Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci"

Transkript

1 Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept projektů... 4 Neúspěšní žadatelé... 5 Úspěšní žadatelé... 5 V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu... 6 VI. Ukončení Proof of concept projektů... 8 Ukončení projektu rozhodnutím rektora... 9 Řádné ukončení projektu... 9 VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept... 9 Správa IP... 9 Monitoring projektu IX. Přílohy : Komercializační dotazník : Návrh rozpočtu : Evaluační formulář : TSP : Kvartální report a závěrečný report : Hodnocení průběhu projektu : Komercializace projektu Dokument je závaznou prováděcí vyhláškou k B3-14/7-RR. Dokument je v souladu s Vnitřním předpisem VTP UP Procesy technologického transferu na VTP UP. 1

2 Zodpovídá: Filip Auinger Datum: Verze: 2.1 2

3 II. Obecná ustanovení Tento dokument popisuje proces komercializace zajímavých výsledků Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Činnosti uvedené v tomto dokumentu souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů univerzity, které pocházejí nejprve z veřejných prostředků (dotace), později v rámci udržitelnosti z obchodní činnosti univerzity. Poskytnutí podpory z zdrojů upravených touto prováděcí vyhláškou bude prováděno dle této vyhlášky a žadatelé budou toto respektovat. III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada) Podklady pro Radu zpracovává Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci. Podklady jsou zpracovány s maximální mírou objektivity, tak aby poskytly dostatek informací pro správné rozhodování rady pro komercializaci. Schéma vedení projektu je uvedeno na obrázku níže. Vrcholovou rozhodovací pravomoc má Rektor UP jakožto statutární zástupce univerzity. Jemu přímo podléhá projektový manažer (PM) pověřený řízením projektu. Rada pro komercializaci (RK) je nezávislým orgánem, zasedání rady svolává předseda rady (např. na žádost PM). Rektor respektuje doporučení rady, pokud nejsou obzvláště závažné důvody pro změnu rozhodnutí ohrožení strategických zájmů univerzity, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví apod. Řešení projektu se účastní VTP UP a jednotlivé projektové týmy vedené Vedoucím projektu (VP). VP vyplní podklady pro žádost o podporu. VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta na projekt doporučí či nedoporučí k financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. VTP UP a VP společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce. Projektový manažer projektu řídí jednotlivé Vedoucí a VTP UP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP. 3

4 Rektor UP Projektový manažer Rada pro komercializaci VTP UP Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 Vedoucí projektu N IV. Výběr Proof of concept projektů Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden na obrázku X. Jednotlivé kroky jsou popsány níže. 1. Projektový manažer vyhlašuje výzvy k podání projektu jednou za pololetí, cca 2 měsíce před plánovaným zasedáním rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků Přihlašovatelé splňující požadavky vyplní žádost obsahující dva dokumenty dostupné na Komercializační dotazník (příloha 1) a Návrh rozpočtu (příloha 2). Na vypracování těchto dokumentů mají 30 dní. 3. Tyto dokumenty předají elektronicky na či fyzicky v elektronické formě na recepci VTP UP, Šlechtitelů 21, Olomouc, kde jim bude přijetí potvrzeno. 4. VTP UP provede do 14dní revizi, případně doplní chybějící informace formuláře v oblasti průmyslově právní a komercializační (patentová rešerše, průzkum trhu a určení komerčního potenciálu). 5. Revidovaný/doplněný dotazník bude v následujících 7 dnech zhodnocen dle Evaluačního formuláře pro Dotazník (Příloha 3). Hodnocení budou provádět dva expertní hodnotitelé VTP UP. Pokud se jejich hodnocení v určité části bude lišit o méně než 40 % maximálního hodnocení, počítá se výsledné hodnocení jako průměr. Pokud se bude lišit o více než 40 %, hodnotitelé musí dojít ke konsenzu. Tímto je zajištěna vyšší objektivita hodnocení a sníženo riziko přehlédnutí pozitiv či negativ projektu. Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení 1 Pro projekty podpořené z výzvy TA ČR GAMA je délka projektu 6 36 měsíců a alokace cca. 800 tis. Kč/1 projekt. 4

