Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY"

Transkript

1 Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů, tj. pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům (s výjimkou záloh na DM a zásoby), Skupina 32 Závazky: KD závazky z obchodních vztahů, tj. KD závazky vůči dodavatelům a přijaté KD zálohy od oběratelů, Skupina 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti (331) a další pohledávky a závazky vůči nim (335, 333), zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336), Skupina 34 Zúčtování daní a dotací: zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dotací, Skupiny 35 a 36 Zúčtování pohledávek (35) a KD závazků (36) v rámci skupiny podniků, se společníky a ze sdružení, Skupina 37 Jiné pohledávky a závazky: zúčtování jiných pohledávek a závazků, kt. nejsou zachyceny na účtech v předcházejících účtových skupinách, Skupina 38 Přechodné účty aktiv a pasív: zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasiv (pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období), Skupina 39 zúčtování opravné položky k pohledávkám (391), vnitřních vztahů v rámci ú. j. a vztahů v rámci sdružení. OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ: j m e n o v i t á h o d n o t a (tj. cena, kterou měly ke dni svého vzniku podle kupní síly peněžní jednotky), p o ř i z o v a c í c e n a (odkoupené pohledávky), o p r a v n é p o l o ž k y. ANALYTICKÁ EVIDENCE: - podle jednotlivých dlužníků a věřitelů - podle jednotlivých druhů měn - u pohledávek na KD a DD

2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU A) POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 221-BÚ x 1) úhrada zálohy 3) zúčtování zálohy 2) cena nakup. služeb (po přijetí DFA) DFA VBÚ ID 4)úhrada faktury dodavateli (po odečtení zálohy VBÚ Pozn: kromě záloh na DM (sledováno na účt. sk. 05x) a záloh na zásoby (sledováno na účt. sk. 15x) B) PŘIJATÉ ZÁLOHY od odběratele 60. Tržby 311 Odb BÚ 2)Prodejní cena 3) zúčtování přij.zál. 1) přijetí zálohy ID VBÚ úhrada FA od odběratele (po odečtení zálohy) VBÚ

3 SMĚNKY krátkodobý obchodovatelný cenný papír, potvrzení směnečného dlužníka : a) výstavce u směnky vlastní, b) směnečníka u směnky cizí, že v uvedené lhůtě splatí peněžní částku uvedenou na směnce tomu, kdo ji předloží ke dni splatnosti k inkasu, REMITENT = majitel směnky INDOSANT = osoba, která směnku převedla dalšímu nabyvateli INDOSATÁŘ = osoba, která je dalším nabyvatelem ručitelský závazek mají všichni, kdo směnku vystavili, přijali, indosovali nebo se za ni zaručili. Základní druhy směnek: Směnka vlastní závazek výstavce (dlužníka) zaplatit věřiteli stanovenou částku Směnka cizí výstavce směnky (dlužník) přikazuje třetí osobě (bance, směnečníkovi), aby zaplatil věřiteli částku uvedenou na směnce Směnka cizí na vlastní řad vystavuje věřitel a dlužník ji akceptuje, čímž potvrzuje svůj závazek vůči věřiteli

4 312 - SMĚNKY K INKASU (RIMESY) 312 Směnky k inkasu 221 PS x splátka 313 převod bance k eskontu 321 úhrada závazku 253 převod do KD c.p. úbytek při prodeji SMĚNKY K ÚHRADĚ (TRATY) 221 BÚ 322-Směnky k úhr ,131 3) úhrada směnky 2) úhrada směnkou 1) cena dodávky v den splatnosti ID DFA VBÚ úroky DPH

5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI Ost.př.daně 331-zaměstnanci 521-Mzdové náklady odvod zálohy DP srážka zálohy na DPZČ VBÚ ZVL nárok na hrubou mzdu ZVL 336-Zúčtování s institucemi ZP a SZ odvod rozdílu mezi dávkami a srážka ZP a SZ srážkami SZ/ZP přiznané dávky NP 379 poukaz srážek srážka splátek (spoření, půjčky, výživné) 335 srážka za M a Š 211 výplata doplatku (záloh) mezd VPD ZP A SZ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM ZA ZAMĚSTNANCE 336-Zúčtování s institucemi 524-Zákonné sociál. pojištění předpis SZ a ZP ID

