RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace"

Transkript

1 Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr Kancelář: PEF/E229 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St 13:00 14:30

2 Úvod do regionalistiky Je multioborová sociálně-vědní disciplína zabývající se studiem prostorových jevů, procesů a vztahů Složitá a velice rozmanitá disciplína Průkopník Walter Isard ( regionální věda ) V roce 1956 založil Regional science association Regionalistika má interdisplinární/multidisciplinární charakter Řeší regionální disparity Disparita (nepoměr/rozdílnost/různost) = jako neodůvodněné regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů Disparita negativní ve smyslu nežádoucího jevu, tj. jako určitého problému Disparita pozitivní - ve smyslu silných stránek regionu Komparativní výhody na nichž může být založen rozvoj území

3 Úvod do regionalistiky Disparita komulativní nerovné rozdělení zdrojů v regionech a jejich sociálních a ekonomických charakteristikách (hromadí se a vyhraňují se nežádoucí stav) Disparita disperzní rozdíly mezi regiony mají tendenci se vzájemně vyvažovat (z nerovnosti se stává různost žádoucí stav) Regionální nerovnost = stav, situace nebo skutečnost, kdy mezi regiony existují sociální a ekonomické disparity, geograficko-klimatické odlišnosti, infrastrukturální a další rozdíly, které mají za následek, že regiony jsou od sebe navzájem rozrůzněné (ne každá nerovnost představuje problém) Typy sociálních nerovností mezi regiony: město (vzdělanější lidé a výrazný podíl služeb) x venkovská obec (lidé s nižším vzděláním a výrazný podíl zemědělství)

4 RURAÁLNÍ SOCIOLOGIE Co je rozvoj a jak ho lze vymezit? Rozvoj = realizace na sebe navazujících pozitivních změn, uvedení v život a zlepšování kvality života obyvatel, pozitivní změna klíčových ukazatelů Růst = proměna z nižších k vyšším formám, nárůst v počtu, velikosti, hodnotě, cíle Úpadek = opak růstu Úvod do regionalistiky Stagnace = uváznutí, dosažení určité hodnoty bez dalšího vývoje Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj

5 Úvod do regionalistiky Pojem regionální rozvoj zahrnuje širokou oblast aktivit, jejichž obecným cílem je zlepšit socioekonomickou úroveň regionů a obcí Existuje řada pohledů na regionální rozvoj a množství přístupů jak teoreticko-metodologickému uchopení, tak k jeho praktické aplikaci Regionální rozvoj x Rozvoj venkova x Trvale udržitelný rozvoj x Lokální rozvoj Zlepšování kvality života obyvatel Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality fyzického a duchovního prostoru obyvatel

6 Úvod do regionalistiky Region (z lat. regio a ang. region oblast) = je oblast/území vymezené na základě společných znaků, rysů či kritérií Struktura regionu: Homogenní regiony Nehomogenní regiony Řád a hierarchie regionu Mikroregion Mezoregion Makroregion Euroregiont atd. Regionalizace = činnost směřující k vymezování regionů/členění na celky různého řádu

7 Typy regionů v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé Venkovské regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Ostatní Klasifikace venkovských regionů dle míry integrace s Národním hospodářstvím Integrované venkovské oblasti Středně integrované venkovské oblasti Odlehlé (vzdálené) venkovské oblasti

8 Typy venkovských oblastí v ČR na základě kombinovaných charakteristik Venkov v bohatých zemědělských oblastech Bohaté Sudety Chudé Sudety Vnitřní periferie Příměstská zóna Moravsko-slovenské pomezí

9 Problematika Pohraničí x Příhraničí x Periferie Celá řada výzkumů a studií specifických oblastí Česka, polohově nebo významově odlehlých (u nás ožehavé a frekventované téma Sudet) Pohraničí-pohraniční území je území nacházející se podél nebo v blízkosti státních hranic (nezahrnuje území sousedního státu) Příhraničí je území ležící při hranici se sousedním státem a zahrnuje i pohraničí území sousedního státu Periferie polohová perifernost x vnitřní periferie

