Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody"

Transkript

1 Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody

2 Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce, které je stfiedem na í planetární soustavy je vzdálené od zemû 150 miliónû km. Je jedin m zdrojem energie pro na e Energetické pokrytí sluneãním osvitem pfii ohfievu teplé vody % Kvóta solárního pokrytí Pokud se domníváte, Ïe v na ich regiónech nestaãí slunce pro pfiípravu teplé vody, pak se m líte (viz obr. 2). Od severu po jih âr staãí intenzita oslunûní k tomu, aby sluneãní energie pokryla v prûmûru minimálnû 60% z celkového mnoïství energie potfiebné pro pfiípravu teplé vody. V létû toto pokrytí ãiní aï 100%. V ostatních mûsících zaji Èuje Vá topn systém s kotlem doohfiev solárnû ohfiívané vody na poïadovanou teplotu. Pfii solární podpofie vytápûní se pohybuje úspora energie pro pfiípravu teplé vody a vytápûní, dle tepelné izolace a spotfiebû tepla v rozmezí 15% aï 35%. V kolektoru mûïe b t vyuïito nejen pfiímé oslunûní, ale i difúzní záfiení. Díky tomu mûïe kolektor pfiijímat aï 300 W/m 2 energie i ve dnech pod mrakem. Obrázek 1 Obrázek 3 Ïivotní prostfiedí. Bez sluneãního záfiení by neexistovaly vítr, dé È, fieky, ropa, uhlí, zemní plyn, rostliny a nebylo by Ïivota. JiÏ 5 miliard let udrïuje tedy Slunce na i Zemi pfii Ïivotû a snad je tû po stejnou dobu nám bude i v budoucnosti bezplatnû darovat cenné teplo. Pouze za 20 min. nám posílá na Zem tolik energie, kolik lidstvo spotfiebuje pfiibliïnû za jeden rok. Kvóta pfiírûstku u solárních systémû Solární systémy nejsou jiï dlouho luxusem pro nûkolik vyvolen ch. Naopak, v posledních letech bylo napfi. v Nûmecku instalováno více neï solárních systémû a trend je nadále vzestupn. Solární systémy jsou trhem, kter bude stále dále narûstat. Kdo se v této oblasti specializuje jako poradce, projektant nebo instalatér, vûnuje se perspektivní technologii s velk mi ancemi na trhu. Dimenzování solárního systému musí b t úmûrné poïadavkûm investora, podmínkám ve kter ch má technologie slouïit a úãelu, ke kterému je systém navrhován. K tomu by mûl tento se it ãásteãnû pomoci Obrázek 2 Roãní sumy globálního dopadajícího záfiení na plochu v âr [kwh/m 2 ] 3

3 Uspofiádání solárního systému JUNKERS 2 Uspofiádání solárního systému k ohfievu teplé vody 2.1 Princip funkce solárního systému Obrázek 4 Slunce zahfiívá v kolektoru absorbér a v nûm cirkulující teplonosnou kapalinu (roztok pro teplotu od +180 C do -50 C). Ohfiát roztok je transportován obûhov m ãerpadlem k spodnímu v mûníku tepla solárního zásobníku a pfiedává zde svoji tepelnou energii teplé vodû (TV) v zásobníku. Regulátor teplotního rozdílu zapne obûhové ãerpadlo solárního okruhu pouze tehdy, kdyï je teplota v kolektoru vy í, neï ve spodní ãásti zásobníku. Teplotní rozdíl je indikován pfiíslu n mi teplotními ãidly na kolektoru a na solárním zásobníku. Pfii pfiíli nízkém oslunûní mûïe b t solární zásobník doohfiát pfies obvykl zdroj tepla (napfi. topn kotel). Pomocí horního v mûníku tepla v solárním zásobníku je TV ohfiívána na poïadovanou hodnotu dle nastavení regulátoru. Tepeln m vrstvením v stojícím zásobníku zûstává doohfiev omezen na horní ãást zásobníku, takïe doohfiev kotlem je vyuïíván co nejménû. Jakmile je dosaïena poïadovaná teplota zásobníku, je topn kotel k dispozici k ohfievu obytn ch místností. 4

