Školení FEC, AML, Compliance 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení FEC, AML, Compliance 2015"

Transkript

1 Školení FEC, AML, Compliance 2015

2 Cíl a obsah školení Cílem je seznámit s povinnostmi, důležitými pro práci zprostředkovatele. Školení je rozděleno na dvě části: Část A: Prevence praní špinavých peněz (FEC, AML), FATCA a Regulace SAM Část B: Compliance protikorupční postoj NN 2

3 Část A Prevence praní špinavých peněz (AML Anti Money Laundering) FEC Financial Economic Crime FATCA Financial Tax Compliance Act Regulace SAM 3

4 FEC a AML Prevence praní špinavých peněz Seznámíme vás se základními pojmy a povinnostmi v uvedené oblasti, které vyžadují především: zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu; Vyhláška 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad. Globální FEC Policy + interní Směrnice k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti. Zjistíte: jak chránit společnost před aktivitami lidí, skupin nebo společností, které chtějí využít našich služeb, aby zakryli původ nebo vlastníka peněz či majetku pocházejících z trestné činnosti; Která operace může být považována za neobvyklou transakci/obchod; a mnoho dalších informací, které mohou být pro vaši práci užitečné. 4

5 FEC a AML Legalizace výnosů z trestné činnosti Co to je legalizace výnosů z trestné činnosti (neboli praní špinavých peněz)? Zapojení do jakékoli transakce, která: skrývá nelegální původ finančních prostředků; maskuje příjmy z trestné činnosti tak, aby vypadaly jako legální; vědomě napomáhá osobám ve finančních či jiných transakcích, kde se nakládá s výnosy z trestné činnosti; ponechá výše uvedenou činnost záměrně bez pozornosti (může se považovat za napomáhání k trestné činnosti). vztahuje se na výnosy z jakékoli závažné trestné činnosti. 5

6 FEC a AML Základní povinnosti Povinnosti, které vyplývají z uvedeného zákona pro naši společnost a její zprostředkovatele jsou zejména následující: Provádět identifikaci klienta při uzavírání obchodního vztahu, Ověřovat totožnost klienta vhodným způsobem při každém dalším obchodu, Poskytovat součinnost při provádění kontroly klienta (např. zjišťovat zdroj příjmů, resp. původ majetku) dle požadavku naší společnosti, Zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou, Zjišťovat, kdo je konečným vlastníkem klienta (právnické osoby), apod. Zachovávání mlčenlivosti povinnost zachovávat mlčenlivost o oznámení podezřelého obchodu a o další součinnosti sfaú (Finanční analytický útvar MF); po dobu vztahu s naší společností, tak i po jeho skončení. 6

7 FEC a AML Obchod Obchod každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo nakládání s majetkem anebo jejpřímo vyvolává. Účastník obchodu / klient = každá osoba (právnická i fyzická), která má z hlediska naší společnosti vztah k uzavíranémuobchodu, tj. osoba: které poskytujeme finanční služby na smluvním základě, nebo která snámijedná ouzavření smlouvy o poskytování finančních služeb (např. uzavření smlouvy o pojištění; doplňkovém penzijním spoření apod.), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, které poskytujeme služby na smluvním základě (např. na základě plné moci), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná snámi o uzavření smlouvy o poskytování služeb (např. na základě plné moci), nebo která je oprávněna knakládání sprostředky na účtu osoby, která má snámi uzavřenou smlouvu o poskytování služeb (např. výplata pojistného plnění oprávněné osobě / dědici). 7

8 FEC a AML Identifikace Identifikace klienta platí zásada: Žádný obchod s klientem, který nebyl identifikován! Provedení identifikace : první identifikaci klienta, který je fyzickou osobou (a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou), provedete jako osoba jednající jménem naší společnosti za fyzické přítomnosti identifikovaného, tzn. VŽDY JE NUTNÉ SE S KLIENTEM OSOBNĚ POTKAT! 8

