big.rb proklatě dobrá ekonomika!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "big.rb proklatě dobrá ekonomika!"

Transkript

1 Kapitola 1 Daňová soustava big.rb proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

2 Struktura první kapitoly 1. Daňová soustava v tržní ekonomice 2. Daňová soustava a vazba na státní rozpočet 3. Funkce daňové soustavy 4. Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava 5. Základní pojmy daňové soustavy 6. Anglické a německé ekvivalenty našich daní 7. DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí, daně dědické a darovací a z převodu nemovitostí 8. Daně z příjmů fyzických a právnických osob 9. Správa daní a poplatků 10. Vazba daňové soustavy ČR a soustavy SP a ZP 11. Pojistné na sociální zabezpečení 12. Veřejné zdravotní pojištění

3 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice

4 Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká jaké druhy daní v zemi existují, v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí apod. typ daňové soustavy vždy závisí na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálněřízená) na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády

5 Ekonomická teorie a přístup k daním v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní utíkají z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu)

6 Všimněte si prosím sazba t 0 < t 1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký zatímco u t 0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t 1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky maximální daňová sazba t max je v každé zemi odlišná! tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou

7 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu

8 Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum,

9 1.3 Funkce daňové soustavy

10 Funkce daňové soustavy 1. Fiskální 2. Regulační 3. Stimulační 4. Sociální

11 ad 1) Fiskální funkce DS vytvořit takový SR, který zabezpečí plynulé financování hospodářství státu obrana, bezpečnost, školství, apod. jedná se o velmi pružný nástroj vlády v případě nedostatku peněz ve SR může vláda velmi flexibilně (pružně) zareagovat a schválit vyšší míru zdanění a tím zvýšit dodatečně příjmy státního rozpočtu

12 ad 2) Regulační funkce převážně se týká spotřebních daní cílem je regulovat (omezovat spotřebu) určitého zboží v ekonomice alkohol, cigarety, benzín, naftu, důvod: alkohol+cigarety => omezení spotřeby v zájmu zdraví obyvatelstva benzín, nafta efektivnější zacházení s omezeným přírodním zdrojem; ekologicky únosná spotřeba apod.

13 ad 3) Stimulační funkce stimul k rozproudění ekonomiky v období recese by stát měl upřednostňovat nižší daňové zatížení z důvodu sociální neúnosnosti v období expanze nižší daně působí motivačně pro ekonomické subjekty některé daně mohou subjekty stimulovat k činnosti např. daň z nemovitosti působí jako motivační stimul k tomu, aby byla nemovitost využívána efektivně majitel bude chtít zisk, ze kterého by zaplatil daň, takže třeba nemovitost bude pronajímat, adp.

14 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava

15 A. Struktura daňové soustavy ČR I. Nepřímé daně II. Přímé daně

16 ad I) Nepřímé daně - obecně jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat

17 patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků

18 ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: a) daně z příjmů daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob b) majetkové daně daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí silniční daň

19 Právní úprava české daňové soustavy 1. Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel 2. Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních 3. Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí 4. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, 5. Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční 6. Daně z příjmů Sb O dani z příjmů 7. Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků

20 1.5 Základní pojmy daňové soustavy

21 Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) rozpočet vyššího územního celku (kraje) rozpočet obcí např. DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále)

22 Zdaňovací období časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. viz. jednotlivé daně

23 Nedoplatek daně celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností např. finanční úřad

24 poplatník daně fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance

25 správa daně činnost, kterou provádí správce daně jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod.

26 objekt daně předmět daně finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. mzda v pracovním poměru, hodnota dědictví, zisk z podnikání, apod. neupravený základ daně (daňový základ) část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, např. hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek), HM ZP a SP bez přičtených bonusů a slev na dani, apod.

27 Upravený základ daně část objektu daně po úpravě o nezdanitelnéčásti základu daně odčitatelné položky, přičitatelné položky výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. HV podniku = V - N, HV > 0 = hrubý zisk upravený základ daně = hrubý zisk ZP SP odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelnáčást základu daně položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod.

28 Přičitatelné položky k základu daně účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné

29 Daňová sazba postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 5%, apod. Sleva na dani částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně tzn. nesnižuje daňový základ! snižuje až vypočtenou daň!

