Školení FEC, AML, Compliance 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení FEC, AML, Compliance 2015"

Transkript

1 Školení FEC, AML, Compliance 2015

2 Cíl a obsah školení Cílem je seznámit s povinnostmi, důležitými pro práci zprostředkovatele. Školení je rozděleno na dvě části: Část A: Prevence praní špinavých peněz (FEC, AML), FATCA a Regulace SAM Část B: Compliance protikorupční postoj NN 2

3 Část A Prevence praní špinavých peněz (AML Anti Money Laundering) FEC Financial Economic Crime FATCA Financial Tax Compliance Act Regulace SAM 3

4 FEC a AML Prevence praní špinavých peněz Seznámíme vás se základními pojmy a povinnostmi v uvedené oblasti, které vyžadují především: zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu; Vyhláška 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad. Globální FEC Policy + interní Směrnice k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti. Zjistíte: jak chránit společnost před aktivitami lidí, skupin nebo společností, které chtějí využít našich služeb, aby zakryli původ nebo vlastníka peněz či majetku pocházejících z trestné činnosti; Která operace může být považována za neobvyklou transakci/obchod; a mnoho dalších informací, které mohou být pro vaši práci užitečné. 4

5 FEC a AML Legalizace výnosů z trestné činnosti Co to je legalizace výnosů z trestné činnosti (neboli praní špinavých peněz)? Zapojení do jakékoli transakce, která: skrývá nelegální původ finančních prostředků; maskuje příjmy z trestné činnosti tak, aby vypadaly jako legální; vědomě napomáhá osobám ve finančních či jiných transakcích, kde se nakládá s výnosy z trestné činnosti; ponechá výše uvedenou činnost záměrně bez pozornosti (může se považovat za napomáhání k trestné činnosti). vztahuje se na výnosy z jakékoli závažné trestné činnosti. 5

6 FEC a AML Základní povinnosti Povinnosti, které vyplývají z uvedeného zákona pro naši společnost a její zprostředkovatele jsou zejména následující: Provádět identifikaci klienta při uzavírání obchodního vztahu, Ověřovat totožnost klienta vhodným způsobem při každém dalším obchodu, Poskytovat součinnost při provádění kontroly klienta (např. zjišťovat zdroj příjmů, resp. původ majetku) dle požadavku naší společnosti, Zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou, Zjišťovat, kdo je konečným vlastníkem klienta (právnické osoby), apod. Zachovávání mlčenlivosti povinnost zachovávat mlčenlivost o oznámení podezřelého obchodu a o další součinnosti sfaú (Finanční analytický útvar MF); po dobu vztahu s naší společností, tak i po jeho skončení. 6

7 FEC a AML Obchod Obchod každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo nakládání s majetkem anebo jejpřímo vyvolává. Účastník obchodu / klient = každá osoba (právnická i fyzická), která má z hlediska naší společnosti vztah k uzavíranémuobchodu, tj. osoba: které poskytujeme finanční služby na smluvním základě, nebo která snámijedná ouzavření smlouvy o poskytování finančních služeb (např. uzavření smlouvy o pojištění; doplňkovém penzijním spoření apod.), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, které poskytujeme služby na smluvním základě (např. na základě plné moci), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná snámi o uzavření smlouvy o poskytování služeb (např. na základě plné moci), nebo která je oprávněna knakládání sprostředky na účtu osoby, která má snámi uzavřenou smlouvu o poskytování služeb (např. výplata pojistného plnění oprávněné osobě / dědici). 7

8 FEC a AML Identifikace Identifikace klienta platí zásada: Žádný obchod s klientem, který nebyl identifikován! Provedení identifikace : první identifikaci klienta, který je fyzickou osobou (a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou), provedete jako osoba jednající jménem naší společnosti za fyzické přítomnosti identifikovaného, tzn. VŽDY JE NUTNÉ SE S KLIENTEM OSOBNĚ POTKAT! 8