9 FEC a AML Identifikace fyzické osoby Identifikace fyzické osoby: zjištění, zaznamenání a ověření identifikačních údajů (z platného průkazu totožnosti) na formuláři smlouvy ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, požádání klienta o kopii jeho průkazu totožnosti. V případě odmítnutí pořízení kopie je osoba provádějící identifikaci toto povinna zaznamenat na smlouvě. dále pak zjištění a zaznamenání: skutečnosti zda je klient Politicky exponovaná osoba; pracovní pozice a předmětu činnosti / podnikání (neplatí pro produkty penze). Identifikaci je potřebné provést nejen při uzavírání smlouvy s klientem, ale také v případě, kdy se jedná o výplatu finančních prostředků nad 1000 eur osobě oprávněné k nakládání s prostředky na smlouvě klienta (např. zákonnému zástupci, obmyšlenému, dědici apod.). 9

10 FEC a AML Identifikace právnické osoby Čestné prohlášení slouží k identifikaci právnické osoby kvůli požadavkům: Zákona AML, nově i zákona FATCA. Název, IČ, adresa sídla + výpis z Obchodního rejstříku, činnost společnosti, daň.rezidentství, Identifikace (fyzických) osob jednajících za společnost. Identifikace skutečného (konečného) majitele (fyzické osoby) s podílem větším než 25% právnická osoba je povinna vyplnit formulář Čestné prohlášení o konečném majiteli. Identifikace PO se provádí nejen v případě nových smluv, ale i pokud se stávající pojistník na smlouvě mění na nového pojistníka právnickou osobu. 10

11 FEC a AML Identifikace jednající FO za PO Identifikace fyzické osoby jednající jménem právnické osoby = DTTO jako identifikace klienta fyzické osoby s výjimkou zjišťování: zda je klienta PEP rizikových podnikatelských činností této fyzické osoby informací o zdroji majetku a příjmů této fyzické osoby 11

12 FEC a AML Identifikace Identifikaci při podpisu smlouvy nepodléhá v podmínkách naší společnosti doplňkové penzijní spoření a životní pojištění (uzavřené na dálku tj. přes Klientskou linku, internet apod.), pokud smlouvy nepřekračují tyto zákonné limity pro identifikaci: jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku 2,5tis EUR nebo souhrn vkladů nepřesahuje 1tis EUR v jednom kalendářním roce. Vpřípadě, že jsou tyto zákonné limity překročeny vprůběhu trvání smlouvy, musí být klient identifikován. 12

13 FEC a AML Identifikace ostatní osoby Identifikace osoby jednající jménem klienta o o Plná moc pouze originál nebo úředně ověřená kopie + podpis zmocnitele musí být úředně ověřen Plná moc je povinnou součástí dokumentace Zákonný zástupce Identifikace dle pravidel pro fyzickou osobu Zástupce doloží údaje zastoupeného. 13

14 FEC a AML Identifikace X ověření totožnosti Při dalších obchodech s klientem (např. žádost o výplatu apod.) je potřebné vhodným způsobem ověřit totožnost klienta (lze formou úředně ověřeného podpisu, telefonicky, přes servisní portál, osobně apod.). Ověření totožnosti nesplňuje podmínky Identifikace! Nezaměňovat! Ověření podpisu nástroj pro ověření totožnosti; nástroj proti podvodům; nesplňuje podmínky identifikace! Nezaměňovat! 14

15 FEC a AML vlastnická struktura, původ peněz Neprůhledná vlastnická struktura stav, kdy nelze zjistit, kdo je vlastníkem klienta zvýpisu z obchodního rejstříku nebo z obdobných registrů v zahraničí. Nejasný původ finančních prostředků stav, kdy klient na naši žádost prokazatelně nedoloží původ finančních prostředků. Dle AML zákona máme právo se na zdroj příjmů / původ finančních prostředků klienta zeptat (např. v případě, kdy klient provede transakci vyšší než 15000, EUR); provádí se tzv. Kontrola klienta (viz 9 AML Zákona). 15

16 FEC a AML Rizikový profil klienta Rizikový profil klienta Klienty řadíme do tří skupin se standardním, zvýšeným a vysokým rizikem (vysoké riziko neakceptovatelní) Rizikovost zejména ovlivňuje: Země původu klienta, Zda je klient Politicky exponovaná osoba, Povolání / zaměstnání / podnikání a další faktory. Politicky exponovaná osoba (PEP) Osoby v politické pozici (státní správě) s celostátní působností jako jsou prezident, členové vlády (nebo jejich náměstci), poslanci, senátoři, členové vrchních nebo nejvyššího soudu, členové bankovní rady centrální banky, vysocí představitelé armády, velvyslanci atp. Osoby vykonávající svoji činnost v Česku nebo v zahraničí. Zahrnuje osoby blízké a osoby s úzkými obchodními vztahy k PEP. Klasifikace PEP zůstává v platnosti ještě po dobu 1 roku poté, co daná osoba opustila příslušnou pozici. Dbejte na správné vysvětlení klientovi, kdo je a není PEP! U POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOB VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE část B AML: 16

