NUTS, /2015 PEF ČZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NUTS, 1. 2014/2015 PEF ČZU"

Transkript

1 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy,území ČR, NUTS, Vymezení venkova, Úvod do sociologie venkova, Antonín Švehla, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr Kancelář: PEF/E229 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St 13:00 14:30

2 Docházka je nepovinná Zápočtový projekt: Základní informace o kurzu Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu), které následně odevzdají ve 2 souborech prostřednictvím systému Moodle (1x MS Word, 1x MS Excel) Body za projekt a návštěvu přednášky (minimum 15 z 30 bodů) Udělení zápočtu: zápis zápočtu do indexu na zkoušce

3 Zápočtový projekt Odevzdání (nahrání do systému moodle/deadline): do hod. Výsledky, zda byl projekt splněn do do najdete v systému moodle Typ souboru MS Word s příponou doc a jmény řešitelů bez diakritiky (např. Rolko-Cerny-Schwarz-Kulic.doc). Stejný postup u souboru MS Excel. Počet osob na jeden projekt = 3-4 osob Počet stran projektu = min. 4-5 stran A4 (řádkování 1,5, Times New Roman 12, okraje 2,5 cm) Do počtu stran se nezapočítávají grafy, obrázky, obsah, titulní strana a použité zdroje

4 Zápočtový projekt Studenti budou v průběhu kurzu na cvičeních plnit průběžně zadávané úkoly (jednotlivé části projektu) Všechny zadávané úkoly se budou týkat jediné obce, kterou si tým vybere z nabídky Zdroje: ČSÚ databáze demografických údajů za obce ČR, demografické ročenky, sčítání lidu, domů a bytů 2011, oficiální webové stránky vybrané obce, regionu, kde se obec nachází apod. Všechny použité zdroje budou řádně ocitovány

5 Zápočtový projekt Téma: Dopady dopravní obslužnosti na kvalitu života u vybrané venkovské obce v regionu MAS Krajina Srdce

6 Prostorová orientace Zdroj: GIS vlastní zpracování

7 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

8 Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj:

9 Překlopení obrázku Prostorová zájmová působnost MAS Krajina Srdce Zdroj: GIS vlastní zpracování

10 Sestavte řešitelský tým o 3 4 členech Vyberte si obec z uvedené nabídky: A) BALKOVA LHOTA B) BOROTÍN C) NADĚJKOV Zápočtový projekt - úkol D) BĚLEČ E) MEZNO Proveďte základní socio-ekonomickou analýzu vybrané obce Získaná/zjištěná data (včetně jejich zdrojů) přepište do šablony dostupné na Moodle. Přepsaná data a další zjištěná data doplňte komentářem o rozsahu 2 stran

11 Úvod do regionalistiky Je multioborová sociálně-vědní disciplína zabývající se studiem prostorových jevů, procesů a vztahů Složitá a velice rozmanitá disciplína Průkopník Walter Isard ( regionální věda ) V roce 1956 založil Regional science association Regionalistika má interdisplinární/multidisciplinární charakter Řeší regionální disparity Disparita (nepoměr/rozdílnost/různost) = jako neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů Disparita negativní ve smyslu nežádoucího jevu, tj. jako určitého problému Disparita pozitivní - ve smyslu silných stránek regionu Komparativní výhody na nichž může být založen rozvoj území

12 Úvod do regionalistiky Disparita komulativní nerovné rozdělení zdrojů v regionech a jejich sociálních a ekonomických charakteristikách (hromadí se a vyhraňují se nežádoucí stav) Disparita disperzní rozdíly mezi regiony mají tendenci se vzájemně vyvažovat (z nerovnosti se stává různost žádoucí stav) Regionální nerovnost = stav, situace nebo skutečnost, kdy mezi regiony existují sociální a ekonomické disparity, geograficko-klimatické odlišnosti, infrastrukturální a další rozdíly, které mají za následek, že regiony jsou od sebe navzájem rozrůzněné (ne každá nerovnost představuje problém) Typy sociálních nerovností mezi regiony: město (vzdělanější lidé a výrazný podíl služeb) x venkovská obec (lidé s nižším vzděláním a výrazný podíl zemědělství)

