Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci"

Transkript

1 Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept projektů... 4 Neúspěšní žadatelé... 5 Úspěšní žadatelé... 5 V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu... 6 VI. Ukončení Proof of concept projektů... 8 Ukončení projektu rozhodnutím rektora... 9 Řádné ukončení projektu... 9 VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept... 9 Správa IP... 9 Monitoring projektu IX. Přílohy : Komercializační dotazník : Návrh rozpočtu : Evaluační formulář : TSP : Kvartální report a závěrečný report : Hodnocení průběhu projektu : Komercializace projektu Dokument je závaznou prováděcí vyhláškou k B3-14/7-RR. Dokument je v souladu s Vnitřním předpisem VTP UP Procesy technologického transferu na VTP UP. 1

2 Zodpovídá: Filip Auinger Datum: Verze: 2.1 2

3 II. Obecná ustanovení Tento dokument popisuje proces komercializace zajímavých výsledků Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Činnosti uvedené v tomto dokumentu souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů univerzity, které pocházejí nejprve z veřejných prostředků (dotace), později v rámci udržitelnosti z obchodní činnosti univerzity. Poskytnutí podpory z zdrojů upravených touto prováděcí vyhláškou bude prováděno dle této vyhlášky a žadatelé budou toto respektovat. III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada) Podklady pro Radu zpracovává Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci. Podklady jsou zpracovány s maximální mírou objektivity, tak aby poskytly dostatek informací pro správné rozhodování rady pro komercializaci. Schéma vedení projektu je uvedeno na obrázku níže. Vrcholovou rozhodovací pravomoc má Rektor UP jakožto statutární zástupce univerzity. Jemu přímo podléhá projektový manažer (PM) pověřený řízením projektu. Rada pro komercializaci (RK) je nezávislým orgánem, zasedání rady svolává předseda rady (např. na žádost PM). Rektor respektuje doporučení rady, pokud nejsou obzvláště závažné důvody pro změnu rozhodnutí ohrožení strategických zájmů univerzity, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví apod. Řešení projektu se účastní VTP UP a jednotlivé projektové týmy vedené Vedoucím projektu (VP). VP vyplní podklady pro žádost o podporu. VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta na projekt doporučí či nedoporučí k financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. VTP UP a VP společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce. Projektový manažer projektu řídí jednotlivé Vedoucí a VTP UP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP. 3

4 Rektor UP Projektový manažer Rada pro komercializaci VTP UP Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 Vedoucí projektu N IV. Výběr Proof of concept projektů Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden na obrázku X. Jednotlivé kroky jsou popsány níže. 1. Projektový manažer vyhlašuje výzvy k podání projektu jednou za pololetí, cca 2 měsíce před plánovaným zasedáním rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků Přihlašovatelé splňující požadavky vyplní žádost obsahující dva dokumenty dostupné na Komercializační dotazník (příloha 1) a Návrh rozpočtu (příloha 2). Na vypracování těchto dokumentů mají 30 dní. 3. Tyto dokumenty předají elektronicky na či fyzicky v elektronické formě na recepci VTP UP, Šlechtitelů 21, Olomouc, kde jim bude přijetí potvrzeno. 4. VTP UP provede do 14dní revizi, případně doplní chybějící informace formuláře v oblasti průmyslově právní a komercializační (patentová rešerše, průzkum trhu a určení komerčního potenciálu). 5. Revidovaný/doplněný dotazník bude v následujících 7 dnech zhodnocen dle Evaluačního formuláře pro Dotazník (Příloha 3). Hodnocení budou provádět dva expertní hodnotitelé VTP UP. Pokud se jejich hodnocení v určité části bude lišit o méně než 40 % maximálního hodnocení, počítá se výsledné hodnocení jako průměr. Pokud se bude lišit o více než 40 %, hodnotitelé musí dojít ke konsenzu. Tímto je zajištěna vyšší objektivita hodnocení a sníženo riziko přehlédnutí pozitiv či negativ projektu. Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení 1 Pro projekty podpořené z výzvy TA ČR GAMA je délka projektu 6 36 měsíců a alokace cca. 800 tis. Kč/1 projekt. 4