30 Daňové přiznání dokument plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně

31 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní

32 Anglické a německé ekvivalenty čs. daní Daň z přidané hodnoty (DPH) A: VAT (Value Added Tax) N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň A: Consumpton Taxes N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů A: Income Tax N: Einkommensteuer

33 Anglické a německé ekvivalenty našich daní Daň z příjmů fyzických osob A: Personal Income Tax N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob A: Corporate Income Tax N: Korperschaftsteuer Silniční daň A: Road Tax N: Kraftfahrzeugsteuer

34 anglické a německé ekvivalenty českých daní Daň dědická A: Inheritance Tax N: Erbschaftssteuer Daň darovací A: Gift Tax N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí A: Tax on Properties N: Immobiliensteuer

35 1.7.1 DPH Daň z přidané hodnoty

36 1) Co je vlastně přidaná hodnota příklad nakoupíme dřevo ze dřeva vyrobíme lavičku výroba lavičky = přidaná hodnota před tím to bylo jen dřevo dřevo nalakujeme nalakování = přidaná hodnota lavičku prodáme dál přidaná hodnota = vyrobená lavička + práce zaměstnanců, apod. přidaná hodnota = hodnota přidaná naším dalším zpracováním

37 Zatím velmi jednoduchý příklad Koupili jsme dřevo za Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je Kč. cena na vstupu Kč cena na výstupu Kč přidaná hodnota = cena na výstupu cena na vstupu přidaná hodnota = = Kč

38 2) Co je tedy DPH? nepřímá daň daň z prodeje výrobků a služeb neovlivňuje hospodaření podniku není nákladem, ani výnosem podniky jsou pouze výběrčími daně, od svých odběratelů daň vyberou a odvedou DPH do státního rozpočtu a to prostřednictvím finančního úřadu spotřebitel platí DPH v ceně výrobku

39 Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí

40 Platí se DPH ze všeho? NEPLATÍ v některých případech se DPH uplatnit nesmí: 1. Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) 2. Manka a škody na majetku 3. aktivace majetku a služeb dále viz. zákon o DPH PROSTUDUJTE!

41 Zdanitelná plnění 1. Tuzemská plnění 2. Plnění v rámci členských států EU

42 ad 1) Tuzemská plnění Dodavatel /plátce DPH z ČR/ Odběratel /plátce i neplátce z ČR/ mezi tuzemská plnění patří dodání zboží, převod nemovitostí, poskytování služeb za úplatu osobou povinnou k dani, patří sem i plnění, kt. nejsou poskytována za úplatu majetek pro osobní potřebu zaměstnance bezúplatné poskytnutí služby pro účely nesouvisející s podnikáním poskytnutí daru, apdo. dodavatel je POVINEN svá plnění zdanit a daň odvést finančnímu úřadu bez ohledu na to, komu daň poskytuje!

43 ad 2) Plnění v rámci členských zemí EU SITUACE 1: Dodání zboží z ČR do čl. státu EU odběrateli do zahraničí dodáme za českou cenu včetně DPH, pro zdanění použijeme českou sazbu DPH pokud by Čech dodal zboží registrovanému plátci z EU, pak by tato dodávka byla v ČR osvobozena od DPH odběratel cizinec by provedl nárok na odpočet DPH ve své zemi a ve své zemi by zároveň odvedl DPH v sazbě svého státu!

44 SITUACE 2: Pořízení zboží z čl. státu EU Dodavatel je plátce DPH v zahraničí Odběratel je plátce DPH v ČR pořízení zboží v zahraničí je předmětem českého DPH český plátce při splnění podmínek zákonu o DPH může uplatnit nárok na odpočet DPH

45 Ale co kdyžčech nebude v ČR plátcem DPH? 1. hodnota zboží nepřekročí limit stanovený ČR osoba čl. státu EU odvede DPH na výstupu ve své zemi (tam, kde je registrovaná) 2. hodnota zboží překročí limit stanovený ČR limit stanovený ČR 1,14 mil. Kč (ročně) dodavatel bude povinen zaplatit DPH na výstupu v zemi, kde je registrován i v ČR!

