Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1."

Transkript

1 Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý vliv na daňovou cenu pracovní síly. Ostřeji se ale v ní projevuje pojistné sociálního pojištění. Přestože se Česká republika se svou daňovou kvótou pohybuje okolo průměru, v této kategorii má prvenství - největší část veřejných příjmů tvoří sociální pojistné, které tvoří cca 40 % veškerých daňových příjmů. Vysoké povinné odvody zejména na straně zaměstnavatelů současně zvyšují nákladovost firem a snižují atraktivnost podnikatelského prostředí. Abstract Comparing the share of individual income tax with the EU countries average and also OECD is interesting, as the share of individual income tax is small and it has also a relatively small influence on the tax price of the labour force. However, the insurance rate of the social insurance is seen more sharply in it. Though the Czech Republic with its tax quota oscillates around the average, it has the primacy in this category the greatest part of public revenues is made by social insurance premium which forms cca 40 % of all tax revenues. High obligatory tax payments mainly on the side of employers concurrently increase costs of firms and decrease the attraction of corporate environment. Klíčová slova Osobní důchodová daň, daň z příjmů ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění, daňové zatížení, cena práce Úvod Daňový systém svými parametry ovlivňuje atraktivnost země pro domácí i zahraniční společnosti, slouží jako účinný nástroj k regulaci negativních vlivů na životní prostředí a zároveň podporuje aktivitu ekonomicky činného obyvatelstva. Největší změnou zaváděného systému daní v České republice (v r. 1993) bylo bezesporu zavedení daně z přidané hodnoty a dvou univerzálních důchodových daní. Specifickým aspektem bylo obnovení sociálního pojistného jako samostatného příjmu veřejných rozpočtů. Cílem příspěvku je poukázat na daňové zatížení fyzických osob v závislé činnosti (tj. zejména zaměstnanců), které je dáno jednak výší a konstrukcí osobní důchodové daně a jednak výší sociálního pojistného. Osobní důchodová daň (v českém daňovém právu se jedná o daň z příjmů fyzických osob) se týká širokého spektra daňových poplatníků a výnos ze zdanění závislé činnosti činí téměř 4/5 z celkového výnosu daně z příjmů fyzických osob. Povinná účast fyzických osob na sociálním pojistném v podobě účasti na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti podstatně zvyšuje daňové zatížení. Zároveň je třeba mít na paměti povinné odvody sociálního pojistného zaměstnavatele za zaměstnance, které zdražují pracovní sílu a pro většinu firem 1 Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná 1

2 jsou mzdové náklady podstatnou nákladovou položkou. Vysoký podíl příspěvků na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, který je charakteristický pro český daňový systém na celkovém zdanění, může mít negativní dopad na ekonomický růst. Zvyšují se tak náklady práce, což pak vede k její substituci kapitálem, k šedé ekonomice, popř. k netradičním formám pracovních vztahů 2. 1 Vývoj daňových výnosů v České republice a sociální pojistné Od roku 1993 prošel český daňový systém určitým vývojem. Často se v daňové teorii hovoří o tzv. daňovém mixu, který lze v České republice ilustrovat v následujících grafech a tabulkách. V tabulce a grafu č.1 je zachycen vývoj jednotlivých druhů příjmů vládního sektoru k celkovým příjmům z daní v procentech. Tab. č.1: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v procentech Daňové příjmy (v %) Daně na zboží a 35,1 34,7 34,0 34,5 34,6 33,2 34,9 34,3 32,7 31,9 31,5 31,8 32,4 33,5 33,4 služby* Pojistné na ZP a 33,6 36,4 37,7 39,1 40,4 40,3 39,4 39,9 40,8 40,2 40,2 40,3 39,3 39,0 39,8 SP DzPFO 7,6 12,2 13,4 14,2 14,4 14,5 13,8 13,6 13,4 13,7 13,7 13,8 13,4 12,2 12,2 DzPPO 18,0 14,3 13,0 10,9 9,1 10,4 10,2 10,5 11,8 12,7 13,0 12,4 13,7 14,0 13,3 Daně z majetku a 5,7 2,4 2,0 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,2 1,3 ostatní Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR * DPH+spotřební daně+ostatní Graf č. 1: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v procentech Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR 2 KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V. A KOL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostření. Eurolex Bohemia ISBN

