Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody"

Transkript

1 Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody

2 Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce, které je stfiedem na í planetární soustavy je vzdálené od zemû 150 miliónû km. Je jedin m zdrojem energie pro na e Energetické pokrytí sluneãním osvitem pfii ohfievu teplé vody % Kvóta solárního pokrytí Pokud se domníváte, Ïe v na ich regiónech nestaãí slunce pro pfiípravu teplé vody, pak se m líte (viz obr. 2). Od severu po jih âr staãí intenzita oslunûní k tomu, aby sluneãní energie pokryla v prûmûru minimálnû 60% z celkového mnoïství energie potfiebné pro pfiípravu teplé vody. V létû toto pokrytí ãiní aï 100%. V ostatních mûsících zaji Èuje Vá topn systém s kotlem doohfiev solárnû ohfiívané vody na poïadovanou teplotu. Pfii solární podpofie vytápûní se pohybuje úspora energie pro pfiípravu teplé vody a vytápûní, dle tepelné izolace a spotfiebû tepla v rozmezí 15% aï 35%. V kolektoru mûïe b t vyuïito nejen pfiímé oslunûní, ale i difúzní záfiení. Díky tomu mûïe kolektor pfiijímat aï 300 W/m 2 energie i ve dnech pod mrakem. Obrázek 1 Obrázek 3 Ïivotní prostfiedí. Bez sluneãního záfiení by neexistovaly vítr, dé È, fieky, ropa, uhlí, zemní plyn, rostliny a nebylo by Ïivota. JiÏ 5 miliard let udrïuje tedy Slunce na i Zemi pfii Ïivotû a snad je tû po stejnou dobu nám bude i v budoucnosti bezplatnû darovat cenné teplo. Pouze za 20 min. nám posílá na Zem tolik energie, kolik lidstvo spotfiebuje pfiibliïnû za jeden rok. Kvóta pfiírûstku u solárních systémû Solární systémy nejsou jiï dlouho luxusem pro nûkolik vyvolen ch. Naopak, v posledních letech bylo napfi. v Nûmecku instalováno více neï solárních systémû a trend je nadále vzestupn. Solární systémy jsou trhem, kter bude stále dále narûstat. Kdo se v této oblasti specializuje jako poradce, projektant nebo instalatér, vûnuje se perspektivní technologii s velk mi ancemi na trhu. Dimenzování solárního systému musí b t úmûrné poïadavkûm investora, podmínkám ve kter ch má technologie slouïit a úãelu, ke kterému je systém navrhován. K tomu by mûl tento se it ãásteãnû pomoci Obrázek 2 Roãní sumy globálního dopadajícího záfiení na plochu v âr [kwh/m 2 ] 3

3 Uspofiádání solárního systému JUNKERS 2 Uspofiádání solárního systému k ohfievu teplé vody 2.1 Princip funkce solárního systému Obrázek 4 Slunce zahfiívá v kolektoru absorbér a v nûm cirkulující teplonosnou kapalinu (roztok pro teplotu od +180 C do -50 C). Ohfiát roztok je transportován obûhov m ãerpadlem k spodnímu v mûníku tepla solárního zásobníku a pfiedává zde svoji tepelnou energii teplé vodû (TV) v zásobníku. Regulátor teplotního rozdílu zapne obûhové ãerpadlo solárního okruhu pouze tehdy, kdyï je teplota v kolektoru vy í, neï ve spodní ãásti zásobníku. Teplotní rozdíl je indikován pfiíslu n mi teplotními ãidly na kolektoru a na solárním zásobníku. Pfii pfiíli nízkém oslunûní mûïe b t solární zásobník doohfiát pfies obvykl zdroj tepla (napfi. topn kotel). Pomocí horního v mûníku tepla v solárním zásobníku je TV ohfiívána na poïadovanou hodnotu dle nastavení regulátoru. Tepeln m vrstvením v stojícím zásobníku zûstává doohfiev omezen na horní ãást zásobníku, takïe doohfiev kotlem je vyuïíván co nejménû. Jakmile je dosaïena poïadovaná teplota zásobníku, je topn kotel k dispozici k ohfievu obytn ch místností. 4

4 Uspofiádání solárního systému JUNKERS 2.2 SloÏky solárního systému Sluneãní kolektor Srdcem kaïdého solárního systému je solární kolektor. Ten pfiíjme pfies absorbér sluneãní paprsky a pfiemûní je v teplo. V tenk ch trubkách absorbéru proudící teplonosná kapalina smûs vody a prostfiedku proti zamrznutí protéká absorbérem, pfiitom se zahfiívá a dopravuje teplo do solárního zásobníku TV. Sunselect Povlak absorbérû sunselect má absorbãní koeficient α = 95% pfii emisním koeficientu ε = 5%. Tento vysoce selektivní povlak je naná en systémem napra- ování, v zu lechèování skla odzkou en m zpûsobem katodového rozpra ování. Pfiitom je na katodû naná- en materiál rozpra ován bombardujícími ionty plynu a usazuje se tak na povrchu absorbéru. Tento zpûsob etfií energii, je bez emisí a proto je velmi ekologick. Úãinnost kolektoru Jak úãinnû sluneãní kolektor pracuje, tzn. kolik energie ze záfiení slunce je pfiemûno ve vyuïitelné teplo, udává úãinnost kolektoru. Úãinnost v ak nemûïe b t vyjádfiena pevnou hodnotou, n brï pouze jako kfiivka, ponûvadï se mûní dle síly oslunûní i rozdílu teploty absorbéru a okolí. Obrázek 5 Sluneãní kolektor FK260 Absorbér Absorbér sestává z absorbãní plochy a s ní pevnû spojen mi absorbãními trubkami. Plocha absorbéru pfiejímá oslunûní a pfiemûní jej v teplo. Teplonosná kapalina proudí trubkami absorbéru, pfiejímá a dopravuje teplo z kolektoru do zásobníku TV. K dosaïení co nejvy í úãinnosti, jsou absorbéry opatfieny speciálními povlaky. Tyto zvy ují absorbci dopadajícího sluneãního záfiení a sniïují vyzafiování tepla. Sluneãní kolektory Junkers jsou vybaveny speciální vrstvou Sunselect. Obrázek 6 Úãinnost solárního kolektoru V konnost kolektoru závisí naprosto podstatnû na tepelné izolaci a pohlcovací schopnosti absorbéru. Solární kolektory Junkers disponují jak vynikající izolací, tak i velice úãinn mi povlaky absorbéru, které zaruãují vysokou úãinnost. 5

