NUTS, /2015 PEF ČZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NUTS, 1. 2014/2015 PEF ČZU"

Transkript

1 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy,území ČR, NUTS, Vymezení venkova, Úvod do sociologie venkova, Antonín Švehla, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr Kancelář: PEF/E229 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St 13:00 14:30

2 Docházka je nepovinná Zápočtový projekt: Základní informace o kurzu Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu), které následně odevzdají ve 2 souborech prostřednictvím systému Moodle (1x MS Word, 1x MS Excel) Body za projekt a návštěvu přednášky (minimum 15 z 30 bodů) Udělení zápočtu: zápis zápočtu do indexu na zkoušce

3 Zápočtový projekt Odevzdání (nahrání do systému moodle/deadline): do hod. Výsledky, zda byl projekt splněn do do najdete v systému moodle Typ souboru MS Word s příponou doc a jmény řešitelů bez diakritiky (např. Rolko-Cerny-Schwarz-Kulic.doc). Stejný postup u souboru MS Excel. Počet osob na jeden projekt = 3-4 osob Počet stran projektu = min. 4-5 stran A4 (řádkování 1,5, Times New Roman 12, okraje 2,5 cm) Do počtu stran se nezapočítávají grafy, obrázky, obsah, titulní strana a použité zdroje

4 Zápočtový projekt Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu) Všechny zadávané úkoly se budou týkat jediné obce, kterou si tým vybere z nabídky Zdroje: ČSÚ databáze demografických údajů za obce ČR, demografické ročenky, sčítání lidu, domů a bytů 2011, oficiální webové stránky vybrané obce, regionu, kde se obec nachází apod. Všechny použité zdroje budou řádně ocitovány

5 Zápočtový projekt Téma: Dopady dopravní obslužnosti na kvalitu života u vybrané venkovské obce v regionu MAS Krajina Srdce

6 Prostorová orientace Zdroj: GIS vlastní zpracování

7 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

8 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj:

9 Překlopení obrázku Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

10 Sestavte řešitelský tým o 3 4 členech Vyberte si obec z uvedené nabídky: A) BALKOVA LHOTA B) BOROTÍN C) NADĚJKOV Zápočtový projekt - úkol D) BĚLEČ E) MEZNO Proveďte základní socio-ekonomickou analýzu vybrané obce Získaná/zjištěná data (včetně jejich zdrojů) přepište do šablony dostupné na Moodle. Přepsaná data a další zjištěná data doplňte komentářem o rozsahu 2 stran

11 Úvod do regionalistiky Je multioborová sociálně-vědní disciplína zabývající se studiem prostorových jevů, procesů a vztahů Složitá a velice rozmanitá disciplína Průkopník Walter Isard ( regionální věda ) V roce 1956 založil Regional science association Regionalistika má interdisplinární/multidisciplinární charakter Řeší regionální disparity Disparita (nepoměr/rozdílnost/různost) = jako neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů Disparita negativní ve smyslu nežádoucího jevu, tj. jako určitého problému Disparita pozitivní - ve smyslu silných stránek regionu Komparativní výhody na nichž může být založen rozvoj území

12 Úvod do regionalistiky Disparita komulativní nerovné rozdělení zdrojů v regionech a jejich sociálních a ekonomických charakteristikách (hromadí se a vyhraňují se nežádoucí stav) Disparita disperzní rozdíly mezi regiony mají tendenci se vzájemně vyvažovat (z nerovnosti se stává různost žádoucí stav) Regionální nerovnost = stav, situace nebo skutečnost, kdy mezi regiony existují sociální a ekonomické disparity, geograficko-klimatické odlišnosti, infrastrukturální a další rozdíly, které mají za následek, že regiony jsou od sebe navzájem rozrůzněné (ne každá nerovnost představuje problém) Typy sociálních nerovností mezi regiony: město (vzdělanější lidé a výrazný podíl služeb) x venkovská obec (lidé s nižším vzděláním a výrazný podíl zemědělství)

13 RURAÁLNÍ SOCIOLOGIE Co je rozvoj a jak ho lze vymezit? Rozvoj = realizace na sebe navazujících pozitivních změn, uvedení v život a zlepšování kvality života obyvatel, pozitivní změna klíčových ukazatelů Růst = proměna z nižších k vyšším formám, nárůst v počtu, velikosti, hodnotě, cíle Úpadek = opak růstu Úvod do regionalistiky Stagnace = uváznutí, dosažení určité hodnoty bez dalšího vývoje Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj

14 Úvod do regionalistiky Pojem regionální rozvoj zahrnuje širokou oblast aktivit, jejichž obecným cílem je zlepšit socioekonomickou úroveň regionů a obcí Existuje řada pohledů na regionální rozvoj a množství přístupů jak teoreticko-metodologickému uchopení, tak k jeho praktické aplikaci Regionální rozvoj x Rozvoj venkova x Trvale udržitelný rozvoj x Lokální rozvoj Zlepšování kvality života obyvatel Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality fyzického a duchovního prostoru obyvatel

15 Úvod do regionalistiky Region (z lat. regio a ang. region oblast) = je oblast/území vymezené na základě společných znaků, rysů či kritérií Struktura regionu: Homogenní regiony Nehomogenní regiony Řád a hierarchie regionu Mikroregion Mezoregion Makroregion Euroregiont atd. Regionalizace = činnost směřující k vymezování regionů/členění na celky různého řádu

16 Typy regionů v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé Venkovské regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Ostatní Klasifikace venkovských regionů dle míry integrace s Národním hospodářstvím Integrované venkovské oblasti Středně integrované venkovské oblasti Odlehlé (vzdálené) venkovské oblasti

17 Typy venkovských oblastí v ČR na základě kombinovaných charakteristik Venkov v bohatých zemědělských oblastech Bohaté Sudety Chudé Sudety Vnitřní periferie Příměstská zóna Moravsko-slovenské pomezí

18 Problematika Pohraničí x Příhraničí x Periferie Celá řada výzkumů a studií specifických oblastí Česka, polohově nebo významově odlehlých (u nás ožehavé a frekventované téma Sudet) Pohraničí-pohraniční území je území nacházející se podél nebo v blízkosti státních hranic (nezahrnuje území sousedního státu) Příhraničí je území ležící při hranici se sousedním státem a zahrnuje i pohraničí území sousedního státu Periferie polohová perifernost x vnitřní periferie

19 Základní pojmy Územní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých územních jednotek (oblastí) vymezených z určitého hlediska Sídelní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých sídel/sídelních útvarů Sídelní soustava množina sídel a prostorových vztahů mezi nimi (podmíněna přír. podmínkami, rozmístěním zdrojů apod.) Územní jednotky: Správní (administrativní jednotky) v ČR: obec, okres, kraje, republika a její vymezení dle organizace st. správy Kraje jsou označení pro dva různé typy objektů: VÚSC Samosprávné kraje jako veřejnoprávní korporace, územní společenství občanů Územní kraje část území republiky (u nás nehrají zásadní roli) Oblasti (Regiony) či pásma (zóny) vymezené geograficky, ekonomicky, klimaticky, ekologicky apod. Katastrální území území obce dle katastrálního zákona, pozemkovém katastru a katastru nemovitostí

20 Základní pojmy Sídlo: prostorově oddělené seskupení lidských obydlí, hospodářských objektů, dopravních zařízení na vymezeném území (základní centrum lidské aktivity) Obec: základní správní - administrativní jednotka VS (Zákon o obcích č. 128/2000Sb.) Venkovská obec a její statistické vymezení Dle metodiky ČSÚ: obce do 2000 obyvatel Dle metodiky EU a OECD: obce jejichž hustota zalidnění je nižší než 150 obyv./km 2 Město: obec, které byl udělen status města (dle starších standardů sídlo nad 2000 obyvatel/nově alespoň 3000 obyvatel) Okresní města, Krajská města, Statutární města, Hlavní město Specifický městský způsob života, relativní velikost a vyšší hustota osídlení, kompaktnost a způsob zástavby, rozvinutá výrobní zařízení a infrastruktura, poskytování správních, obchodních, kulturních funkcí pro širší okolí aj.

