Biblická východiska svátosti smíení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biblická východiska svátosti smíení"

Transkript

1 Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše nechám promlouvat nkoho jiného, a sice Boha samotného, Boží slovo. Budu hodn citovat Písmo; koneckonc tématem této pednášky je ukázat biblická východiska svátosti smíení. Vyjdeme z klasického rozdlení slavení svátosti smíení na pt ástí, které dvrn známe: zpytování svdomí, jež patí vlastn do pípravy, dále lítost, vyznání, pijetí odpuštní, rozhodnutí a díkvzdání. Jsou to ásti dvrn známé a já bych chtl ke každé ásti uvést biblická východiska, tedy texty, které nám mají na naše téma vrhnout svtlo možná v trochu jiném úhlu, než jak jsme zvyklí. Usvdení Bohem První ást se klasicky nazývá zpytování svdomí, ale já bych zvolil jiný název, a sice usvdení Bohem. Víme, že v Bibli se nikde nepoužívá výraz zpytovat svdomí, ale zato se mnohokrát mluví o usvdení Bohem. My si však mžeme íci: Ale copak není tou nejbližší instancí práv svdomí? Podle nj máme zkoumat svj život, vztahy k druhým lidem, dobro a zlo. To nepopírám, ale podle Bible a koneckonc i podle teologie je naše svdomí pod Bohem, pod Boží autoritou, pod Božím slovem. Možná nkteí z vás dostali do ruky knihu nynjšího biskupa Waltera Kaspera Dogma pod Božím slovem a my mžeme tento název parafrázovat jako svdomí pod Božím slovem nebo svdomí pod Bohem samotným. Pokud je svdomí pod Boží autoritou, pod Božím slovem, mže se stále nov utváet, formovat a vychovávat, jinak ustrne. Není už svtlem, ale šerem, temnotou. Bh má tedy formovat naše svdomí a my máme zkoumat svj život a svoje nitro ve svtle Božím. To je leitmotiv Starého i Nového zákona. Jeden velice známý biblista, francouzský jezuita Xaver Leon Dufour poznamenává ve svém Slovníku biblické teologie, že v Bibli svdomí, respektive nitro, srdce i ledví nikdy neexistuje jako autonomní instance, ale vždycky jako instance vázaná Bohem, smlouvou. To znamená, že Bible nezná zpytování svdomí ve smyslu, že lovk zane zkoumat sebe sama v sob. Podle Bible lovk zkoumá sebe sama ve svtle Božím, ve svtle Božího slova a toto slovo je svtlem. Tentýž autor dále velice pregnantn íká, že ani u sv. Pavla svdomí není nikdy autonomní, ale teonomní, ili vázané Božím zákonem, Bohem. Usvdení Bohem zahrnuje usvdení svdomí; ili ten první výraz je vlastn širší. A jak dochází k tomuto usvdení Bohem? Bible nám ukazuje dva zpsoby, a to pímo adresným, konkrétním slovem, nebo nepímo, a to inem i událostí. Odpovídá to vlastn krásnému výroku pocházejícímu od ehoe Velikého, že Bh nkdy promlouvá slovy a nkdy iny. Podívejme se tedy na onen první zpsob usvdování. Bible zná usvdení Bohem, Božím slovem a tato myšlenka se znovu objevuje v obadech pokání. Velice moudí autoi této píruky, kterou vy nejspíš neznáte, íkají, že Boží slovo má vrhnout svtlo do našeho nitra, svdomí. O tomto usvdování Božím slovem máme mnoho svdectví v samotném Písmu. Velice krásným svdectvím je Jošiášovo poínání. Jošiáš, král, který žije v druhé polovin sedmého století, po vyslechnutí slova knih Zákona, zejm jádra Deuteronomia, roztrhne své roucho; je usvden. Nehemiáš, kniha, která pochází patrn z doby poexilní, po návratu z babylónského vyhnanství, nám v osmé a deváté kapitole referuje o tom, jak tení Božího slova usvdilo a nechalo vytrysknout slzy lítosti a obrácení. Celý lid zaíná plakat; následuje velice krásná modlitba lítosti a obrácení. Boží slovo bylo na poátku, ono usvdilo lid. Takových píklad bychom mohli najít mnohem víc.