5 Solární komponenty Junkers 3 Solární komponenty Junkers 3.1 Ploch kolektor FK 260 Ploch kolektor FK 260 je urãen k vestavbû do solárních systémû Junkers s nepfiímo ohfiívan mi zásobníky vody (SK solar) a solární stanicí (AGS 1). Ploché kolektory Junkers FK 260 se vyznaãují dlouhou Ïivotností. Vlivem uzavfiené vanové konstrukce nejsou tfieba Ïádné svafiované nebo lepené spoje - má proto pfiedpoklad velké Ïivotnosti. Trubky kolektoru jsou s absorbérem svafieny ultrazvukem. Tím je v porovnání s mûkce pájen mi spoji zaji tûna lep í teplotní stabilita. Technické údaje Ploch kolektor FK 260 Rozmûry (Dx xv) mm 2076x 1235x105 Celková plocha m 2 2,6 Absorbãní plocha m 2 2,3 Hmotnost kg 49 Pfiípoj G1 Obsah kolektoru l 1,6 Max. provozní pfietlak bar 10 Absorbce % 95 ± 2 Emise % 5 ± 2 Úãinnost a 0 % 80,7 Koeficient tepelné ztráty a 1 W/m 2 K 2,149 Koeficient tepelné ztráty a 2 W/m 2 K 0,0222 Úhel dopadu záfiení korekãní faktor K (50 C) - 0,93 t tepeln spád C Specifická tepelná kapacita c kj/kgk 6,6 Tab. 1 technické údaje plochého kolektoru Obrázek 7 Popis zafiízení Vysoce v konn kolektor skládající se z hliníkové vany, s hnûdû eloxovan m pfiidrïovacím rámem skla. Vhodn k instalaci na stfiechu, do stfiechy a na plochou stfiechu. Vybavení Celoplo n mûdûn absorbér opatfien nánosem Sunselectu, ve vakuu napafienou vysoce selektivní vrstvou. Zakrytí prismatick m solárním bezpeãnostním sklem (tl. 4 mm), odolávajícím krupobití. Minerální vlna (tl. 60 mm) s okrajov m pruhem, tepelnû stálá a bez vyvíjení plynu. Tûsnûní EPDM po celém obvodu. 2 pfiípoje s ploch m tûsnûním: vlevo pfievleãná matice 1, vpravo vnûj í závit 1 Integrované pouzdro ãidla 6 mm. Obrázek 8 7

6 Solární komponenty Junkers Obrázek 9 Tlaková ztráta solárního kolektoru FK 260 Obrázek 10 Úãinnost plochého kolektoru FK 260 Teplotní rozdíl V kon kolektoru pfii síle osvitu Tkolektor Tokolí [K] 400 W/m W/m W/m 2 10 K 679 W 1228 W 1778 W 30 K 540 W 1090 W 1639 W 50 K 360 W 909 W 1459 W Tab. 2 8