9 FEC a AML Identifikace fyzické osoby Identifikace fyzické osoby: zjištění, zaznamenání a ověření identifikačních údajů (z platného průkazu totožnosti) na formuláři smlouvy ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, požádání klienta o kopii jeho průkazu totožnosti. V případě odmítnutí pořízení kopie je osoba provádějící identifikaci toto povinna zaznamenat na smlouvě. dále pak zjištění a zaznamenání: skutečnosti zda je klient Politicky exponovaná osoba; pracovní pozice a předmětu činnosti / podnikání (neplatí pro produkty penze). Identifikaci je potřebné provést nejen při uzavírání smlouvy s klientem, ale také v případě, kdy se jedná o výplatu finančních prostředků nad 1000 eur osobě oprávněné k nakládání s prostředky na smlouvě klienta (např. zákonnému zástupci, obmyšlenému, dědici apod.). 9

10 FEC a AML Identifikace právnické osoby Čestné prohlášení slouží k identifikaci právnické osoby kvůli požadavkům: Zákona AML, nově i zákona FATCA. Název, IČ, adresa sídla + výpis z Obchodního rejstříku, činnost společnosti, daň.rezidentství, Identifikace (fyzických) osob jednajících za společnost. Identifikace skutečného (konečného) majitele (fyzické osoby) s podílem větším než 25% právnická osoba je povinna vyplnit formulář Čestné prohlášení o konečném majiteli. Identifikace PO se provádí nejen v případě nových smluv, ale i pokud se stávající pojistník na smlouvě mění na nového pojistníka právnickou osobu. 10

11 FEC a AML Identifikace jednající FO za PO Identifikace fyzické osoby jednající jménem právnické osoby = DTTO jako identifikace klienta fyzické osoby s výjimkou zjišťování: zda je klienta PEP rizikových podnikatelských činností této fyzické osoby informací o zdroji majetku a příjmů této fyzické osoby 11

12 FEC a AML Identifikace Identifikaci při podpisu smlouvy nepodléhá v podmínkách naší společnosti doplňkové penzijní spoření a životní pojištění (uzavřené na dálku tj. přes Klientskou linku, internet apod.), pokud smlouvy nepřekračují tyto zákonné limity pro identifikaci: jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku 2,5tis EUR nebo souhrn vkladů nepřesahuje 1tis EUR v jednom kalendářním roce. Vpřípadě, že jsou tyto zákonné limity překročeny vprůběhu trvání smlouvy, musí být klient identifikován. 12

13 FEC a AML Identifikace ostatní osoby Identifikace osoby jednající jménem klienta o o Plná moc pouze originál nebo úředně ověřená kopie + podpis zmocnitele musí být úředně ověřen Plná moc je povinnou součástí dokumentace Zákonný zástupce Identifikace dle pravidel pro fyzickou osobu Zástupce doloží údaje zastoupeného. 13

14 FEC a AML Identifikace X ověření totožnosti Při dalších obchodech s klientem (např. žádost o výplatu apod.) je potřebné vhodným způsobem ověřit totožnost klienta (lze formou úředně ověřeného podpisu, telefonicky, přes servisní portál, osobně apod.). Ověření totožnosti nesplňuje podmínky Identifikace! Nezaměňovat! Ověření podpisu nástroj pro ověření totožnosti; nástroj proti podvodům; nesplňuje podmínky identifikace! Nezaměňovat! 14

15 FEC a AML vlastnická struktura, původ peněz Neprůhledná vlastnická struktura stav, kdy nelze zjistit, kdo je vlastníkem klienta zvýpisu z obchodního rejstříku nebo z obdobných registrů v zahraničí. Nejasný původ finančních prostředků stav, kdy klient na naši žádost prokazatelně nedoloží původ finančních prostředků. Dle AML zákona máme právo se na zdroj příjmů / původ finančních prostředků klienta zeptat (např. v případě, kdy klient provede transakci vyšší než 15000, EUR); provádí se tzv. Kontrola klienta (viz 9 AML Zákona). 15