5 projektu a určeno pořadí přihlášek z pohledu kvality. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě. 6. Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne o pořadí projektů ke komercializaci a předá pořadí rektorovi UP. Budou podpořeny projekty schválené RK a odsouhlasené Rektorem v určeném pořadí až do vyčerpání alokovaného rozpočtu Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucí projektů a VTP UP. Neúspěšní žadatelé Po rozhodnutí rektora budou neúspěšným žadatelům předány revidované Dotazníky a Evaluační formuláře. Žadatelé tak budou moci implementovat doporučení do svých projektů a přihlásit je v dalším kole výzvy. Úspěšní žadatelé S úspěšnými žadateli bude ve spolupráci s VTP UP vypracována během prvních tří měsíců od udělení Transferová strategie produktu (TSP), jejíž šablona je uvedena p příloze 4. Součástí TSP je i podrobný plán činností jak proof of concept, tak i pro následnou komercializaci. Součástí plánu je: 1. Tým projektu (Vedoucí projektu, expert VTP UP, výzkumní pracovníci) 2. Definice produktu (podrobná specifikace požadavků a technických parametrů produktu) 3. Plán činností (Co?) 4. Harmonogram (Kdy?) 5. Čerpání financí 6. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěno odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept. Dle tohoto plánu bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě. 2 Pro projekty finančně podpořené z výzvy TA ČR GAMA bude před zahájením projektu požádáno o odsouhlasení zahájení jednotlivých projektu TA ČR a budou zahájeny jen odsouhlasené projekty. 5

6 Vyhlášení výzvy (PM) Vyplnění Dotazníku pro Projekt N (Vedoucí projektu N) Dotazník. Doplnění Dotazníku (VTP) Hodnocení Projektu (VTP) Evaluační formulář. Předložení RK (PM) NE Doporučeno (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N Zahájení projektu N V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu Aby byly finanční prostředky účelně nakládány, jsou projekty podrobeny pravidelné kontrole, která má především posoudit soulad mezi TSP a přesným stavem projektů. Tým projektu tvoří výzkumníci a nominovaný odborník VTP UP. VTP UP zpracovává část plánu související s komerční uplatnitelností, 6

7 odborný tým zpracovává technickou část projektu. Plnou odpovědnost nad během projektů má Vedoucí projektu (VP). Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cílů a navrhuje změny. 1. Projekty jsou hodnoceny kvartálně. a. V prvním kvartále je ve spolupráci Vedoucího projektu a VTP připravena TSP, podrobný plán projektu s ohledem na komercializaci a zahájeno plnění dle plánu. Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). V reportu je obsaženo plnění cílů a milníků projektu, jsou uvedeny informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu. VTP UP vyhodnotí na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním plánu a doporučí ke schválení či odmítnutí změny projektu. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a TSP. Předložení TSP se považuje za změnu projektu. b. V dalších kvartálech Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). VTP UP vyhodnotí stav projektu a navrhované změny na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). 2. RK rozhodne o ukončení/schválení změn projektu dle doporučení VTP UP a své stanovisko předkládá rektorovi UP. Projekty, které probíhají na základě hodnocení VTP UP dle TSP rada nehodnotí. 3. Rektor rozhodne o ukončení/změnách projektu na návrh RK. O projektech, které probíhají dle TSP rektor nerozhoduje. 4. Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucího projektu a VTP UP. 5. Pokud VTP, PM či RK doporučí ukončení projektu, v období mezi prvním dnem nového kvartálu a rozhodnutím rektora nesmí Vedoucí projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po vyrozumění Vedoucího projektu o souhlasu rektora s pokračováním projektu. Již v této části jsou očekávané produkty dle TRS nabízeny komerčním subjektům. Pokud je nalezen komerční partner, který chce koupit produkt za akceptovatelných podmínek, financuje tento partner od chvíle prodeje výsledku (licence apod.) běh projektu. 7

