výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual"

Transkript

1 výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 annual report endowment fund Impuls 2012

2

3 Obsah Úvodem 5 Introduction 6 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 8 Establishment and Mission of the Endowment Fund IMPULS 10 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Founders and Managment and Controlling Bodies of the Endowment Fund IMPULS by 12/31/ Běžné účty Nadačního fondu IMPULS 16 Current Accounts of the Endowment Fund IMPULS 17 Formy a typy darů 18 Forms a Types of Donations 19 Činnost a aktivity nadačního fondu v roce Work and Activities of the Endowment Fund in Finanční část Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou v roce Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů nadačního fondu a hospodářský výsledek 34 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce Zpráva Dozorčí rady za rok Účetní uzávěrka a její schválení 49 Financial section List of Endowment Contributions Approved by the Managing Board and Paid out in Endowment Fund s Costs, Control of Expenditures and Economic Result 54 Donations and Financial Contributions to Endowment Fund IMPULS in Independent Auditor s Report 2012 for the Managing Board of Endowment Fund 57 Financial Statements and Copy of Annex of Financial Statements Supervisory Board Report Financial Statements and Their Approval 69 3

4 Leží-li za tebou včerejšek jasný, dnes působíš silně a svobodně, můžeš také doufat v zítřek, který nebude méně šťastný Johann Wolfgang Goethe If yesterday lies clear behind you, you feel strong and free today, then you can hope for tomorrow, that won t be less happy Johann Wolfgang Goethe

5 Pár slov úvodem Větru člověk nemůže poručit, ale může stavět mlýny. holandské přísloví Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2012 je souhrnem událostí, které jsou pro někoho rekapitulací, pro jiného novou informací. Cílem výroční zprávy je poskytnout veřejnosti přehledné a transparentní informace za uplynulý rok. Každá výroční zpráva je tečkou za rokem uplynulým, bilancí naší práce, rok vtěsnaný do útlého svazku a několika slov. 12 let práce NFI je období, na které je dobře se podívat jako na celek, a i když výroční zpráva bilancuje pouze poslední rok, v úvodu se můžeme v několika větách ohlédnout zpět. Nadační fond IMPULS vyplnil mezeru na poli pomoci lidem s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, z úhlu pohledu pacientů jako celku, z pohledu financování projektů v oblasti výzkumu, léčby, rehabilitace a osvěty. Nejprve se můžeme na chvíli zastavit u toho prvního, počtu let práce, které má NFI za sebou. Číslo let do tuctu, 12 měsíců v roce, v mantinelech, které jsou určující pro dnešní svět, je to 12 učedníků Ježíše Nazaretského moment, který je v tomto okamžiku naplněný, ale ne uzavřený a další a nové leží před námi. Bez pomoci všech těch, kteří jsou NFI věrní ve své podpoře osobní, pracovní, finanční, bychom se dnes neměli na co podívat. První roky a první nejprve malé a pomalé krůčky, první projekty a první dosažené cíle. Ať už se jednalo o pohyblivý chodník či infuzní křesla pro MS ambulance, přes otevření MS centra na Karlově náměstí, k podpoře výzkumných projektů jako je Farmakogenomika RS, OCT vyšetření, které je důležité pro sledování dynamiky onemocnění MS, k projektům posledních let, fyzioterapie, vybavení rehabilitační místnosti, psychoterapie, k projektu zatím největšímu, a tím je Registr pacientů. Důležitý nejen dnes, ale pro budoucnost. Šance, jak nejenom držet krok s dámou jménem Skleróza Roztroušená, šance na dobrý život. Je-li člověku diagnostikována nemoc, která ho bude provázet s nepředvídatelným průběhem po celý jeho život, je před něj postavena výzva výzva tak veliká, že by ho mohla i zavalit. Je mnoho způsobů, jak se s touto výzvou vyrovnat, jak ji přijmout i odmítnout řada způsobů je obdivuhodných a může ukazovat cestu i k vyrovnání se s daleko 5

6 méně náročnými výzvami našich běžných životů Považujeme za velmi důležité podporovat vše, co podporovat lze, protože jenom tak se břímě, které bylo životem naděleno některým z nás, stane lehčím a snesitelnějším. Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu IMPULS ke dni Nikdy není možné dostatečně poděkovat všem, kteří nás podporují, díky nimž je nám umožněno pomáhat druhým. Přesto přijměte naše velké poděkování, protože bez Vás bychom sami nedokázali vůbec nic Tam, kde stojí nadšený člověk, je vrchol světa. Joseph von Eichendorff Váš Nadační fond IMPULS Introduction You cannot stop the wind but you may build windmills. Dutch proverb Annual Report 2012 of the Endowment Fund IMPULS (EFI) is a summary of events, that are just a recapitulation for someone, and also a new information for someone else. The aim of the Annual Report is to provide the public with clear and transparent information about the last year. Every Annual Report is a fullstop at the end of the past year. It is a balance of our work, a year squeezed in a few words into a thin booklet. 12 years of work of the EFI is a period good to be seen as a whole. And although the Annual Report balances only the last year, in the introduction we can have a look back in the past. Endowment Fund IMPULS filled the gap in the 6

