big.rb proklatě dobrá ekonomika!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "big.rb proklatě dobrá ekonomika!"

Transkript

1 Kapitola 1 Daňová soustava big.rb proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

2 Struktura první kapitoly 1. Daňová soustava v tržní ekonomice 2. Daňová soustava a vazba na státní rozpočet 3. Funkce daňové soustavy 4. Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava 5. Základní pojmy daňové soustavy 6. Anglické a německé ekvivalenty našich daní 7. DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí, daně dědické a darovací a z převodu nemovitostí 8. Daně z příjmů fyzických a právnických osob 9. Správa daní a poplatků 10. Vazba daňové soustavy ČR a soustavy SP a ZP 11. Pojistné na sociální zabezpečení 12. Veřejné zdravotní pojištění

3 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice

4 Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká jaké druhy daní v zemi existují, v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí apod. typ daňové soustavy vždy závisí na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálněřízená) na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády

5 Ekonomická teorie a přístup k daním v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní utíkají z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu)

6 Všimněte si prosím sazba t 0 < t 1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký zatímco u t 0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t 1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky maximální daňová sazba t max je v každé zemi odlišná! tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou

7 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu

8 Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum,

9 1.3 Funkce daňové soustavy

10 Funkce daňové soustavy 1. Fiskální 2. Regulační 3. Stimulační 4. Sociální

11 ad 1) Fiskální funkce DS vytvořit takový SR, který zabezpečí plynulé financování hospodářství státu obrana, bezpečnost, školství, apod. jedná se o velmi pružný nástroj vlády v případě nedostatku peněz ve SR může vláda velmi flexibilně (pružně) zareagovat a schválit vyšší míru zdanění a tím zvýšit dodatečně příjmy státního rozpočtu

12 ad 2) Regulační funkce převážně se týká spotřebních daní cílem je regulovat (omezovat spotřebu) určitého zboží v ekonomice alkohol, cigarety, benzín, naftu, důvod: alkohol+cigarety => omezení spotřeby v zájmu zdraví obyvatelstva benzín, nafta efektivnější zacházení s omezeným přírodním zdrojem; ekologicky únosná spotřeba apod.

13 ad 3) Stimulační funkce stimul k rozproudění ekonomiky v období recese by stát měl upřednostňovat nižší daňové zatížení z důvodu sociální neúnosnosti v období expanze nižší daně působí motivačně pro ekonomické subjekty některé daně mohou subjekty stimulovat k činnosti např. daň z nemovitosti působí jako motivační stimul k tomu, aby byla nemovitost využívána efektivně majitel bude chtít zisk, ze kterého by zaplatil daň, takže třeba nemovitost bude pronajímat, adp.

14 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava

15 A. Struktura daňové soustavy ČR I. Nepřímé daně II. Přímé daně

16 ad I) Nepřímé daně - obecně jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat

17 patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků

18 ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: a) daně z příjmů daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob b) majetkové daně daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí silniční daň

19 Právní úprava české daňové soustavy 1. Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel 2. Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních 3. Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí 4. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, 5. Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční 6. Daně z příjmů Sb O dani z příjmů 7. Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků

20 1.5 Základní pojmy daňové soustavy

21 Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) rozpočet vyššího územního celku (kraje) rozpočet obcí např. DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále)

22 Zdaňovací období časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. viz. jednotlivé daně

23 Nedoplatek daně celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností např. finanční úřad

24 poplatník daně fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance

25 správa daně činnost, kterou provádí správce daně jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod.

26 objekt daně předmět daně finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. mzda v pracovním poměru, hodnota dědictví, zisk z podnikání, apod. neupravený základ daně (daňový základ) část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, např. hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek), HM ZP a SP bez přičtených bonusů a slev na dani, apod.

27 Upravený základ daně část objektu daně po úpravě o nezdanitelnéčásti základu daně odčitatelné položky, přičitatelné položky výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. HV podniku = V - N, HV > 0 = hrubý zisk upravený základ daně = hrubý zisk ZP SP odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelnáčást základu daně položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod.

28 Přičitatelné položky k základu daně účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné

29 Daňová sazba postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 5%, apod. Sleva na dani částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně tzn. nesnižuje daňový základ! snižuje až vypočtenou daň!