4 Uspofiádání solárního systému JUNKERS 2.2 SloÏky solárního systému Sluneãní kolektor Srdcem kaïdého solárního systému je solární kolektor. Ten pfiíjme pfies absorbér sluneãní paprsky a pfiemûní je v teplo. V tenk ch trubkách absorbéru proudící teplonosná kapalina smûs vody a prostfiedku proti zamrznutí protéká absorbérem, pfiitom se zahfiívá a dopravuje teplo do solárního zásobníku TV. Sunselect Povlak absorbérû sunselect má absorbãní koeficient α = 95% pfii emisním koeficientu ε = 5%. Tento vysoce selektivní povlak je naná en systémem napra- ování, v zu lechèování skla odzkou en m zpûsobem katodového rozpra ování. Pfiitom je na katodû naná- en materiál rozpra ován bombardujícími ionty plynu a usazuje se tak na povrchu absorbéru. Tento zpûsob etfií energii, je bez emisí a proto je velmi ekologick. Úãinnost kolektoru Jak úãinnû sluneãní kolektor pracuje, tzn. kolik energie ze záfiení slunce je pfiemûno ve vyuïitelné teplo, udává úãinnost kolektoru. Úãinnost v ak nemûïe b t vyjádfiena pevnou hodnotou, n brï pouze jako kfiivka, ponûvadï se mûní dle síly oslunûní i rozdílu teploty absorbéru a okolí. Obrázek 5 Sluneãní kolektor FK260 Absorbér Absorbér sestává z absorbãní plochy a s ní pevnû spojen mi absorbãními trubkami. Plocha absorbéru pfiejímá oslunûní a pfiemûní jej v teplo. Teplonosná kapalina proudí trubkami absorbéru, pfiejímá a dopravuje teplo z kolektoru do zásobníku TV. K dosaïení co nejvy í úãinnosti, jsou absorbéry opatfieny speciálními povlaky. Tyto zvy ují absorbci dopadajícího sluneãního záfiení a sniïují vyzafiování tepla. Sluneãní kolektory Junkers jsou vybaveny speciální vrstvou Sunselect. Obrázek 6 Úãinnost solárního kolektoru V konnost kolektoru závisí naprosto podstatnû na tepelné izolaci a pohlcovací schopnosti absorbéru. Solární kolektory Junkers disponují jak vynikající izolací, tak i velice úãinn mi povlaky absorbéru, které zaruãují vysokou úãinnost. 5

5 Solární komponenty Junkers 3 Solární komponenty Junkers 3.1 Ploch kolektor FK 260 Ploch kolektor FK 260 je urãen k vestavbû do solárních systémû Junkers s nepfiímo ohfiívan mi zásobníky vody (SK solar) a solární stanicí (AGS 1). Ploché kolektory Junkers FK 260 se vyznaãují dlouhou Ïivotností. Vlivem uzavfiené vanové konstrukce nejsou tfieba Ïádné svafiované nebo lepené spoje - má proto pfiedpoklad velké Ïivotnosti. Trubky kolektoru jsou s absorbérem svafieny ultrazvukem. Tím je v porovnání s mûkce pájen mi spoji zaji tûna lep í teplotní stabilita. Technické údaje Ploch kolektor FK 260 Rozmûry (Dx xv) mm 2076x 1235x105 Celková plocha m 2 2,6 Absorbãní plocha m 2 2,3 Hmotnost kg 49 Pfiípoj G1 Obsah kolektoru l 1,6 Max. provozní pfietlak bar 10 Absorbce % 95 ± 2 Emise % 5 ± 2 Úãinnost a 0 % 80,7 Koeficient tepelné ztráty a 1 W/m 2 K 2,149 Koeficient tepelné ztráty a 2 W/m 2 K 0,0222 Úhel dopadu záfiení korekãní faktor K (50 C) - 0,93 t tepeln spád C Specifická tepelná kapacita c kj/kgk 6,6 Tab. 1 technické údaje plochého kolektoru Obrázek 7 Popis zafiízení Vysoce v konn kolektor skládající se z hliníkové vany, s hnûdû eloxovan m pfiidrïovacím rámem skla. Vhodn k instalaci na stfiechu, do stfiechy a na plochou stfiechu. Vybavení Celoplo n mûdûn absorbér opatfien nánosem Sunselectu, ve vakuu napafienou vysoce selektivní vrstvou. Zakrytí prismatick m solárním bezpeãnostním sklem (tl. 4 mm), odolávajícím krupobití. Minerální vlna (tl. 60 mm) s okrajov m pruhem, tepelnû stálá a bez vyvíjení plynu. Tûsnûní EPDM po celém obvodu. 2 pfiípoje s ploch m tûsnûním: vlevo pfievleãná matice 1, vpravo vnûj í závit 1 Integrované pouzdro ãidla 6 mm. Obrázek 8 7

6 Solární komponenty Junkers Obrázek 9 Tlaková ztráta solárního kolektoru FK 260 Obrázek 10 Úãinnost plochého kolektoru FK 260 Teplotní rozdíl V kon kolektoru pfii síle osvitu Tkolektor Tokolí [K] 400 W/m W/m W/m 2 10 K 679 W 1228 W 1778 W 30 K 540 W 1090 W 1639 W 50 K 360 W 909 W 1459 W Tab. 2 8

