POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU LASERŮ VE VOJENSKÝCH VÝCVIKOVÝCH PROSTORECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU LASERŮ VE VOJENSKÝCH VÝCVIKOVÝCH PROSTORECH"

Transkript

1 ČOS ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU LASERŮ VE VOJENSKÝCH VÝCVIKOVÝCH PROSTORECH Praha

2 ČOS (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČOS ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU LASERŮ VE VOJENSKÝCH VÝCVIKOVÝCH PROSTORECH Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: STANAG 3606, Ed. 5 EVALUATION AND CONTROL OF LASER HAZARDS ON MILITARY RANGES HODNOCENÍ A KONTROLA OHROŽENÍ LASERY NA VOJENSKÝCH STŘELNICÍCH Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 ČOS Obsah Bod Strana 1 Předmět standardu Nahrazení předchozích standardů (norem). 6 3 Související citované dokumenty. 6 4 Vypracování standardu 6 5 Všeobecná ustanovení. 6 6 Pojmy a definice Pojmy z oblasti laserů Definice bezpečnosti Odrazy a propustnost Radiometrické jednotky Geometrické pojmy Pojmy pravděpodobnostního modelování Všeobecné pojmy 10 7 Významový slovník matematických symbolů Obecné symboly, jejich popis a jednotky, ve kterých jsou uváděny Pravděpodobnostní symboly 12 8 Hodnocení nebezpečí Obecně Postup hodnocení nebezpečí Klasifikace laserů Výpočet jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku NOHD Faktory ovlivňující PS a NOHD Opakovací impulsní lasery Atmosférické efekty Zvětšovací optické přístroje Filtry zeslabující svazek Bezpečnostní ochranné protilaserové brýle Nebezpečí odrazů Negaussovské svazky Výrobní zařízení Přesnost zamíření svazku 18 9 Mezní normované expozice.. 19 Doplněk 1 Opakovací impulsní lasery. 22 Doplněk 2 Atmosférické jevy Doplněk 3 Pravděpodobnostní přístup k bezpečnosti použití laseru 24 Doplněk 4 Upozornění na mokré povrchy cíle. 29 Příloha A Preventivní opatření a odpovědnosti za jejich realizaci Odpovědnosti za zabezpečení preventivních opatření k ochraně zraku při provádění laserových operací Zabezpečení ochrany zraku při provádění laserových operací 31 Příloha B Rozsah kontroly postupů pro laserové systémy třídy 3b a třídy Obecně 33 2 Úvod 33 3 Laserové střelnice a výcvikové prostory. 33 4

5 ČOS Plánování a řízení laserových operací Činnost laseru Cíle a cílové oblasti Překážky a bezpečnostní zóny Osobní ochrana 35 9 Zvětšovací optické přístroje Činnosti za špatných meteorologických podmínek a v noci.. 35 Dodatek 1 k příloze B Schvalování laserových střelnic.. 37 Dodatek 2 k příloze B Provozování leteckého palubního laseru 39 5

6 ČOS PŘEDMĚT STANDARDU ČOS , zavádí STANAG 3606, edice 5 "Hodnocení a kontrola ohrožení lasery na vojenských střelnicích" (Evaluation and control of laser hazards on military ranges) do prostředí ČR. 2 NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH STANDARDŮ (NOREM) Tento standard nenahrazuje žádnou v ČR doposud platnou normu nebo standard. 3 SOUVISEJÍCÍ CITOVANÉ DOKUMENTY V tomto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisejícího standardu. U odkazů na dokument bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání citovaného dokumentu. ČSN EN ČSN EN změna A1 ČSN EN změna A2 Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Nařízení vlády O ochraně zdraví před neionizujícím zářením č.480/2000 Sb. s přílohami 1 až 6 4 ZPRACOVATEL ČOS VOP-026, Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Alois Tichý 5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Cílem tohoto dokumentu je standardizace posuzování bezpečnosti při provozu laserů, používaných při výcviku vojsk a pro výrobu a zkoušení laserových zařízení určených pro potřeby obrany a bezpečnosti České republiky, a to zejména ve vojenských výcvikových prostorech v České republice. 6

