Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno Jablůnka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od Zpracoval Schválil Datum Jméno Bc.Hana Širotová Mgr. Michaela Pavlůsková Podpis 1

2 1. Úvod Přijetí a ubytování Klíčový pracovník, individuální plánování Stravování Hygiena Úschova cenných věcí Zdravotní a ošetřovatelská péče Odpovědnost za škodu Doba klidu v Domově Pobyt mimo areál Domov v průběhu 1 dne Přechodný pobyt uživatelů mimo Domov Návštěvy Denní program Komunita Aktivizační činnost a podpora, kulturní život Úhrada za služby a výplata důchodu Dohody s uživateli Poštovní zásilky a telefonování Podněty a stížnosti Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytování sociální služby Závěrečná ustanovení

3 1. Úvod 1. Domov se zvláštním režimem Pržno (dále jen Domov) je organizační jednotkou příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, zřizované Zlínským krajem, který poskytuje sociální pobytovou službu nepřetržitě po celý rok. Je Domovem se zvláštním režimem dle 50 zákona č.108/2006 Sb. Režim v Domově je přizpůsoben specifickým potřebám uživatelů. 2. Domácí řád je závazný pro zaměstnance, uživatele a osoby, které se pohybují v areálu Domova, upravuje pravidla a zásady klidného a spokojeného života uživatelů DZR Pržno. 2. Přijetí a ubytování 1. Přijetí uživatele do Domova je možné na základě podané žádosti a podepsané Smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva). Ve Smlouvě je dohodnut způsob poskytování sociální služby. 2. Uživatelé v Domově se zvláštním režimem jsou ještě před podepsáním smlouvy o přijetí seznámeni s tím, že tento Domov má zvláštní režim, který je přizpůsoben zdravotnímu, duševnímu a mentálnímu stavu uživatele a který je odlišný od režimu Domova pro seniory. 3. Uživatele, který přichází do zařízení, se ujímá předem určený pracovník, který se od tohoto dne stává průvodcem uživatele po dobu adaptace (viz. Vnitřní předpis Adaptace uživatele na nové prostředí ). 4. Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje v pokoji, který mu byl přidělen odpovědným zaměstnancem Domova na základě předchozí dohody. Již při jednání o službě je uživatel seznámen s Domácím řádem a podmínkami poskytované služby v Domově. 5. Věci, které si s sebou uživatel přinesl do Domova i věci, které mu byly Domovem přiděleny, jsou po dohodě s uživatelem označené přístrojem na značení prádla jméno a značka Pž (ne viditelně). 6. V Domově nepřechováváme nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie, věci hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor, věci v nadměrném množství, nedržíme a nevyrábíme narkotika a jiné omamné látky, nedonášíme a nepřechováváme nebo nenabízíme alkohol. 7. Soukromé elektrospotřebiče podléhají pravidelným revizím na vlastní náklady uživatele. Doklad je uložen u vedoucí domova. Revizi a její provedení zajistí Domov periodicky, dle platné legislativy, po celou dobu užívání spotřebiče. 8. Uživatelé nemanipulují s otevřeným ohněm na pokojích ani ve společenských prostorách bez přítomnosti pracovníka. 9. K výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní drobné předměty (obrazy, textilie, sošky). Po vzájemné dohodě je možné mít na pokojích vlastní televizi, rádio, drobný nábytek. Za přihlášení a platby televizních poplatků a poplatků za rádio odpovídá uživatel nebo jeho opatrovník. Uživatelé mají právo mít uzamykatelné skříňky a povinností Domova je toto zajistit. 10. Kouření na pokojích není dovoleno, kouřit lze pouze ve vyhrazených prostorech kuřárna budovy A, zahrada. 11. Uživatel může být přestěhován na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem, a to na přání uživatele nebo z vážných důvodů po domluvě s uživatelem (např. zhoršení zdravotního stavu, na doporučení lékaře, v případě závažných neshod mezi spolubydlícími, atd.). Není možno uživatele přestěhovat, pokud se nachází mimo 3

