NUTS, /2015 PEF ČZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NUTS, 1. 2014/2015 PEF ČZU"

Transkript

1 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy,území ČR, NUTS, Vymezení venkova, Úvod do sociologie venkova, Antonín Švehla, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr Kancelář: PEF/E229 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St 13:00 14:30

2 Docházka je nepovinná Zápočtový projekt: Základní informace o kurzu Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu), které následně odevzdají ve 2 souborech prostřednictvím systému Moodle (1x MS Word, 1x MS Excel) Body za projekt a návštěvu přednášky (minimum 15 z 30 bodů) Udělení zápočtu: zápis zápočtu do indexu na zkoušce

3 Zápočtový projekt Odevzdání (nahrání do systému moodle/deadline): do hod. Výsledky, zda byl projekt splněn do do najdete v systému moodle Typ souboru MS Word s příponou doc a jmény řešitelů bez diakritiky (např. Rolko-Cerny-Schwarz-Kulic.doc). Stejný postup u souboru MS Excel. Počet osob na jeden projekt = 3-4 osob Počet stran projektu = min. 4-5 stran A4 (řádkování 1,5, Times New Roman 12, okraje 2,5 cm) Do počtu stran se nezapočítávají grafy, obrázky, obsah, titulní strana a použité zdroje

4 Zápočtový projekt Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu) Všechny zadávané úkoly se budou týkat jediné obce, kterou si tým vybere z nabídky Zdroje: ČSÚ databáze demografických údajů za obce ČR, demografické ročenky, sčítání lidu, domů a bytů 2011, oficiální webové stránky vybrané obce, regionu, kde se obec nachází apod. Všechny použité zdroje budou řádně ocitovány

5 Zápočtový projekt Téma: Dopady dopravní obslužnosti na kvalitu života u vybrané venkovské obce v regionu MAS Krajina Srdce

6 Prostorová orientace Zdroj: GIS vlastní zpracování

7 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

8 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj:

9 Překlopení obrázku Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

10 Sestavte řešitelský tým o 3 4 členech Vyberte si obec z uvedené nabídky: A) BALKOVA LHOTA B) BOROTÍN C) NADĚJKOV Zápočtový projekt - úkol D) BĚLEČ E) MEZNO Proveďte základní socio-ekonomickou analýzu vybrané obce Získaná/zjištěná data (včetně jejich zdrojů) přepište do šablony dostupné na Moodle. Přepsaná data a další zjištěná data doplňte komentářem o rozsahu 2 stran

11 Úvod do regionalistiky Je multioborová sociálně-vědní disciplína zabývající se studiem prostorových jevů, procesů a vztahů Složitá a velice rozmanitá disciplína Průkopník Walter Isard ( regionální věda ) V roce 1956 založil Regional science association Regionalistika má interdisplinární/multidisciplinární charakter Řeší regionální disparity Disparita (nepoměr/rozdílnost/různost) = jako neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů Disparita negativní ve smyslu nežádoucího jevu, tj. jako určitého problému Disparita pozitivní - ve smyslu silných stránek regionu Komparativní výhody na nichž může být založen rozvoj území

12 Úvod do regionalistiky Disparita komulativní nerovné rozdělení zdrojů v regionech a jejich sociálních a ekonomických charakteristikách (hromadí se a vyhraňují se nežádoucí stav) Disparita disperzní rozdíly mezi regiony mají tendenci se vzájemně vyvažovat (z nerovnosti se stává různost žádoucí stav) Regionální nerovnost = stav, situace nebo skutečnost, kdy mezi regiony existují sociální a ekonomické disparity, geograficko-klimatické odlišnosti, infrastrukturální a další rozdíly, které mají za následek, že regiony jsou od sebe navzájem rozrůzněné (ne každá nerovnost představuje problém) Typy sociálních nerovností mezi regiony: město (vzdělanější lidé a výrazný podíl služeb) x venkovská obec (lidé s nižším vzděláním a výrazný podíl zemědělství)

13 RURAÁLNÍ SOCIOLOGIE Co je rozvoj a jak ho lze vymezit? Rozvoj = realizace na sebe navazujících pozitivních změn, uvedení v život a zlepšování kvality života obyvatel, pozitivní změna klíčových ukazatelů Růst = proměna z nižších k vyšším formám, nárůst v počtu, velikosti, hodnotě, cíle Úpadek = opak růstu Úvod do regionalistiky Stagnace = uváznutí, dosažení určité hodnoty bez dalšího vývoje Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj

14 Úvod do regionalistiky Pojem regionální rozvoj zahrnuje širokou oblast aktivit, jejichž obecným cílem je zlepšit socioekonomickou úroveň regionů a obcí Existuje řada pohledů na regionální rozvoj a množství přístupů jak teoreticko-metodologickému uchopení, tak k jeho praktické aplikaci Regionální rozvoj x Rozvoj venkova x Trvale udržitelný rozvoj x Lokální rozvoj Zlepšování kvality života obyvatel Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality fyzického a duchovního prostoru obyvatel

15 Úvod do regionalistiky Region (z lat. regio a ang. region oblast) = je oblast/území vymezené na základě společných znaků, rysů či kritérií Struktura regionu: Homogenní regiony Nehomogenní regiony Řád a hierarchie regionu Mikroregion Mezoregion Makroregion Euroregiont atd. Regionalizace = činnost směřující k vymezování regionů/členění na celky různého řádu

16 Typy regionů v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé Venkovské regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Ostatní Klasifikace venkovských regionů dle míry integrace s Národním hospodářstvím Integrované venkovské oblasti Středně integrované venkovské oblasti Odlehlé (vzdálené) venkovské oblasti

17 Typy venkovských oblastí v ČR na základě kombinovaných charakteristik Venkov v bohatých zemědělských oblastech Bohaté Sudety Chudé Sudety Vnitřní periferie Příměstská zóna Moravsko-slovenské pomezí

18 Problematika Pohraničí x Příhraničí x Periferie Celá řada výzkumů a studií specifických oblastí Česka, polohově nebo významově odlehlých (u nás ožehavé a frekventované téma Sudet) Pohraničí-pohraniční území je území nacházející se podél nebo v blízkosti státních hranic (nezahrnuje území sousedního státu) Příhraničí je území ležící při hranici se sousedním státem a zahrnuje i pohraničí území sousedního státu Periferie polohová perifernost x vnitřní periferie

19 Základní pojmy Územní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých územních jednotek (oblastí) vymezených z určitého hlediska Sídelní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých sídel/sídelních útvarů Sídelní soustava množina sídel a prostorových vztahů mezi nimi (podmíněna přír. podmínkami, rozmístěním zdrojů apod.) Územní jednotky: Správní (administrativní jednotky) v ČR: obec, okres, kraje, republika a její vymezení dle organizace st. správy Kraje jsou označení pro dva různé typy objektů: VÚSC Samosprávné kraje jako veřejnoprávní korporace, územní společenství občanů Územní kraje část území republiky (u nás nehrají zásadní roli) Oblasti (Regiony) či pásma (zóny) vymezené geograficky, ekonomicky, klimaticky, ekologicky apod. Katastrální území území obce dle katastrálního zákona, pozemkovém katastru a katastru nemovitostí

20 Základní pojmy Sídlo: prostorově oddělené seskupení lidských obydlí, hospodářských objektů, dopravních zařízení na vymezeném území (základní centrum lidské aktivity) Obec: základní správní - administrativní jednotka VS (Zákon o obcích č. 128/2000Sb.) Venkovská obec a její statistické vymezení Dle metodiky ČSÚ: obce do 2000 obyvatel Dle metodiky EU a OECD: obce jejichž hustota zalidnění je nižší než 150 obyv./km 2 Město: obec, které byl udělen status města (dle starších standardů sídlo nad 2000 obyvatel/nově alespoň 3000 obyvatel) Okresní města, Krajská města, Statutární města, Hlavní město Specifický městský způsob života, relativní velikost a vyšší hustota osídlení, kompaktnost a způsob zástavby, rozvinutá výrobní zařízení a infrastruktura, poskytování správních, obchodních, kulturních funkcí pro širší okolí aj.

