Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno Jablůnka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od Zpracoval Schválil Datum Jméno Bc.Hana Širotová Mgr. Michaela Pavlůsková Podpis 1

2 1. Úvod Přijetí a ubytování Klíčový pracovník, individuální plánování Stravování Hygiena Úschova cenných věcí Zdravotní a ošetřovatelská péče Odpovědnost za škodu Doba klidu v Domově Pobyt mimo areál Domov v průběhu 1 dne Přechodný pobyt uživatelů mimo Domov Návštěvy Denní program Komunita Aktivizační činnost a podpora, kulturní život Úhrada za služby a výplata důchodu Dohody s uživateli Poštovní zásilky a telefonování Podněty a stížnosti Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytování sociální služby Závěrečná ustanovení

3 1. Úvod 1. Domov se zvláštním režimem Pržno (dále jen Domov) je organizační jednotkou příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, zřizované Zlínským krajem, který poskytuje sociální pobytovou službu nepřetržitě po celý rok. Je Domovem se zvláštním režimem dle 50 zákona č.108/2006 Sb. Režim v Domově je přizpůsoben specifickým potřebám uživatelů. 2. Domácí řád je závazný pro zaměstnance, uživatele a osoby, které se pohybují v areálu Domova, upravuje pravidla a zásady klidného a spokojeného života uživatelů DZR Pržno. 2. Přijetí a ubytování 1. Přijetí uživatele do Domova je možné na základě podané žádosti a podepsané Smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva). Ve Smlouvě je dohodnut způsob poskytování sociální služby. 2. Uživatelé v Domově se zvláštním režimem jsou ještě před podepsáním smlouvy o přijetí seznámeni s tím, že tento Domov má zvláštní režim, který je přizpůsoben zdravotnímu, duševnímu a mentálnímu stavu uživatele a který je odlišný od režimu Domova pro seniory. 3. Uživatele, který přichází do zařízení, se ujímá předem určený pracovník, který se od tohoto dne stává průvodcem uživatele po dobu adaptace (viz. Vnitřní předpis Adaptace uživatele na nové prostředí ). 4. Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje v pokoji, který mu byl přidělen odpovědným zaměstnancem Domova na základě předchozí dohody. Již při jednání o službě je uživatel seznámen s Domácím řádem a podmínkami poskytované služby v Domově. 5. Věci, které si s sebou uživatel přinesl do Domova i věci, které mu byly Domovem přiděleny, jsou po dohodě s uživatelem označené přístrojem na značení prádla jméno a značka Pž (ne viditelně). 6. V Domově nepřechováváme nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie, věci hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor, věci v nadměrném množství, nedržíme a nevyrábíme narkotika a jiné omamné látky, nedonášíme a nepřechováváme nebo nenabízíme alkohol. 7. Soukromé elektrospotřebiče podléhají pravidelným revizím na vlastní náklady uživatele. Doklad je uložen u vedoucí domova. Revizi a její provedení zajistí Domov periodicky, dle platné legislativy, po celou dobu užívání spotřebiče. 8. Uživatelé nemanipulují s otevřeným ohněm na pokojích ani ve společenských prostorách bez přítomnosti pracovníka. 9. K výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní drobné předměty (obrazy, textilie, sošky). Po vzájemné dohodě je možné mít na pokojích vlastní televizi, rádio, drobný nábytek. Za přihlášení a platby televizních poplatků a poplatků za rádio odpovídá uživatel nebo jeho opatrovník. Uživatelé mají právo mít uzamykatelné skříňky a povinností Domova je toto zajistit. 10. Kouření na pokojích není dovoleno, kouřit lze pouze ve vyhrazených prostorech kuřárna budovy A, zahrada. 11. Uživatel může být přestěhován na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem, a to na přání uživatele nebo z vážných důvodů po domluvě s uživatelem (např. zhoršení zdravotního stavu, na doporučení lékaře, v případě závažných neshod mezi spolubydlícími, atd.). Není možno uživatele přestěhovat, pokud se nachází mimo 3