7 Solární komponenty Junkers 3.2 Solární zásobník V eobecnû Solární zásobníky Junkers jsou vybaveny dvûma v mûníky tepla. Spodní v mûník tepla je urãen k pfiipojení na solární systém a je zhotoven z oceli. Volbou tohoto materiálu nevznikají problémy s inhibitory v solárním okruhu. Na stranû teplé vody jsou v mûníky tepla a nádrï zásobníku chránûny smaltem. Kdyby energie získaná ze solárních kolektorû v dan moment nestaãila, pak existuje moïnost, pfies druh topn registr doohfiát pitnou vodu obvykle pouïívan m kotlem. Pfiipojení na solární stranû V zájmu pokud moïno rovnomûrného a nepfietrïitého ohfievu zásobníku je u solárního v mûníku tepla doporuãeno pfiipojení nábûhu na horní pfiípoj vedoucí do spodní spirály a zpûtné vûtve na spodní v vod této spirály. Tím podporuje solární v mûník tepla, horní v mûník doohfievu pfii prûbûïném teplotním vrstvení v zásobníku TV. V nejvy ím místû mezi zásobníkem a solárním okruhem je tfieba za úãelem zamezení provozních poruch vlivem uzavfieného vzduchu zabudovat úãinné odvzdu nûní (napfi. odvzdu Àovací nádobu). Nabíjecí potrubí by mûlo b t co nejkrat í a dobfie izolované, aby bylo zabránûno zbyteãn m tlakov m ztrátám a ochlazení zásobníku vlivem cirkulace v potrubí apod. Pfii v poãtu mateiálu potrubí je potfieba poãítat s vysok m t [ C] (80 C a více) a zohlednit toto u vlivu materiálové dilatace. Tlaková ztráta se zvût uje i v závislosti na pouïitém prostfiedku proti zamrznutí. K tomu musí b t pfiihlédnuto pfii dimenzování obûhového ãerpadla. Trval v kon teplé vody V technick ch údajích uvedené trvalé v kony se vztahují na nábûhovou teplotu topení = 90 C, v tokovou teplotu = 45 C a vstupní teplotu studené vody = 10 C pfii maximálním v konu nabíjení (v kon zdroje tepla je minimálnû tak velk, jako v kon v hfievné plochy zásobníku). Omezení uvedeného mnoïství cirkulaãní vody, resp. nabíjecího v konu nebo nábûhové teploty má za následek sníïení trvalého v konu, jakoï indexu v konu (N L). Cirkulaãní potrubí V echny zásobníky jsou opatfieny vlastní pfiípojkou cirkulaãního potrubí. JelikoÏ v ak cirkulace ru í teplotní vrstvení v zásobníku, není vhodné ji v souvislosti se solárními systémy pouïívat. Cirkulace je s ohledem na ztráty ochlazením pfiípustná pouze ve spojení s ãasovû- a/nebo teplotnû fiízen m obûhov m ãerpadlem teplé vody. âasto staãí zapnutí obûhového ãerpadla na dobu 10 aï 20 minut tûsnû pfied vstáváním. Ve zb vajícím ãase dne zûstává obsah potrubí vlivem ãast ch odbûrû dostateãnû teplé. Je tfieba nainstalovat vhodn zpûtn ventil RV. Omezení prûtoku Pro co nejlep í vyuïití kapacity zásobníku a k zabránûní pfiíli brzkého promísení doporuãujeme pfiítok studené vody do zásobníku pfied krtit na následující prûtoãné mnoïství: SK solar = 15 l/min. SK solar = 18 l/min. Obrázek 11 Schéma pfiipojení cirkulace na stranû teplé vody pfii solárním ohfievu Je-li teplota zásobníku nastavena na solárním regulátoru na více neï 60 C, mûl by b t z dûvodu nebezpeãí opafiení do vedení teplé vody vestavûn termostatick smû ovaã TWM. Ten je k dostání jako pfiíslu- enství solárního balíku pro solární podporu vytápûní, která se zatím do âr nedodává a smû ovaã TWM mûïe b t speciálnû dle potfieby doobjednán. (Schéma zapojení viz obr. 13 na str. 10). TWM je tfieba nastavit na max. 60 C. 9

8 Solární komponenty Junkers Tepelná dezinfekce Tepelná dezinfekce není pro privátní rodinné domky s 1-2 byty nutná. V pfiípadû zapojení vût ího objemu solárních zásobníkû TV (pro vût í poãet bytov ch jednotek), je nutno provádût tepelnou dezinfekci. Pro tepelnou dezinfekci musí b t spínací hodiny synchronizovány s regulátorem topného kotle, aby bûhem tohoto úkonu voda dosáhla nutné teploty. Kolektory pak v tomto pfiípadû mohou poslouïit k pfiedehfievu TV. V prûbûhu turnusovû provádûné tepelné dezinfekce má smysl pfiesmûrovat cirkulaci k pfiípojce studené vody. Tím lze cel obsah zásobníku vãetnû cirkulaãních potrubí, nezávisle na solárním topném okruhu (napfi. pfii patném poãasí), po krátk kontrolovan ãasov interval ohfiát pfies normální provozní teplotu. Legenda k obrázkûm 11, 12 a 13: RH VH VS RS Sp Sp Sp Sp 3 T 2 SK...Solar WW TDP RV RV Obrázek 12 Schéma pfiipojení tepelné dezinfekce u solárního ohfievu teplé vody. Z ZP RV SU KW R AG KW RH Sp RS Sp RV SU T2 T3 TDP TWM VH Sp VS Sp WW Z ZP expanzní nádoba pitné vody (doporuãení) pfiípoj studené vody vratná vûtev zásobníku od horní topné spirály zásobníku k topnému kotli vratná vûtev zásobníku od spodní topné spirály zásobníku k plochému kolektoru zpûtn ventil spínací hodiny s t denním programem ãidlo teploty zásobníku na stranû topné vody k solárnímu regulátoru (PTC) ãidlo teploty zásobníku na stranû topné vody k topnému kotli (NTC) ãerpadlo pro tepelnou dezinfekci termostatick smû ovaã teplé vody nábûh topení od topného kotle k horní topné spirále zásobníku nábûh topení od plochého kolektoru k spodní topné spirále zásobníku pfiípoj teplé vody cirkulaãní potrubí obûhové ãerpadlo ZP RV RV TWM WW Z RV KW KW AG Obrázek 13 Schéma pfiipojení termostatického smû ovaãe TWM u solárního ohfievu teplé vody. 10

9 Solární komponenty Junkers Solární zásobník pro pfiípravu teplé vody SK solar / SK solar Popis zásobníku zásobník teplé vody s tlakuvzdornou smaltovanou ocelovou nádrïí plá È z PVC-fólie s podkladem z mûkké pûny Vybavení ochranná anoda tepelná izolace neobsahující freony cirkulaãní pfiípojka ãistící pfiíruba NTC ãidlo zásobníku hrdlo Rp 1 1 /2" se zátkou pro elektrické vytápûní 2 topné spirály: horní pro topn kotel, spodní pro solární kolektory barevné provedení bílo- edivé Technické údaje viz. tab 3 na str. 13. Obrázek 14 Tlaková ztráta topn ch spirál (v bar) 0,4 0,3 SK solar 0,4 0,3 SK solar Tlaková ztráta v bar 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Spodní topná spirála (voda/propylen-glykol 55/45) Spodní topná spirála (voda) Horní topná spirála Tlaková ztráta v bar 0,2 0,1 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Spodní topná spirála (voda/propylen-glykol 55/45) Spodní topná spirála (voda) Horní topná spirála 0,01 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 MnoÏství topné vody m 3 /h O 0,01 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 MnoÏství topné vody m 3 /h 4,0 5,0 Obrázek 15 Tlaková ztráta SK solar Obrázek 16 Tlaková ztráta SK solar Tlaková ztráta v solárním topném okruhu podstatnû závisí na tom, zda se pouïívá voda nebo smûs voda/ glykol. Na toto se musí bezpodmíneãnû myslet pfii v poãtu tlakové ztráty! Pfiíklad: U mísícího pomûru 55/45 voda/propylenglykol (mrazuvzdornost do cca. -30 C) leïí tlaková ztráta pfiibliïnû na 1,3 násobku hodnoty ãisté vody. Pfii zji Èování tlakové ztráty je nutné dbát údajû v robce. 11

