ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM"

Transkript

1 Jmeno Inazev. razitko), adresa a podpis vystavce korun ceskych, haleru jako nahore Cislo One (mesic slovy) V :mcicstco-a:-:dcaicucmc"ys7tac"'cc"ci sm=.c"kycc dne (mesic slovy) 20 ZA TUTO:vSTNi SMENKU ZAPLATiM L----.-!KC DhaL BEZ PROTESTU

2 Cislo V Vt'. \'I\..ILP1, dne 2.. c.:;... ora, 20 ""0 misto a datum vystaveni smenky (mesic slovy) I'.J One L,. Pqd"a, 2011 (mesic slow) ZATUTOVLASTNi SMENKU ZAPLATiM. -.,. _ komu Fa,,+oS' f". r. O ic bl'!>5-1 "0 ===7""-- -/ ( I Ke Uhal. korun eeskych. haleru jako nahore Splatno u Misto placeni T crp I, (I. BEZ PROTESTU G(lr"" ri r" L, ic b 53 21'''\ 0 jqdjlg( 1>(l4e.... p"'(7"" Jmeno (nazev, razitko),

3 3 J.Q N t<" N C"'\ <.J> 'I,)..., I) >- [ ->I os.. u.. '" 0.. -' I u: '\ 0... Q/ ;-t" '-t- E>- \l) '"" \) 01 'il.;.: f "- "J >

4 Krajsky soud v Usti nad Labem Zalobce: Fantos s.r.o., Ie sidlem Usti nad Labem, nam. Miru 7 Zalovany: Geram Firam s.r.o., Ie sidlem Teplice, Masarykova 18 o zaplaceni smenky Zaloba s navrhem na vydani smenecnt\ho platebniho rozkazu Dvojmo Soudni poplatek bude uhrazen k vyzve Pi'ilohy: smenka

5 I. Zalovany vystavil dne v Teplicich vlastni smenku (dale jen "smenka") na fad zalobce. Smenkou splatnou dne 4. I se zalovany zavazal zaplatit zalobci v Teplicich castku ,- Kc. Dukaz: smenka II. Zalobce pfedlozil smenku zalovanemu k placeni, tento vsak placeni odepfel. Smenka je opatfena dolozkou "bez protestu", odepfeni placeni tedy nemuselo by! zjisteno protestem pro neplaceni. III. Zalovany do dnesniho dne na smenecny peniz niceho neuhradil. IV. S ohledem na vile shora uvedene a na to, ze v zalobe je uplatneno pravo na zaplaceni smenky a tato byla v prvopisu pfedlozena, navrhuje Zalobce, aby soud vydal tento smenecny platebni rozkaz: Zalovanemu se uklada, aby zalobci zaplatil do tfi dnu od doruceni smenecneho platebniho rozkazu I. smenecny peniz ,- Kc, 2. urok od 4. I do zaplaceni ve vysi 6 % p. a., 3. odmenu ve vysi 36,- Kc. nebo aby v teze lhute podal oduvodnene namitky, v nichz musi uvest vse, co proti smenecnemu platebnimu rozkazu namita. V Teplicich dne Fantos s.r.o.

6 Toto rolhoc!nuti nobylo pravni moc (( 0 ie vykonotell e ",. -;'i t'-n' -" l;" 'fl SMENECNY PLATEBNi ROZKAZ 24 em 5/ Krajsky soud v UsH nad Labem rozhodl samosoudeem Mgr. Jinm Fellnerem v pnlvni veei zalobee Mgr. Martin Kiiz, nar , bytem Chomutov, Brezenecka 4750, zastoupeneho Mgr. Markem Andraskem, advokatem v Teplicieh, Kollarova 18, proti zalovane Monika Filova, nar , bytem Litvinov - Janov, Jifetinska 265, 0 zaplaceni eastky ,- Ke s pnslusenstvim a odmeny ze smenky takto: Zalovane se uklada, aby zaplatila zalobci t. smenecny peniz v castee ,- Kc 2. sestiproeentni tiroky p. a. ze smenecneho penize od do zaplaeeni 3. odmenu ve rysi 113 % smenecm!ho penize v castee 36,-Kc 4. naklady rizeni v castee ,- Kc, tyto naklady k ruklim pravniho zastupee hlobee, to vse do t r i dno od doruceni tohoto platebniho rozkazu, nebo aby v teze Ihute podala u tohoto soudu namitky, v niehz musi uvest vse, co proti smenecnemu platebnimu rozkazu namita. Pouceni: Nepoda-li zalovana yeas namitky nebo vezme-ii je zpet, rna smeneeny platebni rozkaz ucinky pravomocneho rozsudku. Pozde podane namitky nebo namitky, ktere neobsahuji oduvodneni, soud odmitne. Poda-Ii zalovana yeas namitky, nandi soud k jejich projednani jednani. K namitkam pozcteji vznesenym vsak jiz nelze pnhlizet. OpravnYm prostfedkem jen proti vyr0ku 0 nakladech fizeni je odvolilni; odvolani proti vyroku 0 nakladech fizeni Ize podat k Vrchnimu soudu v Praze ve Ihute IS dnu od dorueeni smeneeneho platebniho rozkazu prostfednictvim Krajskeho soudu v UsH nad Labem. Nesplni-li po vinny dobrovolne, co mu uklacta vykonatelne rozhodnuh, muze opravneny podat navrh na soudni vykon rozhodnuti. V Usti nad Labem dne 7. (!nora 2011 eni: Mgr. Jifi Fellner, v. r. soudee -55-