8 Vypracování TSP (VTP, Vedoucí projektu N) Běh projektu (Vedoucí projektu N) Kvartální report (Vedoucí projektu N) Kvartální report Doplnění reportingu (VTP) Hodnocení průběhu projektu Předložení RK (PM) NE Doporučeno k pokračování (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N VI. Ukončení Proof of concept projektů Projekty končí buď splněním cílů, vyčerpáním lhůty trvání projektu, nebo nedoporučením pokračování projektu odsouhlaseným rektorem UP. 8

9 Ukončení projektu rozhodnutím rektora Pokud rektor neodsouhlasí pokračování projektu, projekt je tímto ukončen. 1. Projektový manažer předá Vedoucímu projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí rektora. 2. VTP vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které spolu s kvartální zprávou je považováno za závěrečnou zprávu dílčího projektu. 3. Dnem rozhodnutí rektora již není možné čerpat z projektového rozpočtu žádné prostředky. Řádné ukončení projektu 1. Při ukončení projektu dodá vedoucí projektu VTP UP Kvartální report (Příloha 5) doplněný o hodnocení parametrů produktu (Příloha 5 část II) a kategorizaci výsledků projektu dle podporovaných výstupů RIV. 2. VTP UP vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. RK je předloženo Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) a hodnocení dosažených parametrů produktu (Příloha 5 část II). 3. RK vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi UP. Projekt je tímto ukončen. 4. Po ukončení projektu rektorem nebo ukončení časového rámce projektu již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán. VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept VTP UP zajišťuje ve spolupráci s Vedoucím projektu správu IP a následný monitoring projektu. Ten je součástí komercializace produktu dle transferové strategie produktu, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům, a proto nemůže být hrazena z veřejných zdrojů. Správa IP VTP provádí správu IP a marketing IP - aktivní (cílené oslovování firem působících v oblasti, informování investorů) a pasivní marketing (na svém webu, na webu univerzity, na technologických webech, prostřednictvím Českých diplomatických misí atd.). IP bude, mimo odůvodněné případy, bude spravováno následovně: 1. Podání národní přihlášky bude hrazeno ze zdrojů univerzity. Univerzita udržuje patent v platnosti maximálně po 6 let. 2. PCT přihláška je podána v případě zájmu o produkt ze strany komerční sféry a univerzita hradí % nákladů, zbylý podíl hradí komerční zájemci/zájemce. Univerzita hradí jen poplatky před vstupem do národních fází. 3. Vstup do národních fází je proveden v případě nalezení partnera pro komercializaci a je hrazen tímto partnerem. Univerzita se na úhradě podílí, jen pokud existuje další aplikace produktu 9

10 k licencování dalšímu partnerovi/ům a v tomto případě univerzita hradí jen přiměřený podíl vzhledem k dalším použití (věcné, lokální) produktu. Maximální délka financování ochrany duševního vlastnictví UP je 6 let. Monitoring projektu 1. VTP UP přidělí pro komercializaci výstupu experta. Ten spolupracuje s Vedoucím projektu. 2. VTP UP spolu s Vedoucí projektu v půlročních intervalech od ukončení projektu vypracuje zprávu Monitoring projektu (viz příloha 7) kde je jasný postup komercializace produktu: a. Soulad dalších činností s TSP, změny TSP, b. nabídky zákazníkům, c. uzavřené licence, založené spin-off firmy, prodej IP, d. příjmy z komercializace, e. spokojenost s produktem u zákazníků a následné spolupráce s univerzitou. Tuto zprávu zpracovává 4 roky po skončení projektu či po dobu licenčních příjmů. 3. Zpráva je překládána Projektovému manažerovi a souhrny ze zprávy jsou součástí výroční zprávy VTP UP, která je předložena RK. 10