3 V následující tabulce a grafu lze sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé segmenty veřejných příjmů v letech 1993 až 2007 v absolutních částkách, tj. v mld. Kč. Tab. č. 2: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v mld. Kč Daňové příjmy (v mld. Kč) Daně na zboží a služby* Pojistné na ZP a SP ,8 154,9 173,6 196,2 211,3 216,5 240,3 247,6 255,5 265,4 282,1 306,0 343,3 376,0 393,0 132,1 162,3 192,5 222,2 246,8 263,1 271,3 287,4 318,9 335,0 359,7 388,3 416,1 437,0 468,0 DzPFO 29,7 54,5 68,6 80,5 87,9 94,9 95,3 98,3 104,4 114,4 123,0 133,3 142,4 137,0 144,0 DzPPO 70,9 63,8 66,5 61,8 55,6 67,6 70,1 75,8 92,0 105,7 115,9 119,8 144,8 157,0 157,0 Daně z majetku a 22,5 10,5 10,0 8,1 9,1 10,5 11,2 12,1 11,2 12,6 14,0 15,6 13,3 14,0 15,0 ostatní Celkem 393,0 446,0 511,2 568,8 610,7 652,6 688,2 721,2 782,0 833,1 894,7 963,0 1059,9 1121,0 1177,0 Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR DPH+spotřební daně+ostatní Graf č. 2: Daňové příjmy vládního sektoru v letech v mld. Kč Daňové příjmy vládního sektoru v letech (v mld. Kč) mld. Kč Daně na zboží a služby* Pojistné na zdravotní a sociálního zabezpečení DzPFO DzPPO Daně z majetku a ostatní Pramen: vlastní propočty z dat MF ČR Jak prezentují výše uvedené údaje, všechny druhy daňových příjmů v absolutním vyjádření rostou. Největší růst zaznamenalo sociální pojistné a tato skutečnost je spíše negativním jevem. O to více varující, protože je současně vykazován dlouhodobý deficit a současně nerovnováha zdrojů a potřeb v oblasti sociálních výdajů 3. Odvody v podobě sociálního pojistného trvale plní státní pokladnu více než třetinou, konkrétně se výše pojistného pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 33 % až 40 %. Sociální pojistné má tendenci růst 3 Obecně lze říci, že vývoj příjmů z pojistného a jejich podíl na státním rozpočtu je ovlivňován vývojem počtu plátců pojistného a jejich složením, vývojem mezd, ze kterých je pojistné placeno, a nemalou roli hraje i úspěšnost výběru pojistného. 3

4 ve všech zemích OECD 4, ale pokud srovnáme vývoj v České republice, patří naše země k zemím s nejvyššími odvody sociálního pojistného. Sociální pojistné má mnohem větší dopad na cenu pracovní síly v podmínkách České republiky než osobní důchodová daň. Jde zejména o část placenou zaměstnavateli za jejich zaměstnance. Tato odvodová povinnost, i když je závaznou platbou do veřejného rozpočtu, stojí poněkud v pozadí (o sociálním pojistném se často hovoří jako o skrytém zdanění ). Sociální pojistné je velmi výhodné, protože není snižováno různými nezdanitelnými, odpočitatelnými položkami či slevami na dani (tak jak je to u důchodových daní). Navíc odvod i kontrola odvodů je jednoduchá a úniky minimální. Osobní důchodová daň skýtá široké možnosti změn a je pro svou adresnost důležitým prvkem fiskální politiky státu, s širokým dopadem na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Především je nutno vyjít z toho, že její podíl na daňových příjmech byl a stále je u nás ve srovnání s průměrem států Evropské unie i OECD malý, také na daňovou cenu pracovní síly má poměrně malý vliv. V následujícím grafu je ilustrován podíl osobní důchodové daně (tj. zdanění fyzických osob) k celkovému daňovému výnosu v České republice a v Evropské unii. Graf č. 3: Podíl daně z příjmů fyzických osob (DPFO) v EU a v ČR v letech Podíl DPFO na celkových daňových výnosech v EU 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10, EU 15 OECD-Europe EU 19 ČR Poznámka: OECD-Europe obsahuje všechny státy EU 15 plus ČR, Maďarsko, Island, Norsko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Pramen: Vlastní výpočty z (data extracted on 2008/09/29 13:38 from OECD.Stat) Rokem 2008 dochází ke zcela zásadním změnám ve zdanění fyzických osob. Upouští se od klouzavě progresivní stupnice daňové sazby s dosavadními sazbami od 12 % do 32 % a zavádí se jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % 5. 4 Publikace OECD vysvětluje jejich rostoucí podíl (z 18 % v roce 1965 na 26 % v roce 2003) hlavně tlakem na nárůst sociálních transferů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, stárnoucí populací a stále většími vládními náklady na zdravotnictví. 5 Od roku 2009 se předpokládalo snížení této sazby daně na 12,5 %. 4

