Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:"

Transkript

1 RADIOMETRIE, FOTOMETRIE M. Vrbová, H. Jelínková, P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky, skripta ČVUT, 1994 C.L. Hallmark. Lasers.TAB Books Inc Goldman, Lasers in Medicine, Chap.3, p. 47 J.M. Palmer, Radiometry and Photometry FAQ, Radiometrie obor zabývající se měřením energie přenášené zářením Radiometrie se zabývá matematickým popisem a měřením šíření elektromagnetického záření, včetně jevů ovlivňujících toto záření jako jsou pohltivost, propustnost, odrazivost, difrakce a refrakce látky ve skupenství pevném, kapalném nebo plynném. Definuje základní radiometrické veličiny a jejich rozměry. Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání: návrh elektromagnetických zářičů a senzorů (rádiové a televizní vysílače a přijímače) studium prostorového přenosu záření (rozptyl a absorpce atmosférou, výzkum hvězd) studium záření vyvolané jadernými reakcemi měření radiačních dávek a citlivosti materiálů na expozici spektroskopii ve fotometrii, jako speciální části radiometrie Radiometrie je měření optického záření, které odpovídá elektromagnetickému záření ve frekvenčním pásmu 3 x až 3 x Hz. To odpovídá vlnovým délkám 0.01 až 100 mikrometrů a zahrnuje i oblasti běžně nazývané jako ultrafialová, viditelná a infračervená. Dvě hlavní jednotky : W/m2 a fotony/sec-steradian.

2 RADIOMETRIE, FOTOMETRIE Elektromagnetické vlnění, stejně jako mechanické vlnění, je schopno přenášet energii. Tuto energii popisujeme pomocí tzv. radiometrických, resp. fotometrických veličin. Radiometrické veličiny popisují energii přenášenou zářením v celém spektru elektromagnetických vln. Fotometrické veličiny popisují účinky záření na náš zrak (oko není stejně citlivé na vjem všech vlnových délek oko je nejcitlivější na žluté světlo). Fotometrie je měření světla, které je definováno jako elektromagnetické záření detekované lidským okem. Je tudíž omezena na oblast 360 až 830 nm.

3 Tab Radiometrické termíny a jednotky (Goldman, Lasers in Medicine, Chap.3, p. 47) termín symbol definice jednotky Záření (radiance) Rychlost toku (fluence rate) A f Tok zářivé energie v jednotce pevného úhlu v daném směru a na jednotku projekční oblasti kolmé k tomuto směru L (w, t) dw integrál záření přes celý pevný úhel v bodě Tok (fluence) F f (t) dt integrál rychlosti toku přes expoziční čas W. m -2. sr -1 W. m -2 J. m -2 Každý radiometrický výraz může být rovněž vyjádřen jako spektrální kvantum definováním přes jednotku vlnové délky J.M. Palmer, Radiometry and Photometry FAQ Radiometrické Fotometrické Výkon (power) Watt (W) Lumen (lm) Výkon na jednotku plochy (power per unit area) Výkon na jednotku prostorového úhlu (power per unit solid angle) Výkon na plochu prostorového úhlu (power per area per solid angle) W/m 2 W/sr Lm/m 2 = lux (lx) Lm/sr =candela (cd) W/m 2 -sr Lm/m 2 -sr = cd/m 2 = nit

4 RADIOMETRICKÉ VELIČINY 1. Veličina Značka Jednotka Definice Zářivá energie (energie optického záření Zářívý tok (výkon optického záření) Q e (E) J Časový integrál zářivého toku: Φ e (P) W Vyjadřuje výkon přenášený zářením: je určen energií dq e, procházející sledovaným místem (plochou za čas dt) Zářivost W.sr -1 Vyjadřuje schopnost daného, přibližně bodového dp I e ( ) d W zdroje, vyzařova tv daném směru, je určena podílem elementárního zářivého toku dφ e a elementárního prostorového úhlu dω, v němž je tento tok Zář. plošná zářivost (jas) Plošná hustota zářivého toku (intenzita optického záření L e (L) t Q e= f 0 e dt vyzařován: Ie= dφ e / dω W.m -2. sr -1 Je určena podílem zářivostí di e elementární plošky o obsahu ds zdroje ve zvoleném směru α a kolmého průměru plošky v tomto směru: Le= di e /(ds cos α) φ e (I) W.m -2 Podíl zářivého toku dφ e kolmo prostupujícího elementární plochou a jejího plošného obsahu ds n : φ e = dφ e / ds n

