1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov"

Transkript

1 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech minulého století. V uvedeném období bylo postaveno více než 80. tisíc panelových domů, převážně čtyř až osmipodlažních a v menším rozsahu dvanáctipodlažních, výjimečně byly také realizovány výškové budovy s 20 podlažími. V těchto budovách bylo celkem postaveno 1,165 milion bytů, tj. cca 30 % všech bytů v ČR (obr. 1.1). Obr. 1.1 Pohled na dvacetipodlažní panelovou budovu (T 06 B) po rekonstrukci obvodového pláště a deskový dvanáctipodlažní panelový bytový dům (T 08 B) Příčné uspořádání nosných stěn, které se uplatnilo v panelové výstavbě, otevřelo cestu novému pojetí a uspořádání nosného systému, vycházející z principu Le Corbusierova systému Domino (1914). Příčné uspořádání nosných stěn umožnilo, na rozdíl od tradičních zděných systémů s podélným uspořádáním nosných stěn, otevření obvodových konstrukcí a vytváření průčelí s průběžnými pásy oken a parapetů. Současně však příčné uspořádání nosných stěn omezilo propojování sousedních travé, např. v rámci bytu pouze dveřními otvory. Tato vlastnost příčného uspořádání nosných panelových stěn je v současnosti do určité míry překážkou při modernizaci a dispozičních úpravách bytů v souladu se současnými individuálními požadavky na volnější dispoziční a provozní propojení sousedních travé (obr. 1.2). Obr. 1.2 Schéma deskostěnové prefabrikované (panelové) konstrukce s příčným uspořádáním nosných stěn a ztužující stěnou v podélném směru 5

2 1.1 Základní charakteristiky vybraných panelových stavebních soustav Panelové budovy byly realizovány v 9 až 14 základních stavebních soustavách a v řadě tzv. krajských materiálových variant (cca 67). Stáří panelových domů se v závislosti na roku výstavby pohybuje cca od 20 let do 50 let, tzn., že dosahují cca 25 až 70 % předpokládané účetní životnosti (75 až 85 let). Nejvyšší podíl na výstavbě vícepodlažních panelových staveb mají především stavební soustavy G 57, T 06 B, T 08 B, VVÚ ETA, Larsen-Nielsen, B 70, PS 69, HK 60, BANKS, jejichž stručná charakteristika a vybrané příklady konstrukčních detailů jsou uvedeny v následující kapitole. Nosná konstrukce prefabrikovaných stěnových systémů je vytvořena vzájemným spojením jednotlivých prefabrikovaných stěnových a stropních dílců ve stycích. Prostorovou tuhost a stabilitu systému zajišťují stěny rozmístěné v příčném a podélném směru. Charakteristickým prvkem konstrukčního systému je nosná stěna vytvořená z velkoplošných stěnových dílců. Nosné stěny jsou převážně uspořádané v příčném směru budovy. Systémy s podélně nebo obousměrně uspořádanými nosnými stěnami jsou méně častým případem (obr. 1.3). Obr. 1.3 Charakteristické uspořádání svislé nosné konstrukce prefabrikovaných stěnových systémů 6

