Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1."

Transkript

1 Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý vliv na daňovou cenu pracovní síly. Ostřeji se ale v ní projevuje pojistné sociálního pojištění. Přestože se Česká republika se svou daňovou kvótou pohybuje okolo průměru, v této kategorii má prvenství - největší část veřejných příjmů tvoří sociální pojistné, které tvoří cca 40 % veškerých daňových příjmů. Vysoké povinné odvody zejména na straně zaměstnavatelů současně zvyšují nákladovost firem a snižují atraktivnost podnikatelského prostředí. Abstract Comparing the share of individual income tax with the EU countries average and also OECD is interesting, as the share of individual income tax is small and it has also a relatively small influence on the tax price of the labour force. However, the insurance rate of the social insurance is seen more sharply in it. Though the Czech Republic with its tax quota oscillates around the average, it has the primacy in this category the greatest part of public revenues is made by social insurance premium which forms cca 40 % of all tax revenues. High obligatory tax payments mainly on the side of employers concurrently increase costs of firms and decrease the attraction of corporate environment. Klíčová slova Osobní důchodová daň, daň z příjmů ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění, daňové zatížení, cena práce Úvod Daňový systém svými parametry ovlivňuje atraktivnost země pro domácí i zahraniční společnosti, slouží jako účinný nástroj k regulaci negativních vlivů na životní prostředí a zároveň podporuje aktivitu ekonomicky činného obyvatelstva. Největší změnou zaváděného systému daní v České republice (v r. 1993) bylo bezesporu zavedení daně z přidané hodnoty a dvou univerzálních důchodových daní. Specifickým aspektem bylo obnovení sociálního pojistného jako samostatného příjmu veřejných rozpočtů. Cílem příspěvku je poukázat na daňové zatížení fyzických osob v závislé činnosti (tj. zejména zaměstnanců), které je dáno jednak výší a konstrukcí osobní důchodové daně a jednak výší sociálního pojistného. Osobní důchodová daň (v českém daňovém právu se jedná o daň z příjmů fyzických osob) se týká širokého spektra daňových poplatníků a výnos ze zdanění závislé činnosti činí téměř 4/5 z celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob. Povinná účast fyzických osob na sociálním pojistném v podobě účasti na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti podstatně zvyšuje daňové zatížení. Zároveň je třeba mít na paměti povinné odvody sociálního pojistného zaměstnavatele za zaměstnance, které zdražují pracovní sílu a pro většinu firem 1 Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná 1

2 jsou mzdové náklady podstatnou nákladovou položkou. Vysoký podíl příspěvků na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, který je charakteristický pro český daňový systém na celkovém zdanění, může mít negativní dopad na ekonomický růst. Zvyšují se tak náklady práce, což pak vede k její substituci kapitálem, k šedé ekonomice, popř. k netradičním formám pracovních vztahů 2. 1 Vývoj daňových výnosů v České republice a sociální pojistné Od roku 1993 prošel český daňový systém určitým vývojem. Často se v daňové teorii hovoří o tzv. daňovém mixu, který lze v České republice ilustrovat v následujících grafech a tabulkách. V tabulce a grafu č.1 je zachycen vývoj jednotlivých druhů příjmů vládního sektoru k celkovým příjmům z daní v procentech. Tab. č.1: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v procentech Daňové příjmy (v %) Daně na zboží a 35,1 34,7 34,0 34,5 34,6 33,2 34,9 34,3 32,7 31,9 31,5 31,8 32,4 33,5 33,4 služby* Pojistné na ZP a 33,6 36,4 37,7 39,1 40,4 40,3 39,4 39,9 40,8 40,2 40,2 40,3 39,3 39,0 39,8 SP DzPFO 7,6 12,2 13,4 14,2 14,4 14,5 13,8 13,6 13,4 13,7 13,7 13,8 13,4 12,2 12,2 DzPPO 18,0 14,3 13,0 10,9 9,1 10,4 10,2 10,5 11,8 12,7 13,0 12,4 13,7 14,0 13,3 Daně z majetku a 5,7 2,4 2,0 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,2 1,3 ostatní Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR * DPH+spotřební daně+ostatní Graf č. 1: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v procentech Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR 2 KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V. A KOL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostření. Eurolex Bohemia ISBN