7 6 POJMY A DEFINICE Pro potřeby tohoto standardu jsou použity následující termíny a definice: ČOS POJMY Z OBLASTI LASERŮ: 1 Laser zdroj koherentního záření v infračervené, viditelné nebo ultrafialové oblasti spektra, využívající jevu stimulované emise elektromagnetického záření aktivních částic buzených vnějším zdrojem energie. 2 Apertura laseru - otvor optické soustavy laseru, který omezuje příčné rozměry svazku paprsků záření procházejícího soustavou. Je zpravidla dána příčnými rozměry čoček nebo clon. 3 Průměr laserového svazku - průměr nejmenší kružnice d u se středem na ose svazku, kterou prochází u % celkového výkonu laseru (energie laseru). V případě Gaussova svazku je použit průměr d 63, který odpovídá bodu, v němž intenzita ozařování (dávka ozáření) klesne na hodnotu 1/e její vrcholové hodnoty. 4 Rozbíhavost (divergence) laserového svazku rovinný nebo prostorový úhel charakterizující odchylku chodu paprsků od paralelnosti. V případě Gaussova svazku se strukturou TEM 00 je rovinný úhel vzdálené oblasti kužele paprsků definovaný průměrem svazku; jestliže průměry svazku (viz 3), ve dvou bodech vzdálených od sebe L jsou d 63 a d 63, potom rozbíhavost svazku je dána vztahem: arctan [(d 63 - d 63 )/L] (v radiánech). 5 Rozdělení zářivosti - nebo intenzity ozařování v Gaussově svazku - je definováno exponenciální funkcí okolo vrcholové hodnoty σ 0 a je dáno: 2 4α σ = σ O exp 2 φ, kde α je úhlová odchylka od polohy vrcholové hodnoty a φ je divergence svazku. 6 Kontinuální laser (CW - Continuous wave) laser pracující v režimu trvalého vysílání laserového záření, tj. vyzařující energii stále nebo po dobu delší než 0,25 sekundy. 7 Impulsní laser - laser, který vyzařuje svoji energii ve formě impulsů nebo sledu impulsů v periodě kratší než 0,25 sekundy. 8 Opakovací impulsní laser (REP - Repetitively Pulsed Laser) - laser, který vyzařuje (emituje) sled impulsů s opakovací frekvencí větší než 1 Hz. 9 Opakovací frekvence impulsů (PRF - Pulse Repetition Frequency) počet impulsů laserového záření připadajících na jednotku času. Udává se v hertzích (Hz). 6.2 DEFINICE BEZPEČNOSTI: 10 Maximální přípustná dávka ozáření (MPE - Maximum Permissible Exposure) - velikost zářivého toku nebo ozáření, kterému může být za normálních okolností vystavena osoba bez projevu nepříznivých vlivů ozáření. 7

8 ČOS Mezní normovaná expozice (PS - Protection Standard) - mezní normovaná dávka ozáření - MPE (též nejvyšší přípustná hodnota) odpovídající ČSN EN Jmenovitá vzdálenost nebezpečná pro zrak (NOHD - Nominal Ocular Hazard Distance) vzdálenost podél osy laserového svazku, v níž intenzita ozařování nebo dávka ozáření při pozorování svazku odpovídá příslušné maximální přípustné dávce ozáření (MPE) pro nechráněné oči. Přitom se předpokládá gaussovský profil svazku a nepřítomnost atmosférických efektů. Při kratší vzdálenosti je laserové zařízení oku nebezpečné. Ve vzdálenosti větší než NOHD se překročení mezních normovaných expozic pro oči nepředpokládá. 13 Rozšířená jmenovitá vzdálenost nebezpečná pro zrak (ENOHD - Extended Nominal Ocular Hazard Distance) - ekvivalentní bezpečná vzdálenost v rámci svazku při použití zvětšovací optiky. Při kratší vzdálenosti je laserové zařízení oku nebezpečné. 14 Vzdálenost nebezpečná pro zrak (OHD - Ocular Hazard Distance) - vzdálenost kratší než bezpečná pozorovací vzdálenost ve svazku, kdy jsou ve skutečných podmínkách vzaty v úvahu všechny korektury potřebné k aplikaci na NOHD nebo ENOHD. 15 Nebezpečný prostor laseru (LHA Laser Hazard Area) - prostor ohraničený stopou svazku laseru (LHAT), uvnitř kterého existuje nebezpečí poškození. 16 Pásmo nebezpečného prostoru laseru (LHAT Laser Hazard Area Trace) ohraničená oblast ohrožená stopou laserového svazku, uvnitř které mohou působit nepřípustná rizika poškození zdraví osob. 17 Přípustná mez záření (AEL Accessible Emission Limit) maximálně dosažitelná úroveň záření povolená v dané třídě. 18 Proces pravděpodobnostního bezpečného použití laseru. Proces realizace bezpečného použití laseru, při kterém je velmi malá možnost ozáření kohokoliv, ale ve kterém jsou hlavní uvažované prvky především pravděpodobnostní. 19 Nebezpečný poloprostor laseru - polokoule s osou totožnou s osou vyzařovaného svazku se středem v apertuře laseru, opsaná s poloměrem rovným příslušné OHD. 6.3 ODRAZY A PROPUSTNOST: 20 Zrcadlový odraz - odraz záření na rozhraní dvou prostředí, splňující zákon odrazu: a) paprsek dopadající, paprsek odrážený a normála k rozhraní (v bodě dopadu záření na rozhraní) leží v jedné rovině; b) úhel dopadu ε je roven úhlu odrazu ε. V rozsahu praktického použití tohoto standardu se jedná o odraz od hladkého povrchu, jehož nerovnosti jsou menší než vlnová délka použitého záření. 21 Difuzní odraz rozklad záření do různých směrů, ke kterému dochází při dopadu záření na nerovné (drsné) rozhraní dvou prostředí nebo při průchodu záření opticky nehomogenním prostředím. V rozsahu praktického použití tohoto standardu difúzní rozptyl vzniká na povrchu, jehož nerovnosti jsou větší než vlnová délka použitého záření. Rozptyl na takovémto povrchu zkracuje OHD. Ideální difuzní povrch je takový, kde zářivost rozptýleného záření je nezávislá na pozorovacím úhlu a je znám 1 Rozdíl mezi tabelovanými hodnotami PS ve STANAG 3606 a mezními hodnotami v tabulce 6 podle ČSN EN je v 1. řádku tabulky, kde je uveden rozsah vlnových délek 180 až 302,5 nm (ve STANAG 3606 je 200 až 302,5 nm) a v podrobnějším rozdělení rozsahu vlnových délek v oblasti nad 1400 nm. 8