16 FEC a AML Rizikový profil klienta Rizikový profil klienta Klienty řadíme do tří skupin se standardním, zvýšeným a vysokým rizikem (vysoké riziko neakceptovatelní) Rizikovost zejména ovlivňuje: Země původu klienta, Zda je klient Politicky exponovaná osoba, Povolání / zaměstnání / podnikání a další faktory. Politicky exponovaná osoba (PEP) Osoby v politické pozici (státní správě) s celostátní působností jako jsou prezident, členové vlády (nebo jejich náměstci), poslanci, senátoři, členové vrchních nebo nejvyššího soudu, členové bankovní rady centrální banky, vysocí představitelé armády, velvyslanci atp. Osoby vykonávající svoji činnost v Česku nebo v zahraničí. Zahrnuje osoby blízké a osoby s úzkými obchodními vztahy k PEP. Klasifikace PEP zůstává v platnosti ještě po dobu 1 roku poté, co daná osoba opustila příslušnou pozici. Dbejte na správné vysvětlení klientovi, kdo je a není PEP! U POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOB VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE část B AML: 16

17 FEC a AML Riziková povolání Riziková povolání / podnikání / zaměstnání Rizikovým zaměstnáním se rozumí: realitní makléř a dále právník/účetní/daňový poradce vykonávající činnost pro kterýkoliv subjekt spředmětem podnikání uvedeným v následující odrážce; Rizikovým podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí: advokát/advokátní služby; daňové poradenství; notář/notářské služby; účetní/účetní služby; směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony/autobazary/obchodování sautodíly; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví; Rizikovou veřejnou funkcí se rozumí: politik (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), hejtman, přednosta vojenského újezdu, starosta, primátor, zastupitel odpovědný za správu majetku nebo územní rozvoj. VŽDY ZJISTĚTE OD KLIENTA JEHO POVOLÁNÍ (POZICE, PROFESE)+ NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE (OBOR, ODVĚTVÍ). POLE VE FORMULÁŘI MUSÍ BÝT JASNĚ VYPLNĚNA VŽDY U KAŽDÉHO KLIENTA LIFE. Bez toho nelze správně určit rizikový profil klienta. U RIZIKOVÝCH POVOLÁNÍ / PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNÁNÍ VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST B DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE AML (vzor na předchozím slidu). 17

18 FEC a AML Riziková povolání Příklad: Právník: Právník, který pracuje jako zaměstnanec např. vbance, pojišťovně (tzn. ve společnosti, která nepatří mezi vyjmenované), nejedná se o zvýšené riziko. Právník, který pracuje / podniká sám na sebe tedy advokát jedná o zvýšené riziko. Právník zaměstnaný ve společnosti, která spadá do vyjmenovaných podnikání jako například stavebnictví, herna, realitní kancelář apod. jedná se o zvýšené riziko. Obdobně platí stejné pravidlo pro účetní a daňaře. 18

19 FEC a AML Rizikové země Boj proti financování terorismu Zákon AML zakazuje financování terorismu a ukládá finančním institucím věnovat pozornost transakcím, které mohou mít souvislost s financováním terorismu. Cílem sankcí je udržet a nebo obnovit mezinárodní mír a bezpečnost podle principů Charty OSN a Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Fircosoft Systém FFF Verify Web, který oproti sankčním seznamům definovaných NN Group FEC Policy: Na denní bázi porovnává záznamy z našich produkčních systémů o všech nových klientech a obchodních partnerech a ty, u kterých nastala v záznamech změna, Na měsíční bázi porovnává kompletní seznam klientů (včetně oprávněných osob, dědiců, zákonných zástupců, apod.). CDD Officer vyhodnocuje výsledek screenování /porovnávání. Rizikové země Úplný seznam zemí je uveden např. v příloze k Memorandu k pojišťování cizinců. 1. málo rizikové Lowrisk country např. Austrálie, Rakousko) 2. středně rizikové medium risk country např. Chorvatsko, Brazílie) 3. vysoce rizikové high risk country např. Nigérie, Albánie) 4. neakceptovatelné ultra high risk country Kuba, Irán, Sýrie, Súdán, Severní Korea do těchto zemí je zakázáno zasílat platby!! Klient, který má trvalý pobyt v těchto zemích, je neakceptovatelný! 19