30 Daňové přiznání dokument plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně

31 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní

32 Anglické a německé ekvivalenty čs. daní Daň z přidané hodnoty (DPH) A: VAT (Value Added Tax) N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň A: Consumpton Taxes N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů A: Income Tax N: Einkommensteuer

33 Anglické a německé ekvivalenty našich daní Daň z příjmů fyzických osob A: Personal Income Tax N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob A: Corporate Income Tax N: Korperschaftsteuer Silniční daň A: Road Tax N: Kraftfahrzeugsteuer

34 anglické a německé ekvivalenty českých daní Daň dědická A: Inheritance Tax N: Erbschaftssteuer Daň darovací A: Gift Tax N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí A: Tax on Properties N: Immobiliensteuer

35 1.7.1 DPH Daň z přidané hodnoty

36 1) Co je vlastně přidaná hodnota příklad nakoupíme dřevo ze dřeva vyrobíme lavičku výroba lavičky = přidaná hodnota před tím to bylo jen dřevo dřevo nalakujeme nalakování = přidaná hodnota lavičku prodáme dál přidaná hodnota = vyrobená lavička + práce zaměstnanců, apod. přidaná hodnota = hodnota přidaná naším dalším zpracováním

37 Zatím velmi jednoduchý příklad Koupili jsme dřevo za Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je Kč. cena na vstupu Kč cena na výstupu Kč přidaná hodnota = cena na výstupu cena na vstupu přidaná hodnota = = Kč

38 2) Co je tedy DPH? nepřímá daň daň z prodeje výrobků a služeb neovlivňuje hospodaření podniku není nákladem, ani výnosem podniky jsou pouze výběrčími daně, od svých odběratelů daň vyberou a odvedou DPH do státního rozpočtu a to prostřednictvím finančního úřadu spotřebitel platí DPH v ceně výrobku

39 Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí

40 Platí se DPH ze všeho? NEPLATÍ v některých případech se DPH uplatnit nesmí: 1. Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) 2. Manka a škody na majetku 3. aktivace majetku a služeb dále viz. zákon o DPH PROSTUDUJTE!

41 Zdanitelná plnění 1. Tuzemská plnění 2. Plnění v rámci členských států EU

42 ad 1) Tuzemská plnění Dodavatel /plátce DPH z ČR/ Odběratel /plátce i neplátce z ČR/ mezi tuzemská plnění patří dodání zboží, převod nemovitostí, poskytování služeb za úplatu osobou povinnou k dani, patří sem i plnění, kt. nejsou poskytována za úplatu majetek pro osobní potřebu zaměstnance bezúplatné poskytnutí služby pro účely nesouvisející s podnikáním poskytnutí daru, apdo. dodavatel je POVINEN svá plnění zdanit a daň odvést finančnímu úřadu bez ohledu na to, komu daň poskytuje!

43 ad 2) Plnění v rámci členských zemí EU SITUACE 1: Dodání zboží z ČR do čl. státu EU odběrateli do zahraničí dodáme za českou cenu včetně DPH, pro zdanění použijeme českou sazbu DPH pokud by Čech dodal zboží registrovanému plátci z EU, pak by tato dodávka byla v ČR osvobozena od DPH odběratel cizinec by provedl nárok na odpočet DPH ve své zemi a ve své zemi by zároveň odvedl DPH v sazbě svého státu!

44 SITUACE 2: Pořízení zboží z čl. státu EU Dodavatel je plátce DPH v zahraničí Odběratel je plátce DPH v ČR pořízení zboží v zahraničí je předmětem českého DPH český plátce při splnění podmínek zákonu o DPH může uplatnit nárok na odpočet DPH

45 Ale co kdyžčech nebude v ČR plátcem DPH? 1. hodnota zboží nepřekročí limit stanovený ČR osoba čl. státu EU odvede DPH na výstupu ve své zemi (tam, kde je registrovaná) 2. hodnota zboží překročí limit stanovený ČR limit stanovený ČR 1,14 mil. Kč (ročně) dodavatel bude povinen zaplatit DPH na výstupu v zemi, kde je registrován i v ČR!

