaného řešení požadavky na změny nebo do

13 plňky územně plánovací dokumentace, je nutné do textové části tyto požadavky zahrnout. V řešení by měly být zohledněny podmínky pro sociální a kulturní rozvoj, pro podporu sousedských vztahů a pro aktivity volného času. Speciální pozornost je zapotřebí věnovat možnostem trávení volného času dětí a mládeže a vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí. 2. Výkresová část obsahuje údaje převzaté z územně plánovací dokumentace (funkční využití, prostorové uspořádání řešeného území a jeho okolí a graficky vyjádřitelné regulativy) a návrh jednotlivých úprav. Pokud některé úpravy budou vyžadovat změnu územně plánovací dokumentace, je nutné tuto skutečnost vyznačit. Grafické řešení by mělo být doplněno perspektivními pohledy na předpokládaný výsledek navrhovaných změn. 3. Ekonomická část obsahuje celkový přehled navrhovaných úprav, včetně úprav bytových domů, pokud jsou nutné. I když tyto úpravy nejsou předmětem dotací na podporu regenerace panelových sídlišť, musí být do celkového přehledu prací zahrnuty. Náklady na celkovou regeneraci je nutné rozdělit na náklady na jednotlivé úpravy a vyčíslit zisky, plynoucí z těchto úprav, pokud vzniknou. Časový postup realizace (harmonogram) jednotlivých akcí, včetně oprav panelových domů, je nutné zpracovat podle naléhavosti a současně dle ekonomické realizovatelnosti úprav. V návaznosti na harmonogram musí být navržen způsob financování úprav v jednotlivých letech s uvedením zdrojů financování (obec, státní dotace, soukromé investice atd.). 4. V dokladové části jsou přiloženy doklady o schválení územního plánu obce, o schválení zpracovaného projektu regenerace zastupitelstvem obce, doklady prokazující vlastnictví staveb a pozemků, vyplněné příslušné formuláře MF, pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení pro úpravy navržené v projektu regenerace, doklady obce o potřebných vlastních finančních prostředcích a o tom, že obec nemá závazky ke státnímu rozpočtu a státním fondům

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 2001 schválený pořadník žadatelů o dotaci /v milionech Kč/ Poř. č. Kraj Okres Obec Název akce Dotace MMR 1. Jihočeský Tábor Tábor Regenerace panelového sídliště Nad Lužnicí I. etapa 2. Moravsko- -slezský Karviná Havířov Realizace projektu regenerace panel. sídliště Šumbark II I. etapa v rámci řešení Regulačního plánu regenerace panelového sídliště Šumbark II 3. Pardubický Pardubice Pardubice Regenerace panel. sídliště Pardubice Pravý břeh Labe /Centrum Polabiny I, Parkoviště Bělehradská, Hřiště Grusova, Družstevní/ 4. Pardubický Svitavy Litomyšl Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí v Litomyšli I. etapa 5. Pardubický Ústí nad Orlicí Česká Třebová Regenerace panel. sídliště Lhotka v České Třebové I. etapa 6. Středočeský Benešov Sázava Regenerace panel. sídliště Sídliště 9. května v Sázavě 7. Středočeský Rakovník Rakovník Regenerace panel. sídliště Pražská v Rakovníku 8. Ústecký Chomutov Klášterec nad Ohří Regenerace panel. sídliště v ulici Žitná vybudování nových parkovacích stání 20,987 29,796 14,070 12,859 0,752 18,443 4,940 2, Ústecký Chomutov Klášterec nad Ohří Regenerace stávajících komunikací v ulicích 17. listopadu, J.A. Komenského, Dukelská, Pionýrů a Lesní 10. Ústecký Louny Louny Regenerace panel. sídliště Louny západ 11. Zlínský Zlín Slavičín Regenerace panel. sídliště Slavičín Malé Pole I. etapa 12. Zlínský Uherské Hradiště Uherské Hradiště Regenerace panel. sídliště Jarošov Louky v Uherském Hradišti 13. Zlínský Vsetín Vsetín Regenerace panel. sídliště Vsetín Jasenka /I. etapa/ 14. Zlínský Zlín Zlín Regenerace panel. sídliště Jižní Svahy ve Zlíně /Centrální park Jižní Svahy 1. a 2. stavba/ 6,460 9,486 4,062 9,330 5,029 11,

