Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci"

Transkript

1 Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept projektů... 4 Neúspěšní žadatelé... 5 Úspěšní žadatelé... 5 V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu... 6 VI. Ukončení Proof of concept projektů... 8 Ukončení projektu rozhodnutím rektora... 9 Řádné ukončení projektu... 9 VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept... 9 Správa IP... 9 Monitoring projektu IX. Přílohy : Komercializační dotazník : Návrh rozpočtu : Evaluační formulář : TSP : Kvartální report a závěrečný report : Hodnocení průběhu projektu : Komercializace projektu Dokument je závaznou prováděcí vyhláškou k B3-14/7-RR. Dokument je v souladu s Vnitřním předpisem VTP UP Procesy technologického transferu na VTP UP. 1

2 Zodpovídá: Filip Auinger Datum: Verze: 2.1 2

3 II. Obecná ustanovení Tento dokument popisuje proces komercializace zajímavých výsledků Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Činnosti uvedené v tomto dokumentu souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů univerzity, které pocházejí nejprve z veřejných prostředků (dotace), později v rámci udržitelnosti z obchodní činnosti univerzity. Poskytnutí podpory z zdrojů upravených touto prováděcí vyhláškou bude prováděno dle této vyhlášky a žadatelé budou toto respektovat. III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada) Podklady pro Radu zpracovává Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci. Podklady jsou zpracovány s maximální mírou objektivity, tak aby poskytly dostatek informací pro správné rozhodování rady pro komercializaci. Schéma vedení projektu je uvedeno na obrázku níže. Vrcholovou rozhodovací pravomoc má Rektor UP jakožto statutární zástupce univerzity. Jemu přímo podléhá projektový manažer (PM) pověřený řízením projektu. Rada pro komercializaci (RK) je nezávislým orgánem, zasedání rady svolává předseda rady (např. na žádost PM). Rektor respektuje doporučení rady, pokud nejsou obzvláště závažné důvody pro změnu rozhodnutí ohrožení strategických zájmů univerzity, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví apod. Řešení projektu se účastní VTP UP a jednotlivé projektové týmy vedené Vedoucím projektu (VP). VP vyplní podklady pro žádost o podporu. VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta na projekt doporučí či nedoporučí k financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. VTP UP a VP společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce. Projektový manažer projektu řídí jednotlivé Vedoucí a VTP UP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP. 3

4 Rektor UP Projektový manažer Rada pro komercializaci VTP UP Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 Vedoucí projektu N IV. Výběr Proof of concept projektů Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden na obrázku X. Jednotlivé kroky jsou popsány níže. 1. Projektový manažer vyhlašuje výzvy k podání projektu jednou za pololetí, cca 2 měsíce před plánovaným zasedáním rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků Přihlašovatelé splňující požadavky vyplní žádost obsahující dva dokumenty dostupné na Komercializační dotazník (příloha 1) a Návrh rozpočtu (příloha 2). Na vypracování těchto dokumentů mají 30 dní. 3. Tyto dokumenty předají elektronicky na či fyzicky v elektronické formě na recepci VTP UP, Šlechtitelů 21, Olomouc, kde jim bude přijetí potvrzeno. 4. VTP UP provede do 14dní revizi, případně doplní chybějící informace formuláře v oblasti průmyslově právní a komercializační (patentová rešerše, průzkum trhu a určení komerčního potenciálu). 5. Revidovaný/doplněný dotazník bude v následujících 7 dnech zhodnocen dle Evaluačního formuláře pro Dotazník (Příloha 3). Hodnocení budou provádět dva expertní hodnotitelé VTP UP. Pokud se jejich hodnocení v určité části bude lišit o méně než 40 % maximálního hodnocení, počítá se výsledné hodnocení jako průměr. Pokud se bude lišit o více než 40 %, hodnotitelé musí dojít ke konsenzu. Tímto je zajištěna vyšší objektivita hodnocení a sníženo riziko přehlédnutí pozitiv či negativ projektu. Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení 1 Pro projekty podpořené z výzvy TA ČR GAMA je délka projektu 6 36 měsíců a alokace cca. 800 tis. Kč/1 projekt. 4