7 Solární komponenty Junkers 3.2 Solární zásobník V eobecnû Solární zásobníky Junkers jsou vybaveny dvûma v mûníky tepla. Spodní v mûník tepla je urãen k pfiipojení na solární systém a je zhotoven z oceli. Volbou tohoto materiálu nevznikají problémy s inhibitory v solárním okruhu. Na stranû teplé vody jsou v mûníky tepla a nádrï zásobníku chránûny smaltem. Kdyby energie získaná ze solárních kolektorû v dan moment nestaãila, pak existuje moïnost, pfies druh topn registr doohfiát pitnou vodu obvykle pouïívan m kotlem. Pfiipojení na solární stranû V zájmu pokud moïno rovnomûrného a nepfietrïitého ohfievu zásobníku je u solárního v mûníku tepla doporuãeno pfiipojení nábûhu na horní pfiípoj vedoucí do spodní spirály a zpûtné vûtve na spodní v vod této spirály. Tím podporuje solární v mûník tepla, horní v mûník doohfievu pfii prûbûïném teplotním vrstvení v zásobníku TV. V nejvy ím místû mezi zásobníkem a solárním okruhem je tfieba za úãelem zamezení provozních poruch vlivem uzavfieného vzduchu zabudovat úãinné odvzdu nûní (napfi. odvzdu Àovací nádobu). Nabíjecí potrubí by mûlo b t co nejkrat í a dobfie izolované, aby bylo zabránûno zbyteãn m tlakov m ztrátám a ochlazení zásobníku vlivem cirkulace v potrubí apod. Pfii v poãtu mateiálu potrubí je potfieba poãítat s vysok m t [ C] (80 C a více) a zohlednit toto u vlivu materiálové dilatace. Tlaková ztráta se zvût uje i v závislosti na pouïitém prostfiedku proti zamrznutí. K tomu musí b t pfiihlédnuto pfii dimenzování obûhového ãerpadla. Trval v kon teplé vody V technick ch údajích uvedené trvalé v kony se vztahují na nábûhovou teplotu topení = 90 C, v tokovou teplotu = 45 C a vstupní teplotu studené vody = 10 C pfii maximálním v konu nabíjení (v kon zdroje tepla je minimálnû tak velk, jako v kon v hfievné plochy zásobníku). Omezení uvedeného mnoïství cirkulaãní vody, resp. nabíjecího v konu nebo nábûhové teploty má za následek sníïení trvalého v konu, jakoï indexu v konu (N L). Cirkulaãní potrubí V echny zásobníky jsou opatfieny vlastní pfiípojkou cirkulaãního potrubí. JelikoÏ v ak cirkulace ru í teplotní vrstvení v zásobníku, není vhodné ji v souvislosti se solárními systémy pouïívat. Cirkulace je s ohledem na ztráty ochlazením pfiípustná pouze ve spojení s ãasovû- a/nebo teplotnû fiízen m obûhov m ãerpadlem teplé vody. âasto staãí zapnutí obûhového ãerpadla na dobu 10 aï 20 minut tûsnû pfied vstáváním. Ve zb vajícím ãase dne zûstává obsah potrubí vlivem ãast ch odbûrû dostateãnû teplé. Je tfieba nainstalovat vhodn zpûtn ventil RV. Omezení prûtoku Pro co nejlep í vyuïití kapacity zásobníku a k zabránûní pfiíli brzkého promísení doporuãujeme pfiítok studené vody do zásobníku pfied krtit na následující prûtoãné mnoïství: SK solar = 15 l/min. SK solar = 18 l/min. Obrázek 11 Schéma pfiipojení cirkulace na stranû teplé vody pfii solárním ohfievu Je-li teplota zásobníku nastavena na solárním regulátoru na více neï 60 C, mûl by b t z dûvodu nebezpeãí opafiení do vedení teplé vody vestavûn termostatick smû ovaã TWM. Ten je k dostání jako pfiíslu- enství solárního balíku pro solární podporu vytápûní, která se zatím do âr nedodává a smû ovaã TWM mûïe b t speciálnû dle potfieby doobjednán. (Schéma zapojení viz obr. 13 na str. 10). TWM je tfieba nastavit na max. 60 C. 9

8 Solární komponenty Junkers Tepelná dezinfekce Tepelná dezinfekce není pro privátní rodinné domky s 1-2 byty nutná. V pfiípadû zapojení vût ího objemu solárních zásobníkû TV (pro vût í poãet bytov ch jednotek), je nutno provádût tepelnou dezinfekci. Pro tepelnou dezinfekci musí b t spínací hodiny synchronizovány s regulátorem topného kotle, aby bûhem tohoto úkonu voda dosáhla nutné teploty. Kolektory pak v tomto pfiípadû mohou poslouïit k pfiedehfievu TV. V prûbûhu turnusovû provádûné tepelné dezinfekce má smysl pfiesmûrovat cirkulaci k pfiípojce studené vody. Tím lze cel obsah zásobníku vãetnû cirkulaãních potrubí, nezávisle na solárním topném okruhu (napfi. pfii patném poãasí), po krátk kontrolovan ãasov interval ohfiát pfies normální provozní teplotu. Legenda k obrázkûm 11, 12 a 13: RH VH VS RS Sp Sp Sp Sp 3 T 2 SK...Solar WW TDP RV RV Obrázek 12 Schéma pfiipojení tepelné dezinfekce u solárního ohfievu teplé vody. Z ZP RV SU KW R AG KW RH Sp RS Sp RV SU T2 T3 TDP TWM VH Sp VS Sp WW Z ZP expanzní nádoba pitné vody (doporuãení) pfiípoj studené vody vratná vûtev zásobníku od horní topné spirály zásobníku k topnému kotli vratná vûtev zásobníku od spodní topné spirály zásobníku k plochému kolektoru zpûtn ventil spínací hodiny s t denním programem ãidlo teploty zásobníku na stranû topné vody k solárnímu regulátoru (PTC) ãidlo teploty zásobníku na stranû topné vody k topnému kotli (NTC) ãerpadlo pro tepelnou dezinfekci termostatick smû ovaã teplé vody nábûh topení od topného kotle k horní topné spirále zásobníku nábûh topení od plochého kolektoru k spodní topné spirále zásobníku pfiípoj teplé vody cirkulaãní potrubí obûhové ãerpadlo ZP RV RV TWM WW Z RV KW KW AG Obrázek 13 Schéma pfiipojení termostatického smû ovaãe TWM u solárního ohfievu teplé vody. 10