5 Tab. č. 3: Srovnání daně z příjmů fyzických osob rok 1993 rok 2005 rok základ daně daň základ daně daň základ daně daň % % % % % Kč+19% % % Kč+25% % a výše % a více Kč+32% % a výše % Pramen: Zákon o daních z příjmů Nelze ale hovořit o tzv. rovné dani, za kterou by ji mohl při zjednodušeném pohledu někdo omylem zaměnit. Tento obrat v pojetí zdanění fyzických osob si vyžádal další kroky související s opatřeními, které zajistily, aby se nezvedla daňová zátěž u žádné z příjmových skupin poplatníků. Mezi tato opatření patří zejména zvýšení slev na dani mající vazbu na osobu poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, s cílem nezasáhnout negativně žádné skupiny poplatníků. Cílem byla mimo jiné kompenzace znevýhodnění nízkopříjmových poplatníků, kteří uplatňovali zdanění v 12% sazbě daně, tak aby jejich zdanění nebylo vyšší. Daňové změny nespočívají pouze v úpravě daňových sazeb, ve výši slev či daňových zvýhodněních, ale podstatnou změnou je změna v postoji k hrazenému sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Za zdanitelné výdaje od roku 2008 nelze již uznat pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem (v tomto případě zaměstnancem). Tímto se ale podstatně rozšiřuje základ daně. Zároveň se zavádí i tzv. superhrubá mzda 6. Tento krok je považován vládou za kompenzační faktor výhod, které plynou poplatníkům sjednocením daně na úroveň 15 %. Je třeba si uvědomit, že se ale nejedná o skutečnou nárokovanou mzdu, ale pouze o fiktivní navýšení základu daně pro výpočet daňové povinnosti. V tomto případě se zvyšuje daňové zatížení poplatníka (protože zdanění je podrobena i část odvodu pojistného zaměstnavatele za zaměstnance, a to v úhrnu 35 % z hrubé mzdy v roce 2008) z 15 % na 20,25 %. Celkové daňové zatížení u zaměstnanců včetně pojistného představuje 32,75 % hrubé mzdy pro rok Změny v souvislosti s daňovým zatížením závislé činnosti Celosvětové zpomalení růstu ekonomik má za důsledek hospodářský pokles a z toho plynoucí úpravy v rozpočtech, snížení daňových výnosů a hledaní cest ke zmírnění recese. Ke konci loňského roku došlo k rozhodnutí, že původně navrhované snížení daňové sazby z 15 % na 12,5 % nebude realizováno, včetně souvisejících změn v oblasti slev na dani, a došlo k úpravám v oblasti sociálního pojistného 8. 6 Rokem 2008 se přechází na úplně nový model výpočtu daně a zálohy na daň u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. ze mzdy). Nově základem daně se stávají příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, kterou je povinen platit zaměstnavatel ze zúčtovaných hrubých mezd zaměstnance. Tento pojem našel již v praxi své místo. 7 Neberou se v úvahu slevy na dani, které lze využít ke snížení konečné daňové povinnosti. 8 Z tohoto důvodu zůstaly zachovány slevy na dani v původní výši. Pouze došlo k dílčím změnám u limitu pro vlastní příjem ( Kč a to se zpětnou platností pro rok 2008) v případě uplatňování slevy na manželku (manžela). 5