21 Základní pojmy Městys: neboli městečko, sídla, kterým bylo v minulosti uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (role spádového městečka pro okolní vesnice) Vesnice: (ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu relativně kompaktní seskupení obytných budov se základní vybaveností, závislost na hospodářském využívání půdy (sídlo do 2000 obyvatel), intravilán venkovské obce, centrum vesnice je náves (některé vesnice jsou však místními částmi města) Samota: osamocené venkovské lidské obydlí (sídlo s počtem obyvatel menších než 10) nepřítomnost dalšího stavení na doslech" ani na dohled, obvykle patří do obce, na jejímž území se nachází

22 NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek Územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu, který klasifikaci NUTS zavedl pro monitoring, porovnání a analýzu ekonomických-sociálních ukazatelů, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU (normalizovaná klasifikace územních celků v ČR nese název CZ-NUTS) Statistická jednotka Počet v ČR (CZ NUTS) Zkratka Český ekvivalent NUTS 0 Stát 1 NUTS 1 Území (ČR) 1 NUTS 2 Regiony (Soudržnosti) 8 NUTS 3 Kraj 14 LAU 1 (dříve NUTS 4) Okres 76 + Praha (77) LAU 2 (dříve NUTS 5) Obec 6248 (k )

23 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Území Region - kód Kraj ČR (CZ0) Praha (CZ01) Hlavní město Praha (CZ010) Střední Čechy (CZ02) Středočeský kraj (CZ020) Jihozápad (CZ03) Jihočeský kraj a Plzeňský kraj (CZ031) - (CZ032) Severozápad (CZ04) Karlovarský kraj a Ústecký kraj (CZ041) - (CZ042) Severovýchod (CZ05) Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (CZ051) - (CZ052) - (CZ053) Jihovýchod (CZ06) Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (CZ063) - (CZ064) Střední Morava (CZ07) Moravskoslezsko (CZ08) CZ -NUTS Olomoucký kraj a Zlínský kraj (CZ071) - (CZ072) Moravskoslezský kraj (CZ080)

24 NUTS 2 - Správní hranice a kódy - Regiony soudržnosti Zdroj: GIS vlastní zpracování

25 NUTS 3: Správní hranice - Samosprávné kraje ČR (VÚSC) Zdroj: GIS vlastní zpracování

26 LAU 1: Správní Hranice - Okresy ČR Zdroj: GIS vlastní zpracování

27 U obrázku č. 1 se pokuste pojmenovat dle kódového označení jednotlivé regiony soudržnosti U obrázku č. 2 se pokuste určit a pojmenovat jednotlivé samosprávné kraje Zároveň se pokuste určit město, které je sídlem jednotlivých samosprávných krajů ČR? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou největší? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou nejmenší po Hlavním městě Praha? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel největší? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel nejmenší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 největší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 nejmenší?

28 Obr. 1 Hranice a kódy regionů NUTS2 Regiony soudržnosti (GIS vlastní zpracování) Obr. 2 Hranice a kódy NUTS3 - Samosprávné kraje ČR (GIS vlastní zpracování)

29 Zajímavosti Obec Čilá nejmenší obec v Česku co do počtu obyvatel (18 obyvatel k ) Obec Jesenice u Prahy nejlidnatější obcí v ČR, která není městem (7516 obyvatel k ) Město Přebuz nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku (75 obyvatel k ) Obec Kvilda nejvýše položená obec v ČR (1062 m.n.m.) Obec Hřensko nejníže položená obec v ČR (115 m.n.m.) Boží Dar nejvýše položené město v ČR (1028 m.n.m.) Filipova Huť nejvýše položeným sídlem v ČR (1093 m.n.m.) Nová Ves u Nového Města na Moravě obec s nejdelším názvem (Aš a Eš s nejkratším názvem) Obec Číhošť geografický střed ČR

30 Obec Lobendava nejsevernější obec ČR Šluknov nejsevernější město ČR Obec Horní Dvořiště nejjižnější obec ČR Vyšší Brod nejjižnější město ČR Obec Krásná nejzápadnější obec ČR Aš nejzápadnější město Zajímavosti Obec Hrčava nejvýchodnější obec ČR Jablunkov nejvýchodnější město ČR ČÍSLA K ZAPAMATOVÁNÍ ČR: 8 regionů soudržnosti (NUTS2), 14 samosprávných krajů (NUTS3), 77 okresů (LAU1), 6248 obcí (LAU2), 602 měst, 26 statutárních měst, 215 městysů

31 Geografický střed ČR Zdroj obrázku:

32 Venkov Kvalitativní vymezení: Evropská charta pro venkov vymezuje rurální oblasti jako ten rozsah vnitrozemské a pobřežní krajiny zahrnující i malá města a vesnice, kde je hlavní část používána pro: Zemědělství, lesnictví,vodohospodářství a rybářství Ekonomické a kulturní aktivity tamních obyvatel Rekreace a oddych Jiné účely jako bydlení Venkov je svébytným sociálně-ekonomickým prostorem v širším národním a nadnárodním prostoru