7 area of relief for people with cerebrospinal multiple sclerosis from the point of view of patients as a whole, concerning financing of projects in the area of research, treatment, rehabilitation, and public awareness. Now, we could have a pause for a while, and thing a little about the first notion, i.e. the number of years EFI has been working. Number years represent a dozen, there are 12 month in a year, the barriers that define the world of today, 12 were the apostles of Jesus the Nazarene It is the moment, that is filled by now but not closed yet and other new moments lay before us. Without the help of all those people who are faithful in their personal, work and financial support we would have nothing to look at today. First years, and first small and slow steps at the beginning, first projects and first accomplishments. Starting with a moving pavement or infusion chairs in MS outpatients' departments, through opening of the MS center in Karlovo náměstí, Prague, support of research projects such as Pharmacogenomics of MS, OCT examination which is important for monitoring the dynamics of the MS disease, to the projects of the last years including physiotherapy, psychotherapy and the biggest project since then The Register of Patients. This is important not only for the present but also for the future. It is a chance to keep up with the lady called Multiple Sclerosis, it is a chance to live a good life. When a person is diagnosed a disease with unpredictable course that will accompany him for the rest of his life, he is faced with a challenge a challenge that is so enormous that it could even overburden him. There are many ways to cope with this challenge, how to accept or refuse it. Many approaches of grasping this challenge are admirable and can show a way to cope with other less demanding challenges in our everyday life We consider important supporting everything possible because this is the only way to make the burden placed on some of us by the life easier and more endurable. This Annual Report was approved by the Managing Board of Endowment Fund IMPULS on 4/15/2013. It is impossible to thank enough all those who support us, and so enable us to help others. Nevertheless, accept please our big thank you, because without you we could not have achieved anything There, where an excited man stands, is the top of the world. Joseph von Eichendorff Your Endowment Fund IMPULS 7

8 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS Nadační fond IMPULS byl založen dne jako první a jediný subjekt, který se bude specializovat na širokou problematiku roztroušené sklerózy. Do této doby zde totiž neexistovala žádná nadace či nadační fond, který by se výhradně věnoval tomuto tématu. Základními úkoly nadačního fondu od počátku bylo šíření osvěty o této veřejnosti dosud málo známé nemoci, získávání finančních darů na úhradu léčebných a rehabilitačních projektů a podpora výzkumu. Prvenství a jedinečnost Nadačního fondu IMPULS zůstala do konce roku 2012, protože není do dnešní doby žádný jiný nadační fond či nadace, které by se problematikou roztroušené sklerózy mozkomíšní na území České republiky zabývala. Cílem bylo a zůstává transparentní rozdělování získaných finančních prostředků na škálu projektů tak, aby byla pokryta potřeba co největšího počtu příjemců pacientů s rozlišnými potřebami. V České republice NFI podporuje především specializovaná centra léčby roztroušené sklerózy, která poskytují odbornou péči našim pacientům. Dalšími podporovanými subjekty jsou lůžková zařízení se specializací na RS a dále terapeutické aktivity. Finanční náročnost léčby je vysoká a raketově stoupá i počet pacientů s touto diagnózou. Oba faktory kladou vysoké nároky na finanční prostředky státu, potažmo zdravotních pojišťoven. Proto roste význam Nadačního fondu IMPULS, který se snaží pokrývat ty potřeby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nadační příspěvky tedy hrají nezastupitelnou roli a jsou vždy vítaným přínosem pro zúčastněné subjekty. Ruku v ruce jde vždy transparentní využití finančních prostředků, které směřuje k co nejvyššímu počtu pacientů. Právě pro otevřenou transparentnost a pevné místo na trhu neziskových organizací důvěra veřejnosti v Nadační fond IMPULS roste. V současné době je v České republice přibližně pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Tento počet neustále roste. Jedná se o jednu z civilizačních nemocí, která se týká hlavně mladých lidí ve věku let, ze 2/3 žen a z 1/3 mužů. V současné době je roztroušená skleróza nejčastějším onemocněním nervového systému u dospívajících. 8

9 Nadační fond IMPULS pracuje od svého vzniku v kontextu čtyř hlavních cílů. Cíl první vytvořit pro nemocné s roztroušenou sklerózou odborné centrum zajišťující komplexní péči. Právě takové MS centrum bylo v roce 2007 otevřeno na Karlově nám. 32 v Praze 2. Centrum, které soustředilo lékaře, odborný zdravotnický personál, neuropsychology, fyzioterapeuty, psychoterapeuty, sociální pracovníky. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit tým odborníků s holistickým přístupem k pacientovi. Jak ukazují současné výsledky odborných studií, byla to myšlenka správná. Roztroušená skleróza má mnoho tváří a podob, neexistuje stejný pacient, neexistuje jednotný návod. K léčbě medikamentózní je nutné přiřadit fyzioterapii, psychoterapii a odborné sociální poradenství. Pak teprve se jedná o léčbu komplexní. Cíl druhý podpora rehabilitace je úkolem, který doplňuje cíl první. Jedná se o dvě polohy. První polohou je finanční podpora fyzického cvičení pod vedením rehabilitačních pracovníků, druhou polohou je individuální či skupinová psycho terapeutická péče. U roztroušené sklerózy se více než u jiných onemocnění prolínají obě složky a ve spojení s kvalitní medikamentózní léčbou přispívají k oddálení progrese onemocnění. Tento velmi důležitý moment ve výsledku s sebou nese schopnost pacientů déle se účastnit pracovního a společenského života. Mohou vrátit společnosti to, co do nich investovala. Podpora této oblasti znamená potřebu specializovaných terapeutů. V posledních pěti letech Nadační fond IMPULS investoval mnoho energie a finančních prostředků právě do této oblasti. Cíl třetí podpora vědy a výzkumu v dané oblasti. Přes velký technický i vědecký pokrok není zatím známa příčina onemocnění. Vzhledem k tomu, že do roku 2012 neexistoval v České republice centrální registr pacientů s roztroušenou sklerózou, který by poskytoval data pro výzkumné, statistické a nákladové účely, Nadační fond IMPULS se rozhodl, že bude jeho zřizovatelem právě proto, aby napomohl k objevu léku, který je nedočkavě očekáván všemi pacienty s diagnózou G35. Pacientský registr ReMuS je unikátním v zemích Evropské unie proto, že jako jediný je financován z nadačních zdrojů. Cíl čtvrtý osvětová činnost. Pojem osvěta je leckdy chápán veřejností jako věc v době informačních technologií zbytečná. V případě roztroušené sklerózy, kdy se onemocnění nedotýká jen pacienta samotného, ale i jeho rodiny, přátel, pracovních vztahů, má i dnes osvěta svoji nezastupitelnou pozici. Je třeba informovat o příznacích, bít na poplach v případě zákonného zajištění léčby, poskytovat informace mladým lidem, varovat před vžitými mýty a v neposlední řadě dodávat optimismus všem těm, kterým už chybí V roce 2013 se IMPULS, nadační fond stal členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců. 9