46 SITUACE 3: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU musíme zjistit tzv. místo plnění tzn. stát, kde se bude DPH vybírat rovněž ale musíme zjistit: kdo službu poskytuje pro koho je poskytována o jakou službu se jedná V zásadě se můžeme setkat s 5 situacemi: 1. Zdaňování dle základního pravidla 2. Služby vztahující se k nemovitostem 3. Pořízení tzv. reverse charge služby 4. Přepravní služby 5. Pořízení nového dopravního prostředku z EU

47 ad 1) Služby zdaňované dle základního pravidla základní pravidlo: služba se zdaňuje v zemi dodavatele dodavatel službu zdaní bez ohledu na odběratele používá se vždy, pokud není stanoveno v zákoně jinak

48 ad 2) Služby vztahující se k nemovitostem místem plnění je místo, kde se nachází nemovitost pokud službu poskytuje zahraniční firma, musí zahraniční firma odvést DPH v ČR pokud by Čech poskytoval službu k nemovitosti v zahraničí,je v ČR od DPH osvobozen, ale pravděpodobně se musí registrovat k platbě k DPH ve státě, kde službu poskytuje, ale to závisí: na právní úpravě DPH v dané zemi

49 ad 3) Pořízení reverse charge služby reverse charge služba reklamní služba, poradenství, konzultace, účetnictví, bankovnictví, nájem movité věci s výjimkou aut, provozování rozhlasového a tv vysílání dodavatel (plátce v EU), odběratel je plátce z ČR dodavatel účtuje DPH ve své zemi jako daň na výstupu odběratel účtuje DPH ve své zemi jako daň na vstupu dodavatel (plátce v ČR), odběratel z EU odběratel v EU je neplátce: daň platí v ČR český dodavatel, odběratel plátce v EU má nárok na odpočet daně a daň v ČR platit nemusí

50 ad 4) Přepravní služby existuje řada výjimek nelze zobecnit zpravidla platí, že uvnitř EU se daň vybírá ve státě přepravy rozhodujícím je, ve kterém státě byla přeprava zahájena, kdo službu poskytuje a komu je poskytována oba jsou z jedné země DPH se odvádí tam zpravidla je důležité ohlídat, kdo je příjemcem služby, v tomto státě se daň vypočítá a zdaní

51 ad 5) Pořízení nového dopravního prostředku v EU půl roku starý prostředek (od prvního uvedení do provozu) má najeto méně než km (osobní auta) DPH se odvádí v zemi, kt. auto koupila Čech zaplatí DPH za německé auto DPH v ČR plátce přizná nové auto v daňovém přiznání neplátce musí platit rovněž, rovněž podá daňové přiznání a hlášení o pořízení nového dopr. prostředku

52 Osvobozená plnění

53 Osvobozená plnění DPH - bez nároku na odpočet neuplatňujete daň na výstupu (při prodeji) uplatňuje se daň na vstupu (při nákupu) osvobozená plnění plátce přiznává v daňovém přiznání v daném konkrétním zdaňovacím období patří sem: poštovní služby provozované TV a rozhlasové vysílání finanční a pojišťovacíčinnost výchova a vzdělávání sociální pomoc

54 Osvobozená plnění DPH s nárokem na odpočet daň na výstupu se neuplatňuje na vstupu je možné provést odpočet daně v plné výši např. při exportu zboží je zboží od DPH osvobozeno, pokud: Osoba, kt. zboží kupuje je v zemi registrovaná jako plátce DPH, z tohoto zboží se DPH platí v zemi, kde zboží nakupujeme v praxi si musíte vždy zjistit, zda: váš obchodní partner je v dané zemi registrován jako plátce DPH pokud ano, musíte přepravními doklady vašemu správci daně prokázat, že zboží bylo exportováno do jiného státu EU

55 Sazby DPH základní sazba 19% zboží služby vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba 5% potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj.

56 Základ daně z přidané hodnoty základ daně z přidané hodnoty částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem zdola (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem shora (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje: clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod.

57 Výpočet DPH - 2 způsoby 1. Výpočet zdola ze základu daně DPH = základ daně * (sazba/100) 2. Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky!

58 Výsledky koeficient pro základní sazbu 19% = 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 5% = 5/(100+5) = 0,0476

59 Příklad na výpočet DPH (tuzemsko)

60 Příklad 1 Vypočtěte výši daňového základu a výši daně, víte-li, že částka včetně DPH 19% je Kč. Postup Obsahuje zmíněnáčástka daň? ANO Zvolíme tedy druhý postup výpočet shora DPH = částka včetně DPH * koeficient 19% DPH = * 0,1597 = Kč Základ daně = = ,-- Kč

61 Ověření výpočtu základ daně = daň 19% použijeme první způsob důvod: základ daně neobsahuje DPH DPH = základ daně * sazba daně DPH = * 0,19 = Kč