5 Veličina Intenzita vyzařování Intenzita ozařování Expozice, dávka ozáření RADIOMETRICKÉ VELIČINY 2. Značka Jednotka Definice M e (I) W.m -2 Je určena podílem zářivého toku dφ e, vysílaného danou ploškou zdroje do poloprostoru o obsahu ds této plošky: M e= dφ e / ds E e (I) W.m -2 Je určena podílem zářivého toku dφ e a obsahu da plošky, na kterou tento tok dopadá: E e = dφ e /da H e W.s.m -2 Plošná hustota zářivé energie, která dopadla na danou plochu v časovém intervalu od t o = 0 do t; je to součin střední intenzity ozáření E e stř a doby t, po kterou ozáření působí: H e = E e stř t

6 FOTOMETRICKÉ VELIČINY 1. Veličina Značka Jednotka Definice Světelné množství Q lm.s Časový integrál světelného toku t Q e= f 0 e dt Světelný tok Φ lm Vyjadřuje schopnost zářivého toku vyvolat zrakový vjem. Světelný tok vysílaný z přibližně bodového zdroje do prostorového úhlu Ω je určen integrálem svítivosti I v oboru tohoto úhlu, tedy součinem střední svítivosti I stř a velikosti úhlu? Φ= Id W = I stř? 0 Svítivost I cd Vyjadřuje schopnost přibližně bodového zdroje vyvolat v daném směru zrakový vjem. Svítivost je základní fotometrická veličina. I = dφ / dω

7 FOTOMETRICKÉ VELIČINY 2. Veličina Zna Jednotka Definice čka Jas L cd.m -2 Je určen podílem svítivosti di elementární plošky o obsahu ds zdroje ve zvoleném směru α a kolmého průmětu plošky v tomto směru: L=dI /(ds cos α). Světlení, intenzita světlení Osvětlení, intenzita osvětlení Osvit, expozice M lm.m -2 Je určeno podílem světelného toku dφ vysílaného danou ploškou zdroje do poloprostoru a obsahu ds této plošky: M = dφ / ds E lx Je určeno podílem světelného toku dφ a obsahu da plošky, na kterou tento tok dopadá: E = dφ / da H lx.s Plošná hustota světelného množství, které dopadlo na danou plochu v časovém intervalu od t 0 = 0 do t: je to součin středního osvětlení a doby t, po kterou osvětlení působí: H = E t

8 RADIOMETRIE Svítivost [I] Kandela (symbol cd, angl. název jednotky je candela) je jednotka svítivosti (základní jednotka SI) - je to světelná energie, kterou vysílá zdroj. Je to světelná energie, kterou vysílá zdroj do celého prostoru. Je to svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje (vyzařuje) monochromatické záření o frekvenci hertzů a jehož zářivost (zářivá intenzita) v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden steradián. Zvolená frekvence je z viditelného spektra, blízká světlu zelené barvy při vlnové délce 555 nm. Lidské oko je nejcitlivější k této frekvenci. Nejprve byla tato jednotka definována jako svítivost svíčky definovaného složení. Typů referenčních svíček však existovalo několik (a tomu odpovídalo několik mírně různých jednotek), a navíc bylo složité zachovat přesně stejné podmínky hoření. Později byla proto jednotka předefinována jako svítivost 1/ m 2 povrchu absolutně černého tělesa ve směru kolmém k tomuto povrchu při teplotě tuhnutí platiny (1768 C) při normálním tlaku ( Pa). Tato definice byla přijata na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v r cd je svítivost 1/60 cm 2 povrchu absolutně černého tělesa při teplotě tuhnoucí platiny (1773 oc) za normálního tlaku Současná definice platí od roku Všechny definice popisují prakticky stejnou jednotkovou svítivost, která stále odpovídá svítivosti plamene jedné běžné svíčky ve vodorovném směru (plamen je vertikálně protáhlý a proto je ve svislém směru jeho svítivost menší). Pro porovnání: obyčejná žárovka 100 W má přibližně 120 cd. Název jednotky byl odvozen od latinského slova candela, tj. svíce, svíčka. [I] = cd je to základní jednotka SI