10 Solární komponenty Junkers MA T WW R 1" RH SP R 1" T 3 Z R 3/ 4" T 3 EH T VH SP R 1" VS SP R 1" RSSP R 1" T 2 90 KW/E R 1" R Obrázek 17 Stavební a pfiipojovací rozmûry SK solar MA T WW R 1" RH SP R 1" EH T 3 T Z R 3/ 4" VS SP R 1" RSSP R 1" T 3 VH SP R 1" T 2 KW/E R 1" R Obrázek 18 Stavební a pfiipojovací rozmûry SK solar Legenda k obrázkûm 17 a 18: E vypou tûní EH elektrick ohfiev KW vstup studené vody MA hofiãíková anoda RH SP vratná vûtev zásobníku topení RS SP vratná vûtev zásobníku solár T ponorné pouzdro indikace teploty T2 T3 VH SP VS SP WW Z jímka ãidla teploty zásobníku solární okruh jímka ãidla teploty zásobníku topn kotel (NTC) nábûh zásobníku topn kotel nábûh zásobníku solární okruh v stup teplé vody pfiípojka cirkulaãního potrubí 12

11 Solární komponenty Junkers 3.3 Solární regulátor TDS Solární okruh V eobecnû ízení solárního systému je realizováno v provozu ohfievu teplé vody (pouze) solárním regulátorem TDS 1. Obrázek 19 Pro dosaïení vysokého roãního stupnû vyuïití solárního systému je nutné v rámci moïností zamezit ãastému doohfievu TV z kotle. Z tohoto dûvodu lze doporuãit funkci pro fiízení ãasu nabíjení, tak jak je obsa- Ïena napfi. v ekvitermním regulátoru TA 270/TA 300. Dobíjecí cykly pfies fiízení ãasu nabíjení by mûly b t voleny tak, aby zaãínaly zhruba 30 minut pfied odbûrovou piãkou a byly omezeny na 60 minut TDS 1 Popis zafiízení Regulátor teplotního rozdílu ke kontrole a fiízení tepeln ch solárních systémû s kolektorov m polem, solární stanicí, solárním zásobníkem a doohfievem nebo cirkulací. V bava Regulace teplotního rozdílu 230 V s digitální indikací Regulace zmûnou otáãek fiízeného ãerpadla v solární stanici AGS 1 Funkãní kontrola Nastavitelné omezení teploty zásobníku 20 aï 95 C 2 teplotní ãidla Funkce mûfiení mnoïství tepla (ve spojení s pfiíslu enstvím WMZ) Obrázek 20 Pfiipojovací schéma základní funkce TDS 1 FK SK solar SP T1 T2 ploch kolektor solární zásobník ãerpadlo solárního okruhu teplotní ãidlo (PTC) kolektor teplotní ãidlo (PTC) zásobník dole Regulace teplotního rozdílu Regulace teplotního rozdílu zabraàuje ãastému zapínání a vypínání ãerpadla solárního okruhu. âerpadlo solárního okruhu zapne, pokud teplotní rozdíl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zásobníku T2 pfiekroãí nastaven teplotní rozdíl. âerpadlo solárního okruhu vypne, pokud teplotní rozdíl mezi teplotou kolektoru T1 a teplotou zásobníku T2 nedosáhne nastaveného teplotního rozdílu. Teplotní vypnutí kolektoru Od teploty 130 C na teplotním ãidle T1 vypne ãerpadlo solárního okruhu. âerpadlo solárního okruhu je regulátorem opût zapnuto po ochlazení kolektoru pod 128 C a po- Ïadavku na teplo ãidla solárního zásobníku. U teplot nad 140 C se vypafiuje teplonosná kapalina v kolektoru. Vlivem vysok ch teplot kolektoru se silnû rozpíná teplonosná kapalina. Je-li plnicí tlak solární expansní nádoby pfiíli nízk, nebo solární expansní nádoba nedostateãnû dimenzována, je teplonosná kapalina vyvedena pfies pojistn ventil do záchytné nádrïe. 14