4 zařízení (nemocnice, dovolenka). Při stěhování z důvodu rekonstrukce zařízení, havárie apod. je postupováno dle Směrnice o stěhování uživatelů. 3. Klíčový pracovník, individuální plánování 1. Individuální plán uživatele je písemný souhrn osobních cílů uživatele vycházející z jeho přání a potřeb, který pomáhá předcházet rizikům, usnadňuje kontrolu kvality a efektivity služeb a předcházet nahodilostem v poskytování služby, což může snižovat její kvalitu. - je sestavován na základě cíle stanoveného ve Smlouvě, - probíhá vždy s uživatelem, popřípadě s dalšími osobami, - směřuje k naplnění osobního cíle uživatele, - je to systematický a cyklicky se opakující proces osobní cíl individuální plán poskytování služby vyhodnocení naplnění osobního cíle nový cíl. Osobní cíl uživatele čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout. 2. Každý klient v zařízení má svého klíčového pracovníka, který klientovi pomáhá v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování.. 3. Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu pobytu klienta v zařízení, zajímá se o osobní potřeby, přání a cíle klienta a pomáhá sestavovat a realizovat individuální plán a plán péče. 4. Zařízení usiluje o individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho přání a potřeby, podporuje klienty ve využívání návazných služeb a udržení kontaktu s přirozeným prostředím 4. Stravování 1. Domov poskytuje celodenní stravování, rozsah odebírané stravy je stanoven ve Smlouvě. Uživatel má právo odmítnout dietní stravu doporučenou lékařem a odebírat stravu normální. Vůle uživatele je respektována na základě jeho písemné žádosti (vyjádření uživatele o odmítnutí stravy). 2. V Domově není možnost výběru ze dvou jídel. 3. Strava se podává denně podle časového rozvrhu: Snídaně 07,30 08,30 Svačina Oběd 11,30 12,30 Svačinka 14, Večeře 18,00 19,00 II. večeře 20,00 20,30 4. Strava je podávána v potřebné úpravě a s potřebným rozsahem dopomoci, asistence nebo úplného provedení těchto činností. Uživatelům se strava podává pětkrát denně, diabetikům šestkrát, podle platného dietního systému. 5. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí stravu celou nebo mletou. 6. Stravování probíhá na základě předem stanoveného jídelníčku, který je zveřejněn na nástěnce v jídelně a na nástěnkách jednotlivých oddělení. Uživatelé upoutání na lůžku jsou seznamování s jídelníčkem přímo na pokoji službu konajícím personálem. 4

5 7. Uživatelé se stravují ve společné jídelně, jejíž kapacita je malá, proto se stravují na 2 směny, dle harmonogramu. V jídelně se stravují i uživatelé, kteří jsou částečně imobilní a mají zájem o společné stravování, jsou zde dopravováni i imobilní uživatelé na invalidním vozíku, kteří jsou schopni stravovat se u stolu. 8. Pokud uživatel neodebere stravu v určenou hodinu, má možnost stravu odebrat později, po dohodě se službu konajícím personálem a v souladu s hygienickými předpisy. 9. Odhlašování a vrácení úhrady se řídí Směrnicí Vrácení úhrady za pobyt. 10. Pitný režim je v zařízení dodržován - v jídelně jsou nerezové termosy s výpustí, v kterých je čaj, jak sladký, tak čaj pro diabetiky. Termosy jsou označeny. V letních měsících jsou místo čaje k dispozici ochucené studené nápoje. Termosy s výpustí jsou také na oddělení, uživatelé mají konvice, do kterých mají možnost si tekutiny nalít. 11. V Domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy je zástupce z řad uživatelů, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí kuchařka, zásobovač a nutriční terapeut. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatelé Domova a na úroveň jejich stravování, jsou zde zohledněna přání uživatelů. Ve věci stravování se uživatelé obracejí především na tuto komisi. 5. Hygiena 1. Je v zájmu každého uživatele dodržovat zásady osobní hygieny. 2. Uživatelé se koupou dle svých individuálních potřeb minimálně 1x týdně a v době, která jim vyhovuje. V případě, že potřebují uživatelé při osobní hygieně pomoc druhé osoby, je jim tato pomoc zajištěna z řad personálu. 3. V případě, kdy uživatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti (např. shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňující zápach ze skříně nebo osobních věcí apod.) je personálem na toto upozorněn. Pokud nedojde k nápravě je povinen umožnit personálu oddělení provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). 4. Použité prádlo se ukládá na k tomu určených místech odkud se jednou týdně odváží do prádelny. 5. Praní a žehlení zajišťuje domov v centrální prádelně v Domově pro seniory Podlesí. Čisté prádlo je předáváno uživatelům po vyprání a vyžehlení a to každý čtvrtek. 6. Běžný denní úklid pokoje si zajišťuje uživatel dle individuální dohody za případné asistence personálu. Vše vychází z individuálního plánu uživatele. 7. Úklid skříní, stolků, osobních předmětů je prováděn personálem u uživatelů, kteří si toto nejsou schopni obstarat sami a to pouze s výslovným souhlasem uživatele a v jeho přítomnosti. 8. Uživatel je povinen umožnit zaměstnanci za přítomnosti svědka a v jeho přítomnosti ověření dodržování pořádku v osobních věcech, skříních a nočních stolcích apod. a to po předchozím oznámení. 6. Úschova cenných věcí 1. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v Domově se může uživatel (zákonný zástupce) dohodnout na převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí do úschovy Domova. 5