5 projektu a určeno pořadí přihlášek z pohledu kvality. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě. 6. Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne o pořadí projektů ke komercializaci a předá pořadí rektorovi UP. Budou podpořeny projekty schválené RK a odsouhlasené Rektorem v určeném pořadí až do vyčerpání alokovaného rozpočtu Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucí projektů a VTP UP. Neúspěšní žadatelé Po rozhodnutí rektora budou neúspěšným žadatelům předány revidované Dotazníky a Evaluační formuláře. Žadatelé tak budou moci implementovat doporučení do svých projektů a přihlásit je v dalším kole výzvy. Úspěšní žadatelé S úspěšnými žadateli bude ve spolupráci s VTP UP vypracována během prvních tří měsíců od udělení Transferová strategie produktu (TSP), jejíž šablona je uvedena p příloze 4. Součástí TSP je i podrobný plán činností jak proof of concept, tak i pro následnou komercializaci. Součástí plánu je: 1. Tým projektu (Vedoucí projektu, expert VTP UP, výzkumní pracovníci) 2. Definice produktu (podrobná specifikace požadavků a technických parametrů produktu) 3. Plán činností (Co?) 4. Harmonogram (Kdy?) 5. Čerpání financí 6. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěno odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept. Dle tohoto plánu bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě. 2 Pro projekty finančně podpořené z výzvy TA ČR GAMA bude před zahájením projektu požádáno o odsouhlasení zahájení jednotlivých projektu TA ČR a budou zahájeny jen odsouhlasené projekty. 5

6 Vyhlášení výzvy (PM) Vyplnění Dotazníku pro Projekt N (Vedoucí projektu N) Dotazník. Doplnění Dotazníku (VTP) Hodnocení Projektu (VTP) Evaluační formulář. Předložení RK (PM) NE Doporučeno (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N Zahájení projektu N V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu Aby byly finanční prostředky účelně nakládány, jsou projekty podrobeny pravidelné kontrole, která má především posoudit soulad mezi TSP a přesným stavem projektů. Tým projektu tvoří výzkumníci a nominovaný odborník VTP UP. VTP UP zpracovává část plánu související s komerční uplatnitelností, 6

7 odborný tým zpracovává technickou část projektu. Plnou odpovědnost nad během projektů má Vedoucí projektu (VP). Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cílů a navrhuje změny. 1. Projekty jsou hodnoceny kvartálně. a. V prvním kvartále je ve spolupráci Vedoucího projektu a VTP připravena TSP, podrobný plán projektu s ohledem na komercializaci a zahájeno plnění dle plánu. Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). V reportu je obsaženo plnění cílů a milníků projektu, jsou uvedeny informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu. VTP UP vyhodnotí na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním plánu a doporučí ke schválení či odmítnutí změny projektu. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a TSP. Předložení TSP se považuje za změnu projektu. b. V dalších kvartálech Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). VTP UP vyhodnotí stav projektu a navrhované změny na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). 2. RK rozhodne o ukončení/schválení změn projektu dle doporučení VTP UP a své stanovisko předkládá rektorovi UP. Projekty, které probíhají na základě hodnocení VTP UP dle TSP rada nehodnotí. 3. Rektor rozhodne o ukončení/změnách projektu na návrh RK. O projektech, které probíhají dle TSP rektor nerozhoduje. 4. Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucího projektu a VTP UP. 5. Pokud VTP, PM či RK doporučí ukončení projektu, v období mezi prvním dnem nového kvartálu a rozhodnutím rektora nesmí Vedoucí projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po vyrozumění Vedoucího projektu o souhlasu rektora s pokračováním projektu. Již v této části jsou očekávané produkty dle TRS nabízeny komerčním subjektům. Pokud je nalezen komerční partner, který chce koupit produkt za akceptovatelných podmínek, financuje tento partner od chvíle prodeje výsledku (licence apod.) běh projektu. 7

8 Vypracování TSP (VTP, Vedoucí projektu N) Běh projektu (Vedoucí projektu N) Kvartální report (Vedoucí projektu N) Kvartální report Doplnění reportingu (VTP) Hodnocení průběhu projektu Předložení RK (PM) NE Doporučeno k pokračování (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N VI. Ukončení Proof of concept projektů Projekty končí buď splněním cílů, vyčerpáním lhůty trvání projektu, nebo nedoporučením pokračování projektu odsouhlaseným rektorem UP. 8