9 Solární komponenty Junkers Solární zásobník pro pfiípravu teplé vody SK solar / SK solar Popis zásobníku zásobník teplé vody s tlakuvzdornou smaltovanou ocelovou nádrïí plá È z PVC-fólie s podkladem z mûkké pûny Vybavení ochranná anoda tepelná izolace neobsahující freony cirkulaãní pfiípojka ãistící pfiíruba NTC ãidlo zásobníku hrdlo Rp 1 1 /2" se zátkou pro elektrické vytápûní 2 topné spirály: horní pro topn kotel, spodní pro solární kolektory barevné provedení bílo- edivé Technické údaje viz. tab 3 na str. 13. Obrázek 14 Tlaková ztráta topn ch spirál (v bar) 0,4 0,3 SK solar 0,4 0,3 SK solar Tlaková ztráta v bar 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Spodní topná spirála (voda/propylen-glykol 55/45) Spodní topná spirála (voda) Horní topná spirála Tlaková ztráta v bar 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Spodní topná spirála (voda/propylen-glykol 55/45) Spodní topná spirála (voda) Horní topná spirála 0,01 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 MnoÏství topné vody m 3 /h O 0,01 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 MnoÏství topné vody m 3 /h 4,0 5,0 Obrázek 15 Tlaková ztráta SK solar Obrázek 16 Tlaková ztráta SK solar Tlaková ztráta v solárním topném okruhu podstatnû závisí na tom, zda se pouïívá voda nebo smûs voda/ glykol. Na toto se musí bezpodmíneãnû myslet pfii v poãtu tlakové ztráty! Pfiíklad: U mísícího pomûru 55/45 voda/propylenglykol (mrazuvzdornost do cca. -30 C) leïí tlaková ztráta pfiibliïnû na 1,3 násobku hodnoty ãisté vody. Pfii zji Èování tlakové ztráty je nutné dbát údajû v robce. 11

10 Solární komponenty Junkers MA T WW R 1" RH SP R 1" T 3 Z R 3/ 4" T 3 EH T VH SP R 1" VS SP R 1" RSSP R 1" T 2 90 KW/E R 1" R Obrázek 17 Stavební a pfiipojovací rozmûry SK solar MA T WW R 1" RH SP R 1" EH T 3 T Z R 3/ 4" VS SP R 1" RSSP R 1" T 3 VH SP R 1" T 2 KW/E R 1" R Obrázek 18 Stavební a pfiipojovací rozmûry SK solar Legenda k obrázkûm 17 a 18: E vypou tûní EH elektrick ohfiev KW vstup studené vody MA hofiãíková anoda RH SP vratná vûtev zásobníku topení RS SP vratná vûtev zásobníku solár T ponorné pouzdro indikace teploty T2 T3 VH SP VS SP WW Z jímka ãidla teploty zásobníku solární okruh jímka ãidla teploty zásobníku topn kotel (NTC) nábûh zásobníku topn kotel nábûh zásobníku solární okruh v stup teplé vody pfiípojka cirkulaãního potrubí 12