17 FEC a AML Riziková povolání Riziková povolání / podnikání / zaměstnání Rizikovým zaměstnáním se rozumí: realitní makléř a dále právník/účetní/daňový poradce vykonávající činnost pro kterýkoliv subjekt spředmětem podnikání uvedeným v následující odrážce; Rizikovým podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí: advokát/advokátní služby; daňové poradenství; notář/notářské služby; účetní/účetní služby; směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony/autobazary/obchodování sautodíly; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví; Rizikovou veřejnou funkcí se rozumí: politik (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), hejtman, přednosta vojenského újezdu, starosta, primátor, zastupitel odpovědný za správu majetku nebo územní rozvoj. VŽDY ZJISTĚTE OD KLIENTA JEHO POVOLÁNÍ (POZICE, PROFESE)+ NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE (OBOR, ODVĚTVÍ). POLE VE FORMULÁŘI MUSÍ BÝT JASNĚ VYPLNĚNA VŽDY U KAŽDÉHO KLIENTA LIFE. Bez toho nelze správně určit rizikový profil klienta. U RIZIKOVÝCH POVOLÁNÍ / PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNÁNÍ VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST B DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE AML (vzor na předchozím slidu). 17

18 FEC a AML Riziková povolání Příklad: Právník: Právník, který pracuje jako zaměstnanec např. vbance, pojišťovně (tzn. ve společnosti, která nepatří mezi vyjmenované), nejedná se o zvýšené riziko. Právník, který pracuje / podniká sám na sebe tedy advokát jedná o zvýšené riziko. Právník zaměstnaný ve společnosti, která spadá do vyjmenovaných podnikání jako například stavebnictví, herna, realitní kancelář apod. jedná se o zvýšené riziko. Obdobně platí stejné pravidlo pro účetní a daňaře. 18

19 FEC a AML Rizikové země Boj proti financování terorismu Zákon AML zakazuje financování terorismu a ukládá finančním institucím věnovat pozornost transakcím, které mohou mít souvislost s financováním terorismu. Cílem sankcí je udržet a nebo obnovit mezinárodní mír a bezpečnost podle principů Charty OSN a Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Fircosoft Systém FFF Verify Web, který oproti sankčním seznamům definovaných NN Group FEC Policy: Na denní bázi porovnává záznamy z našich produkčních systémů o všech nových klientech a obchodních partnerech a ty, u kterých nastala v záznamech změna, Na měsíční bázi porovnává kompletní seznam klientů (včetně oprávněných osob, dědiců, zákonných zástupců, apod.). CDD Officer vyhodnocuje výsledek screenování /porovnávání. Rizikové země Úplný seznam zemí je uveden např. v příloze k Memorandu k pojišťování cizinců. 1. málo rizikové Lowrisk country např. Austrálie, Rakousko) 2. středně rizikové medium risk country např. Chorvatsko, Brazílie) 3. vysoce rizikové high risk country např. Nigérie, Albánie) 4. neakceptovatelné ultra high risk country Kuba, Irán, Sýrie, Súdán, Severní Korea do těchto zemí je zakázáno zasílat platby!! Klient, který má trvalý pobyt v těchto zemích, je neakceptovatelný! 19