18 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 2001 schválený pořadník žadatelů o dotaci /v milionech Kč/ Poř. č. Kraj Okres Obec Název akce Dotace MMR 1. Jihočeský Tábor Tábor Regenerace panelového sídliště Nad Lužnicí, Tábor /2. etapa/ 2. Jihočeský Strakonice Strakonice Regenerace panelového sídliště Stavbařů, Strakonice 3. Liberecký Semily Jilemnice Regenerace panelového sídliště Spořilov, Jilemnice 4. Moravsko- -slezský 5. Moravsko- -slezský 6. Moravsko- -slezský Karviná Havířov Realizace projektu regenerace panel. sídliště Šumbark II I. etapa v rámci řešení Regulačního plánu regenerace, Havířov /2. etapa/ Ostrava -město Frýdek -Místek Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Třinec Regenerace panelového sídliště Fifejdy I, Ostrava Regenerace panelového sídliště Terasa, Třinec 7. Olomoucký Jeseník Jeseník Regenerace panelového sídliště Tyršova, Jeseník 8. Olomoucký Olomouc Olomouc Regenerace panelového sídliště Úzké Díly Mačkalov, Olomouc 9. Pardubický Pardubice Pardubice Regenerace panelového sídliště Pardubice - Pravý břeh Labe /2. etapa/ 10. Pardubický Svitavy Litomyšl Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí, Litomyšl /2. etapa/ 11. Pardubický Svitavy Polička Regenerace panelového sídliště Hegerova, Polička 12. Pardubický Svitavy Svitavy Regenerace panelového sídliště Svitavy Lány 13. Středočeský Benešov Sázava Regenerace panelového sídliště 9. května, Sázava /2. etapa/ 14. Ústecký Chomutov Kadaň Regenerace panelového sídliště D a B, Kadaň 15. Zlínský Uherské Hradiště Bojkovice 16. Zlínský Zlín Otrokovice Regenerace panelového sídliště Čtvrť 1. máje, Bojkovice Regenerace panelového sídliště Střed I, Otrokovice 17. Zlínský Zlín Slavičín Regenerace panel. sídliště Malé Pole, Slavičín 18. Zlínský Vsetín Vsetín Regenerace panel. sídliště Jasenka, Vsetín /2. etapa/ 4,117 1,563 2,540 7,957 8,222 0,744 2,631 1,798 11,795 5,097 1,472 5,500 3,605 4,572 2,945 6,993 3,273 5,

19 PŘÍKLADY REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

20 - 20 -

21 Havířov sídliště Šumbark II Obec: Kraj: Název akce: Statutární město Havířov Svornosti 2, Havířov Moravskoslezský Regenerace panelového sídliště Šumbark II Realizace v r. 2001: sídliště Šumbark II 1. etapa Havířov sídliště Šumbark II

