Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci"

Transkript

1 Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept projektů... 4 Neúspěšní žadatelé... 5 Úspěšní žadatelé... 5 V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu... 6 VI. Ukončení Proof of concept projektů... 8 Ukončení projektu rozhodnutím rektora... 9 Řádné ukončení projektu... 9 VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept... 9 Správa IP... 9 Monitoring projektu IX. Přílohy : Komercializační dotazník : Návrh rozpočtu : Evaluační formulář : TSP : Kvartální report a závěrečný report : Hodnocení průběhu projektu : Komercializace projektu Dokument je závaznou prováděcí vyhláškou k B3-14/7-RR. Dokument je v souladu s Vnitřním předpisem VTP UP Procesy technologického transferu na VTP UP. 1

2 Zodpovídá: Filip Auinger Datum: Verze: 2.1 2

3 II. Obecná ustanovení Tento dokument popisuje proces komercializace zajímavých výsledků Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Činnosti uvedené v tomto dokumentu souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů univerzity, které pocházejí nejprve z veřejných prostředků (dotace), později v rámci udržitelnosti z obchodní činnosti univerzity. Poskytnutí podpory z zdrojů upravených touto prováděcí vyhláškou bude prováděno dle této vyhlášky a žadatelé budou toto respektovat. III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada) Podklady pro Radu zpracovává Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci. Podklady jsou zpracovány s maximální mírou objektivity, tak aby poskytly dostatek informací pro správné rozhodování rady pro komercializaci. Schéma vedení projektu je uvedeno na obrázku níže. Vrcholovou rozhodovací pravomoc má Rektor UP jakožto statutární zástupce univerzity. Jemu přímo podléhá projektový manažer (PM) pověřený řízením projektu. Rada pro komercializaci (RK) je nezávislým orgánem, zasedání rady svolává předseda rady (např. na žádost PM). Rektor respektuje doporučení rady, pokud nejsou obzvláště závažné důvody pro změnu rozhodnutí ohrožení strategických zájmů univerzity, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví apod. Řešení projektu se účastní VTP UP a jednotlivé projektové týmy vedené Vedoucím projektu (VP). VP vyplní podklady pro žádost o podporu. VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta na projekt doporučí či nedoporučí k financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. VTP UP a VP společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce. Projektový manažer projektu řídí jednotlivé Vedoucí a VTP UP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP. 3

4 Rektor UP Projektový manažer Rada pro komercializaci VTP UP Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 Vedoucí projektu N IV. Výběr Proof of concept projektů Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden na obrázku X. Jednotlivé kroky jsou popsány níže. 1. Projektový manažer vyhlašuje výzvy k podání projektu jednou za pololetí, cca 2 měsíce před plánovaným zasedáním rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků Přihlašovatelé splňující požadavky vyplní žádost obsahující dva dokumenty dostupné na Komercializační dotazník (příloha 1) a Návrh rozpočtu (příloha 2). Na vypracování těchto dokumentů mají 30 dní. 3. Tyto dokumenty předají elektronicky na či fyzicky v elektronické formě na recepci VTP UP, Šlechtitelů 21, Olomouc, kde jim bude přijetí potvrzeno. 4. VTP UP provede do 14dní revizi, případně doplní chybějící informace formuláře v oblasti průmyslově právní a komercializační (patentová rešerše, průzkum trhu a určení komerčního potenciálu). 5. Revidovaný/doplněný dotazník bude v následujících 7 dnech zhodnocen dle Evaluačního formuláře pro Dotazník (Příloha 3). Hodnocení budou provádět dva expertní hodnotitelé VTP UP. Pokud se jejich hodnocení v určité části bude lišit o méně než 40 % maximálního hodnocení, počítá se výsledné hodnocení jako průměr. Pokud se bude lišit o více než 40 %, hodnotitelé musí dojít ke konsenzu. Tímto je zajištěna vyšší objektivita hodnocení a sníženo riziko přehlédnutí pozitiv či negativ projektu. Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení 1 Pro projekty podpořené z výzvy TA ČR GAMA je délka projektu 6 36 měsíců a alokace cca. 800 tis. Kč/1 projekt. 4