5 projektu a určeno pořadí přihlášek z pohledu kvality. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě. 6. Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne o pořadí projektů ke komercializaci a předá pořadí rektorovi UP. Budou podpořeny projekty schválené RK a odsouhlasené Rektorem v určeném pořadí až do vyčerpání alokovaného rozpočtu Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucí projektů a VTP UP. Neúspěšní žadatelé Po rozhodnutí rektora budou neúspěšným žadatelům předány revidované Dotazníky a Evaluační formuláře. Žadatelé tak budou moci implementovat doporučení do svých projektů a přihlásit je v dalším kole výzvy. Úspěšní žadatelé S úspěšnými žadateli bude ve spolupráci s VTP UP vypracována během prvních tří měsíců od udělení Transferová strategie produktu (TSP), jejíž šablona je uvedena p příloze 4. Součástí TSP je i podrobný plán činností jak proof of concept, tak i pro následnou komercializaci. Součástí plánu je: 1. Tým projektu (Vedoucí projektu, expert VTP UP, výzkumní pracovníci) 2. Definice produktu (podrobná specifikace požadavků a technických parametrů produktu) 3. Plán činností (Co?) 4. Harmonogram (Kdy?) 5. Čerpání financí 6. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěno odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept. Dle tohoto plánu bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě. 2 Pro projekty finančně podpořené z výzvy TA ČR GAMA bude před zahájením projektu požádáno o odsouhlasení zahájení jednotlivých projektu TA ČR a budou zahájeny jen odsouhlasené projekty. 5

6 Vyhlášení výzvy (PM) Vyplnění Dotazníku pro Projekt N (Vedoucí projektu N) Dotazník. Doplnění Dotazníku (VTP) Hodnocení Projektu (VTP) Evaluační formulář. Předložení RK (PM) NE Doporučeno (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N Zahájení projektu N V. Kontrola průběhu Proof of concept projektu Aby byly finanční prostředky účelně nakládány, jsou projekty podrobeny pravidelné kontrole, která má především posoudit soulad mezi TSP a přesným stavem projektů. Tým projektu tvoří výzkumníci a nominovaný odborník VTP UP. VTP UP zpracovává část plánu související s komerční uplatnitelností, 6

7 odborný tým zpracovává technickou část projektu. Plnou odpovědnost nad během projektů má Vedoucí projektu (VP). Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cílů a navrhuje změny. 1. Projekty jsou hodnoceny kvartálně. a. V prvním kvartále je ve spolupráci Vedoucího projektu a VTP připravena TSP, podrobný plán projektu s ohledem na komercializaci a zahájeno plnění dle plánu. Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). V reportu je obsaženo plnění cílů a milníků projektu, jsou uvedeny informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu. VTP UP vyhodnotí na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním plánu a doporučí ke schválení či odmítnutí změny projektu. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a TSP. Předložení TSP se považuje za změnu projektu. b. V dalších kvartálech Vedoucí projektu spolu s VTP UP při kvartálním progress-meetingu vypracují Kvartální report (Příloha 4). VTP UP vyhodnotí stav projektu a navrhované změny na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu (příloha 5). 2. RK rozhodne o ukončení/schválení změn projektu dle doporučení VTP UP a své stanovisko předkládá rektorovi UP. Projekty, které probíhají na základě hodnocení VTP UP dle TSP rada nehodnotí. 3. Rektor rozhodne o ukončení/změnách projektu na návrh RK. O projektech, které probíhají dle TSP rektor nerozhoduje. 4. Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucího projektu a VTP UP. 5. Pokud VTP, PM či RK doporučí ukončení projektu, v období mezi prvním dnem nového kvartálu a rozhodnutím rektora nesmí Vedoucí projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po vyrozumění Vedoucího projektu o souhlasu rektora s pokračováním projektu. Již v této části jsou očekávané produkty dle TRS nabízeny komerčním subjektům. Pokud je nalezen komerční partner, který chce koupit produkt za akceptovatelných podmínek, financuje tento partner od chvíle prodeje výsledku (licence apod.) běh projektu. 7

8 Vypracování TSP (VTP, Vedoucí projektu N) Běh projektu (Vedoucí projektu N) Kvartální report (Vedoucí projektu N) Kvartální report Doplnění reportingu (VTP) Hodnocení průběhu projektu Předložení RK (PM) NE Doporučeno k pokračování (RK) ANO NE Schváleno (Rektor) ANO Ukončení projektu N VI. Ukončení Proof of concept projektů Projekty končí buď splněním cílů, vyčerpáním lhůty trvání projektu, nebo nedoporučením pokračování projektu odsouhlaseným rektorem UP. 8