12 Solární komponenty Junkers Omezení teploty zásobníku Omezení teploty zásobníku zamezuje pfiehfiátí pitné vody. Funkce: Solární obûhové ãerpadlo vypne, kdyï namûfiená hodnota teplotního ãidla zásobníku T2 pfiekroãí nastavenou hodnotu. Solární obûhové ãerpadlo opût zapne, jakmile teplota zásobníku klesne o 4 K pod nastavenou hodnotu teplotního omezení zásobníku. Vybavení Mûfiící díl prûtoãného mnoïství s v stupem naãítání impulsû. 2 teplotní ãidla (PTC) 2 ponorná pouzdra 2 plochá tûsnûní Schéma zapojení pfii mûfiení mnoïství tepla TDS 1 Pfiednastavená teplota 60 C zásobníku T2 Je-li na solárním regulátoru teplota zásobníku nastavena vy í jak 60 C, pak je nutné z dûvodu nebezpeãí opafiení vestavût do teplovodního potrubí tepeln smû ovaã TWM. Ten lze získat jako pfiíslu enství, resp. je obsaïen v solárním balíku k podpofie solárního vytápûní. TWM je tfieba nastavit na max. 60 C (viz schéma na obr. 13). Vypnutí z dûvodu nadmûrné teploty Je-li teplotní rozdíl T1 T2 vût í jak 80 K, mûïe to b t upozornûní na zavzdu nûní systému nebo vadné obûhové ãerpadlo. Technické údaje k TDS 1 na stránce 16. Obrázek 21 Pfiipojovací schéma zapojení regulátoru TDS 1 se sadou pro mûfiení mnoïství tepla - WMZ 3.4 Sada pro mûfiení mnoïství tepla WMZ FK SK solar SP T1 T2 T4 T5 V1 ploch kolektor solární zásobník ãerpadlo solárního okruhu teplotní ãidlo (PTC) kolektor teplotní ãidlo (PTC) zásobník (spodní ãást) teplotní ãidlo solárního nábûhu teplotní ãidlo vrátná vûtev zásobníku prûtokomûr Z namûfieného prûtoãného mnoïství V1 a teplotního rozdílu T1 T5 spoãítá solární regulátor TDS akumulovanou solární energii v solárním zásobníku. Správná funkce a mûfiení jsou moïné pouze s teplonosnou kapalinou Junkers! Obrázek 22 Sada pro mûfiení mnoïství tepla - WMZ Popis zafiízení Sada pro mûfiení solárního mnoïství tepla, získaného ze solárního systému pro pfiipojení k TDS 1 pfii pfiípravû teplé vody 15

13 Solární komponenty Junkers Technické údaje k TDS 1 Rozmûry zafiízení (D x x V) Hmotnost Provozní napûtí Vlastní spotfieba Rozsah nastavení: teplotní rozdíl pro zapnutí teplotní rozdíl pro vypnutí âasové spínací hodiny Vstupy: Zachytávání teploty Zachytávání impulsû V stup R1 ãerpadlo solárního okruhu s regulací otáãek TDS mm x 215 mm x 43 mm 490 g 230 V AC 1,0 W 4 17 K 6 17 K 24 h, 3 spínací ãasy 5x PTC 1x prûtoãné mnoïství (1 l/imp.) 230 V AC max. 200 W/1 A Pfiípustná teplota okolí C Interní pojistka zafiízení V stup R1 2,5 A MT Druh krytí IP 20/DIN Solární teplotní ãidlo TF1 (PTC): âidlo 6 mm Kabel (silikon) 3 mm Mûfiící rozsah aï 180 C CE Tab. 6 Technické údaje solárního regulátoru Technické údaje k WMZ WMZ Teplotní ãidlo (PTC) 0,5 Délka kabelu m 3 Mûfiiã prûtoãného mnoïství Rozmûr (Dx xv) mm 110x75x100 Pfiipojovací roubení G 3/4 Provozní teplota C max. 120 âetnost impulsû l/imp 1 Jmenovit prûtok m 3 /h 1,5 Provozní teplota C max. 120 Tab. 11 Technické údaje WMZ 0,07 Obrázek 23 Tlaková ztráta WMZ 16

14 Solární komponenty Junkers 3.5 Solární stanice Technické údaje Solární stanice AGS 1 Zdrojové napûtí ãerpadla solárního okruhu V 230 (pfies regulátor) V kon - ãerpadla StupeÀ 1 40 solárního okruhu StupeÀ 2 W 65 StupeÀ Pfiipojení expanzní nádoby G 3/4 Svûrací roubení mm 22 Pojistn ventil bar 6 Rozmûry (Vx xh) mm 500x250x170 Tab. 7 Technické údaje AGS 1 Obrázek 24 Popis zafiízení Solární stanice AGS 1 je urãena pro vestavbu do solárních systémû Junkers s nepfiímo ohfiívan mi solárními zásobníky (SK solar) a sluneãními kolektory (FK 260). Vybavení âerpadlo solárního okruhu. Pfiipojovací kabel. Dva kulové ventily. Instalovatelná samotíïná brzda v nábûhu a vratném potrubí. Pojistn ventil 6 bar s manometrem. Dva teplomûry. Indikace prûtoãného mnoïství. Upevnûní na zeì, vãetnû tepelné izolace. MoÏnost pfiipojení pro expanzní nádobu. Tlaková ztráta p [mbar] O Obrázek 25 Tlaková ztráta AGS PrÛtok V [l/h] 2 2 Tlaková ztráta p [Pascal] 17

15 Solární komponenty Junkers PrÛtoãné mnoïství solární stanice Poãet kolektorû PrÛtoãné mnoïství l/min 2 3,0 3 4,5 4 6,0 5 7,5 Tab. 8 Solární regulátor reguluje prûtoãné mnoïství pfies ãerpadlo solárního okruhu. Obrázek 26 Diagram charakteristik ãerpadla 3.6 Dal í konstrukãní ãásti Solární expanzní nádoba SAG Popis zafiízení Expanzní nádoba pro solární okruh. Vybavení Lakovan, pevn plá È Pfiipevnûní na stûnu Pfiípojka G 3/4 Barva bílá Tlak systému U systémû s v kov m rozdílem do 12 m ãiní tlak systému 2,5 bar a pfiipojovací pfietlak plynu v solární expanzní nádobû 1,9 bar. Obrázek 27 Teplonosná kapalina se vlivem vysok ch teplot v kolektoru silnû rozpíná. Z tohoto dûvodu je nutné mít v systému dobfie nadimenzovanou a správnû natlakovanou expanzní nádobu. U systému s v kov m rozdílem nad 12 m: Zv it tlak systému pro kaïd metr v ky o 0,1 bar. Zv it pfiipojovací pfietlak plynu v solární expanzní nádobû o stejnou hodnotu. Poãet kolektorû Objem solární expanzní nádoby Tab. 9 Solární expanzní nádoba (pfiíslu enství) SAG 18 SAG 25 Jmenovit obsah l Rozmûry ( x V) mm 346x x378 Pfiípoj - G 3/4 G 3/4 Pfiipojovací pfietlak plynu (nastav. z v rob. závodu) bar 1,9 1,9 max. provozní pfietlak bar 8 8 Tab. 10 Technické údaje SAG 18