5 projektu a určeno pořadí přihlášek z pohledu kvality. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě. 6. Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne o pořadí projektů ke komercializaci a předá pořadí rektorovi UP. Budou podpořeny projekty schválené RK a odsouhlasené Rektorem v určeném pořadí až do vyčerpání alokovaného rozpočtu Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucí projektů a VTP UP. Neúspěšní žadatelé Po rozhodnutí rektora budou neúspěšným žadatelům předány revidované Dotazníky a Evaluační formuláře. Žadatelé tak budou moci implementovat doporučení do svých projektů a přihlásit je v dalším kole výzvy. Úspěšní žadatelé S úspěšnými žadateli bude ve spolupráci s VTP UP vypracována během prvních tří měsíců od udělení Transferová strategie produktu (TSP), jejíž šablona je uvedena p příloze 4. Součástí TSP je i podrobný plán činností jak proof of concept, tak i pro následnou komercializaci. Součástí plánu je: 1. Tým projektu (Vedoucí projektu, expert VTP UP, výzkumní pracovníci) 2. Definice produktu (podrobná specifikace požadavků a technických parametrů produktu) 3. Plán činností (Co?) 4. Harmonogram (Kdy?) 5. Čerpání financí 6. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěno odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept. Dle tohoto plánu bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě. 2 Pro projekty finančně podpořené z výzvy TA ČR GAMA bude před zahájením projektu požádáno o odsouhlasení zahájení jednotlivých projektu TA ČR a budou zahájeny jen odsouhlasené projekty. 5

6 Vyhlášení výzvy (PM) Vyplnění Dotazníku pro Projekt N (Vedoucí projektu N) Dotazník. Doplnění Dotazníku (VTP) Hodnocení Projektu (VTP) Evaluační formulář. Předložení RK (PM) NE Doporučeno (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N Zahájení projektu N V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu Aby byly finanční prostředky účelně nakládány, jsou projekty podrobeny pravidelné kontrole, která má především posoudit soulad mezi TSP a přesným stavem projektů. Tým projektu tvoří výzkumníci a nominovaný odborník VTP UP. VTP UP zpracovává část plánu související s komerční uplatnitelností, 6

7 odborný tým zpracovává technickou část projektu. Plnou odpovědnost nad během projektů má Vedoucí projektu (VP). Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cílů a navrhuje změny. 1. Projekty jsou hodnoceny kvartálně. a. V prvním kvartále je ve spolupráci Vedoucího projektu a VTP připravena TSP, podrobný plán projektu s ohledem na komercializaci a zahájeno plnění dle plánu. Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). V reportu je obsaženo plnění cílů a milníků projektu, jsou uvedeny informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu. VTP UP vyhodnotí na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním plánu a doporučí ke schválení či odmítnutí změny projektu. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a TSP. Předložení TSP se považuje za změnu projektu. b. V dalších kvartálech Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). VTP UP vyhodnotí stav projektu a navrhované změny na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). 2. RK rozhodne o ukončení/schválení změn projektu dle doporučení VTP UP a své stanovisko předkládá rektorovi UP. Projekty, které probíhají na základě hodnocení VTP UP dle TSP rada nehodnotí. 3. Rektor rozhodne o ukončení/změnách projektu na návrh RK. O projektech, které probíhají dle TSP rektor nerozhoduje. 4. Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucího projektu a VTP UP. 5. Pokud VTP, PM či RK doporučí ukončení projektu, v období mezi prvním dnem nového kvartálu a rozhodnutím rektora nesmí Vedoucí projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po vyrozumění Vedoucího projektu o souhlasu rektora s pokračováním projektu. Již v této části jsou očekávané produkty dle TRS nabízeny komerčním subjektům. Pokud je nalezen komerční partner, který chce koupit produkt za akceptovatelných podmínek, financuje tento partner od chvíle prodeje výsledku (licence apod.) běh projektu. 7