46 SITUACE 3: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU musíme zjistit tzv. místo plnění tzn. stát, kde se bude DPH vybírat rovněž ale musíme zjistit: kdo službu poskytuje pro koho je poskytována o jakou službu se jedná V zásadě se můžeme setkat s 5 situacemi: 1. Zdaňování dle základního pravidla 2. Služby vztahující se k nemovitostem 3. Pořízení tzv. reverse charge služby 4. Přepravní služby 5. Pořízení nového dopravního prostředku z EU

47 ad 1) Služby zdaňované dle základního pravidla základní pravidlo: služba se zdaňuje v zemi dodavatele dodavatel službu zdaní bez ohledu na odběratele používá se vždy, pokud není stanoveno v zákoně jinak

48 ad 2) Služby vztahující se k nemovitostem místem plnění je místo, kde se nachází nemovitost pokud službu poskytuje zahraniční firma, musí zahraniční firma odvést DPH v ČR pokud by Čech poskytoval službu k nemovitosti v zahraničí,je v ČR od DPH osvobozen, ale pravděpodobně se musí registrovat k platbě k DPH ve státě, kde službu poskytuje, ale to závisí: na právní úpravě DPH v dané zemi

49 ad 3) Pořízení reverse charge služby reverse charge služba reklamní služba, poradenství, konzultace, účetnictví, bankovnictví, nájem movité věci s výjimkou aut, provozování rozhlasového a tv vysílání dodavatel (plátce v EU), odběratel je plátce z ČR dodavatel účtuje DPH ve své zemi jako daň na výstupu odběratel účtuje DPH ve své zemi jako daň na vstupu dodavatel (plátce v ČR), odběratel z EU odběratel v EU je neplátce: daň platí v ČR český dodavatel, odběratel plátce v EU má nárok na odpočet daně a daň v ČR platit nemusí

50 ad 4) Přepravní služby existuje řada výjimek nelze zobecnit zpravidla platí, že uvnitř EU se daň vybírá ve státě přepravy rozhodujícím je, ve kterém státě byla přeprava zahájena, kdo službu poskytuje a komu je poskytována oba jsou z jedné země DPH se odvádí tam zpravidla je důležité ohlídat, kdo je příjemcem služby, v tomto státě se daň vypočítá a zdaní

51 ad 5) Pořízení nového dopravního prostředku v EU půl roku starý prostředek (od prvního uvedení do provozu) má najeto méně než km (osobní auta) DPH se odvádí v zemi, kt. auto koupila Čech zaplatí DPH za německé auto DPH v ČR plátce přizná nové auto v daňovém přiznání neplátce musí platit rovněž, rovněž podá daňové přiznání a hlášení o pořízení nového dopr. prostředku

52 Osvobozená plnění

53 Osvobozená plnění DPH - bez nároku na odpočet neuplatňujete daň na výstupu (při prodeji) uplatňuje se daň na vstupu (při nákupu) osvobozená plnění plátce přiznává v daňovém přiznání v daném konkrétním zdaňovacím období patří sem: poštovní služby provozované TV a rozhlasové vysílání finanční a pojišťovacíčinnost výchova a vzdělávání sociální pomoc

54 Osvobozená plnění DPH s nárokem na odpočet daň na výstupu se neuplatňuje na vstupu je možné provést odpočet daně v plné výši např. při exportu zboží je zboží od DPH osvobozeno, pokud: Osoba, kt. zboží kupuje je v zemi registrovaná jako plátce DPH, z tohoto zboží se DPH platí v zemi, kde zboží nakupujeme v praxi si musíte vždy zjistit, zda: váš obchodní partner je v dané zemi registrován jako plátce DPH pokud ano, musíte přepravními doklady vašemu správci daně prokázat, že zboží bylo exportováno do jiného státu EU

55 Sazby DPH základní sazba 19% zboží služby vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba 5% potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj.

56 Základ daně z přidané hodnoty základ daně z přidané hodnoty částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem zdola (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem shora (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje: clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod.

57 Výpočet DPH - 2 způsoby 1. Výpočet zdola ze základu daně DPH = základ daně * (sazba/100) 2. Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky!

58 Výsledky koeficient pro základní sazbu 19% = 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 5% = 5/(100+5) = 0,0476

59 Příklad na výpočet DPH (tuzemsko)

60 Příklad 1 Vypočtěte výši daňového základu a výši daně, víte-li, že částka včetně DPH 19% je Kč. Postup Obsahuje zmíněnáčástka daň? ANO Zvolíme tedy druhý postup výpočet shora DPH = částka včetně DPH * koeficient 19% DPH = * 0,1597 = Kč Základ daně = = ,-- Kč

61 Ověření výpočtu základ daně = daň 19% použijeme první způsob důvod: základ daně neobsahuje DPH DPH = základ daně * sazba daně DPH = * 0,19 = Kč