6 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ z příjmů majetkové - právnických osob - fyzických osob (OSVČ, ZČ) - z nemovitostí - silniční - dědická - darovací - z převodu nemovitostí - DPH - Spotřební - Ekologické (od r. 2008) - (Cla)

7 DAŇ Z PŘÍJMŮ ÚČETNÍ JEDNOTKY DP 591-DP běž. č. úhrada záloh a doplatku předpis daně z příjmů splatné daně z příjmů z běžné činnosti VBÚ ID 593-DP mim.č. předpis daně z příjmů z mimořádné činnosti ID DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DPH z ceny nakoupených DPH z ceny prodaných výkonů na vstupu výkonů na výstupu DFA VFA 221 úhrada dlužné daně FÚ (DPH výst.>dph vstup) poukázání rozdílu při nadměrném odpočtu (DPH vstup>dph výst.) VBÚ OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY ,532,538 úhrada daní do SR předpis daně silniční, nemovitostí,darovací,. VBÚ ID nárok na odpočet spotř.d. předpis spotř.d. na výst. DFA VFA

8 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Předmětem daně z přidané hodnoty je: dodání zboží (tj. věci movité, elektrická energie, teplo, chlad, plyn a voda tuzemska, pořízené z jiného členského státu EU a zboží z dovozu zbožím nejsou peníze a cenné papíry), převod nebo přechod nemovitosti, poskytování služeb. Osoba povinná k dani fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti; i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Plátci DPH - osoby povinné k dani, která byla registrovaná k dani v tuzemsku, tj. pokud obrat (tj. výnosy za uskutečněná plnění mimo plnění osvobozená od daně a daň) za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců: > Kč - tyto osoby jsou povinny předložit žádost o registraci plátce DPH (do 15 dnů po skončení měsíce překroč. lim). < Kč - subjekt může předložit žádost o registraci plátce kdykoli. Sazby daně (2012): 20 % sazba základní (zboží a služby), 14 % sazba snížená (vymezené zboží a služby dle příloh k ZDPH). 0 % zdanitelná plnění, která jsou od daně osvobozena, Přijatá plnění bez nároku na odpočet DPH.. Daň na vstupu - daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění. Daň na výstupu - daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění.

9 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Daňové doklady (běžné či zjednodušené, souhrnné, splátkový kalendář, opravné, daňové dobropisy a vrubopisy atd.). Obsah běžného daňového dokladu: a) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, c) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro kterého se uskutečňuje plnění, d) daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se uskutečňuje plnění, e) evidenční číslo daňového dokladu, f) rozsah a předmět plnění, g) datum vystavení daňového dokladu, h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, i) jednotková cena bez daně, dále sleva, j) základ daně nebo výše platby, k) základní nebo sníženou sazbu daně, či sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích popřípadě zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru. Zjednodušený daňový doklad: v případě, kdy je uskutečňováno plnění s úhradou za hotové v ceně celkem včetně daně nejvýše Kč. Na tomto dokladu musí být uvedeny údaje pod bodem a), b), e), f), h) a k) a cena včetně daně celkem.

10 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Daňová povinnost: vlastní daňová povinnost, převyšuje-li daň na výstupu daň na vstupu, nadměrný odpočet, převyšuje-li daň na vstupu daň na výstupu. Daňové přiznání: každý plátce povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve stejné lhůtě je i splatná vlastní daňová povinnost, u nadměrného odpočtu je lhůta pro jeho vrácení územním finančním orgánem do 30 dnů po jeho vyměření. zdaňovací období: kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí (v závislosti na obratu firmy).

11 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Zdanitelná plnění osvobozená od DPH: poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovnictví, převod staveb a pronájem pozemků a staveb, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, loterie a jiné podobné hry.

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více