9 Ukončení projektu rozhodnutím rektora Pokud rektor neodsouhlasí pokračování projektu, projekt je tímto ukončen. 1. Projektový manažer předá Vedoucímu projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí rektora. 2. VTP vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které spolu s kvartální zprávou je považováno za závěrečnou zprávu dílčího projektu. 3. Dnem rozhodnutí rektora již není možné čerpat z projektového rozpočtu žádné prostředky. Řádné ukončení projektu 1. Při ukončení projektu dodá vedoucí projektu VTP UP Kvartální report (Příloha 5) doplněný o hodnocení parametrů produktu (Příloha 5 část II) a kategorizaci výsledků projektu dle podporovaných výstupů RIV. 2. VTP UP vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. RK je předloženo Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) a hodnocení dosažených parametrů produktu (Příloha 5 část II). 3. RK vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi UP. Projekt je tímto ukončen. 4. Po ukončení projektu rektorem nebo ukončení časového rámce projektu již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán. VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept VTP UP zajišťuje ve spolupráci s Vedoucím projektu správu IP a následný monitoring projektu. Ten je součástí komercializace produktu dle transferové strategie produktu, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům, a proto nemůže být hrazena z veřejných zdrojů. Správa IP VTP provádí správu IP a marketing IP - aktivní (cílené oslovování firem působících v oblasti, informování investorů) a pasivní marketing (na svém webu, na webu univerzity, na technologických webech, prostřednictvím Českých diplomatických misí atd.). IP bude, mimo odůvodněné případy, bude spravováno následovně: 1. Podání národní přihlášky bude hrazeno ze zdrojů univerzity. Univerzita udržuje patent v platnosti maximálně po 6 let. 2. PCT přihláška je podána v případě zájmu o produkt ze strany komerční sféry a univerzita hradí % nákladů, zbylý podíl hradí komerční zájemci/zájemce. Univerzita hradí jen poplatky před vstupem do národních fází. 3. Vstup do národních fází je proveden v případě nalezení partnera pro komercializaci a je hrazen tímto partnerem. Univerzita se na úhradě podílí, jen pokud existuje další aplikace produktu 9

10 k licencování dalšímu partnerovi/ům a v tomto případě univerzita hradí jen přiměřený podíl vzhledem k dalším použití (věcné, lokální) produktu. Maximální délka financování ochrany duševního vlastnictví UP je 6 let. Monitoring projektu 1. VTP UP přidělí pro komercializaci výstupu experta. Ten spolupracuje s Vedoucím projektu. 2. VTP UP spolu s Vedoucí projektu v půlročních intervalech od ukončení projektu vypracuje zprávu Monitoring projektu (viz příloha 7) kde je jasný postup komercializace produktu: a. Soulad dalších činností s TSP, změny TSP, b. nabídky zákazníkům, c. uzavřené licence, založené spin-off firmy, prodej IP, d. příjmy z komercializace, e. spokojenost s produktem u zákazníků a následné spolupráce s univerzitou. Tuto zprávu zpracovává 4 roky po skončení projektu či po dobu licenčních příjmů. 3. Zpráva je překládána Projektovému manažerovi a souhrny ze zprávy jsou součástí výroční zprávy VTP UP, která je předložena RK. 10

11 IX. Přílohy 1: Komercializační dotazník Evidenční číslo dotazníku: Datum podání: Pro interní potřeby VTPUP (nevyplňujte) Dotazník pro přípravu a realizaci komercializace produktu v rámci projektů Proof-of-concept Vyplněním tohoto dotazníku zahajujete komercionalizaci Vašeho vynálezu. Komercionalizací se rozumí skutečné uplatnění v praxi, tedy nabídnutí přínosu vynálezu lidstvu. Právě posun společnosti o krok vpřed je hlavním a nejvyšším posláním vědy, výzkumu a badatelské činnosti. Bohužel pro uplatnění platí zákony společnosti, které jsou definovány ekonomickou životaschopností. Správným, přesným a úplným vyplněním dotazníku pomůžete týmu VTPUP najít nejvhodnější strategii pro cestu od Vašeho nápadu k tržně úspěšnému produktu. Pokud při vyplňování dotazníku budou některé body nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vyplněním pomůžeme. VTP UP prohlašuje, že veškeré údaje v tomto dotazníku jsou považovány za důvěrné, utajované a v tomto smyslu s nimi bude nakládáno. Obdržení dotazníku VTPUP Vám bude potvrzeno, dotazník bude zpracován a výsledek zpracování Vám bude oznámen na schůzce. 1. Obecné informace Název Technologie: Předkladatel: Jméno, příjmení, titul: Realizační tým: Kontakt tel./ Fakulta/Ústav: 11