21 Základní pojmy Městys: neboli městečko, sídla, kterým bylo v minulosti uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (role spádového městečka pro okolní vesnice) Vesnice: (ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu relativně kompaktní seskupení obytných budov se základní vybaveností, závislost na hospodářském využívání půdy (sídlo do 2000 obyvatel), intravilán venkovské obce, centrum vesnice je náves (některé vesnice jsou však místními částmi města) Samota: osamocené venkovské lidské obydlí (sídlo s počtem obyvatel menších než 10) nepřítomnost dalšího stavení na doslech" ani na dohled, obvykle patří do obce, na jejímž území se nachází

22 NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek Územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu, který klasifikaci NUTS zavedl pro monitoring, porovnání a analýzu ekonomických-sociálních ukazatelů, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU (normalizovaná klasifikace územních celků v ČR nese název CZ-NUTS) Statistická jednotka Počet v ČR (CZ NUTS) Zkratka Český ekvivalent NUTS 0 Stát 1 NUTS 1 Území (ČR) 1 NUTS 2 Regiony (Soudržnosti) 8 NUTS 3 Kraj 14 LAU 1 (dříve NUTS 4) Okres 76 + Praha (77) LAU 2 (dříve NUTS 5) Obec 6248 (k )

23 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Území Region - kód Kraj ČR (CZ0) Praha (CZ01) Hlavní město Praha (CZ010) Střední Čechy (CZ02) Středočeský kraj (CZ020) Jihozápad (CZ03) Jihočeský kraj a Plzeňský kraj (CZ031) - (CZ032) Severozápad (CZ04) Karlovarský kraj a Ústecký kraj (CZ041) - (CZ042) Severovýchod (CZ05) Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (CZ051) - (CZ052) - (CZ053) Jihovýchod (CZ06) Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (CZ063) - (CZ064) Střední Morava (CZ07) Moravskoslezsko (CZ08) CZ -NUTS Olomoucký kraj a Zlínský kraj (CZ071) - (CZ072) Moravskoslezský kraj (CZ080)

24 NUTS 2 - Správní hranice a kódy - Regiony soudržnosti Zdroj: GIS vlastní zpracování

25 NUTS 3: Správní hranice - Samosprávné kraje ČR (VÚSC) Zdroj: GIS vlastní zpracování

26 LAU 1: Správní Hranice - Okresy ČR Zdroj: GIS vlastní zpracování

27 U obrázku č. 1 se pokuste pojmenovat dle kódového označení jednotlivé regiony soudržnosti U obrázku č. 2 se pokuste určit a pojmenovat jednotlivé samosprávné kraje Zároveň se pokuste určit město, které je sídlem jednotlivých samosprávných krajů ČR? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou největší? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou nejmenší po Hlavním městě Praha? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel největší? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel nejmenší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 největší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 nejmenší?

28 Obr. 1 Hranice a kódy regionů NUTS2 Regiony soudržnosti (GIS vlastní zpracování) Obr. 2 Hranice a kódy NUTS3 - Samosprávné kraje ČR (GIS vlastní zpracování)

29 Zajímavosti Obec Čilá nejmenší obec v Česku co do počtu obyvatel (18 obyvatel k ) Obec Jesenice u Prahy nejlidnatější obcí v ČR, která není městem (7516 obyvatel k ) Město Přebuz nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku (75 obyvatel k ) Obec Kvilda nejvýše položená obec v ČR (1062 m.n.m.) Obec Hřensko nejníže položená obec v ČR (115 m.n.m.) Boží Dar nejvýše položené město v ČR (1028 m.n.m.) Filipova Huť nejvýše položeným sídlem v ČR (1093 m.n.m.) Nová Ves u Nového Města na Moravě obec s nejdelším názvem (Aš a Eš s nejkratším názvem) Obec Číhošť geografický střed ČR

30 Obec Lobendava nejsevernější obec ČR Šluknov nejsevernější město ČR Obec Horní Dvořiště nejjižnější obec ČR Vyšší Brod nejjižnější město ČR Obec Krásná nejzápadnější obec ČR Aš nejzápadnější město Zajímavosti Obec Hrčava nejvýchodnější obec ČR Jablunkov nejvýchodnější město ČR ČÍSLA K ZAPAMATOVÁNÍ ČR: 8 regionů soudržnosti (NUTS2), 14 samosprávných krajů (NUTS3), 77 okresů (LAU1), 6248 obcí (LAU2), 602 měst, 26 statutárních měst, 215 městysů

31 Geografický střed ČR Zdroj obrázku:

32 Venkov Kvalitativní vymezení: Evropská charta pro venkov vymezuje rurální oblasti jako ten rozsah vnitrozemské a pobřežní krajiny zahrnující i malá města a vesnice, kde je hlavní část používána pro: Zemědělství, lesnictví,vodohospodářství a rybářství Ekonomické a kulturní aktivity tamních obyvatel Rekreace a oddych Jiné účely jako bydlení Venkov je svébytným sociálně-ekonomickým prostorem v širším národním a nadnárodním prostoru