8 Vypracování TSP (VTP, Vedoucí projektu N) Běh projektu (Vedoucí projektu N) Kvartální report (Vedoucí projektu N) Kvartální report Doplnění reportingu (VTP) Hodnocení průběhu projektu Předložení RK (PM) NE Doporučeno k pokračování (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N VI. Ukončení Proof of concept projektů Projekty končí buď splněním cílů, vyčerpáním lhůty trvání projektu, nebo nedoporučením pokračování projektu odsouhlaseným rektorem UP. 8

9 Ukončení projektu rozhodnutím rektora Pokud rektor neodsouhlasí pokračování projektu, projekt je tímto ukončen. 1. Projektový manažer předá Vedoucímu projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí rektora. 2. VTP vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které spolu s kvartální zprávou je považováno za závěrečnou zprávu dílčího projektu. 3. Dnem rozhodnutí rektora již není možné čerpat z projektového rozpočtu žádné prostředky. Řádné ukončení projektu 1. Při ukončení projektu dodá vedoucí projektu VTP UP Kvartální report (Příloha 5) doplněný o hodnocení parametrů produktu (Příloha 5 část II) a kategorizaci výsledků projektu dle podporovaných výstupů RIV. 2. VTP UP vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. RK je předloženo Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) a hodnocení dosažených parametrů produktu (Příloha 5 část II). 3. RK vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi UP. Projekt je tímto ukončen. 4. Po ukončení projektu rektorem nebo ukončení časového rámce projektu již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán. VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept VTP UP zajišťuje ve spolupráci s Vedoucím projektu správu IP a následný monitoring projektu. Ten je součástí komercializace produktu dle transferové strategie produktu, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům, a proto nemůže být hrazena z veřejných zdrojů. Správa IP VTP provádí správu IP a marketing IP - aktivní (cílené oslovování firem působících v oblasti, informování investorů) a pasivní marketing (na svém webu, na webu univerzity, na technologických webech, prostřednictvím Českých diplomatických misí atd.). IP bude, mimo odůvodněné případy, bude spravováno následovně: 1. Podání národní přihlášky bude hrazeno ze zdrojů univerzity. Univerzita udržuje patent v platnosti maximálně po 6 let. 2. PCT přihláška je podána v případě zájmu o produkt ze strany komerční sféry a univerzita hradí % nákladů, zbylý podíl hradí komerční zájemci/zájemce. Univerzita hradí jen poplatky před vstupem do národních fází. 3. Vstup do národních fází je proveden v případě nalezení partnera pro komercializaci a je hrazen tímto partnerem. Univerzita se na úhradě podílí, jen pokud existuje další aplikace produktu 9

10 k licencování dalšímu partnerovi/ům a v tomto případě univerzita hradí jen přiměřený podíl vzhledem k dalším použití (věcné, lokální) produktu. Maximální délka financování ochrany duševního vlastnictví UP je 6 let. Monitoring projektu 1. VTP UP přidělí pro komercializaci výstupu experta. Ten spolupracuje s Vedoucím projektu. 2. VTP UP spolu s Vedoucí projektu v půlročních intervalech od ukončení projektu vypracuje zprávu Monitoring projektu (viz příloha 7) kde je jasný postup komercializace produktu: a. Soulad dalších činností s TSP, změny TSP, b. nabídky zákazníkům, c. uzavřené licence, založené spin-off firmy, prodej IP, d. příjmy z komercializace, e. spokojenost s produktem u zákazníků a následné spolupráce s univerzitou. Tuto zprávu zpracovává 4 roky po skončení projektu či po dobu licenčních příjmů. 3. Zpráva je překládána Projektovému manažerovi a souhrny ze zprávy jsou součástí výroční zprávy VTP UP, která je předložena RK. 10