22 ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Havířov Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 7 / Název sídliště: Šumbark II Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / Stáří sídliště: 80. léta Poloha sídliště v obci: vzdáleno od centra Finanční náklady - rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci - celkem: Celkové náklady akce: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Město Havířov se rozhodlo zpracovat projekt regenerace panelového sídliště Šumbark II souběžně s regulačním plánem a schválilo zadání Regulačního plánu regenerace panelového sídliště Šumbark II, takže je možno zahrnout navrhovaný postup a způsob regenerace sídliště v co největší míře do závazné části regulačního plánu a zaručit tak komplexnost regenerace. Navrhovaným obdobím regulačního plánu je rok 2015, avšak časová a finanční rozvaha regenerace je provedena tak, aby navrhované úpravy veřejných ploch a prostranství, výstavba a úprava dopravní a technické infrastruktury byly provedeny nejpozději do roku Kromě těchto úprav jsou navrženy úpravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů a ostatní úpravy a opatření (podzemní garáže, objekty a zařízení volného času apod.). Do I. etapy úprav byly vybrány ty položky, které jsou plošně a funkčně stabilizovány a ty problémy, které považují obyvatelé sídliště za nejnaléhavější: nedostatek sportovně rekreačních možností, sídlištní charakter zástavby, problémy s odstavováním vozidel. Úpravy realizované v rámci I. etapy v roce 2001: Park Moravská + odstavná stání, 1. stavba: Regenerace sídliště a úprava přilehlých doposud nevyužitých ploch v plnohodnotnou součást městského prostoru. Součástí je zřízení parkovacích ploch podél ulice Moravské, úprava strže a okolních ploch na park, propojení ulice Moravské spojovací komunikací s parkovištěm u samoobsluhy včetně navazujících pěších komunikací a zřízení shromažďovací plochy na přilehlé ploše. Obytný blok č stavba (úprava obytného území panelových domů) Obytný blok č stavba (úprava obytného území panelových domů) Veřejně přístupné sportoviště Havířov Šumbark 8. stavba

23 Havířov sídliště Šumbark II Regulační plán regenerace panelového sídliště bloky 28, 29 situace

24 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH, VYBRANÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPLŇUJÍCÍ PRVKY A JEVY Havířov sídliště Šumbark II Regulační plán regenerace panelového sídliště lkegenda k situaci Havířov sídliště Šumbark II Projekt regenerace motivační studie, dostavba nádvoří bloku

25 Havířov sídliště Šumbark II Park Moravská: stav před úpravami a po úpravách

26 Havířov sídliště Šumbark II

27 Havířov sídliště Šumbark II Vzhled sídliště před regenerací Havířov sídliště Šumbark II Parková úprava nevyužitých ploch

28 - 28 -

29 Litomyšl sídliště Komenského náměstí Obec: Kraj: Název akce: Město Litomyšl Bří Šťastných 1000, Litomyšl Pardubický Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí Realizace v r. 2001: 1. etapa úprava břehů řeky Loučné a protipovodňová opatření

30 Litomyšl sídliště Komenského náměstí ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Litomyšl Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 4 / 607 Název sídliště: Komenského náměstí Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: 800 / 268 Stáří sídliště: 70. léta Poloha sídliště v obci: v těsné blízkosti centra Finanční náklady rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci: Celkové náklady akce: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Mezi hlavní cíle regenerace sídliště Komenského náměstí v Litomyšli patří: odstranění monofunkčnosti sídliště, zlepšení vzhledu a zvýšení standardu bytových domů, ochrana sídliště proti přírodním živlům (protipovodňová opatření) a dopravní řešení (pěší propojení se starou zástavbou, oprava stávajících komunikací, zvýšení množství parkovacích míst, vyřešení zásobování nákupního střediska). Návrh úprav sídliště je rozdělen do tří etap. V rámci první etapy, realizované v roce 2001 a popsané níže, došlo k odstranění jednoho z největších problémů uvedeného sídliště, tj. rizika záplav. Tím byly vytvořeny nutné podmínky pro pokračování dalších etap regenerace. Během 2. etapy plánované na rok 2002 dojde k úpravě Havlíčkovy ulice a výstavbě polozapuštěných garáží, během 3. etapy, plánované na rok 2003, k úpravě vnitřních ploch sídliště. Úpravy realizované v rámci 1. etapy úprava břehů řeky Loučné a protipovodňová opatření: Bylo vybudováno protipovodňové opatření na pravém břehu řeky Loučné spojené s rekonstrukcí pobytových ploch a komunikací a zpřístupnění řeky obyvatelům sídliště dřevěným a betonovým schodištěm. Součástí je vybudování pobytového altánu, pobytového mostu přes řeku a vyzvednutí původní lávky nad průtočnou výšku. Dále došlo k výměně a rekonstrukci vedení teplovodu a jeho přeložení pod koryto řeky, ve spolupráci s VČE RZ Česká Třebová došlo k přeložení vedení VN a NN, k přeložce vodovodu a osazení uzávěru proti zpětnému vniknutí záplavových vod na vyústění dešťové kanalizace. Poslední fází I. etapy bylo vysázení zeleně na levém břehu řeky Loučné a na pobytových plochách, osazení mobiliáře (laviček, odpadkových košů) a veřejného osvětlení