4 zařízení (nemocnice, dovolenka). Při stěhování z důvodu rekonstrukce zařízení, havárie apod. je postupováno dle Směrnice o stěhování uživatelů. 3. Klíčový pracovník, individuální plánování 1. Individuální plán uživatele je písemný souhrn osobních cílů uživatele vycházející z jeho přání a potřeb, který pomáhá předcházet rizikům, usnadňuje kontrolu kvality a efektivity služeb a předcházet nahodilostem v poskytování služby, což může snižovat její kvalitu. - je sestavován na základě cíle stanoveného ve Smlouvě, - probíhá vždy s uživatelem, popřípadě s dalšími osobami, - směřuje k naplnění osobního cíle uživatele, - je to systematický a cyklicky se opakující proces osobní cíl individuální plán poskytování služby vyhodnocení naplnění osobního cíle nový cíl. Osobní cíl uživatele čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout. 2. Každý klient v zařízení má svého klíčového pracovníka, který klientovi pomáhá v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování.. 3. Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu pobytu klienta v zařízení, zajímá se o osobní potřeby, přání a cíle klienta a pomáhá sestavovat a realizovat individuální plán a plán péče. 4. Zařízení usiluje o individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho přání a potřeby, podporuje klienty ve využívání návazných služeb a udržení kontaktu s přirozeným prostředím 4. Stravování 1. Domov poskytuje celodenní stravování, rozsah odebírané stravy je stanoven ve Smlouvě. Uživatel má právo odmítnout dietní stravu doporučenou lékařem a odebírat stravu normální. Vůle uživatele je respektována na základě jeho písemné žádosti (vyjádření uživatele o odmítnutí stravy). 2. V Domově není možnost výběru ze dvou jídel. 3. Strava se podává denně podle časového rozvrhu: Snídaně 07,30 08,30 Svačina Oběd 11,30 12,30 Svačinka 14, Večeře 18,00 19,00 II. večeře 20,00 20,30 4. Strava je podávána v potřebné úpravě a s potřebným rozsahem dopomoci, asistence nebo úplného provedení těchto činností. Uživatelům se strava podává pětkrát denně, diabetikům šestkrát, podle platného dietního systému. 5. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí stravu celou nebo mletou. 6. Stravování probíhá na základě předem stanoveného jídelníčku, který je zveřejněn na nástěnce v jídelně a na nástěnkách jednotlivých oddělení. Uživatelé upoutání na lůžku jsou seznamování s jídelníčkem přímo na pokoji službu konajícím personálem. 4

5 7. Uživatelé se stravují ve společné jídelně, jejíž kapacita je malá, proto se stravují na 2 směny, dle harmonogramu. V jídelně se stravují i uživatelé, kteří jsou částečně imobilní a mají zájem o společné stravování, jsou zde dopravováni i imobilní uživatelé na invalidním vozíku, kteří jsou schopni stravovat se u stolu. 8. Pokud uživatel neodebere stravu v určenou hodinu, má možnost stravu odebrat později, po dohodě se službu konajícím personálem a v souladu s hygienickými předpisy. 9. Odhlašování a vrácení úhrady se řídí Směrnicí Vrácení úhrady za pobyt. 10. Pitný režim je v zařízení dodržován - v jídelně jsou nerezové termosy s výpustí, v kterých je čaj, jak sladký, tak čaj pro diabetiky. Termosy jsou označeny. V letních měsících jsou místo čaje k dispozici ochucené studené nápoje. Termosy s výpustí jsou také na oddělení, uživatelé mají konvice, do kterých mají možnost si tekutiny nalít. 11. V Domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy je zástupce z řad uživatelů, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí kuchařka, zásobovač a nutriční terapeut. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatelé Domova a na úroveň jejich stravování, jsou zde zohledněna přání uživatelů. Ve věci stravování se uživatelé obracejí především na tuto komisi. 5. Hygiena 1. Je v zájmu každého uživatele dodržovat zásady osobní hygieny. 2. Uživatelé se koupou dle svých individuálních potřeb minimálně 1x týdně a v době, která jim vyhovuje. V případě, že potřebují uživatelé při osobní hygieně pomoc druhé osoby, je jim tato pomoc zajištěna z řad personálu. 3. V případě, kdy uživatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti (např. shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňující zápach ze skříně nebo osobních věcí apod.) je personálem na toto upozorněn. Pokud nedojde k nápravě je povinen umožnit personálu oddělení provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). 4. Použité prádlo se ukládá na k tomu určených místech odkud se jednou týdně odváží do prádelny. 5. Praní a žehlení zajišťuje domov v centrální prádelně v Domově pro seniory Podlesí. Čisté prádlo je předáváno uživatelům po vyprání a vyžehlení a to každý čtvrtek. 6. Běžný denní úklid pokoje si zajišťuje uživatel dle individuální dohody za případné asistence personálu. Vše vychází z individuálního plánu uživatele. 7. Úklid skříní, stolků, osobních předmětů je prováděn personálem u uživatelů, kteří si toto nejsou schopni obstarat sami a to pouze s výslovným souhlasem uživatele a v jeho přítomnosti. 8. Uživatel je povinen umožnit zaměstnanci za přítomnosti svědka a v jeho přítomnosti ověření dodržování pořádku v osobních věcech, skříních a nočních stolcích apod. a to po předchozím oznámení. 6. Úschova cenných věcí 1. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v Domově se může uživatel (zákonný zástupce) dohodnout na převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí do úschovy Domova. 5