6 Legislativní úpravou se mění stropy pro vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění, které byly i pro zaměstnance zavedeny v roce U zaměstnanců s vyššími příjmy došlo: od 1. ledna 2008 ke stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné (tzv. zastropování) v částce Kč, pro rok 2009 byl tento strop zvýšen na Kč. Po dosažení uvedeného vyměřovacího základu pro pojistné (hrubé mzdy) je vyměřovací základ pro pojistné nulový a další příjem již pojistnému nepodléhá. Deklarovaným cílem stanovení maximální hranice vyměřovacího základu pro pojistné bylo částečně snížit vedlejší náklady práce, zvýšit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů a vytvořit vhodnější předpoklady zejména pro zaměstnávání vzdělané a kvalifikované pracovní síly, expertů i zahraničních odborníků v ČR. V níže uvedené tabulce jsou uvedené některé země, kde jsou zavedené horní hranice vyměřovacích základů pro pojistné na sociální pojištění. Vzhledem k různorodosti legislativních ustanovení při vymezení hrubé mzdy, existenci výjimek, diferenciaci sektoru sociálního pojištění apod. jsou uváděné hodnoty pouze orientační. Tab. č 4: Limity pro pojistné ve vybraných zemích Země Francie Horní limit pro pojistné Ano (ne pro nemoc. a zdrav.) Dolní limit pro pojistné Ne Poznámka Zaměstnavatel nemá limit stanoven Irsko Ano Ano Jiná pravidla pro oblast zdravotnictví Lotyšsko Ano Ne Lucembursko Ano Ne Maďarsko Ano (pouze pro zaměstnance) Ne Limit platí pouze pro zaměstnance Německo Ano Ne Nizozemí Ano Ne Jiná pravidla pro zdrav. a důch. poj. Rakousko Ano Ne Specifika pro 13. a 14. platy Řecko Ne Ne Slovensko Ano (od r. 2004) Ne Jiný limit pro důch. a nemoc. poj. Španělsko Ano Ne Švédsko Ano (pouze důchod.poj.) Ne Velká Ano Ano Zaměstnavatel nemá limit stanoven Británie Pramen: vlastní zpracování Od 1. ledna 2009 se snižuje povinný odvod sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele z 26 % na 25 % a u zaměstnance z 8 na 6,5 % (viz tabulka č. 5). a zaměstnanec přispívá ze svého příjmu pouze na důchodové pojištění 10. Firmy (tj. zaměstnavatelé) mají dvojí závazky 9 S účinností od počátku roku 2008 je nahrazen původní, do konce roku 2007 platný maximální vyměřovací základ pro výpočet odvodů na sociální pojištění ve výši korun ročně, 48 násobkem průměrné mzdy v ČR. Toto maximum platilo pouze pro osoby samostatně výdělečně činné. Pro zaměstnance maximální vyměřovací základ do roku 2008 stanoven nebyl. Nově se limit Kč od roku 2008 aplikuje na součet vyměřovacího základu ze zaměstnaneckého poměru a z podnikání (přičemž platí, že pojistné se prioritně odvede z vyměřovacího základu zaměstnance). 10 Stejná úprava se dotkla úměrně i sazeb odvodů osob samostatně výdělečně činných, které však jsou v nemocenském pojištění dobrovolně. Celkové snížení daňového zatížení fyzických osob (ve formě snížení sociálního pojištění placeného zaměstnanci o 1,5 p. b.) se pro rok 2009 odhaduje do výše 18 mld. Kč a plně se projeví ve zvýšení čistých příjmů domácností. Pramen: 6

7 k institucím sociálního a zdravotního pojištění: zaměstnavatel odvádí zdravotní a sociální pojištění, které sráží zaměstnancům z jejich hrubé mzdy, zaměstnavatel je rovněž plátcem za své zaměstnance a zdravotní i sociální pojištění je součástí jeho zdanitelných nákladů (zvyšuje cenu práce). Tab. č. 5: Výše pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců Sociální zabezpečení v % zaměstnavatel zaměstnanec z vyměřovacího základu Nemocenské pojištění 3,3 2,3 1,1 -- Důchodové pojištění 21,5 21,5 6,5 6,4 Státní politika zaměstnanosti 1,2 1,2 0,4 -- Celkem 26,0 25,0 8,0 6,5 Pramen Zákona č. 589/92 Sb. o pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, vlastní zpracování U zdravotního pojištění ke změně výše pojistného nedochází a pojistné zůstává zachováno v původní výši, jak je uvedeno v následující tabulce. Tab. č. 6: Sazby veřejného zdravotního pojištění používané u zaměstnanců Výše pojistného u zaměstnance v % z vyměřovacího základu Zaměstnanec 4,5 Zaměstnavatel 9 Celkem 13,5 Pramen: Zákon č. 592/92 Sb., o pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Jak již bylo zmíněno, Česká republika je charakteristická vysokým podílem pojistného a naopak nízkým podílem zdanění příjmů fyzických osob. To vyplývá jednak z tradice takové struktury převzaté již z centrálně plánované ekonomiky, která se projevila i při konstrukci nového daňového systému, ale také z dlouhodobého kulturního vlivu Rakouska a Německa, který formuje základní rysy českého daňového systému 11. V následující tabulce je uveden podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu vybraných zemí a OECD. Je zde patrné, že podíl sociálního pojištění v podmínkách České republiky převyšuje podíl v jiných zemích. Tab. č. 7: Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu ČR 41,33 42,95 43,56 44,30 43,47 44,19 43,93 44,15 43,59 42,26 42,93 44,30 Maďarsko 35,64 34,31 33,84 33,49 30,21 29,31 29,67 30,28 30,53 30,07 31,26 31,57 Německo 38,96 40,25 41,16 40,46 39,27 39,04 39,76 40,27 40,51 40,73 39,93 38,46 Polsko 30,44 31,20 32,45 32,26 28,15 29,18 34,12 32,01 41,078 40,21 39,73 * Rakousko 36,05 34,94 34,20 34,01 34,17 34,15 32, 80 33,30 33,74 33,90 34,47 34,31 Slovensko * * * 38,77 38,42 39,95 41,59 40,99 41,90 41,66 40,40 40,36 OECD - celkem 24,70 24,53 24,73 24,87 24,57 24,49 25,30 25,55 26,15 26,04 25,61 * Pramen: Poznámka: * data nejsou k dispozici 11 7