31 Litomyšl sídliště Komenského náměstí Regenerace panelového sídliště, návrh situace

32 Litomyšl sídliště Komenského náměstí Regenerace panelového sídliště, návrh legenda k situaci Litomyšl sídliště Komenského náměstí Regenerace panelového sídliště, návrh ilustrační záběr

33 Litomyšl sídliště Komenského náměstí Úprava břehů řeky Loučné a protipovodňová opatření

34 - 34 -

35 Pardubice soubor sídlišť: Pravý břeh Labe Obec: Kraj: Název akce: Statutární město Pardubice Pernštýnské nám. 1, Pardubice Pardubický Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe (Polabiny, Pardubice - sever, Stavařov) Realizace v r. 2001: Pravý břeh Labe - 1. soubor akcí

36 Pardubice soubor sídlišť: Pravý břeh Labe (Polabiny, Pardubice - sever, Stavařov) ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Pardubice Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 3 / Název sídliště: Pravý břeh Labe (soubor sídlišť) Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / Stáří sídliště: léta Poloha sídliště v obci: od centra vzdáleno 2 km Finanční náklady rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci: Celkové náklady akce: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Program regenerace je zpracován jako otevřený materiál, k němuž jsou každoročně na základě nových poznatků a nově vznikajících problémů přičleňovány další aktuální informace a pro akce k řešení jsou zpracovávány motivační náměty a projektová dokumentace. Hlavní problémy jsou: rekreace, doprava v klidu, úpravy městského parteru, úpravy veřejných prostranství, monofunkčnost sídlišť, úpravy fasád a střešní nástavby bytových domů. Úpravy realizované v rámci I. souboru akcí v roce 2001: Centrum Polabiny I: Revitalizace parteru pěšího propojení mezi obvodovými centry Polabin I a Polabin II (odpočinkové kouty s městským mobiliářem, barevné řešení a vzorování nové zádlažby, kultivovaná zeleň) a nové ztvárnění náměstí centra Polabin I (plocha náměstí je členěna výraznými pěšími spojkami, které diferencují část klidovou odpočinkovou s vodní fontánou od manipulačně provozní plochy podél průčelí objektů občanské vybavenosti. Parkoviště Bělehradská Úprava příjezdové komunikace k bytovým domům č.p. 269 až 273 a rozšíření parkovacích ploch včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a okolních sadových úprav. Hřiště Grusova: Rekonstrukce stávajících dlážděných a mlatových hřišť ve vnitrobloku a zřízení nového hřiště, aktualizace tras pěších komunikací, úprava betonové plastiky Kočičák, probírka a dosadba zeleně. Družstevní: Rozšíření chodníků před domy č.p. 101 až 117 v ulici Družstevní včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava povrchu mlatového hřiště v ulici Kosmonautů

37 Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště problémový výkres I. soubor (2001) Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště legenda

38 Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště Centrum Polabiny I. situace, skica, legenda

39 Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Centrum Polabiny I vodní fontána

40 Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Hřiště Grusova úpravy okolí původní prolézačky kočičák, zpevnění vyšlapaných cest, vyasfaltování hřiště Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Hřiště Grusova nové hrací prvky

41 stav před úpravou stav po úpravě Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Centrum Polabiny I

42 Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Centrum Polabiny I před úpravou Pardubice sídliště Pravý břeh Labe Centrum Polabiny I po úpravě

43 Sázava sídliště 9. května Obec: Kraj: Název akce: Sázava Školská 194, Sázava Středočeský Regenerace panelového sídliště Sázava sídliště 9. května Realizace v r. 2001: sídliště 9. května zóna I