6 2. Bez souhlasu uživatele nebo jeho zákonného zástupce nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat, ani jim nebudou sdělovány informace o stavu účtu uživatele. 3. V nepřítomnosti uživatele nesmí ani jeho nejbližší příbuzní, provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi. 4. Hrozí-li nebezpečí zničení, ztráty nebo vzniku škody věcí, které má uživatel u sebe, pracovník v přímé péči, který vykonává službu, zabezpečí tyto věci se souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce. 5. Pokud o to uživatel požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen v pracovně sester. Uživateli je na jeho žádost kdykoliv OP nebo průkaz zdravotní pojišťovny předán. 6. Při úmrtí uživatele se depozita uzavřou. Deponovaná částka je spolu s majetkem zemřelého oznámena příslušnému notáři k pozůstalostnímu řízení. Majetek zemřelého může být vydán pozůstalým jen po ukončení dědického řízení tj. oznámení, že usnesení o ukončení dědického řízení nabylo právní moci. 7. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Do Domova dochází 3x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr. Péče dalších odborných lékařů je zajišťována na základě doporučení praktického lékaře. Návštěvy lékaře zprostředkovává uživatelům dle jejich potřeb personál. 2. Potřebná ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými sestrami Domova dle indikace lékaře. Jedná se zejména o podávání léčiv, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, převazy ran, péči o permanentní katétry či jiné invazivní vstupy a další dle seznamu výkonů s bodovými hodnotami a smluv se zdravotními pojišťovnami. 3. Úkony péče zajišťují pracovníci v sociálních službách. 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí uživatel, popř. zaměstnanec službu konající zdravotní sestře, která informuje lékaře. V době její nepřítomnosti je dle závažnosti úrazu kontaktována zdravotnická záchranná služba. 5. Očkování personálu a uživatelů je prováděno v souladu s platnou legislativou. Evidence provedených očkování je vedena u vedoucí zdravotního úseku. 8. Odpovědnost za škodu 1. Odpovědnost za škodu se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, je povinen předcházet hrozícím škodám a upozornit zaměstnance na vzniklou škodu. 2. Doporučuje se uživatelům ve vlastním zájmu chránit svůj majetek uzamčením skříně nebo nočního stolku s osobními věcmi. Skříně a noční stolky nesmí být otevírány bez souhlasu a v nepřítomnosti uživatele. 3. Pokud uživatel vědomě poškozuje majetek domova, uhradí náklady na opravu v plné výši, v případě spáchání trestného činu, bude přivolána policie. 6