3 V následující tabulce a grafu lze sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé segmenty veřejných příjmů v letech 1993 až 2007 v absolutních částkách, tj. v mld. Kč. Tab. č. 2: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v mld. Kč Daňové příjmy (v mld. Kč) Daně na zboží a služby* Pojistné na ZP a SP ,8 154,9 173,6 196,2 211,3 216,5 240,3 247,6 255,5 265,4 282,1 306,0 343,3 376,0 393,0 132,1 162,3 192,5 222,2 246,8 263,1 271,3 287,4 318,9 335,0 359,7 388,3 416,1 437,0 468,0 DzPFO 29,7 54,5 68,6 80,5 87,9 94,9 95,3 98,3 104,4 114,4 123,0 133,3 142,4 137,0 144,0 DzPPO 70,9 63,8 66,5 61,8 55,6 67,6 70,1 75,8 92,0 105,7 115,9 119,8 144,8 157,0 157,0 Daně z majetku a 22,5 10,5 10,0 8,1 9,1 10,5 11,2 12,1 11,2 12,6 14,0 15,6 13,3 14,0 15,0 ostatní Celkem 393,0 446,0 511,2 568,8 610,7 652,6 688,2 721,2 782,0 833,1 894,7 963,0 1059,9 1121,0 1177,0 Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR DPH+spotřební daně+ostatní Graf č. 2: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v mld. Kč Daňové příjmy vládního sektoru v letech (v mld. Kč) mld. Kč Daně na zboží a služby* Pojistné na zdravotní a sociálního zabezpečení DzPFO DzPPO Daně z majetku a ostatní Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR Jak prezentují výše uvedené údaje, všechny druhy daňových příjmů v absolutním vyjádření rostou. Největší růst zaznamenalo sociální pojistné a tato skutečnost je spíše negativním jevem. O to více varující, protože je současně vykazován dlouhodobý deficit a současně nerovnováha zdrojů a potřeb v oblasti sociálních výdajů 3. Odvody v podobě sociálního pojistného trvale plní státní pokladnu více než třetinou, konkrétně se výše pojistného pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 33 % až 40 %. Sociální pojistné má tendenci růst 3 Obecně lze říci, že vývoj příjmů z pojistného a jejich podíl na státním rozpočtu je ovlivňován vývojem počtu plátců pojistného a jejich složením, vývojem mezd, ze kterých je pojistné placeno, a nemalou roli hraje i úspěšnost výběru pojistného. 3

4 ve všech zemích OECD 4, ale pokud srovnáme vývoj v České republice, patří naše země k zemím s nejvyššími odvody sociálního pojistného. Sociální pojistné má mnohem větší dopad na cenu pracovní síly v podmínkách České republiky než osobní důchodová daň. Jde zejména o část placenou zaměstnavateli za jejich zaměstnance. Tato odvodová povinnost, i když je závaznou platbou do veřejného rozpočtu, stojí poněkud v pozadí (o sociálním pojistném se často hovoří jako o skrytém zdanění ). Sociální pojistné je velmi výhodné, protože není snižováno různými nezdanitelnými, odpočitatelnými položkami či slevami na dani (tak jak je to u důchodových daní). Navíc odvod i kontrola odvodů je jednoduchá a úniky minimální. Osobní důchodová daň skýtá široké možnosti změn a je pro svou adresnost důležitým prvkem fiskální politiky státu, s širokým dopadem na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Především je nutno vyjít z toho, že její podíl na daňových příjmech byl a stále je u nás ve srovnání s průměrem států Evropské unie i OECD malý, také na daňovou cenu pracovní síly má poměrně malý vliv. V následujícím grafu je ilustrován podíl osobní důchodové daně (tj. zdanění fyzických osob) k celkovému daňovému výnosu v České republice a v Evropské unii. Graf č. 3: Podíl daně z příjmů fyzických osob (DPFO) v EU a v ČR v letech Podíl DPFO na celkových daňových výnosech v EU 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10, EU 15 OECD-Europe EU 19 ČR Poznámka: OECD-Europe obsahuje všechny státy EU 15 plus ČR, Maďarsko, Island, Norsko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Pramen: Vlastní výpočty z (data extracted on 2008/09/29 13:38 from OECD.Stat) Rokem 2008 dochází ke zcela zásadním změnám ve zdanění fyzických osob. Upouští se od klouzavě progresivní stupnice daňové sazby s dosavadními sazbami od 12 % do 32 % a zavádí se jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % 5. 4 Publikace OECD vysvětluje jejich rostoucí podíl (z 18 % v roce 1965 na 26 % v roce 2003) hlavně tlakem na nárůst sociálních transferů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, stárnoucí populací a stále většími vládními náklady na zdravotnictví. 5 Od roku 2009 se předpokládalo snížení této sazby daně na 12,5 %. 4