10 Základní pojmy Územní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých územních jednotek (oblastí) vymezených z určitého hlediska Sídelní struktura rozložení obyvatelstva do jednotlivých sídel/sídelních útvarů Sídelní soustava množina sídel a prostorových vztahů mezi nimi (podmíněna přír. podmínkami, rozmístěním zdrojů apod.) Územní jednotky: Správní (administrativní jednotky) v ČR: obec, okres, kraje, republika a její vymezení dle organizace st. správy Kraje jsou označení pro dva různé typy objektů: VÚSC Samosprávné kraje jako veřejnoprávní korporace, územní společenství občanů Územní kraje část území republiky (u nás nehrají zásadní roli) Oblasti (Regiony) či pásma (zóny) vymezené geograficky, ekonomicky, klimaticky, ekologicky apod. Katastrální území území obce dle katastrálního zákona, pozemkovém katastru a katastru nemovitostí

11 Základní pojmy Sídlo: prostorově oddělené seskupení lidských obydlí, hospodářských objektů, dopravních zařízení na vymezeném území (základní centrum lidské aktivity) Obec: základní správní - administrativní jednotka VS (Zákon o obcích č. 128/2000Sb.) Venkovská obec a její statistické vymezení Dle metodiky ČSÚ: obce do 2000 obyvatel Dle metodiky EU a OECD: obce jejichž hustota zalidnění je nižší než 150 obyv./km 2 Město: obec, které byl udělen status města (dle starších standardů sídlo nad 2000 obyvatel/nově alespoň 3000 obyvatel) Okresní města, Krajská města, Statutární města, Hlavní město Specifický městský způsob života, relativní velikost a vyšší hustota osídlení, kompaktnost a způsob zástavby, rozvinutá výrobní zařízení a infrastruktura, poskytování správních, obchodních, kulturních funkcí pro širší okolí aj.

12 Základní pojmy Městys: neboli městečko, sídla, kterým bylo v minulosti uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (role spádového městečka pro okolní vesnice) Vesnice: (ves, víska, dědina) je sídlo venkovského typu relativně kompaktní seskupení obytných budov se základní vybaveností, závislost na hospodářském využívání půdy (sídlo do 2000 obyvatel), intravilán venkovské obce, centrum vesnice je náves (některé vesnice jsou však místními částmi města) Samota: osamocené venkovské lidské obydlí (sídlo s počtem obyvatel menších než 10) nepřítomnost dalšího stavení na doslech" ani na dohled, obvykle patří do obce, na jejímž území se nachází

13 NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek Územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu, který klasifikaci NUTS zavedl pro monitoring, porovnání a analýzu ekonomických-sociálních ukazatelů, přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU (normalizovaná klasifikace územních celků v ČR nese název CZ-NUTS) Statistická jednotka Počet v ČR (CZ NUTS) Zkratka Český ekvivalent NUTS 0 Stát 1 NUTS 1 Území (ČR) 1 NUTS 2 Regiony (Soudržnosti) 8 NUTS 3 Kraj 14 LAU 1 (dříve NUTS 4) Okres 76 + Praha (77) LAU 2 (dříve NUTS 5) Obec 6248 (k )

14 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Území Region - kód Kraj ČR (CZ0) Praha (CZ01) Hlavní město Praha (CZ010) Střední Čechy (CZ02) Středočeský kraj (CZ020) Jihozápad (CZ03) Jihočeský kraj a Plzeňský kraj (CZ031) - (CZ032) Severozápad (CZ04) Karlovarský kraj a Ústecký kraj (CZ041) - (CZ042) Severovýchod (CZ05) Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj (CZ051) - (CZ052) - (CZ053) Jihovýchod (CZ06) Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (CZ063) - (CZ064) Střední Morava (CZ07) Moravskoslezsko (CZ08) CZ -NUTS Olomoucký kraj a Zlínský kraj (CZ071) - (CZ072) Moravskoslezský kraj (CZ080)