13 RURAÁLNÍ SOCIOLOGIE Co je rozvoj a jak ho lze vymezit? Rozvoj = realizace na sebe navazujících pozitivních změn, uvedení v život a zlepšování kvality života obyvatel, pozitivní změna klíčových ukazatelů Růst = proměna z nižších k vyšším formám, nárůst v počtu, velikosti, hodnotě, cíle Úpadek = opak růstu Úvod do regionalistiky Stagnace = uváznutí, dosažení určité hodnoty bez dalšího vývoje Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj

14 Úvod do regionalistiky Pojem regionální rozvoj zahrnuje širokou oblast aktivit, jejichž obecným cílem je zlepšit socioekonomickou úroveň regionů a obcí Existuje řada pohledů na regionální rozvoj a množství přístupů jak teoreticko-metodologickému uchopení, tak k jeho praktické aplikaci Regionální rozvoj x Rozvoj venkova x Trvale udržitelný rozvoj x Lokální rozvoj Zlepšování kvality života obyvatel Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality fyzického a duchovního prostoru obyvatel

15 Úvod do regionalistiky Region (z lat. regio a ang. region oblast) = je oblast/území vymezené na základě společných znaků, rysů či kritérií Struktura regionu: Homogenní regiony Nehomogenní regiony Řád a hierarchie regionu Mikroregion Mezoregion Makroregion Euroregiont atd. Regionalizace = činnost směřující k vymezování regionů/členění na celky různého řádu

16 Typy regionů v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé Venkovské regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Ostatní Klasifikace venkovských regionů dle míry integrace s Národním hospodářstvím Integrované venkovské oblasti Středně integrované venkovské oblasti Odlehlé (vzdálené) venkovské oblasti

17 Typy venkovských oblastí v ČR na základě kombinovaných charakteristik Venkov v bohatých zemědělských oblastech Bohaté Sudety Chudé Sudety Vnitřní periferie Příměstská zóna Moravsko-slovenské pomezí

18 Problematika Pohraničí x Příhraničí x Periferie Celá řada výzkumů a studií specifických oblastí Česka, polohově nebo významově odlehlých (u nás ožehavé a frekventované téma Sudet) Pohraničí-pohraniční území je území nacházející se podél nebo v blízkosti státních hranic (nezahrnuje území sousedního státu) Příhraničí je území ležící při hranici se sousedním státem a zahrnuje i pohraničí území sousedního státu Periferie polohová perifernost x vnitřní periferie

19 Základní pojmy Územní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých územních jednotek (oblastí) vymezených z určitého hlediska Sídelní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých sídel/sídelních útvarů Sídelní soustava množina sídel a prostorových vztahů mezi nimi (podmíněna přír. podmínkami, rozmístěním zdrojů apod.) Územní jednotky: Správní (administrativní jednotky) v ČR: obec, okres, kraje, republika a její vymezení dle organizace st. správy Kraje jsou označení pro dva různé typy objektů: VÚSC Samosprávné kraje jako veřejnoprávní korporace, územní společenství občanů Územní kraje část území republiky (u nás nehrají zásadní roli) Oblasti (Regiony) či pásma (zóny) vymezené geograficky, ekonomicky, klimaticky, ekologicky apod. Katastrální území území obce dle katastrálního zákona, pozemkovém katastru a katastru nemovitostí

20 Základní pojmy Sídlo: prostorově oddělené seskupení lidských obydlí, hospodářských objektů, dopravních zařízení na vymezeném území (základní centrum lidské aktivity) Obec: základní správní - administrativní jednotka VS (Zákon o obcích č. 128/2000Sb.) Venkovská obec a její statistické vymezení Dle metodiky ČSÚ: obce do 2000 obyvatel Dle metodiky EU a OECD: obce jejichž hustota zalidnění je nižší než 150 obyv./km 2 Město: obec, které byl udělen status města (dle starších standardů sídlo nad 2000 obyvatel/nově alespoň 3000 obyvatel) Okresní města, Krajská města, Statutární města, Hlavní město Specifický městský způsob života, relativní velikost a vyšší hustota osídlení, kompaktnost a způsob zástavby, rozvinutá výrobní zařízení a infrastruktura, poskytování správních, obchodních, kulturních funkcí pro širší okolí aj.