3 Ze statického hlediska jsou prefabrikované stěnové konstrukce charakteristické relativně velkou tuhostí srovnatelnou s monolitickými konstrukcemi a relativně nižší pevností ve stycích nosných dílců. Malé deformace systému (jako celku, jednotlivých dílců nebo styků) jsou v pružném stavu provázeny vznikem vysokých hodnot namáhání. Z tohoto hlediska jsou zvláště závažné účinky vynucené deformace (přetvoření), způsobené především účinky změny tvaru základové spáry, účinky teploty, vlhkosti a dotvarování. Proto je nutné vhodným uspořádáním skladby, konstrukčním řešením dílců a styků snížit závažnost uvedených vlivů a účinků na přípustnou hodnotu. Funkci nosných stěn plní též štítové a dilatační stěny, případně i stěny průčelní (obvodové) nebo vnitřní podélné. Podélné stěny jsou zpravidla situovány do míst, kde přebírají současně i zvukoizolační funkci, tj. např. mezi jednotlivými byty, mezi schodištěm a ostatními prostorami. Počet podélných tzv. ztužujících stěn je závislý na výšce budovy, půdorysném tvaru a způsobu jejich spřažení spolupůsobení s ostatní konstrukcí. Realizované prefabrikované stěnové konstrukce jsou charakteristické příčným uspořádáním nosných stěn, zpravidla umístěných v osové vzdálenosti mm až mm. Panelové soustavy s osovou vzdáleností příčných stěn mm až mm jsou označovány jako malorozponové soustavy, se vzdáleností příčných stěn mm (výjimečně mm) jako soustavy středněrozponové. Nedostatkem stěnových systémů s příčně orientovanými stěnami je obtížné sdružování sousedních travé, oddělených nosnou stěnou. Tato vlastnost omezuje použití stěnových systémů s příčně nosnými stěnami převážně na bytové stavby, popř. hotely, ubytovny, koleje apod., a představuje závažnou překážku při alternativním uspořádání vnitřních prostorů při změně funkce nebo provozu. Poloha nosných stěn vymezená rozpony stropní konstrukce současně určuje i dispoziční členění vnitřních prostorů. Zpravidla jakékoliv zásadní změny např. v uspořádání bytů, vytváření větších prostorů, sdružování sousedních travé vyžadují komplikované úpravy a zásahy do nosné konstrukce. Předností stěnového systému s příčným uspořádáním stěn je možnost využít plošné hmotnosti nosných stěn (min. 350 kg/m 2 ) při zajištění vzduchové neprůzvučnosti dělicích konstrukcí (stěny) např. mezi sousedními byty. Nekvalitní dílce, nedodržování technologických pravidel a požadavků při výstavbě panelových domů spolu s projektovými vadami typových podkladů zapříčinily řadu vad a poruch, snižujících kvalitu realizovaných panelových domů (obr. 1.4). Řada vad a poruch panelových staveb byla také zapříčiněna nedostatečnými znalostmi o těchto konstrukcích, a v neposlední řadě zaostáváním teorie v oblasti konstrukčně statické a stavebně fyzikální problematiky. Největší podíl na řadě poruch panelových domů má vadné řešení obvodových konstrukcí, lodžií a zejména neznalost a podcenění nesilových účinků teploty a vlhkosti. Provedení oprav, sanace a regenerace panelových domů v závislosti na jejich stáří, rozsahu a výskytu vad a poruch umožňuje dosáhnout v současnosti požadované kvality bydlení, snížení energetické náročnosti, zlepšení architektonického výrazu a zejména vytvořit předpoklady pro dosažení plné životnosti panelových budov, tj. min. 75 až 85 let (obr. 1.5). Lze oprávněně předpokládat, že náklady na uvedenou sanaci a regeneraci v závislosti na jejich rozsah, přepočtené na jednu bytovou jednotku, se budou převážně pohybovat pod 20 % současné pořizovací ceny bytu odpovídající velikosti. 7

4 Obr. 1.4 Příklady nekvalitních dílců a provedení panelových konstrukcí a) prosekaný otvor ve stropním panelu, narušená krycí vrstva výztuže; b) poškození povrchové úpravy, velké tolerance rozměrů dílců obvodového pláště, poškozené rohy a okraje dílce; c) porušení panelu vnitřní konstrukce, způsobené neodbornou manipulací s dílcem; d) velký rozsah narušení zhlaví stěnových dílců; e) osazení narušeného stropního dílce, různý průhyb stropních dílců 8

5 Obr. 1.5 Příklad obnovy panelových domů Základní panelové soustavy [1] G 57 (severočeská varianta) Modulová vzdálenost příčných stěn mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny ze škvárobetonových panelů tl. 200 mm, později betonové panely tl. 160 mm; stropní železobetonové plné dílce tl. 100 mm. Nosné štítové stěny celostěnové vícevrstvé dílce tl. 240 mm ve skladbě venkovní omítka, nosná betonová, železobetonová nebo škvárobetonová vrstva tl. 140 mm, pazderobeton tl. 85 mm, vnitřní omítka; celostěnové sendvičové dílce tl. 240 mm ve skladbě venkovní železobetonová vrstva 50 mm, tepelně izolační vrstva (skelná vata nebo mofoterm) v tl. 60 mm, vnitřní nosná železobetonová vrstva tl. 130 mm; štíty byly u většiny staveb dodatečně zatepleny přizděním izolační přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 70 mm. Obvodový plášť průčelí samonosný (částečně nosný), sestavený z celostěnových dílců tl. 240 mm ve dvou variantách skladby jako u štítových stěn, pouze s menší tl. pazderobetonu (60 mm) a větší tl. omítek. Lodžie zapuštěné, ocelové zábradlí s drátosklem, lodžiová podélná stěna shodné skladby jako stěna štítová nebo lehké dřevěné konstrukce. Spodní stavba (suterén) montovaná nebo monolitická, strop montovaný. Schodiště dvouramenné, montované. Příčky železobetonové tl. 80 mm. Bytová jádra lehké sendvičové konstrukce se stěnami ze sololitu a jádra z lisovaného papíru. 9