16 Solární komponenty Junkers Odvzdu Àovací nádoba ELT Teplonosná kapalina WTF Obrázek 28 Obrázek 29 Popis odvzdu Àovací nádoby ELT Odvzdu Àovací nádoba pro montáï na nejvy ím místû solárního okruhu. Vybavení Lakovan plá È z hliníkového plechu. Tepelná izolace. Vhodn pro montáï venku. 1 pfiípojky k montáïi bez pájení. Rozmûry: prûmûr: 110 mm v ka: 180 mm Dal í pokyny Pfii plnûní systému nesmí b t kolektory horké, neboè jinak se teplonosná kapalina vypafiuje. Dva aï ãtyfii t dny po instalaci je nutné solární systém znovu prûbûïnû odvzdu Àovat. Popis teplonosná kapaliny WTF Teplonosná kapalina Tyfocor L pro provoz ploch ch kolektorû Junkers Smûs propylenglykol-voda Mrazuvzdornost aï do -30 C Systém plnit pouze teplonosnou kapalinou Tyfocor L schválenou firmou Junkers. Pfii pouïití jin ch kapalin mûïe dojít k po kození solárního systému. Dal í informace prosím vyãtûte z bezpeãnostního listu v robce, kter je souãástí montáïního návodu. Teplonosná kapalina by mûla b t kaïdé 2 roky kontrolována na mrazuvzdornost a hodnotu ph. nominální mezní hodnota hodnota Mrazuvzdornost -30 C -26 C Hodnota ph 7,5 7 Tab

17 Solární komponenty Junkers Smû ovaã teplé vody TWM Popis smû ovaãe teplé vody TWM Smû ovaã TWM slouïí k omezení teploty TV ve vodovodní síti pfii solární podpofie ohfievu TV. (Pfiimísením studené vody v závislosti na teplotû TV). Zamezí moïnému nebezpeãí opafiením. Pokud je nedostateãn pfietlak (prûtok) studené nebo teplé vody nelze získat smû ovanou vodu. Blokovatelné nastavení. Vybavení Pfiípojka 3/4 Technické údaje Smû ovaã pitné vody TWM Regulaãní rozsah C Obrázek 30 Schéma zapojení sme ovaãe TWM najdete na obrázku 13 na stranû 10. Pfiesnost regulace +/- 2 C PrÛtoãné mnoïství pfii p 1 bar (KV) 1/2 a 3/4 2,6 m 3 /h Maximální provozní teplota 85 C Maximální provozní pfietlak Maximální pomûr tlaku mezi teplou a studenou vodou 14 bar 10:1 Tab. 15 Technické údaje TWM Obrázek 31 Tlaková ztráta TWM 20

18 Plánování solárního systému Junkers 4 Plánování 4.1 Stanovení potfiebného mnoïství kolektorû Kolektorová plocha musí b t pfiimûfiená k velikosti zásobníku, spotfiebû TV a klimatick m podmínkám. Dimenzování musí b t po kvalitativní i kvantitativní stránce adekvátnû optimalizováno. DÛleÏitá je teplotní hladina, se kterou v systému pracujeme. Ideální by bylo drïet stfiední teplotu na kolektoru na úrovni teploty okolního prostfiedí a zamezit tak ztrátám. To je ov em nereálné, aby bylo dosaïeno nulového gradientu teploty mezi okolím a kolektorem a proto je snaha udrïet aspoà teplotní hladinu v kolektoru na nejni í moïné úrovni. Proto se pfii solárním ohfievu TV pouïívají velké solární zásobníky umoïàující svou konstrukcí tzv. teplotní vrstvení TV. Pfii solárním pfiitápûní se jeví jako ideální uspokojovat potfieby správnû nadimenzované nízkopotencionální tepelné soustavy. Solární pfiíprava teplé vody Poãet potfiebn ch kolektorû se fiídí dle plánovaného krycího mnoïství solární energie, oãekávané spotfieby vody, smûru stfiechy se zfietelem svûtové strany, sklonu a regionu, kde má b t systém instalován. Solární krycí mnoïství je hodnota udávající podíl solární energie z celkové potfieby energie pro pfiípravu teplé vody. Krycí mnoïství 100% znamená, Ïe celá energie potfiebná pro pfiípravu teplé vody je poskytována solárním systémem. Solární systémy pro pfiípravu teplé vody jsou dimenzovány tak, aby v létû bylo dosaïeno krycí mnoïství 100%. PonûvadÏ v zimû svítí slunce po krat í dobu a ménû intenzivnû, ãiní prûmûrné roãní krycí mnoïství cca. 60%. Krycí mnoïství 100% nelze v zimû prakticky dosáhnout. JiÏ nepatrné nav ení krycího stupnû v zimním období vyïaduje daleko nákladnûj í solární systém. Takov systém by byl sotva rentabilní. Navíc by systém mûl v létû nadprodukci tepla, která jej tepelnû vysoce zatûïuje a mûïe b t jen zfiídka dûmyslnû vyuïívána. Dimenzování probíhá v pûti krocích: Zji tûní velikosti zásobníku; Urãení pfiedbûïné plochy kolektorû; Pfiihlédnutí k smûru a sklonu stfiechy; Pfiihlédnutí k stanovi ti solárního systému; Stanovení poãtu kolektorû Zji tûní velikosti zásobníku Velikost solárního zásobníku závisí na poãtu osob a spotfiebû teplé vody pro osobu a den. Pfiedpokládaná spotfieba vody je stanovena v závislosti dle druhu budovy a komfortu bydlení podle empirick ch hodnot (tab. 16). Druh budovy VyuÏití Spotfieba teplé vody pro den a osobu (l) nízká stfiední vysoká Rodinn domek, byt Jednoduch standard v soukromém Stfiední standard vlastnictví Vy í standard Sociální bytová v stavba DÛm pro více rodin V eob. byt. v stavba Tab. 16 Spotfieba teplé vody Nadstandardní bytová v stavba Obsah zásobníku má ãinit 1 aï 1,5 násobek denní spotfieby teplé vody: minimální velikost zásobníku = poãet osob x spotfieba vody pro osobu maximální velikost zásobníku = 1,5 x poãet osob x spotfieba vody pro osobu Pfiíklad: Pro rodinn domek s vy ím standardem a stfiední spotfiebou vody se vypoãte velikost zásobníku pro ãtyfii osoby následovnû: minimální velikost zásobníku = 4 osoby x 50 l./os. = 200 litrû maximální velikost zásobníku = 1,5 x 4 osoby x 50 l./os. = 300 litrû 21