20 FEC a AML Vyžadované doklady pro pojištění 20

21 FEC a AML Podezřelý obchod Podezřelý obchod Obchod (tj. každé jednání, které směřuje také kpohybu peněz) provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací; Příklady podezřelých transakcí / obchodů: Klient nechce provést identifikaci, nechce prokázat svoji totožnost, Klient požaduje provést anonymní obchod (nelze), Klient hradí smlouvu složenkou a ve vysokých sumách, Klient provádí nezvykle vysoké transakce, které zcela neodpovídají jeho běžnému chování a příjmům, Klient provádí mnoho vkladů a následných výběrů ze své smlouvy / na svou smlouvu, Charakter pojištění, který si klient zvolil, je neobvyklý vzhledem k určitým okolnostem (jeho příjem, profese, apod.), Klient odmítá při kontrole klienta sdělit původ finančních prostředků, které zaslal na svoji smlouvu, Účastník obchodu je uveden na seznamu sankcionovaných osob. V případě, že se klient odmítá identifikovat a nebo pokud se setkáte s neobvyklou / podezřelou obchodní operací / transakcí, neváhejte a IHNED nahlaste tuto skutečnost MLRO! MLRO Money Laundering Reporting Officer Martina Járková, Compliance, MLRO zhodnotí hlášení. Pokud se jedná skutečně o podezřelou transakci, je povinen je hlásit Ministerstvu financí (FAU). 21

22 FEC a AML Rizikové faktory Rizikové faktory klienta (tzv. Background) Klient je identifikován jako Politicky Exponovaná Osoba Složitá (nejasná) vlastnická struktura klienta Pojistník je právnická osoba Klient vykonává činnost (zaměstnání) definovanou jako riziková viz text smlouvy, část Předsmluvní informace. Klient má trvalý pobyt v zemi ze skupiny č. 3 tzv. středně rizikové země Klient má trvalý pobyt v zemích ze skupiny č. 4 neakceptovatelný Klient je uveden na "Sensitivity listu" z důvodu možného rizika praní špinavých peněz (Lokální Black list; PEP vysvětleno na předešlých slidech nebo REP list REP list je seznam osob, o kterých jsou známy negativní informace poškozená reputace). Klient provádí své obchodní aktivity v / nebo prostřednictvím středně rizikových zemí Klient je většinovým vlastníkem / společníkem s většinovým podílem / jednatelem / většinovým akcionářem ve společnosti kde se provádějí často vysoké hotovostní transakce. Klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu. Klient neochotně (pod nátlakem) poskytnul identifikační údaje (včetně informací souvisejících např. zdroj finančních prostředků), nebo poskytl vědomě nepravdivé informace. Transakce (např. platba pojistného) je prováděna z účtu vedeného v daňovém ráji. Výplatu z produktu (pojištění či penzijního produktu) požaduje zaslat na účet do vysoce rizikové země ZAKÁZÁNO PROVÉST! Naše společnost má důkaz o tom, že klient se účastnil činností, týkajících se praní špinavých peněz (např. byl odsouzen pro daňový únik, zpronevěru). 22

