Minimální preventivní program 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015"

Transkript

1 Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Mgr. Barbora Kozáková školní metodička prevence

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring 3. Stanovení cílů MPP 4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny 5. Jednorázové akce 5.1 První ročníky 5.2 Druhé ročníky 5.3 Třetí ročníky 5.4 Čtvrté ročníky a nástavbové studium 6. Plány realizace 6.1 První ročníky 6.2 Druhé ročníky 6.3 Třetí ročníky 6.4 Čtvrté ročníky a nástavbové studium 7. Evaluace 2

3 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Ležal Telefon na ředitele na ředitele Jméno školní metodičky Mgr. Barbora Kozáková prevence Telefon Specializační studium Ano Realizátor vzdělávání o. s. ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ Jméno výchovného poradce Ing. Petr Martinů Telefon Specializační studium Ne Jméno školní psycholožky PhDr. Iva Světlá Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ I stupeň ZŠ II.stupeň Víceleté gymnázium leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

4 2. Vnitřní a vnější zdroje školy, monitoring Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské se nachází v průmyslové a velmi rušné části Prahy v blízkosti vlakového nádraží Libeň, kterého využívá a i značná část mimopražských žáků školy. V současné době má škola 582 žáků a sdružuje 3 místa výkonu (Poděbradská 1, Poděbradská 12, Pod Balkánem 599). Hlavním cílem SŠ Centra odborné přípravy je výchova odborníků pro praxi, zejména pro elektrotechniku, průmyslovou a farmaceutickou chemii, ekologii i životní prostředí a automobilní techniku. Obory vzdělávání jsou zakončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou. Funkce ŠMP není od března minulého roku již kumulována s funkcí výchovné poradkyně, jelikož metodička prevence nastoupila na rodičovskou dovolenou a nyní pracuje ve škole jen na zkrácený úvazek. ŠMP má k dispozici samostatný kabinet, který je vybaven pohovkou, křeslem a konferenčním stolkem a je tak zaručeno příjemné prostředí pro řešení problémů s žáky či jejich rodiči. Ve škole funguje preventivní tým čítající 4 členy, a to 2 učitele teoretického vyučování a 2 učitele praktického vyučování. Preventivní tým se stará o realizaci prevence MPP a o potírání a prevenci šikany. Část pedagogického sboru se snaží, alespoň co se týče represí, řešit třídní a individuální problémy svých žáků a třídy. Bohužel část pedagogů se do školních preventivních aktivit zapojovat nechce a nemá ani zájem o zaškolování v oblasti rizikového chování. Škola odebírá odborný časopis Prevence. Funguje zde schránka důvěry fyzicky umístěná v prostorách školy i virtuálně na webových stránkách školy. Do školy dochází jednou týdně psycholožka, kterou můžou studenti i rodiče kontaktovat přes webové stránky školy, kde je odkaz na její stránku. Rodiče i studenti zde rovněž najdou odkaz na konzultační hodiny a mail ŠMP a VP. Informace od studentů získáváme pomocí anonymních evaluačních dotazníků, osobních pohovorů či diskusí ve třídě. Studenti jsou většinou ve škole spokojeni. Se svými problémy se obrací na TU, VP, ŠMP a psycholožku školy. K žákům naší školy se snažíme přistupovat velmi vstřícně a v mnoha spektrech vyhovovat jejich požadavkům a námětům pro zlepšení klimatu školy. Taktéž se snažíme přistupovat k žákům individuálně, to se týká hlavně žáků, kteří mají specifické poruchy učení. Od nástupu do funkce VP a MPP jsem se snažila stabilizovat situaci velkého výskytu šikany. Této problematice věnuji zvláštní pozornost, a proto v prvních ročnících na začátku školního roku pořádám besedu a promítnutí příběhu o šikaně na základní škole Mezi stěnami. Klima na škole se tím zlepšilo, šikana zmizela, maximálně jde jen o slabý ostrakismus a žáci se tu cítí bezpečněji. Největším problémem je záškoláctví a vzrůstající tabakismus hlavně u prvních ročníků. Od roku 2009 spolupracujeme s organizací Prospe, která má na starosti dlouhodobou prevenci u prvních ročníků, která se setkala s kladnou odezvou. Po zhodnocení evaluačního dotazníku se budeme v tomto roce více věnovat oblasti rasismu a návykových látek, především tabáku. Začali jsme též spolupracovat s Organizací Imperativ, která se věnuje problematice rasismu, xenofobii a extremismu. Rizikové chování, drogy a jiné sociálně negativní jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu má za úkol předcházet rizikovému chování a zvýšit jejich odolnost vůči němu. Při tvorbě minimálního preventivního programu vycházíme z těchto závazných nebo doporučených podkladů: 4