12 2. Popis technologie Popis technologie je nutný pro správné určení komercializační strategie, správné zacílení produktů a volbu případných komerčních partnerů či investorů. a. Stručně popište, co tvoří Vaší technologii a jak funguje. Pokud je to účelné, do přílohy přiložte nákresy, schémata a další dokumenty k tomuto dotazníku. b. Jaký je současný stav vývoje technologie? (Např. nápad, pozitivní výsledek experimentů, proof of concept, prototyp, výrobek, ) c. Jaký je předpokládaný výstup Vašeho projektu pro komercializaci? Uveďte technické parametry, stav, a zařazení dle RIV. Uveďte i více výsledků. (P -patent; G-technicky realizované výsledkyprototyp, funkční vzorek; Z-poloprovoz, ověřená technologie; R-software; F-průmyslový a užitný vzor; O-Ostatní výsledky ( Ostatní výsledky jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například: zkušební série, materiál s ověřenými vlastnostmi, metodika s ověřenými vlastnostmi, uzavřená licenční smlouva, založená start-up společnost, založená spin-off společnost, počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.) d. Co je účelem technologie A jaké problémy technologie řeší? 12

13 e. Existují jiná řešení stejných problémů, ať již komerčně dostupná či jen popsaná v odborných publikacích? f. Popište v čem je technologie lepší než současná řešení. g. Existují další vědecké týmy řešící stejnou problematiku, pokud ano jak daleko jsou řešení? h. Které charakteristiky technologie je třeba chránit, aby ostatní nemohli tuto technologii vyrábět, užívat a prodávat? i. Na jakém území může být daná technologie použita (lokální produkt, ČR, EU, Svět)? 3. Stav právní ochrany Pochopení současného stavu právní ochrany a znalosti současného stavu techniky umožňuje správně zacílit strategii jak ochránit technologii v raných fázích komercializace a následně co nejefektivněji rozšířit budoucím uživatelům. 13

14 j. Byl proveden průzkum patentové literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. k. Byl proveden průzkum odborné a technické literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. l. Byly již vyplněny nebo podány patenty 3 související s touto technologií? Pokud ano, přiložte kopii patentu (i v případě, že doposud nebyl udělen). m. Prosím uveďte veškeré osoby či organizace, které mají k popsané technologii (a.) jakékoli právní nároky (licence, smlouvy o spolupráci, ). 4. Publikace související s produktem Publikační činnost je základní povinností vědců. Nicméně z pohledu patentové ochrany představuje určité riziko a proto je nutné pro snížení komercializačních a investičních rizik přesně znát, jaké informace o technologii jsou veřejně dostupné. 3 Pojmem patent se rozumí průmyslové vlastnictví v širším měřítku, tj. patenty, užitné a průmyslové vzory atd. 14

15 n. Připojte seznam veškerých publikací (články, účasti na konferencích, sborníky) spojených s touto technologií. Uveďte datum vydání jednotlivých článků. Připojte kopie publikací do přílohy. o. Prosím, uveďte seznam připravovaných/odeslaných publikací, které zatím nebyly uveřejněny. Uveďte termín předpokládaného publikování. p. Diskutovali jste s osobami (fyzické osoby, firmy, organizace) mimo výzkumný tým technologii a technické detaily řešení? Pokud ano, uveďte s kým a kdy. q. Provádíte současně komercializaci technologie v bodě (a.) i přes další subjekty či svépomocí? 5. Způsoby financování a spolupráce na vytvoření technologie Výzkum je financován z mnoha zdrojů, kde každý zdroj financování má speciální požadavky a pravidla pro komercializaci výsledků. Abychom se vyhnuli sankcím a soudním sporům, musíme při komercializaci přesně vědět, jakými pravidly je nutné se řídit. 15

