5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ"

Transkript

1 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce (účty 341, 342, 343, 345). V této účtové skupině se účtuje také o dotacích (účty 346, 347) Daň z příjmů Účet Daň z příjmů Na tomto účtu se účtuje o dani z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka. Na vrub účtu se účtují zálohy na daň placené v průběhu zdaňovacího období (roku). Ve prospěch účtu se účtuje podle daňového přiznání celková daňová povinnost účetní jednotky za zdaňovací období. Vzhledem k tomu, že daňová povinnost je pro účetní jednotku nutný náklad související s podnikatelskou činností, účtuje se o závazku ze splatné daně k finančnímu orgánu souvztažně na účtu Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (ve výjimečných případech Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná, a to pokud účetní jednotka účtovala do mimořádných nákladů nebo výnosů). Zůstatek na tomto účtu (před zaúčtováním daňové povinnosti) musí odpovídat výši záloh zaplacených ve sledovaném účetním období. Po zaúčtování daňové povinnosti by měl zůstatek souhlasit s pohledávkou nebo závazkem vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů (dle daňového přiznání, přeplatek na dani = na účtu pohledávka, doplatek daně = na účtu závazek). Doměrky, popř. vratky daně z příjmů se účtují souvztažně na účtu Dodatečné odvody daně z příjmů. Schéma účtování: 591 Daň z příjmů z běžné čin. 221 Bankovní účty 341 Daň z příjmů 593 Daň z příjmů z mimoř. č. Zaplacené zálohy Předpis daňové povinnosti 595 Dodat. odvody daně Doměrek daně z příjmů Poznámka: Zdaňovacím obdobím u fyzických osob je kalendářní rok. U právnických osob je zdaňovací období totožné s účetním obdobím, tj. buď kalendářní nebo hospodářský rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud se jedná o poplatníka se zákonnou povinností auditu nebo jehož daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, pak do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta začíná běžet dnem, který následuje po skončení zdaňovcího období, tzn. pokud je zdaňovacím období kalendářní rok, přiznání se musí podat do 1. 4., resp roku následujícího. Daňová povinnost musí být vyrovnána ve stejném termínu. Účet Ostatní přímé daně Zatímco účet 341 se používá v případech, kdy účetní jednotka je současně plátcem i poplatníkem daně z příjmů, účet 342 slouží k zúčtování daně z příjmů v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt. Jedná se například o placení daně z příjmů za zaměstnance (tj. daně ze mzdy) nebo vybírání daně srážkou (srážková daň z podílu na zisku společníků). 131