11 IX. Přílohy 1: Komercializační dotazník Evidenční číslo dotazníku: Datum podání: Pro interní potřeby VTPUP (nevyplňujte) Dotazník pro přípravu a realizaci komercializace produktu v rámci projektů Proof-of-concept Vyplněním tohoto dotazníku zahajujete komercionalizaci Vašeho vynálezu. Komercionalizací se rozumí skutečné uplatnění v praxi, tedy nabídnutí přínosu vynálezu lidstvu. Právě posun společnosti o krok vpřed je hlavním a nejvyšším posláním vědy, výzkumu a badatelské činnosti. Bohužel pro uplatnění platí zákony společnosti, které jsou definovány ekonomickou životaschopností. Správným, přesným a úplným vyplněním dotazníku pomůžete týmu VTPUP najít nejvhodnější strategii pro cestu od Vašeho nápadu k tržně úspěšnému produktu. Pokud při vyplňování dotazníku budou některé body nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vyplněním pomůžeme. VTP UP prohlašuje, že veškeré údaje v tomto dotazníku jsou považovány za důvěrné, utajované a v tomto smyslu s nimi bude nakládáno. Obdržení dotazníku VTPUP Vám bude potvrzeno, dotazník bude zpracován a výsledek zpracování Vám bude oznámen na schůzce. 1. Obecné informace Název Technologie: Předkladatel: Jméno, příjmení, titul: Realizační tým: Kontakt tel./ Fakulta/Ústav: 11

12 2. Popis technologie Popis technologie je nutný pro správné určení komercializační strategie, správné zacílení produktů a volbu případných komerčních partnerů či investorů. a. Stručně popište, co tvoří Vaší technologii a jak funguje. Pokud je to účelné, do přílohy přiložte nákresy, schémata a další dokumenty k tomuto dotazníku. b. Jaký je současný stav vývoje technologie? (Např. nápad, pozitivní výsledek experimentů, proof of concept, prototyp, výrobek, ) c. Jaký je předpokládaný výstup Vašeho projektu pro komercializaci? Uveďte technické parametry, stav, a zařazení dle RIV. Uveďte i více výsledků. (P -patent; G-technicky realizované výsledkyprototyp, funkční vzorek; Z-poloprovoz, ověřená technologie; R-software; F-průmyslový a užitný vzor; O-Ostatní výsledky ( Ostatní výsledky jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například: zkušební série, materiál s ověřenými vlastnostmi, metodika s ověřenými vlastnostmi, uzavřená licenční smlouva, založená start-up společnost, založená spin-off společnost, počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.) d. Co je účelem technologie A jaké problémy technologie řeší? 12

13 e. Existují jiná řešení stejných problémů, ať již komerčně dostupná či jen popsaná v odborných publikacích? f. Popište v čem je technologie lepší než současná řešení. g. Existují další vědecké týmy řešící stejnou problematiku, pokud ano jak daleko jsou řešení? h. Které charakteristiky technologie je třeba chránit, aby ostatní nemohli tuto technologii vyrábět, užívat a prodávat? i. Na jakém území může být daná technologie použita (lokální produkt, ČR, EU, Svět)? 3. Stav právní ochrany Pochopení současného stavu právní ochrany a znalosti současného stavu techniky umožňuje správně zacílit strategii jak ochránit technologii v raných fázích komercializace a následně co nejefektivněji rozšířit budoucím uživatelům. 13

14 j. Byl proveden průzkum patentové literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. k. Byl proveden průzkum odborné a technické literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. l. Byly již vyplněny nebo podány patenty 3 související s touto technologií? Pokud ano, přiložte kopii patentu (i v případě, že doposud nebyl udělen). m. Prosím uveďte veškeré osoby či organizace, které mají k popsané technologii (a.) jakékoli právní nároky (licence, smlouvy o spolupráci, ). 4. Publikace související s produktem Publikační činnost je základní povinností vědců. Nicméně z pohledu patentové ochrany představuje určité riziko a proto je nutné pro snížení komercializačních a investičních rizik přesně znát, jaké informace o technologii jsou veřejně dostupné. 3 Pojmem patent se rozumí průmyslové vlastnictví v širším měřítku, tj. patenty, užitné a průmyslové vzory atd. 14