5 Tab. č. 3: Srovnání daně z příjmů fyzických osob rok 1993 rok 2005 rok základ daně daň základ daně daň základ daně daň % % % % % Kč+19% % % Kč+25% % a výše % a více Kč+32% % a výše % Pramen: Zákon o daních z příjmů Nelze ale hovořit o tzv. rovné dani, za kterou by ji mohl při zjednodušeném pohledu někdo omylem zaměnit. Tento obrat v pojetí zdanění fyzických osob si vyžádal další kroky související s opatřeními, které zajistily, aby se nezvedla daňová zátěž u žádné z příjmových skupin poplatníků. Mezi tato opatření patří zejména zvýšení slev na dani mající vazbu na osobu poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, s cílem nezasáhnout negativně žádné skupiny poplatníků. Cílem byla mimo jiné kompenzace znevýhodnění nízkopříjmových poplatníků, kteří uplatňovali zdanění v 12% sazbě daně, tak aby jejich zdanění nebylo vyšší. Daňové změny nespočívají pouze v úpravě daňových sazeb, ve výši slev či daňových zvýhodněních, ale podstatnou změnou je změna v postoji k hrazenému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Za zdanitelné výdaje od roku 2008 nelze již uznat pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem (v tomto případě zaměstnancem). Tímto se ale podstatně rozšiřuje základ daně. Zároveň se zavádí i tzv. superhrubá mzda 6. Tento krok je považován vládou za kompenzační faktor výhod, které plynou poplatníkům sjednocením daně na úroveň 15 %. Je třeba si uvědomit, že se ale nejedná o skutečnou nárokovanou mzdu, ale pouze o fiktivní navýšení základu daně pro výpočet daňové povinnosti. V tomto případě se zvyšuje daňové zatížení poplatníka (protože zdanění je podrobena i část odvodu pojistného zaměstnavatele za zaměstnance, a to v úhrnu 35 % z hrubé mzdy v roce 2008) z 15 % na 20,25 %. Celkové daňové zatížení u zaměstnanců včetně pojistného představuje 32,75 % hrubé mzdy pro rok Změny v souvislosti s daňovým zatížením závislé činnosti Celosvětové zpomalení růstu ekonomik má za důsledek hospodářský pokles a z toho plynoucí úpravy v rozpočtech, snížení daňových výnosů a hledaní cest ke zmírnění recese. Ke konci loňského roku došlo k rozhodnutí, že původně navrhované snížení daňové sazby z 15 % na 12,5 % nebude realizováno, včetně souvisejících změn v oblasti slev na dani, a došlo k úpravám v oblasti sociálního pojistného 8. 6 Rokem 2008 se přechází na úplně nový model výpočtu daně a zálohy na daň u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. ze mzdy). Nově základem daně se stávají příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, kterou je povinen platit zaměstnavatel ze zúčtovaných hrubých mezd zaměstnance. Tento pojem našel již v praxi své místo. 7 Neberou se v úvahu slevy na dani, které lze využít ke snížení konečné daňové povinnosti. 8 Z tohoto důvodu zůstaly zachovány slevy na dani v původní výši. Pouze došlo k dílčím změnám u limitu pro vlastní příjem ( Kč a to se zpětnou platností pro rok 2008) v případě uplatňování slevy na manželku (manžela). 5