6 2. Bez souhlasu uživatele nebo jeho zákonného zástupce nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat, ani jim nebudou sdělovány informace o stavu účtu uživatele. 3. V nepřítomnosti uživatele nesmí ani jeho nejbližší příbuzní, provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi. 4. Hrozí-li nebezpečí zničení, ztráty nebo vzniku škody věcí, které má uživatel u sebe, pracovník v přímé péči, který vykonává službu, zabezpečí tyto věci se souhlasem uživatele nebo jeho zákonného zástupce. 5. Pokud o to uživatel požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen v pracovně sester. Uživateli je na jeho žádost kdykoliv OP nebo průkaz zdravotní pojišťovny předán. 6. Při úmrtí uživatele se depozita uzavřou. Deponovaná částka je spolu s majetkem zemřelého oznámena příslušnému notáři k pozůstalostnímu řízení. Majetek zemřelého může být vydán pozůstalým jen po ukončení dědického řízení tj. oznámení, že usnesení o ukončení dědického řízení nabylo právní moci. 7. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Do Domova dochází 3x týdně praktický lékař, 1x měsíčně psychiatr. Péče dalších odborných lékařů je zajišťována na základě doporučení praktického lékaře. Návštěvy lékaře zprostředkovává uživatelům dle jejich potřeb personál. 2. Potřebná ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými sestrami Domova dle indikace lékaře. Jedná se zejména o podávání léčiv, aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, převazy ran, péči o permanentní katétry či jiné invazivní vstupy a další dle seznamu výkonů s bodovými hodnotami a smluv se zdravotními pojišťovnami. 3. Úkony péče zajišťují pracovníci v sociálních službách. 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí uživatel, popř. zaměstnanec službu konající zdravotní sestře, která informuje lékaře. V době její nepřítomnosti je dle závažnosti úrazu kontaktována zdravotnická záchranná služba. 5. Očkování personálu a uživatelů je prováděno v souladu s platnou legislativou. Evidence provedených očkování je vedena u vedoucí zdravotního úseku. 8. Odpovědnost za škodu 1. Odpovědnost za škodu se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, je povinen předcházet hrozícím škodám a upozornit zaměstnance na vzniklou škodu. 2. Doporučuje se uživatelům ve vlastním zájmu chránit svůj majetek uzamčením skříně nebo nočního stolku s osobními věcmi. Skříně a noční stolky nesmí být otevírány bez souhlasu a v nepřítomnosti uživatele. 3. Pokud uživatel vědomě poškozuje majetek domova, uhradí náklady na opravu v plné výši, v případě spáchání trestného činu, bude přivolána policie. 6