44 Sázava sídliště 9. května ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Sázava Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 1 / 538 Název sídliště: sídliště 9. května Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / 538 Stáří sídliště: Poloha sídliště v obci: v centrální poloze Finanční náklady rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci: Celkové náklady akce: Podíl obce k dotaci před r. 2001: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Program regenerace sídliště 9. května je koncipován jako střednědobý program, který řeší komplexní regeneraci celého území sídliště a jeho vnější vztahy a vazby. Dochází k postupné kultivaci životního prostředí a k rozvoji centrální části města Sázavy. Projekt vychází z předpokladu, že kultivace parteru není pouze samoúčelnou estetizací, ale měla by přinést i zlepšení funkčního uspořádání a vybavenosti parteru, v souladu s požadavky a potřebami obyvatel sídliště. Akce Regenerace parteru sídliště 9. května v Sázavě zóna I. navazuje na rozestavěnou úpravu celkové centrální zóny města realizovanou v letech Následovat budou dvě další etapy připravované pro období 2002 a období Rekonstrukční práce realizované v rámci regenerace parteru sídliště zóna I. v roce 2001: rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Poznaňská, Fr. Kavalíra a Sklářská úpravy chodníků zámkovou dlažbou ve jmenovaných ulicích a uvnitř sídliště v zóně I. zřízení nových a úprava stávajících parkovišť vč. úprav vozovek a prostoru před ZŠ odvodnění povrchů místních a pěších komunikací a odstavných parkovacích stání položení kabelů a instalace svítidel v zóně I. a v uvedených ulicích s návazností na zbylý prostor sídliště vytvoření dětských hřišť vč. jejich zabudovaného vybavení a ozelenění ploch rekonstrukce topných kanálů vedoucích přes dotčené území provedení ohradní zdi kolem zásobovacího dvora za OD Zář a kolem KD výsadba nových stromů, okrasných keřů a ozelenění ploch zřízení nových boxů pro kontejnery na tříděný komunální odpad instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, atd.)

45 Sázava sídliště 9. května Členění projektu regenerace na etapy realizace a dílčí prostorové celky situace

46 Sázava sídliště 9. května Členění projektu regenerace na etapy realizace a dílčí prostorové celky legenda k situaci Sázava sídliště 9. května Projekt regenerace parteru legenda k návrhu

47 Sázava sídliště 9. května Projekt regenerace parteru návrh řešení

48 Část sídliště před regenerací Část sídliště (zóna I.) po regeneraci Sázava sídliště 9. května Regenerace parteru sídliště zóna I

49 Sázava sídliště 9. května Vzhled sídliště před úpravou Sázava sídliště 9. května Vzhled sídliště po úpravě

50 - 50 -

51 Slavičín sídliště Malé Pole Obec: Kraj: Název akce: Město Slavičín Osvobození 25, Slavičín Zlínský Regenerace panelového sídliště Slavičín Malé Pole Realizace v r. 2001: sídliště Malé Pole 1. etapa

52 Slavičín sídliště Malé Pole ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Slavičín Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 1 / 684 Název sídliště: Malé Pole Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / 684 Stáří sídliště: 30 let Poloha sídliště v obci: vzdáleno cca 600 m od centra Finanční náklady rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci: Celkové náklady akce: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Celá akce regenerace panelového sídliště Malé Pole je rozdělena do dvou etap, jejichž rozsah a časový plán je dán finančními možnostmi Města Slavičín. I. etapa byla realizována v roce 2001 a navrhované úpravy jsou popsány níže. V II. etapě, určené pro rok 2002, bude většina úprav pokračovat, bude dokončena a doplněna o další úpravy. Charakter navržených úprav byl určen na základě potřeb a požadavků obyvatel. Řeší problém zkvalitnění obytného a životního prostředí obyvatel sídliště všech věkových kategorií, zlepšení dopravní obsluhy území, vytvoření potřebných podmínek pro bezpečný pohyb zdravotně postižených osob, matek s kočárky a starých osob v areálu sídliště. Dále obnovu a doplnění vhodných ploch a areálů s využitím pro aktivity volného času obyvatel v návaznosti na centrum drogové prevence v areálu Sokolovny apod. Úpravy realizované v rámci I. etapy v roce 2001: Sportovní areál Sokolovna: oprava obslužné komunikace, oprava chodníků, oprava parkoviště, výstavba dětského hřiště, výstavba hřiště pro minigolf, výstavba tréninkového hřiště s cvičnou stěnou, doplnění vzrostlé zeleně Oprava chodníků s občasným pojezdem a oprava chodníků pro pěší dílčí část Oprava místních komunikací a ploch pro parkování osobních automobilů dílčí část Rekonstrukce části rozvodů CZT Rekonstrukce části veřejného osvětlení Doplnění vzrostlé zeleně a mobiliáře dílčí část