6 Legislativní úpravou se mění stropy pro vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění, které byly i pro zaměstnance zavedeny v roce U zaměstnanců s vyššími příjmy došlo: od 1. ledna 2008 ke stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné (tzv. zastropování) v částce Kč, pro rok 2009 byl tento strop zvýšen na Kč. Po dosažení uvedeného vyměřovacího základu pro pojistné (hrubé mzdy) je vyměřovací základ pro pojistné nulový a další příjem již pojistnému nepodléhá. Deklarovaným cílem stanovení maximální hranice vyměřovacího základu pro pojistné bylo částečně snížit vedlejší náklady práce, zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů a vytvořit vhodnější předpoklady zejména pro zaměstnávání vzdělané a kvalifikované pracovní síly, expertů i zahraničních odborníků v ČR. V níže uvedené tabulce jsou uvedené některé země, kde jsou zavedené horní hranice vyměřovacích základů pro pojistné na sociální pojištění. Vzhledem k různorodosti legislativních ustanovení při vymezení hrubé mzdy, existenci výjimek, diferenciaci sektoru sociálního pojištění apod. jsou uváděné hodnoty pouze orientační. Tab. č 4: Limity pro pojistné ve vybraných zemích Země Francie Horní limit pro pojistné Ano (ne pro nemoc. a zdrav.) Dolní limit pro pojistné Ne Poznámka Zaměstnavatel nemá limit stanoven Irsko Ano Ano Jiná pravidla pro oblast zdravotnictví Lotyšsko Ano Ne Lucembursko Ano Ne Maďarsko Ano (pouze pro zaměstnance) Ne Limit platí pouze pro zaměstnance Německo Ano Ne Nizozemí Ano Ne Jiná pravidla pro zdrav. a důch. poj. Rakousko Ano Ne Specifika pro 13. a 14. platy Řecko Ne Ne Slovensko Ano (od r. 2004) Ne Jiný limit pro důch. a nemoc. poj. Španělsko Ano Ne Švédsko Ano (pouze důchod.poj.) Ne Velká Ano Ano Zaměstnavatel nemá limit stanoven Británie Pramen: vlastní zpracování Od 1. ledna 2009 se snižuje povinný odvod sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele z 26 % na 25 % a u zaměstnance z 8 na 6,5 % (viz tabulka č. 5). a zaměstnanec přispívá ze svého příjmu pouze na důchodové pojištění 10. Firmy (tj. zaměstnavatelé) mají dvojí závazky 9 S účinností od počátku roku 2008 je nahrazen původní, do konce roku 2007 platný maximální vyměřovací základ pro výpočet odvodů na sociální pojištění ve výši korun ročně, 48 násobkem průměrné mzdy v ČR. Toto maximum platilo pouze pro osoby samostatně výdělečně činné. Pro zaměstnance maximální vyměřovací základ do roku 2008 stanoven nebyl. Nově se limit Kč od roku 2008 aplikuje na součet vyměřovacího základu ze zaměstnaneckého poměru a z podnikání (přičemž platí, že pojistné se prioritně odvede z vyměřovacího základu zaměstnance). 10 Stejná úprava se dotkla úměrně i sazeb odvodů osob samostatně výdělečně činných, které však jsou v nemocenském pojištění dobrovolně. Celkové snížení daňového zatížení fyzických osob (ve formě snížení sociálního pojištění placeného zaměstnanci o 1,5 p. b.) se pro rok 2009 odhaduje do výše 18 mld. Kč a plně se projeví ve zvýšení čistých příjmů domácností. Pramen: 6