23 FEC a AML Rizikové faktory II. Indikátory, které v kombinaci s rizikovým faktorem klienta znamenají povinnost doložit zdroj příjmu klienta příklady Vysoké transakce (odkupy, nečekané vklady apod.) nad 15 tis EUR a 2,5 tis EUR pro PEPa nebo REPa; frekvence jednorázových vkladů v kombinaci s výběry / částečnými výběry; uzavření několika smluv jedním pojistníkem s celkovou (kumulovanou) výší pojistného vyšší než je reportovací hranice (15 tis EUR), kde pojistník je oprávněnou osobou; provedená transakce záměrně obsahuje nepravdivé nebo nepřesné informace; klient má další smlouvy na stejný produkt u dalších pojišťovacích institucí; klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu; neadekvátní výše platby pojistného v kombinaci s informacemi o klientovi; klient byl v rámci vyhodnocování FUW (finanční uderwriting) vyhodnocen jako rizikový z hlediska AML; klient je podezřelý z praní špinavých peněz. 23

24 FEC a AML Zdroj příjmů Pro doložení zdroje příjmů: u Fyzické osoby lze jako doklad použít potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu nebo daňové přiznání. Vpřípadě že takovýto doklad z objektivních důvodů neleze získat, např. u důchodců, studentů a pod., může sloužit jako doklad reference finanční nebo státní instituce (banka, úřad státní správy), případně jiný relevantní doklad (např. dědictví, dary, restituce, smlouva o prodeji nemovitosti). u Právnické osoby lze jako doklad použít daňové přiznání nebo finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), případně jejich ověřené kopie. Rizikové faktory klienta Indikátory Doložit zdroj příjmu! 24

25 FEC a AML Příklad 1) Pan X je uveden jako oprávněná osoba na smlouvě o životním pojištění jeho otce. Jeho otec bohužel zemřel a Panu X trvalo téměrpůl roku, než si zažádal o výplatu finančních prostředků z výše uvedené smlouvy. Když si ale zažádal o výplatu, byl nemile překvapen, neboť mu bylo pojišťovnou sděleno, že si zažádal o výplatu již před třemi měsíci a bylo mu již vše vyplaceno. Co se mohlo stát? a. Pan X zapomněl, že již o finanční prostředky před 3 měsíci zažádal. b. o výplatu si požádal podvodník, který nebyl identifikován a ani jeho totožnost nebyla pojišťovnou ověřena. Pravděpodobnější je odpověď b. Proto dbejme na to, abychom znali svého klienta a provedli před výplatou identifikaci oprávněné osoby! 25

26 FEC a AML Příklad 2) Manželé X a Y si uzavřeli životní pojištění s ročním pojistným každý na své jméno. V případě smrti jednoho z manželů by se druhý z nich stal příjemcem pojistky. Majitel účtu, z kterého bylo pojistné hrazeno byla jak bylo zjištěno společnost v zahraničí, v níž tito manželé byli řediteli. Tuto pojistku si však uzavírali fyzické osoby (ne obchodní společnost). Vyšetřování odhalilo, že takto nastavený scénář měl zakrýt nezákonný původ peněz, které pocházely z organizovaného daňového podvodu, o kterém zapojený pár věděl. 26