9 ČOS jako Lambertův povrch. 22 Odraz od mokrého povrchu cíle lze jej charakterizovat zčásti jako zrcadlový, z části jako difúzní odraz. Na mokrém povrchu lze očekávat v krajním případě vzrůst divergence odraženého laserového svazku na hodnotu nejméně 2,5 mrad. 23 Transmitance (propustnost) (Transmittance) - poměr výkonu P Tr záření vystupujícího z tělesa a výkonu P 0 záření dopadajícího na těleso (nebo také poměr velikosti zářivého toku prošlého prostředím ku velikosti zářivého toku dopadajícího na prostředí). 24 Optická hustota (OD Optical Density) je veličina pro vyjádření míry zčernání optického prostředí. Je definována jako dekadický logaritmus převrácené hodnoty transmitance. 25 Meteorologická dohlednost (V) - vzdálenost, na které kontrast pozorovaného cíle vůči okolí poklesne na 2 %. 6.4 RADIOMETRICKÉ JEDNOTKY: 26 Jednotky veličin musí být uváděny ve shodě s "Mezinárodní soustavou" (SI) a se standardním názvoslovím Commission Internationale d Eclairage (CIE). 27 Zářivá energie (Radiant Energy) je energie přenášená zářením (časový integrál zářivého toku), vyjádřená v joulech. V rozsahu tohoto standardu se zářivou energií rozumí výstup impulsního laseru. 28 Zářivý tok (též výkon optického záření) (Radiant Power) vyjadřuje výkon přenášený zářením; je určen energií procházející sledovaným místem (plochou) za čas a je vyjádřen ve Wattech. V rozsahu tohoto standardu se zářivým tokem rozumí výstup kontinuálního laseru. 29 Zář (též plošná zářivost) (Radiance) je určena podílem zářivosti elementární plošky ve zvoleném směru a kolmého průmětu plošky v tomto směru. Je vyjádřena ve W.m -2.sr Celková (integrovaná) zář (Integrated Radiance) je vyzářená energie během dané doby expozice emitovaná plošným zdrojem v prostorovém úhlu jednoho steradiánu jedním čtverečním metrem zdroje. Je vyjádřena v J.m -2.sr Zářivost (Radiant Intensity) vyjadřuje schopnost daného, přibližně bodového zdroje vyzařovat v daném směru; je určena podílem elementárního zářivého toku dφ e a elementárního prostorového úhlu dω, v němž je tento tok vyzařován (tj. I e = dφ e /dω). Je vyjádřena ve W.sr Celková zářivost (Integrated Radiant Intensity) je energie záření emitovaná v daném směru na jednotku prostorového úhlu. Je vyjádřena v J.sr Intenzita ozařování (Irradiance) je množství zářivého toku dopadajícího na jednotkovou plochu povrchu a je vyjádřena ve W.m Dávka ozáření (Radiant Exposure) je plošná hustota zářivé energie, dopadající v časovém intervalu na jednotku dopadové plochy povrchu a je vyjádřena v J.m GEOMETRICKÉ POJMY: 35 Malý zdroj (Point Source) je zdroj s úhlovým rozpětím α menším nebo rovným minimálnímu úhlovému rozpětí α min. V rozsahu tohoto standardu se tímto rozumí 9

10 ČOS situace z pohledu pozorování uvnitř laserového svazku, kdy laser působí jako bodový zdroj, vyvolávající na sítnici oka bodový obraz. Za této situace na sítnici oka působí nejvyšší úroveň intenzity záření nebo expozice zářiče pro daný výkon nebo energii zářiče. 36 Plošný zdroj (Extended Source) je zdroj s úhlovým rozpětím α větším než minimálním úhlovým rozpětím α min. V rozsahu tohoto standardu se tímto rozumí stav, kdy za určitých podmínek bude pozorování některých soustav laserových diod a difúzních odrazů vyvolávat na sítnici oka významně větší obraz než minimální. Při tomto stavu může být použita volnější mezní normovaná expozice. 37 Blízká oblast (Near-field) je oblast od výstupního otvoru laseru, ve které není konstantní divergence laserového svazku a podél které působí svazek jako paralelní. 38 Vzdálená oblast (Far-field) je oblast, ve které je divergence laserového svazku konstantní. 39 Bezpečnostní pásmo (Buffer Zone) - pomyslný kužel s osou totožnou se záměrnou přímkou laseru a s vrcholem v apertuře laseru, uvnitř kterého se s vysokou jistotou nachází laserový svazek. Pásmo je vymezeno bezpečnostním úhlem. 40 Bezpečnostní úhel (Buffer Angle) - úhel okolo záměrné přímky laseru s vrcholem v apertuře laseru, použitý k vymezení bezpečnostního pásma. Jeho minimální velikost je rovna pětinásobku deklarované přesnosti systému zvětšenému o divergenci svazku. 41 Stopa laseru (Laser Footprint) - je průmět laserového svazku na terén nebo do plochy cíle. 42 TEM 00 (Transverse Electric Magnetic) nejnižší řád režimu práce laseru. 6.6 POJMY PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELOVÁNÍ: 43 Proces použití laseru. Jakákoliv jedinečná situace, ve které je laser použit ke svému účelu. 44 Pravděpodobnostní "katastrofa". Situace, ve které se vyskytuje buď pravděpodobnostně modelovaná událost s pravděpodobností jedna nebo pravděpodobnostně definovaný parametr, který dává určitou specifikovanou hodnotu s pravděpodobností jedna. 45 Logaritmicko-normální rozdělení. Náhodná proměnná Y má logaritmické normální rozdělení tehdy a jen tehdy, jestliže log e Y má Gaussovo rozdělení. 6.7 VŠEOBECNÉ POJMY: 46 Laserové operace v rozsahu tohoto standardu se tímto pojmem rozumí činnost, při které dojde k aktivní funkci laserového zařízení. 47 Národní autorita příslušné odborné pracoviště pověřené Ministerstvem obrany ČR zajištěním procesu posuzování a schvalování laserových zařízení zaváděných do používání v armádě ČR. 10