10 Establishment and Mission of the Endowment Fund IMPULS Endowment Fund IMPULS was founded on April 6, 2000, as the first and only subject that would specialize in the wide issue of multiple sclerosis. Until then, there was neither foundation nor endowment fund dedicated exclusively to this matter. Since the beginning, basic tasks of the Endowment Fund were raising of public awareness about the disease that was little known by the public, gaining of financial donations for treatment, and rehabilitation projects, and support of research. The primacy and uniqueness of the Endowment Fund IMPULS persisted until the end of 2012, because there is no other endowment fund or foundation dealing with the issue of cerebrospinal multiple sclerosis in the Czech Republic until now. The aim was and still is a transparent distribution of gained financial means for a range of projects in order to meet the needs of the largest number possible of beneficiaries patients with different needs. Primarily, the EFI in the Czech Republic supports specialized centers for treatment of multiple sclerosis that provide professional care to our patients. Other supported subjects are specialized bed units for MS and therapeutic activities. Financial demands of the treatment are high, and the number of patients with this diagnose skyrockets as well. Both factors have high demands for financial means from the state, not to say from health insurance. Therefore, the importance of the Endowment Fund IMPULS increases. The Fund tries to cover those needs that are not covered by public health insurance. So endowment contributions play an irreplaceable role and they are always a welcomed benefit for subjects involved. Hand in hand with it goes always a transparent use of financial means directed to the highest number possible of patients. Right for its open transparency and its firm position on the market of non-profit-institutions, the confidence of the public in the Endowment Fund IMPULS grows. Today, there are about 19,000 patients with cerebrospinal multiple sclerosis in the Czech Republic. And their number increases continuously. Multiple sclerosis is a civilization disease. Most often it appears in people between the ages of 20 and 40 and twice as many women are affected by MS as men. Currently, the MS is the most common neurological disease of young adults. 10

11 Since its establishment, the Endowment Fund IMPULS operates in the context of four major aims. Aim 1 Creation of a professional center providing a complete care. In 2007, was opened exactly such a center in Karlovo náměstí 32 in Prague 2. This center concentrated doctors, professional medical staff, neuropsychologists, physiotherapists, psychotherapists, social workers. The main idea was the creation of a team of specialists with a holistic approach to patients. As the results of recent expert studies show, this was a good idea. Multiple sclerosis has different faces and manifestations. No two people afflicted with MS have exactly the same symptoms, there is not a unique approach or way of treatment. It is necessary to add physiotherapy, psychotherapy and professional social consultancy to the medications. Only then the care is complete. Aim 2 Support of rehabilitation it is a task that supplements Aim 1. It has two different aspects. First aspect is the financial support of physical exercises under the tutelage of rehabilitation staff. Second aspect is individual or group psychotherapeutic care. In case of multiple sclerosis, more than in any other disease, both aspects blend together, and in combination with a good medication care contribute to reduce the progress of the disease. This is a very important point that enables patients to participate in occupational and social life. So they can give back to the society what has been invested in them. Support of this area means the need of specialized therapists. Endowment Fund IMPULS invested great energy and financial means exactly in this area, in the last five years. Aim 3 Support of science and research in the given area. Despite the large technical and scientific progress the cause of multiple sclerosis is still unknown. Considering that until 2012 there was no central register of patients with multiple sclerosis providing data for research, statistic and cost purposes, the Endowment Fund IMPULS decided to found such a register. In this way it wants to help to discover a medicament that all patients with diagnosis code G35 expect with anxiety. The Patient Register ReMuS is unique in EU countries because it is the only one that is financed from endowment sources. Aim 4 Raising of public awareness. In time of information technology, term public awareness is considered as something useless. As the disease affects not only the patient himself but also his family, friends and labor relations, public awareness has, in case of multiple sclerosis, its irreplaceable position today. It is necessary to inform about the symptoms, set the alarm bells ringing in case of legitimate assurance of treatment, providing of information to young people, warning against established myths and last but not least impart optimism to all those who already miss it In 2013, Endowment Fund IMPULS became member of the Association of endowment funds Donor Forum. 11

12 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Nadační fond IMPULS byl založen dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů. Byl zaregistrován dne 6. dubna 2000 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 325. Název: IMPULS, nadační fond Sídlo: Kateřinská 30, Praha 2 IČO: Oblasti působení Nadačního fondu IMPULS jsou přesně vymezeny jeho statutem a zakládací listinou. Obě listiny jsou k dispozici na Účelem nadačního fondu dle výše uvedených listin je podpora aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy mozkomíšní včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových. Zakladatelé Nadačního fondu IMPULS a výše jejich vkladu do vlastního jmění: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. vklad Kč Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. vklad Kč JUDr. Martin Šolc vklad Kč JUDr. Cyril Svoboda vklad Kč Prof. ThDr. Jan Heller vklad Kč Ing. Jaroslav Zika vklad Kč Zdena Hadrbolcová vklad Kč Správní rada: předsedkyně správní rady: členové správní rady: Ing. Kateřina Bémová MVDr. Hana Navrátilová JUDr. ing. Ariana Bučková Ing. Jiří Hrabák JUDr. Martin Šolc Mgr. Vladimíra Volková Všichni členové správní rady pracovali celý rok bez nároku na finanční odměnu. 12

13 Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: členové dozorčí rady: Ing. Petr Štěpán Mgr. Marta Gellová K je třetí místo člena Dozorčí rady neobsazené. Všichni členové dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu. Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS: Jana Vojáčková Ve funkci ředitelky Nadačního fondu IMPULS pracuje od ledna roku Kontakty tel.:

14 Founders and Managment and Controlling Bodies of the Endowment Fund IMPULS by 12/31/2012 Endowment Fund IMPULS was established in compliance with the Foundations and Endowment Funds Act no. 227/1997, Collection, as subsequently amended. It was registered in the Czech Endowment Register, section N, insert 325 by the Prague City Court on 6th of April Name: Endowment Fund IMPULS Seat: Kateřinská 30, Prague 2 ID No.: Areas of action of the Endowment Fund IMPULS are strictly defined by its statute and Foundation Charter. Both documents are available on the web page According to the above mentioned documents, the aim of the Endowment Fund is support of activities in the field of therapy and research of demyelinating diseases especially cerebrospinal multiple sclerosis, including related rehabilitation, study and public awareness activities. Founders of the Endowment Fund IMPULS and their Deposits in Equity: Deposit Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. CZK 1,000 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. CZK 1,000 JUDr. Martin Šolc CZK 1,000 JUDr. Cyril Svoboda CZK 1,000 Prof. ThDr. Jan Heller CZK 1,000 Ing. Jaroslav Zika CZK 1,000 Zdena Hadrbolcová CZK 1,000 Managing Board: Chairwoman of the Managing Board: Members of the Managing Board : Ing. Kateřina Bémová MVDr. Hana Navrátilová JUDr. Ing. Ariana Bučková Ing. Jiří Hrabák JUDr. Martin Šolc Mgr. Vladimíra Volková 14

15 All members of the Managing Board worked all the year long without any claim on financial remuneration. Supervisory Board: Chairman of the Supervisory Board: Members of the Supervisory Board: Ing. Petr Štěpán Mgr. Marta Gellová By 12/31/2012 is the third member seat of the Supervisory Board vacant. All the members of the Supervisory Board performed their function without any claim on financial remuneration. Executive Director of the Endowment Fund IMPULS: Jana Vojáčková Executive Director of the Endowment Fund IMPULS since January Contacts tel.:

16 Běžné účty Nadačního fondu IMPULS Běžný účet Nadačního fondu IMPULS je veden u Komerční banky, Václavské nám. 42, Praha 1 a má číslo: /0100. Podpisové právo k tomuto účtu mají členové správní rady Ing. Kateřina Bémová a MVDr. Hana Navrátilová a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. Tento účet byl založen již při vzniku Nadačního fondu IMPULS a je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje nadačního fondu, jsou na něj přijímány finanční dary a jsou z něj poskytovány nadační příspěvky. Účet pro veřejnou sbírku IMPULSU, nadačního fondu je veden u UniCreditBank, pobočka Na Pankráci 58, Praha 4. Číslo účtu je /2700. Dne byla oznámením zahájena veřejná sbírka pronájmem telefonní linky. Tato sbírka byla povolena Rozhodnutím, které vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 24. března 2010 s nabytím právní moci 8. dubna Termín zahájení veřejné sbírky je tímto Rozhodnutím určen na 16. dubna 2010 a sbírka bude ukončena 23. března Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová. Další účty nadačního fondu: Dne byl založen běžný účet číslo /4000 pro neziskové organizace u LBBW Bank CZ, a.s., vedený u pobočky Václavské náměstí 795/40, Praha. Na tento účet byla převedena část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová. Dne byl založen běžný účet číslo /2700 pro neziskové organizace u UniCredit Bank, a. s., vedený u pobočky Na Pankráci 58, Praha 4. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a dva majetkové účty s cennými papíry z důvodu vyššího zhodnocení finančních prostředků Nadačního fondu IMPULS. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Dne byl založen běžný účet číslo /2010 u Fio banky, a.s., vedený u pobočky V celnici 1028/10, Praha 1, pro účely unikátního projektu registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Podpisové právo má výkonná ředitelka Jana Vojáčková a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. 16

17 Current Accounts of the Endowment Fund IMPULS Current account of the Endowment Fund IMPULS, is conducted by Komerční banka, Václavské nám. 42, Prague 1 and the account number is: /0100. Members of the Managing Board (Ing. Kateřina Bémová, MVDr. Hana Navrátilová), and the Endowment Fund accountant (Ing. Jiří Polenda) have signing authority to the account. This account has been opened already at the establishment of the Endowment Fund IMPULS and is used until now as communication account. It serves to cover expenditures of the Endowment Fund, to receive financial donations and to provide endowment contributions. Account for Public Collection of the Endowment Fund IMPULS, is conducted by UniCreditBank, branch office Na Pankráci 58, Prague 4. Account number is /2700. On 4/16/2010 a public collection was started by announcement of rental of a telephone line. This collection was authorized by a Decision of the Municipality of the capital city Prague on March 24, 2010 and came into force on April 8, According to this Decision, the date of opening of the public collection was April 16, 2010 and it will end on March 23, MVDr. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, has signing authority to this account. Other Accounts of the Endowment Fund: On 8/10/2010 current account for nonprofit organizations was opened by LBBW Bank CZ, a.s., conducted by the branch office Václavské náměstí 795/40, Prague. Account number is /4000. A part of financial resources of the Endowment Fund was transferred to this account because of a more positive appreciation. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, has signing authority to this account. On 6/21/2010 a current account for nonprofit organizations was opened by UniCreditBank, conducted by branch office Na Pankráci 58, Prague 4. Account No. is /2700. A term deposit and two asset accounts with securities for purpose of higher valorization of financial means of the Endowment Fund IMPULS, were set up on this account. Hana Navrátilová, member of the Managing Board, and Jana Vojáčková, Executive Director, have signing authority to this account. On 12/5/2012, a current account No /2010 was opened with Fio banka, a.s., and is operated by branch office V celnici 1028/10, Prague, for purposes of the unique project which is the Register of Patients with Multiple Sclerosis ReMus. Jana Vojáčková, Executive Director, and Ing. Jiří Polenda, Endowment Fund Accountant, have signing authority to this account. 17