6 Období výstavby: Obr. 1.6 Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy G 57 10

7 T 06 B (středočeská varianta) Výška zástavby 4, 8 a 13 podlaží. Modulová vzdálenost příčných stěn mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny ze železobetonových nebo betonových celostěnových dílců s konstrukční výztuží tl. 150 mm (řadové domy) nebo 200 mm (věžové domy); stropní železobetonové plné dílce tl. 120 mm. Nosné štítové stěny jednovrstvé celostěnové keramzitbetonové dílce tl. 310 mm. Obvodový plášť průčelí jednovrstvé celostěnové nenosné keramzitbetonové dílce tl. 270 mm; sendvičové celostěnové samonosné dílce tl. 320 mm; jednovrstvé parapetní křemelinové dílce tl. 200 mm, zavěšené na příčných nosných stěnách; sendvičové parapetní železobetonové dílce tl. 200 mm, zavěšené na příčných nosných stěnách; meziokenní vložky z dřevěných rámů a desek s tepelnou izolací. Lodžie zapuštěné nebo polozapuštěné; balkony zavěšené. Spodní stavba (suterén) montovaná. Schodiště dvouramenné, montované. Příčky železobetonové dílce tl. 60 mm a 80 mm. Bytová jádra B 3 a B 10M. Střecha plochá jednoplášťová nebo dvouplášťová. Realizace budov se zapuštěným suterénem montovaným (5 NP) nebo částečně zapuštěným suterénem montovaným (5, 9, 14 NP). T 06 B (severočeská varianta) Od středočeské varianty se liší především: Nosné vnitřní stěny betonové (u vyšších budov železobetonové) tl. 140 mm Nosné štítové stěny vrstvené celostěnové dílce tl. 320 mm s tepelnou izolací z plynosilikátu; sendvičové celostěnové železobetonové dílce tl. 290 mm s tepelnou izolací z polystyrenu. Obvodový plášť průčelí samonosné vrstvené celostěnové dílce tl. 240 mm s tepelnou izolací z plynosilikátu; sendvičové celostěnové železobetonové dílce tl. 220 mm (240 mm) s tepelnou izolací z polystyrenu. Schodiště 14podlažní věžový dům stavěný podle typového projektu má jednoramenné ocelové schodiště. Střecha plochá jednoplášťová s tepelnou izolací z plynosilikátových tvárnic nebo panelů, později dvouplášťová, tvořená železobetonovými deskami s tepelnou izolací z minerálních rohoží. T 06 B (jihočeská varianta) Od středočeské varianty se liší především: Nosné vnitřní konstrukce nosné stěny z železobetonových plných panelů o tloušťce 140 mm z betonu B II (B 170) nebo B III (B 250), stropní dílce jsou železobetonové plné tloušťky 120 nebo 140 mm. Obvodový plášť průčelí dvouvrstvé parapetní keramické dílce tl. 300 mm; jednovrstvé parapetní křemelinové dílce tl. 200 mm, zavěšené na příčných nosných stěnách. Štítové stěny křemelinové panely tloušťky 200 mm, zavěšené na železobetonové panely tl. 140 mm, keramické panely tl. 300 mm. Balkony zavěšená ocelová konstrukce (keramický obvodový plášť) nebo vykonzolovaná (křemelinový obvodový plášť) železobetonová deska šířky mm. 11

8 T 06 B (západočeská varianta Karlovy Vary) Od středočeské varianty se liší především: Nosné vnitřní konstrukce stěnové dílce tl. 150 mm pro příčné nosné stěny, stěny podélné zavětrovací a stěny štítové (pro dvouplášťové řešení štítů) tl. 150 mm, beton třídy III (B 250); stropní dílce jsou železobetonové, plné tl. 120 mm, od roku 1980 tl. 150 mm. Obvodový plášť podélné celostěnové keramzitbetonové fasádní prvky tl. 320 mm jsou nesené ocelovými konzolami, nejsou samonosné. T 06 B (západočeská varianta Plzeň) Od středočeské varianty se liší především: Obvodový plášť předsazený obvodový plášť KMV celostěnový, u deskových budov jako skládaný z parapetních pásů a meziokenních vložek. Štítové panely jsou jednovrstvé z keramzitbetonu tl. 290 mm, bez povrchových úprav; u bodových a řadových domů obvodový plášť ze zavěšených panelů z keramzitbetonu tl. 250 mm bez povrchových úprav. Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy T 06 B 12