21 Základní pojmy Městys: neboli městečko, sídla, kterým bylo v minulosti uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (role spádového městečka pro okolní vesnice) Vesnice: (ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu relativně kompaktní seskupení obytných budov se základní vybaveností, závislost na hospodářském využívání půdy (sídlo do 2000 obyvatel), intravilán venkovské obce, centrum vesnice je náves (některé vesnice jsou však místními částmi města) Samota: osamocené venkovské lidské obydlí (sídlo s počtem obyvatel menších než 10) nepřítomnost dalšího stavení na doslech" ani na dohled, obvykle patří do obce, na jejímž území se nachází

22 NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek Územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu, který klasifikaci NUTS zavedl pro monitoring, porovnání a analýzu ekonomických-sociálních ukazatelů, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU (normalizovaná klasifikace územních celků v ČR nese název CZ-NUTS) Statistická jednotka Počet v ČR (CZ NUTS) Zkratka Český ekvivalent NUTS 0 Stát 1 NUTS 1 Území (ČR) 1 NUTS 2 Regiony (Soudržnosti) 8 NUTS 3 Kraj 14 LAU 1 (dříve NUTS 4) Okres 76 + Praha (77) LAU 2 (dříve NUTS 5) Obec 6248 (k )

23 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Území Region - kód Kraj ČR (CZ0) Praha (CZ01) Hlavní město Praha (CZ010) Střední Čechy (CZ02) Středočeský kraj (CZ020) Jihozápad (CZ03) Jihočeský kraj a Plzeňský kraj (CZ031) - (CZ032) Severozápad (CZ04) Karlovarský kraj a Ústecký kraj (CZ041) - (CZ042) Severovýchod (CZ05) Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (CZ051) - (CZ052) - (CZ053) Jihovýchod (CZ06) Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (CZ063) - (CZ064) Střední Morava (CZ07) Moravskoslezsko (CZ08) CZ -NUTS Olomoucký kraj a Zlínský kraj (CZ071) - (CZ072) Moravskoslezský kraj (CZ080)

24 NUTS 2 - Správní hranice a kódy - Regiony soudržnosti Zdroj: GIS vlastní zpracování

25 NUTS 3: Správní hranice - Samosprávné kraje ČR (VÚSC) Zdroj: GIS vlastní zpracování

26 LAU 1: Správní Hranice - Okresy ČR Zdroj: GIS vlastní zpracování

27 U obrázku č. 1 se pokuste pojmenovat dle kódového označení jednotlivé regiony soudržnosti U obrázku č. 2 se pokuste určit a pojmenovat jednotlivé samosprávné kraje Zároveň se pokuste určit město, které je sídlem jednotlivých samosprávných krajů ČR? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou největší? Který samosprávný kraj je územně/rozlohou nejmenší po Hlavním městě Praha? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel největší? Který samosprávný kraj je počtem obyvatel nejmenší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 největší? Který samosprávný kraj je hustotou obyvatel na km2 nejmenší?