18 Formy a typy darů Pokud chcete dát ve správnou chvíli správný impuls, nabízíme Vám několik platebních možností: DMS Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS IMPULS na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 27 Kč. DMS roční podpora Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK IMPULS na číslo Roční podpora je 12 x 30 Kč. NF IMPULS obdrží 27 Kč z každé DMS. Platba PaySec Prostřednictvím služby PaySec můžete věnovat finanční částku přímo online na internetu. V tomto případě použijte naše stránky Platební karta Prostřednictvím Vaší platební karty MasterCard nebo VISA lze provést Vaši platbu přímo online na internetu. V tomto případě použijte naše stránky Jednorázový příspěvek bankovním převodem na číslo účtu /

19 Forms and types of donations If you want to give the right impuls at the right moment, we offer you a few payment options: DMS Through the donors sms in the form of DMS IMPULS to the phone number The price for one DMS is 30 CZK. NF IMPULS will receive 27 CZK. DMS Yearly Support Through the donors sms in the form of DMS ROK IMPULS to the phone number Yearly support is 12 x 30 CZK. NF IMPULS will receive 27 CZK from every DMS. PaySec Payment Through the PaySec service you can pay financial amount directly online on the internet. In this case use our website Credit Card It is possible to make the payment by your credit card MasterCard or Visa directly online on the internet. In this case use our website A one-time contribution through bank transfer to the account number /

20 Činnost a aktivity nadačního fondu v roce 2012 Aktivity Nadačního fondu IMPULS směřovaly k realizaci cílů, které si nadační fond vytyčil při svém vzniku. Projekt MaRS Projekt pro Nadační fond IMPULS byl vytvořen samotnými pacienty, kteří si uvědomují potřebu fyzické aktivity jako nedílné součásti léčby. Ve dnech března 2012 se v prostorách Centra funkčního pohybu Daniela Mullera v Praze 5 konal 1. ročník 24hodinového maratónu s roztroušenou sklerózou, při kterém se 24 hodin střídaly jednotlivé týmy složené z pacientů, lékařů, sestřiček, terapeutů, rodinných příslušníků a přátel. Svoje síly změřily i známé osobnosti jako Jan Čenský, Martin France, Mirek Hrabě a Vlasta Horváth. Aktivně cvičilo takřka 90 přítomných. Cílem projektu MaRS je pochopení šance aktivního přístupu k věcem, které se týkají nás samých. Koncert pro IMPULS, nadační fond, divadlo MINOR, Praha, Již posedmé se koncert uskutečnil na základě benefiční spolupráce s hudebním seskupením Clarinet Factory, jehož takřka nedílnou součást tvoří jazzový mág Alan Vitouš. Hostem byla Lenka Dusilová. Večer byl provázen laskavým moderátorským slovem Miroslava Táborského, jehož detailní znalost celé problematiky byla příjemná. K publicitě koncertu přispělo mediální partnerství rádia Ethno a rádia Impuls, jehož celoplošné pokrytí zajišťuje přenos informací do všech koutů naší republiky. Záznam průběhu koncertu byl vydán na pamětním dárkovém DVD. Výtěžek koncertu pro IMPULS ve výši Kč byl použit na úhradu psychoterapie v MS centrech v Praze 2 a v Plzni. Tisková konference Národní den boje proti roztroušené skleróze, literární kavárna H+H, Praha, Tisková konference byla uspořádána u příležitosti Národního dne boje proti roztroušené skleróze. Cílem setkání s novináři bylo upozornit na neuspokojivý stav české zdravotnické praxe. Roztroušená skleróza je onemocnění, které si nikdo nezpůsobí nedbalostí, není dědičná ani infekční. Přitom právě na tom, jak rychle je pacient léčen, závisí jeho život a budoucí schopnost existence bez trvalé invalidity. Byl představen projekt ReMuS, z jehož dat právě vyplyne, že se finančně vyplatí zahájit léčbu RS včas. 20

21 Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek předal Nadačnímu fondu IMPULS šek ve výši Kč. Tuto informativní akci společně připravil Nadační fond IMPULS a Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL. Tiskové konferenci předcházelo upozornění na diskutované téma ve formě rozhovoru v pořadu STOP Českého rozhlasu 6: Výzva k předkládání projektů, Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu IMPUSL byla vyhlášena výzva na předkládání projektů v oblasti výzkumu, léčby, terapie a osvěty roztroušené sklerózy. Žádosti o nadační příspěvky bylo možné podávat v období od do Následně pro velký zájem veřejnosti byla výzva prodloužena do Formální posouzení a doplnění žádostí probíhalo do Z důvodu posunu termínu byly jednotlivé žádosti, které splnily kriteria výzvy a současně naplnily cíle statutu nadačního fondu, předkládány správní radě postupně. Žadatelem mohla být odborná MS centra, jiná pracoviště či fyzické osoby zabývající se problematikou roztroušené sklerózy z celé České republiky. Podpora projektu byla stanovena formou nadačního příspěvku. Upřednostněny byly projekty s více než ročním působením. Dalším požadavkem bylo i kvalitní zpracování projektu včetně všech povinných a relevantních příloh s cílem důsledného naplnění jednoho ze čtyř základních cílů nadačního fondu. Pro úplnost je třeba dodat, že v průběhu roku 2012 mimo termín výzvy byly správní radou odsouhlaseny a následně proplaceny další nadační příspěvky, které jsou podrobně uvedeny v další části této výroční zprávy. 5. pražský ETHNOFEST, Michnův palác, Praha, Hudební pohlazení spojené s oslavou čtvrtých narozenin rádia ETHNO a počtvrté věnované v rámci osvěty právě našemu nadačnímu fondu bylo poprvé organizováno na volném prostranství pod širým nebem. Ethnofest byl zasvěcen bluesové a funky hudbě. Letos poprvé byla akce propojena s festivalem Etnica poetica. Díky tomuto propojení vystoupili argentinští básníci, arabské skupiny, polská šansoniérka a další. Jednalo se o unikátní multikulturní akci, která spojovala celý svět bez ohledu na etnickou příslušnost. Vernisáž výstavy Cesta za duhou, HUB, Praha, Jubilejní 10. ročník výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou se konal od do Ke shlédnutí byly šperky, fotografie, malby, sochy i grafiky. Záštitu nad touto tradiční výstavou převzala paní Lenka Kohoutová, poslankyně parlamentu ČR. Nadační fond IMPULS patřil k partnerům tohoto ojedinělého projektu. Krabička novinek prezentační materiál Nadačního fondu IMPULS Prezentační materiál s aktuálními informacemi o roztroušené skleróze a Nadačním fondu IMPULS, který je určen pro širokou laickou veřejnost, a má zajímavou podobu skládačky ve tvaru krabičky, byl vzhledem k uvažovaným budoucím cílům přeložen do angličtiny v nákladu 500 ks výtisků. 21