15 NUTS 2 - Správní hranice a kódy - Regiony soudržnosti Zdroj: GIS vlastní zpracování

16 NUTS 3: Správní hranice - Samosprávné kraje ČR (VÚSC) Zdroj: GIS vlastní zpracování

17 LAU 1: Správní Hranice - Okresy ČR Zdroj: GIS vlastní zpracování

18 Zajímavosti Obec Čilá nejmenší obec v Česku co do počtu obyvatel (18 obyvatel k ) Obec Jesenice u Prahy nejlidnatější obcí v ČR, která není městem (7516 obyvatel k ) Město Přebuz nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku (75 obyvatel k ) Obec Kvilda nejvýše položená obec v ČR (1062 m.n.m.) Obec Hřensko nejníže položená obec v ČR (115 m.n.m.) Boží Dar nejvýše položené město v ČR (1028 m.n.m.) Filipova Huť nejvýše položeným sídlem v ČR (1093 m.n.m.) Nová Ves u Nového Města na Moravě obec s nejdelším názvem (Aš a Eš s nejkratším názvem) Obec Číhošť geografický střed ČR

19 Obec Lobendava nejsevernější obec ČR Šluknov nejsevernější město ČR Obec Horní Dvořiště nejjižnější obec ČR Vyšší Brod nejjižnější město ČR Obec Krásná nejzápadnější obec ČR Aš nejzápadnější město Zajímavosti Obec Hrčava nejvýchodnější obec ČR Jablunkov nejvýchodnější město ČR ČÍSLA K ZAPAMATOVÁNÍ ČR: 8 regionů soudržnosti (NUTS2), 14 samosprávných krajů (NUTS3), 77 okresů (LAU1), 6248 obcí (LAU2), 602 měst, 26 statutárních měst, 215 městysů

20 Geografický střed ČR Zdroj obrázku:

21 Venkov Kvalitativní vymezení: Evropská charta pro venkov vymezuje rurální oblasti jako ten rozsah vnitrozemské a pobřežní krajiny zahrnující i malá města a vesnice, kde je hlavní část používána pro: Zemědělství, lesnictví,vodohospodářství a rybářství Ekonomické a kulturní aktivity tamních obyvatel Rekreace a oddych Jiné účely jako bydlení Venkov je svébytným sociálně-ekonomickým prostorem v širším národním a nadnárodním prostoru

22 Venkov Francouzský sociální geograf B. Kayser: ekonomický a sociální systém integruje město a venkov, přičemž charakteristické pro venkov je, že není prvkem, který by organizaci společnosti vedl Venkovský prostor je typický jedinečným způsobem svého užití a sociálního života Venkov charakterizuje: Nízká hustota obyvatelstva a zástavby (zástavba prostorově separovaná) Převaha přírodních porostů a agro-leso-pastevecké užití prostoru Způsob života lidí se odvíjí od příslušnosti k malým obcím komunitám a jedinečným vztahům k prostoru Specifická identita a reprezentace rurální/rolnické kultury

23 Venkov Vymezení venkova a venkovského je používán přístup konfrontující venkov s městem Dichotomický koncept vztahu města a venkova (Durkheimovy myšlenky tradiční vs. moderní společnost a F. Tonnies Gemeinschaft und Geselschaft ) Odlišný fyzikální prostor odkazuje k odlišnému sociálnímu prostoru a tyto prostory jsou konstantní Koncept kontinua, převeden do vztahu rozvinutého a zaostávajícího regionu (město rozvinutý region a venkov zaostávající region) Rozvinutý region za sebou táhne regiony zaostávající Město si podrobuje venkov (rozvinuté méně rozvinuté) Později přístup k vymezování venkova jako koncept konvergence a divergence vztahu města a venkova

24 Exogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnější/Shora a Top Down přístup Z vnějšku mimo kumunitu vyvolané impulsy, které přinášejí do obce nové rozvojové akvitivity Vnější autorita rozhodne o tématech aktivit (podpory) a subjekty soutěží o realizaci této aktivity Uplatnění pouze na vyrovnávání neodůvodněných rozdílů na dorovnání standardu Problém: jak stanovit standard politické rozhodnutí toto ještě podporujeme a toto již nepodporujeme Typický příklad regionální politika EU Vychází z keynesiánských a neoklasických teoretických konceptů Otázka institucí (formální x neformální) a institucionální přístup