8 Graf č. 4: Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnos Podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém výnosu 50 % ČR Maďarsko Německo Polsko Rakousko Slovensko OECD - Total Pramen: vlastní zpracování ze zdrojových dat: Na počátku roku 2009 v rámci opatření Národního protikrizového plánu vlády je navrhována další změna v oblasti sociálního pojištění v souvislosti s podporou zaměstnanosti, podnikání a konkurenceschopnosti firem prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 12. Záměrem těchto slev je snížit celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání jsou nejvíce ohroženi. Tato sleva má degresivní charakter s cílem podpořit zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami 13. Zachování pracovních míst znamená rovněž zamezení poklesu daňových výnosů a měl by přinést i nižší potřebu výplat sociálních dávek, které by jinak v důsledku nezaměstnanosti musely být z veřejných rozpočtů vypláceny. Opatření má dočasný charakter, a to na dobu předpokládaných negativních dopadů finančního a hospodářského útlumu ve světě. Opatření je proto omezeno obdobím do konce roku Závěr Česká republika patří mezi země s vysokým daňovým zatížením, které je ale způsobeno vysokým sociálním a zdravotním pojištěním, zvláště sumou, kterou je povinen hradit za své zaměstnance zaměstnavatel. Zvyšují se tak náklady práce, což vede k nelegálním formám pracovních vztahů. Vysoké daňové zatížení je jedním ze základních faktorů negativně ovlivňující efektivnost a pružnost trhu práce s možným dopadem na snižování tempa ekonomického růstu. Zavedení daňových legislativních změn v posledním období nepřineslo snížení daňového zatížení, ale přesun výběru daně z příjmů (zejména u fyzických osob v závislé činnosti) ve prospěch vyššího zdanění spotřeby. Bylo by proto přínosem, aby další legislativní úpravy v oblasti zdanění fyzických osob zamezily zvýšení daňového zatížení u příjmově nižších skupin poplatníků. U těchto skupin poplatníků se rovněž snižuje efekt odečitatelných položek využívaných především středními vrstvami (úroky z hypoték, příspěvky na důchodové zabezpečení atd.). Za zvážení by stálo zrušení institutu superhrubé mzdy, což by přispělo k Jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15 násobek průměrné mzdy. 8

9 vyšší transparentnosti a zjednodušení administrativy v souvislosti s daňovými povinnostmi plátce i poplatníka. Nevýhody lze rovněž spatřovat i ve výši zastropování mezd, kdy příjem je vyšší než cca Kč a dostává se do degresivního zdanění (čím vyšší plat, tím nižší daňové zatížení a nižší pojistné), a fakt, že v krátkém období zátěž reformy ponese středněpříjmová třída a zejména pak jedinci bez dětí. V současné době se stále nejedná o systémově řešení reformy veřejných rozpočtů. Daňová opatření jsou schopna stimulovat konkurenceschopnost země a podpořit existenci a udržitelnost sociálního státu, zejména v sumě jeho finančních nároků. Problémem je ale efektivnost výdajových programů, zvýšení kontrolních opatření a vytvoření dostatku nástrojů k tomu, aby nedocházelo k pasti chudoby a posílila se adresnost sociální pomoci. Literatura: JANOUŠKOVÁ, J. Reforma daňového systému České republiky se zaměřením na důchodové daně. In: Podnikanie a inovácie podnikatelských aktivit III. VŠ mezinár. podnikání ISM Slovakia v Prešove, s ISBN JANOUŠKOVÁ, J. Společenská odpovědnost a minimální mzda.in Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Karviná: OPF SU, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vydání. Praha: ASPI, s. ISBN KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V A KOL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Eurolex Bohemia ISBN ŠIROKÝ, J. A KOL. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha, C.H. Beck, ISBN Zákon č. 586/92 Sb. o o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 589/92 Sb. o pojistném na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/92 Sb., o pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 9

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 2 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní asistentky = 28 706,- Proti roku 2012 pokles 0,8% Zákon o cenách

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je spolufinancován

Více