11 Solární komponenty Junkers 3.3 Solární regulátor TDS Solární okruh V eobecnû ízení solárního systému je realizováno v provozu ohfievu teplé vody (pouze) solárním regulátorem TDS 1. Obrázek 19 Pro dosaïení vysokého roãního stupnû vyuïití solárního systému je nutné v rámci moïností zamezit ãastému doohfievu TV z kotle. Z tohoto dûvodu lze doporuãit funkci pro fiízení ãasu nabíjení, tak jak je obsa- Ïena napfi. v ekvitermním regulátoru TA 270/TA 300. Dobíjecí cykly pfies fiízení ãasu nabíjení by mûly b t voleny tak, aby zaãínaly zhruba 30 minut pfied odbûrovou piãkou a byly omezeny na 60 minut TDS 1 Popis zafiízení Regulátor teplotního rozdílu ke kontrole a fiízení tepeln ch solárních systémû s kolektorov m polem, solární stanicí, solárním zásobníkem a doohfievem nebo cirkulací. V bava Regulace teplotního rozdílu 230 V s digitální indikací Regulace zmûnou otáãek fiízeného ãerpadla v solární stanici AGS 1 Funkãní kontrola Nastavitelné omezení teploty zásobníku 20 aï 95 C 2 teplotní ãidla Funkce mûfiení mnoïství tepla (ve spojení s pfiíslu enstvím WMZ) Obrázek 20 Pfiipojovací schéma základní funkce TDS 1 FK SK solar SP T1 T2 ploch kolektor solární zásobník ãerpadlo solárního okruhu teplotní ãidlo (PTC) kolektor teplotní ãidlo (PTC) zásobník dole Regulace teplotního rozdílu Regulace teplotního rozdílu zabraàuje ãastému zapínání a vypínání ãerpadla solárního okruhu. âerpadlo solárního okruhu zapne, pokud teplotní rozdíl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zásobníku T2 pfiekroãí nastaven teplotní rozdíl. âerpadlo solárního okruhu vypne, pokud teplotní rozdíl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zásobníku T2 nedosáhne nastaveného teplotního rozdílu. Teplotní vypnutí kolektoru Od teploty 130 C na teplotním ãidle T1 vypne ãerpadlo solárního okruhu. âerpadlo solárního okruhu je regulátorem opût zapnuto po ochlazení kolektoru pod 128 C a po- Ïadavku na teplo ãidla solárního zásobníku. U teplot nad 140 C se vypafiuje teplonosná kapalina v kolektoru. Vlivem vysok ch teplot kolektoru se silnû rozpíná teplonosná kapalina. Je-li plnicí tlak solární expansní nádoby pfiíli nízk, nebo solární expansní nádoba nedostateãnû dimenzována, je teplonosná kapalina vyvedena pfies pojistn ventil do záchytné nádrïe. 14

12 Solární komponenty Junkers Omezení teploty zásobníku Omezení teploty zásobníku zamezuje pfiehfiátí pitné vody. Funkce: Solární obûhové ãerpadlo vypne, kdyï namûfiená hodnota teplotního ãidla zásobníku T2 pfiekroãí nastavenou hodnotu. Solární obûhové ãerpadlo opût zapne, jakmile teplota zásobníku klesne o 4 K pod nastavenou hodnotu teplotního omezení zásobníku. Vybavení Mûfiící díl prûtoãného mnoïství s v stupem naãítání impulsû. 2 teplotní ãidla (PTC) 2 ponorná pouzdra 2 plochá tûsnûní Schéma zapojení pfii mûfiení mnoïství tepla TDS 1 Pfiednastavená teplota 60 C zásobníku T2 Je-li na solárním regulátoru teplota zásobníku nastavena vy í jak 60 C, pak je nutné z dûvodu nebezpeãí opafiení vestavût do teplovodního potrubí tepeln smû ovaã TWM. Ten lze získat jako pfiíslu enství, resp. je obsaïen v solárním balíku k podpofie solárního vytápûní. TWM je tfieba nastavit na max. 60 C (viz schéma na obr. 13). Vypnutí z dûvodu nadmûrné teploty Je-li teplotní rozdíl T1 T2 vût í jak 80 K, mûïe to b t upozornûní na zavzdu nûní systému nebo vadné obûhové ãerpadlo. Technické údaje k TDS 1 na stránce 16. Obrázek 21 Pfiipojovací schéma zapojení regulátoru TDS 1 se sadou pro mûfiení mnoïství tepla - WMZ 3.4 Sada pro mûfiení mnoïství tepla WMZ FK SK solar SP T1 T2 T4 T5 V1 ploch kolektor solární zásobník ãerpadlo solárního okruhu teplotní ãidlo (PTC) kolektor teplotní ãidlo (PTC) zásobník (spodní ãást) teplotní ãidlo solárního nábûhu teplotní ãidlo vrátná vûtev zásobníku prûtokomûr Z namûfieného prûtoãného mnoïství V1 a teplotního rozdílu T1 T5 spoãítá solární regulátor TDS akumulovanou solární energii v solárním zásobníku. Správná funkce a mûfiení jsou moïné pouze s teplonosnou kapalinou Junkers! Obrázek 22 Sada pro mûfiení mnoïství tepla - WMZ Popis zafiízení Sada pro mûfiení solárního mnoïství tepla, získaného ze solárního systému pro pfiipojení k TDS 1 pfii pfiípravû teplé vody 15

13 Solární komponenty Junkers Technické údaje k TDS 1 Rozmûry zafiízení (D x x V) Hmotnost Provozní napûtí Vlastní spotfieba Rozsah nastavení: teplotní rozdíl pro zapnutí teplotní rozdíl pro vypnutí âasové spínací hodiny Vstupy: Zachytávání teploty Zachytávání impulsû V stup R1 ãerpadlo solárního okruhu s regulací otáãek TDS mm x 215 mm x 43 mm 490 g 230 V AC 1,0 W 4 17 K 6 17 K 24 h, 3 spínací ãasy 5x PTC 1x prûtoãné mnoïství (1 l/imp.) 230 V AC max. 200 W/1 A Pfiípustná teplota okolí C Interní pojistka zafiízení V stup R1 2,5 A MT Druh krytí IP 20/DIN Solární teplotní ãidlo TF1 (PTC): âidlo 6 mm Kabel (silikon) 3 mm Mûfiící rozsah aï 180 C CE Tab. 6 Technické údaje solárního regulátoru Technické údaje k WMZ WMZ Teplotní ãidlo (PTC) 0,5 Délka kabelu m 3 Mûfiiã prûtoãného mnoïství Rozmûr (Dx xv) mm 110x75x100 Pfiipojovací roubení G 3/4 Provozní teplota C max. 120 âetnost impulsû l/imp 1 Jmenovit prûtok m 3 /h 1,5 Provozní teplota C max. 120 Tab. 11 Technické údaje WMZ 0,07 Obrázek 23 Tlaková ztráta WMZ 16