62 Oprava základu DPH a výše DPH plátce může daň. základ upravit a upravit daň v případě, že tato oprava má za následek snížení daňové povinnosti Kdy k tomuto může dojít? vrácení zboží, odstoupení od smlouvy, apod. Jak to provést? tzv. daňovým dobropisem doklad, kt. se snižuje původně uplatněná daň na výstupu tzv. daňovým vrubopisem doklad, kt. se zvyšuje původně uplatněná daň na výstupu

63 Daňový vrubopis a dobropis musí obsahovat stejné náležitosti jako běžný daňový doklad rozdíl s běžným daňovým dokladem: místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi novou a původní cenou číslo původního daňového dokladu rozdíl je kladný okradli bychom stát, vyplníme daňový vrubopis rozdíl je záporný tratili bychom na tom, vyplníme daňový dobropis

64 Náležitosti daňového dokladu přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenčníčíslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT

65 Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže: 1. použije daný vstup pro ekonomickou činnost např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR 2. má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti 3. nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let

66 Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost ozn. nadměrný odpočet máme pohledávku vůči SR souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost ozn. vlastní daňová povinnost souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu

67 Daňová povinnost - příklad Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně 19% DPH tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost

68 Postup 1. Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci 2. Spočteme jednotlivé daně na výstupu a provedeme jejich sumaci 3. Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu souhrn daní na vstupu 4. Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost

69 Krok 1: Výpočet daní na vstupu Daň na vstupu budeme počítat u: a) nákup zboží Kč, 19% DPH b) nákup služeb Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19* = ad b) DPH = koeficient 19% * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* = 0,1597* = ,50 Sumace daní na vstupu: ,50 = ,50

70 Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace Daň na výstupu budeme počítat u: a) tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH b) tržby za realizované služby Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient 19% *částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * = = 0,1597 * = ,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * = Kč Sumace daní na výstupu: , = ,50,-- Kč

71 Krok 3: Výpočet daňové povinnosti Daňová povinnost = = Σ daně na výstupu - Σ daně na vstupu = = , ,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! Kč

72 Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet Kč jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu

73 Výpočet DPH při dovozu

74 Základ DPH při dovozu tvoří: + základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH *Celní hodnota zboží + prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů, + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění

75 Příklad z učebnice (s. 46) Obchodní dům Astra dovezl z USA 200 ks žehliček. Cena 1 ks žehličky 18 USD. Kurz v den dovozu byl 30 Kč. Clo je stanoveno ve výši 10% z celní hodnoty. V témže měsíci obchodní dům Astra žehličky prodal po 900 Kč za kus (cena bez DPH). Obchodní dům Astra je plátcem DPH.

76 Úkoly a) Spočtěte celní hodnotu zboží b) Spočtěte výši cla c) Určete daňový základ pro výpočet DPH na vstupu d) Spočtěte DPH na vstupu e) Spočtěte tržby obchodního domu f) Určete DPH na výstupu g) Určete prodejní cenu 1 žehličky h) Spočtěte, kolik obchodní dům odvede finančnímu úřadu na DPH z prodeje žehliček

77 ad 1) CELNÍ HODNOTA *Celní hodnota zboží + prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů, + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění v našem případě tedy 200 ks * 18 USD = USD * 30 Kč = Kč

78 ad 2) VÝPOČET CLA clo = sazba cla/100 * celní hodnota zboží v našem případě tedy clo = 0,10 * = Kč

79 ad c) DAŇOVÝ ZÁKLAD DPH NA VSTUPU + základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH v našem případě tedy: (celní hodnota) Kč (clo) =

80 ad d) DPH na vstupu způsob zdola (částka neobsahuje DPH), takže: DPH = sazba/100 * základ DPH v našem případě tedy DPH žehličky = 0,19 * = Kč

81 ad e) TRŽBY OBCHODNÍHO DOMU tržby z prodeje žehliček T ž = q ž * p ž v našem případě T ž = 200 * 900 = Kč

82 ad f) DPH na výstupu (při prodeji) opět počítáme způsobem zdola DPH = sazba DPH/100 * základ DPH tržby neobsahují DPH!připomeňte si! DPH neovlivňuje N a V podniku DPH je buď pohledávkou n. závazkem! takže v našem případě DPH Ž, výstup = 0,19 * = Kč