33 Venkov Francouzský sociální geograf B. Kayser: ekonomický a sociální systém integruje město a venkov, přičemž charakteristické pro venkov je, že není prvkem, který by organizaci společnosti vedl Venkovský prostor je typický jedinečným způsobem svého užití a sociálního života Venkov charakterizuje: Nízká hustota obyvatelstva a zástavby (zástavba prostorově separovaná) Převaha přírodních porostů a agro-leso-pastevecké užití prostoru Způsob života lidí se odvíjí od příslušnosti k malým obcím komunitám a jedinečným vztahům k prostoru Specifická identita a reprezentace rurální/rolnické kultury

34 Venkov Vymezení venkova a venkovského je používán přístup konfrontující venkov s městem Dichotomický koncept vztahu města a venkova (Durkheimovy myšlenky tradiční vs. moderní společnost a F. Tonnies Gemeinschaft und Geselschaft ) Odlišný fyzikální prostor odkazuje k odlišnému sociálnímu prostoru a tyto prostory jsou konstantní Koncept kontinua, převeden do vztahu rozvinutého a zaostávajícího regionu (město rozvinutý region a venkov zaostávající region) Rozvinutý region za sebou táhne regiony zaostávající Město si podrobuje venkov (rozvinuté méně rozvinuté) Později přístup k vymezování venkova jako koncept konvergence a divergence vztahu města a venkova

35 Úvod do sociologie venkova Rurální sociologie se zabývá studiem venkovské společnosti (studium venkovských sociálních životů) Zachycující celou venkovskou realitu (sociální strukturu, sociálně-kulturní život, sociální organizaci apod.) za použití empirických metod Studuje společenské jevy ve venkovském prostoru a jeho sídelních jednotkách Studium vesnických společenstvích, jejich rozdílů od městských společenstvích a studium vztahů mezi městem a venkovem v souvislosti s procesy urbanizace a industrializace

36 Úvod do sociologie venkova Za vznik je pokládán rok 1908 v souvislosti s osidlovací a dosidlovací politikou USA (Commission for Country Life) Evropa v té době disponuje sociálně kritickými díly marxisticky orientovaných autorů G.R. Henderson jako první použil termín rural sociology při svých přednáškách v roce 1894 První studie vesnických společenství (Community study): W.Wilson, C. Galpin, Butterfield Stala se předmětem výuky na většině vysokých škol zemědělských v USA (Agricultural Colleges)

37 Úvod do sociologie venkova V roce 1935 začíná vycházet časopis Rural Sociology vydávaný Rural Sociological Society Evropská rurální sociologie se zabývala sociálními problémy venkova Venkov, který měl docela jinou podobu než venkov americký sídla typu tradičních vesnic namísto rozptýlených farem Rozvinula se zejména ve 30. letech pod vlivem empirického směru v sociologii (rumunská škola D. Gustiho, na kterou v Československu navazovaly etnograficko sociologické studie) Za mezník sociálního studia venkova je všeobecně označováno dílo P.A.Sorokina a Zimmermana (Principles of Rural Urban Sociology) vydané v roce NY

38 Úvod do sociologie venkova Československé sociologii venkova předcházely publicistické politické úvahy o agrární otázce (Švehla,Hodža) 1924 Československá akademie zemědělská: cílem společná problematika venkova (Bláha citovaný v zahraničí) Po únoru 1948 přestala být u nás sociologie považována za vědu a rušila se jednotlivá pracoviště Další vývoj začíná založením Československé akademie zemědělských věd v roce 1953 velká zásluha prof. Taubera

39 Antonín Švehla Antonín Švehla ( ), byl významný československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád a předsedou RSZML (agrární politická strana) Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec zemského sněmu Od roku 1909 byl v Agrární straně předsedou výkonného výboru Za 1. světové války byl jedním z představitelů domácího odboje ( Maffie orgán českého domácího odboje během první světové války: Dr. K. Kramář, Dr. A. Rašín, Dr. P. Šámal, J. Scheiner aj.) Od roku 1918 stál v čele Národního výboru