25 Polarizační teorie Otcem polarizační teorie je F. Perroux Spojuje teorii prostorového uspořádání ekonomické činnosti s teorií hospodářského růstu Teorie pólů (diferenciace vývoje) Idea polarizace a hospodářské dominance: rozvíjející se hospodářské jednotky vyvolávají hospodářský rozvoj jednotek s nimi určitým způsobem souvisejících Pólem rozvoje je hnací jednotka, která působí jako hnací síla rozvoje Hospodářský rozvoj je výslednicí působení hnacích jednotek na jednotky hnané Tendence k vytváření hierarchické struktury (existence hlavního města státu, regionální metropole v regionech

26 Polarizační teorie Hnací oblast region ve kterém dochází soustředění více pólů rozvoje Hnaná oblast region ve kterém se soustřeďuje více vedlejších bočních pólů (závislá na hnací oblasti) Rozvoj pólů vs. Rozvoj periferních oblastí Přínos: dynamický obraz, který odhaluje nerovnoměrnost uspořádání hospodářství v regionu a upozorňuje na existenci jednotek ovládajících a jednotek ovládaných

27 Endogenní přístup RURÁLNÍ SOCIOLOGIE Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Vnitřní/Zdola a Bottom Up přístup Východiska úvah o endogenním rozvoji: Objevení se nových rozvíjejících se regionů Vznik regionálních hnutí a agentur Odstartování debaty o trvale udržitelném rozvoji Myšlenky vzít osud do svých rukou Přístup, který vychází z místních zdrojů a místních podmínek (zdroje lidské, kulturní, přírodní atd.) Klade důraz na vnitřní rozvojové potenciály jednotlivých lokalit Endogenní potenciály, spočívající zejména v lidských zdrojích a lidské iniciativě Přístup založený na iniciaci aktivity, místního společenství, lokální komunity

28 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Endogenní přístup Přístup založený na využití inovativních přístupů, přístup, který podporuje kreativitu Přístup, který zvyšuje kvalitu života v obci, který nastavuje nový standard života Integrovaný endogenní rozvoj Propojení ekonomických, sociálních, kulturních, politických a environmentálních aspektů rozvoje Typický příklad: Program LEADER, metoda CLLD Hlavní síly rozvoje : Důvěra a spolupráce, Sociální sítě, Sociální kapitál, Občanská participace aj.

29 Teorie Rozvoje - Rozvojové Přístupy EXOGENNÍ vs. ENDOGENNÍ Kvantitativní růst vs. Kvalitativní rozvoj Každý region, každá obec, každý aktér rozvoje si musí jasně definovat jaký typ rozvoje předpokládá, k jakému typu rozvoje směřuje. Kvantitativní zvyšování počtu, snižování negativních dopadů, tvrdé investiční projekty (růst) Kvalitativní - zvyšování kvality využití veřejného prostoru, využití lidského potenciálu, zvyšování kvality pospolitosti měkké projekty (rozvoj)

30 Urbanizace je úzce spjata s průmyslovou revolucí Industrializace (změna v průmyslovou společnost) a modernizační procesy 2 společenské proměny: Co je to urbanizace? A) zvětšování relativního počtu obyvatelstva, které bydlí ve městech přímá urbanizace B) relativní růst počtu lidí, kteří žijí městským způsobem života, bez ohledu na to, zda bydlí či nebydlí ve městech nepřímá urbanizace Přímá urbanizace sleduje migrační trendy spojené s faktory, které vytlačují (tzv. push faktory) a které přitahují (tzv. pull faktory) lidi do sídel

31 Co je to urbanizace? Přímá urbanizace může být vyjádřená pomocí tzv. saturační křivky (míry nasycenosti prostoru), které ukazuje na tzv. extenzivní a intenzivní urbanizaci Intenzivní urbanizace růst spojení (sítí) mezi městskými sídly, které nabývá na intenzitě (utváření městských aglomerací) Extenzivní urbanizace spojena s růstem měst jako takovým (lidé migrují do měst, roste počet městského obyvatelstva) Míra urbanizace = číselné vyjádření jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu obyvatel daného území