2 V obou pípadech máme na mysli usvdení Božím zákonem, Tórou. A my si ekneme: vždy my vlastn také používáme Desatero, Tóru, když se pipravujeme na svátost smíení, jednáme tedy dobe, biblicky. Bohužel nebo naštstí my nemáme pouze Starý zákon, máme i Nový zákon; nemáme jenom Desatero jako normu našeho života, máme i evangelium a Pavlovy listy. Copak nás Kristus vykoupil a osvobodil proto, abychom byli schopni zachovávat Desatero? To je, myslím, docela málo. Desatero jako mítko našeho života vlastn nestaí, protože jinak zstáváme v podstat ve Starém zákon, jako kdybychom nemli Nový zákon. A pokud známe evangelia, mžeme skuten dotvrdit, že nkteré híchy nejsou v Desateru pímo obsaženy. Vezmme si napíklad velmi známé podobenství o bohái a Lazarovi. Proti emu se provinil ten bohá, proti kterému pikázání Desatera? Dopadl velice špatn, to všichni víme. Známe také téma posledního soudu: Pane, kdy jsme t vidli nahého, žíznivého, hladového, ve vzení? (srov. Mt 25,14nn) Je to obsaženo v Desateru? Já bych ekl, že ne. A pitom podle toho bude mimo jiné lovk souzen. Další, tetí pípad híchu, který není v Desateru: vyznání, resp. zapení Ježíše. To se vlastn Desaterem nedá postihnout, ale ve svtle mnoha text evangelia víme, že je velice závažné Ježíše vyznat i zapít. A je vlastn pro mne otázkou, nakolik zkoumáme sami sebe nejenom ve svtle Desatera, ale i ve svtle evangelia. Nevím, kdo pišel na to, že staí zkoumat sebe sama podle Desatera a tak se pipravit na slavení svátosti smíení; takové zpytování je teprve na úrovni Starého zákona. Ale pokroíme v tomto exkurzu ješt dál. V Novém zákon máme velice krásný text, a to v prvním Janov listu, šestém a sedmém verši. Tam se nemluví o zkoumání sebe ve svtle Božího slova, ale o zkoumání sebe ve svtle Boha samotného. Cituji doslova: Jestliže chodíme ve svtle, tak jako on sám je ve svtle, krev jeho Syna nás oišuje. To je velice silný text. Máme chodit ve stejném svtle, v jakém je Bh sám. Samotná Boží pítomnost nás usvduje a vede potažmo i k obrácení. ím víc poznávám Boha, tím víc se tento Bh stává pro mne mítkem a normou mého života, mého svdomí. ím víc poznávám Boha jako milosrdenství, tím víc i sebe sama pomuji v tomto svtle. ím víc poznávám Boží dobrotu, tím víc i sebe sama zkoumám ve svtle této Boží dobroty atd. Samotná Boží pítomnost je pro mne usvdením, samotné Boží svtlo je pro mne normou. To je velmi vysoký ideál prvního Janova listu. Boží slovo je vlastn také uritým zpsobem Boží pítomností, protože pichází-li Bh ve svém slov, pak pichází osobn. Boží slovo není pouze zvukem, ale energií, životem, vitalitou. Usvdení Božím slovem a usvdení Boží pítomností je tedy jedno a totéž. List Židm nám velice krásn referuje o tom, že je Boží slovo dvojseným meem, který proniká až na rozhraní duše a ducha, do kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce (Žid 4,12). A že toto Boží slovo je skuten meem, to je názorn ilustrováno obrácením onch nkolika tisíc poutník v Jeruzalém po Petrov hlásání o Letnicích. Ti prožili, jak Petrovo slovo proniklo, doslova cituji probodlo jejich srdce jako me. A naštstí Boží slovo dokáže naše srdce probodnout, jinak bychom velice snadno zstávali v sebeklamu. A jak na to