11 7 VÝZNAMOVÝ SLOVNÍK MATEMATICKÝCH SYMBOLŮ ČOS OBECNÉ SYMBOLY, JEJICH POPIS A JEDNOTKY, VE KTERÝCH JSOU UVÁDĚNY a Průměr části vystupujícího laserového svazku omezeném body s danou [m] intenzitou v průřezu svazku C n Index lomu atmosféry s konstantní strukturou [m -1/3 ] D O Průměr části laserového svazku omezený body svazku, [mm] ve kterých intenzita dosahuje hodnoty 1/e D b Průměr laserového svazku na vstupní čočce objektivu [mm] d O Průměr laserové dutiny [mm] E Intenzita ozáření [W.m -2 ] E m Příslušná hodnota mezní normované expozice pro intenzitu ozáření [W.m -2 ] e Základ přirozeného logaritmu [2,718] g Průměr oční pupily adaptované na tmu [7 mm] H Dávka ozáření [J.m -2 ] H m Příslušná hodnota mezní normované expozice pro dávku ozáření [J.m -2 ] I P Špičková intenzita záření [W.sr -1 ] I Q Špičková integrovaná intenzita záření [J.sr -1 ] I P Střední hodnota špičkových intenzit záření náhodně vybraného vzorku [W.sr -1 ] vyráběného zařízení I Q Střední hodnota špičkových intenzit integrovaného záření náhodně [W.sr -1 ] vybraného vzorku vyráběného zařízení K Koeficient zvýšení rizika optickým přístrojem M Zvětšení optického přístroje (systému) N Frekvence opakování impulsu [Hz] n Počet impulsů ve sledu P Vyzařovaný výkon zářiče [W] PS Mezní normovaná expozice Q Energie impulsu záření [J] R d Koeficient difúzního odrazu R s Koeficient zrcadlového odrazu r Vzdálenost od laseru k pozorovateli nebo k cíli [m] r l Vzdálenost od cíle laseru ke stanovišti dohledu [m] S P Výběrová směrodatná odchylka špičkových intenzit záření náhodně [W.sr -1 ] vybraného vzorku vyráběného zařízení S Q Výběrová směrodatná odchylka špičkových integrovaných intenzit [J.sr -1 ] záření náhodně vybraného vzorku vyráběného zařízení T Doba trvání sledu impulsů [s] T e Doba expozice [s] t Doba trvání impulsu nebo šířka impulsu [s] V Dohlednost [někdy známa jako meteorologická dohlednost] [km] α Pozorovací úhel, pod kterým vidí pozorovatelovo oko plošný zdroj [rad] α min Minimální pozorovací úhel zdroje, pro který je použito kriterium [rad] plošného zdroje ε Úhel dopadu laserového svazku [stupně nebo rad] ε Úhel odrazu laserového svazku [stupně nebo rad] 11

12 ČOS θ Úhel mezi normálou k osvětlovanému povrchu a směrem pozorování [stupně nebo rad] φ Divergence laserového svazku omezená body svazku, ve kterých výkon [stupně nebo energie dosahuje hodnoty 1/e hlavní špičkové hodnoty svazku nebo rad] µ Koeficient atmosférického útlumu pro danou vlnovou délku [m -1 ] τ Míra propustnosti optického systému pro vlnovou délku laseru λ Vlnová délka [nm] 7.2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ SYMBOLY E CON Vypočtené očekávání následného zrakového poškození v případě pravděpodobnostní "katastrofy" E CONMAX Maximální přípustná hodnota E CON definovaná národní autoritou pro určitý pravděpodobnostní model E OD Vypočtený souhrnný předpoklad poškození zraku pro jednotlivé procesy použití laseru E ODMAX Maximální přípustná hodnota E OD definovaná národní autoritou pro určitý pravděpodobnostní model F Fresnelovo číslo 2 2πα 9 F = 10 λr g s Multiplikativní příspěvek při expozici záření nebo ozáření vyvolaný atmosférickým mihotáním (scintilací) P I (X) Pravděpodobnost ozáření v bodě X P OD (H) Pravděpodobnost vzniku poškození zraku, je-li ozářen energií dávky ozáření H P S (g s ) Funkce hustoty pravděpodobnosti pro multiplikativní příspěvek, g S, při expozici zářiče nebo ozáření v některém bodě X, způsobeném atmosférickým mihotáním X Obecně bod na zemi, na moři, nebo ve vzduchu, kde by mohla nechráněná nebo neupozorněná osoba utrpět ozáření laserovou energií η Směrodatná odchylka logaritmu intenzity ozařování 12