19 Plánování solárního systému Junkers Stanovení pfiedbûïné plochy kolektorû Potfiebná plocha solárních kolektorû se fiídí dle velikosti solárního zásobníku. PfiibliÏnû lze uvaïovat, Ïe 1 m 2 plochy kolektoru ohfieje 60 l objemu zásobníku. Správnou plochou kolektoru pro pfiíslu nou spotfiebu vody, resp. velikost zásobníku lze stanovit dle obrázku 32. Pfiíklad: Pfii velikosti zásobníku 300 l je tfieba 5 m 2 kolektoru. plochy Pfiihlédnutí k orientaci a sklonu stfiechy Plocha kolektorû byla stanovena za pfiedpokladu optimálních vnûj ích rámcov ch podmínek: Sklon stfiechy: 45 Orientace kolektorû: jih Region stanovi tû: 1 Obrázek 32 Jednoduché stanovení plochy kolektorû V odchyln ch pfiípadech musí b t provedeny pfiíslu - né korekce. Korekãní ãinitel pro zohlednûní sklonu a orientace stfiechy je tfieba zjistit z obrázku 33. Obrázek 33 Sklon stfiechy a odchylka od jiïní orientace stfiechy Pfiíklad: Vypoãtená plocha kolektoru: 5 m 2 Pfii sklonu stfiechy 30 a orientaci stfiechy jihozápadním smûrem (SW) se sniïuje úspora energie o cca. 6%. O tuto hodnotu musí b t plocha kolektoru zvût ena. Nová plocha kolektoru: 5 m 2 + 6% = 5,3 m 2 22

20 Plánování solárního systému Junkers Pfiihlédnutí k stanovi ti systému Velikost kolektorové plochy se fiídí dle dopadajícího oslunûní. Toto je udáváno prûmûrn m roãním globálním dopadajícím záfiením na m 2. Hodnoty jsou rûzné dle polohy stanovi tû systému i v podmínkách tak malého území jako je âr. Pro stanovení sluneãního potenciálu dané lokality, jsou nezbytná dlouhodobá mûfiení a statistické prûmûry. Pfiesná ãísla lze tedy získat u hydrometeorologické sluïby. Jako pfiibliïné hodnoty lze pro dimenzování systému pouïít údaje z obrázku 34. Správn m regionem je urãen i korekãní faktor dle tabulky 17. Kolektorová plocha musí b t zvût ena o tento faktor Obrázek 34 Roãní sumy globálního dopadajícího záfiení na plochu v âr [kwh/m 2 ] Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 PrÛmûrné roãní globální dopadající záfiení [kwh/m 2 ] Korekãní faktor pro kolektorovou plochu 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 Tab. 17 Pfiíklad: Vypoãtená kolektorová plocha: 5,3 m 2 Stanovi tû solárního systému: A dle obrázku 34: pfiifiadíme region 4 proto dle tab. 17: korekãní faktor 1,15 Nová kolektorová plocha: 5,3 m 2 x 1,15 = 6,095 m 2 Stanovení poãtu kolektorû Ploché kolektory Junkers FK 260 mají plochu 2,6 m 2. Pro stanovení poãtu kolektorû musí b t vypoãtená kolektorová plocha dûlena plochou FK 260. Takto zji tûn poãet kolektorû je tfieba pro optimalizaci hospodárnosti zaokrouhlit smûrem dolû, pro energetickou optimalizaci zaokrouhlit smûrem nahoru. Pfiíklad: Vypoãtená kolektorová plocha: 6,095 m 2 Plocha jednoho kolektoru: 2,6 m 2 6,095 m 2 / 2,6 m 2 = 2,34 Poãet kolektorû pro hospodárné optimum: 2 Poãet kolektorû pro energetické optimum: 3 23

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Komfortní nepfiímo ohfiívané JUNKERS zásobníky teplé vody

Komfortní nepfiímo ohfiívané JUNKERS zásobníky teplé vody Komfortní nepfiímo ohfiívané zásobníky teplé vody irok sortiment provoznû úsporn ch zásobníkû s rûzn m v konem nepfiímého ohfievu, s odli n m tvarov m provedením, s objemem 50-1000 litrû, s vysokou odolností

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

MADE IN GERMANY. Armatury + systémy Premium Solární systémy stanice, regulátory, kolektory, pfiíslu enství, servis, software.