9 Ukončení projektu rozhodnutím rektora Pokud rektor neodsouhlasí pokračování projektu, projekt je tímto ukončen. 1. Projektový manažer předá Vedoucímu projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí rektora. 2. VTP vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které spolu s kvartální zprávou je považováno za závěrečnou zprávu dílčího projektu. 3. Dnem rozhodnutí rektora již není možné čerpat z projektového rozpočtu žádné prostředky. Řádné ukončení projektu 1. Při ukončení projektu dodá vedoucí projektu VTP UP Kvartální report (Příloha 5) doplněný o hodnocení parametrů produktu (Příloha 5 část II) a kategorizaci výsledků projektu dle podporovaných výstupů RIV. 2. VTP UP vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. RK je předloženo Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) a hodnocení dosažených parametrů produktu (Příloha 5 část II). 3. RK vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi UP. Projekt je tímto ukončen. 4. Po ukončení projektu rektorem nebo ukončení časového rámce projektu již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán. VII. Monitoring projektu po ukončení proof of concept VTP UP zajišťuje ve spolupráci s Vedoucím projektu správu IP a následný monitoring projektu. Ten je součástí komercializace produktu dle transferové strategie produktu, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům, a proto nemůže být hrazena z veřejných zdrojů. Správa IP VTP provádí správu IP a marketing IP - aktivní (cílené oslovování firem působících v oblasti, informování investorů) a pasivní marketing (na svém webu, na webu univerzity, na technologických webech, prostřednictvím Českých diplomatických misí atd.). IP bude, mimo odůvodněné případy, bude spravováno následovně: 1. Podání národní přihlášky bude hrazeno ze zdrojů univerzity. Univerzita udržuje patent v platnosti maximálně po 6 let. 2. PCT přihláška je podána v případě zájmu o produkt ze strany komerční sféry a univerzita hradí % nákladů, zbylý podíl hradí komerční zájemci/zájemce. Univerzita hradí jen poplatky před vstupem do národních fází. 3. Vstup do národních fází je proveden v případě nalezení partnera pro komercializaci a je hrazen tímto partnerem. Univerzita se na úhradě podílí, jen pokud existuje další aplikace produktu 9

10 k licencování dalšímu partnerovi/ům a v tomto případě univerzita hradí jen přiměřený podíl vzhledem k dalším použití (věcné, lokální) produktu. Maximální délka financování ochrany duševního vlastnictví UP je 6 let. Monitoring projektu 1. VTP UP přidělí pro komercializaci výstupu experta. Ten spolupracuje s Vedoucím projektu. 2. VTP UP spolu s Vedoucí projektu v půlročních intervalech od ukončení projektu vypracuje zprávu Monitoring projektu (viz příloha 7) kde je jasný postup komercializace produktu: a. Soulad dalších činností s TSP, změny TSP, b. nabídky zákazníkům, c. uzavřené licence, založené spin-off firmy, prodej IP, d. příjmy z komercializace, e. spokojenost s produktem u zákazníků a následné spolupráce s univerzitou. Tuto zprávu zpracovává 4 roky po skončení projektu či po dobu licenčních příjmů. 3. Zpráva je překládána Projektovému manažerovi a souhrny ze zprávy jsou součástí výroční zprávy VTP UP, která je předložena RK. 10

11 IX. Přílohy 1: Komercializační dotazník Evidenční číslo dotazníku: Datum podání: Pro interní potřeby VTPUP (nevyplňujte) Dotazník pro přípravu a realizaci komercializace produktu v rámci projektů Proof-of-concept Vyplněním tohoto dotazníku zahajujete komercionalizaci Vašeho vynálezu. Komercionalizací se rozumí skutečné uplatnění v praxi, tedy nabídnutí přínosu vynálezu lidstvu. Právě posun společnosti o krok vpřed je hlavním a nejvyšším posláním vědy, výzkumu a badatelské činnosti. Bohužel pro uplatnění platí zákony společnosti, které jsou definovány ekonomickou životaschopností. Správným, přesným a úplným vyplněním dotazníku pomůžete týmu VTPUP najít nejvhodnější strategii pro cestu od Vašeho nápadu k tržně úspěšnému produktu. Pokud při vyplňování dotazníku budou některé body nesrozumitelné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vyplněním pomůžeme. VTP UP prohlašuje, že veškeré údaje v tomto dotazníku jsou považovány za důvěrné, utajované a v tomto smyslu s nimi bude nakládáno. Obdržení dotazníku VTPUP Vám bude potvrzeno, dotazník bude zpracován a výsledek zpracování Vám bude oznámen na schůzce. 1. Obecné informace Název Technologie: Předkladatel: Jméno, příjmení, titul: Realizační tým: Kontakt tel./ Fakulta/Ústav: 11