7 4. Pokud uživatel kouřením mimo vyhrazená místa znečistí malbu, uhradí vymalování místnosti. 5. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, se řídí Občanským zákoníkem. 9. Doba klidu v Domově 1. Doba nočního klidu je v Domově stanovena od 22:00 6:00 hod. 2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé, kteří si to zásadně nepřejí rušeni. Výjimku tvoří nutné ošetřovatelské úkony (léky, ošetření). 3. Televizi a rozhlasový přijímač může v době nočního klidu poslouchat uživatel za předpokladu, že se dohodne na hlasitosti přijímače se svými spolubydlícími nebo použije sluchátka. 10. Pobyt mimo areál Domov v průběhu 1 dne 1. Domov je tvořen komplexem tří budov a oplocenou zahradou. Hlavní vchod je uzamčen, ale nikoliv z důvodu omezení pohybu uživatelů, pouze z důvodu bezpečnostních. Uživatel může na požádání odejít. Požádat může službu konající personál na oddělení A a B. Hlavní vchod je vybaven kamerou a lze automaticky otevřít přímo z pracovny sester. Pohyb uživatelů po budově zařízení a zahradě není nijak omezen. 2. Uživatelé mohou vycházet a pobývat mimo areál Domova. Nikdo, ani zákonný zástupce nemůže omezovat uživatele ve volném pohybu. Pokud jsou pochybnosti o jeho zdravotním stavu a schopnosti samostatně se pohybovat postupuje se individuálně dle individuálního plánu. 3. V zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí včasné lékařské pomoci je doporučeno nahlásit službu konajícímu personálu, že areál opouští, popř. kam jde a kdy se vrátí. 4. Podmínkou Domova je, aby uživatel pokud se zdrží po 22 hodině mimo zařízení, toto nahlásil službu konajícímu personálu. V opačném případě je povinnosti službu konajícího personálu, nahlásit nepřítomnost uživatele Policii ČR (podrobnější postup VP 21/07 Nouzové a havarijní situace). V případě opuštění zařízení uživatelem, který není zjevně orientován nebo je v psychické atace, hlásí toto opuštění službu konající personál Policii ČR ihned. 5. Vycházky může pouze ze zdravotních důvodů nedoporučit lékař, v jeho nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku a to jenom v tom případě, jsou-li oprávněné obavy o zdraví nebo život uživatele. 6. Je-li uživatel opilý, nebo zjevně není orientován (psychické poruchy) může nedoporučit vycházku i službu konající personál. O tomto učiní zápis Hlášení o mimořádné události. Personál se v krizových situacích obrací na Policii ČR nebo záchrannou službu. 7. V případě, že z důvodu zdravotního stavu by opuštění zařízení mohlo uživatele ohrozit (zabloudění apod.) jsou vycházky uskutečňovány pouze za doprovodu personálu. 8. V případě karantény nařízené hygienickou službou (Hygienicko epidemiologický režim je schválen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín a je uloženo u vedoucího zařízení) se zakazují vycházky uživatelům mimo 7

8 Domov. Hygienické opatření se vztahuje i na návštěvy (zákaz návštěv) a je vždy pouze dočasné. 9. Uživatelé se na výzvu službu konajícího personálu podrobují dechové zkoušce. 11. Přechodný pobyt uživatelů mimo Domov 1. V případě přání uživatele, jeho zákonného zástupce nebo osob blízkých může uživatel pobývat mimo Domov za předpokladu, že je to jeho svobodná vůle. 2. Z důvodu vrácení úhrady se doporučuje předem oznámit pobyt mimo Domov. Za předem oznámený pobyt mimo Domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejpozději do 7.30 hod v pracovní den před dnem odchodu a to vedoucí zdravotního úseku, jejímu zástupci nebo účetní. 3. O přechodném pobytu mimo Domov u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, který trvá déle než 1 den, informuje sociální pracovnice zákonného zástupce a vyžádá si jeho souhlas. 4. Bude-li uživatel pobývat převážnou část roku mimo Domov bez udání závažných důvodů (tj. více jak 6 měsíců kalendářního roku), smí poskytovatel vypovědět Smlouvu. 12. Návštěvy 1. Návštěvy v Domově se řídí Návštěvním řádem, který je umístěn ihned při vstupu do zařízení. Je zde i kniha návštěv, kde se mohou návštěvy zapisovat. 2. Domov je veřejnosti otevřený a návštěvy mohou uživatelé přijímat v místnostech a prostorách Domova denně od 9.00 do hod, mimo tuto dobu po dohodě s pracovníkem v přímé péči na směně. 3. V Domově je návštěvní místnost, která slouží k přijímání návštěv. Na pokoji mohou uživatelé přijímat návštěvy jen tehdy, pokud s tím souhlasí spolubydlící nebo pokud jsou na jednolůžkovém pokoji. 13. Denní program Denní program je orientační a je možno jej přizpůsobit konkrétním podmínkám a individuálním potřebám a přáním uživatelů. 14. Komunita 1. Komunita je nedílnou součástí denního režimu. Koná se každý všední den ráno, vždy po snídani každé skupiny. 2. Komunity se denně účastní pracovníci přímé péče na směně. 3. Do ranní komunity patří: - aktuality z domova i ze světa - hodnocení k průběhu předešlého dne 8