13 ČOS HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ 8.1 OBECNĚ Použití laserů představuje v první řadě nebezpečí pro oči a kůži, ale mohou se objevit další nebezpečí elektrické, chemické nebo tepelné povahy. V prostředí laboratoře nebo dílny jsou nebezpečí eliminována lokální fyzickou ochranou, např. zastíněním laserového svazku nebo použitím ochranných brýlí, ale na otevřených střelnicích jsou definovány ohrožené prostory, do kterých je přístup přísně kontrolován. Zvláštní problém v rámci kontroly je zabezpečit, aby bylo na absolutní minimum redukováno riziko vstupu veřejnosti. V tomto ČOS jsou popsány dva přístupy k tomuto problému. V prvním přístupu je nebezpečný prostor definován v deterministických pojmech a druhý přístup je definován pravděpodobnostním modelováním, viz Doplněk 3 tohoto ČOS. Druhý přístup je složitější, ale umožňuje pružnější činnost bez zvýšení nebezpečí poškození. 8.2 POSTUP HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ Doporučený postup vedoucí k hodnocení laserového nebezpečí obsahuje následující činnosti: Klasifikace laserů Výrobce laseru je odpovědný za zařazení systému v souladu s postupy uvedenými v ČSN EN (a jejich změnách). Všechny lasery jsou zařazeny do jedné ze sedmi klasifikačních tříd uvedených níže: a. Třída 1. Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů. b. Třída 1M. Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje. c. Třída 2. Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku. d. Třída 2M. Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje. 13

14 ČOS e. Třída 3R (do roku 2001 označována 3A). Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 10 6 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je pro ně požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (AEL) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky. f. Třída 3B. Lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku NOHD). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné. g. Třída 4. Lasery, které jsou schopny produkovat nebezpečné difúzní odrazy. Mohou způsobit poškození pokožky a vznik požáru. Jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost Výpočet jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku (NOHD) Jmenovitá vzdálenost je taková vzdálenost od laseru, ve které za ideálních podmínek intenzita ozařování nebo dávka ozáření klesne pod příslušnou hodnotu MPE. K výpočtu základní NOHD může být použit za předpokladu, že laser produkuje svazek s gaussovským profilem následující vzorec. Je-li pas svazku (jeho nejužší místo) umístěn v určité vzdálenosti od výstupního otvoru laseru, pak tato vzdálenost musí být přičtena k NOHD. nebo NOHD NOHD E H 1 1,27P = α φ Em 1 1,27Q = α φ H m (1) (2) Kde E m a H m je použitá mezní normovaná expozice (PS). Tyto rovnice se použijí pro lasery se spojitým zářením nebo s jednotlivými impulsy. Po většinu času je účinek zanedbatelný a nemusí být brán na vědomí Téměř ve všech případech, kde se osoba přímo dívá do laserového svazku nebo je ozářena odraženým zářením v případě zrcadlového odrazu nebo odrazu od mokrého povrchu cíle, musí být pro hodnocení bezpečnosti využity normované expozice pro přímé pozorování do svazku podle tabulky č Jestliže je laserové zařízení považováno za plošný zdroj, posuzuje se podle tabulky č. 2. Takové zdroje jako skupiny laserových diod a difuzní odrazné plochy jsou považovány za plošné koherentní zdroje, kde minimální pozorovací úhel zdroje [α min ] z pozorovací vzdálenosti je větší než ten, který je uveden na obr. č. 1 pro příslušnou dobu expozice. 14