9 Na denním světle je citlivost lidského oka největší na vlnové délce 555 nm. Jednotka světelného toku, lumen (lm), je definována jako jeden watt radiace záření 555 nm, abychom dostali zrakový ekvivalent 683 lm. Důvodem pro takový zvláštní činitel je, že použití energie a optických jednotek se vyvinulo zcela nezávisle. Graf ukazuje, jak se citlivost oka mění s vlnovou délkou. Plná křivka představuje změnu vidění V λ na denním světle (denní vidění), zatímco přerušovaná křivka představuje noční vidění (skotopické vidění). Denní světlo a noční vidění závisejí na odlišných receptorech na sítnici: na denním světle na čípcích a v noci na tyčinkách. Jsou tři typy čípků, které reagují postupně na modré, zelené a žluté světlo. Citlivější tyčinky mají stejnou spektrální citlivost, takže noční vidění je černobílé. Nejvyšší body jejich citlivosti v 1700 lm pro jeden watt radiace o 507 nm

10 RADIOMETRIE Zářivý tok - charakterizuje energii, kterou vyzáří zdroj za 1 sekundu. Označíme- li DE energii, kterou vyzáří zdroj za dobu Dt = 1 s, pak velikost zářivého toku vypočteme ze vztahu F= DE / Dt. Jednotka W. Světelný tok F- je světelná energie do určitého prostorového úhlu. Je to světlo na steradián. Ze zdroje světla vychází na všechny strany proud zářivé energie. Množství této energie procházející nějakou ploškou za jednotku času se nazývá zářivý tok touto ploškou; značíme jej (Fe). Výkon zářivé energie, zhodnocený podle světelného vjemu, který vyvolává, nazýváme světelným tokem; značíme jej velký řecký F. Světelný tok je odvozená jednotka soustavy SI. F= DE / Dt Popisuje energii, kterou zdroj vyzáří v oboru viditelného záření. Jednotkou světelného toku je lumen [lm]. F = lm (lumen) Lumen je ekvivalent 1,464 miliwattu zářivé elektromagnetické energie na frekvenci 540 THz (555 nm). Jedná se v podstatě o zářivý výkon vyzářený zdrojem posuzovaný z hlediska citlivosti lidského oka. 1 lm = Lumen - je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech 1 kandela. F = I / W Převod : 1 W = 680 lm I = svítivost [cd], W prostorový úhel 1 cd = 4 p lumen

11 Světelný tok je fotometrická veličina, která vyjadřuje schopnost způsobit zrakový vjem. Jednotkou světelného toku je 1 lumen (lm). Světelný tok Ф monochromatického záření vlnové délky λ (nm), jehož zářivý tok je Ф e se určí podle vzorce: Ф(λ) = K (λ). Ф e (λ) = K m (λ). V(λ). Ф e (λ), (lm; lm/w, -, W) kde K (λ) (lm/w) je světelná účinnost monochromatického záření rovná poměru světelného toku a jemu odpovídajícího zářivého toku. Maximum K m bylo stanoveno při fotopickém vidění (ve dne) při vlnové délce λ = 555,155 nm a je 683 lm/w. V(λ) je poměrná účinnost záření (z hlediska pozorovatele totožné s poměrnou spektrální citlivostí) a je definována K( ) V ( ) =.( ; lm / W, lm / W ) K m

12 Světelný tok Φ záření složeného z různých monochromatických záření: dfe ( ) f = K.. m. V ( ) d,( lm; lm / W, W / m,, m) 0 d df Kde ( e ) je spektrální hustota zářivého toku Φ e v bodě λ. d Stejně jako se pro fotopické vidění definují veličiny K(λ), K m a V(λ), definují se pro skotopické vidění (za tmy, v noci) veličiny K (λ) m K m a V (λ). Z definice svítivosti navíc vyplývá, že světelný tok bodového zdroje svítivosti I do prostorového úhlu dω je definován dφ = IdΩ. (lm; cd, sr) Citováno z