28 Obr. 1 Hranice a kódy regionů NUTS2 Regiony soudržnosti (GIS vlastní zpracování) Obr. 2 Hranice a kódy NUTS3 - Samosprávné kraje ČR (GIS vlastní zpracování)

29 Zajímavosti Obec Čilá nejmenší obec v Česku co do počtu obyvatel (18 obyvatel k ) Obec Jesenice u Prahy nejlidnatější obcí v ČR, která není městem (7516 obyvatel k ) Město Přebuz nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku (75 obyvatel k ) Obec Kvilda nejvýše položená obec v ČR (1062 m.n.m.) Obec Hřensko nejníže položená obec v ČR (115 m.n.m.) Boží Dar nejvýše položené město v ČR (1028 m.n.m.) Filipova Huť nejvýše položeným sídlem v ČR (1093 m.n.m.) Nová Ves u Nového Města na Moravě obec s nejdelším názvem (Aš a Eš s nejkratším názvem) Obec Číhošť geografický střed ČR

30 Obec Lobendava nejsevernější obec ČR Šluknov nejsevernější město ČR Obec Horní Dvořiště nejjižnější obec ČR Vyšší Brod nejjižnější město ČR Obec Krásná nejzápadnější obec ČR Aš nejzápadnější město Zajímavosti Obec Hrčava nejvýchodnější obec ČR Jablunkov nejvýchodnější město ČR ČÍSLA K ZAPAMATOVÁNÍ ČR: 8 regionů soudržnosti (NUTS2), 14 samosprávných krajů (NUTS3), 77 okresů (LAU1), 6248 obcí (LAU2), 602 měst, 26 statutárních měst, 215 městysů

31 Geografický střed ČR Zdroj obrázku:

32 Venkov Kvalitativní vymezení: Evropská charta pro venkov vymezuje rurální oblasti jako ten rozsah vnitrozemské a pobřežní krajiny zahrnující i malá města a vesnice, kde je hlavní část používána pro: Zemědělství, lesnictví,vodohospodářství a rybářství Ekonomické a kulturní aktivity tamních obyvatel Rekreace a oddych Jiné účely jako bydlení Venkov je svébytným sociálně-ekonomickým prostorem v širším národním a nadnárodním prostoru

33 Venkov Francouzský sociální geograf B. Kayser: ekonomický a sociální systém integruje město a venkov, přičemž charakteristické pro venkov je, že není prvkem, který by organizaci společnosti vedl Venkovský prostor je typický jedinečným způsobem svého užití a sociálního života Venkov charakterizuje: Nízká hustota obyvatelstva a zástavby (zástavba prostorově separovaná) Převaha přírodních porostů a agro-leso-pastevecké užití prostoru Způsob života lidí se odvíjí od příslušnosti k malým obcím komunitám a jedinečným vztahům k prostoru Specifická identita a reprezentace rurální/rolnické kultury

34 Venkov Vymezení venkova a venkovského je používán přístup konfrontující venkov s městem Dichotomický koncept vztahu města a venkova (Durkheimovy myšlenky tradiční vs. moderní společnost a F. Tonnies Gemeinschaft und Geselschaft ) Odlišný fyzikální prostor odkazuje k odlišnému sociálnímu prostoru a tyto prostory jsou konstantní Koncept kontinua, převeden do vztahu rozvinutého a zaostávajícího regionu (město rozvinutý region a venkov zaostávající region) Rozvinutý region za sebou táhne regiony zaostávající Město si podrobuje venkov (rozvinuté méně rozvinuté) Později přístup k vymezování venkova jako koncept konvergence a divergence vztahu města a venkova

35 Úvod do sociologie venkova Rurální sociologie se zabývá studiem venkovské společnosti (studium venkovských sociálních životů) Zachycující celou venkovskou realitu (sociální strukturu, sociálně-kulturní život, sociální organizaci apod.) za použití empirických metod Studuje společenské jevy ve venkovském prostoru a jeho sídelních jednotkách Studium vesnických společenstvích, jejich rozdílů od městských společenstvích a studium vztahů mezi městem a venkovem v souvislosti s procesy urbanizace a industrializace

36 Úvod do sociologie venkova Za vznik je pokládán rok 1908 v souvislosti s osidlovací a dosidlovací politikou USA (Commission for Country Life) Evropa v té době disponuje sociálně kritickými díly marxisticky orientovaných autorů G.R. Henderson jako první použil termín rural sociology při svých přednáškách v roce 1894 První studie vesnických společenství (Community study): W.Wilson, C. Galpin, Butterfield Stala se předmětem výuky na většině vysokých škol zemědělských v USA (Agricultural Colleges)