5 STRATEGIE Národní akční plán prevence domácího násilí na léta Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až Strategie prevence kriminality na léta METODICKÉ POKYNY Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Čj.: 21291/ ) Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 22294/2013-1) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: / ) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: / ) VYHLÁŠKY Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a její pozměňující novela č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Novela vyhlášky: č. 147/

6 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. ZÁKONY Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. (http://www.msmt.cz/dokumenty/novelaskolskeho-zakona-vyklady-a-informace) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění. Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se zákon č. 109/2002 mění. (http://aplikace.msmt.cz/pdf/pksb133_05.pdf) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Novela zákona o návykových látkách - zákon č. 106/2011 Sb. (http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/138497/586786/file/sb pdf) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1.ledna 2007) Další zákony Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon Zákon č. 306/2009 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Při realizaci aktivit MPP a v případě nutnosti jsme napojeni na následující sociální síť organizací: 1. Městská policie hl. m. Prahy, útvar situační prevence, kontaktní osoba Michal Petr 2. Krajský školský koordinátor prevence Praha, Ing. Alena Šindlerová, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 3. Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9 Lukáš Horák, Sokolovká 14, Praha 9 4. PPP pro Prahu 3 a 9, okresní metodik prevence Mgr. Pavel Klíma, Lucemburská 40, Praha 3 5. OSPOD, Mgr. Petr Hrubý - vedoucí odboru, tel , Věra Machová - vedoucí oddělení SPOD, tel , Praha 9 6

7 6. Kurátoři pro děti a mládež Mgr. Michaela Vilímovská, tel , Bc. Markéta Taraležkovová, tel , Bc. Anděla Kučerová, tel , Sokolovská 14, Praha 9 7. Policie ČR, MOP Vysočany, Ocelářská 33, Praha 9, tel.: , 8. Prospe, o. s., Mgr. Michaele Titmanová, Biskupcova 39, Praha 3 9. Život bez závislostí, o. s., PhDr. Helena Vrbková, K Výtopně 1224, Praha 5 Zbraslav Stanovení cílů MPP Omezení násilí a šikany mezi žáky (Prospe, o. s., film Mezi stěnami diskuze, třídnické hodiny) Počet případů násilí a šikany na škole Pocit bezpečí ve škole pro žáky Evaluační dotazník Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Omezení záškoláctví (třídnické hodiny) Počet neomluvených hodin a počet žáků, kteří se na nich podílejí Výchova k plnění povinností a zodpovědnost Evaluační dotazník Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy 7

8 Prevence v oblasti kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování (Městská policie, o. s. Imperativ) Počet případů kriminality žáků, stav zařízení školy Prevence a výchova v této oblasti Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Zvyšovat dovednosti žáků v sociální komunikaci (Beseda o sociální fobii) Diskuze, třídnické hodiny Prevence sociální fobie v důsledku nárůstu komunikace přes sociální sítě Rozvoj osobnosti Podpora úspěšnosti přechodu na střední školu a podpora žáků opakujících ročníků (Přednáška Jak se učit PhDr. Světlé) Počet případů žáků opakujících ročník Prevence a výchova v této oblasti Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Upozornit na nebezpečí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, sledovat možné projevy v našich podmínkách (Městská policie, tematické bloky ve výuce, Prospe, o. s., návštěva lágru Vojna, o. s. Imperativ, třídnické hodiny) Počet případů projevu žáků v těchto oblastech Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj žáků Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy 8