62 Oprava základu DPH a výše DPH plátce může daň. základ upravit a upravit daň v případě, že tato oprava má za následek snížení daňové povinnosti Kdy k tomuto může dojít? vrácení zboží, odstoupení od smlouvy, apod. Jak to provést? tzv. daňovým dobropisem doklad, kt. se snižuje původně uplatněná daň na výstupu tzv. daňovým vrubopisem doklad, kt. se zvyšuje původně uplatněná daň na výstupu

63 Daňový vrubopis a dobropis musí obsahovat stejné náležitosti jako běžný daňový doklad rozdíl s běžným daňovým dokladem: místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi novou a původní cenou číslo původního daňového dokladu rozdíl je kladný okradli bychom stát, vyplníme daňový vrubopis rozdíl je záporný tratili bychom na tom, vyplníme daňový dobropis

64 Náležitosti daňového dokladu přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenčníčíslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT

65 Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže: 1. použije daný vstup pro ekonomickou činnost např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR 2. má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti 3. nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let

66 Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost ozn. nadměrný odpočet máme pohledávku vůči SR souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost ozn. vlastní daňová povinnost souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu

67 Daňová povinnost - příklad Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně 19% DPH tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost

68 Postup 1. Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci 2. Spočteme jednotlivé daně na výstupu a provedeme jejich sumaci 3. Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu souhrn daní na vstupu 4. Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost

69 Krok 1: Výpočet daní na vstupu Daň na vstupu budeme počítat u: a) nákup zboží Kč, 19% DPH b) nákup služeb Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19* = ad b) DPH = koeficient 19% * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* = 0,1597* = ,50 Sumace daní na vstupu: ,50 = ,50

70 Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace Daň na výstupu budeme počítat u: a) tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH b) tržby za realizované služby Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient 19% *částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * = = 0,1597 * = ,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * = Kč Sumace daní na výstupu: , = ,50,-- Kč

71 Krok 3: Výpočet daňové povinnosti Daňová povinnost = = Σ daně na výstupu - Σ daně na vstupu = = , ,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! Kč

72 Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet Kč jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu

73 Výpočet DPH při dovozu

74 Základ DPH při dovozu tvoří: + základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH *Celní hodnota zboží + prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů, + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění

75 Příklad z učebnice (s. 46) Obchodní dům Astra dovezl z USA 200 ks žehliček. Cena 1 ks žehličky 18 USD. Kurz v den dovozu byl 30 Kč. Clo je stanoveno ve výši 10% z celní hodnoty. V témže měsíci obchodní dům Astra žehličky prodal po 900 Kč za kus (cena bez DPH). Obchodní dům Astra je plátcem DPH.

76 Úkoly a) Spočtěte celní hodnotu zboží b) Spočtěte výši cla c) Určete daňový základ pro výpočet DPH na vstupu d) Spočtěte DPH na vstupu e) Spočtěte tržby obchodního domu f) Určete DPH na výstupu g) Určete prodejní cenu 1 žehličky h) Spočtěte, kolik obchodní dům odvede finančnímu úřadu na DPH z prodeje žehliček

77 ad 1) CELNÍ HODNOTA *Celní hodnota zboží + prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů, + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění v našem případě tedy 200 ks * 18 USD = USD * 30 Kč = Kč

78 ad 2) VÝPOČET CLA clo = sazba cla/100 * celní hodnota zboží v našem případě tedy clo = 0,10 * = Kč

79 ad c) DAŇOVÝ ZÁKLAD DPH NA VSTUPU + základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH v našem případě tedy: (celní hodnota) Kč (clo) =

80 ad d) DPH na vstupu způsob zdola (částka neobsahuje DPH), takže: DPH = sazba/100 * základ DPH v našem případě tedy DPH žehličky = 0,19 * = Kč

81 ad e) TRŽBY OBCHODNÍHO DOMU tržby z prodeje žehliček T ž = q ž * p ž v našem případě T ž = 200 * 900 = Kč

82 ad f) DPH na výstupu (při prodeji) opět počítáme způsobem zdola DPH = sazba DPH/100 * základ DPH tržby neobsahují DPH!připomeňte si! DPH neovlivňuje N a V podniku DPH je buď pohledávkou n. závazkem! takže v našem případě DPH Ž, výstup = 0,19 * = Kč

83 ad g) Prodejní cena 1 žehličky prodejní cena 1 žehličky = (T ž + DPH)/q ž, kde: T ž = souhrn tržeb za všechny prodané žehličky DPH = daň z přidané hodnoty všech žehliček q ž = množství všech žehliček v našem případě tedy: prodejní cena 1 žehličky = ( )/200 = = Kč