2 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní. Nepřímé daně jsou charakteristické tím, že v dodavatelsko-odběratelském řetězci je pro stát vybírají plátci daně, ale v konečném důsledku jsou placeny až v cenách nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelem. Účet 343 používá pouze registrovaný plátce DPH ve smyslu ustanovení zákona o DPH (u neplátců se DPH na vstupu stává součástí pořizovací ceny majetku a služeb, na druhé straně na výstupu DPH vůči odběratelům se neuplatňuje). Plátci daně z přidané hodnoty (pokud nakupují u plátců daně z přidané hodnoty) tuto daň zaplacenou dodavateli uplatní v daňovém přiznání jako nárok na odpočet vůči finančnímu úřadu (tzn. jako daňová pohledávka, proto na účtu 343 na straně MD) a naopak ze svých výrobků, prodeje zboží a poskytovaných služeb, tj. výstupů, jsou povinni vyměřit odběrateli daň z přidané hodnoty na výstupu a uvést ji v daňovém přiznání k DPH jako daň na výstupu (daňová povinnost tedy znamená v podstatě daňový závazek, proto na účtu 343 na straně Dal). V daňovém přiznání se potom zjistí porovnáním daní na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (daňová povinnost) celková výše buď daňového závazku, nebo daňové pohledávky (tzv. nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Poznámky: 1. Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. U nově registrovaných plátců toto zdaňovací období povinně platí v prvních dvou kalendářní letech podnikání. Od třetího kaledndářního roku se může plátce rozhodnout pro změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí. Hlavní podmínkou pro možnost uplatnění této změny je, aby obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč. 2. Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období. Ve stejném termínu musí být vyrovnána i případná daňová povinnost. 3.Vznikne-li za zdaňovací období nadměrný odpočet, má plátce nárok na jeho vrácení do 30 dnů od jeho vyměření (tj. od termínu pro podání daňového přiznání, je-li přiznání podáno v termínu, jinak ode dne skutečného podání daňového přiznání). Pravidla pro účtování DPH 1. Na účtu 343 se účtuje podle daňových dokladů. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle 29 ZDPH, zejména: - označení osoby, která uskutečňuje plnění, a osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (vč. DIČ) - rozsah a předmět plnění - den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění nebo den přijetí úplaty (zálohy) - jednotkovou cenu bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně V případě, že cena vč. daně nepřesahuje Kč, je možno vystavit tzv. zjednodušený daňový doklad. Z údajů rozhodných pro výpočet daně musí být pouze uvedena cena včetně daně a sazba daně. Výpočet DPH si provádí sám kupující. Do konce roku 2012 mohly být zjednodušené daňové doklady vystavovány pouze při splnění další podmínky - platba musela být uskutečněna hotově, kartou nebo šekem. Při opravě (zvýšení nebo snížení) základu daně a výše daně se vyhotovuje opravný daňový doklad. K dalším daňovým dokladům patří například splátkový kalendář nebo doklad o použití. 2. Nárok na odpočet se účtuje na vrub účtu 343 se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků ve 3. účtové třídě (např. u nákupu v tuzemsku účet 321); u nákupů v hotovosti ve prospěch účtu Daňová povinnost se účtuje ve prospěch účtu DPH, a to se souvztažným zápisem na účtu odběratelů, resp. na vrub jiných pohledávek; u prodejů v hotovosti na vrub účtu Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na vrub účtu 343 (343 / 221), vrácení nadměrného odpočtu ve prospěch účtu 343 (221 / 343). 5. V praxi je potřeba pro účet DPH zvolit vhodnou analytickou evidenci, přitom se vychází z konkrétních podmínek daného podnikatelského subjektu a ze struktury formuláře pro daňové přiznání. ü 132

3 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 b Podnikatel Milan Zeman v měsíci září 2014 uskutečnil tyto účetní případy: 1. Faktura přijatá za nákup materiálu Kč (cena bez daně , DPH 2 100) 2. Hotově zaplaceny telefonní hovory 600 Kč (cena včetně daně, sazba DPH 21 %) 3. Opravný DD (dobropis) na slevu k materiálu 847 Kč (cena bez daně 700, DPH 147) 4. Faktura vystavená za prodej výrobků Kč (cena bez daně , DPH ) V říjnu vypořádáno DPH s finančním úřadem Účtování: Kč MD Dal 1. FAP za materiál Telefonní hovory Opravný daňový doklad (dobropis) Faktura za prodej výrobků Vypořádání s finančním úřadem ÚLOHA Společnost PREMIER, a.s., plátce DPH, předložila za duben 2014 níže uvedené doklady. Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. Datum Obsah účetního případu Kč MD Dal FAP za nákup počítače - cena bez daně DPH 21 % Tržby za poradenské služby v hotovosti - cena bez daně DPH 21 % Hotově nákup kancelářských potřeb *1) - cena bez daně - DPH 15 % FAV za zpracování účetnictví - cena bez daně DPH 21 % Výpis z BÚ splátka faktury za počítač FAP za nákup osobního auta - cena bez daně DPH 21 % *1) Na nákup kancelářských potřeb je zjednodušený daňový doklad, na kterém je uvedena pouze cena včetně daně Kč, sazba DPH = 15 %. Úkol č. 2: Vypočítejte daňovou povinnost (resp. nadměrný odpočet) za duben 2014 a zaúčtujte její úhradu, resp. vrácení od finančního úřadu (předpokládejte platbu přes bankovní účet). Vypořádání DPH s finančním úřadem (výpis) 133