9 T 06 B ROZPON mm TL. STROPU 140 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy T 06 B 13

10 T 08 B Středně rozponová soustava používaná v Praze, středních a severních Čechách Výška zástavby 4 a 8 podlaží (řadové domy); 10 a 12 podlaží (domy věžové). Modulová vzdálenost příčných stěn mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových nebo betonových dílců s konstrukční výztuží tl. 190 mm; stropní předpjaté železobetonové dutinové dílce tl. 190 mm. Nosné štítové stěny celostěnové dílce keramobetonové tl. 340 mm; celostěnové třívrstvé sendvičové dílce tl. 240 mm (v pozdějších letech výstavby). Obvodový plášť průčelí sendvičové parapetní železobetonové dílce tl. 190 mm; meziokenní vložky sendvičové tl. 190 mm; jednovrstvé celostěnové spínané pórobetonové dílce (v pozdějších letech výstavby). Lodžie předsazené nebo zapuštěné, zábradlí ocelové nebo železobetonové. Spodní stavba (suterén) snížené montované technické podlaží. Schodiště jednoramenné, montované, dvakrát lomené. Příčky třískové desky; pórobetonové dílce tl. 80 mm; sádrokarton; zděné příčky tl. 100 mm a 125 mm. Bytová jádra B 3. SKLADBA STĚNOVÝCH A STROPNÍCH PANELŮ Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy T 08 B 14

11 Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy T 08 B 15

12 HK 60 (HK 65) Výška zástavby 5 až 13 podlaží (řadové domy); 10 až 17 podlaží (bodové domy HK 65). Modulová vzdálenost příčných stěn mm a mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových dutinových panelů tl. 250 mm z betonu B 250 (B 330) mají dutiny průměru 190 mm (excentricky umístěné o 5 mm z osy panelu), krajní stěnové panely jsou o 300 mm delší než vnitřní, v kraji u obvodového pláště mají vytvořeno zhlaví s drážkou pro uložení obvodového panelu, skladebné šířky mm a mm; stropní železobetonové dutinové dílce tl. 250 mm z betonu B 250 mají podélné dutiny a šikmá čela, v horní polovině s větším sklonem čela. Stropní panely jsou vzájemně spojeny v místě závěsných ok spojovací výztuží průměru 12 mm, věncová výztuž je tvořena dvěma profily N10. Charakteristický svislý styk je tvořen hladkou styčnou plochou stěnového panelu. Nosné štítové stěny železobetonové dílce a samonosné sendvičové panely tl. 200 mm. Obvodový plášť průčelí parapetní panely tl. 200 mm; meziokenní vložky tl. 200 mm. HK 65 se od HK 60 liší zejména odlišnou koncepcí obvodového pláště uložením parapetních dílců na ocelové konzoly. Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy HK 60 a HK 65 16

13 Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy HK 60 a HK 65 VVÚ ETA Středně rozponová soustava odvozená od soustavy T 08 B. Výška zástavby 4, 8 a 12 podlaží (řadové i bodové domy). Modulová vzdálenost příčných stěn mm a mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových dílců tl. 190 mm; stropní předpjaté železobetonové dutinové dílce tl. 190 mm. Nosné štítové stěny celostěnové sendvičové dílce tl. 290 mm ve skladbě vnější železobetonová vrstva 60 (50*) mm, polystyren 80 (40*) mm a vnitřní nosná železobetonová vrstva tl. 150 mm. Obvodový plášť průčelí celostěnové spínané pórobetonové dílce; celostěnové sendvičové dílce tl. 240 ve skladbě vnější železobetonová vrstva 60 (50*) mm, polystyren 80 (40*) mm a vnitřní nosná železobetonová vrstva tl. 100 mm. Lodžie předsazené a zapuštěné, zábradlí ocelové a železobetonové. Spodní stavba (suterén). Schodiště jednoramenné nebo dvouramenné montované. Příčky železobetonové dílce tl. 60 mm; pórobetonové dílce tl. 60 mm. Bytová jádra B 6 a B 10. Poznámka: *tloušťka vrstev před revizí soustavy 17