9 - vznášení podnětů, týkajících se chodu zařízení, stížností a návrhů na změny, - podněty ošetřujícího personálu, - řešení konfliktů mezi uživateli, - seznamování s aktivitami daného dne, - informace o plánovaných aktivitách, - seznamování s aktuálními změnami týkající se uživatelů (změny v chodu zařízení, legislativě, standardy kvality, změny v důchodech, úhradách apod.). Důležité informace z komunit se zaznamenávají do komunitní knihy (stížnosti, podněty, informace ze strany personálu apod.) 15. Aktivizační činnost a podpora, kulturní život 1. Při organizování aktivizační činnosti jsou respektovány zásady dobrovolnosti. 2. Uživatelé jsou motivováni k co nejmenší závislosti na službě, jsou podporováni v sebe obslužných činnostech, které se týkají běžného života, je přihlíženo k individuálním potřebám každého uživatele. 3. Domov zajišťuje kulturní a zájmovou činnost. Jako součást sociální terapie jsou pořádány zájezdy, poznávací výlety, kulturní akce v Domově, návštěvy kulturních akcí mimo Domov. Účast na společenských akcích, které jsou organizovány zaměstnanci Domova, je dobrovolná. 16. Úhrada za služby a výplata důchodu 1. Úhrada za ubytování, stravu a za služby péče je cenou za poskytnutou sociální službu na základě uzavřené Smlouvy. Nad rámec uvedených základních činností jsou poskytovány uživateli fakultativní služby podle jeho potřeb. Rozsah péče je v souladu s individuálním plánem uživatele dle dokumentace. Výčet a ceny určuje aktuální Ceník služby, který je vyvěšen v prostorách Domova. Fakultativní služby si hradí uživatel sám z vlastních příjmů po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Tyto služby nemohou být hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. 2. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud by po zaplacení úhrady za pobyt zůstalo uživateli méně než 15%, je povinen sdělit výši měsíčného příjmu a úhrada bude upravena. 3. Uživatel (příp. jeho opatrovník nebo zákonný zástupce) může platit hotově, nebo úhradou z účtu. 4. V případě, že uživatel platí úhradu tak, že zařízení převezme celý důchod uživatele tzv. Hromadným seznamem od České správy sociálního zabezpečení v Praze, zařízení si ponechá stanovenou úhradu za pobyt a zůstatek důchodu převezme uživatel proti podpisu, pokud není stanoveno jinak. 5. Pro důchody vyplácené hromadným seznamem je výplatní termín každého 15. dne v měsíci. 6. Není-li uživatel způsobilý k právním úkonům nebo je jeho způsobilost omezena v nakládání s finančními prostředky, řídí se postup odpovědné osoby podle písemného vyjádření soudem určeného opatrovníka. 9