15 ČOS ,030 0, α min=0,00025 x t pro t: 10 < t < 1,8x10 0,28-6 α min=0,015 x t pro t: 1,8x10 < t < 10 α min [rad] 0,020 0,010 0,003 α min vt 1050 nm < λ < 1400 nm 400 nm < λ < 1050 nm 400 nm < λ < 1400 nm 0,002 0, Doba ozáření t[s] OBRÁZEK č. 1. Mezní úhlové rozpětí plošného zdroje (α min ). Zdroje, jejichž úhlová rozpětí jsou menší než α min jsou považovány za kolimované; zdroje s úhlovým rozpětím větším nebo rovným α min jsou považovány za plošné zdroje. Obraz takového zdroje na sítnici je významně větší než v případě omezené difrakce a proto mezní normovaná expozice dovoluje větší kritické ozáření laserovým svazkem nebo expozici záření. 8.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PS A NOHD NOHD předpokládá přímé pozorování laserového záření bez optických pomůcek (neozbrojené oko) uvnitř svazku nebo po zrcadlovém odrazu svazku. Velikost NOHD a následně i velikost prostoru ohroženého laserem mohou změnit následující faktory (uvedené v bodech a 8.3.2), které musí být v případě potřeby uplatněny ve výpočtech vztahujících se k podmínkám, v nichž jsou tyto faktory odůvodněné Opakovací impulsní lasery Vyzařuje-li laserové zařízení impulsy při PRF větším než 1Hz, nebo v krátkých dávkách impulsů, musí být mezní normovaná expozice pro jednotlivé impulsy upravena, aby vzala v úvahu pravděpodobné zvýšení poškození způsobeného účinkem několika impulsů na stejný bod nebo blízko stejného bodu v krátké časové periodě. Korekce, které je nutné na tyto lasery aplikovat, jsou popsány v Doplňku Atmosférické efekty a. Mihotání nebo "horké body". Turbulentní atmosféra blízko povrchu země může způsobit zaostřovací efekty (mihotání) a rozšiřování laserového svazku. Mihotání může vytvářet uvnitř svazku oblasti s vyšší než průměrnou expozicí záření nebo ozáření. Ačkoliv při bližší úvaze mihotání redukuje nebezpečí ve vzdálenostech menších než NOHD, za určitých atmosférických podmínek existuje určitá možnost výskytu expozice svazkem záření nebo ozářením překračujícím mezní normovanou expozici ve vzdálenosti stejné nebo větší než NOHD. V Doplňku 2 jsou uvedeny možné způsoby korigování NOHD, beroucí v úvahu mihotání. b. Atmosférický útlum. Laserové svazky jsou náchylné k rozptylování a pohlcování při průchodu atmosférou. Velikost atmosférického útlumu závisí 15

16 ČOS na meteorologické dohlednosti a na vlnové délce záření. Výsledkem je snižování intenzity svazku s rostoucí vzdáleností od zdroje, proto dochází k redukování OHD. Tento efekt může být z bezpečnostního hlediska ignorován; v případě, že je tento efekt nutné vzít v úvahu, lze k redukci OHD na vzdálenost menší než NOHD využít metodu uvedenou v Doplňku Zvětšovací optické přístroje Účinek pozorování laserového záření přes zvětšovací optické přístroje je obecně způsoben tím, že optický přístroj se zvětšením zvyšuje množství záření dopadajícího do oka. Toto zvětšuje NOHD na hodnotu, která je známá jako rozšířená jmenovitá vzdálenost s nebezpečím poškození zraku (ENOHD). Ta může být vypočtena použitím rovnic (1) a (2) nahrazujících odpovídající prvky, P za K x P nebo Q za K x Q. Jestliže základní hodnota je α NOHD > 10, potom může být použito následující aproximace: φ ENOHD = NOHD K Při pozorování laserového záření uvnitř svazku v pásmu od 400nm do 1400nm je nárůst nebezpečí pro sítnici závislý na nejnižší hodnotě výsledného faktoru K jak je definován níže. Pro záření v pásmech od 320 nm do 400 nm a od 1400 nm do 4500 nm, kde nebezpečí poškození zraku je omezeno na rohovku a skleněná optika má významnější propustnost, musí být hodnota K vzata jako součin činitele prostupu (τ) a druhé mocniny zvětšení (M). U vlnových délek menších než 320 nm nebo větších než 4500 nm, kde existuje zanedbatelná propustnost sklem, by měla být hodnota faktoru K rovna jedničce. (1) 320 nm λ < 400 nm nebo 1400 nm < λ 4500 nm K = τ M 2 (2) 400 nm λ 1400 nm nebo nebo K = τ M 2 2 O 2 τd K = výběr nejmenší hodnoty K g τd K = g 2 b 2 (3) λ < 320 nm nebo λ > 4500 nm K = Filtry zeslabující svazek jsou někdy používány při výcviku ke zmenšení OHD a tedy k omezení velikosti ohroženého prostoru. Jestliže propustnost filtru je τ, potom NOHD filtrovaného systému může být zmenšena faktorem τ Bezpečnostní ochranné protilaserové brýle Ochranné protilaserové brýle schválené národní autoritou jsou navrženy tak, aby poskytovaly dostatečné zeslabení a zmenšily tak bezpečnou pozorovací zornou vzdálenost pro jejich nositele na nulu, i když OHD laserového systému není snížena. 16