32 Urbanizace a Migrace Migrace v obecném slova smyslu: Stěhování nějakých živých tvorů lidí z jednoho místa do druhého Nejčastěji probíhá na krátkou vzdálenost (z venkova do malých měst, z malých měst do velkých měst) Emigrace vs. Imigrace Hrubá migrace Saldo migrace (čistá migrace) migrační růst (kladné saldo) či migrační ztráta (záporné saldo) Index migračního salda Co je to urbanizace?

33 Další pojmy Ruralizace: Lidé z města se stěhují na venkov (městský způsob života jim nevyhovuje) Ruralismus: Literární směr zaměřený na venkovskou tématiku Neovenkované Chalupáři, Chataři (více v přednášce venkovská společnost) Vědomě a dobrovolně odcházejí na venkov Dochází k obnovení venkovského způsobu života Rurbanizace: propojení urbánního a rurálního procesu (sociálně-kulturně-psychologický aspekt rozšiřování měst) Rozšiřují se příměstské oblasti a může dojít k tomu, že zůstanou pouze obytnými oblastmi bez sociálního života Kontraurbanizace: Lidé se nestěhují přímo na venkov, ale do menších sídel městského typu)

34 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘÍJEMNÝ ZBYTEK DNE

35 Zdroje: Blažek, J., Uhlíř, D. Teorie regionálního rozvoje, Praha, 2002: Karolinum, ISBN: Definice na webu Vysoké školy regionálního rozvoje Lošťák M. Regionální a sociální rozvoj přednášky a poznámky Musil, J. Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. In Územní plánování a urbanismus. 1988, ročník 15, číslo 2, s Perlín R. Jak přistupovat k rozvoji venkova Seminář Venkov Schmiedtová V. Příhraničí. Radio Praha, Skokan, L. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN S Skokan, L. O geografické regionalizaci a učení o zemích a regionech ve školské (ale nejen školské) geografii. In JEŘÁBEK, Milan; PEŠTOVÁ, Jana. Regionalizace České republiky : formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru : sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, ISBN NUTSsystem.pdf

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

NUTS, 1. 2014/2015 PEF ČZU

NUTS, 1. 2014/2015 PEF ČZU 1. cvičení Základní informace o kurzu a zápočtovém projektu, Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy,území ČR, NUTS, Vymezení venkova, Úvod do sociologie venkova, Antonín Švehla, Rozvojové přístupy,

Více

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV?

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV? Rurální sociologie = Sociologie venkova Co to je VENKOV? Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů 1. Zemědělství 2.

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ TÉMA PŘEDNÁŠKY: VENKOVSKÁ SPOLEČNOST A ÚVOD DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St

Více

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu VaV MMRČR č. WD-01-07-1: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ. (platnost od 1. 11. 2014)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ. (platnost od 1. 11. 2014) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ (platnost od 1. 11. 2014) A. HUMÁNNÍ GEOGRAFIE A HUMÁNNÍ GEOGRAFIE ČR 1. Vývoj, struktura a rozmístění obyvatelstva ve světě Antropogeneze člověka a vývoj počtu

Více

Definice venkova. Poslepoval J. Guth

Definice venkova. Poslepoval J. Guth Definice venkova Poslepoval J. Guth Definice venkova Demografie: počet a hustota Vzhled/struktura/prostředí? Sociologie? Životní styl? Co na to Výbor regionů? A co ČSÚ? Kdo je venkov, kde je venkov a kolik

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy Lokální a regionální rozvoj ČR Aktuální problémy a výzvy Zdroj: Eurostat 2 Regionální struktura ČR 3 přirozené makroregiony Čechy (monocentrické, Praha praţský metropolitní region) Morava (polycentrická,

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

Teoretické koncepty města a venkova

Teoretické koncepty města a venkova Teoretické koncepty města a venkova 1. Dichotomický (protikladný) (od 19./20. stol. do 60. let) F. Tönnies (1855-1936): - reálná společenství se nacházejí někde mezi těmito dvěma krajnostmi. - vývoj lidského