14 Solární komponenty Junkers 3.5 Solární stanice Technické údaje Solární stanice AGS 1 Zdrojové napûtí ãerpadla solárního okruhu V 230 (pfies regulátor) V kon - ãerpadla StupeÀ 1 40 solárního okruhu StupeÀ 2 W 65 StupeÀ Pfiipojení expanzní nádoby G 3/4 Svûrací roubení mm 22 Pojistn ventil bar 6 Rozmûry (Vx xh) mm 500x250x170 Tab. 7 Technické údaje AGS 1 Obrázek 24 Popis zafiízení Solární stanice AGS 1 je urãena pro vestavbu do solárních systémû Junkers s nepfiímo ohfiívan mi solárními zásobníky (SK solar) a sluneãními kolektory (FK 260). Vybavení âerpadlo solárního okruhu. Pfiipojovací kabel. Dva kulové ventily. Instalovatelná samotíïná brzda v nábûhu a vratném potrubí. Pojistn ventil 6 bar s manometrem. Dva teplomûry. Indikace prûtoãného mnoïství. Upevnûní na zeì, vãetnû tepelné izolace. MoÏnost pfiipojení pro expanzní nádobu. Tlaková ztráta p [mbar] O Obrázek 25 Tlaková ztráta AGS PrÛtok V [l/h] 2 2 Tlaková ztráta p [Pascal] 17

15 Solární komponenty Junkers PrÛtoãné mnoïství solární stanice Poãet kolektorû PrÛtoãné mnoïství l/min 2 3,0 3 4,5 4 6,0 5 7,5 Tab. 8 Solární regulátor reguluje prûtoãné mnoïství pfies ãerpadlo solárního okruhu. Obrázek 26 Diagram charakteristik ãerpadla 3.6 Dal í konstrukãní ãásti Solární expanzní nádoba SAG Popis zafiízení Expanzní nádoba pro solární okruh. Vybavení Lakovan, pevn plá È Pfiipevnûní na stûnu Pfiípojka G 3/4 Barva bílá Tlak systému U systémû s v kov m rozdílem do 12 m ãiní tlak systému 2,5 bar a pfiipojovací pfietlak plynu v solární expanzní nádobû 1,9 bar. Obrázek 27 Teplonosná kapalina se vlivem vysok ch teplot v kolektoru silnû rozpíná. Z tohoto dûvodu je nutné mít v systému dobfie nadimenzovanou a správnû natlakovanou expanzní nádobu. U systému s v kov m rozdílem nad 12 m: Zv it tlak systému pro kaïd metr v ky o 0,1 bar. Zv it pfiipojovací pfietlak plynu v solární expanzní nádobû o stejnou hodnotu. Poãet kolektorû Objem solární expanzní nádoby Tab. 9 Solární expanzní nádoba (pfiíslu enství) SAG 18 SAG 25 Jmenovit obsah l Rozmûry ( x V) mm 346x x378 Pfiípoj - G 3/4 G 3/4 Pfiipojovací pfietlak plynu (nastav. z v rob. závodu) bar 1,9 1,9 max. provozní pfietlak bar 8 8 Tab. 10 Technické údaje SAG 18

16 Solární komponenty Junkers Odvzdu Àovací nádoba ELT Teplonosná kapalina WTF Obrázek 28 Obrázek 29 Popis odvzdu Àovací nádoby ELT Odvzdu Àovací nádoba pro montáï na nejvy ím místû solárního okruhu. Vybavení Lakovan plá È z hliníkového plechu. Tepelná izolace. Vhodn pro montáï venku. 1 pfiípojky k montáïi bez pájení. Rozmûry: prûmûr: 110 mm v ka: 180 mm Dal í pokyny Pfii plnûní systému nesmí b t kolektory horké, neboè jinak se teplonosná kapalina vypafiuje. Dva aï ãtyfii t dny po instalaci je nutné solární systém znovu prûbûïnû odvzdu Àovat. Popis teplonosná kapaliny WTF Teplonosná kapalina Tyfocor L pro provoz ploch ch kolektorû Junkers Smûs propylenglykol-voda Mrazuvzdornost aï do -30 C Systém plnit pouze teplonosnou kapalinou Tyfocor L schválenou firmou Junkers. Pfii pouïití jin ch kapalin mûïe dojít k po kození solárního systému. Dal í informace prosím vyãtûte z bezpeãnostního listu v robce, kter je souãástí montáïního návodu. Teplonosná kapalina by mûla b t kaïdé 2 roky kontrolována na mrazuvzdornost a hodnotu ph. nominální mezní hodnota hodnota Mrazuvzdornost -30 C -26 C Hodnota ph 7,5 7 Tab