9 Prevence užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření) (Městská policie, Prospe, o. s., film Katka podle metodiky, třídnické hodiny) Počet případů projevu žáků v těchto oblastech Evaluační dotazník Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Prevence v oblasti netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling) (Městská policie) Počet případů projevu žáků v těchto oblastech Evaluační dotazník Nebezpečnost tohoto jednání na další vývoj žáků Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Vytvoření dobrého klimatu školy (Vánoční besídka, adaptační den Do školy v pohodě, třídnické hodiny, sportovní turnaje, Noc ve škole ) Evaluační dotazník Dobré klima pro vzdělávací i osobnostní růst Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy Vytváření efektivních studijních návyků, osvojení určitých technik v učení a práci a výchova k budoucímu profesnímu uplatnění (odborné soutěže, exkurze, přednáška Jak se učit PhDr. Světlé) Evaluační dotazník, úspěšnost žáků v soutěžích Celkový vzdělávací program školy Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy 9

10 Charitativní akce (Adopce na blízko a na dálku, sponzoring zvířete ze ZOO) Počet tříd, které se zúčastňují charity Vést žáky k solidaritě Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy, rozvoj osobnosti Rozšířit nabídku dlouhodobých preventivních programů pro žáky v oblasti zdravého životního stylu (Prospe, o. s.) Počet preventivních bloků realizovaných v průběhu školního roku Počet žáků aktivně se účastnících prevent. bloků Zvýšení informovanosti žáků a upevnění jejich postojů a návyků je základem práce preventivního týmu a prioritním cílem MPP Důležité je i propojení s dalšími preventivními aktivitami Cíl souvisí se zvyšováním informovanosti žáků v oblasti zdravého životního stylu Rozšířit nabídku preventivních programů reagujících na nové formy rizikového chování pro žáky (Prospe, o. s., Promítání filmu Seznam se bezpečně, třídnické hodiny) počet interaktivních seminářů a přednášek počet informovaných žáků Zvýšení informovanosti žáků a upevnění jejich postojů a návyků je základem práce preventivního týmu a prioritním cílem MPP Propojení s dalšími preventivními aktivitami Cíl souvisí se zvyšováním informovanosti žáků v oblasti prevence rizikového chování a nácvikem dovedností a postojů potřebných pro život. 10

11 Základy právního vědomí (Městská policie) Zpětná vazba - dotazník Minimalizace kázeňských problémů, uvědomění si odpovědnosti za své chování a konání Prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování Zefektivnit spolupráci třídních učitelů s preventivním týmem Počet setkání preventivního týmu s třídními učiteli Počet konzultací třídních učitelů s členy preventivního týmu Počet třídnických hodin vedených s pomocí členů preventivního týmu Spolupráce třídních učitelů s preventivním týmem je nezbytná při řešení nejrůznějších problémů se žáky. Preventivní tým poskytuje třídním učitelům nezbytné informace, podporu a metodicky je vede. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru a se zlepšováním sociálního klimatu ve třídách i ve škole. Realizace třídnických hodin Evaluační dotazník Realizací třídnických hodin se zlepšuje klima a spolupráce ve třídě a třídnické hodiny tak dostávají nový rozměr, jsou cílenější a efektivnější. Cíl souvisí s aktivním zapojováním pedagogů a žáků do školních preventivních programů. Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany (film Seznam se bezpečně ) Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogů a zkvalitňuje 11

12 výchovné působení na žáky. Zajišťuje také lepší monitorování nežádoucích jevů na škole. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. Rozšířit spolupráci s rodiči (nástěnky, konzultační hodiny, třídní schůzky) Počet rodičů, kteří kontaktují VP, ŠMP a psycholožku školy Spolupráce školy s rodiči Souvisí s celkovým vzdělávacím programem školy 4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Prohloubení všeobecné informovanosti pedagogů při provádění primární prevence zaměřeno zejména na násilí a šikanu Stručná charakteristika Vzdělávací seminář Realizátor/lektor PPP Praha 8, PhDr. Iva Světlá Počet proškolených pedagogů cca 13 Počet hodin cca 4 Termín konání I. pololetí

13 b) Žáci Tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující první Občanská výchova Sociální útvary Vrstevnické skupiny a vztahy v nich O migraci a emigraci, lidské toleranci a nesnášenlivosti Skupina vrstevníků a její význam, obětní beránek, identifikace s vůdcem šikana 2 hod. p. Linger 4 hod. druhý Občanská výchova Mezilidské vztahy Zdraví a jeho ochrana Komunikace, chování při komunikaci, pravidla slušného chování, konflikty v mezilidských vztazích a jejich zvládání Duševní a tělesné zdraví, zdraví a životní styl, nebezpečné závislosti 5 hod. p. Linger 5 hod. třetí Občanská výchova Právo a společnost Základní práva a svobody, rovnoprávnost, etnické a národnostní menšiny, zločin a trest 7 hod. p. Linger