37 Úvod do sociologie venkova V roce 1935 začíná vycházet časopis Rural Sociology vydávaný Rural Sociological Society Evropská rurální sociologie se zabývala sociálními problémy venkova Venkov, který měl docela jinou podobu než venkov americký sídla typu tradičních vesnic namísto rozptýlených farem Rozvinula se zejména ve 30. letech pod vlivem empirického směru v sociologii (rumunská škola D. Gustiho, na kterou v Československu navazovaly etnograficko sociologické studie) Za mezník sociálního studia venkova je všeobecně označováno dílo P.A.Sorokina a Zimmermana (Principles of Rural Urban Sociology) vydané v roce NY

38 Úvod do sociologie venkova Československé sociologii venkova předcházely publicistické politické úvahy o agrární otázce (Švehla,Hodža) 1924 Československá akademie zemědělská: cílem společná problematika venkova (Bláha citovaný v zahraničí) Po únoru 1948 přestala být u nás sociologie považována za vědu a rušila se jednotlivá pracoviště Další vývoj začíná založením Československé akademie zemědělských věd v roce 1953 velká zásluha prof. Taubera

39 Antonín Švehla Antonín Švehla ( ), byl významný československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád a předsedou RSZML (agrární politická strana) Od roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců a v roce 1906 spoluzakládal časopis Venkov V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec zemského sněmu Od roku 1909 byl v Agrární straně předsedou výkonného výboru Za 1. světové války byl jedním z představitelů domácího odboje ( Maffie orgán českého domácího odboje během první světové války: Dr. K. Kramář, Dr. A. Rašín, Dr. P. Šámal, J. Scheiner aj.) Od roku 1918 stál v čele Národního výboru

40 Antonín Švehla 28. října 1918 se podílel na vyhlášení samostatného Československého státu Od roku 1918 byl poslancem Národního shromáždění a podílel se na vzniku a podobě československé ústavy V roce 1919 se stal předsedou Agrární strany Od roku 1922 byl předsedou celkem tří československých vlád (1. Švehlova vláda: , 2. Švehlova vláda: , Panská koalice: Odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil kandidaturu T. G. Masaryka Schopný politik a mistr kompromisu Neměl akademické vzdělání a své znalosti získal samostudiem Klasik Mark Twain: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

41 RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Zdroj: Antonín Švehla v pracovně

42 Exogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnější/Shora a Top Down přístup Z vnějšku mimo kumunitu vyvolané impulsy, které přinášejí do obce nové rozvojové akvitivity Vnější autorita rozhodne o tématech aktivit (podpory) a subjekty soutěží o realizaci této aktivity Uplatnění pouze na vyrovnávání neodůvodněných rozdílů na dorovnání standardu Problém: jak stanovit standard politické rozhodnutí toto ještě podporujeme a toto již nepodporujeme Typický příklad regionální politika EU Vychází z keynesiánských a neoklasických teoretických konceptů Otázka institucí (formální x neformální) a institucionální přístup

43 Polarizační teorie Otcem polarizační teorie je F. Perroux Spojuje teorii prostorového uspořádání ekonomické činnosti s teorií hospodářského růstu Teorie pólů (diferenciace vývoje) Idea polarizace a hospodářské dominance: rozvíjející se hospodářské jednotky vyvolávají hospodářský rozvoj jednotek s nimi určitým způsobem souvisejících Pólem rozvoje je hnací jednotka, která působí jako hnací síla rozvoje Hospodářský rozvoj je výslednicí působení hnacích jednotek na jednotky hnané Tendence k vytváření hierarchické struktury (existence hlavního města státu, regionální metropole v regionech

44 Polarizační teorie Hnací oblast region ve kterém dochází soustředění více pólů rozvoje Hnaná oblast region ve kterém se soustřeďuje více vedlejších bočních pólů (závislá na hnací oblasti) Rozvoj pólů vs. Rozvoj periferních oblastí Přínos: dynamický obraz, který odhaluje nerovnoměrnost uspořádání hospodářství v regionu a upozorňuje na existenci jednotek ovládajících a jednotek ovládaných