40 Antonín Švehla 28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného Československého státu Od roku 1918 byl poslancem Národního shromáždění a podílel se na vzniku a podobě československé ústavy V roce 1919 se stal předsedou Agrární strany Od roku 1922 byl předsedou celkem tří československých vlád (1. Švehlova vláda: , 2. Švehlova vláda: , Panská koalice: Odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil kandidaturu T. G. Masaryka Schopný politik a mistr kompromisu Neměl akademické vzdělání a své znalosti získal samostudiem Klasik Mark Twain: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

41 RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Zdroj: Antonín Švehla v pracovně

42 Exogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnější/Shora a Top Down přístup Z vnějšku mimo kumunitu vyvolané impulsy, které přinášejí do obce nové rozvojové akvitivity Vnější autorita rozhodne o tématech aktivit (podpory) a subjekty soutěží o realizaci této aktivity Uplatnění pouze na vyrovnávání neodůvodněných rozdílů na dorovnání standardu Problém: jak stanovit standard politické rozhodnutí toto ještě podporujeme a toto již nepodporujeme Typický příklad regionální politika EU Vychází z keynesiánských a neoklasických teoretických konceptů Otázka institucí (formální x neformální) a institucionální přístup

43 Polarizační teorie Otcem polarizační teorie je F. Perroux Spojuje teorii prostorového uspořádání ekonomické činnosti s teorií hospodářského růstu Teorie pólů (diferenciace vývoje) Idea polarizace a hospodářské dominance: rozvíjející se hospodářské jednotky vyvolávají hospodářský rozvoj jednotek s nimi určitým způsobem souvisejících Pólem rozvoje je hnací jednotka, která působí jako hnací síla rozvoje Hospodářský rozvoj je výslednicí působení hnacích jednotek na jednotky hnané Tendence k vytváření hierarchické struktury (existence hlavního města státu, regionální metropole v regionech

44 Polarizační teorie Hnací oblast region ve kterém dochází soustředění více pólů rozvoje Hnaná oblast region ve kterém se soustřeďuje více vedlejších bočních pólů (závislá na hnací oblasti) Rozvoj pólů vs. Rozvoj periferních oblastí Přínos: dynamický obraz, který odhaluje nerovnoměrnost uspořádání hospodářství v regionu a upozorňuje na existenci jednotek ovládajících a jednotek ovládaných

45 Endogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnitřní/Zdola a Bottom Up přístup Východiska úvah o endogenním rozvoji: Objevení se nových rozvíjejících se regionů Vznik regionálních hnutí a agentur Odstartování debaty o trvale udržitelném rozvoji Myšlenky vzít osud do svých rukou Přístup, který vychází z místních zdrojů a místních podmínek (zdroje lidské, kulturní, přírodní atd.) Klade důraz na vnitřní rozvojové potenciály jednotlivých lokalit Endogenní potenciály, spočívající zejména v lidských zdrojích a lidské iniciativě Přístup založený na iniciaci aktivity, místního společenství, lokální komunity

46 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Endogenní přístup Přístup založený na využití inovativních přístupů, přístup, který podporuje kreativitu Přístup, který zvyšuje kvalitu života v obci, který nastavuje nový standard života Integrovaný endogenní rozvoj Propojení ekonomických, sociálních, kulturních, politických a environmentálních aspektů rozvoje Typický příklad: Program LEADER, metoda CLLD Hlavní síly rozvoje : Důvěra a spolupráce, Sociální sítě, Sociální kapitál, Občanská participace aj.

47 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj Každý region, každá obec, každý aktér rozvoje si musí jasně definovat jaký typ rozvoje předpokládá, k jakému typu rozvoje směřuje. Kvantitativní zvyšování počtu, snižování negativních dopadů, tvrdé investiční projekty (růst) Kvalitativní - zvyšování kvality využití veřejného prostoru, využití lidského potenciálu, zvyšování kvality pospolitosti měkké projekty (rozvoj)

48 Urbanizace je úzce spjata s průmyslovou revolucí Industrializace (změna v průmyslovou společnost) a modernizační procesy 2 společenské proměny: Co je to urbanizace? A) zvětšování relativního počtu obyvatelstva, které bydlí ve městech přímá urbanizace B) relativní růst počtu lidí, kteří žijí městským způsobem života, bez ohledu na to, zda bydlí či nebydlí ve městech nepřímá urbanizace Přímá urbanizace sleduje migrační trendy spojené s faktory, které vytlačují (tzv. push faktory) a které přitahují (tzv. pull faktory) lidi do sídel