15 n. Připojte seznam veškerých publikací (články, účasti na konferencích, sborníky) spojených s touto technologií. Uveďte datum vydání jednotlivých článků. Připojte kopie publikací do přílohy. o. Prosím, uveďte seznam připravovaných/odeslaných publikací, které zatím nebyly uveřejněny. Uveďte termín předpokládaného publikování. p. Diskutovali jste s osobami (fyzické osoby, firmy, organizace) mimo výzkumný tým technologii a technické detaily řešení? Pokud ano, uveďte s kým a kdy. q. Provádíte současně komercializaci technologie v bodě (a.) i přes další subjekty či svépomocí? 5. Způsoby financování a spolupráce na vytvoření technologie Výzkum je financován z mnoha zdrojů, kde každý zdroj financování má speciální požadavky a pravidla pro komercializaci výsledků. Abychom se vyhnuli sankcím a soudním sporům, musíme při komercializaci přesně vědět, jakými pravidly je nutné se řídit. 15

16 r. Uveďte veškeré granty, které byly použity pro financování výzkumu a vývoje technologie popsané v bodě a. Pro každý grant uveďte název, číslo a poskytovatele. s. Uveďte veškeré spolupráce s komerčními subjekty a zakázkové výzkumné smlouvy, ze kterých bylo vytvoření technologie popsané v sekci a. financováno: Uveďte firmu, smlouvu o spolupráci a datum podpisu. t. Uveďte další spolupracující organizace, které byly členy řešitelského týmu: u. Uveďte jména všech osob podílejících se na vytvoření technologie, jejich pozici 4 a popis jejich rolí při vytvoření technologie. 4 Student Bc, Ing, PhD., zaměstnanec, expert na SoD apod. 16

17 v. Uveďte jména všech původců technologie (kteří přispěli k vytvoření technologie mentálními schopnostmi). 6. Průmysloví zájemci o technologii Jako experti se vyznáte v oblasti Vašeho zájmu velice dobře. Možná jste na konferencích/seminářích potkávali lidi z komerční sféry, kteří se o Váš výzkum velice intenzivně zajímali. Takovéto kontakty mohou velice usnadnit komercializaci produktů. w. Pokud víte o nějakém průmyslovém zájemci o využití technologie, prosím uveďte jeho název, případně i kontaktní osobu x. Je výstup připravován pro konkrétní firmu (zakázkový či smluvní výzkum) 7. Následující výzkumné plány Dnes špičková technologie bude za několik let či desetiletí zastaralá. Pro komercializační strategii je velice důležité, zda jako výzkumníci vidíte možnosti, jak pokračovat ve výzkumu a současnou technologii dále vylepšovat. Plánujete další výzkum v této oblasti? y. Jste ochotni se svým týmem významným způsobem spolupracovat na komercializaci technologie? Tj. máte dostatek času pro poskytnutí podpory nad rámec Vašich současných povinností? Nehodící se škrtněte: ANO NE 17

18 z. Jak dlouhý časový rámec předpokládáte k dosažení výsledku definovaného v bodě c.? aa. Jaký je projektový tým a jaké jsou klíčové osoby, které se budou podílet komercializace? U každé osoby uveďte i úvazek, kterým se bude projektu na projektu podílet. bb. Uveďte prosím Vaše plány na výzkum v dané oblasti v rámci předkládaného projektu TA ČR GAMA jaké činnosti budou z projektu hrazeny? 8. Komerční zaměření Svou technologii znáte zatím nejlépe. Pokuste se proto na základě Vašich znalostí odpovědět na následující otázky týkající se jejího použití v praxi. cc. Proč by si měli zákazníci koupit Vámi navržené řešení? Pro jakou tržní příležitost je technologie vyvíjena? 18

19 dd. Uveďte tržní uplatnění a jednotlivé aplikace Vaší technologie. ee. Jaké jsou konkurenční technologie pro Vámi nabízené řešení? ff. Jaké má vaše technologie tržní výhody oproti současným řešením? gg. Jak se změní výrobní náklady na jednotku produktu při použití Vaší technologie? Prosíme, kvantifikujte v procentech. hh. Mění Vaše technologie zavedené výrobní postupy pro výrobu v dané oblasti? 19