20 FEC a AML Vyžadované doklady pro pojištění 20

21 FEC a AML Podezřelý obchod Podezřelý obchod Obchod (tj. každé jednání, které směřuje také kpohybu peněz) provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací; Příklady podezřelých transakcí / obchodů: Klient nechce provést identifikaci, nechce prokázat svoji totožnost, Klient požaduje provést anonymní obchod (nelze), Klient hradí smlouvu složenkou a ve vysokých sumách, Klient provádí nezvykle vysoké transakce, které zcela neodpovídají jeho běžnému chování a příjmům, Klient provádí mnoho vkladů a následných výběrů ze své smlouvy / na svou smlouvu, Charakter pojištění, který si klient zvolil, je neobvyklý vzhledem k určitým okolnostem (jeho příjem, profese, apod.), Klient odmítá při kontrole klienta sdělit původ finančních prostředků, které zaslal na svoji smlouvu, Účastník obchodu je uveden na seznamu sankcionovaných osob. V případě, že se klient odmítá identifikovat a nebo pokud se setkáte s neobvyklou / podezřelou obchodní operací / transakcí, neváhejte a IHNED nahlaste tuto skutečnost MLRO! MLRO Money Laundering Reporting Officer Martina Járková, Compliance, MLRO zhodnotí hlášení. Pokud se jedná skutečně o podezřelou transakci, je povinen je hlásit Ministerstvu financí (FAU). 21

22 FEC a AML Rizikové faktory Rizikové faktory klienta (tzv. Background) Klient je identifikován jako Politicky Exponovaná Osoba Složitá (nejasná) vlastnická struktura klienta Pojistník je právnická osoba Klient vykonává činnost (zaměstnání) definovanou jako riziková viz text smlouvy, část Předsmluvní informace. Klient má trvalý pobyt v zemi ze skupiny č. 3 tzv. středně rizikové země Klient má trvalý pobyt v zemích ze skupiny č. 4 neakceptovatelný Klient je uveden na "Sensitivity listu" z důvodu možného rizika praní špinavých peněz (Lokální Black list; PEP vysvětleno na předešlých slidech nebo REP list REP list je seznam osob, o kterých jsou známy negativní informace poškozená reputace). Klient provádí své obchodní aktivity v / nebo prostřednictvím středně rizikových zemí Klient je většinovým vlastníkem / společníkem s většinovým podílem / jednatelem / většinovým akcionářem ve společnosti kde se provádějí často vysoké hotovostní transakce. Klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu. Klient neochotně (pod nátlakem) poskytnul identifikační údaje (včetně informací souvisejících např. zdroj finančních prostředků), nebo poskytl vědomě nepravdivé informace. Transakce (např. platba pojistného) je prováděna z účtu vedeného v daňovém ráji. Výplatu z produktu (pojištění či penzijního produktu) požaduje zaslat na účet do vysoce rizikové země ZAKÁZÁNO PROVÉST! Naše společnost má důkaz o tom, že klient se účastnil činností, týkajících se praní špinavých peněz (např. byl odsouzen pro daňový únik, zpronevěru). 22

23 FEC a AML Rizikové faktory II. Indikátory, které v kombinaci s rizikovým faktorem klienta znamenají povinnost doložit zdroj příjmu klienta příklady Vysoké transakce (odkupy, nečekané vklady apod.) nad 15 tis EUR a 2,5 tis EUR pro PEPa nebo REPa; frekvence jednorázových vkladů v kombinaci s výběry / částečnými výběry; uzavření několika smluv jedním pojistníkem s celkovou (kumulovanou) výší pojistného vyšší než je reportovací hranice (15 tis EUR), kde pojistník je oprávněnou osobou; provedená transakce záměrně obsahuje nepravdivé nebo nepřesné informace; klient má další smlouvy na stejný produkt u dalších pojišťovacích institucí; klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu; neadekvátní výše platby pojistného v kombinaci s informacemi o klientovi; klient byl v rámci vyhodnocování FUW (finanční uderwriting) vyhodnocen jako rizikový z hlediska AML; klient je podezřelý z praní špinavých peněz. 23

24 FEC a AML Zdroj příjmů Pro doložení zdroje příjmů: u Fyzické osoby lze jako doklad použít potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu nebo daňové přiznání. Vpřípadě že takovýto doklad z objektivních důvodů neleze získat, např. u důchodců, studentů a pod., může sloužit jako doklad reference finanční nebo státní instituce (banka, úřad státní správy), případně jiný relevantní doklad (např. dědictví, dary, restituce, smlouva o prodeji nemovitosti). u Právnické osoby lze jako doklad použít daňové přiznání nebo finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), případně jejich ověřené kopie. Rizikové faktory klienta Indikátory Doložit zdroj příjmu! 24