Více

Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů

Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů Uhlířová Aneta Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Studie. Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí. Analytická část

Studie. Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí. Analytická část Studie Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí Analytická část připravila společnost Leden 213 Studie Budoucnost uprostřed Evropy možnosti přeshraniční spolupráce

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Venkovské osídlení a rurální geografie Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Velikostní kategorie venkovských sídel samota: izolované obydlí, které má značný odstup od jiných obydlí, území

Více

Význam a úloha regionálního rozvoje Programy a podpory pro rozvoj - venkov. Gabriela Pavlíková pavlikovag@pef.czu.cz

Význam a úloha regionálního rozvoje Programy a podpory pro rozvoj - venkov. Gabriela Pavlíková pavlikovag@pef.czu.cz Význam a úloha regionálního rozvoje Programy a podpory pro rozvoj - venkov Gabriela Pavlíková pavlikovag@pef.czu.cz Sociální vědy a regionální/rurální rozvoj Využití teoretických poznatků Poznatky sociálních

Více

Regionální diferenciace ČR. Regionalistika 2

Regionální diferenciace ČR. Regionalistika 2 Regionální diferenciace ČR Regionalistika 2 1. ČRV: Eligible unde Convergence objectiv 3. TMModr. Eligible under Regional competitiveness and employment objective 4. Tyrkys: Phasing in eligibility under

Více

SOCIOGEOGRAFICKÁ REGIONALIZACE, METROPOLIZACE A ZMĚNY VZTAHOVÉ ORGANIZACE

SOCIOGEOGRAFICKÁ REGIONALIZACE, METROPOLIZACE A ZMĚNY VZTAHOVÉ ORGANIZACE 77 KAPITOLA 4 SOCIOGEOGRAFICKÁ REGIONALIZACE, METROPOLIZACE A ZMĚNY VZTAHOVÉ ORGANIZACE Cílem hodnocení v této kapitole jsou současné změny a dosažený stav v geografické organizaci vztahů/procesů v systému

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Suburbanizace Zlína

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Suburbanizace Zlína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Petra BŘEZÍKOVÁ Suburbanizace Zlína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel PTÁČEK, Ph. D. Olomouc 2014-1 - Prohlašuji, že

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče, 17. 19.

Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče, 17. 19. Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče, 17. 19. červen 2015 Význam metropolí: Metropole představují skutečná centra

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Průmyslové zóny a regionální rozvoj Bc. Václav Havlíček

Průmyslové zóny a regionální rozvoj Bc. Václav Havlíček Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Průmyslové zóny a regionální rozvoj Bc. Václav Havlíček Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionu Bc. Kateřina Kozáková Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PODMÍNKY DALŠÍHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI disertační práce Autor: Ing. Vlasta Mlejnecká Školitel: Doc. Ing. Ludmila

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

GEOGRAFIE ČR. úvod, historický vývoj, administrativní členění. letní semestr 2009. GER2, přednáška 1. Mgr. Michal Holub, holub@garmin.

GEOGRAFIE ČR. úvod, historický vývoj, administrativní členění. letní semestr 2009. GER2, přednáška 1. Mgr. Michal Holub, holub@garmin. GEOGRAFIE ČR úvod, historický vývoj, administrativní členění GER2, přednáška 1 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz GEOGRAFIE ČR - termíny přednášek - sylabus předmětu - blokové cvičení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Dagmar Findová TRADICE VERSUS KOMERCIALIZACE VENKOVSKÉHO PROSTORU MIKROREGIONU JEMNICKA Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Stavební kultura a obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku Ing. arch. Josef Veselý školitel: doc. Ing. arch. Karel Havliš Ústav navrhování 5, FA VUT v Brně Abstrakt Úvod do problematiky

Více

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit,

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, 15.10.2008 Co se děje v 19. století? velké změny v 19. století industriální revoluce, urbanizace, rozvoj kapitalismu proměna