12 2. Popis technologie Popis technologie je nutný pro správné určení komercializační strategie, správné zacílení produktů a volbu případných komerčních partnerů či investorů. a. Stručně popište, co tvoří Vaší technologii a jak funguje. Pokud je to účelné, do přílohy přiložte nákresy, schémata a další dokumenty k tomuto dotazníku. b. Jaký je současný stav vývoje technologie? (Např. nápad, pozitivní výsledek experimentů, proof of concept, prototyp, výrobek, ) c. Jaký je předpokládaný výstup Vašeho projektu pro komercializaci? Uveďte technické parametry, stav, a zařazení dle RIV. Uveďte i více výsledků. (P -patent; G-technicky realizované výsledkyprototyp, funkční vzorek; Z-poloprovoz, ověřená technologie; R-software; F-průmyslový a užitný vzor; O-Ostatní výsledky ( Ostatní výsledky jsou takové výsledky, které nesplňují definice ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) například: zkušební série, materiál s ověřenými vlastnostmi, metodika s ověřenými vlastnostmi, uzavřená licenční smlouva, založená start-up společnost, založená spin-off společnost, počet dalších uzavřených smluv související s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.) d. Co je účelem technologie A jaké problémy technologie řeší? 12

13 e. Existují jiná řešení stejných problémů, ať již komerčně dostupná či jen popsaná v odborných publikacích? f. Popište v čem je technologie lepší než současná řešení. g. Existují další vědecké týmy řešící stejnou problematiku, pokud ano jak daleko jsou řešení? h. Které charakteristiky technologie je třeba chránit, aby ostatní nemohli tuto technologii vyrábět, užívat a prodávat? i. Na jakém území může být daná technologie použita (lokální produkt, ČR, EU, Svět)? 3. Stav právní ochrany Pochopení současného stavu právní ochrany a znalosti současného stavu techniky umožňuje správně zacílit strategii jak ochránit technologii v raných fázích komercializace a následně co nejefektivněji rozšířit budoucím uživatelům. 13

14 j. Byl proveden průzkum patentové literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. k. Byl proveden průzkum odborné a technické literatury? Pokud ano, uveďte jméno odpovědné osoby a datum provedení průzkumu a přiložte závěry. l. Byly již vyplněny nebo podány patenty 3 související s touto technologií? Pokud ano, přiložte kopii patentu (i v případě, že doposud nebyl udělen). m. Prosím uveďte veškeré osoby či organizace, které mají k popsané technologii (a.) jakékoli právní nároky (licence, smlouvy o spolupráci, ). 4. Publikace související s produktem Publikační činnost je základní povinností vědců. Nicméně z pohledu patentové ochrany představuje určité riziko a proto je nutné pro snížení komercializačních a investičních rizik přesně znát, jaké informace o technologii jsou veřejně dostupné. 3 Pojmem patent se rozumí průmyslové vlastnictví v širším měřítku, tj. patenty, užitné a průmyslové vzory atd. 14

15 n. Připojte seznam veškerých publikací (články, účasti na konferencích, sborníky) spojených s touto technologií. Uveďte datum vydání jednotlivých článků. Připojte kopie publikací do přílohy. o. Prosím, uveďte seznam připravovaných/odeslaných publikací, které zatím nebyly uveřejněny. Uveďte termín předpokládaného publikování. p. Diskutovali jste s osobami (fyzické osoby, firmy, organizace) mimo výzkumný tým technologii a technické detaily řešení? Pokud ano, uveďte s kým a kdy. q. Provádíte současně komercializaci technologie v bodě (a.) i přes další subjekty či svépomocí? 5. Způsoby financování a spolupráce na vytvoření technologie Výzkum je financován z mnoha zdrojů, kde každý zdroj financování má speciální požadavky a pravidla pro komercializaci výsledků. Abychom se vyhnuli sankcím a soudním sporům, musíme při komercializaci přesně vědět, jakými pravidly je nutné se řídit. 15