prakticky: toto slovo mne mže usvdovat bhem liturgie, pokud mám srdce otevené, pokud nechávám dopadnout slyšené slovo na své nitro a pokud mám odvahu nechat dopadnout svtlo Božího slova i na šero a stíny svého života. V liturgii mne Boží slovo mže usvdovat, mže mne usvdovat i pi kázání. Toto slovo mne mže usvdovat pi soukromé etb Božího slova, proto je velice dobré aspo nkdy íst Boží slovo, jinak zstaneme uzavení do svého svta a do svého autonomního svdomí. Je velice dobré použít njaký text z Bible pi píprav na svátost smíení, doporuují to i autoi v Obadech pokání, v bodu sedmnáct. My se možná bojíme nechat se usvdit Božím slovem, protože máme za to, že pokud nás Bh z neho usvdí, pak nás odsoudí a znií. Kdo mže obstát ped Božím svtlem? Ale je velice dobré vdt, že Bh usvduje jinak než nepítel, než ábel. ábel také rozsuzuje, ale zárove odsuzuje. A to Bh nedlá. Bh neodsuzuje. Bh sice rozsuzuje dobré od špatného,

3 svtlo od tmy, ale neodsuzuje. Bh na rozdíl od nepítele, na rozdíl od našeho špatn vychovávaného svdomí lovka nesráží. Bh rozsuzuje, ale zárove osvobozuje od temnot, takže se nebojme vystavit se Božímu svtlu. Liturgisté nedoporuují Boží slovo jenom ke zpytování svdomí, ale zárove i k povzbuzení ve víe ped pijetím rozhešení. My totiž nepotebujeme pouze opustit svj hích, to je negativní aspekt, potebujeme také prohloubit víru v Boží odpuštní, v Boží pijetí. I k tomu potebujeme Boží slovo; víra je totiž ze slyšení, jak íká sv. Pavel v listu ímanm. Víra v odpuštní je ze slyšení Božího slova. Víra v Boží dobrotu je ze slyšení. A tak vele doporuuji, až se budete pipravovat na slavení svátosti smíení, vezmte si njaký text, který hovoí o Božím odpuštní. V Novém i ve Starém zákon je jich velice mnoho; nechte se nov povzbudit k víe, k velikosti, k víe ve velikost Božího odpuštní nebo pijetí. Bh usvduje také skrze události. I ve Starém zákon máme mnoho píklad tohoto druhu usvdování. Takovým usvdením je asto porážka ve válce: nejednali jsme dobe, propadli jsme modloslužb, odpadli jsme od Hospodina, a proto pišlo toto neštstí. Zniení Jeruzaléma babylónskými vojsky je také usvdením, a sice nevysloveným slovem. A toto usvdení vede k obrácení; o tom svdí Jeremiášv Plá. Nkdy Bh používá takové prostedky usvdování skrze události z nutnosti, protože lovk je píliš zatvrzelý, je jako k i mezek bez rozumu (Ž 32,9). A v tomto žalmu máme výzvu: Nebute jako k i mezek bez rozumu, jejich bujnost se krotí uzdou a ohlávkou, jinak k tob nepibhnou. Konkrétn: naše bujnost se nkdy musí zkrotit skrze njakou nepíjemnou událost, která je pro nás usvdením, píležitostí k obrácení. Není to ideál, ale bohužel v nkterých pípadech není jiné ešení. I v Novém zákon máme velice krásný píklad usvdení skrze událost, kterým je známý píbh marnotratného syna (Lk 15). Jak marnotratný syn poznal, že se má otoit a jít zpátky? ekl si: Já tady hynu hlady a v dom mého otce je mnoho chleba nazbyt. Ta nepíjemná událost je impulzem, podntem k obrácení. A jak prakticky? Musím íct, že je velice tžké v praxi rozpoznat Boží slovo skrze negativní události. Urit to nemžeme brát tak, že jakékoliv neštstí je trestem, varováním. Víme, že to opravdu neplatí; neplatí rovnítko nemoc = trest i