14 čtvrtý Občanská výchova Etika O lidské svobodě a odpovědnosti, o etice a morálním rozhodování, etika v kritických životních situacích, o potřebě tolerance Specifická prevence Název programu Ze školy pohodově do života Typ programu Blok primární prevence Stručná charakteristika programu Stmelení kolektivu, zlepšení třídního klimatu, zvýšení odolnosti vůči rizikovému chování, prevence šikany, motivace ke studiu, sociální komunikace Realizátor Prospe, o. s. Cílová skupina Žáci 1. ročníků Počet žáků v programu 54 Počet hodin programu 37 hodin Návaznost programu na cíle MPP Dlouhodobý program primární prevence Ukazatele úspěšnosti Evaluační dotazník, hodnocení žáků při třídnických hodinách, zpráva realizátora, Termín Září - prosinec Zodpovědná osoba Mgr. Barbora Kozáková 14 6 hod. p. Linger

15 5. Jednorázové akce Jsou stručně charakterizovány akce, které jsou naplánovány pro jednotlivé ročníky tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů. Při realizaci může dojít k jednotlivým změnám a jednotlivé akce se tímto přesunou na náhradní termín. Tento základní plán může být v průběhu školního roku rozšířen o jiné aktivity, které budou upřesněny při hodnocení na konci školního roku. 5.1 První ročníky akce Do školy v pohodě adaptace žáků prvních ročníků na nové školní prostředí přednáška Jak se učit PhDr. Světlá lyžařský výcvik na školní chatě ve Strážném v Krkonoších tematicky výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) přebor Prahy středních škol v šachu promítání filmu Mezi stěnami prevence šikany Promítání filmu Seznam se bezpečně evaluační dotazník pro žáky přednášky MP hl. m. Praha o Listina základních práv a svobod seznámení se se základními právy, svobodami, ale také povinnostmi mladistvých (45 min.) cyklovýlet Po stopách hradu Okoř vánoční besídka dlouhodobý program primární prevence rizikového chování Prospe evaluační dotazník dlouhodobého programu primární prevence Prospe Noc ve škole - přespání žáků ve škole s vědomostní bojovkou 5.2 Druhé ročníky lyžařský výcvik na školní chatě ve Strážném v Krkonoších tematický výlet do německy mluvící země školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) přebor Prahy středních škol v šachu přednášky MP hl. m. Praha o Sociálně patologické jevy zaměřeno na extremismus, xenofobii, rasismus, terorismus, party, sekty, drogovou scénu, šikanu (45 min.) evaluační dotazník pro žáky vánoční besídka cyklovýlet Po stopách hradu Okoř beseda o sociální fobii sponzorování zvířete v ZOO 2 EL adopce na dálku 2 ME přednáška o. s. Imperativ na téma Úvod do problematiky extremismu

16 5.3 Třetí ročníky lyžařský výcvik na školní chatě ve Strážném v Krkonoších tematický výlet do německy mluvící země přednášky MP hl. m. Praha o Kriminalita mladistvých II. seznámení se s trestnou činností a odpovědnosti mladistvých, rozdělení na majetkovou a násilnou trestnou činnost a specifikace jednotlivých deliktů (45 min.) vánoční besídka školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) přebor Prahy středních škol v šachu ENERSOL environmentální výchova žáků evaluační dotazník pro žáky návštěva Památníku Vojna absolventský ples slavnostní předání výučních listů cyklovýlet Po stopách hradu Okoř výstava absolventských prací promítání filmu Katka protidrogová prevence exkurze do rozvodny 400 kv přednáška o. s. Imperativ na téma Rasismus a antisemitismus 5.4 Čtvrté ročníky a nástavbové studium tematický výlet do německy mluvící země přednášky MP hl. m. Praha o Základy právního vědomí II. skupinová práce jednocení znalostí z práva trestního, přestupkového, Ústavy ČR a lidských práv, obecných norem lidského chování, etiky a morálky (90 min.) o Rizika práce v zahraničí nástrahy a nebezpečí spojené s nabídkou práce v zahraničí, upozornění na rozdíly v právních systémech jednotlivých zemí EU (45 min.) vánoční besídka školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) přebor Prahy středních škol v šachu evaluační dotazník pro žáky ENERSOL environmentální výchova žáků výstava absolventských prací slavnostní předání maturitních vysvědčení maturitní ples přednáška o. s. Imperativ na téma Extremismus a média 16