MADE IN GERMANY. Armatury + systémy Premium Solární systémy stanice, regulátory, kolektory, pfiíslu enství, servis, software. Armatury + systémy Premium Solární systémy stanice, regulátory, kolektory, pfiíslu enství, servis, software Pfiehled v robkû Ocenûní: MADE IN GERMANY Solární systémy Obsah Obsah Strana 2 Obsah 3 V eobecné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu 0/00/00/00 excellence in hot water CZ /00 OBSAH ÚVOD Komu je návod urãen Symboly Doporuãení Normativní odkazy Upozornûní Obsah dodávky POPIS Popis konstrukce Pfiíklady

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až 500 885-990 445-555. Označení jednotky VIH CK 70 verze VIH CK 70, unistor VIH R 0 až 00, VIH CQ 0/0, VIH Q 0 až 00, VIH 00 až 00 0-O Zásobník VIH CK 70 Charakteristika výrobku určený pro závěsné kotle stejné barevné provedení a design jako závěsné kotle

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011

Hoval velkoplošný solární kolektor GFK-ALGT (5 a 10 m 2 ) pro střední a větší aplikace. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval velkoplošný kolektor GFK 5 a 10 m² velkoplošný kolektor pro solární produkci tepla o kolektorové ploše > 40 m² hliníkový absorbér s vysoce selektivní vrstvou (stupeň

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ S O L Á R N Í S Y S T É M S N U C E N Ý M O B Ě H E M MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH Kapitola 1 Solární systém V hody solárního systému................................. strana 4

Více

Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR

Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR Projekãní podklady ZS 12-1 KE ZS 23-1 KE ZW 18-1 KE ZW 23-1 KE ZS 12-1 AE ZS 23-1 AE ZW 23-1 AE Obsah Strana Úvod 3 Technické údaje 4 Pfiipojovací rozmûry 5 Schematické

Více

Připravený k propojení

Připravený k propojení Nový Roth plochý kolektor a doporučené solární sestavy na ohřev teplé vody Reg. č. 0-7589 F NOVÉ Připravený k propojení Nový Roth kolektor se vyznačuje čtyřmi konektory založenými na technologii zásuvného

Více

Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady

Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady Obsah Strana Úvod 3 Technické údaje 4-6 Schématické fiezy kotlû 7-9 Funkãní a konstrukãní popis 10-12 Projekãní

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOSOL 100-F Plochý kolektor k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 100-F TypSV1aSH1 Plochý kolektor

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

HelioSet solární sestava

HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

Katalog část 6A. Solární systémy a zásobníky

Katalog část 6A. Solární systémy a zásobníky Katalog část 6A Ceny jsou v CZK bez DPH Solární systémy a zásobníky Solární kolektory Zásobníky na teplou pitnou vodu Akumulační nádrže Kombinované zásobníky Vrstvové (stratifikační zásobníky) Příslušenství

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM

SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM MONTÁÎ, ÚDRÎBA A NÁVOD K POUÎITÍ O B S A H ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY str. 4 BALENÍ, DODÁVKA, P ÍSLU ENSTVÍ str. 5 CO V E MUSÍTE VùDùT str. 6 MONTÁÎNÍ POKYNY str. 7 MONTÁÎ NOSNÉ

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)

Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH Q 75 B actostor VIH QL 75 B aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH pro závěsné

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Pokyny pro pfiipojení zásobníkû TV. INFORMATIVNù - Obvykle pouïívané sestavy

Pokyny pro pfiipojení zásobníkû TV. INFORMATIVNù - Obvykle pouïívané sestavy Pokyny pro pfiipojení zásobníkû TV INFORMATIVNù - Obvykle pouïívané sestavy CERAPUR ZSBR 3-16/7-28 A + ST 120/160-1E CERASMART ZSB 3-16/7-22 A + ST 120/160-1E Obrázek 52 Obrázek 53 Pfiíslu. odkoufiení

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC

REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC Výrobní a projekční podklady HYDROTHERM REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC Ovládací panel DIEMATIC-Delta Ovládací panel DIEMATIC-Delta, v sledek vysoce vyvinuté techniky, integruje elektronickou regulaci závislou

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H

Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Plochý solární kolektor ZELIOS XP 2.5-1 V / H Inovovaný, vysoce výkonný solární kolektor (XP=extra power) s celkovou plochou 2,5 m 2 pro celoroční použití v uzavřených systémech. Pro nucený oběh teplonosné

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

KN 45... 117-9 D 23 KN 45... 117-9 F 23. Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS

KN 45... 117-9 D 23 KN 45... 117-9 F 23. Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS DvoustupÀov hofiák s automatick m zapalováním. Automatická digitální regulace TAC-M UmoÏnûná kaskáda aï 10 kotlû ízení aï 44 topn ch

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

V voj V roba Systém... v e z jedné ruky

V voj V roba Systém... v e z jedné ruky V voj V roba Systém... v e z jedné ruky Pfii uskladnûní topného oleje je uplatàována tato filozofie firmy Roth: Prioritou je dlouhodobá bezpeãnost! V roce 1971 vynalezla firma Roth dvouplá Èovou nádrï

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,-

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,- Logasol SKN3.0 4.0 deskový kolektor Logasol SKN4.0-s Logasol SKN4.0-w Cena Kč (bez Cena DPH) v Kč Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-s 4 Pro svislou montáž 8718530

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více