17 Solární komponenty Junkers Smû ovaã teplé vody TWM Popis smû ovaãe teplé vody TWM Smû ovaã TWM slouïí k omezení teploty TV ve vodovodní síti pfii solární podpofie ohfievu TV. (Pfiimísením studené vody v závislosti na teplotû TV). Zamezí moïnému nebezpeãí opafiením. Pokud je nedostateãn pfietlak (prûtok) studené nebo teplé vody nelze získat smû ovanou vodu. Blokovatelné nastavení. Vybavení Pfiípojka 3/4 Technické údaje Smû ovaã pitné vody TWM Regulaãní rozsah C Obrázek 30 Schéma zapojení sme ovaãe TWM najdete na obrázku 13 na stranû 10. Pfiesnost regulace +/- 2 C PrÛtoãné mnoïství pfii p 1 bar (KV) 1/2 a 3/4 2,6 m 3 /h Maximální provozní teplota 85 C Maximální provozní pfietlak Maximální pomûr tlaku mezi teplou a studenou vodou 14 bar 10:1 Tab. 15 Technické údaje TWM Obrázek 31 Tlaková ztráta TWM 20

18 Plánování solárního systému Junkers 4 Plánování 4.1 Stanovení potfiebného mnoïství kolektorû Kolektorová plocha musí b t pfiimûfiená k velikosti zásobníku, spotfiebû TV a klimatick m podmínkám. Dimenzování musí b t po kvalitativní i kvantitativní stránce adekvátnû optimalizováno. DÛleÏitá je teplotní hladina, se kterou v systému pracujeme. Ideální by bylo drïet stfiední teplotu na kolektoru na úrovni teploty okolního prostfiedí a zamezit tak ztrátám. To je ov em nereálné, aby bylo dosaïeno nulového gradientu teploty mezi okolím a kolektorem a proto je snaha udrïet aspoà teplotní hladinu v kolektoru na nejni í moïné úrovni. Proto se pfii solárním ohfievu TV pouïívají velké solární zásobníky umoïàující svou konstrukcí tzv. teplotní vrstvení TV. Pfii solárním pfiitápûní se jeví jako ideální uspokojovat potfieby správnû nadimenzované nízkopotencionální tepelné soustavy. Solární pfiíprava teplé vody Poãet potfiebn ch kolektorû se fiídí dle plánovaného krycího mnoïství solární energie, oãekávané spotfieby vody, smûru stfiechy se zfietelem svûtové strany, sklonu a regionu, kde má b t systém instalován. Solární krycí mnoïství je hodnota udávající podíl solární energie z celkové potfieby energie pro pfiípravu teplé vody. Krycí mnoïství 100% znamená, Ïe celá energie potfiebná pro pfiípravu teplé vody je poskytována solárním systémem. Solární systémy pro pfiípravu teplé vody jsou dimenzovány tak, aby v létû bylo dosaïeno krycí mnoïství 100%. PonûvadÏ v zimû svítí slunce po krat í dobu a ménû intenzivnû, ãiní prûmûrné roãní krycí mnoïství cca. 60%. Krycí mnoïství 100% nelze v zimû prakticky dosáhnout. JiÏ nepatrné nav ení krycího stupnû v zimním období vyïaduje daleko nákladnûj í solární systém. Takov systém by byl sotva rentabilní. Navíc by systém mûl v létû nadprodukci tepla, která jej tepelnû vysoce zatûïuje a mûïe b t jen zfiídka dûmyslnû vyuïívána. Dimenzování probíhá v pûti krocích: Zji tûní velikosti zásobníku; Urãení pfiedbûïné plochy kolektorû; Pfiihlédnutí k smûru a sklonu stfiechy; Pfiihlédnutí k stanovi ti solárního systému; Stanovení poãtu kolektorû Zji tûní velikosti zásobníku Velikost solárního zásobníku závisí na poãtu osob a spotfiebû teplé vody pro osobu a den. Pfiedpokládaná spotfieba vody je stanovena v závislosti dle druhu budovy a komfortu bydlení podle empirick ch hodnot (tab. 16). Druh budovy VyuÏití Spotfieba teplé vody pro den a osobu (l) nízká stfiední vysoká Rodinn domek, byt Jednoduch standard v soukromém Stfiední standard vlastnictví Vy í standard Sociální bytová v stavba DÛm pro více rodin V eob. byt. v stavba Tab. 16 Spotfieba teplé vody Nadstandardní bytová v stavba Obsah zásobníku má ãinit 1 aï 1,5 násobek denní spotfieby teplé vody: minimální velikost zásobníku = poãet osob x spotfieba vody pro osobu maximální velikost zásobníku = 1,5 x poãet osob x spotfieba vody pro osobu Pfiíklad: Pro rodinn domek s vy ím standardem a stfiední spotfiebou vody se vypoãte velikost zásobníku pro ãtyfii osoby následovnû: minimální velikost zásobníku = 4 osoby x 50 l./os. = 200 litrû maximální velikost zásobníku = 1,5 x 4 osoby x 50 l./os. = 300 litrû 21