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov IPRM 2007-2013 IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov Mgr. Miloslav Hýsek v Chomutově hlavní projektový manažer IPRM 30. 4. 2008 společnost ROPRO a.s. Obsah prezentace Jaké možnosti má

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ PØÍSTUPY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ PØÍSTUPY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ PØÍSTUPY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Martin Balej - Pavel Raška VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ PŘÍSTUPY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI A

Více

Komparace kvality života v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina

Komparace kvality života v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace kvality života v Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Ţivělová,

Více

Integrovaná územní investice pro ostravskou aglomeraci. Návrh ITI

Integrovaná územní investice pro ostravskou aglomeraci. Návrh ITI www.pwc.com/cz Integrovaná územní investice pro ostravskou aglomeraci 31. července 2014 Návrh ITI Obsah 1 Úvod... 4 2 Vymezení území a zdůvodnění výběru... 6 2.1 Předpoklady pro vymezení aglomerace...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční potřeby NUTS Severovýchod Bc. Iva Trnková Diplomová práce 2011 OBSAH ÚVOD... 9 1 REGIONÁLNÍ POLITIKA... 10 1.1 Strukturální fondy jako nástroje

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Ústeckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji kraje,

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010

Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010 Seminář Inovace na venkově Konference VENKOV 2010 Lázeňský resort Strom života Lázně Bělohrad Daniel Všetečka Centrum Evropského Projektování, Hradec Králové Královéhradecký kraj vsetecka@cep-rra.cz Základní

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Sakrální objekty českého venkova

Sakrální objekty českého venkova VENKOV 2010 Sakrální objekty českého venkova Tomáš Havlíček, Martina Hupková PřF UK Praha tomhav@natur.cuni.cz; martina.hupkova@seznam.cz Příspěvek byl zpracován s podporou projektu VaV MMR ČR: WD-01-07-1

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Zhodnocení možností rozvoje Místní akční skupiny Nízký Jeseník. Bc. Jana Slunská

Zhodnocení možností rozvoje Místní akční skupiny Nízký Jeseník. Bc. Jana Slunská Zhodnocení možností rozvoje Místní akční skupiny Nízký Jeseník Bc. Jana Slunská Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou a možnostmi rozvoje malých venkovských obcí, konkrétně

Více

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH Miloslav Chlad V rámci EU se v rozhodující míře pro regionální politiku využívá regionální úroveň

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

SPÁDOVOST ZA SLUŽBAMI V OKRESECH OPAVA A NOVÝ JIČÍN

SPÁDOVOST ZA SLUŽBAMI V OKRESECH OPAVA A NOVÝ JIČÍN Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa SPÁDOVOST ZA SLUŽBAMI V OKRESECH OPAVA A NOVÝ JIČÍN Travel to services in districts Opava and Nový Jičín Diplomová

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik květen 2014 0 1. Úvod Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

VÝVOJ PLODNOSTI VE STÁTECH A REGIONECH EVROPSKÉ UNIE PO ROCE 1991

VÝVOJ PLODNOSTI VE STÁTECH A REGIONECH EVROPSKÉ UNIE PO ROCE 1991 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE VÝVOJ PLODNOSTI VE STÁTECH A REGIONECH EVROPSKÉ UNIE PO ROCE 1991 Seminář mladých demografů Proměny demografického chování

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Když jsme před rokem představovali českou verzi světového projektu MasterCard Worlwide Centres of Commerce

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza podnikatelského prostředí regionu Vysočina Žaneta Bezoušková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Lucie ROČKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Lucie ROČKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Lucie ROČKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Existence učících se regionů v dimenzi ČR Bc. Lucie Ročková Diplomová

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Typologie venkovského prostoru ve vybraném regionu

Typologie venkovského prostoru ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování Typologie venkovského prostoru ve vybraném regionu DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce:

Více

Vývoj sídel a urbanizace. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Vývoj sídel a urbanizace. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Vývoj sídel a urbanizace Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Urbanizace a průmyslová revoluce míra urbanizace: podíl městského obyvatelstva počátky spojeny s průmyslovou revolucí (ale

Více