20 ii. Bude zavedení technologie do praxe vyžadovat vysoké kapitálové investice? jj. Jsou na cílovém trhu Vaší technologie nějaké legislativní či interní omezení a regulace? (Např. normy, interní předpisy v automobilovém průmyslu, zákonné požadavky na uchovávání či distribuci chemických látek apod.) kk. Jaké další překážky musí být překonány před úspěšnou komercializací technologie? Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Nyní jej musíme analyzovat a poté na jeho základu vypracujeme podklad pro schválení projektu radou pro komercializaci. Po rozhodnutí rady Vás budeme informovat o dalším postupu. 20

21 2: Návrh rozpočtu Délka trvání projektu: Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Rok projektu (v Kč) Projektový tým část VTP UP (v Kč) 21

22 3: Evaluační formulář Evaluační formulář k komercializačnímu dotazníku Hodnotitel Hodnotitel Průměrné Položka 1 2 hodnocení Body Riziko 1. Tým (obecné informace) 72,5% 7 27,5% Předkladatel a realizační tým 7,5 7 7,25 2,75 2. Popis technologie 37,5% 30 65,0% a. Stručný popis 5 2 3,5 6,5 b. Stav technologie c. Očekávaný výsledek d. Účel technologie e. Alternativní řešení f. Přínos oproti alternativám g. Vědecká konkurence h. Identifikace klíčových částí technologie i. Územní využitelnost ,5 Je technologie součástí vyššího celku (díl, dílčí operace) X Využívá technologie materiály/díly třetích stran X 3. Stav právní ochrany 38,8% 31 61,3% j. Výsledek patentového průzkumu k. Výsledek průzkumu stavu techniky l. současná patentová ochrana l.1. Stáří patentové ochrany l.2. Rozsah patentové ochrany m. Původci/vlastníci IP m.1. Jsou původci z UP Kritické uzly 22

23 m.2. Kontroluje IP jiná instituce Publikační činnost 56,7% 34 48,0% n. Publikační činnost n.1. Je možná ochrana IP n.2. Je možné využít IP k propagaci o. Jsou připravované publikace rizikem z pohledu ochrany IP p. Byly klíčové informace uvolněny bez právní ochrany vynálezu q. Je komercializováno přes více institucí Dosavadní financování 34,8% 28 53,9% r. Omezuje dosavadní financování volné použití IP? s. Bylo vytvoření IP financováno soukromou firmou či investorem, která má na IP nějaký zájem (předkupní právo, licence, informace, )? t. Podíleli se na vytvoření IP zaměstnanci jiného subjektu než UP, díky čemuž má jiný subjekt na výsledku zájem (předkupní právo, licence, informace, )? u. Struktura původců? v. Jsou původci ti, kteří mají být původci? Průmyslový zájemci o technologii 37,5% 8 62,5% w. Je možné vytipovat existující subjekty 5 2 3,5 6,5 x. Je už dán zájemce Další plány 40,0% 8 60,0% y. Ochota inovovat produkt z. Ochota komercializovat produkt Komerční zaměření 40,0% 45 54,5% aa. Existují dostatečně motivovaní zákazníci bb. Tržní uplatnění bb.1. Je technologie uplatnitelná

24 bb.2. Existuje více aplikací cc. Struktura konkurenčních technologií dd. Výhody oproti současnému ee. Určitelný průmyslové způsob výroby a výrobní náklady ff. Rozsah nutných změn pro výrobu produktu gg. Velikost vstupní investice hh. Legislativní a jiná právní omezení technologie ii. Další překážky před komercializací Celkem 183 Pole k vyplnění Hodnotitelem 24

25 Souhrnné hodnocení projektu k předložení Radě Název projektu: Číslo projektu: Kvalita projektu: 45,8% Bodové skóre: 183 Riziko: 52,9% Verze vytištěna dne :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvalita Riziko Popis technologie: Očekávaný výsledek: Charakterizace výsledku: Aplikovaný výzkum či experimentální vývoj? Splňuje alespoň jeden konkrétní cíl Národních priorit VaV? Je výsledek projektu nový? Je navržený tým schopen provést projekt? Rozpočet: ANO/NE ANO/NE, kterou ANO/NE ANO/NE Výstup v souladu s cíli a podmínkami komercializace a transferu? Není komercializace řešena současně z jiných projektů? Je projekt vhodný pro ověření aplikovatelnosti výsledku? Má projekt horizont komercializace kratší než 10 let? ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE 25