10 17. Dohody s uživateli S uživateli se sepisují dohody. Dohoda je písemný dokument stvrzující ústní domluvu mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem, popřípadě sociálním pracovníkem. Dohody se týkají všeho, co by mohlo být bráno jako rozhodování za uživatele, nebo kde by nebyla zohledněna vůle uživatele, popřípadě by mohlo dojít k porušení práv uživatele. Dohoda jako nástroj sociální práce by měla být sepsána vždy ve prospěch uživatele. Sepisují se dohody např. o úschově a výdeji cigaret, kávy, dohoda o hospodaření s finančními prostředky, dohoda o doporučeném pobytu v Domově apod, 18. Poštovní zásilky a telefonování 1. Poštovní zásilky včetně peněžních a balíky předává doručovatelka do kanceláře sociální pracovnice a pokladní, které je neprodleně ještě týž den uživatelům předají. 2. Doporučené zásilky, balíky a dopisy s doručenkou se zaevidují do knihy došlé pošty a proti podpisu jsou vydány adresátovi. Není li uživatel schopen převzetí zásilky podepsat, učiní tak za něho svědek. Vzhledem ke zdravotnímu stavu adresáta může sociální pracovnice nabídnout přečtení dopisu a pomoc při vyřizování např. úředních záležitostí. 3. Obyčejné listovní zásilky se do knihy pošty nezapisují. 4. Uživatelé mohou telefonovat po domluvě se sociální pracovnicí v její kanceláři z internetového telefonu nebo z jednotlivých ošetřoven z mobilního telefonu. Sociální pracovnice dbá o co největší soukromí při telefonování uživatele. Cena jednotlivých hovorů je uvedena v Ceníku (fakultativních) služeb. 19. Podněty a stížnosti 1. Pravidla pro podávání podnětů a stížností jsou řešeny příslušným vnitřním předpisem (Směrnice přijímání a vyřizování stížností), který je k dispozici v písemné i elektronické podobě. 2. Podněty a stížnosti uživatelů, opatrovníků nebo příbuzných na kvalitu, způsob poskytování sociálních služeb nebo na jednání zaměstnanců Domova mohou být předneseny v libovolné formě, kterémukoliv ze zaměstnanců. Odpovědným zpracovatelem podnětů a stížnosti je vedoucí Domova. 3. V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti se osoba může obrátit na nadřízený orgán nebo nezávislou instituci, která se zabývá sledováním dodržování lidských práv, s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresy a telefonní čísla na tyto instituce jsou k dispozici v příslušné Směrnici a u schránek na podněty a stížnosti. 10

11 20. Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytování sociální služby. Jestliže uživatel porušuje pravidla společného soužití nebo ujednání ve Smlouvě nebo se chová nepřístojně ke svým spolubydlícím a jiným osobám budou učiněny tyto kroky: 1. Pohovor uživatele s klíčovým pracovníkem a upozornění na možné důsledky takového jednání - písemný záznam. 2. Pohovor uživatele se sociálním pracovníkem s písemným záznamem 3. Písemné napomenutí uživateli. 4. V případě, že po obdržení písemného domluvy dojde k následnému hrubému a opakovanému porušování Domácího řádu je předáno uživateli 1. upozornění o možném vypovězení Smlouvy. Pokud uživatel nadále porušuje Domácí řád a nedojde k nápravě, je mu dáno 2. upozornění o možném vypovězení Smlouvy. Pokud ani po obdržení 2. upozornění nedojde k nápravě, může být s uživatelem ukončena tato Smlouva výpovědí ze strany poskytovatele. Mezi 1. a 2. upozorněním je nutné s uživatelem individuálně pracovat. 5. Udělené písemné domluvy a upozornění mají platnost po dobu 12 měsíců od udělení. Jednotlivé případy lze řešit individuálně dle závažnosti. 6. Za hrubé porušení pořádku uživatelem je považováno (viz Vnitřní předpis o hrubém porušení pořádku obyvatel Domova se zvláštním režimem Pržno ): Úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl uživatel poskytovatelem k platbě vyzván. Odmítnutí podpisu dodatku Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za základní sociální služby do výše stanovené obecně závaznými platnými předpisy upravujícími tyto služby Opakované kouření na pokoji a mimo vyhrazené prostory. Opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v opilosti. Opakovaná přítomnost uživatele v areálu Domova pod vlivem alkoholu, drog spojené s porušováním kolektivního soužití. Opakované donášení alkoholu a jiných drog do zařízení uživatelem. Opakované užívání alkoholu a jiných drog v areálu Domova. Podporování ostatních uživatelů v užívání návykových látek alkoholu, drog. Odmítnutí orientační dechové zkoušky uživatelem. Pobyt mimo zařízení delší než 6 měsíců v roce bez udání závažných důvodů Opakovaný nenahlášený příchod po 22. hodině. Diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnosti vůči spoluobyvatelům, zaměstnancům, či návštěvníkům Domova. Fyzické napadání uživatelů, zaměstnanců, osob v Domově a zvířat. Nežádoucí sexuální chování a sexuální obtěžování uživatele vůči jinému uživateli nebo vůči pracovníkovi. Vpuštění cizí osoby do objektu Domova za účelem jejího přespání zde. Spáchání přestupku nebo trestného činu v Domově nebo v souvislosti s pobytem v Domově. Opakované nerespektování Domácího řádu. 11