13 RADIOMETRIE Zářivý tok : Fe 1 watt (W) výkon přenášený zářením. Zářivý tok charakterizuje energii, kterou zdroj vyzáří zdroj za 1 sekundu. Označíme-li DE energii, kterou zdroj vyzáří za dobu Dt = 1 s, pak velikost zářivého toku vypočteme podle vztahu: Fe = DE / Dt

14 Prostorový úhel RADIOMETRIE Zářiče vyzařují energii do prostoru, a proto se v radiometrii i fotometrii používá měrných jednotek vztažených k prostorovému úhlu. Paprsky vedené ze středu koule o jednotkovém poloměru vytínají na její ploše plochu 1m 2. Takto vymezený prostor (obecný kužel, jehlan) je jednotkou prostorového úhlu o názvu steradián, značka sr. Analogicky je definován radián, což je úhel mezi dvěma rameny vedenými ze středu kružnice o jednotkovém poloměru a vytínající na kružnici oblouk o délce 1m. 1sr je prostorový úhel, u něhož poměr obsahu plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule, jež má střed ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnině poloměru koule se rovná 1.

15 RADIOMETRIE Když zdroj vyzařuje, vyzařuje jednak světelnou energii, ale i energii ultrafialového záření a infračerveného záření. Když vyzařuje do všech směrů, nazývá se všesměrový zdroj. Když zjišťujeme do jakého směru vyzařuje světelný zdroj, používáme veličinu prostorový úhel W. [W] = sr nebo srad (steradián) 1 sr je výsek koule, který na kulové ploše o poloměru 1 m vyhraní plochu 1 m 2. W = S / r 2 Plný prostorový úhel je Wp = (4 p r 2 ) / r 2 = 4 p sr Zářivý tok je celkové záření na steradián Světelný tok je světlo na steradián

16 Zářivost charakterizuje zdroj světla. Abychom ji mohli vypočítat, potřebujeme znát pojem prostorový úhel W. Je to vrcholový úhel, který odpovídá kuželové ploše vytínající na kulové ploše o poloměru 1 m kulový vrchlík o obsahu 1 m2. Také platí : je- li poloměr koule r, pak 1 steradián je prostorový úhel, který odpovídá kulovému vrchlíku o obsahu r 2. Plný prostorový úhel má velikost 4p. Zářivost vypočteme vydělíme li zářivý tok prostorovým úhlem do něhož tento zářivý tok vychází : F= DE / Dt [W/sr -1 ] Svítivost odpovídající fotometrická veličina k zářivosti je svítivost. Jednotkou svítivosti je kandela, cd. 1 cd je kolmá svítivost 1 / metru čtverečního plochy povrchu absolutně černého tělesa při teplotě tuhnoucí platiny (2 042 K). Pozn. 1 m2 povrchu černého tělesa odpovídá svítivosti cd, takže svítivost 1 cm2 povrchu černého tělesa je 60 cd. Název jednotky pochází z latiny candela = svíčka. Dřívější jednotky svítivosti byly Hefnerova svíčka (1 HK = 0.82 cd) a mezinárodní svíčka (1 SI = 1.02 cd)

17 Ozáření popisuje účinky záření, které dopadá na povrch tělesa. Je definováno jako podíl zářivého toku DF, který dopadá na plochu o obsahu DS, tedy E e = DF e / DS [W/m 2 ] Osvětlení je podíl svítivého toku a obsahu plochy, na kterou tento svítivý tok dopadá E= DF / DS [lm. m -2 = lx (lux)] Velikost ozáření, resp. osvětlení, závisí také na dalších veličinách popisujících záření., svítivosti vzdálenosti od zdroje světla a na úhlu který svírá normála plochy s dopadajícím paprskem. Osvětlení měříme luxmetrem. Využívá se fotoelektrického jevu (dopadající záření přímo uvolňuje z povrchu elektrony). Pro chodby se doporučuje osvětlení 15 lx, pro čtení a psaní 500 lx, pro jemné rýsování 1500 lx.