7 4. Pokud uživatel kouřením mimo vyhrazená místa znečistí malbu, uhradí vymalování místnosti. 5. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, se řídí Občanským zákoníkem. 9. Doba klidu v Domově 1. Doba nočního klidu je v Domově stanovena od 22:00 6:00 hod. 2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé, kteří si to zásadně nepřejí rušeni. Výjimku tvoří nutné ošetřovatelské úkony (léky, ošetření). 3. Televizi a rozhlasový přijímač může v době nočního klidu poslouchat uživatel za předpokladu, že se dohodne na hlasitosti přijímače se svými spolubydlícími nebo použije sluchátka. 10. Pobyt mimo areál Domov v průběhu 1 dne 1. Domov je tvořen komplexem tří budov a oplocenou zahradou. Hlavní vchod je uzamčen, ale nikoliv z důvodu omezení pohybu uživatelů, pouze z důvodu bezpečnostních. Uživatel může na požádání odejít. Požádat může službu konající personál na oddělení A a B. Hlavní vchod je vybaven kamerou a lze automaticky otevřít přímo z pracovny sester. Pohyb uživatelů po budově zařízení a zahradě není nijak omezen. 2. Uživatelé mohou vycházet a pobývat mimo areál Domova. Nikdo, ani zákonný zástupce nemůže omezovat uživatele ve volném pohybu. Pokud jsou pochybnosti o jeho zdravotním stavu a schopnosti samostatně se pohybovat postupuje se individuálně dle individuálního plánu. 3. V zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí včasné lékařské pomoci je doporučeno nahlásit službu konajícímu personálu, že areál opouští, popř. kam jde a kdy se vrátí. 4. Podmínkou Domova je, aby uživatel pokud se zdrží po 22 hodině mimo zařízení, toto nahlásil službu konajícímu personálu. V opačném případě je povinnosti službu konajícího personálu, nahlásit nepřítomnost uživatele Policii ČR (podrobnější postup VP 21/07 Nouzové a havarijní situace). V případě opuštění zařízení uživatelem, který není zjevně orientován nebo je v psychické atace, hlásí toto opuštění službu konající personál Policii ČR ihned. 5. Vycházky může pouze ze zdravotních důvodů nedoporučit lékař, v jeho nepřítomnosti vedoucí zdravotního úseku a to jenom v tom případě, jsou-li oprávněné obavy o zdraví nebo život uživatele. 6. Je-li uživatel opilý, nebo zjevně není orientován (psychické poruchy) může nedoporučit vycházku i službu konající personál. O tomto učiní zápis Hlášení o mimořádné události. Personál se v krizových situacích obrací na Policii ČR nebo záchrannou službu. 7. V případě, že z důvodu zdravotního stavu by opuštění zařízení mohlo uživatele ohrozit (zabloudění apod.) jsou vycházky uskutečňovány pouze za doprovodu personálu. 8. V případě karantény nařízené hygienickou službou (Hygienicko epidemiologický režim je schválen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín a je uloženo u vedoucího zařízení) se zakazují vycházky uživatelům mimo 7

8 Domov. Hygienické opatření se vztahuje i na návštěvy (zákaz návštěv) a je vždy pouze dočasné. 9. Uživatelé se na výzvu službu konajícího personálu podrobují dechové zkoušce. 11. Přechodný pobyt uživatelů mimo Domov 1. V případě přání uživatele, jeho zákonného zástupce nebo osob blízkých může uživatel pobývat mimo Domov za předpokladu, že je to jeho svobodná vůle. 2. Z důvodu vrácení úhrady se doporučuje předem oznámit pobyt mimo Domov. Za předem oznámený pobyt mimo Domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejpozději do 7.30 hod v pracovní den před dnem odchodu a to vedoucí zdravotního úseku, jejímu zástupci nebo účetní. 3. O přechodném pobytu mimo Domov u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, který trvá déle než 1 den, informuje sociální pracovnice zákonného zástupce a vyžádá si jeho souhlas. 4. Bude-li uživatel pobývat převážnou část roku mimo Domov bez udání závažných důvodů (tj. více jak 6 měsíců kalendářního roku), smí poskytovatel vypovědět Smlouvu. 12. Návštěvy 1. Návštěvy v Domově se řídí Návštěvním řádem, který je umístěn ihned při vstupu do zařízení. Je zde i kniha návštěv, kde se mohou návštěvy zapisovat. 2. Domov je veřejnosti otevřený a návštěvy mohou uživatelé přijímat v místnostech a prostorách Domova denně od 9.00 do hod, mimo tuto dobu po dohodě s pracovníkem v přímé péči na směně. 3. V Domově je návštěvní místnost, která slouží k přijímání návštěv. Na pokoji mohou uživatelé přijímat návštěvy jen tehdy, pokud s tím souhlasí spolubydlící nebo pokud jsou na jednolůžkovém pokoji. 13. Denní program Denní program je orientační a je možno jej přizpůsobit konkrétním podmínkám a individuálním potřebám a přáním uživatelů. 14. Komunita 1. Komunita je nedílnou součástí denního režimu. Koná se každý všední den ráno, vždy po snídani každé skupiny. 2. Komunity se denně účastní pracovníci přímé péče na směně. 3. Do ranní komunity patří: - aktuality z domova i ze světa - hodnocení k průběhu předešlého dne 8