14 VVÚ ETA ROZPON 3 000, mm TL. STROPU 190 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy VVÚ ETA 18

15 PS 69 (jihočeská a západočeská varianta) Výška zástavby 5 až 9 a 13 podlaží. Modulová vzdálenost příčných stěn mm a mm, později mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových dílců tl. 150 mm; stropní plné železobetonové dílce tl. 150 mm. Nosné štítové stěny celostěnové kompletizované sendvičové dílce tl. 290 mm. Obvodový plášť průčelí parapetní kompletizované keramické dílce tl. 350 mm. Balkony (lodžie) ocelové zavěšené, později nahrazeny předsazenými lodžiemi. Spodní stavba (suterén) montovaná. Schodiště montované dvouramenné železobetonové, v modulu mm. Příčky železobetonové tl. 80 mm, částečně z desek Orlen tl. 50 mm. Střecha dvouplášťová horní část je z keramických panelů na spádových klínech. b) Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy PS 69 19

16 PS 69 ROZPON 2 400, 3 600, mm TL. STROPU 140 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy PS 69 20

17 Západočeská varianta PS 69 se liší zejména tím, že tl. stěnových dílců je 140 mm; nosné štítové stěny jsou sendvičové o tl. 240 mm, později 300 mm; obvodový plášť průčelí je tvořen parapetními jednovrstvými keramzitbetonovými dílci tl. 270 mm v kombinaci s meziokeními vložkami nebo jednovrstvými celostěnovými dílci z keramzitbetonu tl. 270 mm; lodžie jsou polozapuštěné a zapuštěné, podélné lodžiové stěny jsou dřevěné rámové konstrukce tl. 150 mm; příčky jsou též sádrokartonové tl. 86 mm. Střecha je dvouplášťová. Horní plášť střešní konstrukce je ze železobetonových spojitých desek tloušťky 80 mm, uložených na spádové trámky. V rámci západních Čech existovaly dvě varianty Plzeňská varianta nepoužívala svařované styky na rozdíl od Karlovarské. Jihočeská varianta byla shodná s Karlovarskou variantou, co se týká svařování styků. Larsen-Nielsen Výška zástavby do 12 podlaží (řadové i bodové domy). Modulová vzdálenost příčných stěn mm, mm a mm (1. aplikace); mm, mm a mm (2. aplikace). Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových nebo betonových dílců s konstrukční výztuží tl. 150 mm; stropní plné železobetonové dílce tl. 160 mm. Nosné štítové stěny celostěnové železobetonové sendvičové tl. 260 mm (290 mm v 2. aplikaci) ve skladbě vnější železobetonová vrstva tl. 60 mm, pěnový polystyrén tl. 50 mm (80 mm v 2. aplikaci) a vnitřní železobetonová vrstva tl. 150 mm. Obvodový plášť průčelí celostěnové sendvičové dílce tl. 210 mm (1. aplikace) a 240 mm (2. aplikace); vodorovné i svislé spáry suché a větrané. Lodžie předsazené a zapuštěné. Schodiště dvouramenné montované. Příčky železobetonové dílce tl. 65 mm. Bytová jádra B 6, B 7 a B 9. 21

18 Larsen-Nielsen ROZPON 2 400, 3 600, mm TL. STROPU 160 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy Larsen-Nielsen 22

19 Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy Larsen-Nielsen BANKS Výška zástavby 4 a 8 podlaží (řadové domy); 12 podlaží (bodové domy). Modulová vzdálenost příčných stěn mm, mm a mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových nebo betonových dílců s konstrukční výztuží tl. 150 mm; stropní plné železobetonové dílce tl. 150 mm. Nosné štítové stěny celostěnové železobetonové sendvičové tl. 290 mm ve skladbě vnější železobetonová vrstva tl. 60 mm, pěnový polystyrén tl. 80 mm a vnitřní železobetonová vrstva tl. 150 mm. Obvodový plášť průčelí celostěnové sendvičové dílce tl. 290 mm ve stejné skladbě jako nosné štítové stěny. Lodžie podélné kompletizované dřevěné lodžiové stěny v modulu mm. Příčky železobetonové dílce tl. 80 mm. Bytová jádra B 3 a B 7. Výtahové šachty prostorové železobetonové dílce. Střecha dvouplášťová, ve složení: minerální plsť tl. 100 mm, střešní trámky, střešní desky železobetonové, živičná krytina. Po revizi tepelně technické normy, počátkem 80. let byla zvětšena tloušťka tepelné izolace na min. 140 mm. 23