27 FEC a AML Příklad Operace Capstone K čemu došlo? Životní pojišťovny v USA, na ostrově Man a v jiných lokalitách umožnily zlegalizovat ( proprat ) 80 milionů USD finanční prostředky pocházející z prodeje drog v Kolumbii. Organizace obchodující s drogami nakoupily přes pojišťovací makléře řadu investičních životních pojištění ve Spojených státech a jiných lokalitách. Tyto produkty byly financovány z desítek milionů dolarů z výnosů z prodeje drog posílaných (ve formě šeků a bankovních převodů) pojišťovnám od třetích stran z celého světa. Co bylo zjištěno? Úřady ve Spojených státech, na ostrově Man, v Kolumbii a v jiných jurisdikcích zjistily, že více než 250 životních pojištění, byly právě napojeny na nelegální činnost prodej drog. Vyšetřování pod názvem "Operace Capstone" s nadnárodní účastí byla prvním případem, kdy se podařilo zjistit a odsoudit masivní aktivity praní špinavých peněz prováděné přes mezinárodní odvětví životního pojištění. Vyšetřování celních a daňových úřadů USA trvalo celkem dva roky. S vyšetřováním pomáhaly také úřady ve Spojeném království, v Panamě, a na Jižní Floridě. Vyšetřování odhalilo, že kolumbijské kartely prostřednictvím malého počtu malých nezávislých pojišťovacích makléřů nakupovaly produkty životního pojištění v USA, na ostrově Man, i v jiných lokalitách, přičemž jako koneční příjemci (beneficiery) pojistného plnění byly uvedeny osoby spojené s kartelem. Kartely běžně rušily svá životního pojištění předčasně, i přes přísné finanční pokuty za předčasné zrušení. Důvodem bylo to, že i přes poplatky za předčasné ukončení pojistek získavaly od pojišťoven peníze, které se jevily jako legitimní výnosy z pojištění / investic. Kartely pak mohly tyto "čisté" peníze bez problému používat. Závěr? Operace Capstone dosud vedla k zabavení zhruba 30 milionů USD ze strany úřadů USA, Kolumbie a Panamy. Kolumbijské úřady rovněž v souvislosti s vyšetřováním zatkly prozatím 10 osob. Navíc došlo k obvinění pěti občanů Kolumbie za porušení zákonů proti praní peněz. Obžalovaní jsou obviněni z legalizace přibližně 2,1 mil. USD přes pojišťovny, primárně ve Spojených státech, v rámci Operace Capstone. autor: Dean Boyd, US Customs Today a) c 27

28 FEC a AML Příklad Operace Capstone Finanční instituce mohla zmírnit výše uvedená rizika tím, že by dobře nastavila proces prověrky klientů a obchodních partnerů, by pravidelně monitorovala aktivity klientů, by měla nastavenu sadu varovných indikátorů, které by pomohly upozornit např. na předčasnou výpověď smlouvy krátce po jejím uzavření, vklady vysokých částek, vysokého ročního pojistného, výše pojistného. Vkládání peněz do finančních institucí umožňuje převést "špinavé peníze (z výnosů trestné činnosti) na "čisté" (legitimní). Nechceme být součástí takového procesu! 28

29 FATCA ForeignAccountTax Compliance Act FATCA je nový daňový zákon, který byl přijat v USA vroce Účelem tohoto zákona je zamezení daňovým únikům prostřednictvím získávání informací o amerických daňových příslušnících a vytvoření celosvětové sítě spolupracujících subjektů. Naše společnost je povinna dodržovat požadavky FATCA od FATCA se vztahuje na : (i) NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (ii) NN Penzijní společnost, a.s. V uvedených entitách se vztahuje se na: pojistné produkty s kapitálovou hodnotou, Doplňkové penzijní spoření. 29

30 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Jaké jsou dopady FATCA na naši společnost? Ve smyslu FATCA jsou NN PS a NN ŽP povinny vykonávat ve vztahu ke klientům povinné prověřování (zahrnující revizi, identifikaci areportování vybraných smluv), zjišťovat daňovou rezidenci klientů a plnit další povinnosti plynoucí z FATCA. Jaké povinnosti má klient? Klient prohlašuje (především na formuláři), zda je či není daňovým rezidentem USA. Klient je povinen informovat naši společnost, pokud nastane změna jeho údajů (tzv. US indicií) zjišťovaných podle FATCA. US indicie: americké občanství, pobyt v USA, místo narození v USA, telefonní číslo USA, kontaktní adresa v USA, příkaz na výplatu do USA, plná moc udělená zmocněnci s pobytem v USA. Pokud budou u klienta zjištěné US indicie nebo klient prohlásí, že je daňovým rezidentem USA, bude povinen vyplnit americký daňový formulář W 8 anebo W 9 (resp. další FATCA listinné důkazy podle typu US indicie) a v termínu jej vyplněný vrátit do sídla naší společnosti. Formulář W8 klient potvrzuje, že není daňový resident USA, Formulář W9 klient potvrzuje, že je daňový resident USA. Aktuální formuláře na 30