33 Venkov Francouzský sociální geograf B. Kayser: ekonomický a sociální systém integruje město a venkov, přičemž charakteristické pro venkov je, že není prvkem, který by organizaci společnosti vedl Venkovský prostor je typický jedinečným způsobem svého užití a sociálního života Venkov charakterizuje: Nízká hustota obyvatelstva a zástavby (zástavba prostorově separovaná) Převaha přírodních porostů a agro-leso-pastevecké užití prostoru Způsob života lidí se odvíjí od příslušnosti k malým obcím komunitám a jedinečným vztahům k prostoru Specifická identita a reprezentace rurální/rolnické kultury

34 Venkov Vymezení venkova a venkovského je používán přístup konfrontující venkov s městem Dichotomický koncept vztahu města a venkova (Durkheimovy myšlenky tradiční vs. moderní společnost a F. Tonnies Gemeinschaft und Geselschaft ) Odlišný fyzikální prostor odkazuje k odlišnému sociálnímu prostoru a tyto prostory jsou konstantní Koncept kontinua, převeden do vztahu rozvinutého a zaostávajícího regionu (město rozvinutý region a venkov zaostávající region) Rozvinutý region za sebou táhne regiony zaostávající Město si podrobuje venkov (rozvinuté méně rozvinuté) Později přístup k vymezování venkova jako koncept konvergence a divergence vztahu města a venkova

35 Úvod do sociologie venkova Rurální sociologie se zabývá studiem venkovské společnosti (studium venkovských sociálních životů) Zachycující celou venkovskou realitu (sociální strukturu, sociálně-kulturní život, sociální organizaci apod.) za použití empirických metod Studuje společenské jevy ve venkovském prostoru a jeho sídelních jednotkách Studium vesnických společenstvích, jejich rozdílů od městských společenstvích a studium vztahů mezi městem a venkovem v souvislosti s procesy urbanizace a industrializace

36 Úvod do sociologie venkova Za vznik je pokládán rok 1908 v souvislosti s osidlovací a dosidlovací politikou USA (Commission for Country Life) Evropa v té době disponuje sociálně kritickými díly marxisticky orientovaných autorů G.R. Henderson jako první použil termín rural sociology při svých přednáškách v roce 1894 První studie vesnických společenství (Community study): W.Wilson, C. Galpin, Butterfield Stala se předmětem výuky na většině vysokých škol zemědělských v USA (Agricultural Colleges)

37 Úvod do sociologie venkova V roce 1935 začíná vycházet časopis Rural Sociology vydávaný Rural Sociological Society Evropská rurální sociologie se zabývala sociálními problémy venkova Venkov, který měl docela jinou podobu než venkov americký sídla typu tradičních vesnic namísto rozptýlených farem Rozvinula se zejména ve 30. letech pod vlivem empirického směru v sociologii (rumunská škola D. Gustiho, na kterou v Československu navazovaly etnograficko sociologické studie) Za mezník sociálního studia venkova je všeobecně označováno dílo P.A.Sorokina a Zimmermana (Principles of Rural Urban Sociology) vydané v roce NY

38 Úvod do sociologie venkova Československé sociologii venkova předcházely publicistické politické úvahy o agrární otázce (Švehla,Hodža) 1924 Československá akademie zemědělská: cílem společná problematika venkova (Bláha citovaný v zahraničí) Po únoru 1948 přestala být u nás sociologie považována za vědu a rušila se jednotlivá pracoviště Další vývoj začíná založením Československé akademie zemědělských věd v roce 1953 velká zásluha prof. Taubera

39 Antonín Švehla Antonín Švehla ( ), byl významný československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád a předsedou RSZML (agrární politická strana) Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec zemského sněmu Od roku 1909 byl v Agrární straně předsedou výkonného výboru Za 1. světové války byl jedním z představitelů domácího odboje ( Maffie orgán českého domácího odboje během první světové války: Dr. K. Kramář, Dr. A. Rašín, Dr. P. Šámal, J. Scheiner aj.) Od roku 1918 stál v čele Národního výboru