20 BANKS ROZPON 2 400, 3 600, mm TL. STROPU 160 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy BANKS 24

21 B 70 Modulová vzdálenost příčných stěn mm, mm a mm. Konstrukční výška podlaží mm. Nosné vnitřní konstrukce stěny z celostěnových železobetonových nebo betonových dílců s konstrukční výztuží tl. 150 mm; stropní plné železobetonové dílce tl. 150 mm. Nosné štítové stěny celostěnové železobetonové sendvičové tl. 270 mm ve skladbě vnější betonová vrstva vyztužená sítí tl. 60 mm, pěnový polystyren tl. 60 mm a vnitřní železobetonová vrstva tl. 150 mm. Obvodový plášť průčelí celostěnové sendvičové dílce tl. 270 mm ve stejné skladbě jako nosné štítové stěny. Lodžie zapuštěné v modulu mm; kompletizované stropní dílce tl. 190 mm; podélné lodžiové celostěnové dílce tl. 200 mm. Příčky železobetonové dílce tl. 80 mm. Bytová jádra B 10. Schodiště jednoramenné, nesené podestami. Soustava používaná v Severočeském kraji, od roku 1979 do roku 1986 výlučně v okresech Ústí nad Labem a Teplice. B 70 ROZPON 2 400, 3 600, mm TL. STROPU 150 mm Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy B 70 25

22 Obr Konstrukční řešení a charakteristické detaily stavební soustavy B Charakteristika nosného prefabrikovaného systému vícepodlažních panelových budov Základním článkem nosného prefabrikovaného systému vícepodlažních panelových budov je nosná stěna, vytvořená ze stěnových dílců. Prefabrikované stěnové systémy jsou ze statického hlediska charakteristické relativně velkou tuhostí. Malé deformace stěnového systému v porovnání např. se sloupovým systémem, způsobené např. účinky vynucených přetvoření nesilové účinky, účinky změny tvaru základové spáry, vodorovným zatížením větrem jsou v pružném stavu provázeny vznikem vysokých hodnot zejména smykových namáhání ve stycích mezi stěnovými dílci (schéma prefabrikované stěnové konstrukce viz obr. 1.2). Poznámka: Časté povodně v posledních letech poukázaly na nežádoucí důsledky zamokření základového podloží při zatopení terénu povodňovou vlnou, jehož následkem dochází ke změnám geotechnických vlastností základové půdy. Dochází ke snížení výpočtové únosnosti základové půdy a posléze k dodatečnému sedání stavby. Zvláště intenzivní mohou být tyto procesy v oblastech bývalých skládek a úložišť, v oblastech se sprašovými zeminami a v oblastech zvýšeného pohybu povodňové vody vsáklé do podloží (zvyšování pórovitosti vymýváním jemných částic zeminy apod.). Na obr jsou zachyceny panelové stavby, u nichž došlo při povodních v roce 1997 k výraznému podemletí základů, aniž by došlo k havárii nebo významnému narušení celého systému. Uvedené příklady dokládají účinné spolupůsobení vrchní stěnové prefabrikované konstrukce a základové konstrukce. V důsledku tohoto spolupůsobení dochází k redistribuci namáhání přenášených stěnou z oblastí s porušenou kontaktní základovou spárou do oblastí funkčních základů. 26