17 ČOS Nebezpečí odrazů Při dopadu laserového svazku na předmět je část energie pohlcena, zatímco její zbytek je odražen. Poměr celkového množství odražené energie k množství energie dopadající na předmět je definován jako "součinitel odrazu". a. Zrcadlové odrazy. Je-li úhel, pod kterým odražený svazek záření opouští povrch stejný jako úhel, pod kterým svazek na povrch dopadá, říkáme, že odraz je "zrcadlový". Typickými příklady zrcadlových odrazů jsou zrcadla - zakřivená i plochá - a lesklé povrchy jako například lesklý nátěr nebo nehybná voda. Součinitel odrazu pro zrcadlové odrazy je závislý na vlnové délce, úhlu dopadu a rovině polarizace. Jestliže není odrážející povrch podrobně analyzován, měla by být předpokládána 100% odrazivost. Za těchto okolností zůstává OHD stejné, ale cesta svazku bude odrazem změněna. b. Rozptýlené odrazy. Pokud laserový svazek dopadá na takové povrchy jako je písek, suchá zem, suchá tráva nebo oblečení, je odražené záření rozptýleno do všech směrů. Takovým povrchům říkáme, že jsou "difuzní". Ideální difuzní odrazovou plochou je Lambertův povrch. Jeho součinitel odrazu je závislý pouze na vlnové délce a úhlové rozdělení odraženého záření je nezávislé na úhlu dopadu. Vzdálenost OHD od Lambertova povrchu ozářeného výkonem P při úhlu dopadu θ je dána: nebo NOHD NOHD E E = = P Q cos θ R d, (3) πe m cos θ R d, (4) πh V případě, že hodnota R d není známa, bere se rovna 1. m c. Mokré cíle. Odrazové charakteristiky mnoha cílů se mohou za deště změnit; při použití laseru za deště, při sněžení nebo za silné mlhy musí být zachovávána zvýšená opatrnost. Podrobnější informace o metodě použité ke stanovení zvýšené nebezpečnosti jsou uvedeny v Doplňku Negaussovské svazky Rovnice (1) a (2) předpokládají Gaussův profil vytvořeného laserového svazku. Pokud toto neplatí, měl by být použit následující vzorec: nebo I P NOHD E =, (5) E m I Q NOHD H =, (6) H m Jestliže I P nebo I Q nejsou známy a nemohou být změřeny, měly by být hodnoty P a Q v rovnicích (1) a (2) u laserových systémů, o kterých víme, že mají multimódovou strukturu svazku, zvětšeny 2,5 krát. 17

18 ČOS Výrobní zařízení Charakteristiky laserového svazku jednotlivých zařízení pro daný typ laseru se mohou značně lišit od standardní specifikace. Pro výrobní zařízení, které odpovídá oscilačnímu módu TEM 00 pro tento typ laseru, se přijme nejhorší případ NOHD. Tento by měl být poskytnut výrobcem nebo, jestliže výrobce zařízení není znám, může být jeho přibližná hodnota zjištěna použitím rovnice (1) a (2) s následujícím vyjádřením divergence svazku: ( TEM 00 4 λ ) = π d 0 φ, (7) Přesnost zamíření svazku. Omezené možnosti dosažení přesnosti při zamiřování laserového svazku na cíl a při udržování tohoto zamíření vyžadují ustanovení bezpečnostní zóny na střelnici tak, aby zúčastnění pracovníci nebyli vystaveni úrovním záření převyšujícím mezní normovanou expozici. Přesnost zamíření svazku laserového zařízení závisí na velikosti oblasti, zda je laser namontován na stabilní platformě, která nemůže být snadno rozkmitána (např. masivní trojnožka, stojící obrněné vozidlo, vyztužený stend) nebo na nestabilní platformě (např. lehká trojnožka, ruční držení, na jedoucím vozidle, na lodi nebo v letadle). Je-li zařízení v provozu, tvoří bezpečnostní zónu úhlový rozměr přidaný k divergenci svazku, který zahrnuje pravděpodobné chyby v zamíření a neurčitosti v provedení laserového systému. Skutečné rozměry bezpečnostní zóny se proto budou měnit v závislosti na velikosti faktorů a jako vodítko pro typické situace jsou navrhovány následující úhly: a. Pro pevné cíle zamířené z tuhé montáže, kde může být zaručena přesnost zamíření, může být bezpečnostní zóna redukována na ± 2 mrad. b. Pro pevné cíle zamířené z trojnožky nebo jiné platformy ± 5 mrad. c. Pro pevné cíle zamířené ručním laserem bez podpěry by měla být upravena bezpečnostní zóna alespoň na ± 30 mrad. d. Pro pevné cíle zamířené z platformy namontované na lodi nebo v letadle bude minimální bezpečnostní zóna záviset na přesnosti míření systému. Pro zamíření pohybujícího se cíle a pro zamíření pevných nebo pohybujících se cílů z pohybující se platformy musí být bezpečnostní zóny stanoveny v souladu s odpovídajícími okolnostmi. 18

19 ČOS MEZNÍ NORMOVANÉ EXPOZICE Aplikované mezní normované expozice uvedené v tabulce 1 jsou převzaty z ČSN EN TABULKA č. 1. Maximální povolené dávky ozáření (MPE) rohovky pro přímé ozáření zraku laserovým zařízením. Čas vystavení t [s] vlnová délka λ [nm] < až až 1,8 x ,8 x 10-5 až 5 x x 10-5 až 1 x x 10-3 až až až až 3x až 302,5 30 J.m ,5 až 315 3x10 10 W.m -2 C 1 J.m -2 (t< T 1 ) C 2 J.m -2 (t< T 1 ) C 2 J.m až 400 C 1 J 10 4 J.m W.m až C 6 J.m C 6 W.m až 700 5x10 6 C 6 W.m -2 5x10 6 C 6 J.m t 0,75 C 6 J.m C3C 6 J.m -2 (t< T 2 ) 18 t 0,75 C 6 J.m -2 (t< T 2 ) 10-2 C 3 C 6 W.m až x10 6 C 4 C 6 W.m -2 5x10-3 C 4 C 6 J.m t 0,75 C 4 C 6 J.m -2 3,2 C 4 C 6 W.m až x10 7 C 6 C 7 W.m -2 5x10-2 C 6 C 7 J.m t 0,75 C 6 C 7 J.m C 6 C 7 W.m až W.m J.m t 0,25 J.m až W.m J.m až W.m J.m t 0,25 J.m až W.m J.m t 0,25 J.m -2 Mezní průměry otvorů mají být: 1 mm, 200 < λ < 400 nm 7 mm, 400 < λ < 1400 nm 1 mm, 1400 < λ < 10 5 nm 11 mm, 10 5 < λ < 10 6 nm 10 3 W.m -2 19