varování. Spíš bych ekl, že nepíjemná, negativní událost je pro nás násilným zastavením. Chcete-li, je to jako by nás zastavil policista. Když se zastavíme, zatím ješt nevíme, proti emu jsme se provinili, co jsme provedli, že nás ten policista zastavil. Teprve díky jeho slovu teba Nemáte rozsvícená svtla víme, co jsme zanedbali. A vlastn totéž platí i v našem duchovním život. Rzné události mohou být pro nás zastavením. Zastav se, pemýšlej, ptej se Boha: Bože, jak vidíš mj život? Kroky, které jsem udlal v poslední dob? A teprve díky Boží odpovdi skrze slovo Bible, skrze slovo, které zazní v mém nitru, mžu rozpoznat, co mám zmnit. Takže taková událost je vlastn nepímým Božím oslovením, podntem k obrácení. Ale opt ne vždycky negativní událost je Božím usvdením z njakého híchu. Lítost Dalším krokem, který je nutnou souástí slavení svátosti smíení, je lítost. S lítostí máme asto problémy, protože nedokážeme dostaten litovat nebo nedokážeme prolít slzy, nebo nevíme, jak lítost vzbudit. Schváln uvádím na druhém míst lítost, ne vyznání hích. Lítost je totiž dležitjší než samotné vyznání a toto poadí zachovává i píruka Obady pokání. Pokud lítost chybí, je naše zpov pouhým vypovídáním se. Nestaí se však vypovídat, je teba litovat. Ale co to znamená, litovat? Podívejme se nejdíve, jak popisuje lítost Starý zákon. Jak se tato lítost projevuje? Emocionáln až teatráln, živ až živeln, pláem (Neh 8), roztržením rouch (2 Král 11) to je Jošiášova reakce na vyslechnutí Božího slova. Tato lítost se projevuje postem; niterná bolest je tak veliká, že lovk nemá chu k jídlu nebo si jídlo z tak

4 velké bolesti odpírá. Dokonce podle Jonášovy knihy má tento pst zahrnout i dobytek. Lítost se projevuje také sypáním si popela na hlavu. Toto všechno jsou ale jenom vnjší projevy; mnohem dležitjší jsou vnitní projevy lítosti. A zde bych rád uvedl stžejní verš pro pochopení lítosti, verš ze žalmu 51: Jen proti tob jsem se prohešil, spáchal jsem, co je ped tebou zlé. Tady je velice krásn vidt, že lítost není lítostí samoúelnou kvli tomu, že jsem udlal nco špatného, tato lítost je vždycky ve vztahu k Bohu. Lítost už ve svtle Starého zákona je vždycky ve vztahu k Bohu. A o této lítosti prožívané ve vztahu k Bohu svdí i další starozákonní místo (2 Král 22,19), kde se íká: Jošiášovo srdce zjihlo a pokoilo se ped Hospodinem. Zde vidíme krásný úinek lítosti. Srdce se stává mkkým a citlivým, už ne tvrdým, zatvrzelým, neoblomným jako kámen, srdce se stává citlivým ped Bohem a pokouje se ped ním. Co to znamená, pokoit se ped Bohem? Znamená to sklonit se ped ním, podídit se, pijmout Boha a jeho cestu. Pravá lítost tedy vede k obrácení, ke zmn. Pravá lítost se nemá projevit pouze navenek roztržením rouch, ale i uvnit, roztržením srdce, jak vybízí Joel: Roztrhejte své srdce! Co to znamená? Nenechávejte své srdce postaru, stejné, promte je, roztrhnte je. Tak radikální má být vaše obrácení. ekneme, že je to všechno velice krásné, ale také velice tžké. V praxi mnohokrát narážíme na to, že máme srdce z kamene, které se jednoduše nedá roztíštit. I starozákonní lovk ví, že obrácení je nadlidským dílem. Starozákonní lovk ví, že je velice tžké, ba skoro nemožné obrátit se z vlastních