18 Intenzita vyzařování - umožňuje porovnávat různě velké zdroje záření. Udává, jaké množství energie daný zdroj záření vyzáří do svého okolí za dobu 1 sekundy z plochy 1 metru čtverečního : M e = DF ec / DS [W/m 2 ] kde F ec je celkový zářivý tok procházející celým povrchem tělesa a DS Světlení, fotometrická veličina, definována formálně stejně : M e = DF ec / DS [lm/m 2 ]

19 RADIOMETRIE Osvětlení E je světelný tok na jednotku plochy. Když paprsky dopadají na plochu kolmo je kolmé osvětlení. E = lx (lux) Plocha má osvětlení 1 lx, dopadá- li na každý 1 m 2 plochy rovnoměrně rozprostřený světelný tok 1 lm. E = DF / DS = DF / (D W r 2 ) Osvětlení slábne se čtvercem vzdálenosti od zdroje. Pro každou činnost je stanoveno jiné osvětlení. Běžné světlo v domácnosti lx Běžná práce lx Rýsování lx Operační sál lx.

20 Otázky 1. Co je to Radiometrie, co je to Fotometrie? 2. Radiometrické veličiny (značka, definice, jednotky) 3. Fotometrické veličiny (značka, definice, jednotky) 4. Svítivost definice jednotky historicky 5. Světelný tok - definice jednotky historicky

21 D. cv. 1) Jaké je osvětlení vnitřní stěny duté koule o poloměru 4 m, je- li v jejím středu žárovka o svítivosti 160 cd? 2) Vypočtěte, jak velký celkový svítivý tok vyzařuje zdroj o svítivosti 20 cd? 3) Vypočtěte, jakou svítivost musí mít lampa zavěšená 1,5 m nad stolem, aby přímo pod ní bylo osvětlení 400 lx. 4) Nad středem kruhového stolu o průměru 1,2 m je ve výšce 140 cm zavěšena lampa o svítivosti 250 cd. Určete osvětlení : A) uprostřed stolu B) na jeho okraji

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin FSI UT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin OSNOA 11. KAPITOLY Úvod do měření světelných

Více

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK Počítačová grafika III Radiometrie Jaroslav Křivánek, MFF UK Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz Směr, prostorový úhel, integrování na jednotkové kouli Směr ve 3D Směr = jednotkový vektor ve 3D Kartézské souřadnice

Více

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla. 12. Radiometrie a fotometrie 12.1. Základní optické schéma 12.2. Zdroj světla 12.3. Objekt a prostředí 12.4. Detektory světla 12.5. Radiometrie 12.6. Fotometrie 12.7. Oko 12.8. Měření barev 12. Radiometrie

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK Počítačová grafika III Radiometrie Jaroslav Křivánek, MFF UK Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz Směr, prostorový úhel, integrování na jednotkové kouli Směr ve 3D Směr = jednotkový vektor ve 3D Kartézské souřadnice

Více

Elektrické světlo příklady

Elektrické světlo příklady Elektrické světlo příklady ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY. Rovinný úhel (rad) = arc = a/r = a'/l (pro malé, zorné, úhly) a a' a arc / π = /36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω = S/r

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Fotometrie definuje a studuje veličiny charakterizující působení světelného záření na

Více

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec! Fotometrie fotometrie = fotos (světlo) + metron (míra, měřit) - část fyziky zabývající se měřením světla; zkoumáním hustoty světelného toku radiometrie obecnější, zkoumání hustoty toku záření fotometrická

Více

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V BUDOVÁCH. Ing. Bohumír Garlík, CSc. Katedra TZB

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V BUDOVÁCH. Ing. Bohumír Garlík, CSc. Katedra TZB UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V BUDOVÁCH Ing. Bohumír Garlík, CSc. Katedra TZB Praha 2008 1. PŘEDNÁŠKA 2. Měrné jednotky používané ve světelné technice: Měrové jednotky rovinného úhlu Rovinný úhel různoběžky: α je ten,