4 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Režim přenesení daňové povinnosti Základním principem fungování DPH je, že plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (dodavatel), má povinnost odvést daň z prodejní ceny finančnímu úřadu. Na druhé straně plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění (odběratel) má nárok na uplatnění odpočtu této daně. V některých případech však tento mechanismus neplatí a povinnost přiznat daň má příjemce. Jedním z takových případů je nákup majetku od zahraničního dodavatele (viz kapitola Pořízení materiálu ze zahraničí). Další takovou situací (z hlediska způsobu účtování velmi podobnou) jsou vybraná zdanitelná plnění v rámci režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge ( 92a ZDPH). Jedná se například o poskytnutí celé řady stavebních nebo montážních prací ( 92e ZDPH) poskytnutých pro jiného plátce DPH. Pokud příjemcem bude neplátce DPH, tento režim se neuplatní. V tomto režimu se daňová povinnost přenáší na odběratele, tzn. uskutečněné plnění nebude zdaňováno jeho poskytovatelem (dodavatelem), ale jeho příjemcem (odběratelem). Dodavatel na daňovém dokladu nebude tedy uvádět DPH, ale povinnou náležitostí jim vystaveného daňového dokladu bude text daň odvede zákazník. Stavební firma STAVEX, s.r.o., (plátce DPH) provedla práce spojené s výstavbou administrativní budovy pro společnost MERLIN, s.r.o. Hodnota vyfakturovaných prací je Kč, práce podléhají základní sazbě. Řešení: varianta 1 - společnost MERLIN není plátcem DPH (neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti) STAVEX, s.r.o. FAV za stavební práce - cena bez daně , DPH 21 % , MERLIN, s.r.o. FAP za stavební práce - cena bez daně , DPH 21 % , varianta 2 - společnost MERLIN je plátcem DPH (uplatní se režim přenesení daňové povinnosti) STAVEX, s.r.o. FAV za stavební práce - fakturovaná částka , MERLIN, s.r.o. FAP za stavební práce - fakturovaná částka , Vnitřní účetní doklad: - přidanění (sazba DPH 21 %) , nárok na odpočet (DPH 21 %) , ÚLOHA b Společnost ORION, s.r.o., obdržela fakturu od stavební firmy za opravu nebytových prostor. Fakturovaná částka činila Kč. Práce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, sazba DPH 21 %. Úkol: Zaúčtujte tyto účetní případy. Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1. FAP za opravu nebytových prostor ) VÚD - přidanění a nárok na odpočet DPH