83 ad g) Prodejní cena 1 žehličky prodejní cena 1 žehličky = (T ž + DPH)/q ž, kde: T ž = souhrn tržeb za všechny prodané žehličky DPH = daň z přidané hodnoty všech žehliček q ž = množství všech žehliček v našem případě tedy: prodejní cena 1 žehličky = ( )/200 = = Kč

84 ad h) daňová povinnost daňová povinnost = Σ DPH na výstupu - Σ DPH na vstupu výsledek > 0 daňová povinnost můj závazek ke státu já musím DPH uhradit finančnímu úřadu výsledek < 0 nadměrný odpočet moje pohledávka ke státu stát musí uhradit mně v tomto našem případě tedy daňová povinnost = = Kč

85 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH

86 Kdo je plátce a kdo neplátce DPH Plátce osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsícůčástku Kč, toto je nutné přepočítávat celý rok, takže» leden 05 leden 06» únor 05 únor 06» prosinec 06 prosinec 07 v žádné této sestavě 12 po sobě jdoucích měsíců nesmí obrat přesáhnout Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než Kč

87 Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok Kč čtvrtletí obrat plátce se pohybuje v rozmezí volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem obrat plátce DPH se pohybuje Kč

88 vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad

89 DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi 1. Neplátce prodává zboží n. služby neplátci 2. Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH 3. Plátce prodáva zboží n. služby neplátci 4. Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH

90 ad 1) Neplátce prodává zboží n. služby neplátci Podnik (neplátce) nakoupil materiál za Kč. Prodal výrobek za Kč. v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. kalkulace ceny: cena vstupu = Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, ) = Kč výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = Kč stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás!

91 ad 2) Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstup od neplátce DPH za Kč Přidaná hodnota naším podnikem činí Kč. Sazba DPH 19% Kalkulace ceny pro našeho odběratele: nákupní cena bez DPH Kč přidaná hodnota námi Kč naše prodejní bez DPH Kč DPH na výstupu (19%) Kč způsob zdola: DPH = 0,19 * Kč cena pro odběratele = = Kč

92 Zobecnění situace, kdy neplátce prodává plátci cenu pro našeho odběratele tedy tvoří: nákupní cena vstupu + přidaná hodnota (mzdy, náklady, marže, ) + DPH na výstupu základ pro výpočet DPH je tedy tvořen: + nákupní cena + přidaná hodnota námi (mzdy, náklady, marže) do státního rozpočtu odvádíme DPH my

93 ad 3) Plátce prodává zboží n. služby neplátci DPH Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je Kč Kalkulace ceny v tomto případě: nákupní cena vstupů bez DPH Kč DPH na vstupu (19%) Kč přidaná hodnota námi Kč cena pro konečného spotřebitele Kč pozor! podnik neplátce DPH si nenárokuje odpočet DPH na vstupu!

94 Zobecnění této situace neplátce DPH si při nákupu nenárokuje odpočet DPH na vstupu, kalkulace ceny pro odběratele: + cena vstupu včetně DPH + naše přidaná hodnota = konečná cena, kterou nám zaplatí spotřebitel nejsme plátci DPH, takže neodvádíme daň na výstupu ke státu nemáme závazek pokud od nás nakupuje plátce DPH nebude si na vstupu nárokovat odpočet DPH (protože nebude mít co odpočítávat)

95 ad 4) Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH Jsme plátci DPH, nakoupili jsme vstupy (materiál) od plátce DPH za , bez DPH 19%, naše přidaná hodnota je Kč při vstupu jako plátci kupující od plátců můžeme uplatnit odpočet DPH kalkulace ceny pro našeho spotřebitele: + cena vstupu (materiálu) Kč (1) + přidaná hodnota (mzdy, energie, marže) Kč (2) + DPH Kč základem pro výpočet DPH je součet řádků (1) a (2) cena pro našeho spotřebitele Kč

96 Zobecnění této situace pokud plátce nakupuje od plátce, pak na vstupu uplatňuje odpočet DPH kalkulace ceny výrobku + nákupní cena vstupu bez DPH (materiál) + přidaná hodnota (náklady, marže) + DPH na výstupu základem pro výpočet DPH jsou zde: nákupní cena + námi přidaná hodnota konečná cena, kterou uhradí spotřebitel a pro nás je jedno, zda je plátcem nebo neplátcem

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK)

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Základy účetnictví Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Náklady a výnosy Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování výnosů

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím

Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Účetní operace v oblasti pořizování, dovozu a vývozu majetku a služeb se zahraničím Vypracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více