11 IX. Přílohy 1: Komercializační dotazník Evidenční číslo dotazníku: Datum podání: Pro interní potřeby VTPUP (nevyplňujte) Dotazník pro přípravu a realizaci komercializace produktu v rámci projektů Proof-of-concept Vyplněním tohoto dotazníku zahajujete komercionalizaci Vašeho vynálezu. Komercionalizací se rozumí skutečné uplatnění v praxi, tedy nabídnutí přínosu vynálezu lidstvu. Právě posun společnosti o krok vpřed je hlavním a nejvyšším posláním vědy, výzkumu a badatelské činnosti. Bohužel pro uplatnění platí zákony společnosti, které jsou definovány ekonomickou životaschopností. Správným, přesným a úplným vyplněním dotazníku pomůžete týmu VTPUP najít nejvhodnější strategii pro cestu od Vašeho nápadu k tržně úspěšnému produktu. Pokud při vyplňování dotazníku budou některé body nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vyplněním pomůžeme. VTP UP prohlašuje, že veškeré údaje v tomto dotazníku jsou považovány za důvěrné, utajované a v tomto smyslu s nimi bude nakládáno. Obdržení dotazníku VTPUP Vám bude potvrzeno, dotazník bude zpracován a výsledek zpracování Vám bude oznámen na schůzce. 1. Obecné informace Název Technologie: Předkladatel: Jméno, příjmení, titul: Realizační tým: Kontakt tel./ Fakulta/Ústav: 11

12 2. Popis technologie Popis technologie je nutný pro správné určení komercializační strategie, správné zacílení produktů a volbu případných komerčních partnerů či investorů. a. Stručně popište, co tvoří Vaší technologii a jak funguje. Pokud je to účelné, do přílohy přiložte nákresy, schémata a další dokumenty k tomuto dotazníku. b. Jaký je současný stav vývoje technologie? (Např. nápad, pozitivní výsledek experimentů, proof of concept, prototyp, výrobek, ) c. Jaký je předpokládaný výstup Vašeho projektu pro komercializaci? Uveďte technické parametry, stav, a zařazení dle RIV. Uveďte i více výsledků. (P -patent; G-technicky realizované výsledkyprototyp, funkční vzorek; Z-poloprovoz, ověřená technologie; R-software; F-průmyslový a užitný vzor; O-Ostatní výsledky ( Ostatní výsledky jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například: zkušební série, materiál s ověřenými vlastnostmi, metodika s ověřenými vlastnostmi, uzavřená licenční smlouva, založená start-up společnost, založená spin-off společnost, počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.) d. Co je účelem technologie A jaké problémy technologie řeší? 12

13 e. Existují jiná řešení stejných problémů, ať již komerčně dostupná či jen popsaná v odborných publikacích? f. Popište v čem je technologie lepší než současná řešení. g. Existují další vědecké týmy řešící stejnou problematiku, pokud ano jak daleko jsou řešení? h. Které charakteristiky technologie je třeba chránit, aby ostatní nemohli tuto technologii vyrábět, užívat a prodávat? i. Na jakém území může být daná technologie použita (lokální produkt, ČR, EU, Svět)? 3. Stav právní ochrany Pochopení současného stavu právní ochrany a znalosti současného stavu techniky umožňuje správně zacílit strategii jak ochránit technologii v raných fázích komercializace a následně co nejefektivněji rozšířit budoucím uživatelům. 13

14 j. Byl proveden průzkum patentové literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. k. Byl proveden průzkum odborné a technické literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. l. Byly již vyplněny nebo podány patenty 3 související s touto technologií? Pokud ano, přiložte kopii patentu (i v případě, že doposud nebyl udělen). m. Prosím uveďte veškeré osoby či organizace, které mají k popsané technologii (a.) jakékoli právní nároky (licence, smlouvy o spolupráci, ). 4. Publikace související s produktem Publikační činnost je základní povinností vědců. Nicméně z pohledu patentové ochrany představuje určité riziko a proto je nutné pro snížení komercializačních a investičních rizik přesně znát, jaké informace o technologii jsou veřejně dostupné. 3 Pojmem patent se rozumí průmyslové vlastnictví v širším měřítku, tj. patenty, užitné a průmyslové vzory atd. 14