17 6. Plány realizace 6.1 První ročníky Měsíc/třída 1ME 1EL 1M ZÁŘÍ ŘÍJEN Do školy v pohodě Přednáška Jak se učit Tematický výlet do německy mluvící země LISTOPAD PROSINEC Promítání prevence šikany + beseda Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Vánoční besídka LEDEN Lyžařský výcvik (leden únor) Noc ve škole ÚNOR BŘEZEN DUBEN Evaluační dotazník dlouhodobého programu primární prevence Prospe Přednášky MP hl. m. Praha Evaluační dotazník pro žáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Přebor Prahy středních škol v šachu KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ LEDEN Promítání filmu Seznam se bezpečně Cyklovýlet Po stopách hradu Okoř Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování Prospe 17

18 6.2 Druhé ročníky Měsíc/třída 2ME 2EL 2M ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Tematický výlet do německy mluvící země Přednáška o. s. Imperativ na téma Úvod do problematiky extremismu Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Vánoční besídka LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Lyžařský výcvik (leden únor) Přednášky MP hl. m. Praha Evaluační dotazník pro žáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Přebor Prahy středních škol v šachu KVĚTEN ČERVEN Beseda o sociální fobii Cyklovýlet Po stopách hradu Okoř ZÁŘÍ - ČERVEN Adopce na dálku Sponzorování zvířete v ZOO 18

19 6.3 Třetí ročníky Měsíc/třída 3ME 3ELM ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Tematický výlet do německy mluvící země Přednáška o. s. Imperativ na téma Rasismus a antisemitismus Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Vánoční besídka LEDEN ENERSOL Absolventský ples environmentální výchova žáků (prosinec únor) Lyžařský výcvik (leden únor) ÚNOR BŘEZEN DUBEN Přednášky MP hl. m. Praha Evaluační dotazník pro žáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Exkurze do rozvodny 400 kv Výstava absolventských prací Přebor Prahy středních škol v šachu KVĚTEN ČERVEN Promítání filmu Katka protidrogová prevence + beseda Cyklovýlet Po stopách hradu Okoř Návštěva Památníku Vojna Slavnostní předání výučních listů 19

20 6.4 Čtvrté ročníky a nástavbové studium Měsíc/třída 4MEO 1PEA 2PEA ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Tematický výlet do německy mluvící země Přednáška o. s. Imperativ na téma Extremismus a média Sportovní turnaje (šachy, stolní tenis) Vánoční besídka LEDEN Maturitní ples ENERSOL environmentální výchova žáků (prosinec únor) ÚNOR BŘEZEN DUBEN Přednášky MP hl. m. Praha Evaluační dotazník pro žáky Školní olympiáda SŠ COPTH, duben červen (turnaje v malé kopané, florbalu, nohejbalu, šachu a stolním tenisu) Přebor Prahy středních škol v šachu KVĚTEN Výstava absolventských Výstava absolventských prací prací Slavnostní předání maturitních vysvědčení (květen červen) 7. Evaluace Viz. příloha Zhodnocení MPP V Praze dne Vypracovala: Mgr. Barbora Kozáková školní metodička prevence 20

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9, Poděbradská 1/179 http://www.copth.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ)

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) V souladu s Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Zlaté Hory, Wolkerova 712 školní rok 2011/12 Zpracovatel: Realizátor: Mgr. Daniela Strečková ZŠ Zlaté Hory Termín realizace: školní rok 2011/12 Materiál připomínkovali:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S. R. O. KOULOVA 15, PRAHA 6 Zpracovala: Bc. Lucie Richterová Schválil: ředitel školy Mgr.

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013

Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 Cíl: Minimální preventivní program (dále MPP) ve školním roce 2012/2013 1. Vytvořit ucelený systém prevence rizikového chování. 2. Zvýšit školní úspěšnost a sociální kompetenci žáků, vytvořit potřebné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více