Více

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie Jaroslav Křivánek, MFF UK Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz Syntéza obrazu (Rendering) Vytvoř obrázek z matematického popisu scény. Fotorealistická syntéza obrazu

Více

Světlo x elmag. záření. základní principy

Světlo x elmag. záření. základní principy Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

Viditelné elektromagnetické záření

Viditelné elektromagnetické záření Aj to bude masakr 1 Viditelné elektromagnetické záření Vlnová délka 1 až 1 000 000 000 nm Světlo se chová jako vlnění nebo proud fotonů (záleží na okolnostech) 2 Optické záření 1645 Korpuskulární teorie

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-1 III/2-1-3-2 Název DUMu Fotometrie základní radiometrické a fotometrické veličiny Technika a hygiena osvětlování Ing. Stanislav Jakoubek Název školy Název

Více

Stojaté a částečně stojaté vlny

Stojaté a částečně stojaté vlny Stojaté a částečně stojaté vlny Interference 2 postupných vln Dokonalá stojatá vlna: interference 2 vln stejné amplitudy a antiparalelních vlnových vektorů Problém s radiometrickou definicí intensity pomocí

Více

Měření osvětlení. 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy.

Měření osvětlení. 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy. Úloha č. 4 Měření osvětlení Úkoly měření: 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy. 2. Hodnoty naměřených průměrných osvětleností v měřených místnostech podle bodu 1 porovnejte

Více

25 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ

25 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ 300 25 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ Teoretický důkaz existence elektromagnetického vlnění Vlastnosti elektromagnetických vln Elektromagnetické záření - radiometrie, světlo - fotometrie Významným druhem vlnění

Více

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Člověk a svět

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6) 9. Umělé osvětlení Umělé osvětlení vhodně doplňuje nebo cela nahrauje denní osvětlení v případě jeho nedostatku a tím přispívá ke lepšení rakové pohody člověka. Umělé osvětlení ale potřebuje droj energie,

Více

FYZIKA Světelné vlnění

FYZIKA Světelné vlnění Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Světelné

Více

SFA1. Denní osvětlení. Přednáška 4. Bošová- SFA1 Přednáška 4/1

SFA1. Denní osvětlení. Přednáška 4. Bošová- SFA1 Přednáška 4/1 SFA1 Denní osvětlení Přednáška 4 Bošová- SFA1 Přednáška 4/1 CÍL: Přístup světla rozptýleného v atmosféře do interiéru (denní světlo je nezávislé na světových stranách) Vytvoření zrakové pohody pro uživatele

Více

08 - Optika a Akustika

08 - Optika a Akustika 08 - Optika a Akustika Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Člověk je schopen vnímat vlnění o frekvenci 16 Hz až 20000 Hz (20kHz). Frekvenci nižší než

Více

16 Měření osvětlení Φ A

16 Měření osvětlení Φ A 16 Měření osvětlení 16.1 Zadání úlohy a) změřte osvětlenost v měřicích bodech, b) spočítejte průměrnou hladinu osvětlenosti, c) určete maximální a minimální osvětlenost a spočítejte rovnoměrnost osvětlení,

Více

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie Jaroslav Křivánek, MFF UK Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz Syntéza obrazu (Rendering) Vytvoř obrázek z matematického popisu scény. 2 Fotorealistická syntéza obrazu

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

Jsou všechny žárovky stejné?

Jsou všechny žárovky stejné? Jsou všechny žárovky stejné? VÍT BEDNÁŘ, VLADIMÍR VOCHOZKA, JIŘÍ TESAŘ, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice Abstrakt Článek se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám PAR16 MR16 B35 P45 R5 R63 A5 A A7 A8 A Ceny 7/ 213 cesta k úsporám SPOT Cesta k úsporám Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických produktů správně

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu

Více

( ) Φ(λ) = K(λ) Φ e (λ) = K m V(λ) Φ e (λ) = 683 V(λ) Φ e (λ) (lm; lm.w -1, -, W) (3-1)

( ) Φ(λ) = K(λ) Φ e (λ) = K m V(λ) Φ e (λ) = 683 V(λ) Φ e (λ) (lm; lm.w -1, -, W) (3-1) 3. ZÁKLADNÍ SVĚTELNĚ TECHNICKÉ VELIČINY A POJMY Vzhledem k tomu, že zrakový orgán člověka nemá schopnost vnímat souhrnné působení světla za určitou dobu, není pro vlastní vidění důležité celkové množství

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS). Mezinárodní soustava jednotek SI Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze základních jednotek,

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována.