sil. Proto u Jeremiáše 31,19 je velice krásná prosba: Obra mne, a já se obrátím. Tento lovk vyznává, že je v koncích, že nemá sílu se obrátit, a prosí Boha: Obra mne, a já se obrátím. Existuje i druhá možnost pekladu: Chci se obrátit; byl jsem jako nezkrocený býek. To je velice krásná prosba, kterou vám svuji, až budete zcela zoufalí, že jste poád stejní; proste Boha, který dokáže roztrhnout naše srdce. ili ve svtle Starého zákona je lítost prožívána ve vztahu k Bohu. Pravá lítost je návratem a obrácením k Bohu, návratem k porušené smlouv. Opustili jsme Hospodina, zaali jsme kráet po špatných stezkách, musíme jít zpátky. Nový zákon však ukazuje obrácení trochu jinak. Obrácení ve svtle Nového zákona už není návratem zpátky k opuštnému Bohu. Není to návrat k opuštné a porušené smlouv. Obrácení ve svtle Nového zákona je krokem dopedu ke Kristu, který pichází ke mn. Zmte smýšlení, nebo se piblížilo Boží království, a to ve mn, v mé osob, íká Kristus. Boží království se piblížilo, a tak se i vy tomuto království pibližujte. Udlejte krok dopedu, ne dozadu. Je velice zajímavé, že Kristus neíká: Pestate hešit, konen zachovejte smlouvu, Desatero. Ne, Ježíš íká: zmte smýšlení. Už z toho vidíme, že Ježíš nemá na mysli pouhé opuštní starých cest, hích. Ježíš má na mysli pijetí nového stylu života, a to evangelního. Zmte smýšlení rovná se pijmte smýšlení evangelia. A Ježíš pokrauje: vte evangeliu. Vaše staré smýšlení se má nahradit smýšlením evangelia, smýšlením Ježíše Krista. Takže vidíme, že se opt vracíme tam, kde jsme byli: naše svdomí má být ve svtle evangelia, ne pouze ve svtle Desatera, Starého zákona. Jinak pro zajímavost: už papežský kazatel Raniero Cantalamessa upozoruje na tuto zmnu v pojetí obrácení. Ve Starém zákon je obrácení návratem zpt, v Novém zákon je krokem dopedu, ke Kristu, který ke mn pichází. Jak dochází k tomuto obrácení? Staí pouhá Kristova pítomnost. Kristus pichází k uedníkm, ekne pouhá ti slova Poj te za mnou a oni se obracejí, mní život. Ježíš pichází k celníku Matoušovi a ten zanechá starého zpsobu života. A u Zachea vidíme, že není zapotebí ani slov. Zacheus je zejm tak oslnn Ježíšovou pítomností, že nemže zstat lhostejný, chladný jako z kamene. Tam není zapotebí Ježíšových slov: staí pítomnost. I samotná Boží pítomnost nás vede k obrácení; na Zachea prost dopadly paprsky Ježíšovy svatosti a dobroty. Podobný zásah vidíme i v pípad apoštola Petra. Petr nebyl zasažen žádným Kristovým slovem nebo usvdením. Petr po zapení hoce zaplakal, zejm proto, že

5 byl v nitru hluboce zasažen Kristem, jeho milostí. Petr hoce zaplakal, protože zapel Krista. V tomto posledním pípad vidíme, že lítost se už nevztahuje pouze na náš vztah k Bohu, ale vztahuje se konkrétn na náš vztah ke Kristu. Obrácení ve svtle Nového zákona není tedy pouhým obrácením k Bohu, ale konkrétním obrácením ke Kristu. Opakem Petrovy lítosti je lítost Jidášova. I Jidáš litoval, a to nejen toho, že zapel, dokonce zradil Krista; v jeho pípad se nepoužívá sloveso metanoein, tedy že Jidáš zmnil smýšlení. V jeho pípad se používá jiné ecké sloveso, metamelesthai, které oznauje pohnutí nitra, zasažení nitra, lítost prožívanou na emocionální úrovni. Jidáš