5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ"

Transkript

1 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce (účty 341, 342, 343, 345). V této účtové skupině se účtuje také o dotacích (účty 346, 347) Daň z příjmů Účet Daň z příjmů Na tomto účtu se účtuje o dani z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka. Na vrub účtu se účtují zálohy na daň placené v průběhu zdaňovacího období (roku). Ve prospěch účtu se účtuje podle daňového přiznání celková daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období. Vzhledem k tomu, že daňová povinnost je pro účetní jednotku nutný náklad související s podnikatelskou činností, účtuje se o závazku ze splatné daně k finančnímu orgánu souvztažně na účtu Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (ve výjimečných případech Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná, a to pokud účetní jednotka účtovala do mimořádných nákladů nebo výnosů). Zůstatek na tomto účtu (před zaúčtováním daňové povinnosti) musí odpovídat výši záloh zaplacených ve sledovaném účetním období. Po zaúčtování daňové povinnosti by měl zůstatek souhlasit s pohledávkou nebo závazkem vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů (dle daňového přiznání, přeplatek na dani = na účtu pohledávka, doplatek daně = na účtu závazek). Doměrky, popř. vratky daně z příjmů se účtují souvztažně na účtu Dodatečné odvody daně z příjmů. Schéma účtování: 591 Daň z příjmů z běžné čin. 221 Bankovní účty 341 Daň z příjmů 593 Daň z příjmů z mimoř. č. Zaplacené zálohy Předpis daňové povinnosti 595 Dodat. odvody daně Doměrek daně z příjmů Poznámka: Zdaňovacím obdobím u fyzických osob je kalendářní rok. U právnických osob je zdaňovací období totožné s účetním obdobím, tj. buď kalendářní nebo hospodářský rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud se jedná o poplatníka se zákonnou povinností auditu nebo jehož daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, pak do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta začíná běžet dnem, který následuje po skončení zdaňovcího období, tzn. pokud je zdaňovacím období kalendářní rok, přiznání se musí podat do 1. 4., resp roku následujícího. Daňová povinnost musí být vyrovnána ve stejném termínu. Účet Ostatní přímé daně Zatímco účet 341 se používá v případech, kdy účetní jednotka je současně plátcem i poplatníkem daně z příjmů, účet 342 slouží k zúčtování daně z příjmů v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt. Jedná se například o placení daně z příjmů za zaměstnance (tj. daně ze mzdy) nebo vybírání daně srážkou (srážková daň z podílu na zisku společníků). 131