12 Za opakované porušení se považuje jednání, které se opakuje buď: 2x ve třech po sobě jdoucích měsících nebo 3x v roce. 21. Závěrečná ustanovení 1. Ruší se Domácí řád platný od Uživatel při přijmu svým podpisem stvrzuje, že s Domácím řádem byl seznámen, Domácí řád je s uživateli projednáván na komunitě. 3. Domácí řád je k dispozici v papírové podobě u vedoucí sociálního úseku, elektronicky je Domácí řád uložen na serveru-veřejná, ve složce Vnitřní předpisy a standardy, ve složce Řády 12

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Obsah Domácího řádu DOZP Zašová

Obsah Domácího řádu DOZP Zašová Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Domácí řád Počet stran: 11 Účinnost od 1. 4.

Více

Přezkoumání: Mgr. M. Stejskalová manažerka kvality Účinnost: 1. 11. 2014. Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01

Přezkoumání: Mgr. M. Stejskalová manažerka kvality Účinnost: 1. 11. 2014. Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01 DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: Domácí řád účinný od 1. 2. 2010 Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Podlesí Podlesí 342 756 24 Bystřička Zpracování: Bc. Renata Žlebková Jarmila Hlavicová Bc.

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Obsah. Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Julia Fučíka Rožnov pod Radhoštěm. Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis

DOMÁCÍ ŘÁD. Obsah. Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Julia Fučíka Rožnov pod Radhoštěm. Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: Domácí řád účinný od 1. 4. 2013 Vnitřní předpis o hrubém a zvlášť hrubém porušení pořádku uživatelů Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm účinný od 1. 4. 2013 Proces Jméno a příjmení

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Nahrazuje: Domácí řád ze dne Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis

Nahrazuje: Domácí řád ze dne Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: Domácí řád ze dne 1. 8. 2015 Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Žerotínova 1568 757 01 Valašské Meziříčí Zpracování: Jarmila Hlavicová

Více

Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01. Vážení uživatelé, vážení přátelé a příbuzní uživatelů, vážení příchozí,

Schválení: Marta Bártková vedoucí zařízení Verze: 01. Vážení uživatelé, vážení přátelé a příbuzní uživatelů, vážení příchozí, DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: Domácí řád ze dne 1. 8. 2015 Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem Žerotínova 1568 757 01 Valašské Meziříčí Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Zpracování: Jarmila

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby Podmínky pro službu. Část 1. Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele služby (dále jen uživatel

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Nahrazuje: 1. verzi Domácího řádu účinnou od 2. 10. 2014 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Julia Fučíka 1605

Nahrazuje: 1. verzi Domácího řádu účinnou od 2. 10. 2014 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Julia Fučíka 1605 DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: 1. verzi Domácího řádu účinnou od 2. 10. 2014 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Julia Fučíka 1605 Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracování:

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje smysluplné aktivní prožití života.

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

sociální pracovnice sociální pracovnice Schválení: Ing. M. Hlatký vedoucí zařízení Verze: 01

sociální pracovnice sociální pracovnice Schválení: Ing. M. Hlatký vedoucí zařízení Verze: 01 DOMÁCÍ ŘÁD Nahrazuje: Domácí řád účinný od 1. 1. 2010. Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu 308 75605 Karolinka Zpracování: Bc. K. Pavlíčková Bc. J. Bařáková sociální

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: Zpracovala: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Bc. Kotábová Lenka, vedoucí úseku sociálních služeb Michálková

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova.

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Domácí řád Strana 1 z 12 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr., Bc. Božena Fáberová

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více