16 r. Uveďte veškeré granty, které byly použity pro financování výzkumu a vývoje technologie popsané v bodě a. Pro každý grant uveďte název, číslo a poskytovatele. s. Uveďte veškeré spolupráce s komerčními subjekty a zakázkové výzkumné smlouvy, ze kterých bylo vytvoření technologie popsané v sekci a. financováno: Uveďte firmu, smlouvu o spolupráci a datum podpisu. t. Uveďte další spolupracující organizace, které byly členy řešitelského týmu: u. Uveďte jména všech osob podílejících se na vytvoření technologie, jejich pozici 4 a popis jejich rolí při vytvoření technologie. 4 Student Bc, Ing, PhD., zaměstnanec, expert na SoD apod. 16

17 v. Uveďte jména všech původců technologie (kteří přispěli k vytvoření technologie mentálními schopnostmi). 6. Průmysloví zájemci o technologii Jako experti se vyznáte v oblasti Vašeho zájmu velice dobře. Možná jste na konferencích/seminářích potkávali lidi z komerční sféry, kteří se o Váš výzkum velice intenzivně zajímali. Takovéto kontakty mohou velice usnadnit komercializaci produktů. w. Pokud víte o nějakém průmyslovém zájemci o využití technologie, prosím uveďte jeho název, případně i kontaktní osobu x. Je výstup připravován pro konkrétní firmu (zakázkový či smluvní výzkum) 7. Následující výzkumné plány Dnes špičková technologie bude za několik let či desetiletí zastaralá. Pro komercializační strategii je velice důležité, zda jako výzkumníci vidíte možnosti, jak pokračovat ve výzkumu a současnou technologii dále vylepšovat. Plánujete další výzkum v této oblasti? y. Jste ochotni se svým týmem významným způsobem spolupracovat na komercializaci technologie? Tj. máte dostatek času pro poskytnutí podpory nad rámec Vašich současných povinností? Nehodící se škrtněte: ANO NE 17

18 z. Jak dlouhý časový rámec předpokládáte k dosažení výsledku definovaného v bodě c.? aa. Jaký je projektový tým a jaké jsou klíčové osoby, které se budou podílet komercializace? U každé osoby uveďte i úvazek, kterým se bude projektu na projektu podílet. bb. Uveďte prosím Vaše plány na výzkum v dané oblasti v rámci předkládaného projektu TA ČR GAMA jaké činnosti budou z projektu hrazeny? 8. Komerční zaměření Svou technologii znáte zatím nejlépe. Pokuste se proto na základě Vašich znalostí odpovědět na následující otázky týkající se jejího použití v praxi. cc. Proč by si měli zákazníci koupit Vámi navržené řešení? Pro jakou tržní příležitost je technologie vyvíjena? 18

19 dd. Uveďte tržní uplatnění a jednotlivé aplikace Vaší technologie. ee. Jaké jsou konkurenční technologie pro Vámi nabízené řešení? ff. Jaké má vaše technologie tržní výhody oproti současným řešením? gg. Jak se změní výrobní náklady na jednotku produktu při použití Vaší technologie? Prosíme, kvantifikujte v procentech. hh. Mění Vaše technologie zavedené výrobní postupy pro výrobu v dané oblasti? 19

20 ii. Bude zavedení technologie do praxe vyžadovat vysoké kapitálové investice? jj. Jsou na cílovém trhu Vaší technologie nějaké legislativní či interní omezení a regulace? (Např. normy, interní předpisy v automobilovém průmyslu, zákonné požadavky na uchovávání či distribuci chemických látek apod.) kk. Jaké další překážky musí být překonány před úspěšnou komercializací technologie? Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Nyní jej musíme analyzovat a poté na jeho základu vypracujeme podklad pro schválení projektu radou pro komercializaci. Po rozhodnutí rady Vás budeme informovat o dalším postupu. 20

21 2: Návrh rozpočtu Délka trvání projektu: Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Rok projektu (v Kč) Projektový tým část VTP UP (v Kč) 21