15 n. Připojte seznam veškerých publikací (články, účasti na konferencích, sborníky) spojených s touto technologií. Uveďte datum vydání jednotlivých článků. Připojte kopie publikací do přílohy. o. Prosím, uveďte seznam připravovaných/odeslaných publikací, které zatím nebyly uveřejněny. Uveďte termín předpokládaného publikování. p. Diskutovali jste s osobami (fyzické osoby, firmy, organizace) mimo výzkumný tým technologii a technické detaily řešení? Pokud ano, uveďte s kým a kdy. q. Provádíte současně komercializaci technologie v bodě (a.) i přes další subjekty či svépomocí? 5. Způsoby financování a spolupráce na vytvoření technologie Výzkum je financován z mnoha zdrojů, kde každý zdroj financování má speciální požadavky a pravidla pro komercializaci výsledků. Abychom se vyhnuli sankcím a soudním sporům, musíme při komercializaci přesně vědět, jakými pravidly je nutné se řídit. 15

16 r. Uveďte veškeré granty, které byly použity pro financování výzkumu a vývoje technologie popsané v bodě a. Pro každý grant uveďte název, číslo a poskytovatele. s. Uveďte veškeré spolupráce s komerčními subjekty a zakázkové výzkumné smlouvy, ze kterých bylo vytvoření technologie popsané v sekci a. financováno: Uveďte firmu, smlouvu o spolupráci a datum podpisu. t. Uveďte další spolupracující organizace, které byly členy řešitelského týmu: u. Uveďte jména všech osob podílejících se na vytvoření technologie, jejich pozici 4 a popis jejich rolí při vytvoření technologie. 4 Student Bc, Ing, PhD., zaměstnanec, expert na SoD apod. 16

17 v. Uveďte jména všech původců technologie (kteří přispěli k vytvoření technologie mentálními schopnostmi). 6. Průmysloví zájemci o technologii Jako experti se vyznáte v oblasti Vašeho zájmu velice dobře. Možná jste na konferencích/seminářích potkávali lidi z komerční sféry, kteří se o Váš výzkum velice intenzivně zajímali. Takovéto kontakty mohou velice usnadnit komercializaci produktů. w. Pokud víte o nějakém průmyslovém zájemci o využití technologie, prosím uveďte jeho název, případně i kontaktní osobu x. Je výstup připravován pro konkrétní firmu (zakázkový či smluvní výzkum) 7. Následující výzkumné plány Dnes špičková technologie bude za několik let či desetiletí zastaralá. Pro komercializační strategii je velice důležité, zda jako výzkumníci vidíte možnosti, jak pokračovat ve výzkumu a současnou technologii dále vylepšovat. Plánujete další výzkum v této oblasti? y. Jste ochotni se svým týmem významným způsobem spolupracovat na komercializaci technologie? Tj. máte dostatek času pro poskytnutí podpory nad rámec Vašich současných povinností? Nehodící se škrtněte: ANO NE 17

18 z. Jak dlouhý časový rámec předpokládáte k dosažení výsledku definovaného v bodě c.? aa. Jaký je projektový tým a jaké jsou klíčové osoby, které se budou podílet komercializace? U každé osoby uveďte i úvazek, kterým se bude projektu na projektu podílet. bb. Uveďte prosím Vaše plány na výzkum v dané oblasti v rámci předkládaného projektu TA ČR GAMA jaké činnosti budou z projektu hrazeny? 8. Komerční zaměření Svou technologii znáte zatím nejlépe. Pokuste se proto na základě Vašich znalostí odpovědět na následující otázky týkající se jejího použití v praxi. cc. Proč by si měli zákazníci koupit Vámi navržené řešení? Pro jakou tržní příležitost je technologie vyvíjena? 18