7 k institucím sociálního a zdravotního pojištění: zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění, které sráží zaměstnancům z jejich hrubé mzdy, zaměstnavatel je rovněž plátcem za své zaměstnance a zdravotní i sociální pojištění je součástí jeho zdanitelných nákladů (zvyšuje cenu práce). Tab. č. 5: Výše pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců Sociální zabezpečení v % zaměstnavatel zaměstnanec z vyměřovacího základu Nemocenské pojištění 3,3 2,3 1,1 -- Důchodové pojištění 21,5 21,5 6,5 6,4 Státní politika zaměstnanosti 1,2 1,2 0,4 -- Celkem 26,0 25,0 8,0 6,5 Pramen Zákona č. 589/92 Sb. o pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování U zdravotního pojištění ke změně výše pojistného nedochází a pojistné zůstává zachováno v původní výši, jak je uvedeno v následující tabulce. Tab. č. 6: Sazby veřejného zdravotního pojištění používané u zaměstnanců Výše pojistného u zaměstnance v % z vyměřovacího základu Zaměstnanec 4,5 Zaměstnavatel 9 Celkem 13,5 Pramen: Zákon č. 592/92 Sb., o pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Jak již bylo zmíněno, Česká republika je charakteristická vysokým podílem pojistného a naopak nízkým podílem zdanění příjmů fyzických osob. To vyplývá jednak z tradice takové struktury převzaté již z centrálně plánované ekonomiky, která se projevila i při konstrukci nového daňového systému, ale také z dlouhodobého kulturního vlivu Rakouska a Německa, který formuje základní rysy českého daňového systému 11. V následující tabulce je uveden podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu vybraných zemí a OECD. Je zde patrné, že podíl sociálního pojištění v podmínkách České republiky převyšuje podíl v jiných zemích. Tab. č. 7: Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu ČR 41,33 42,95 43,56 44,30 43,47 44,19 43,93 44,15 43,59 42,26 42,93 44,30 Maďarsko 35,64 34,31 33,84 33,49 30,21 29,31 29,67 30,28 30,53 30,07 31,26 31,57 Německo 38,96 40,25 41,16 40,46 39,27 39,04 39,76 40,27 40,51 40,73 39,93 38,46 Polsko 30,44 31,20 32,45 32,26 28,15 29,18 34,12 32,01 41,078 40,21 39,73 * Rakousko 36,05 34,94 34,20 34,01 34,17 34,15 32, 80 33,30 33,74 33,90 34,47 34,31 Slovensko * * * 38,77 38,42 39,95 41,59 40,99 41,90 41,66 40,40 40,36 OECD - celkem 24,70 24,53 24,73 24,87 24,57 24,49 25,30 25,55 26,15 26,04 25,61 * Pramen: Poznámka: * data nejsou k dispozici 11 7

8 Graf č. 4: Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnos Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu 50 % ČR Maďarsko Německo Polsko Rakousko Slovensko OECD - Total Pramen: vlastní zpracování ze zdrojových dat: Na počátku roku 2009 v rámci opatření Národního protikrizového plánu vlády je navrhována další změna v oblasti sociálního pojištění v souvislosti s podporou zaměstnanosti, podnikání a konkurenceschopnosti firem prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12. Záměrem těchto slev je snížit celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání jsou nejvíce ohroženi. Tato sleva má degresivní charakter s cílem podpořit zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami 13. Zachování pracovních míst znamená rovněž zamezení poklesu daňových výnosů a měl by přinést i nižší potřebu výplat sociálních dávek, které by jinak v důsledku nezaměstnanosti musely být z veřejných rozpočtů vypláceny. Opatření má dočasný charakter, a to na dobu předpokládaných negativních dopadů finančního a hospodářského útlumu ve světě. Opatření je proto omezeno obdobím do konce roku Závěr Česká republika patří mezi země s vysokým daňovým zatížením, které je ale způsobeno vysokým sociálním a zdravotním pojištěním, zvláště sumou, kterou je povinen hradit za své zaměstnance zaměstnavatel. Zvyšují se tak náklady práce, což vede k nelegálním formám pracovních vztahů. Vysoké daňové zatížení je jedním ze základních faktorů negativně ovlivňující efektivnost a pružnost trhu práce s možným dopadem na snižování tempa ekonomického růstu. Zavedení daňových legislativních změn v posledním období nepřineslo snížení daňového zatížení, ale přesun výběru daně z příjmů (zejména u fyzických osob v závislé činnosti) ve prospěch vyššího zdanění spotřeby. Bylo by proto přínosem, aby další legislativní úpravy v oblasti zdanění fyzických osob zamezily zvýšení daňového zatížení u příjmově nižších skupin poplatníků. U těchto skupin poplatníků se rovněž snižuje efekt odečitatelných položek využívaných především středními vrstvami (úroky z hypoték, příspěvky na důchodové zabezpečení atd.). Za zvážení by stálo zrušení institutu superhrubé mzdy, což by přispělo k Jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15 násobek průměrné mzdy. 8