16 r. Uveďte veškeré granty, které byly použity pro financování výzkumu a vývoje technologie popsané v bodě a. Pro každý grant uveďte název, číslo a poskytovatele. s. Uveďte veškeré spolupráce s komerčními subjekty a zakázkové výzkumné smlouvy, ze kterých bylo vytvoření technologie popsané v sekci a. financováno: Uveďte firmu, smlouvu o spolupráci a datum podpisu. t. Uveďte další spolupracující organizace, které byly členy řešitelského týmu: u. Uveďte jména všech osob podílejících se na vytvoření technologie, jejich pozici 4 a popis jejich rolí při vytvoření technologie. 4 Student Bc, Ing, PhD., zaměstnanec, expert na SoD apod. 16

17 v. Uveďte jména všech původců technologie (kteří přispěli k vytvoření technologie mentálními schopnostmi). 6. Průmysloví zájemci o technologii Jako experti se vyznáte v oblasti Vašeho zájmu velice dobře. Možná jste na konferencích/seminářích potkávali lidi z komerční sféry, kteří se o Váš výzkum velice intenzivně zajímali. Takovéto kontakty mohou velice usnadnit komercializaci produktů. w. Pokud víte o nějakém průmyslovém zájemci o využití technologie, prosím uveďte jeho název, případně i kontaktní osobu x. Je výstup připravován pro konkrétní firmu (zakázkový či smluvní výzkum) 7. Následující výzkumné plány Dnes špičková technologie bude za několik let či desetiletí zastaralá. Pro komercializační strategii je velice důležité, zda jako výzkumníci vidíte možnosti, jak pokračovat ve výzkumu a současnou technologii dále vylepšovat. Plánujete další výzkum v této oblasti? y. Jste ochotni se svým týmem významným způsobem spolupracovat na komercializaci technologie? Tj. máte dostatek času pro poskytnutí podpory nad rámec Vašich současných povinností? Nehodící se škrtněte: ANO NE 17

18 z. Jak dlouhý časový rámec předpokládáte k dosažení výsledku definovaného v bodě c.? aa. Jaký je projektový tým a jaké jsou klíčové osoby, které se budou podílet komercializace? U každé osoby uveďte i úvazek, kterým se bude projektu na projektu podílet. bb. Uveďte prosím Vaše plány na výzkum v dané oblasti v rámci předkládaného projektu TA ČR GAMA jaké činnosti budou z projektu hrazeny? 8. Komerční zaměření Svou technologii znáte zatím nejlépe. Pokuste se proto na základě Vašich znalostí odpovědět na následující otázky týkající se jejího použití v praxi. cc. Proč by si měli zákazníci koupit Vámi navržené řešení? Pro jakou tržní příležitost je technologie vyvíjena? 18

19 dd. Uveďte tržní uplatnění a jednotlivé aplikace Vaší technologie. ee. Jaké jsou konkurenční technologie pro Vámi nabízené řešení? ff. Jaké má vaše technologie tržní výhody oproti současným řešením? gg. Jak se změní výrobní náklady na jednotku produktu při použití Vaší technologie? Prosíme, kvantifikujte v procentech. hh. Mění Vaše technologie zavedené výrobní postupy pro výrobu v dané oblasti? 19

20 ii. Bude zavedení technologie do praxe vyžadovat vysoké kapitálové investice? jj. Jsou na cílovém trhu Vaší technologie nějaké legislativní či interní omezení a regulace? (Např. normy, interní předpisy v automobilovém průmyslu, zákonné požadavky na uchovávání či distribuci chemických látek apod.) kk. Jaké další překážky musí být překonány před úspěšnou komercializací technologie? Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Nyní jej musíme analyzovat a poté na jeho základu vypracujeme podklad pro schválení projektu radou pro komercializaci. Po rozhodnutí rady Vás budeme informovat o dalším postupu. 20

21 2: Návrh rozpočtu Délka trvání projektu: Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Rok projektu (v Kč) Projektový tým část VTP UP (v Kč) 21