26 Délka trvání: Komerční uplatnitelnost Komentář hodnotitelů: 26

27 4: TSP Tránšfěrová Strátěgiě Produktu (TSP) 1. Identifikace projektu Název projektu: Číslo projektu: Vedoucí projektu: SPP Prvek: 90XXXX Zahájení projektu: Ukončení projektu: Počet kvartálů: Report za kvartál: 2. Tým projektu komercializace produktu Tým projektu Odpovědná osoba za: Jméno Datum Podpis Změny Vedení týmu Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Plán komunikace Jakým způsobem je zajištěn přenos informací a informovanost v týmu. 3. Definice produktu Definice produktu Popis produktu Průmyslově právní ochrana Technické specifikace produktu (Parametr, způsob měření, cílová hodnota) Parametr Způsob měření/ověření Cílová hodnota 27

28 4. SWOT Analýza Vyplňte alespoň 3 od každé hrozby Silné stránky Příležitosti Slabé stánky Hrozby Závěry ze SWOT analýzy Vyhodnoťte SWOT analýzu jako základ pro plán a analýzu rizik. 5. Plán činností (Co?), Harmonogram (Kdy), Náklady (Za kolik) Etapy Tato část projektu má X etap. Stručný popis etap a jejich vzájemné vztahy. Uveďte jak výzkumné, tak komercializační etapy, tj. etapy s průzkumem trhu, zajištěním průmyslově právní ochrany, hledáním a zahájením komunikace s partnery apod. Etapa 1: Výroba membrány Termín od: Do: Navazuje na: Odkažte se na předchozí etapy Předpoklady Co musí být splněno, avšak je mimo schopnosti týmu toto zajistit (dostupnost přístroje, mírná zima, setrvání všech členů v týmu apod.) Cíle: Co je cílem Činnosti: Jaké činnosti vedou k cíli Výstupy: Co je výstupem etapy (materiály, znalosti apod.) Rizika Co se může pokazit (můžete vyjít ze SWOT analýza a doplnit) Spolupráce: Jaká externí pracoviště/firmy se budou podílet Zdroje: Co budete k naplnění etapy potřebovat (přístroj, výrobní linku, auto na SC apod.) Lidé Uveďte jméno a počet hodin práce na této etapě. Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Odkud bude financováno Cokoli dalšího relevantního. 28

29 Cestovné Celkem: Etapa: Marketing a průzkum trhu Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Etapa: Komercializace Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: 29

30 Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Harmonogram Souhrn harmonogramu z jednotlivých etap Harmonogram projektu Měsíc realizace/ etapa Etapa 1 Etapa 2 30

31 Rozpočet Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept Délka trvání projektu: 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Rok projektu (v Kč) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Projektový tým část VTP UP (v Kč) Aktivní objekt, poklepáním zahájíte editaci 31

32 6. Řízení rizik Vyjděte z jednotlivých etap a zkopírujte rizika DO TABULKY. Definujte opatření ke snížení těchto rizik. Rizikové faktory Opatření pro řízení rizik 7. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví Definice klíčových oblastí, které nesmí být publikovány před zajištěním právní ochrany vynálezu. 32

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV TRANSFER TECHNOLOGIÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV 20. 6. 2011, Nové Hrady Obsah: 1. Analýza komercionalizace výsledků VaV - Poptávka, Nabídka -

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Monitorovací zpráva účastníka měsíční

Monitorovací zpráva účastníka měsíční POKYNY PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM K ADMINISTRACI MONITORINGU Pokyny pro účastníka k průběžné měsíční monitorovací zprávě: Cílem monitorovací zprávy je zhodnocení průběhu uplynulého období a

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele CENTROPE_TT VOUCHER Průvodce pro žadatele Následující dokumentace poskytuje žadatelům užitečné informace a rady týkající se systému centrope_tt voucherů. Pozorně si prosíme, přečtěte následující instrukce.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012 Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI Podpora pre-seed aktivit Hradec Králové, 21. 3. 2012 Úvod Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem výzvy je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje VI. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více