2 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní. Nepřímé daně jsou charakteristické tím, že v dodavatelsko-odběratelském řetězci je pro stát vybírají plátci daně, ale v konečném důsledku jsou placeny až v cenách nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelem. Účet 343 používá pouze registrovaný plátce DPH ve smyslu ustanovení zákona o DPH (u neplátců se DPH na vstupu stává součástí pořizovací ceny majetku a služeb, na druhé straně na výstupu DPH vůči odběratelům se neuplatňuje). Plátci daně z přidané hodnoty (pokud nakupují u plátců daně z přidané hodnoty) tuto daň zaplacenou dodavateli uplatní v daňovém přiznání jako nárok na odpočet vůči finančnímu úřadu (tzn. jako daňová pohledávka, proto na účtu 343 na straně MD) a naopak ze svých výrobků, prodeje zboží a poskytovaných služeb, tj. výstupů, jsou povinni vyměřit odběrateli daň z přidané hodnoty na výstupu a uvést ji v daňovém přiznání k DPH jako daň na výstupu (daňová povinnost tedy znamená v podstatě daňový závazek, proto na účtu 343 na straně Dal). V daňovém přiznání se potom zjistí porovnáním daní na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (daňová povinnost) celková výše buď daňového závazku, nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Poznámky: 1. Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. U nově registrovaných plátců toto zdaňovací období povinně platí v prvních dvou kalendářní letech podnikání. Od třetího kaledndářního roku se může plátce rozhodnout pro změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí. Hlavní podmínkou pro možnost uplatnění této změny je, aby obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč. 2. Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období. Ve stejném termínu musí být vyrovnána i případná daňová povinnost. 3.Vznikne-li za zdaňovací období nadměrný odpočet, má plátce nárok na jeho vrácení do 30 dnů od jeho vyměření (tj. od termínu pro podání daňového přiznání, je-li přiznání podáno v termínu, jinak ode dne skutečného podání daňového přiznání). Pravidla pro účtování DPH 1. Na účtu 343 se účtuje podle daňových dokladů. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle 29 ZDPH, zejména: - označení osoby, která uskutečňuje plnění, a osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (vč. DIČ) - rozsah a předmět plnění - den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění nebo den přijetí úplaty (zálohy) - jednotkovou cenu bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně V případě, že cena vč. daně nepřesahuje Kč, je možno vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad. Z údajů rozhodných pro výpočet daně musí být pouze uvedena cena včetně daně a sazba daně. Výpočet DPH si provádí sám kupující. Do konce roku 2012 mohly být zjednodušené daňové doklady vystavovány pouze při splnění další podmínky - platba musela být uskutečněna hotově, kartou nebo šekem. Při opravě (zvýšení nebo snížení) základu daně a výše daně se vyhotovuje opravný daňový doklad. K dalším daňovým dokladům patří například splátkový kalendář nebo doklad o použití. 2. Nárok na odpočet se účtuje na vrub účtu 343 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků ve 3. účtové třídě (např. u nákupu v tuzemsku účet 321); u nákupů v hotovosti ve prospěch účtu Daňová povinnost se účtuje ve prospěch účtu DPH, a to se souvztažným zápisem na účtu odběratelů, resp. na vrub jiných pohledávek; u prodejů v hotovosti na vrub účtu Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na vrub účtu 343 (343 / 221), vrácení nadměrného odpočtu ve prospěch účtu 343 (221 / 343). 5. V praxi je potřeba pro účet DPH zvolit vhodnou analytickou evidenci, přitom se vychází z konkrétních podmínek daného podnikatelského subjektu a ze struktury formuláře pro daňové přiznání. ü 132

3 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 b Podnikatel Milan Zeman v měsíci září 2014 uskutečnil tyto účetní případy: 1. Faktura přijatá za nákup materiálu Kč (cena bez daně , DPH 2 100) 2. Hotově zaplaceny telefonní hovory 600 Kč (cena včetně daně, sazba DPH 21 %) 3. Opravný DD (dobropis) na slevu k materiálu 847 Kč (cena bez daně 700, DPH 147) 4. Faktura vystavená za prodej výrobků Kč (cena bez daně , DPH ) V říjnu vypořádáno DPH s finančním úřadem Účtování: Kč MD Dal 1. FAP za materiál Telefonní hovory Opravný daňový doklad (dobropis) Faktura za prodej výrobků Vypořádání s finančním úřadem ÚLOHA Společnost PREMIER, a.s., plátce DPH, předložila za duben 2014 níže uvedené doklady. Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. Datum Obsah účetního případu Kč MD Dal FAP za nákup počítače - cena bez daně DPH 21 % Tržby za poradenské služby v hotovosti - cena bez daně DPH 21 % Hotově nákup kancelářských potřeb *1) - cena bez daně - DPH 15 % FAV za zpracování účetnictví - cena bez daně DPH 21 % Výpis z BÚ splátka faktury za počítač FAP za nákup osobního auta - cena bez daně DPH 21 % *1) Na nákup kancelářských potřeb je zjednodušený daňový doklad, na kterém je uvedena pouze cena včetně daně Kč, sazba DPH = 15 %. Úkol č. 2: Vypočítejte daňovou povinnost (resp. nadměrný odpočet) za duben 2014 a zaúčtujte její úhradu, resp. vrácení od finančního úřadu (předpokládejte platbu přes bankovní účet). Vypořádání DPH s finančním úřadem (výpis) 133