22 3: Evaluační formulář Evaluační formulář k komercializačnímu dotazníku Hodnotitel Hodnotitel Průměrné Položka 1 2 hodnocení Body Riziko 1. Tým (obecné informace) 72,5% 7 27,5% Předkladatel a realizační tým 7,5 7 7,25 2,75 2. Popis technologie 37,5% 30 65,0% a. Stručný popis 5 2 3,5 6,5 b. Stav technologie c. Očekávaný výsledek d. Účel technologie e. Alternativní řešení f. Přínos oproti alternativám g. Vědecká konkurence h. Identifikace klíčových částí technologie i. Územní využitelnost ,5 Je technologie součástí vyššího celku (díl, dílčí operace) X Využívá technologie materiály/díly třetích stran X 3. Stav právní ochrany 38,8% 31 61,3% j. Výsledek patentového průzkumu k. Výsledek průzkumu stavu techniky l. současná patentová ochrana l.1. Stáří patentové ochrany l.2. Rozsah patentové ochrany m. Původci/vlastníci IP m.1. Jsou původci z UP Kritické uzly 22

23 m.2. Kontroluje IP jiná instituce Publikační činnost 56,7% 34 48,0% n. Publikační činnost n.1. Je možná ochrana IP n.2. Je možné využít IP k propagaci o. Jsou připravované publikace rizikem z pohledu ochrany IP p. Byly klíčové informace uvolněny bez právní ochrany vynálezu q. Je komercializováno přes více institucí Dosavadní financování 34,8% 28 53,9% r. Omezuje dosavadní financování volné použití IP? s. Bylo vytvoření IP financováno soukromou firmou či investorem, která má na IP nějaký zájem (předkupní právo, licence, informace, )? t. Podíleli se na vytvoření IP zaměstnanci jiného subjektu než UP, díky čemuž má jiný subjekt na výsledku zájem (předkupní právo, licence, informace, )? u. Struktura původců? v. Jsou původci ti, kteří mají být původci? Průmyslový zájemci o technologii 37,5% 8 62,5% w. Je možné vytipovat existující subjekty 5 2 3,5 6,5 x. Je už dán zájemce Další plány 40,0% 8 60,0% y. Ochota inovovat produkt z. Ochota komercializovat produkt Komerční zaměření 40,0% 45 54,5% aa. Existují dostatečně motivovaní zákazníci bb. Tržní uplatnění bb.1. Je technologie uplatnitelná

24 bb.2. Existuje více aplikací cc. Struktura konkurenčních technologií dd. Výhody oproti současnému ee. Určitelný průmyslové způsob výroby a výrobní náklady ff. Rozsah nutných změn pro výrobu produktu gg. Velikost vstupní investice hh. Legislativní a jiná právní omezení technologie ii. Další překážky před komercializací Celkem 183 Pole k vyplnění Hodnotitelem 24

25 Souhrnné hodnocení projektu k předložení Radě Název projektu: Číslo projektu: Kvalita projektu: 45,8% Bodové skóre: 183 Riziko: 52,9% Verze vytištěna dne :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvalita Riziko Popis technologie: Očekávaný výsledek: Charakterizace výsledku: Aplikovaný výzkum či experimentální vývoj? Splňuje alespoň jeden konkrétní cíl Národních priorit VaV? Je výsledek projektu nový? Je navržený tým schopen provést projekt? Rozpočet: ANO/NE ANO/NE, kterou ANO/NE ANO/NE Výstup v souladu s cíli a podmínkami komercializace a transferu? Není komercializace řešena současně z jiných projektů? Je projekt vhodný pro ověření aplikovatelnosti výsledku? Má projekt horizont komercializace kratší než 10 let? ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE 25

26 Délka trvání: Komerční uplatnitelnost Komentář hodnotitelů: 26

27 4: TSP Tránšfěrová Strátěgiě Produktu (TSP) 1. Identifikace projektu Název projektu: Číslo projektu: Vedoucí projektu: SPP Prvek: 90XXXX Zahájení projektu: Ukončení projektu: Počet kvartálů: Report za kvartál: 2. Tým projektu komercializace produktu Tým projektu Odpovědná osoba za: Jméno Datum Podpis Změny Vedení týmu Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Plán komunikace Jakým způsobem je zajištěn přenos informací a informovanost v týmu. 3. Definice produktu Definice produktu Popis produktu Průmyslově právní ochrana Technické specifikace produktu (Parametr, způsob měření, cílová hodnota) Parametr Způsob měření/ověření Cílová hodnota 27