22 Edukační činnost V rámci edukační činnosti byla podpořena účast českých lékařů z oboru neurologie se specializací na roztroušenou sklerózu mozkomíšní na několika světových kongresech. Důvodem podpory ze strany Nadačního fondu IMPULS byl přenos nových poznatků ze světového výzkumu a jejich aplikace do českého prostředí. V rámci edukační činnosti IMPULS, nadační fond vydal brožuru standardů o léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Tato publikace byla zdarma distribuována do všech odborných center v České republice, aby byla zajištěna její dostupnost pro naše pacienty. Projekt ReMuS V listopadu 2012 byl odstartován unikátní projekt ReMuS celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou. Pacienti s roztroušenou sklerózou na rozdíl od jiných nákladných onemocnění doposud neměli svůj registr, který by poskytoval data, po kterých volají mnozí odborníci a na jejichž absenci si stěžují někteří úředníci. Po několika letech teoretických fází pokračujeme fází praktickou. Register Multiple Sclerosis vzniká ve spolupráci s odborným garantem projektu Sekcí pro neuroimunologii a likvorologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavním cílem projektu je určení skutečného počtu pacientů s touto diagnózou, jehož odhad je mezi Jelikož se jedná o citlivá data, budou tato chráněna podle právních předpisů pro ochranu osobních údajů v ČR. Účast na projektu je svobodným a bezplatným rozhodnutím pacienta na základě jeho informovaného souhlasu. Vedlejšími cíli jsou digitální zpracování dokumentace, určení výskytu onemocnění, nákladnost léčby a její efektivita, práceschopnost pacientů, získání epidemiologických dat, získání dat pro plátce zdravotní péče a další instituce tak, aby mohly být plánovány finanční prostředky na léčbu. Data by měla sloužit i pro vědecké výzkumné účely, abychom napomohli ke zjištění příčiny roztroušené sklerózy. Do pilotní dvouleté fáze budou zahrnuti pacienti, kteří jsou v odborných centrech léčeni tzv. biologickou léčbou. Rozpočet na první dva roky dosahuje téměř 9 miliónů korun. Jedná se o největší projekt v historii nadačního fondu. V dalších fázích bude probíhat sběr dat pacientů v odborných centrech na jiné léčbě a následně sběr dat v ostatních zařízeních po celé České republice. Je to projekt, který je rozsáhlý svým objemem a dobou trvání, projekt na desítky let. Podobné registry jsou již několik let podporovány Světovou zdravotnickou organizací a v roce 2012 byly národní registry pacientů s roztroušenou sklerózou podpořeny i Evropským parlamentem ve formě deklarace pro státní podporu vzniku národních registrů RS. V České republice se jedná o ojedinělou situaci, kdy tento registr vzniká za pomoci nadačního financování. 22

23 RÓZOU MuS RECEPT Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou Příjmení a jméno: Nadační fond IMPULS Číslo sbírkového účtu: / Bydliště (adresa): Kateřinská 30, Praha 2. IČ: Rp. POMOZTE FINANCOVAT REGISTR PACIENTŮ S RS, ABY KAŽDÝ BEZODKLADNĚ DOSTAL ÚČINNOU LÉČBU Diagnóza: G35 VYUžITÍ NAVRHOVANÉHO SYSTÉMU: NCERT ADAČNÍ FOND LS P hradí pacient, C spoluúčast pacienta, N hradí NF IMPULS U každé nákladné nemoci existuje v ČR databáze počtu pacientů a příslušných údajů. Jelikož taková data u zatím nevyléčitelné roztroušené sklerózy chybí, Nadační fond IMPULS jako jediná instituce inicioval první celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) v ČR. Odborný garantem projektu je Sekce neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti NAKLADATELSTVÍ ČLS JEP. V řadě evropských zemí jsou registry pacientů s RS vedeny již desítky let. CÍLE REMUSU Zjistit skutečný počet pacientů s diagnózou RS. Poskytovat informace NADAČNÍHO zdravotním pojišťovnám. FONDU Registr jim umožní plánovat finance tak, aby každý stávající i nový pacient dostal adekvátní a účinnou léčbu co nejrychleji. Vytvářet ucelený IMPULS obraz efektivity nákladné léčby. Získávat informace o průběhu onemocnění pacienta, které slouží pro výzkum a vývoj nových léků. Rozpoznávat rizikové faktory pro prevenci RS. Osobní údaje v registru budou chráněny podle právních předpisů ČR. Financování provozu registru na první dva roky, které činí 9 milionů korun, je zajištěno z prostředků IMPULSU. Nadační fond nemá žádné státní příspěvky či jinou formu veřejné podpory. Všechny peníze pocházejí od našich dárců. STAŇTE SE JEDNÍM Z NICH I VY. Nadační fond IMPULS vznikl v roce Jeho cílem je podporovat projekty, zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum, jakož i osvětovou činnost. Razítko, podpis: Aurin Nedbalová, Nadační fond IMPULS tel.: Bez data vystavení, razítka smluvního zařízení, jmenovky a podpisu lékaře recept neplatí! 23