9 - vznášení podnětů, týkajících se chodu zařízení, stížností a návrhů na změny, - podněty ošetřujícího personálu, - řešení konfliktů mezi uživateli, - seznamování s aktivitami daného dne, - informace o plánovaných aktivitách, - seznamování s aktuálními změnami týkající se uživatelů (změny v chodu zařízení, legislativě, standardy kvality, změny v důchodech, úhradách apod.). Důležité informace z komunit se zaznamenávají do komunitní knihy (stížnosti, podněty, informace ze strany personálu apod.) 15. Aktivizační činnost a podpora, kulturní život 1. Při organizování aktivizační činnosti jsou respektovány zásady dobrovolnosti. 2. Uživatelé jsou motivováni k co nejmenší závislosti na službě, jsou podporováni v sebe obslužných činnostech, které se týkají běžného života, je přihlíženo k individuálním potřebám každého uživatele. 3. Domov zajišťuje kulturní a zájmovou činnost. Jako součást sociální terapie jsou pořádány zájezdy, poznávací výlety, kulturní akce v Domově, návštěvy kulturních akcí mimo Domov. Účast na společenských akcích, které jsou organizovány zaměstnanci Domova, je dobrovolná. 16. Úhrada za služby a výplata důchodu 1. Úhrada za ubytování, stravu a za služby péče je cenou za poskytnutou sociální službu na základě uzavřené Smlouvy. Nad rámec uvedených základních činností jsou poskytovány uživateli fakultativní služby podle jeho potřeb. Rozsah péče je v souladu s individuálním plánem uživatele dle dokumentace. Výčet a ceny určuje aktuální Ceník služby, který je vyvěšen v prostorách Domova. Fakultativní služby si hradí uživatel sám z vlastních příjmů po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Tyto služby nemohou být hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. 2. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud by po zaplacení úhrady za pobyt zůstalo uživateli méně než 15%, je povinen sdělit výši měsíčného příjmu a úhrada bude upravena. 3. Uživatel (příp. jeho opatrovník nebo zákonný zástupce) může platit hotově, nebo úhradou z účtu. 4. V případě, že uživatel platí úhradu tak, že zařízení převezme celý důchod uživatele tzv. Hromadným seznamem od České správy sociálního zabezpečení v Praze, zařízení si ponechá stanovenou úhradu za pobyt a zůstatek důchodu převezme uživatel proti podpisu, pokud není stanoveno jinak. 5. Pro důchody vyplácené hromadným seznamem je výplatní termín každého 15. dne v měsíci. 6. Není-li uživatel způsobilý k právním úkonům nebo je jeho způsobilost omezena v nakládání s finančními prostředky, řídí se postup odpovědné osoby podle písemného vyjádření soudem určeného opatrovníka. 9

10 17. Dohody s uživateli S uživateli se sepisují dohody. Dohoda je písemný dokument stvrzující ústní domluvu mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem, popřípadě sociálním pracovníkem. Dohody se týkají všeho, co by mohlo být bráno jako rozhodování za uživatele, nebo kde by nebyla zohledněna vůle uživatele, popřípadě by mohlo dojít k porušení práv uživatele. Dohoda jako nástroj sociální práce by měla být sepsána vždy ve prospěch uživatele. Sepisují se dohody např. o úschově a výdeji cigaret, kávy, dohoda o hospodaření s finančními prostředky, dohoda o doporučeném pobytu v Domově apod, 18. Poštovní zásilky a telefonování 1. Poštovní zásilky včetně peněžních a balíky předává doručovatelka do kanceláře sociální pracovnice a pokladní, které je neprodleně ještě týž den uživatelům předají. 2. Doporučené zásilky, balíky a dopisy s doručenkou se zaevidují do knihy došlé pošty a proti podpisu jsou vydány adresátovi. Není li uživatel schopen převzetí zásilky podepsat, učiní tak za něho svědek. Vzhledem ke zdravotnímu stavu adresáta může sociální pracovnice nabídnout přečtení dopisu a pomoc při vyřizování např. úředních záležitostí. 3. Obyčejné listovní zásilky se do knihy pošty nezapisují. 4. Uživatelé mohou telefonovat po domluvě se sociální pracovnicí v její kanceláři z internetového telefonu nebo z jednotlivých ošetřoven z mobilního telefonu. Sociální pracovnice dbá o co největší soukromí při telefonování uživatele. Cena jednotlivých hovorů je uvedena v Ceníku (fakultativních) služeb. 19. Podněty a stížnosti 1. Pravidla pro podávání podnětů a stížností jsou řešeny příslušným vnitřním předpisem (Směrnice přijímání a vyřizování stížností), který je k dispozici v písemné i elektronické podobě. 2. Podněty a stížnosti uživatelů, opatrovníků nebo příbuzných na kvalitu, způsob poskytování sociálních služeb nebo na jednání zaměstnanců Domova mohou být předneseny v libovolné formě, kterémukoliv ze zaměstnanců. Odpovědným zpracovatelem podnětů a stížnosti je vedoucí Domova. 3. V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti se osoba může obrátit na nadřízený orgán nebo nezávislou instituci, která se zabývá sledováním dodržování lidských práv, s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresy a telefonní čísla na tyto instituce jsou k dispozici v příslušné Směrnici a u schránek na podněty a stížnosti. 10