28 4. SWOT Analýza Vyplňte alespoň 3 od každé hrozby Silné stránky Příležitosti Slabé stánky Hrozby Závěry ze SWOT analýzy Vyhodnoťte SWOT analýzu jako základ pro plán a analýzu rizik. 5. Plán činností (Co?), Harmonogram (Kdy), Náklady (Za kolik) Etapy Tato část projektu má X etap. Stručný popis etap a jejich vzájemné vztahy. Uveďte jak výzkumné, tak komercializační etapy, tj. etapy s průzkumem trhu, zajištěním průmyslově právní ochrany, hledáním a zahájením komunikace s partnery apod. Etapa 1: Výroba membrány Termín od: Do: Navazuje na: Odkažte se na předchozí etapy Předpoklady Co musí být splněno, avšak je mimo schopnosti týmu toto zajistit (dostupnost přístroje, mírná zima, setrvání všech členů v týmu apod.) Cíle: Co je cílem Činnosti: Jaké činnosti vedou k cíli Výstupy: Co je výstupem etapy (materiály, znalosti apod.) Rizika Co se může pokazit (můžete vyjít ze SWOT analýza a doplnit) Spolupráce: Jaká externí pracoviště/firmy se budou podílet Zdroje: Co budete k naplnění etapy potřebovat (přístroj, výrobní linku, auto na SC apod.) Lidé Uveďte jméno a počet hodin práce na této etapě. Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Odkud bude financováno Cokoli dalšího relevantního. 28

29 Cestovné Celkem: Etapa: Marketing a průzkum trhu Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Etapa: Komercializace Termín od: Do: Navazuje na: Předpoklady Cíle: Činnosti: Výstupy: Rizika Spolupráce: 29

30 Zdroje: Lidé Finance Položka Tis. Kč Čerpáno z Poznámka Mzdy Zdroje Spolupráce Cestovné Celkem: Harmonogram Souhrn harmonogramu z jednotlivých etap Harmonogram projektu Měsíc realizace/ etapa Etapa 1 Etapa 2 30

31 Rozpočet Rozpočet dílčího projektu Proof-of-concept Délka trvání projektu: 36 (min. 6, max. 36 měsíců) Rok projektu (v Kč) Způsobilé náklady: Celkem Projektový tým část vědecká Osobní náklady Kč Kč Kč X Kč Investice X X X X X Náklady na služby (subdodávky) Kč Kč Kč X Kč Průmyslově právní ochrana X 0 Kč Ostatní přímé náklady Kč Kč Kč X Kč Ostatní nepřímé náklady - režie X X X X X Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Osobní náklady Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady na služby (subdodávky) Kč X Kč Ostatní přímé náklady X 0 Kč Celkem Kč Kč Kč 0 Kč Kč Náklady řízení projektu Režie Kč Kč Kč 0 Kč Kč Celkové náklady na projekt CELKEM Kč Kč Kč 0 Kč Kč Vyplní Žadatel Vyplní VTP UP Projektový tým část VTP UP (v Kč) Aktivní objekt, poklepáním zahájíte editaci 31

32 6. Řízení rizik Vyjděte z jednotlivých etap a zkopírujte rizika DO TABULKY. Definujte opatření ke snížení těchto rizik. Rizikové faktory Opatření pro řízení rizik 7. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví Definice klíčových oblastí, které nesmí být publikovány před zajištěním právní ochrany vynálezu. 32

Metodika k B3-14/7-RR Rada pro Komercializaci

Metodika k B3-14/7-RR Rada pro Komercializaci Metodika k B3-14/7-RR Rada pro Komercializaci Obsah Obsah... 1 I. Obecná ustanovení... 3 II. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 III. Výběr Proof of concept projektů...

Více

Projekt GAMA. Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept)

Projekt GAMA. Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept) Projekt GAMA Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept) OBSAH SEMINÁŘE představení CTT proof of concept projekty projekt GAMA na UTB ve Zlíně informace

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 15. 1. 2013 1 Cíl výzvy Hlavním cílem výzvy je podpora přípravy komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory SMLOUVA Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Rut Bízkovou, předsedkyní

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příkaz rektora č. 5/2009 Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze Č.j.: 1011/09/5109 V Praze dne 30.3.2009 I. Právo na chránitelné řešení

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 6.3 oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Technický popis projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): I. Celkové cíle projektu

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1. informační seminář Praha TA ČR

Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1. informační seminář Praha TA ČR Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1 informační seminář 5. 3. 2014 Praha TA ČR Státní podpora aplikovanému výzkumu a experimentálnímu vývoji se má projevit ve zvýšeném podílu nových výrobků

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR Mgr. Martin Kobert Kancelář TA ČR I. Programy TA ČR ALFA BETA OMEGA CENTRA KOMPETENCE Aktuálně se připravují další 1 1. Program ALFA posílení účinné

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze PŘÍLOHA č. 23q) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze Verze č. 1.0 Technický popis projektu PO 3 - Výzva č. 7.3 1 rozšířená verze Název dokumentu

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

GAMA UK 4.kolo Informační seminář. Datum konání: Místo konání: RUK, Zelená posluchárna

GAMA UK 4.kolo Informační seminář. Datum konání: Místo konání: RUK, Zelená posluchárna GAMA UK 4.kolo Informační seminář Datum konání: 12. 4. 2017 Místo konání: RUK, Zelená posluchárna Obsah Základní informace ke 4.kolu soutěže Důležité termíny Požadované výsledky Způsobilé výdaje Přihláška

Více

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí

28.5.2014. Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Implementace Doporučení EK k transferu znalostí Technologické Centrum AV Kulatý stůl 14.5.2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Brno, 6. září 2017 Mgr. Filip Týc Praha, 15. listopadu 2016 Identifikace výzvy: Prioritní osa: PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO

TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO TRIO - nový program podpory aplikovaného výzkumu MPO Ing. Eva Kořínková Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. prosince 2015, JIC Brno TRIO - program financovaný z národních prostředků ( žadateli i subjekty

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Ostatní informace žadatel může uvést jakékoli další informace o podniku, jeho historii a činnosti, které jsou relevantní k projektu

Ostatní informace žadatel může uvést jakékoli další informace o podniku, jeho historii a činnosti, které jsou relevantní k projektu Příloha č. 5 Osnova projektového záměru 1. Základní údaje o žádosti Název : 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců DIČ: 2.1.2. Adresa sídla firmy

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí:

Podle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik z 23. ledna 2014 pro výsledek certifikovaná metodika platí: Postup pro certifikaci výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu N met pro certifikaci metodik jiných, než týkajících se bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti

Více

ŽÁDOST O POSOUZENÍ METODIKY NAVRŽENÉ K VYDÁNÍ CERTIFIKAČNÍHO OSVĚDČENÍ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ŽÁDOST O POSOUZENÍ METODIKY NAVRŽENÉ K VYDÁNÍ CERTIFIKAČNÍHO OSVĚDČENÍ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ŽÁDOST O POSOUZENÍ METODIKY NARŽENÉ K YDÁNÍ CERTIFIKAČNÍHO OSĚDČENÍ MINISTERSTEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH ĚCÍ I. Identifikace autora / předkladatele metodiky Autor metodiky Další účastníci projektu Právnická/

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií

Více

Prováděcí předpis č. 1 k zákonu

Prováděcí předpis č. 1 k zákonu 1 Prováděcí předpis č. 1 k zákonu Návrh VYHLÁŠKA ze dne.., kterou se provádí koncesní zákon Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí stanoví podle 114 odst. 1 zákona č... Sb.,

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Program ALFA Informační seminář FAST VUT 12. 11. 2013 Brno Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/44/16 Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických a odborných pracovníků na Filozofické

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR bankovní

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Příloha č. 4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI

Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Právní aspekty uplatnění výsledků v projektech OP VaVpI Pavel Moravčík Řídicí orgán OP VaVpI Základní údaje o programu OP VaVpI OP VaVpI disponuje cca 2,4 mld. EUR na podporu výzkumu a vývoje ve výzkumných

Více

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Směrnice č. 4/2017 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Datum vydání: 27. 2. 2017 Účinnost od: 1. 4. 2017 Účinnost do: odvolání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ OBSAH PŘEDNÁŠKY Transfer technologií proč o něj usilovat a jaké bariéry mu brání CTTZ Kdo jsme a co děláme Jak si UPa stojí v oblasti spolupráce s aplikační sférou

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV

Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV TRANSFER TECHNOLOGIÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV 20. 6. 2011, Nové Hrady Obsah: 1. Analýza komercionalizace výsledků VaV - Poptávka, Nabídka -

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více