23 Obr Narušená základová konstrukce čtyřpodlažní panelové budovy při povodních 2002 Pro prefabrikované stěnové systémy je charakteristický mechanismus přetváření a porušování, při němž se stěnové dílce posunují ve stycích porušených trhlinami, tj. v dotykových nebo tzv. kontaktních plochách. V rámci numerické analýzy většinou postačí uvažovat nelineárně pružné chování pouze ve stycích a chování dílců uvažovat jako lineárně pružné, neboť tlaková i smyková namáhání dílců jsou zpravidla podstatně nižší než jejich únosnost na mezi úměrnosti (únosnost v pružné oblasti). Vznik svislých tahových normálových napětí +σ y, účinkem vodorovného zatížení, kterému zpravidla předchází překročení smykové únosnosti svislých styků stěnových dílců, je provázen otevíráním ložných spár. Meznímu stavu konstrukce jako celku předchází porušování styků, konstrukce přechází z lineárně pružného chování do nelineárně pružného až plastického stavu, zpravidla překročením meze úměrnosti ve stycích (obr. 1.16). Spolehlivost a statická bezpečnost prefabrikovaných železobetonových stěnových systémů při působení mimořádných účinků (výbuch, požár, teroristický útok), dynamických a nízkocyklických účinků (technická a indukovaná seismicita, přírodní seismicita) jsou závislé na mechanismu plastického přetváření především styků nosných prefabrikovaných dílců při disipaci energie. V tomto stadiu působení prefabrikovaných nosných stěnových systémů, kdy dochází, zejména ve stycích s jistou mírou duktility, k absorpci energie (stadium plastického působení), je nutné, aby nedošlo k úplnému vyřazení příslušné statické vazby z nosného systému. To předpokládá, aby při disipaci energie převládal mechanismus plastického přetváření v kritických místech nosného systému. V případě prefabrikovaných stěnových systémů mají z tohoto hlediska zpravidla rozhodující úlohu svislé styky prefabrikovaných stěnových dílců namáhané především smykovými silami, vodorovné styky ( stěna strop stěna ) namáhané převážně tlakovými silami a tuhost stropní desky, ve své rovině svazující jednotlivé svislé stěnové prvky v nosný prostorový systém. Z hlediska disipace energie je nutné, při uplatnění mechanismu plastického smyku a přetváření v těchto kritických oblastech, aby nedocházelo k podstatnému snížení tzv. vratné síly a k lokálním nestabilitám. Zásadní úlohu z hlediska disipace energie plastickým přetvářením styků prefabrikovaných dílců má duktilita styků. 27

24 Obr a) Experimentálně stanovené pracovní diagramy svislých styků T x y stěnových dílců při zatížení monotónně vzrůstající smykovou silou [2] a při zatížení opakovanou smykovou silou [3]; b) idealizované pracovní diagramy svislých styků; c) diskrétní a kontinuální vyztužení svislých styků; d) vyztužení v oblasti styku stěna strop stěna Způsob, kvalita a množství vyztužení stropní desky a styků jsou rozhodující pro dosažení potřebné míry duktility nosného systému (obr. 1.17). Prefabrikovaná stěnová konstrukce nedostatečně vyztužená, zejména v rámci stropní tabule (podélné styky mezi stropními dílci, vodorovné 28

25 styky stropních a stěnových dílců), má zpravidla malou oblast pružnoplastických a plastických deformací a není schopna absorbovat alespoň část přetvárné energie, vyvolané např. krátkodobým extrémním účinkem, aniž by došlo ke ztrátě její statické funkce a stability. Obr a) Schéma vyztužení stropní desky výztuží vloženou do styků stropních dílců; b) schéma vyztužení stropní desky výztuží zabudovanou ve stropních dílcích Prefabrikované svislé nosné konstrukce panelových budov Prefabrikované nosné stěny jsou charakteristickou konstrukcí panelových budov. Jsou vytvořeny z jednotlivých stěnových dílců vzájemně spojených svislými a vodorovnými styky, jejichž prostřednictvím dochází k vzájemnému spolupůsobení stěnových dílců. Prefabrikovaná stěnová konstrukce je v běžných případech vyztužena pouze v úrovni vodorovných styků tzv. věncovou výztuží, vloženou do styků stěnových a stropních dílců. Svislá výztuž je zpravidla, až na výjimky, nahrazena podmínkou, podle níž nesmí vzniknout v ložných spárách svislé tahové normálové namáhání. V případě nedostatečné tuhosti svislých styků stěnových dílců, např. svislých styků porušených trhlinami, dochází v těchto stycích k dílčím posunům, které snižují ohybovou tuhost prefabrikované stěny. V těchto případech nelze vyloučit vznik tahových normálových napětí v ložných spárách, provázených vznikem vodorovných trhlin v ložných spárách (obr. 1.18). 29