litoval, ale nebyla to pravá lítost, která vedla k obrácení, ale naopak k smrti, k zniení. Jidáš sice prožil na emocionální úrovni bolest, vyznal dokonce své provinní: zradil jsem nevinnou krev, ale to bylo v podstat voláním zoufalství vedoucí k sebevražd. Nkdy i my prožíváme takovou lítost. Je nám líto, že jsme se ztrapnili, že jsme ukázali svou ošklivou tvá, je nám líto, že jsme nco zkazili, teba svj život, je nám líto, že jsme nejednali podle uritého ideálu, který jsme si vytyili, ale taková lítost asto není lítostí dobrou, evangelní, prožívanou ve vztahu ke Kristu. Není nám líto, že jsme opustili Krista, je nám líto, že jsme opustili sebe, svj ideál, nebo že jsme sebe a svj život njakým zpsobem znetvoili. A že se jedná o špatnou lítost, poznáváme i podle plod, úink. Taková lítost nás vede k sebezniení, k sebevražd. Tato lítost se pak projevuje jako sebemrskaství, sebeponižování, opakované vyítání toho, co jsme udlali špatného, projevuje se jako neodpuštní sob, pípadn nenávist vi sob, teba pod pláštíkem pokory. Pokud tomu tak je, není to pravá evangelní lítost, ale lítost Jidášova, která vede k sebezniení a neprohloubí náš vztah k Bohu, ale naopak. Jinak modlitbu lítosti, modlitbu slz vele doporuují i Otcové; asto hovoí o daru slz. Taková lítost projevená navenek je skuten Božím darem. My nemáme na to, abychom ze sebe vytlaili njaké slzy, a pokud ano, pak to budou slzy, které tryskají pouze z oí, ale ne ze srdce. Bh je dárcem lítosti, teba projevené slzami. A o tento dar mžeme prosit. Velice krásn mnohokrát Otcové íkají, že takové slzy lítosti jsou po vod ktu další vodou oištní. I vody ktu nás oišují, ale protože víme, že se kest nedá opakovat, máme další prostedek, po nmž mžeme sáhnout slzy lítosti. Ve svátosti smíení jsme asto vybízeni k tomu, abychom projevili lítost, a pro mne bylo docela pekvapující zjištní, že samotné Obady pokání doporuují vyjádit modlitbu lítosti pomocí slov Písma. Nevím ale, nakolik jsme v praxi schopni tomuto ideálu dostát, tedy projevit lítost modlitbou sestavenou ze slov Písma. Vyznání Dalším krokem je vyznání. I dnešní psychologie uznává a mnohokrát potvrzuje, že vyznání má pro život každého lovka velice dležité místo, vyznání špatností je pro nás osvobozující. To jsme mnohokrát prožili i my: jakou jsme prožili úlevu, když jsme konen vyslovili vci, které nás tížily a bolely. A co Starý zákon? Starý zákon samozejm nezná nic jako naši zpov, naše vyznání praktikované ve svátosti smíení. Nemžeme tedy najít místo, které by pímo potvrdilo, že je dobré a nutné vyznávat nahlas své híchy nkomu druhému. Pesto Starý zákon zná hlasité vyznání hích, zná vyznání veejné, dokonce zná i zástupné vyznání hích. K tomu viz Nehemiáš, devátá kapitola, nebo Daniel, kapitola tyi a následující. Jsou to velice krásné modlitby vyznání vlastních hích a hích celého národa. Osvobozující sílu vyznání nám mže doložit text žalmu 32,2-5: Blaze lovku, jemuž Hospodin nepravost nepoítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlel jsem a moje kosti chadly, celé dny jsem pronaíkal. Ve dne v noci na mn tžce ležela tvá ruka, vysýchal mn morek jako v letním žáru. Svj hích jsem ped tebou piznal, svoji nepravost jsem nezakrýval.