19 Plánování solárního systému Junkers Stanovení pfiedbûïné plochy kolektorû Potfiebná plocha solárních kolektorû se fiídí dle velikosti solárního zásobníku. PfiibliÏnû lze uvaïovat, Ïe 1 m 2 plochy kolektoru ohfieje 60 l objemu zásobníku. Správnou plochou kolektoru pro pfiíslu nou spotfiebu vody, resp. velikost zásobníku lze stanovit dle obrázku 32. Pfiíklad: Pfii velikosti zásobníku 300 l je tfieba 5 m 2 kolektoru. plochy Pfiihlédnutí k orientaci a sklonu stfiechy Plocha kolektorû byla stanovena za pfiedpokladu optimálních vnûj ích rámcov ch podmínek: Sklon stfiechy: 45 Orientace kolektorû: jih Region stanovi tû: 1 Obrázek 32 Jednoduché stanovení plochy kolektorû V odchyln ch pfiípadech musí b t provedeny pfiíslu - né korekce. Korekãní ãinitel pro zohlednûní sklonu a orientace stfiechy je tfieba zjistit z obrázku 33. Obrázek 33 Sklon stfiechy a odchylka od jiïní orientace stfiechy Pfiíklad: Vypoãtená plocha kolektoru: 5 m 2 Pfii sklonu stfiechy 30 a orientaci stfiechy jihozápadním smûrem (SW) se sniïuje úspora energie o cca. 6%. O tuto hodnotu musí b t plocha kolektoru zvût ena. Nová plocha kolektoru: 5 m 2 + 6% = 5,3 m 2 22

20 Plánování solárního systému Junkers Pfiihlédnutí k stanovi ti systému Velikost kolektorové plochy se fiídí dle dopadajícího oslunûní. Toto je udáváno prûmûrn m roãním globálním dopadajícím záfiením na m 2. Hodnoty jsou rûzné dle polohy stanovi tû systému i v podmínkách tak malého území jako je âr. Pro stanovení sluneãního potenciálu dané lokality, jsou nezbytná dlouhodobá mûfiení a statistické prûmûry. Pfiesná ãísla lze tedy získat u hydrometeorologické sluïby. Jako pfiibliïné hodnoty lze pro dimenzování systému pouïít údaje z obrázku 34. Správn m regionem je urãen i korekãní faktor dle tabulky 17. Kolektorová plocha musí b t zvût ena o tento faktor Obrázek 34 Roãní sumy globálního dopadajícího záfiení na plochu v âr [kwh/m 2 ] Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 PrÛmûrné roãní globální dopadající záfiení [kwh/m 2 ] Korekãní faktor pro kolektorovou plochu 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 Tab. 17 Pfiíklad: Vypoãtená kolektorová plocha: 5,3 m 2 Stanovi tû solárního systému: A dle obrázku 34: pfiifiadíme region 4 proto dle tab. 17: korekãní faktor 1,15 Nová kolektorová plocha: 5,3 m 2 x 1,15 = 6,095 m 2 Stanovení poãtu kolektorû Ploché kolektory Junkers FK 260 mají plochu 2,6 m 2. Pro stanovení poãtu kolektorû musí b t vypoãtená kolektorová plocha dûlena plochou FK 260. Takto zji tûn poãet kolektorû je tfieba pro optimalizaci hospodárnosti zaokrouhlit smûrem dolû, pro energetickou optimalizaci zaokrouhlit smûrem nahoru. Pfiíklad: Vypoãtená kolektorová plocha: 6,095 m 2 Plocha jednoho kolektoru: 2,6 m 2 6,095 m 2 / 2,6 m 2 = 2,34 Poãet kolektorû pro hospodárné optimum: 2 Poãet kolektorû pro energetické optimum: 3 23

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

ENERGETICKÉ PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ PROJEKTY A REALIZACE

ENERGETICKÉ PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ PROJEKTY A REALIZACE ENERGETICKÉ PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ PROJEKTY A REALIZACE ENERGETICKÉ PROJEKTY PUBLIKACE VYCHÁZÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI KONFERENCE UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ ROZVOJ A ENERGETIKA V EU, NA NÍŽ BUDOU ZVEŘEJNĚNY

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz

MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4. www.omegaeng.cz e-mail: finfo@newport.cz MĚŘENÍ PRŮTOKU & MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY ČÍSLO 4 www.omegaeng.cz email: finfo@newport.cz '@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@@@@@@@@@@( V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke3@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6V'@@@@@@@@@@@@@(Y

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování URSA XPS Smûrnice pro zpracování URSA XPS platné od srpna 2010 02 Obsah 1 V eobecnû 3 1.1 Popis 3 1.2 Vlastnosti 3 1.3 Dohled a certifikace 3 1.4 Skladování a stav pfied montáïí 3 1.5 Chemické chování

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ

OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ A VYUÎITÍ VÁPENCÒ Ing. Jan Gemrich Ing. Jifií Lahovsk, CSc. Ing. Tomá Táborsk Vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âeské republiky ve spolupráci s V zkumn m ústavem maltovin

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více