4 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Režim přenesení daňové povinnosti Základním principem fungování DPH je, že plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (dodavatel), má povinnost odvést daň z prodejní ceny finančnímu úřadu. Na druhé straně plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění (odběratel) má nárok na uplatnění odpočtu této daně. V některých případech však tento mechanismus neplatí a povinnost přiznat daň má příjemce. Jedním z takových případů je nákup majetku od zahraničního dodavatele (viz kapitola Pořízení materiálu ze zahraničí). Další takovou situací (z hlediska způsobu účtování velmi podobnou) jsou vybraná zdanitelná plnění v rámci režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge ( 92a ZDPH). Jedná se například o poskytnutí celé řady stavebních nebo montážních prací ( 92e ZDPH) poskytnutých pro jiného plátce DPH. Pokud příjemcem bude neplátce DPH, tento režim se neuplatní. V tomto režimu se daňová povinnost přenáší na odběratele, tzn. uskutečněné plnění nebude zdaňováno jeho poskytovatelem (dodavatelem), ale jeho příjemcem (odběratelem). Dodavatel na daňovém dokladu nebude tedy uvádět DPH, ale povinnou náležitostí jim vystaveného daňového dokladu bude text daň odvede zákazník. Stavební firma STAVEX, s.r.o., (plátce DPH) provedla práce spojené s výstavbou administrativní budovy pro společnost MERLIN, s.r.o. Hodnota vyfakturovaných prací je Kč, práce podléhají základní sazbě. Řešení: varianta 1 - společnost MERLIN není plátcem DPH (neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti) STAVEX, s.r.o. FAV za stavební práce - cena bez daně , DPH 21 % , MERLIN, s.r.o. FAP za stavební práce - cena bez daně , DPH 21 % , varianta 2 - společnost MERLIN je plátcem DPH (uplatní se režim přenesení daňové povinnosti) STAVEX, s.r.o. FAV za stavební práce - fakturovaná částka , MERLIN, s.r.o. FAP za stavební práce - fakturovaná částka , Vnitřní účetní doklad: - přidanění (sazba DPH 21 %) , nárok na odpočet (DPH 21 %) , ÚLOHA b Společnost ORION, s.r.o., obdržela fakturu od stavební firmy za opravu nebytových prostor. Fakturovaná částka činila Kč. Práce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, sazba DPH 21 %. Úkol: Zaúčtujte tyto účetní případy. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za opravu nebytových prostor ) VÚD - přidanění a nárok na odpočet DPH

5 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY Ostatní daně a poplatky Účet 345 je vymezen pro všechny ostatní daně a poplatky, tzn. účtuje se zde zejména o: spotřebních daních, pokud účetní jednotka je plátcem daně dani z nemovitých věcí, dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí poplatcích podle příslušných právních předpisů Spotřební daně mají podobný charakter jako daň z přidané hodnoty. Jsou také nepřímou daní, tzn. podnik je plátcem daně a poplatníkem je spotřebitel. Spotřební dani podléhají zejména tyto výrobky: tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo, víno, minerální oleje (pohonné hmoty). Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny. Spotřební daň je většinou stanovena absolutní částkou na jednotku množství. Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky (viz výše). Na rozdíl od daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a většiny ostatních daní, jejichž správcem jsou zpravidla finanční úřady, správcem spotřebních daní jsou celní úřady. Účtování o spotřební dani je obdobné jako u DPH, tzn. plátce spotřební daně prokazuje na straně Má dáti tohoto účtu nárok na odpočet a na straně Dal tohoto účtu pak vybranou spotřební daň na výstupu. V případě, že odběratel nemá nárok na odpočet spotřební daně, zvyšuje tato spotřební daň pořizovací cenu příslušného pořizovaného majetku (např. suroviny, materiál, zboží). Podnikatel ing. Jiří Cvach se zabývá výrobou destilátů. Prodej těchto alkoholických nápojů podléhá spotřební dani. Podnikatel není plátcem DPH. Podnikatel vyrobil 300 litrů 40 % alkoholu (sazba spotřební daně je 285 Kč na 1 litr 100 % alkoholu). Výrobní náklady a zisk jsou 64 Kč. Ve sledovaném období podnikatel prodal tyto destiláty: v listopadu prodej za hotové 100 litrů v prosinci prodej na fakturu 200 litrů Spotřební daň byla odvedena celní správě (z běžného účtu). P. S. Pro zjednodušení účtujeme pouze o prodeji a nikoliv o pohybu zásob výrobků. Řešení: Výpočet spotřební daně na 1 litr 40 % alkoholu: 285 Kč * 0,4 = 114 Kč Účtování: 1. Tržby v hotovosti za prodej 100 litrů destilátů a) cena bez spotřební daně Kč b) spotřební daň Kč Faktura vystavená za prodej 200 litrů destilátů a) cena bez spotřební daně Kč b) spotřební daň Kč Zaplacena spotřební daň finančnímu úřadu Kč Poznámka: U plátců DPH je spotřební daň i součástí základu pro výpočet DPH, tj. ve výše uvedeném příkladě by z každého prodaného litru musela být odvedena DPH finančnímu úřadu ve výši 37,38 Kč, tj.( )*0,21. Ostatní daně obsažené na účtu 345 (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí) se účtují na vrub příslušného účtu v účtové skupině 53, to znamená, že tyto daně jsou součástí nákladů. 135