45 Endogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnitřní/Zdola a Bottom Up přístup Východiska úvah o endogenním rozvoji: Objevení se nových rozvíjejících se regionů Vznik regionálních hnutí a agentur Odstartování debaty o trvale udržitelném rozvoji Myšlenky vzít osud do svých rukou Přístup, který vychází z místních zdrojů a místních podmínek (zdroje lidské, kulturní, přírodní atd.) Klade důraz na vnitřní rozvojové potenciály jednotlivých lokalit Endogenní potenciály, spočívající zejména v lidských zdrojích a lidské iniciativě Přístup založený na iniciaci aktivity, místního společenství, lokální komunity

46 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Endogenní přístup Přístup založený na využití inovativních přístupů, přístup, který podporuje kreativitu Přístup, který zvyšuje kvalitu života v obci, který nastavuje nový standard života Integrovaný endogenní rozvoj Propojení ekonomických, sociálních, kulturních, politických a environmentálních aspektů rozvoje Typický příklad: Program LEADER, metoda CLLD Hlavní síly rozvoje : Důvěra a spolupráce, Sociální sítě, Sociální kapitál, Občanská participace aj.

47 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj Každý region, každá obec, každý aktér rozvoje si musí jasně definovat jaký typ rozvoje předpokládá, k jakému typu rozvoje směřuje. Kvantitativní zvyšování počtu, snižování negativních dopadů, tvrdé investiční projekty (růst) Kvalitativní - zvyšování kvality využití veřejného prostoru, využití lidského potenciálu, zvyšování kvality pospolitosti měkké projekty (rozvoj)

48 Urbanizace je úzce spjata s průmyslovou revolucí Industrializace (změna v průmyslovou společnost) a modernizační procesy 2 společenské proměny: Co je to urbanizace? A) zvětšování relativního počtu obyvatelstva, které bydlí ve městech přímá urbanizace B) relativní růst počtu lidí, kteří žijí městským způsobem života, bez ohledu na to, zda bydlí či nebydlí ve městech nepřímá urbanizace Přímá urbanizace sleduje migrační trendy spojené s faktory, které vytlačují (tzv. push faktory) a které přitahují (tzv. pull faktory) lidi do sídel

49 Co je to urbanizace? Přímá urbanizace může být vyjádřená pomocí tzv. saturační křivky (míry nasycenosti prostoru), které ukazuje na tzv. extenzivní a intenzivní urbanizaci Intenzivní urbanizace růst spojení (sítí) mezi městskými sídly, které nabývá na intenzitě (utváření městských aglomerací) Extenzivní urbanizace spojena s růstem měst jako takovým (lidé migrují do měst, roste počet městského obyvatelstva) Míra urbanizace = číselné vyjádření jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu obyvatel daného území

50 Urbanizace a Migrace Migrace v obecném slova smyslu: Stěhování nějakých živých tvorů lidí z jednoho místa do druhého Nejčastěji probíhá na krátkou vzdálenost (z venkova do malých měst, z malých měst do velkých měst) Emigrace vs. Imigrace Hrubá migrace Saldo migrace (čistá migrace) migrační růst (kladné saldo) či migrační ztráta (záporné saldo) Index migračního salda Co je to urbanizace?