Více

Záření absolutně černého tělesa

Záření absolutně černého tělesa Záření absolutně černého tělesa Teplotní záření Všechny látky libovolného skupenství vydávají elektromagnetické záření, které je způsobeno termickým pohybem jejich nabitých částic. Toto záření se nazývá

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Světlo a osvětlování. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Světlo a osvětlování. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Technická zařízení budov III Fakulta stavební Světlo a osvětlování Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební ZÁKLADNÍ VELIČINY

Více

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené

Více

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav Osvětlovací soustavy. Laboratorní cvičení 11 3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav 3.1.1 Měření odraznosti povrchů Cíl: Cílem laboratorní úlohy je porovnat spektrální a integrální odraznosti různých

Více

Radiometrie. Úvod do radiometrie. Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/ Detekce světla SLO/RCPTM 1 / 30

Radiometrie. Úvod do radiometrie. Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/ Detekce světla SLO/RCPTM 1 / 30 Detekce světla Úvod do radiometrie Ondřej Haderka Antonín Černoch Společná laboratoř optiky Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Geometrická optika. Energetické vlastnosti optického záření. zářivý tok (výkon záření) Φ e. spektrální hustota zářivého toku Φ Φ = e

Geometrická optika. Energetické vlastnosti optického záření. zářivý tok (výkon záření) Φ e. spektrální hustota zářivého toku Φ Φ = e Enrgticé vlastnosti opticého zářní popisují zářní z hlisa přnosu nrgi raiomtricé vličiny zářivý to (výon zářní) t W [W] zářivá nrgi W, trá proj za jnotu času nějaou plochou sptrální hustota zářivého tou

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Fotometrie, radiometrie a spektroskopie

Fotometrie, radiometrie a spektroskopie Fotometrie, radiometrie a spektroskopie Měření neelektrických veličin Ladislava Černá Poskytnuto pod licencí CC BY-NC-ND Česko 3.0 staženo ze stránek LDFS http://pasan.feld.cvut.cz Obsah ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ

Více

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

stavitel Grada Publishing

stavitel Grada Publishing stavitel Osvětlování světlovody Ing. Stanislav Darula, CSc. Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc. Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. Doc. Jiří Plch, CSc. Ing. Jitka Mohelníková, PhD. Ing. František Vajkay Grada Publishing

Více

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Elektromagnetické záření Nositelem informace v DPZ je EMZ elmag vlna zvláštní případ elmag pole,

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

fotometr / radiometr

fotometr / radiometr HD-232- obj. č. 763 fotometr / radiometr Přístroj měří intenzitu osvětlení, svítivost, PAR a ozáření (spektrální rozsahy VIS-NIR, UVA, UVB a UVC nebo měření efektivního účinku ozáření UV dle EN 6335-2-27).

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GRANTOVÉHO ÚKOLU VLIV SVĚTLA A ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ NA ARCHIVNÍ DOKUMENTY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GRANTOVÉHO ÚKOLU VLIV SVĚTLA A ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ NA ARCHIVNÍ DOKUMENTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA GRANTOVÉHO ÚKOLU VLIV SVĚTLA A ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ NA ARCHIVNÍ DOKUMENTY Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4 Chodovec Praha 2009 Vliv světla a UV záření na knižní, archivní, muzejní

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

B4M39RSO * Úvod do globálního osvětlení * Radiometrie * Světelné zdroje. Vlastimil Havran ČVUT v Praze

B4M39RSO * Úvod do globálního osvětlení * Radiometrie * Světelné zdroje. Vlastimil Havran ČVUT v Praze B4M39RSO * Úvod do globálního osvětlení * Radiometrie * Světelné zdroje Vlastimil Havran ČVUT v Praze Úvod do globálního osvětlení Počítačová grafika Mezioborová tematika Matematický popis světa Animace