6 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Schéma účtování: 221 Bankovní účty 345 Ostatní daně a poplatky 531 Silniční daň Odvod daní (resp. zálohy na daň) Předpis silniční daně 532 Daň z ne movitých věcí Předpis daně z nemovitých věcí 538 Ostatní daně a poplatky Předpis ostatních daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) Poznámka: Silniční daň zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do následujícího roku. Daň z nemovitých věcí zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do běžného roku (tedy před uplynutím zdaňovacího období). Daňová uznatelnost výše uvedených daní Silniční daň je daňově uznatelným nákladem, a to i za situace, že platba v daném zdaňovacím období (roce) neproběhla. U daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí se jedná o daňový náklad pouze za předpokladu, že daň byla v příslušném roce také zaplacena. V opačném případě by se jednalo o daňově neuznatelnou položku, která by musela být v daňovém přiznání připočtena k základu daně. Firma zaplatila v roce 2014 čtyři čtvrtletní zálohy na silniční daň: 15.4., 15.7., a , a to vždy po 600 Kč. Daňová povinnost za rok 2014 činila Kč. Doplatek za rok 2014 byl zaplacen v lednu Řešení: 1. První čtvrtletní záloha - duben 600 Kč Druhá čtvrtletní záloha - červenec 600 Kč Třetí čtvrtletní záloha - říjen 600 Kč Čtvrtá čtvrtletní záloha prosinec 600 Kč Daňová povinnost k silniční dani ( ) Kč Doplatek silniční daně - leden Kč Dotace Na účtech 346 a 347 se zachycují zúčtovací vztahy vyplývající z poskytnutí dotací. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky - ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347). Pro správné zaúčtování je rozhodující přesné vymezení účelu, na který je dotace poskytována. Rozlišujeme dva základní druhy dotací: dotace k úhradě nákladů - jsou určeny na úhradu provozních nákladů (například dotace na mzdy absolventů škol) nebo finančních nákladů (například dotace na úhradu úroků z úvěru). Zaznamenají se ve prospěch provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti se zaúčtováním příslušných nákladů. dotace na pořízení dlouhodobého majetku (tj. investiční dotace) - snižuje vstupní cenu pořizované investice. Proto se účtuje ve prospěch účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 136

7 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 Účtování o dotacích probíhá v následujících třech krocích: 1. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci (např. na základě smlouvy o poskytnutí dotace) se účtuje na vrub účtu 378 (pohledávka za poskytovatelem dotace) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu z účtové skupiny 34 (máme závazek vůči poskytovateli dotace použít ji na stanovený účel). 2. O použití dotace se účtuje na vrub příslušného účtu z 34. účtové skupiny (pomocí tohoto a výše uvedeného zápisu lze sledovat konkrétní stav čerpání dotace) se souvztažným zápisem ve prospěch buď výnosového účtu (u dotace na úhradu nákladů) nebo účtu 042 (u dotace na pořízení DHM). 3. O příjmu dotace se provede zápis na vrub účtu peněžních prostředků se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 (snížení pohledávky za poskytovatelem dotace). Schéma účtování: Ost. prov. výnosy Dotace ze SR Ost. fin. výnosy Ostatní dotace Jiné pohledávky BÚ 2 - použití dotace 1 - nárok na dotaci 3 - příjem dotace k úhradě nákladů Pořízení DHM 2 - použití dotace na pořízení DHM Soukromá vysoká škola EKONOM, s.r.o., (účetní období - kalendářní rok) požádala o dotaci z evropských fondů z programu ERASMUS ve výši Kč. V dubnu 2014 obdržela oznámení o přidělení této dotace. Peněžní prostředky musí být použity na úhradu provozních nákladů spojených se zahraničními stážemi studentů školy ve školním roce 2014/2015. V srpnu 2014 bylo poukázáno na účet vysoké školy Kč, zbylých Kč bude poukázáno po vyúčtování celé dotace, tj. v červnu V období září - prosinec 2014 vycestovalo do zahraničí 10 studentů vysoké školy a celkové náklady na jejich stáže činily Kč. V období leden - květen 2015 se zahraničních stáží zúčastnilo dalších 14 studentů, náklady činily Kč (částka Kč nad rámec dotace byla hrazena z prostředků školy) Řešení: Rok 2014: 1. VÚD - nárok na dotaci , VBÚ - přijata dotace na účet školy , Provozní náklady spojené se zahraničními stážemi ,- 5.. různé účty 4. VÚD - čerpání dotace za rok , Rok 2015: 1. Provozní náklady spojené se zahraničními stážemi ,- 5.. různé účty 2. VÚD - čerpání dotace za rok , VBÚ - na účet školy poukázána zbývající část dotace ,