19 dd. Uveďte tržní uplatnění a jednotlivé aplikace Vaší technologie. ee. Jaké jsou konkurenční technologie pro Vámi nabízené řešení? ff. Jaké má vaše technologie tržní výhody oproti současným řešením? gg. Jak se změní výrobní náklady na jednotku produktu při použití Vaší technologie? Prosíme, kvantifikujte v procentech. hh. Mění Vaše technologie zavedené výrobní postupy pro výrobu v dané oblasti? 19

20 ii. Bude zavedení technologie do praxe vyžadovat vysoké kapitálové investice? jj. Jsou na cílovém trhu Vaší technologie nějaké legislativní či interní omezení a regulace? (Např. normy, interní předpisy v automobilovém průmyslu, zákonné požadavky na uchovávání či distribuci chemických látek apod.) kk. Jaké další překážky musí být překonány před úspěšnou komercializací technologie? Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Nyní jej musíme analyzovat a poté na jeho základu vypracujeme podklad pro schválení projektu radou pro komercializaci. Po rozhodnutí rady Vás budeme informovat o dalším postupu. 20

21 2: Návrh rozpočtu Délka trvání projektu: Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Rok projektu (v Kč) Projektový tým část VTP UP (v Kč) 21

22 3: Evaluační formulář Evaluační formulář k komercializačnímu dotazníku Hodnotitel Hodnotitel Průměrné Položka 1 2 hodnocení Body Riziko 1. Tým (obecné informace) 72,5% 7 27,5% Předkladatel a realizační tým 7,5 7 7,25 2,75 2. Popis technologie 37,5% 30 65,0% a. Stručný popis 5 2 3,5 6,5 b. Stav technologie c. Očekávaný výsledek d. Účel technologie e. Alternativní řešení f. Přínos oproti alternativám g. Vědecká konkurence h. Identifikace klíčových částí technologie i. Územní využitelnost ,5 Je technologie součástí vyššího celku (díl, dílčí operace) X Využívá technologie materiály/díly třetích stran X 3. Stav právní ochrany 38,8% 31 61,3% j. Výsledek patentového průzkumu k. Výsledek průzkumu stavu techniky l. současná patentová ochrana l.1. Stáří patentové ochrany l.2. Rozsah patentové ochrany m. Původci/vlastníci IP m.1. Jsou původci z UP Kritické uzly 22

23 m.2. Kontroluje IP jiná instituce Publikační činnost 56,7% 34 48,0% n. Publikační činnost n.1. Je možná ochrana IP n.2. Je možné využít IP k propagaci o. Jsou připravované publikace rizikem z pohledu ochrany IP p. Byly klíčové informace uvolněny bez právní ochrany vynálezu q. Je komercializováno přes více institucí Dosavadní financování 34,8% 28 53,9% r. Omezuje dosavadní financování volné použití IP? s. Bylo vytvoření IP financováno soukromou firmou či investorem, která má na IP nějaký zájem (předkupní právo, licence, informace, )? t. Podíleli se na vytvoření IP zaměstnanci jiného subjektu než UP, díky čemuž má jiný subjekt na výsledku zájem (předkupní právo, licence, informace, )? u. Struktura původců? v. Jsou původci ti, kteří mají být původci? Průmyslový zájemci o technologii 37,5% 8 62,5% w. Je možné vytipovat existující subjekty 5 2 3,5 6,5 x. Je už dán zájemce Další plány 40,0% 8 60,0% y. Ochota inovovat produkt z. Ochota komercializovat produkt Komerční zaměření 40,0% 45 54,5% aa. Existují dostatečně motivovaní zákazníci bb. Tržní uplatnění bb.1. Je technologie uplatnitelná

24 bb.2. Existuje více aplikací cc. Struktura konkurenčních technologií dd. Výhody oproti současnému ee. Určitelný průmyslové způsob výroby a výrobní náklady ff. Rozsah nutných změn pro výrobu produktu gg. Velikost vstupní investice hh. Legislativní a jiná právní omezení technologie ii. Další překážky před komercializací Celkem 183 Pole k vyplnění Hodnotitelem 24