51 Další pojmy Ruralizace: Lidé z města se stěhují na venkov (městský způsob života jim nevyhovuje) Ruralismus: Literární směr zaměřený na venkovskou tématiku Neovenkované Chalupáři, Chataři (více v přednášce venkovská společnost) Vědomě a dobrovolně odcházejí na venkov Dochází k obnovení venkovského způsobu života Rurbanizace: propojení urbánního a rurálního procesu (sociálně-kulturně-psychologický aspekt rozšiřování měst) Rozšiřují se příměstské oblasti a může dojít k tomu, že zůstanou pouze obytnými oblastmi bez sociálního života Kontraurbanizace: Lidé se nestěhují přímo na venkov, ale do menších sídel městského typu)

52 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍJEMNÝ ZBYTEK DNE

53 Zdroje: Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje, Praha, 2002: Karolinum, ISBN: Definice na webu Vysoké školy regionálního rozvoje Lošťák M. Regionální a sociální rozvoj přednášky a poznámky Lošťák M. Hudečková H. Sociologie 1 (Úvod do sociologie a sociologie venkova). 1. vydání. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, ISBN Musil, J. Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. In Územní plánování a urbanismus. 1988, ročník 15, číslo 2, s Perlín R. Jak přistupovat k rozvoji venkova Seminář Venkov Schmiedtová V. Příhraničí. Radio Praha, Skokan, L. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN S Skokan, L. O geografické regionalizaci a učení o zemích a regionech ve školské (ale nejen školské) geografii. In JEŘÁBEK, Milan; PEŠTOVÁ, Jana. Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru : sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN NUTSsystem.pdf

54 Kosatík, P. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha : Mladá fronta, s. ISBN Miller, Daniel E. Antonín Švehla : mistr politických kompromisů. Praha : Argo, s. ISBN Vondra, R. Antonín Švehla: ( ). Historický obzor, 2009, 20(9/10), s ISSN Marie Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, Praha 2003 Josef Hanzal, Antonín Švehla, Jinočany 1993 Vladimír V. Dostál, Antonín Švehla : Profil československého státníka, New York 1989; 2. (nezměněné) vydání Praha 1990 Otakar Frankenberger, Antonín Švehla v dějinách Českoslovanské strany agrární 9, Praha 1931 Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm), Praha 2001 K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001 Na památku Antonína Švehly, Říčany 1990 Z protokolů schůzí 9. československé vlády (3. Švehlovy) , Praha 1995

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 127 7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Organizace výuky první polovina semestru (do 24. 3.): přednášky Halás druhá polovina

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Specifika podnikání na venkově. Ing. Blanka Fedáková

Specifika podnikání na venkově. Ing. Blanka Fedáková Specifika podnikání na venkově Ing. Blanka Fedáková Definice venkova obecně: -obydlený prostor mimo městské lokality, - tradičně charakterizovaný orientací na zemědělství -menší hustotu obyvatelstva, -jiným

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR OBSAH 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR 7.1 ORGANIZAČNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 7.1.1 Základní

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí

Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí Marginální rurální pohraničí odepsaný prostor? Antonín VAISHAR, Petr DVOŘÁK, Jana ZAPLETALOVÁ, ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava, Pobočka Brno Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II.

POTENCIÁL ABSORPČNÍ KAPACITY REGIONŮ ČR Z POHLEDU BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY EU II. Aktuální téma únorového Měsíčníku EU aktualit plynule doplňuje informace z minulého čísla. Obsahem je pokračování komparace vybraných ukazatelů sociálně-ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů (ať již

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - E Aktualizační úložiště INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je nově zpracovanou přílohou ke Studii

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Ing. Jan Binek, Ph.D. Konference Udržitelný rozvoj na venkově Třanovice, 23. února 2012 Východiska prezentace Dlouholeté praktické zkušenosti se zpracováním strategií

Více

Úkol Podívejte se na internetu na stránku vlády ČR a vypište jména ministerstev a ministrů.

Úkol Podívejte se na internetu na stránku vlády ČR a vypište jména ministerstev a ministrů. 12. EXEKUTIVA Prezident Prezident republiky je neodpovědný ze své funkce! Kdo může být zvolen prezidentem republiky? Kdo volí prezidenta?. Ve kterých případech rozhodnutí prezidenta podléhá schválení ministerského

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8

Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 Přehled změn v učebnici a pracovním sešitu Zeměpis 8 1. Přehled zapracovaných změn v učebnici Strana Místo opravy s. 12 praktický úkol /2 - graf Vývoj počtu států v Evropě s. 13 graf Evropské státy s největším

Více