24 Koncert pro IMPULS, nadační fond, divadlo MINOR, Praha,

25 Work and Activities of the Endowment Fund in 2012 Activities of the Endowment Fund IMPULS focused on the realization of aims set at its establishment. Project MaRS Project MaRS was created for the Endowment Fund IMPULS by the patients themselves. They realize the need of physical activity as an inseparable part of treatment. From March 9 to 10, 2012, the 1st year of 24hour marathon with multiple sclerosis took place in the Center of Functional Movement Daniel Müller in Prague 5. Within 24 hours, alternated different teams of patients, doctors, nurses, therapists, family members and friends. Also some personalities such as Jan Čenský, Martin France, Mirek Hrabě and Vlasta Horváth joined the patients. About 90 people took actively part and made physical exercises. The aim of the project MaRS is understanding of the chance to approach actively things that concern us. Concert for IMPULS, Endowment Fund, Theatre MINOR, Prague, 4/18/2012 Already for the seventh time, a concert took place in cooperation with musical grouping Clarinet Factory, whose almost inseparable part is the jazz magician Alan Vitouš. Lenka Dusilová was the guest. The evening performance was accompanied by the kind words of the presenter Miroslav Táborský, whose detailed knowledge of the issue was grati fing. Media partnership of radio Ethno and Czech Republic wide broadcasting Radio Impuls contributed to the publicity of the concert. Czech Republic wide broadcasting Radio Impuls guarantees the transmission of information to every part of the republic. Recording of the concert was issued as a commemorative gift DVD. The proceeds of the concert amounted to CZK 310,068 and it was used to cover psychotherapy costs in MS Centers in Prague 2 and Plzeň. Press Conference: National Day of Fight Against Multiple Sclerosis, Literary Café H+H, Prague 2, 6/25/2012 A Press conference was arranged on the occasion of the National day of Fight Against Multiple Sclerosis. The meeting with journalists aimed at drawing attention to the unsatisfactory state of the Czech medical practice. Multiple sclerosis is a disease that is not caused by carelessness, it is neither hereditary nor infectious. At the same time, the life of the patient and his future ability to exist without permanent invalidity depends on a swift treatment. The project ReMuS was presented and from the data contained in it, it will be clear that it is financially convenient to start the treatment of MS in time. 25

26 Chairman of KDU-ČSL Pavel Bělobrádek handed over to the Endowment Fund IMPLUS a cheque amounting to 15,000 CZK. This informatory event was organized together by Endowment Fund IMPLUS and Pavel Bělobrádek, chairman of KDU-ČSL. The press conference was preceded with a notice about the discussed topic in a dialog in the programm STOP on the Czech Radio 6: Call for Presentation of Projects, 6/1/ /30/2012 Based on the decision of the Managing Board of the Endowment Fund IMPULS a call for presentation of projects regarding research, treatment, therapy and public awareness concerning multiple sclerosis has been launched. From 6/1/2012 to 9/30/2012, it was possible to submit applications for endowment contribution. Subsequently, because of a great interest of the public, the call was prolonged to 11/30/2012. Formal assessment and completion of applications proceeded until 31/12/2012. Because of the shift of deadline, individual applications that met the criteria of the call and at the same time complied with aims of the Endowment Funds Statute were gradually submitted to the Managing Board. Professional MS centers, other departments or physical persons dealing with the issue of multiple sclerosis in the Czech Republic could present an application. Support of the project was set in the form of endowment contribution. Projects with duration longer than one year were given priority. Another requirement was a quality processing of the project including all obligatory and relevant attachments with the aim of thorough fulfillment of one of four basic aims of Endowment Fund. For the sake of completeness it is necessary to say that during 2012 except the term of the call other endowment contributions that are specified in detail further in this report, were approved and subsequently paid out by the Managing Board. 5. Prague ETHNOFEST, Michnův palác, Prague, 9/26/2012 Musical caress were connected with the celebration of the fourth birthday of radio ETHNO and for the fourth time they were dedicated to our Endowment Fund to raise public awareness. Celebration was organized for the first time in the open air. Ethnofest was devoted to blues and funky. This year, the event was connected for the first time with the festival Ethnica Poetica. Thanks to this connection, we could see performance of Argentinian poets, Arabic groups, a Polish chanson singer and others. It was a unique multicultural event that brought together the whole world regardless of ethnic membership. Vernissage of the Exposition Cesta za duhou (Way to the Rainbow) HUB, Prague, 11/12/ th anniversary exposition of multiple sclerosis patients works took place from 11/12 to 11/30/2012. There were to see jewels, photographs, paintings, statues and graphics. This traditional exposition was held under the auspices of the deputy of the Czech Parliament Lenka Kohoutová. Endowment Fund IMPULS was one of the partners of this unique project. 26