53 Slavičín sídliště Malé Pole Projekt regenerace panelového sídliště situace navrhovaných úprav výřez

54 Slavičín sídliště Malé Pole Projekt regenerace panelového sídliště legenda k situaci navrhovaných úprav

55 Slavičín sídliště Malé Pole Projekt regenerace panelového sídliště situace navrhovaných úprav sportovní areál Sokolovna

56 Původní stav komunikací a parkovacích ploch v sídlišti Komunikace a parkoviště po provedených úpravách Chodníky byly opraveny včetně veřejného osvětlení a zeleně Slavičín sídliště Malé Pole

57 Tábor sídliště Nad Lužnicí Obec: Kraj: Název akce: Tábor Žižkovo náměstí 3, Tábor Jihočeský Regenerace panelového sídliště Nad Lužnicí Realizace v r. 2001: sídliště Nad Lužnicí 1. etapa

58 Tábor sídliště Nad Lužnicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Tábor Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 2 / Název sídliště: Nad Lužnicí Počet obyvatel v řešené části sídliště / bytů v sídlišti: / Stáří sídliště: léta Poloha sídliště v obci: od centra vzdáleno 4,5 km Finanční náklady I. etapy rok 2001: Investiční dotace ze státního rozpočtu: Podíl obce k dotaci: Celkové náklady akce: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Popis akce: Regenerace největšího táborského sídliště předpokládá nejen zabezpečení základní infrastruktury, ale i zakomponování sportovních a relaxačních aktivit do této lokality. Po dobu realizace 1. etapy uvedené akce probíhala současně příprava na další etapy regenerace sídliště. Byl proveden výkup pozemků pro plánované sadové úpravy a zpracovány projekty navržených aktivit. Úpravy realizované v rámci I. etapy v roce 2001: První etapa zahrnuje především rekonstrukci již založených prvků. Byla realizována rekonstrukce m2 stávajících a výstavba 418 m2 nových chodníků, přepojení 130 m teplovodu, změna technologie ohřevu TUV v 12 objektech, položeny podkladové vrstvy s živičným povrchem víceúčelového sportoviště o ploše 2466 m2, upravena plocha pro skateboardové dráhy o ploše 109 m2 s osazením 3 prvků pro skateboard, vybudována protihluková opatření úpravou svahů a schodiště, zrekonstruováno 6 dětských hřišť a 2 malá sportovní hřiště, provedeny výsadby zeleně. Bylo rekonstruováno 42 laviček, osazeno 19 laviček a 20 odpadkových košů a realizován informační systém 16 ks samostatných nosičů označení ulic, 2 ks nosičů map a doplněno 110 ks označení domů č.p. a č. orient. (celkem 209 ks drobného mobiliáře). Regenerace parteru sídliště má nejen příznivý vliv na kvalitu životního prostředí snížení prašnosti komunikací, omezení možnosti úrazů, ale především na zvýšení estetické stránky území, což má vždy pozitivní sociální dopad. Změna technologie ohřevu TUV má pozitivní dopad nejen na ekonomiku domácností a provozoven v této lokalitě, ale odráží se i na ekologii v širší oblasti

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou do roku 2013 1 1. ÚVOD 1 1.1 Slovo starosty města Benátky nad Jizerou... 1 1.2 O strategickém plánování... 2 1.3 Metodika tvorby strategického plánu...

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

BLŠANY. Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Město Blšany ÚZEMNÍ PLÁN BLŠANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Září 2014 Zadavatel

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více