5 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY Ostatní daně a poplatky Účet 345 je vymezen pro všechny ostatní daně a poplatky, tzn. účtuje se zde zejména o: spotřebních daních, pokud účetní jednotka je plátcem daně dani z nemovitých věcí, dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí poplatcích podle příslušných právních předpisů Spotřební daně mají podobný charakter jako daň z přidané hodnoty. Jsou také nepřímou daní, tzn. podnik je plátcem daně a poplatníkem je spotřebitel. Spotřební dani podléhají zejména tyto výrobky: tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo, víno, minerální oleje (pohonné hmoty). Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny. Spotřební daň je většinou stanovena absolutní částkou na jednotku množství. Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky (viz výše). Na rozdíl od daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a většiny ostatních daní, jejichž správcem jsou zpravidla finanční úřady, správcem spotřebních daní jsou celní úřady. Účtování o spotřební dani je obdobné jako u DPH, tzn. plátce spotřební daně prokazuje na straně Má dáti tohoto účtu nárok na odpočet a na straně Dal tohoto účtu pak vybranou spotřební daň na výstupu. V případě, že odběratel nemá nárok na odpočet spotřební daně, zvyšuje tato spotřební daň pořizovací cenu příslušného pořizovaného majetku (např. suroviny, materiál, zboží). Podnikatel ing. Jiří Cvach se zabývá výrobou destilátů. Prodej těchto alkoholických nápojů podléhá spotřební dani. Podnikatel není plátcem DPH. Podnikatel vyrobil 300 litrů 40 % alkoholu (sazba spotřební daně je 285 Kč na 1 litr 100 % alkoholu). Výrobní náklady a zisk jsou 64 Kč. Ve sledovaném období podnikatel prodal tyto destiláty: v listopadu prodej za hotové 100 litrů v prosinci prodej na fakturu 200 litrů Spotřební daň byla odvedena celní správě (z běžného účtu). P. S. Pro zjednodušení účtujeme pouze o prodeji a nikoliv o pohybu zásob výrobků. Řešení: Výpočet spotřební daně na 1 litr 40 % alkoholu: 285 Kč * 0,4 = 114 Kč Účtování: 1. Tržby v hotovosti za prodej 100 litrů destilátů a) cena bez spotřební daně Kč b) spotřební daň Kč Faktura vystavená za prodej 200 litrů destilátů a) cena bez spotřební daně Kč b) spotřební daň Kč Zaplacena spotřební daň finančnímu úřadu Kč Poznámka: U plátců DPH je spotřební daň i součástí základu pro výpočet DPH, tj. ve výše uvedeném příkladě by z každého prodaného litru musela být odvedena DPH finančnímu úřadu ve výši 37,38 Kč, tj.( )*0,21. Ostatní daně obsažené na účtu 345 (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí) se účtují na vrub příslušného účtu v účtové skupině 53, to znamená, že tyto daně jsou součástí nákladů. 135

6 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtování daní a dotací Schéma účtování: 221 Bankovní účty 345 Ostatní daně a poplatky 531 Silniční daň Odvod daní (resp. zálohy na daň) Předpis silniční daně 532 Daň z ne movitých věcí Předpis daně z nemovitých věcí 538 Ostatní daně a poplatky Předpis ostatních daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) Poznámka: Silniční daň zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do následujícího roku. Daň z nemovitých věcí zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do běžného roku (tedy před uplynutím zdaňovacího období). Daňová uznatelnost výše uvedených daní Silniční daň je daňově uznatelným nákladem, a to i za situace, že platba v daném zdaňovacím období (roce) neproběhla. U daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí se jedná o daňový náklad pouze za předpokladu, že daň byla v příslušném roce také zaplacena. V opačném případě by se jednalo o daňově neuznatelnou položku, která by musela být v daňovém přiznání připočtena k základu daně. Firma zaplatila v roce 2014 čtyři čtvrtletní zálohy na silniční daň: 15.4., 15.7., a , a to vždy po 600 Kč. Daňová povinnost za rok 2014 činila Kč. Doplatek za rok 2014 byl zaplacen v lednu Řešení: 1. První čtvrtletní záloha - duben 600 Kč Druhá čtvrtletní záloha - červenec 600 Kč Třetí čtvrtletní záloha - říjen 600 Kč Čtvrtá čtvrtletní záloha prosinec 600 Kč Daňová povinnost k silniční dani ( ) Kč Doplatek silniční daně - leden Kč Dotace Na účtech 346 a 347 se zachycují zúčtovací vztahy vyplývající z poskytnutí dotací. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky - ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347). Pro správné zaúčtování je rozhodující přesné vymezení účelu, na který je dotace poskytována. Rozlišujeme dva základní druhy dotací: dotace k úhradě nákladů - jsou určeny na úhradu provozních nákladů (například dotace na mzdy absolventů škol) nebo finančních nákladů (například dotace na úhradu úroků z úvěru). Zaznamenají se ve prospěch provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti se zaúčtováním příslušných nákladů. dotace na pořízení dlouhodobého majetku (tj. investiční dotace) - snižuje vstupní cenu pořizované investice. Proto se účtuje ve prospěch účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 136