6 Tady vidíme krásný rozdíl mezi zatajením híchu a vyznáním. Nevyznával jsem, tudíž jsem chadl: mé kosti chadly a mj morek vysychal jako v letním žáru. Ale když jsem poznal svj hích, zakusil jsem radost, štstí. Odpuštní Další ástí je odpuštní a jeho pijetí. O Božím odpuštní máme velmi mnoho text ve Starém i Novém zákon a já bych chtl citovat jeden starozákonní text, který mi pipadá velmi psobivý a sugestivní. Kdo je Bh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevrnost pozstatku svého ddictví! Nesetrvává ve svém hnvu, nebo si oblíbil milosrdenství. Opt se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do moských hlubin vhodíš všechny jejich híchy, prokážeš vrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dn pradávných písahal našim otcm (Mich 7,18-20). Doporuuji si vzpomenout na tento text, až znovu pijmete svátost smíení: te Bh shodil všechny moje híchy do moských hlubin, moje nepravosti byly rozšlapány. O odpuštní se mluví mnohokrát ve Starém i Novém zákon. Velice asto se používají synonymní výrazy: pikrýt hích nebo sejmout nevrnost, vymazat hích, nevzpomenout na hích, oistit od híchu, smýt nepravost, zbavit híchu, zprostit híchu. Tyto výrazy jsou však trochu zavádjící. Pro? Protože nám mohou vsugerovat myšlenku, že odpuštní je nco vnjšího, právnického. Pi odpuštní jde o právnický nebo soudní úkon: jsem zproštn viny. Nemusím do vzení, resp. nemusím v nm zstat. Je to vnjší akt. Jedna moje známá používá pro zpov výraz istírna, ale i tento krásný výraz mže být zavádjící. Já se oistím, a v zásad se mohu zase trochu zašpinit. Ale pokud se podíváme na Nový zákon, pak získáme hlubší vhled do skutenosti odpuštní. Odpuštní není pouze vnjší akt zproštní výitek svdomí, odpuštní je nové stvoení. Pokud o ktu mluvíme jako o koupeli obnovení, znovuzrození, pak totéž musíme íci i o svátostném odpuštní. I to je vlastn obnovením, znovuzrozením, novým obdarováním životem Božím. Kam pichází duch odpuštní, tam pichází nový život. A pi odpuštní hích nov dostáváme Ducha, Ducha stvoitele, který stál na poátku ped stvoením. Toho Ducha, který obnovuje srdce lovka. Toto máme vyjádeno v modlitb rozhešení: Bh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkíšením Ježíše Krista smíil se sebou celý svt a na odpuštní hích dal svého svatého Ducha. Není to tedy pouze odpuštní, ale je to odpuštní v Duchu, skrze Ducha stvoitele. Odpuštní je nco tvrího, je to pokraování díla stvoení, a proto mám žít jako nový lovk, nemžu zstat v híchu, mám žít jako lovk Bohem obnovený. Rozhodnutí Te se dostáváme k dalšímu kroku, rozhodnutí. Pokud vím, jak velkou milost a jak velké Boží odpuštní jsem pijal, pak nemohu zstat lhostejným, nemžu zstat v tom bahnu, v jakém jsem byl pedtím. Pokud vím, jak drahá a vzácná je Boží milost, nemžu zstat stejný. Tuto myšlenku drahé milosti a laciné milosti rozvádí známý evangelický teolog, pastor Dietrich Bonhoeffer. Byl to lovk, který zemel jako muedník v koncentraním táboe za 2. svtové války. Tento teolog hovoí o drahé a laciné milosti: jak to myslí? My namítneme: Copak je milost drahá? Milost se nedá koupit, milost, pokud je milostí, je vždycky darem. To je nesmysl, mluvit o drahé nebo vzácné milosti a o milosti laciné. On to myslí takto: Drahá milost je ta milost, která mne vede k obrácení, k rozhodnutí žít jinak, která ode mne nco vyžaduje, která mne nenechává lhostejným, ve spánku netenosti, indiferentnosti. To je drahá milost: já si uvdomuji, jak velký je Boží dar, a proto nemžu zstat stejný, na míst, musím udlat njaký krok dopedu. Laciná milost je oproti tomu ta milost, která mne nic nestojí, která je pro mne ním všedním, banálním, obyejným. No a co se stalo; zase jsem byl u svátosti smíení, opt mi Bh odpustil, to jsem prožil tolikrát, to je