25 Souhrnné hodnocení projektu k předložení Radě Název projektu: Číslo projektu: Kvalita projektu: 45,8% Bodové skóre: 183 Riziko: 52,9% Verze vytištěna dne :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvalita Riziko Popis technologie: Očekávaný výsledek: Charakterizace výsledku: Aplikovaný výzkum či experimentální vývoj? Splňuje alespoň jeden konkrétní cíl Národních priorit VaV? Je výsledek projektu nový? Je navržený tým schopen provést projekt? Rozpočet: ANO/NE ANO/NE, kterou ANO/NE ANO/NE Výstup v souladu s cíli a podmínkami komercializace a transferu? Není komercializace řešena současně z jiných projektů? Je projekt vhodný pro ověření aplikovatelnosti výsledku? Má projekt horizont komercializace kratší než 10 let? ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE 25

26 Délka trvání: Komerční uplatnitelnost Komentář hodnotitelů: 26

27 4: TSP Tránšfěrová Strátěgiě Produktu (TSP) 1. Identifikace projektu Název projektu: Číslo projektu: Vedoucí projektu: SPP Prvek: 90XXXX Zahájení projektu: Ukončení projektu: Počet kvartálů: Report za kvartál: 2. Tým projektu komercializace produktu Tým projektu Odpovědná osoba za: Jméno Datum Podpis Změny Vedení týmu Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Plán komunikace Jakým způsobem je zajištěn přenos informací a informovanost v týmu. 3. Definice produktu Definice produktu Popis produktu Průmyslově právní ochrana Technické specifikace produktu (Parametr, způsob měření, cílová hodnota) Parametr Způsob měření/ověření Cílová hodnota 27

28 4. SWOT Analýza Vyplňte alespoň 3 od každé hrozby Silné stránky Příležitosti Slabé stánky Hrozby Závěry ze SWOT analýzy Vyhodnoťte SWOT analýzu jako základ pro plán a analýzu rizik. 5. Plán činností (Co?), Harmonogram (Kdy), Náklady (Za kolik) Etapy Tato část projektu má X etap. Stručný popis etap a jejich vzájemné vztahy. Uveďte jak výzkumné, tak komercializační etapy, tj. etapy s průzkumem trhu, zajištěním průmyslově právní ochrany, hledáním a zahájením komunikace s partnery apod. Etapa 1: Výroba membrány Termín od: Do: Navazuje na: Odkažte se na předchozí etapy Předpoklady Co musí být splněno, avšak je mimo schopnosti týmu toto zajistit (dostupnost přístroje, mírná zima, setrvání všech členů v týmu apod.) Cíle: Co je cílem Činnosti: Jaké činnosti vedou k cíli Výstupy: Co je výstupem etapy (materiály, znalosti apod.) Rizika Co se může pokazit (můžete vyjít ze SWOT analýza a doplnit) Spolupráce: Jaká externí pracoviště/firmy se budou podílet Zdroje: Co budete k naplnění etapy potřebovat (přístroj, výrobní linku, auto na SC apod.) Lidé Uveďte jméno a počet hodin práce na této etapě. Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Odkud bude financováno Cokoli dalšího relevantního. 28

29 Cestovné Celkem: Etapa: Marketing a průzkum trhu Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Etapa: Komercializace Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: 29

30 Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Harmonogram Souhrn harmonogramu z jednotlivých etap Harmonogram projektu Měsíc realizace/ etapa Etapa 1 Etapa 2 30

31 Rozpočet Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept Délka trvání projektu: 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Rok projektu (v Kč) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Projektový tým část VTP UP (v Kč) Aktivní objekt, poklepáním zahájíte editaci 31

32 6. Řízení rizik Vyjděte z jednotlivých etap a zkopírujte rizika DO TABULKY. Definujte opatření ke snížení těchto rizik. Rizikové faktory Opatření pro řízení rizik 7. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví Definice klíčových oblastí, které nesmí být publikovány před zajištěním právní ochrany vynálezu. 32

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více