40 Antonín Švehla 28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného Československého státu Od roku 1918 byl poslancem Národního shromáždění a podílel se na vzniku a podobě československé ústavy V roce 1919 se stal předsedou Agrární strany Od roku 1922 byl předsedou celkem tří československých vlád (1. Švehlova vláda: , 2. Švehlova vláda: , Panská koalice: Odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil kandidaturu T. G. Masaryka Schopný politik a mistr kompromisu Neměl akademické vzdělání a své znalosti získal samostudiem Klasik Mark Twain: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

41 RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Zdroj: Antonín Švehla v pracovně

42 Exogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnější/Shora a Top Down přístup Z vnějšku mimo kumunitu vyvolané impulsy, které přinášejí do obce nové rozvojové akvitivity Vnější autorita rozhodne o tématech aktivit (podpory) a subjekty soutěží o realizaci této aktivity Uplatnění pouze na vyrovnávání neodůvodněných rozdílů na dorovnání standardu Problém: jak stanovit standard politické rozhodnutí toto ještě podporujeme a toto již nepodporujeme Typický příklad regionální politika EU Vychází z keynesiánských a neoklasických teoretických konceptů Otázka institucí (formální x neformální) a institucionální přístup

43 Polarizační teorie Otcem polarizační teorie je F. Perroux Spojuje teorii prostorového uspořádání ekonomické činnosti s teorií hospodářského růstu Teorie pólů (diferenciace vývoje) Idea polarizace a hospodářské dominance: rozvíjející se hospodářské jednotky vyvolávají hospodářský rozvoj jednotek s nimi určitým způsobem souvisejících Pólem rozvoje je hnací jednotka, která působí jako hnací síla rozvoje Hospodářský rozvoj je výslednicí působení hnacích jednotek na jednotky hnané Tendence k vytváření hierarchické struktury (existence hlavního města státu, regionální metropole v regionech

44 Polarizační teorie Hnací oblast region ve kterém dochází soustředění více pólů rozvoje Hnaná oblast region ve kterém se soustřeďuje více vedlejších bočních pólů (závislá na hnací oblasti) Rozvoj pólů vs. Rozvoj periferních oblastí Přínos: dynamický obraz, který odhaluje nerovnoměrnost uspořádání hospodářství v regionu a upozorňuje na existenci jednotek ovládajících a jednotek ovládaných

45 Endogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnitřní/Zdola a Bottom Up přístup Východiska úvah o endogenním rozvoji: Objevení se nových rozvíjejících se regionů Vznik regionálních hnutí a agentur Odstartování debaty o trvale udržitelném rozvoji Myšlenky vzít osud do svých rukou Přístup, který vychází z místních zdrojů a místních podmínek (zdroje lidské, kulturní, přírodní atd.) Klade důraz na vnitřní rozvojové potenciály jednotlivých lokalit Endogenní potenciály, spočívající zejména v lidských zdrojích a lidské iniciativě Přístup založený na iniciaci aktivity, místního společenství, lokální komunity

46 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Endogenní přístup Přístup založený na využití inovativních přístupů, přístup, který podporuje kreativitu Přístup, který zvyšuje kvalitu života v obci, který nastavuje nový standard života Integrovaný endogenní rozvoj Propojení ekonomických, sociálních, kulturních, politických a environmentálních aspektů rozvoje Typický příklad: Program LEADER, metoda CLLD Hlavní síly rozvoje : Důvěra a spolupráce, Sociální sítě, Sociální kapitál, Občanská participace aj.

47 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj Každý region, každá obec, každý aktér rozvoje si musí jasně definovat jaký typ rozvoje předpokládá, k jakému typu rozvoje směřuje. Kvantitativní zvyšování počtu, snižování negativních dopadů, tvrdé investiční projekty (růst) Kvalitativní - zvyšování kvality využití veřejného prostoru, využití lidského potenciálu, zvyšování kvality pospolitosti měkké projekty (rozvoj)

48 Urbanizace je úzce spjata s průmyslovou revolucí Industrializace (změna v průmyslovou společnost) a modernizační procesy 2 společenské proměny: Co je to urbanizace? A) zvětšování relativního počtu obyvatelstva, které bydlí ve městech přímá urbanizace B) relativní růst počtu lidí, kteří žijí městským způsobem života, bez ohledu na to, zda bydlí či nebydlí ve městech nepřímá urbanizace Přímá urbanizace sleduje migrační trendy spojené s faktory, které vytlačují (tzv. push faktory) a které přitahují (tzv. pull faktory) lidi do sídel