31 Regulace SAM Na základě této Regulace nemůžeme poskytnout americkým osobám produkt, který má investiční charakter! Vychází z amerického sankčního zákona, který má přeshraniční působnost. Tedy: Doplňkové penzijní spoření Investiční a kapitálová životní pojištění Za americkou osobu se považuje každá osoba, která jako svoji trvalou adresu, anebo kontaktní adresu uvede bydliště v USA anebo se prokáže, jako občan USA. Týká se fyzických i právnických osob. 31

32 Část B Compliance protikorupční postoj NN 32

33 Dary, pohoštění a protikorupční opatření Naše společnost má nulovou toleranci úplatkářství a korupce (bez ohledu na identitu nebo pozici původce nebo příjemce úplatku). Odmítá jakoukoliv formu ne/přímého úplatkářství. Jménem NN nejste oprávněni předávat žádné věcné ani finanční dary! 33

34

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Výklad pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti (praním špinavých peněz) se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v4 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v3 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Zjišťování skutečného majitele Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Praha 31. 3. 2014 Proč bych měl poznat skutečného majitele? Musím dostát liteře zákona Zákon o některých

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) podle 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Pobočka České národní banky 1) Sídlo I. SPRÁVNÍ

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT)

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) 1 OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Předmět vnitřního

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození AML DOTAZNÍK Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Ve formuláři

Více

Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice

Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice I. Identifikační údaje žadatele Název žadatele/jméno žadatele Statutární orgán - osoba oprávněná jednat za žadatele Jméno, příjmení, titul, funkce: Kontaktní adresa:

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Komisionářská smlouva o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného odkupu (prodeje) Cenných papírů a smlouva o správě (dále jen Komisionářská smlouva )

Komisionářská smlouva o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného odkupu (prodeje) Cenných papírů a smlouva o správě (dále jen Komisionářská smlouva ) *1* *MFCONT3* Číslo Komisionářské smlouvy Komisionářská smlouva o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného odkupu (prodeje) Cenných papírů a smlouva o správě (dále jen Komisionářská smlouva ) ING Bank N.V.,

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ( AML ) Název: Vnitřní směrnice č.: 5/2012

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ( AML ) Název: Vnitřní směrnice č.: 5/2012 Název: Vnitřní směrnice č.: 5/2012 Obsah: OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ( AML ) Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření zamezujících legalizaci

Více

FAÚ Finanční analytický útvar

FAÚ Finanční analytický útvar FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz (plnění za dobu léčení úrazu a/nebo plnění za dobu léčení úrazu v pracovní neschopnosti a/nebo hospitalizaci) Z3064 Kompletním vyplněním a doložením všech

Více

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 Třídící znak 2 1 5 0 7 6 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 7 ZPP KZ1C verze 1/2014 str. 7 ZPP KD1C verze

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Žádost o příspěvek na zapracování

Žádost o příspěvek na zapracování Registrační číslo ÚP: PZ Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zapracování 116 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 29 vyhlášky č. 518/2004 Sb.,

Více

Prověřování účtů (Due Dililigence Procedure)

Prověřování účtů (Due Dililigence Procedure) Prověřování účtů (Due Dililigence Procedure) Účelem postupů náležité péče (Due Diligence Procedure nebo též DDP ) je identifikovat oznamované účty z hlediska okamžiku založení účtu Nové účty Založené po

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Hlášení pojistné události úraz

Hlášení pojistné události úraz Hlášení pojistné události úraz (plnění za dobu léčení úrazu, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci úrazu. V případě

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a sídlo správního orgánu Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 2. Údaje

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 Klasifikace rizik Kdy? před navázáním obchodního vztahu (přijetí klienta) po celou dobu

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM vyhrazená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient.

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient. Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM provozní náklady Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb.,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více