Více

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNKY 1. Rovinný úhel α (rad) arcα a/r a'/l (pro malé, zorné, úhly) α a α a' a arcα / π α/36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω S/r (sr) steradián, Ω 4π 1 spat

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a vztahy sloužící pro jeho popis (např. svítivost, zářivost,

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Pořízení obrazu a jeho fyzikální základy

Pořízení obrazu a jeho fyzikální základy Pořízení obrazu a jeho fyzikální základy Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 166 36 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3 http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac,

Více

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

1 Měrové jednotky používané v geodézii

1 Měrové jednotky používané v geodézii 1 Měrové jednotky používané v geodézii Ke stanovení vzájemné polohy jednotlivých bodů zemského povrchu, je nutno měřit různé fyzikální veličiny. Jsou to zejména délky, úhly, plošné obsahy, čas, teplota,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz stavitel Osvětlování světlovody Ing. Stanislav Darula, CSc. Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc. Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. Doc. Jiří Plch, CSc. Ing.

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Měření odrazu světla

Měření odrazu světla Úloha č. 5 Měření odrazu světla Úkoly měření: 1. Proměřte velikost činitele odrazu světla pro různě barevné povrchy v areálu školy dvěma různými metodami. 2. Hodnoty naměřených průměrných činitelů odrazu

Více

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70. LED světelné zdroje. Ceny 01/ 2013. cesta k úsporám

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70. LED světelné zdroje. Ceny 01/ 2013. cesta k úsporám PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 Ceny 01/ 2013 světelné zdroje cesta k úsporám SPOT Cesta k úsporám Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických

Více

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70. Ceny 01/ 2013. cesta k úsporám

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70. Ceny 01/ 2013. cesta k úsporám PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 Ceny 01/ 2013 cesta k úsporám SPOT Cesta k úsporám Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických produktů správně

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření. KVANTOVÁ FYZIKA 1. Záření tělesa Částice (molekuly, ionty) pevných a kapalných látek, které jsou zahřáté na určitou teplotu, kmitají kolem rovnovážných poloh. Při tomto pohybu kolem nich vzniká proměnné

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření

Více

Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel

Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel Bakalářská práce Lukáš Holubec Vedoucí bakalářské

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

5.1 Měření barevných souřadnic světla pomocí Donaldsonova kolorimetru

5.1 Měření barevných souřadnic světla pomocí Donaldsonova kolorimetru Měření barevných souřadnic světla pomocí Donaldsonova kolorimetru 25 5 LABORATORNÍ ÚLOHY ZE SVĚTELNÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY 5.1 Měření barevných souřadnic světla pomocí Donaldsonova kolorimetru 5.1.1 Úvod

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ DEPARTMENT

Více

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, Vyhl. č. 264/2000 Sb., stránka 1 z 7 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Ministerstvo

Více

stavitel Grada Publishing

stavitel Grada Publishing stavitel Osvětlování světlovody Ing. Stanislav Darula, CSc. Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc. Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. Doc. Jiří Plch, CSc. Ing. Jitka Mohelníková, PhD. Ing. František Vajkay Grada Publishing

Více

Barvy. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Barvy. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Kde se berou barvy? Co je barva Světlo jako elmg. záření nemá barvu. Jednou z vlastností světla je tzv. spektrální rozdělení (Spectral Power Distribution,

Více

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek LED žárovky Nejmodernějším zdrojem světla jsou v současnosti LED diodové žárovky. LED diodové žárovky jsou nejen velmi úsporným zdrojem světla, ale je možné je vyrobit v nejrůznějších variantách, jak z

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B 902 http://k154.fsv.cvut.cz/~linkova linkova@fsv.cvut.cz 1 Metrologie definice z TNI 01 0115: věda zabývající se měřením

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma Barevné modely, práce s barvou Martin Klíma Proč je barva důležitá Důležitý vizuální atribut Různá zařízení, aplikace, média Monitor Tiskárna Video Televize Světlo a barvy Elektromagnetické vlnění Viditelná

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více