49 Co je to urbanizace? Přímá urbanizace může být vyjádřená pomocí tzv. saturační křivky (míry nasycenosti prostoru), které ukazuje na tzv. extenzivní a intenzivní urbanizaci Intenzivní urbanizace růst spojení (sítí) mezi městskými sídly, které nabývá na intenzitě (utváření městských aglomerací) Extenzivní urbanizace spojena s růstem měst jako takovým (lidé migrují do měst, roste počet městského obyvatelstva) Míra urbanizace = číselné vyjádření jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu obyvatel daného území

50 Urbanizace a Migrace Migrace v obecném slova smyslu: Stěhování nějakých živých tvorů lidí z jednoho místa do druhého Nejčastěji probíhá na krátkou vzdálenost (z venkova do malých měst, z malých měst do velkých měst) Emigrace vs. Imigrace Hrubá migrace Saldo migrace (čistá migrace) migrační růst (kladné saldo) či migrační ztráta (záporné saldo) Index migračního salda Co je to urbanizace?

51 Další pojmy Ruralizace: Lidé z města se stěhují na venkov (městský způsob života jim nevyhovuje) Ruralismus: Literární směr zaměřený na venkovskou tématiku Neovenkované Chalupáři, Chataři (více v přednášce venkovská společnost) Vědomě a dobrovolně odcházejí na venkov Dochází k obnovení venkovského způsobu života Rurbanizace: propojení urbánního a rurálního procesu (sociálně-kulturně-psychologický aspekt rozšiřování měst) Rozšiřují se příměstské oblasti a může dojít k tomu, že zůstanou pouze obytnými oblastmi bez sociálního života Kontraurbanizace: Lidé se nestěhují přímo na venkov, ale do menších sídel městského typu)

52 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍJEMNÝ ZBYTEK DNE

53 Zdroje: Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje, Praha, 2002: Karolinum, ISBN: Definice na webu Vysoké školy regionálního rozvoje Lošťák M. Regionální a sociální rozvoj přednášky a poznámky Lošťák M. Hudečková H. Sociologie 1 (Úvod do sociologie a sociologie venkova). 1. vydání. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, ISBN Musil, J. Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. In Územní plánování a urbanismus. 1988, ročník 15, číslo 2, s Perlín R. Jak přistupovat k rozvoji venkova Seminář Venkov Schmiedtová V. Příhraničí. Radio Praha, Skokan, L. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN S Skokan, L. O geografické regionalizaci a učení o zemích a regionech ve školské (ale nejen školské) geografii. In JEŘÁBEK, Milan; PEŠTOVÁ, Jana. Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru : sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN NUTSsystem.pdf

54 Kosatík, P. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha : Mladá fronta, s. ISBN Miller, Daniel E. Antonín Švehla : mistr politických kompromisů. Praha : Argo, s. ISBN Vondra, R. Antonín Švehla: ( ). Historický obzor, 2009, 20(9/10), s ISSN Marie Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, Praha 2003 Josef Hanzal, Antonín Švehla, Jinočany 1993 Vladimír V. Dostál, Antonín Švehla : Profil československého státníka, New York 1989; 2. (nezměněné) vydání Praha 1990 Otakar Frankenberger, Antonín Švehla v dějinách Českoslovanské strany agrární 9, Praha 1931 Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm), Praha 2001 K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001 Na památku Antonína Švehly, Říčany 1990 Z protokolů schůzí 9. československé vlády (3. Švehlovy) , Praha 1995

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Výzkumný úkol WB-09-05 Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Pápol, Projektová

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Jan Holeček Iva Galvasová Kateřina Chabičovská GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu Dana Pluskalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je provést analýzu podpory podnikání malých a středních podnikatelů

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA 2.1 Přístupy a proměny vnímání venkova Proměňující se přístupy k využívání venkova a jeho rozvoji popisuje např. Woods (2011) od vnímání venkova jako zdroje potravin,

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 80-578 5 vydání 05 / ročník 2008 / 2.3.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Regionální ekonomická

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONU OPAVSKO (SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Gabriela Řehulková

Více

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech 1 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Luděk Beneš, Michal Kalman, Mariana Osvaldová, Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Hana Svobodová Dušan Halásek Jiří Novosák GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU Zpracoval: Kolektiv společnosti Eurovision, s. r.

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Integrovaný plán rozvoje města Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Plzeň, srpen 2008 Předkladatel: Statutární město Plzeň Pořizovatel:

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více