49 Co je to urbanizace? Přímá urbanizace může být vyjádřená pomocí tzv. saturační křivky (míry nasycenosti prostoru), které ukazuje na tzv. extenzivní a intenzivní urbanizaci Intenzivní urbanizace růst spojení (sítí) mezi městskými sídly, které nabývá na intenzitě (utváření městských aglomerací) Extenzivní urbanizace spojena s růstem měst jako takovým (lidé migrují do měst, roste počet městského obyvatelstva) Míra urbanizace = číselné vyjádření jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu obyvatel daného území

50 Urbanizace a Migrace Migrace v obecném slova smyslu: Stěhování nějakých živých tvorů lidí z jednoho místa do druhého Nejčastěji probíhá na krátkou vzdálenost (z venkova do malých měst, z malých měst do velkých měst) Emigrace vs. Imigrace Hrubá migrace Saldo migrace (čistá migrace) migrační růst (kladné saldo) či migrační ztráta (záporné saldo) Index migračního salda Co je to urbanizace?

51 Další pojmy Ruralizace: Lidé z města se stěhují na venkov (městský způsob života jim nevyhovuje) Ruralismus: Literární směr zaměřený na venkovskou tématiku Neovenkované Chalupáři, Chataři (více v přednášce venkovská společnost) Vědomě a dobrovolně odcházejí na venkov Dochází k obnovení venkovského způsobu života Rurbanizace: propojení urbánního a rurálního procesu (sociálně-kulturně-psychologický aspekt rozšiřování měst) Rozšiřují se příměstské oblasti a může dojít k tomu, že zůstanou pouze obytnými oblastmi bez sociálního života Kontraurbanizace: Lidé se nestěhují přímo na venkov, ale do menších sídel městského typu)

52 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍJEMNÝ ZBYTEK DNE

53 Zdroje: Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje, Praha, 2002: Karolinum, ISBN: Definice na webu Vysoké školy regionálního rozvoje Lošťák M. Regionální a sociální rozvoj přednášky a poznámky Lošťák M. Hudečková H. Sociologie 1 (Úvod do sociologie a sociologie venkova). 1. vydání. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, ISBN Musil, J. Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. In Územní plánování a urbanismus. 1988, ročník 15, číslo 2, s Perlín R. Jak přistupovat k rozvoji venkova Seminář Venkov Schmiedtová V. Příhraničí. Radio Praha, Skokan, L. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN S Skokan, L. O geografické regionalizaci a učení o zemích a regionech ve školské (ale nejen školské) geografii. In JEŘÁBEK, Milan; PEŠTOVÁ, Jana. Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru : sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN NUTSsystem.pdf

54 Kosatík, P. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha : Mladá fronta, s. ISBN Miller, Daniel E. Antonín Švehla : mistr politických kompromisů. Praha : Argo, s. ISBN Vondra, R. Antonín Švehla: ( ). Historický obzor, 2009, 20(9/10), s ISSN Marie Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, Praha 2003 Josef Hanzal, Antonín Švehla, Jinočany 1993 Vladimír V. Dostál, Antonín Švehla : Profil československého státníka, New York 1989; 2. (nezměněné) vydání Praha 1990 Otakar Frankenberger, Antonín Švehla v dějinách Českoslovanské strany agrární 9, Praha 1931 Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm), Praha 2001 K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001 Na památku Antonína Švehly, Říčany 1990 Z protokolů schůzí 9. československé vlády (3. Švehlovy) , Praha 1995

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Úvod do sociologie venkova, Matice venkovské společnosti

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Úvod do sociologie venkova, Matice venkovské společnosti 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Úvod do sociologie venkova, Matice venkovské společnosti Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy Lokální a regionální rozvoj ČR Aktuální problémy a výzvy Zdroj: Eurostat 2 Regionální struktura ČR 3 přirozené makroregiony Čechy (monocentrické, Praha praţský metropolitní region) Morava (polycentrická,

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Teoretické koncepty města a venkova

Teoretické koncepty města a venkova Teoretické koncepty města a venkova 1. Dichotomický (protikladný) (od 19./20. stol. do 60. let) F. Tönnies (1855-1936): - reálná společenství se nacházejí někde mezi těmito dvěma krajnostmi. - vývoj lidského