84 ad h) daňová povinnost daňová povinnost = Σ DPH na výstupu - Σ DPH na vstupu výsledek > 0 daňová povinnost můj závazek ke státu já musím DPH uhradit finančnímu úřadu výsledek < 0 nadměrný odpočet moje pohledávka ke státu stát musí uhradit mně v tomto našem případě tedy daňová povinnost = = Kč

85 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH

86 Kdo je plátce a kdo neplátce DPH Plátce osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsícůčástku Kč, toto je nutné přepočítávat celý rok, takže» leden 05 leden 06» únor 05 únor 06» prosinec 06 prosinec 07 v žádné této sestavě 12 po sobě jdoucích měsíců nesmí obrat přesáhnout Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než Kč

87 Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok Kč čtvrtletí obrat plátce se pohybuje v rozmezí volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem obrat plátce DPH se pohybuje Kč

88 vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad

89 DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi 1. Neplátce prodává zboží n. služby neplátci 2. Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH 3. Plátce prodáva zboží n. služby neplátci 4. Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH

90 ad 1) Neplátce prodává zboží n. služby neplátci Podnik (neplátce) nakoupil materiál za Kč. Prodal výrobek za Kč. v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. kalkulace ceny: cena vstupu = Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, ) = Kč výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = Kč stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás!

91 ad 2) Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstup od neplátce DPH za Kč Přidaná hodnota naším podnikem činí Kč. Sazba DPH 19% Kalkulace ceny pro našeho odběratele: nákupní cena bez DPH Kč přidaná hodnota námi Kč naše prodejní bez DPH Kč DPH na výstupu (19%) Kč způsob zdola: DPH = 0,19 * Kč cena pro odběratele = = Kč

92 Zobecnění situace, kdy neplátce prodává plátci cenu pro našeho odběratele tedy tvoří: nákupní cena vstupu + přidaná hodnota (mzdy, náklady, marže, ) + DPH na výstupu základ pro výpočet DPH je tedy tvořen: + nákupní cena + přidaná hodnota námi (mzdy, náklady, marže) do státního rozpočtu odvádíme DPH my

93 ad 3) Plátce prodává zboží n. služby neplátci DPH Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je Kč Kalkulace ceny v tomto případě: nákupní cena vstupů bez DPH Kč DPH na vstupu (19%) Kč přidaná hodnota námi Kč cena pro konečného spotřebitele Kč pozor! podnik neplátce DPH si nenárokuje odpočet DPH na vstupu!

94 Zobecnění této situace neplátce DPH si při nákupu nenárokuje odpočet DPH na vstupu, kalkulace ceny pro odběratele: + cena vstupu včetně DPH + naše přidaná hodnota = konečná cena, kterou nám zaplatí spotřebitel nejsme plátci DPH, takže neodvádíme daň na výstupu ke státu nemáme závazek pokud od nás nakupuje plátce DPH nebude si na vstupu nárokovat odpočet DPH (protože nebude mít co odpočítávat)

95 ad 4) Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH Jsme plátci DPH, nakoupili jsme vstupy (materiál) od plátce DPH za , bez DPH 19%, naše přidaná hodnota je Kč při vstupu jako plátci kupující od plátců můžeme uplatnit odpočet DPH kalkulace ceny pro našeho spotřebitele: + cena vstupu (materiálu) Kč (1) + přidaná hodnota (mzdy, energie, marže) Kč (2) + DPH Kč základem pro výpočet DPH je součet řádků (1) a (2) cena pro našeho spotřebitele Kč

96 Zobecnění této situace pokud plátce nakupuje od plátce, pak na vstupu uplatňuje odpočet DPH kalkulace ceny výrobku + nákupní cena vstupu bez DPH (materiál) + přidaná hodnota (náklady, marže) + DPH na výstupu základem pro výpočet DPH jsou zde: nákupní cena + námi přidaná hodnota konečná cena, kterou uhradí spotřebitel a pro nás je jedno, zda je plátcem nebo neplátcem

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňová soustava v ČR

Daňová soustava v ČR ČR v ČR VY_32_INOVACE_06_03_01 termínech týkajících se problematiky daní a daňové soustavy. Žáci jsou seznámeni s daňovou soustavou ČR a rolí státu v daňové politice. a státní rozpočet a státní rozpočet

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_200 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více