22 3: Evaluační formulář Evaluační formulář k komercializačnímu dotazníku Hodnotitel Hodnotitel Průměrné Položka 1 2 hodnocení Body Riziko 1. Tým (obecné informace) 72,5% 7 27,5% Předkladatel a realizační tým 7,5 7 7,25 2,75 2. Popis technologie 37,5% 30 65,0% a. Stručný popis 5 2 3,5 6,5 b. Stav technologie c. Očekávaný výsledek d. Účel technologie e. Alternativní řešení f. Přínos oproti alternativám g. Vědecká konkurence h. Identifikace klíčových částí technologie i. Územní využitelnost ,5 Je technologie součástí vyššího celku (díl, dílčí operace) X Využívá technologie materiály/díly třetích stran X 3. Stav právní ochrany 38,8% 31 61,3% j. Výsledek patentového průzkumu k. Výsledek průzkumu stavu techniky l. současná patentová ochrana l.1. Stáří patentové ochrany l.2. Rozsah patentové ochrany m. Původci/vlastníci IP m.1. Jsou původci z UP Kritické uzly 22

23 m.2. Kontroluje IP jiná instituce Publikační činnost 56,7% 34 48,0% n. Publikační činnost n.1. Je možná ochrana IP n.2. Je možné využít IP k propagaci o. Jsou připravované publikace rizikem z pohledu ochrany IP p. Byly klíčové informace uvolněny bez právní ochrany vynálezu q. Je komercializováno přes více institucí Dosavadní financování 34,8% 28 53,9% r. Omezuje dosavadní financování volné použití IP? s. Bylo vytvoření IP financováno soukromou firmou či investorem, která má na IP nějaký zájem (předkupní právo, licence, informace, )? t. Podíleli se na vytvoření IP zaměstnanci jiného subjektu než UP, díky čemuž má jiný subjekt na výsledku zájem (předkupní právo, licence, informace, )? u. Struktura původců? v. Jsou původci ti, kteří mají být původci? Průmyslový zájemci o technologii 37,5% 8 62,5% w. Je možné vytipovat existující subjekty 5 2 3,5 6,5 x. Je už dán zájemce Další plány 40,0% 8 60,0% y. Ochota inovovat produkt z. Ochota komercializovat produkt Komerční zaměření 40,0% 45 54,5% aa. Existují dostatečně motivovaní zákazníci bb. Tržní uplatnění bb.1. Je technologie uplatnitelná

24 bb.2. Existuje více aplikací cc. Struktura konkurenčních technologií dd. Výhody oproti současnému ee. Určitelný průmyslové způsob výroby a výrobní náklady ff. Rozsah nutných změn pro výrobu produktu gg. Velikost vstupní investice hh. Legislativní a jiná právní omezení technologie ii. Další překážky před komercializací Celkem 183 Pole k vyplnění Hodnotitelem 24

25 Souhrnné hodnocení projektu k předložení Radě Název projektu: Číslo projektu: Kvalita projektu: 45,8% Bodové skóre: 183 Riziko: 52,9% Verze vytištěna dne :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvalita Riziko Popis technologie: Očekávaný výsledek: Charakterizace výsledku: Aplikovaný výzkum či experimentální vývoj? Splňuje alespoň jeden konkrétní cíl Národních priorit VaV? Je výsledek projektu nový? Je navržený tým schopen provést projekt? Rozpočet: ANO/NE ANO/NE, kterou ANO/NE ANO/NE Výstup v souladu s cíli a podmínkami komercializace a transferu? Není komercializace řešena současně z jiných projektů? Je projekt vhodný pro ověření aplikovatelnosti výsledku? Má projekt horizont komercializace kratší než 10 let? ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE 25

26 Délka trvání: Komerční uplatnitelnost Komentář hodnotitelů: 26

27 4: TSP Tránšfěrová Strátěgiě Produktu (TSP) 1. Identifikace projektu Název projektu: Číslo projektu: Vedoucí projektu: SPP Prvek: 90XXXX Zahájení projektu: Ukončení projektu: Počet kvartálů: Report za kvartál: 2. Tým projektu komercializace produktu Tým projektu Odpovědná osoba za: Jméno Datum Podpis Změny Vedení týmu Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Plán komunikace Jakým způsobem je zajištěn přenos informací a informovanost v týmu. 3. Definice produktu Definice produktu Popis produktu Průmyslově právní ochrana Technické specifikace produktu (Parametr, způsob měření, cílová hodnota) Parametr Způsob měření/ověření Cílová hodnota 27