11 20. Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy o poskytování sociální služby. Jestliže uživatel porušuje pravidla společného soužití nebo ujednání ve Smlouvě nebo se chová nepřístojně ke svým spolubydlícím a jiným osobám budou učiněny tyto kroky: 1. Pohovor uživatele s klíčovým pracovníkem a upozornění na možné důsledky takového jednání - písemný záznam. 2. Pohovor uživatele se sociálním pracovníkem s písemným záznamem 3. Písemné napomenutí uživateli. 4. V případě, že po obdržení písemného domluvy dojde k následnému hrubému a opakovanému porušování Domácího řádu je předáno uživateli 1. upozornění o možném vypovězení Smlouvy. Pokud uživatel nadále porušuje Domácí řád a nedojde k nápravě, je mu dáno 2. upozornění o možném vypovězení Smlouvy. Pokud ani po obdržení 2. upozornění nedojde k nápravě, může být s uživatelem ukončena tato Smlouva výpovědí ze strany poskytovatele. Mezi 1. a 2. upozorněním je nutné s uživatelem individuálně pracovat. 5. Udělené písemné domluvy a upozornění mají platnost po dobu 12 měsíců od udělení. Jednotlivé případy lze řešit individuálně dle závažnosti. 6. Za hrubé porušení pořádku uživatelem je považováno (viz Vnitřní předpis o hrubém porušení pořádku obyvatel Domova se zvláštním režimem Pržno ): Úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl uživatel poskytovatelem k platbě vyzván. Odmítnutí podpisu dodatku Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za základní sociální služby do výše stanovené obecně závaznými platnými předpisy upravujícími tyto služby Opakované kouření na pokoji a mimo vyhrazené prostory. Opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v opilosti. Opakovaná přítomnost uživatele v areálu Domova pod vlivem alkoholu, drog spojené s porušováním kolektivního soužití. Opakované donášení alkoholu a jiných drog do zařízení uživatelem. Opakované užívání alkoholu a jiných drog v areálu Domova. Podporování ostatních uživatelů v užívání návykových látek alkoholu, drog. Odmítnutí orientační dechové zkoušky uživatelem. Pobyt mimo zařízení delší než 6 měsíců v roce bez udání závažných důvodů Opakovaný nenahlášený příchod po 22. hodině. Diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnosti vůči spoluobyvatelům, zaměstnancům, či návštěvníkům Domova. Fyzické napadání uživatelů, zaměstnanců, osob v Domově a zvířat. Nežádoucí sexuální chování a sexuální obtěžování uživatele vůči jinému uživateli nebo vůči pracovníkovi. Vpuštění cizí osoby do objektu Domova za účelem jejího přespání zde. Spáchání přestupku nebo trestného činu v Domově nebo v souvislosti s pobytem v Domově. Opakované nerespektování Domácího řádu. 11

12 Za opakované porušení se považuje jednání, které se opakuje buď: 2x ve třech po sobě jdoucích měsících nebo 3x v roce. 21. Závěrečná ustanovení 1. Ruší se Domácí řád platný od Uživatel při přijmu svým podpisem stvrzuje, že s Domácím řádem byl seznámen, Domácí řád je s uživateli projednáván na komunitě. 3. Domácí řád je k dispozici v papírové podobě u vedoucí sociálního úseku, elektronicky je Domácí řád uložen na serveru-veřejná, ve složce Vnitřní předpisy a standardy, ve složce Řády 12

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více