8 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Neuhrazené pohledávky v účetnictví ÚLOHA Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v oblasti daní a dotací v roce Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1a Výpis z BÚ - zaplacena záloha na silniční daň na rok b - zaplacena záloha na daň z příjmů účetní jednotky Předpis daně z nemovitých věcí za rok Nárok na dotaci na mzdu absolventa školy Výpis z BÚ - zaplacena daň z nemovitých věcí za rok Hrubá mzda absolventa školy dle zúčtovací a výplatní listiny Použití dotace na mzdu absolventa Povinnost k silniční dani za rok Povinnost k dani z příjmů účetní jednotky za rok Úkol č. 2: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v roce a Výpis z BÚ - poukaz dotace od ÚP na mzdu absolventa b - doplatek silniční daně za rok Nárok na dotaci na technické zhodnocení nebytových prostor FAP za stavební práce při rekonstrukci nebytových prostor (režim přenesení daňové povinnosti) fakturovaná částka Přidanění a nárok na odpočet DPH (sazba 21 %) Použití dotace na technické zhodnocení nebytových prostor a Výpis z BÚ - vrácení přeplatku na dani z příjmů b - přijetí dotace na technické zhodnocení c - úhrada faktury za stavební práce MD MD D D MD D INTERAKTIVNÍ VÝUKA - SCHÉMATA ÚČTOVÁNÍ, TESTOVÉ OTÁZKY 138

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Obchodní Korporace Předmět: Ekonomie, Podnikání Přidal(a): Tereza P. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DANÍ daň: je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu správce daně: státní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Daně

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace Příklady na seminář pro příspěvkové organizace 3.12 2018 1. Příklad - Nezdaňované přijaté zálohy P.O. přijala do pokladny od zaměstnance (studenta) finanční prostředky určené k nabití čipové karty (elektronické

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

ČÚS017, V500 10, 11, 13, 17, 18, 19, 50, 55, 58,

ČÚS017, V500 10, 11, 13, 17, 18, 19, 50, 55, 58, UT3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY ČÚS017, V500 10, 11, 13, 17, 18, 19, 50, 55, 58, CHARAKTERISTIKA UT3 zobrazuje styk účetní jednotky sokolím sleduje veškeré pohledávky a krátkodobé dluhy (vyjma finančních, viz UT2-US

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH obsah Úvod 9 1. Než začneme podnikat 11 1.1 Srovnání základních konstrukčních prvků daní z příjmů 12 1.1.1 Předmět daně 13 1.1.2 Osvobození 14 1.1.3 Samostatný základ daně 15 1.1.4 Základ daně 16 1.1.4.1

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Účetnictví pro mírně pokročilé TaxReal s.r.o. Účetnictví pro mírně pokročilé 2018 Obsah 1. Mzdy... 4 1.1. Typy zaměstnání... 4 1.1.1. Skončení pracovního poměru... 4 1.2. Povinnosti zaměstnavatele... 5 1.3. Základní pojmy... 5 1.4.

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Daňový kalendář pro rok 2018

Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro LEDEN 2018 02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) neděle 20. pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební

Více