9 vyšší transparentnosti a zjednodušení administrativy v souvislosti s daňovými povinnostmi plátce i poplatníka. Nevýhody lze rovněž spatřovat i ve výši zastropování mezd, kdy příjem je vyšší než cca Kč a dostává se do degresivního zdanění (čím vyšší plat, tím nižší daňové zatížení a nižší pojistné), a fakt, že v krátkém období zátěž reformy ponese středněpříjmová třída a zejména pak jedinci bez dětí. V současné době se stále nejedná o systémově řešení reformy veřejných rozpočtů. Daňová opatření jsou schopna stimulovat konkurenceschopnost země a podpořit existenci a udržitelnost sociálního státu, zejména v sumě jeho finančních nároků. Problémem je ale efektivnost výdajových programů, zvýšení kontrolních opatření a vytvoření dostatku nástrojů k tomu, aby nedocházelo k pasti chudoby a posílila se adresnost sociální pomoci. Literatura: JANOUŠKOVÁ, J. Reforma daňového systému České republiky se zaměřením na důchodové daně. In: Podnikanie a inovácie podnikatelských aktivit III. VŠ mezinár. podnikání ISM Slovakia v Prešove, s ISBN JANOUŠKOVÁ, J. Společenská odpovědnost a minimální mzda.in Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Karviná: OPF SU, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vydání. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V A KOL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Eurolex Bohemia ISBN ŠIROKÝ, J. A KOL. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha, C.H. Beck, ISBN Zákon č. 586/92 Sb. o o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 589/92 Sb. o pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/92 Sb., o pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 9

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je spolufinancován

Více

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Andrea Chlupová

Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Andrea Chlupová Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Andrea Chlupová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je komparace systému zdanění mezd z pohledu

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Klára Blažejová

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Klára Blažejová Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností Klára Blažejová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci dopadů daňových reforem konkrétně reformy

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06)

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění projekt výzkumu

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Moderní společnost a její proměny Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti program Moderní společnost a její proměny TP5 - DP1, registrační číslo projektu: 1J 047/05-DP1

Více

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného sociálního zabezpečení, které existuje v České republice již patnáct let.

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SOUSTAVY Z POHLEDU ZKOUMÁNÍ NÁZORŮ VYBRANÝCH POSLUCHAČŮ VYSOKÝCH ŠKOL EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ

PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SOUSTAVY Z POHLEDU ZKOUMÁNÍ NÁZORŮ VYBRANÝCH POSLUCHAČŮ VYSOKÝCH ŠKOL EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SOUSTAVY Z POHLEDU ZKOUMÁNÍ NÁZORŮ VYBRANÝCH POSLUCHAČŮ VYSOKÝCH ŠKOL EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ Monika Wiesner, Eva Mauritzová Klíčová slova: daňová soustava, daňový poplatník, daňová politika,

Více

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly 1 Úvod Jana Tepperová, Jiří Přibyl Pronájem pracovní síly je jedním ze způsobů, jak mohou zaměstnavatelé operativně optimalizovat množství

Více