7 6 Mgr. Petr Pan soudni exekutor Opnivneny: Fantos s.r.o., Ie sidlem Usti nad Labem, mim. Miru 7 Povinny: Geram Firam s.r.o., Ie sidlem Teplice, Masarykova 18 o nai'izeni exekuce a povereni soudniho exekutora jejim provedenim N:ivrh Dvojmo Pfilohy: smenecny platebni rozkaz

8 I. Smenecnym p1atebnim rozkazem Krajskeho soudu v Usti nad Labem ze dne C. j. 24 em 46/2010-3, ktery naby1 pnivni moci a je vykonate1ny (dale jen "exekucni titul"), by10 povinnemu u10zeno zap1atit opnivnenemu: I. smenecny peniz ,- Kc, 2. urok od do zap1aceni ve vysi 6 % p. a., 3. odmenu ve vysi 36,- Kc. Dukaz: smenecny p1atebni rozkaz Povinny povinnosti u10zene mu exekucnim titu1em nesp1ni1 ani zcasti. II. III. S oh1edem na vse shora uvedene opravneny navrhuje, aby soud vyda1 toto usneseni: l. Nai'izuje se exekuce na majetek povinneho k uspokojeni nak1adu opravneneho, nak1adu exekuce a k uspokojeni poh1edavky opravneneho ve vysi: 1. smenecny peniz ,- Kc, 2. urok od do zap1aceni ve vysi 6 % p. a., 3. odmenu ve vysi 36,- Ke. II. Provedenim exekuce se povefuje soudni exekutor Mgr. Petr Pan. V Tep1icich dne Fantos s.r.o.

9 Vysoka skola: BANKOVNI INSTITUT VYSoKA SKOLA, a. s. Oborova katedra: Bankovnictvi a pojgt'ovnictvi Akademicky rok: ZADA.Ni DIPLOMOVE PRA.CE (PROJEKTU, UMELECKEHO DiLA, UMELECKEHO VYKONU) pro studijni obor Mgr. Marek Andnisek FINANCE Nazev tematu: Nazev tematu vanglictine: "Prakticke vyuziti smenky" "Practical Use of Bill of Exchange" cn prace: Analyzovat smenku jako prostredek platebni a prostredek zajisteni splneni zavazku zejmena s ohledem na jeji prakticke vyuziti pri provozu podniku. Osnova prace: Smenka jako cenny papir Smenky vlastni a cizi a jejich milezitosti Smenky platebni a zajist'ovaci Dispozice se smenkami Vymah:ini smenek

10 Zasada pro vypracovani: Zasady pro vypracovani diplomove prace jsou dale specifikovany v " Metodickjch pokynech pro vypracovani bakalarske, resp. diplomove prace na Bankovnim institutu vysoke skole v Praze". Rozsah grafickych praci: Seznam odborne literatury: min, 60 stran viz diplomova prace Vedouci diplomove prace: Ing. Jii'i Andel, esc. Datum zadani diplomove prace: Termin odevzdani diplomove prace: //, Vedouci oborove katedry V Praze

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE

SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE SMĚNKA A JEJÍ RIZIKA ANEB POZOR CO PODEPISUJETE Zpracoval: Mgr. Michal Matouš (257868@mail.muni.cz) 1. Úvod Každý se v běžném životě setká s řadou nabídek více či méně výhodných půjček a úvěrů od všelijakých

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448, ČSLA 117, 391 11, Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448, ČSLA 117, 391 11, Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 26 INS 6726/2012-A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem v insolvenční věci dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448,

Více

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

16 ICm 944/2010. Číslo jednací 16 ICm 944/2010 Spisová značka: KSOL 16 INS 3397/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

16 ICm 944/2010. Číslo jednací 16 ICm 944/2010 Spisová značka: KSOL 16 INS 3397/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 16 ICm 944/2010 Číslo jednací 16 ICm 944/2010 Spisová značka: KSOL 16 INS 3397/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554

Exekuční příkaz. bytem Mastník 49, Stařeč, RČ: 720830/4554 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 28802 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511243, e-mail: i.nfo@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DrČ: CZ6802090416 Osoby.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2809/08-1232 Sp.zn. zást. opr.: 664/OÚ/263931/08/Ha U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2653/06-1205 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2653/06,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů o ústavní stížnosti J. P., zast. Mgr. Stanislavem

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1688/12-251 Sp.zn. oprávněné osoby: 1423EX5711 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí:

Exekuční příkaz. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí: Toto rozhodnutí ze dne 26.01.2007, č.j. 120 EX 5347/06-5, nabylo právní moci dne 05.10.2007. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 04.03.2013. Sp. zn.

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru,

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více