7 normál, standard. To je v zásad laciná milost; za slevu, chcete-li, která pro mne není tak vzácná a která mne neburcuje k obrácení, ke zmn života, k rozhodnutí. Rozhodnutí je vlastn vždycky obsaženo v pravé lítosti. Ve Starém zákon se hovoí asto o rozhodnutí nehešit, což je negativní stránka rozhodnutí. Nechci dále hešit, nebo nechci hešit takovým zpsobem. Ve svtle Nového zákona však máme pozitivnjší pohled na rozhodnutí: ani ne tak nehešit jako spíš milovat, následovat Krista. Velice krásným svdectvím takového rozhodnutí i obrácení je žena, které bylo odpuštno mnoho hích, jež najednou vtrhne do domu farizeje Šimona a zane svými slzami umývat Ježíšovi nohy (Lk 7). A Ježíš íká: Komu bylo mnoho odpuštno, ten mnoho miluje. Tato žena se rozhodla milovat, protože poznala a pijala velké Boží odpuštní. ím víc si uvdomuji svj odpuštný a vymazaný dluh, tím víc mám sílu milovat, podobn jako tato žena. ím víc si uvdomuji vzácnost Boží milosti, tím víc mžu zmnit smr svého života. Opakem této ženy, které bylo mnoho odpuštno a mnoho milovala, je špatný služebník z Matoušova evangelia. Je to velmi známé podobenství o dvou služebnících; z nichž každý ml dluh. Jeden obrovský vi pánu, ten druhý ml pouze maliký dluh. Víme, že prvnímu služebníku byl onen obrovský dluh odpuštn, ale on sám dluh svému spoluslužebníku neodpustil. A na konci tohoto podobenství vidíme, jak služebníci toho pána pipomínají špatnému služebníku: Ale copak ti pán neodpustil ten velký dluh? Pro jsi neodpustil i ty? Tedy tomu špatnému služebníku se pipomíná velikost odpuštného dluhu, aby mu došlo, že jeho neodpuštní je vlastn nesmyslem. Mnoho ti bylo odpuštno, tedy mnoho máš odpouštt, milovat. Vím, že v praxi máme tak asto problémy s odpuštním jinému lovku, protože si nedokážeme uvdomit, jak velký je náš vlastní dluh k odpuštní. ím víc si uvdomujeme velikost Božího odpuštní, tím víc dokážeme odpouštt druhým, rozhodnout se milovat druhého. A tuto myšlenku potvrzuje mimo jiné i tetí kapitola listu Kolosanm: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trplivost. Pijali jste Boží lásku, projevujte tedy tuto lásku i vi druhým. A dále konkrétnji: Snášejte se navzájem a odpouštjte si, má-li kdo nco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštjte i vy. Znovu se pipomíná: Pán ti odpustil, odpouštj i ty. Pán si t vyvolil, dal ti svoji lásku, miluj i ty. Pán t snáší, snášej druhé tedy i ty. Prost noblesse oblige, šlechetnost zavazuje. Podkování A na závr doslova a do písmene podkování. Nevím, jestli máte ve zvyku dkovat po pijetí odpuštní nebo obecn po pijetí svátosti smíení. Obady pokání ve lánku 20 pamatují na tento asto opomíjený bod a dokonce znovu pipomínají, že i dkování má být ze slov Písma. Myslím, že je to opt velmi vysoký ideál. Dkovat po pijetí odpuštní je velmi dležité, protože tak si mohu vychutnat onen pijatý dar. Mohu si ješt hloubji uvdomit, co všechno jsem dostal; nejenom odpuštní, ale dokonce Ducha svatého, Ducha nového života. A pokud jsem pijal Ducha, pijal jsem vlastn Krista, protože tam, kde je Duch, je i Kristus. A pokud jsem pijal Krista, pijal jsem zárove nov i Otce, protože tam, kde je Duch, je i Syn, a tam, kde je Syn, je i Otec. Takže díky rozhešení jsem pijal do svého srdce celou Trojici. A toto všechno mne nemže nevést k dkování, k velké vdnosti. Obady pokání nám doporuují dkovat pomocí slov Písma, takže já vám nabízím jeden velice krásný text díkvzdání, žalm 103, a tímto textem zakoníme celou naši úvahu. Dobroe, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí t uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvj život, vní t svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvj vk t sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlaeným.

8 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synm Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede poád spory, nebude se hnvat vn. Nenakládá s námi podle našich hích, neodplácí nám podle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutn se klene jeho milosrdenství nad tmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad tmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoení, pamatuje, že jsme prach.

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

REINKARNACE A BIBLE. STRAŠNICE 10. dubna 2013

REINKARNACE A BIBLE. STRAŠNICE 10. dubna 2013 REINKARNACE A BIBLE STRAŠNICE 10. dubna 2013 CO JE TO REINKARNACE? ZNOVUVTĚLENÍ PŘEVTĚLOVÁNÍ ZALOŽENO NA VÍŘE V NESMRTELNOU DUŠI PŘITAŽLIVOST REINKARNACE Nové možnosti pro život? Co stihnu v krátkém životě?

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více