20 ČOS Doba expozice t [s] Vlnová délka λ [nm] TABULKA č. 2. Maximální povolené dávky ozáření (MPE) rohovky při pozorování plošného laserového zdroje nebo difúzního odrazu laserového svazku. < až až až až až 3 x až 302,5 30 J.m ,5 až až x W.m -2 C 1 J.m -2 (t < T 1 ) C 2 J.m -2 (t > T 1 ) C 2 J.m -2 C 1 J.m J.m W.m až 550 2,1 x 10 5 J.m -2.sr W.m -2.sr až W.m -2.sr ,33 x t J.m -2.sr -1 2,1 x C 3 x 10 3 J.m -2.sr -1 (t > T 2 ) 21 x C 3 W.m (t < T 2 ) 3,8 x 10 4 t 0,75 J.m -2.sr až x C 4 W.m -2.sr x C 4 x t 0,33 J.m -2.sr -1 3,8 x 10 4 x C 4 t 0,75 J.m -2.sr -1 6,4 x 10 3 x C 4 W.m -2.sr až x W.m -2.sr -1 5 x 10 5 x t 0,33 J.m -2.sr -1 1,9 x 10 5 x t 0,75 J.m -2.sr -1 3,2 x 10 4 W.m -2.sr až W.m J. m x t 0,25 J.m W.m -2-2.sr -1 20

Laserové ozařování letadel

Laserové ozařování letadel Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Katedra zbraní a munice Laserové ozařování letadel Zpracovali: pplk. doc.ing. Teodor Baláž, CSc., mjr. Ing. František Racek, CSc. mjr. Ing. Pavel Melša

Více

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008 19.4.2010 Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010 Derogace Novelizuje: 1/2008 106 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH SYSTÉMŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DEFINICE JMENOVITÉHO STATICKÉHO DOSAHU INFRAČERVENÝCH ZOBRAZOVACÍCH

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Strana 3690 Sbírka zákonů č. 291 / 2015 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD) U INFRAČERVENÝCH KAMER (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD)

Více

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Elektrické světlo příklady

Elektrické světlo příklady Elektrické světlo příklady ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY. Rovinný úhel (rad) = arc = a/r = a'/l (pro malé, zorné, úhly) a a' a arc / π = /36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω = S/r

Více

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání: RADIOMETRIE, FOTOMETRIE http://cs.wikipedia.org/wiki/kandela http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/12_energie/12_energie.htm M. Vrbová, H. Jelínková, P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky, skripta ČVUT,

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Vytyčení polohy bodu polární metodou Obsah Vytyčení polohy bodu polární metodou... 2 1 Vliv měření na přesnost souřadnic... 3 2 Vliv měření na polohovou a souřadnicovou směrodatnou odchylku... 4 3 Vliv podkladu na přesnost souřadnic... 5

Více

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

DPZ - IIa Radiometrické základy

DPZ - IIa Radiometrické základy DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Polovodičové zdroje fotonů Přehledový učební text Roman Doleček Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

zdroj článku - internet

zdroj článku - internet ELEKTROMAGNETICKÁ ZÁŘENÍ A BEZPEČNOST Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické všech možných vlnových délek. Elektromagnetické o vlnové délce, (ve vakuu) má frekvenci

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - znění dle 106/10 Sb. 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Neionizující záření

Neionizující záření 5.6.10.10. Neionizující záření http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/neionizujici-zareni Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 3 kategorií. Podmínky ochrany zdraví před neionizujícím

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZIKA 4 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Software Dynamická geometrie v optice Optika Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at Užití

Více

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů 1. Zadavatel: PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Radčina 497/22, Praha 6, PSČ 161 00 IČ: 26514753 zastoupená jednatelem

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ

DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ 1. Všeobecně Úvodní poznámka: Následující ustanovení určují hranici chromatičnosti světla leteckých pozemních návěstidel, značení,

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Strana 1 / /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Strana 1 / /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Page 1 of 21 Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením se změnami: 106/2010 Sb. uveřejněno v: č. 1/2008 Sbírky zákonů na straně 2 schváleno: 12.12.2007 účinnost od: 30.04.2008

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 27. ledna 2006 (OR. en) 1992/0449 B (COD) C6-00001/2006 PE-CONS 3668/05 SOC 479 CODEC 1111 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Směrnice Evropského parlamentu

Více

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav Osvětlovací soustavy. Laboratorní cvičení 11 3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav 3.1.1 Měření odraznosti povrchů Cíl: Cílem laboratorní úlohy je porovnat spektrální a integrální odraznosti různých

Více

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. Totální stanice řady Trimble 5600 DR se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. K dispozici jsou tři DR dálkoměry Možnost rozšíření na Autolock a Robotic Čtyřrychlostní

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č. Fyzikální princip činnosti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 0 LASER kvantový generátor světla Fyzikální princip činnosti laserů LASER zkratka

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více