7 Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 Účtování o dotacích probíhá v následujících třech krocích: 1. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci (např. na základě smlouvy o poskytnutí dotace) se účtuje na vrub účtu 378 (pohledávka za poskytovatelem dotace) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu z účtové skupiny 34 (máme závazek vůči poskytovateli dotace použít ji na stanovený účel). 2. O použití dotace se účtuje na vrub příslušného účtu z 34. účtové skupiny (pomocí tohoto a výše uvedeného zápisu lze sledovat konkrétní stav čerpání dotace) se souvztažným zápisem ve prospěch buď výnosového účtu (u dotace na úhradu nákladů) nebo účtu 042 (u dotace na pořízení DHM). 3. O příjmu dotace se provede zápis na vrub účtu peněžních prostředků se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 (snížení pohledávky za poskytovatelem dotace). Schéma účtování: Ost. prov. výnosy Dotace ze SR Ost. fin. výnosy Ostatní dotace Jiné pohledávky BÚ 2 - použití dotace 1 - nárok na dotaci 3 - příjem dotace k úhradě nákladů Pořízení DHM 2 - použití dotace na pořízení DHM Soukromá vysoká škola EKONOM, s.r.o., (účetní období - kalendářní rok) požádala o dotaci z evropských fondů z programu ERASMUS ve výši Kč. V dubnu 2014 obdržela oznámení o přidělení této dotace. Peněžní prostředky musí být použity na úhradu provozních nákladů spojených se zahraničními stážemi studentů školy ve školním roce 2014/2015. V srpnu 2014 bylo poukázáno na účet vysoké školy Kč, zbylých Kč bude poukázáno po vyúčtování celé dotace, tj. v červnu V období září - prosinec 2014 vycestovalo do zahraničí 10 studentů vysoké školy a celkové náklady na jejich stáže činily Kč. V období leden - květen 2015 se zahraničních stáží zúčastnilo dalších 14 studentů, náklady činily Kč (částka Kč nad rámec dotace byla hrazena z prostředků školy) Řešení: Rok 2014: 1. VÚD - nárok na dotaci , VBÚ - přijata dotace na účet školy , Provozní náklady spojené se zahraničními stážemi ,- 5.. různé účty 4. VÚD - čerpání dotace za rok , Rok 2015: 1. Provozní náklady spojené se zahraničními stážemi ,- 5.. různé účty 2. VÚD - čerpání dotace za rok , VBÚ - na účet školy poukázána zbývající část dotace ,

8 5 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Neuhrazené pohledávky v účetnictví ÚLOHA Úkol č. 1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v oblasti daní a dotací v roce Č. Obsah účetního případu Kč MD Dal 1a Výpis z BÚ - zaplacena záloha na silniční daň na rok b - zaplacena záloha na daň z příjmů účetní jednotky Předpis daně z nemovitých věcí za rok Nárok na dotaci na mzdu absolventa školy Výpis z BÚ - zaplacena daň z nemovitých věcí za rok Hrubá mzda absolventa školy dle zúčtovací a výplatní listiny Použití dotace na mzdu absolventa Povinnost k silniční dani za rok Povinnost k dani z příjmů účetní jednotky za rok Úkol č. 2: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy v roce a Výpis z BÚ - poukaz dotace od ÚP na mzdu absolventa b - doplatek silniční daně za rok Nárok na dotaci na technické zhodnocení nebytových prostor FAP za stavební práce při rekonstrukci nebytových prostor (režim přenesení daňové povinnosti) fakturovaná částka Přidanění a nárok na odpočet DPH (sazba 21 %) Použití dotace na technické zhodnocení nebytových prostor a Výpis z BÚ - vrácení přeplatku na dani z příjmů b - přijetí dotace na technické zhodnocení c - úhrada faktury za stavební práce MD MD D D MD D INTERAKTIVNÍ VÝUKA - SCHÉMATA ÚČTOVÁNÍ, TESTOVÉ OTÁZKY 138

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více