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Vymezování sídel. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Vymezování sídel Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sídelní jednotky usedlost (sídelní jednotka, lidské obydlí) prostory trvalého nebo občasného pobytu člověka sídlo prostorově oddělená

Více

Regionální diferenciace ČR. Regionalistika 2

Regionální diferenciace ČR. Regionalistika 2 Regionální diferenciace ČR Regionalistika 2 1. ČRV: Eligible unde Convergence objectiv 3. TMModr. Eligible under Regional competitiveness and employment objective 4. Tyrkys: Phasing in eligibility under

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová,

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, EUROREGIONY Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy Struktura přednášek Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů Příčiny vzniku euroregionů Historické souvislosti vzniku euroregionů

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Ing. Václav Kupka, CSc. a kol. PRAHA 2011 Název: Regionální rozvoj Autor: Ing.

Více

OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE

OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE Č eská země d ě lská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická OBNOVA VENKOVA PŘÍKLAD MALÉ OBCE (teze) Vypracoval: Aleš Boháč Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Praha 2004

Více

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR

Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Hlavní rozvojové příležitosti a bariéry ČR Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v

Více

Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice

Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice Přednáška pro MUES 17. 3. 2010 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí Praktický cíl hodnocení kvality podnikatelského prostředí (KPP):

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Ing. Zuzana Trhlínová 2

Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel URBANIZACE 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace Proces suburbanizace 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proces

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV?

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV? Rurální sociologie = Sociologie venkova Co to je VENKOV? Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů 1. Zemědělství 2.

Více

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2.1 Rozložení obyvatelstva podle krajů a okresů Rozmístění obyvatelstva v České republice je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Populace a sídelní systém

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Veřejná správa. Územní vymezení v ČR. Bábíková Hana Kudrová Zuzana Sedláček Tomáš

Veřejná správa. Územní vymezení v ČR. Bábíková Hana Kudrová Zuzana Sedláček Tomáš Veřejná správa Územní vymezení v ČR Bábíková Hana Kudrová Zuzana Sedláček Tomáš Osnova prezentace Vývoj územně správního členění Regionální členění ČR po reformě VS NUTS, Regiony soudržnosti Mikroregiony,

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni

Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Rozvojové výzvy venkovských obcí v České republice Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Hustota zalidnění ve venkovských obcích (2008) Procentuální index změny hustoty zalidnění ve venkovských obcích

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Vývoj sídel a urbanizace. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Vývoj sídel a urbanizace. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Vývoj sídel a urbanizace Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Urbanizace a průmyslová revoluce míra urbanizace: podíl městského obyvatelstva počátky spojeny s průmyslovou revolucí (ale

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Regionální ekonomika a politika

Regionální ekonomika a politika Regionální ekonomika a politika Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách INOVATIVNOST PŘINÁŠÍ

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí

Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí Venkov 2011 1. února 2011, Přírodovědeckáfakulta UK, Albertov 6, Praha 2 Význam pracovních příležitostí vzemědělství vrozvoji a stabilizaci venkovských obcí Na příkladě Jihomoravského kraje Ondřej Konečný

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zapojeníobcí vmikroregionechčeské republiky

Zapojeníobcí vmikroregionechčeské republiky Zapojeníobcí vmikroregionechčeské republiky Vilém Pařil Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Spolupráce na municipální úrovni spolupráce mezi obcemi spolupráce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE

KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE KLASIFIKACE ZMENŠUJÍCÍCH SE MĚST V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. ÚVOD zmenšování měst = smršťování měst =

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktivita obyvatel a kvalita života. Mgr. Alžběta Vazačová Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Praha 2016

Aktivita obyvatel a kvalita života. Mgr. Alžběta Vazačová Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Praha 2016 Aktivita obyvatel a kvalita života Mgr. Alžběta Vazačová Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Praha 2016 Východisko výzkumu - Diferencovaný rozvoj venkovských obcí venkov jako diferencovaný

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová 15. 9. 2016 Východiska analýzy Součást zakázky zpracované pro Olomoucký kraj Nejednotnost zpracování ÚAP

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje

Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) Dle tohoto zákona: MMR vymezuje regiony jejichž

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit,

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, 15.10.2008 Co se děje v 19. století? velké změny v 19. století industriální revoluce, urbanizace, rozvoj kapitalismu proměna

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více