28 4. SWOT Analýza Vyplňte alespoň 3 od každé hrozby Silné stránky Příležitosti Slabé stánky Hrozby Závěry ze SWOT analýzy Vyhodnoťte SWOT analýzu jako základ pro plán a analýzu rizik. 5. Plán činností (Co?), Harmonogram (Kdy), Náklady (Za kolik) Etapy Tato část projektu má X etap. Stručný popis etap a jejich vzájemné vztahy. Uveďte jak výzkumné, tak komercializační etapy, tj. etapy s průzkumem trhu, zajištěním průmyslově právní ochrany, hledáním a zahájením komunikace s partnery apod. Etapa 1: Výroba membrány Termín od: Do: Navazuje na: Odkažte se na předchozí etapy Předpoklady Co musí být splněno, avšak je mimo schopnosti týmu toto zajistit (dostupnost přístroje, mírná zima, setrvání všech členů v týmu apod.) Cíle: Co je cílem Činnosti: Jaké činnosti vedou k cíli Výstupy: Co je výstupem etapy (materiály, znalosti apod.) Rizika Co se může pokazit (můžete vyjít ze SWOT analýza a doplnit) Spolupráce: Jaká externí pracoviště/firmy se budou podílet Zdroje: Co budete k naplnění etapy potřebovat (přístroj, výrobní linku, auto na SC apod.) Lidé Uveďte jméno a počet hodin práce na této etapě. Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Odkud bude financováno Cokoli dalšího relevantního. 28

29 Cestovné Celkem: Etapa: Marketing a průzkum trhu Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Etapa: Komercializace Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: 29

30 Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Harmonogram Souhrn harmonogramu z jednotlivých etap Harmonogram projektu Měsíc realizace/ etapa Etapa 1 Etapa 2 30

31 Rozpočet Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept Délka trvání projektu: 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Rok projektu (v Kč) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Projektový tým část VTP UP (v Kč) Aktivní objekt, poklepáním zahájíte editaci 31

32 6. Řízení rizik Vyjděte z jednotlivých etap a zkopírujte rizika DO TABULKY. Definujte opatření ke snížení těchto rizik. Rizikové faktory Opatření pro řízení rizik 7. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví Definice klíčových oblastí, které nesmí být publikovány před zajištěním právní ochrany vynálezu. 32

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 15. 1. 2013 1 Cíl výzvy Hlavním cílem výzvy je podpora přípravy komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO Ing. Eva Kořínková Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. prosince 2015, JIC Brno TRIO - program financovaný z národních prostředků ( žadateli i subjekty

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Pavel Moravčík Řídicí orgán OP VaVpI Základní údaje o programu OP VaVpI OP VaVpI disponuje cca 2,4 mld. EUR na podporu výzkumu a vývoje ve výzkumných

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Technologické Centrum AV Kulatý stůl 14.5.2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele CENTROPE_TT VOUCHER Průvodce pro žadatele Následující dokumentace poskytuje žadatelům užitečné informace a rady týkající se systému centrope_tt voucherů. Pozorně si prosíme, přečtěte následující instrukce.

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry

I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry Příloha č. 5 Osnova studie proveditelnosti I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry Podporovaná aktivita 2.1a) Kolektivní výzkum 1. Stručný popis projektu Název projektu klastru Technologická oblast projektu

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ OBSAH PŘEDNÁŠKY Transfer technologií proč o něj usilovat a jaké bariéry mu brání CTTZ Kdo jsme a co děláme Jak si UPa stojí v oblasti spolupráce s aplikační sférou

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Epsilon. Informace o programu podpory

Epsilon. Informace o programu podpory Epsilon Informace o programu podpory Program Epsilon Program, který je zpravován Technologickou agenturou České republiky, navazuje na již ukončený program Alfa. Je možné se do něj přihlásit formou veřejné

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

více než 5 let 2 min. podmínka - nejedná se o DPP, min. podmínka - nejedná se o DPP, DPČ

více než 5 let 2 min. podmínka - nejedná se o DPP, min. podmínka - nejedná se o DPP, DPČ Příloha č. II - INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ (KO) KATEGORIE KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ (KO) Poř.č. Indikátor Specifikace Požadované přílohy Vyplní KO 1), ) Podmínky Bodové hodnocení Max.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů OSNOVA PREZENTACE 1. Přehled

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV TRANSFER TECHNOLOGIÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV 20. 6. 2011, Nové Hrady Obsah: 1. Analýza komercionalizace výsledků VaV - Poptávka, Nabídka -

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA SD-1/2014 SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zásady čerpání Fondu pro

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více