27 News Box Presentation Material of the Endowment Fund IMPULS News box is a presentation material with current information on multiple sclerosis and on Endowment Fund IMPULS. This box is meant for lay public. It has an interesting form of a paper toy. Considering its future use, it has been translated in English and issued in 500 pieces. Educational Activity The presence of Czech neurologists specialized in cerebrospinal multiple sclerosis on some world congresses, was supported within the frame of educational activity. The reason for support from the Endowment Fund IMPULS was the transmission of new findings of the world research and their application in the Czech environment. Within the frame of educational activity, Endowment Fund IMPULS issued a booklet about standards regarding treatment of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica. This publication was distributed gratis in all the specialized centers in the Czech Republic in order to guarantee its availability for our patients. Project ReMuS In November 2012, started a unique project called ReMuS statewide Register of Patients with Multiple Sclerosis. Contrary to other expensive diseases, MS patients did not have their register until now. There was no register that would provide data required by specialists. Some officers complain about the lack of these data. After a few years of theoretical phases we continue with the practical phase. Register Multiple Sclerosis comes into existence in cooperation with Section for neuroimmunology and Liquorology of the Czech Medical Association of J.E. Purkyně, expert guarantee of the project. The main aim of the project is to determine the actual number of patients with this diagnose. According to estimates, they are between 17,000 19,000. Because the data concerned are sensitive, they will be protected according to the Czech legal enactment for protection of personal data. Participation in the project is free decision and free of charge and it is based on the informed consent of the patient. Secondary goals are digital processing of documents, determining of incidence of the disease, cost of treatment and its effectiveness, ability to work of patients, gaining of epidemiological data, gaining of data for payers of healthcare and other institutions in order to enable them to plan financial means for treatment. Data should serve for scientific research purposes and enable us to discover causes of multiple sclerosis. Patients who receive biological treatment of multiple sclerosis in specialized centers, will be included in the two-year pilot phase. Budget for the first two years, amounts to nearly CZK 9 billion. This is the biggest project in the history of our Endowment Fund. In the following phases, the collection of data from patients on other type of treatment in specialized centers will take place. Finally, the collection of data will follow in the rest of institutions throughout the Czech Republic. This project, both in its volume and duration, will last for decades. The World Health Organization has already been supporting similar registers for a few years. In 2012, the European Parliament issued a declaration on national registers of patients with multiple sclerosis. It encouraged states to support the creation of such registers. It is a unique situation in the Czech Republic where such a register is coming into existence thanks to endowment funding. 27

28 Výstava Cesta za duhou, HUB Praha,

29 Tisková konference Národní den boje proti roztroušené skleróze, literární kavárna H+H, Praha,

30

31 Finanční část

32 Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou a vyplacených v roce 2012 v celkové výši Kč Příjemce příspěvku Účel Kč Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace, se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 psychologická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky Kč Mgr. Lucie Keclíková, se sídlem Tomanova 1150/70, Praha 6 Břevnov IČO: Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Edukační činnost v oblasti fyzioterapie Kč Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace, se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO: Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO: Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace, se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO: Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO: Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Podpora fyzioterapie vybavení nové rehabilitační místnosti odborným přístrojem Kinect Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Podpora neuropsychologie úhrada nákladů na mzdu neuropsycholožky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Fyzioterapeutická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu fyzioterapeutky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Podpora léčby nákup infúzních pump Kč Kč Kč Kč 32

33 Fakultní nemocnice v Praze, příspěvková organizace, se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČO: Regionální organizace ROSKA České Budějovice se sídlem K. Šafáře 47, České Budějovice IČ: Regionální organizace ROSKA Kutná Hora se sídlem Ortenova 90, Šipší, Kutná Hora 1 IČO: Fakultní nemocnice Plzeň, příspěvková organizace, se sídlem E. Beneše 13, Plzeň IČO: Fakultní nemocnice Plzeň, příspěvková organizace, se sídlem E. Beneše 13, Plzeň IČO: Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa v Žirči se sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec IČO: Fakultní nemocnice Plzeň, příspěvková organizace, se sídlem E. Beneše 13, Plzeň IČO: Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 Podpora léčby v imunologii RS nákup infúzního dávkovače včetně hadiček, úhrada nákladů na mzdu Podpora osvětové činnosti příspěvek ROSKA České Budějovice Podpora osvětové činnosti příspěvek ROSKA Kutná Hora Centrum pro demyelinizační onemocnění Psychologická péče o pacienty s RS Centrum pro demyelinizační onemocnění Podpora psychoterapie nákup základního SW Happy neuron včetně počítačového vybavení Pořízení rehabilitačních pomůcek Centrum pro demyelinizační onemocnění Podpora psychoterapie nákup základního SW Happy neuron včetně počítačového vybavení Kč 945 Kč 810 Kč Kč Kč Kč Kč Vyplacené nadační příspěvky celkem Kč 33

34 Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS v roce 2012 činily Kč. Mzdové náklady Ostatní daně a poplatky Spotřeba materiálu Cestovné Jiné náklady Účetní, auditorské a ostatní služby Daň z příjmů Celkem Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50 % hodnoty, která nepřesahuje Kč a 10 % hodnoty, která přesahuje Kč. Možné náklady: 50 % z Kč = Kč + 10 % z Kč = Kč Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu IMPULS Skutečné náklady Kč Kč V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 75,6 % z celkově možných nákladů. 34

35 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce 2012 v celkové výši Kč Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny Kč A.A.T. spol. s r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Biogen Idec ČR s.r.o. Kapsch Telematic Services s.r.o. HBO Europe s.r.o. KDU-ČSL Orange Controls s.r.o. Perfecto design s.r.o. Sanofi Aventis s.r.o. TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o. UNIMEX GROUP a.s. Value Outcomes s.r.o. Celkem Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující Kč Celkem Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny Kč Josef Černík Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Dana Horáková Ing. Gabriela Lněničková Hana Miléřová Ing. Daniel Raus Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 35

36 RNDr. Blanka Rypáčková Ing. Martin Vojta Celkem Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než Kč Celkem Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění Celkem Kč Kč Kč Kč Kč DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2012 CELKEM Kč 36

37 Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok

38 38

39 39

40 40 Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce 2012

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Poděkování Děkujeme všem dárcům, kteří s laskavostí a láskou podpořili a podporují činnost Nadačního fondu IMPULS, ať již financemi,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Obsah. Annual Report 2013 45

Obsah. Annual Report 2013 45 Poděkování Upřímné poděkování patří všem partnerům Nadačního fondu IMPULS, kteří svoji společenskou odpovědnost neprokazují prázdnými frázemi, nýbrž konkrétními činy. Děkujeme všem, kterým osud lidí s

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 V Z 2 0 Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 1 4 Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podpořili. Děkujeme všem, kteří s otevřeným

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls výroční zpráva Nadačního fondu Impuls 2011 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2011 9 Běžné účty Nadačního

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 01.04.2009

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 01.04.2009 Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS 2008 Schválená dne 01.04.2009 1 Obsah: A...3 Úvodní slovo...3 B...3 Poslání nadačního fondu...3 C...4 Základní informace...4 D...4 Organizace nadačního fondu...4 E...5

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více