26 Obr Schematické znázornění normálových napětí v patě panelové stěny v závislosti na tuhosti svislých styků [4] Stabilitu a prostorovou tuhost nosného systému zajišťují nosné prefabrikované stěny, umístěné ve dvou vzájemně kolmých rovinách v příčném a v podélném směru neposuvně spojené prostřednictvím svislých styků a stropních desek, zajišťujících spojitost vodorovné deformace nosného systému při působení vodorovných sil. Nedílnou součástí zajištění tuhosti a celistvosti nosného systému je výztuž vložená do styků stropních dílců a dodržení příslušných zásad skladby stropních a stěnových dílců. Stěnové dílce jsou nejčastěji plné, skladebné tloušťky 120 mm, 140 mm, 150 mm a 160 mm, popř. vylehčené kruhovými svislými dutinami skladebné tloušťky 190 mm a 200 mm. Výška stěnových dílců je závislá na konstrukční výšce podlaží a na řešení styku se stropními dílci. Konstrukční výška podlaží je v převážné většině případů realizovaných panelových budov mm. Maximální rozměr stěnových dílců je omezený výrobními a přepravními možnostmi a především únosností montážních mechanismů. Nejčastěji se používaly dílce s hmotností cca do 5 tun, tj. obvykle šířky do 4,8 m. Stěnové dílce mohou být plné nebo s dveřním otvorem. V některých případech jsou opatřeny ve zhlaví tzv. montážními (osazovacími) šrouby a v patě zápustnými otvory pro osazovací šrouby nižších stěnových dílců. V dílcích mohou být zabudovány trubky pro elektrovodiče. 30

27 Stěnové dílce tl. 140 mm, 150 mm, 160 mm a 190 mm jsou vyrobeny z betonu kvality nejméně B 15 (C 12/15). Ve stavební soustavě HK 60 jsou použity stěnové dílce tl. 250 mm vylehčené otvory 190 mm. V některých případech byly nosné stěnové dílce vyrobeny z lehkých betonů (škvárobeton, struskobeton). Tloušťka stěnových dílců z lehkých betonů je zpravidla větší než 200 mm. Po obvodě jsou stěnové dílce zpravidla vyztuženy svařovanými žebříčky (mřížovinou) z kruhové oceli E 6 12 mm. Pata a zhlaví stěnových dílců mohou být vyztuženy podle potřeby 2 3 žebříčky, vzdálenými od sebe maximálně 0,7 l h nebo 0,7 h j (stěna tl. 150 mm 80 mm; stěnové dílce mohou být v řadě případů vyztuženy pouze po obvodě). Tato základní výztuž je v závislosti na rozměrech a požadované únosnosti dílce doplněna obdobnými svařovanými žebříčky, uloženými svisle a vodorovně max. ve vzdálenostech 400 mm, popř. trojnásobku tloušťky nosného dílce pro výztuž uspořádanou ve vodorovném směru (ČSN EN , čl. 9.6.) (obr. 1.19a). Stěnové dílce jsou opatřeny dvěma zvedacími háky, popř. stavěcími šrouby, z nichž je každý dimenzován na tíhu dílce, zvýšenou dynamickým součinitelem. Nadpraží stěnových dílců s dveřními otvory je dimenzováno jako oboustranně vetknutý nosník. Výztuž nadpraží je oboustranná, řádně kotvená do obou pilířů dílce. Výztuž stěnových dílců panelových konstrukcí realizovaných po roce 1970 byla navrhována podle ČSN Obr a) Schéma vyztužení stěnových dílců podle ČSN ; b) schéma vyztužení stěnových dílců podle ČSN EN ; c) vyztužení nadedveřních překladů Nadpraží působí jako krátký vysoký nosník, často vyztužený hustší armaturou z menších profilů, doplněnou přídavnou (smykovou) výztuží (obr. 1.19c). Podle ČSN EN čl. 97 je potřeba, aby ortogonálně uspořádaná výztuž byla uspořádána v osových vzdálenostech 300 mm (nejvýše dvojnásobek tloušťky stěnového nosníku překladu). Kotevní délka výztuže překladu se uvažuje od hrany otvoru (např. dveřního). Šířka užšího pilířku stěnového dílce s dveřním otvorem je minimálně 250 mm. Pilířek je zpravidla silněji vyztužený (má vyšší procento vyztužení) v porovnání se širším pilířem a s dílcem bez otvoru. Pilířek s větším procentem vyztužení vykazuje zpravidla odlišné vlastnosti z hlediska reologických změn způsobených účinkem smršťování a dotvarování, v porovnání se slabě vyztuženým dílcem nebo širším pilířem. Při tuhém (neposuvném) spojení silně vyztuženého pilířku se slabě vyztuženým sousedním dílcem vznikají ve svislém styku a nadedveřním překladu přídatné smykové síly od reologických účinků (smršťování, dotvarování), které mohou být příčinou porušení přilehlého svislého styku, popř. překladu (obr. 1.20). 31

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov 2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více