25 FEC a AML Příklad 1) Pan X je uveden jako oprávněná osoba na smlouvě o životním pojištění jeho otce. Jeho otec bohužel zemřel a Panu X trvalo téměrpůl roku, než si zažádal o výplatu finančních prostředků z výše uvedené smlouvy. Když si ale zažádal o výplatu, byl nemile překvapen, neboť mu bylo pojišťovnou sděleno, že si zažádal o výplatu již před třemi měsíci a bylo mu již vše vyplaceno. Co se mohlo stát? a. Pan X zapomněl, že již o finanční prostředky před 3 měsíci zažádal. b. o výplatu si požádal podvodník, který nebyl identifikován a ani jeho totožnost nebyla pojišťovnou ověřena. Pravděpodobnější je odpověď b. Proto dbejme na to, abychom znali svého klienta a provedli před výplatou identifikaci oprávněné osoby! 25

26 FEC a AML Příklad 2) Manželé X a Y si uzavřeli životní pojištění s ročním pojistným každý na své jméno. V případě smrti jednoho z manželů by se druhý z nich stal příjemcem pojistky. Majitel účtu, z kterého bylo pojistné hrazeno byla jak bylo zjištěno společnost v zahraničí, v níž tito manželé byli řediteli. Tuto pojistku si však uzavírali fyzické osoby (ne obchodní společnost). Vyšetřování odhalilo, že takto nastavený scénář měl zakrýt nezákonný původ peněz, které pocházely z organizovaného daňového podvodu, o kterém zapojený pár věděl. 26

27 FEC a AML Příklad Operace Capstone K čemu došlo? Životní pojišťovny v USA, na ostrově Man a v jiných lokalitách umožnily zlegalizovat ( proprat ) 80 milionů USD finanční prostředky pocházející z prodeje drog v Kolumbii. Organizace obchodující s drogami nakoupily přes pojišťovací makléře řadu investičních životních pojištění ve Spojených státech a jiných lokalitách. Tyto produkty byly financovány z desítek milionů dolarů z výnosů z prodeje drog posílaných (ve formě šeků a bankovních převodů) pojišťovnám od třetích stran z celého světa. Co bylo zjištěno? Úřady ve Spojených státech, na ostrově Man, v Kolumbii a v jiných jurisdikcích zjistily, že více než 250 životních pojištění, byly právě napojeny na nelegální činnost prodej drog. Vyšetřování pod názvem "Operace Capstone" s nadnárodní účastí byla prvním případem, kdy se podařilo zjistit a odsoudit masivní aktivity praní špinavých peněz prováděné přes mezinárodní odvětví životního pojištění. Vyšetřování celních a daňových úřadů USA trvalo celkem dva roky. S vyšetřováním pomáhaly také úřady ve Spojeném království, v Panamě, a na Jižní Floridě. Vyšetřování odhalilo, že kolumbijské kartely prostřednictvím malého počtu malých nezávislých pojišťovacích makléřů nakupovaly produkty životního pojištění v USA, na ostrově Man, i v jiných lokalitách, přičemž jako koneční příjemci (beneficiery) pojistného plnění byly uvedeny osoby spojené s kartelem. Kartely běžně rušily svá životního pojištění předčasně, i přes přísné finanční pokuty za předčasné zrušení. Důvodem bylo to, že i přes poplatky za předčasné ukončení pojistek získavaly od pojišťoven peníze, které se jevily jako legitimní výnosy z pojištění / investic. Kartely pak mohly tyto "čisté" peníze bez problému používat. Závěr? Operace Capstone dosud vedla k zabavení zhruba 30 milionů USD ze strany úřadů USA, Kolumbie a Panamy. Kolumbijské úřady rovněž v souvislosti s vyšetřováním zatkly prozatím 10 osob. Navíc došlo k obvinění pěti občanů Kolumbie za porušení zákonů proti praní peněz. Obžalovaní jsou obviněni z legalizace přibližně 2,1 mil. USD přes pojišťovny, primárně ve Spojených státech, v rámci Operace Capstone. autor: Dean Boyd, US Customs Today a) c 27

28 FEC a AML Příklad Operace Capstone Finanční instituce mohla zmírnit výše uvedená rizika tím, že by dobře nastavila proces prověrky klientů a obchodních partnerů, by pravidelně monitorovala aktivity klientů, by měla nastavenu sadu varovných indikátorů, které by pomohly upozornit např. na předčasnou výpověď smlouvy krátce po jejím uzavření, vklady vysokých částek, vysokého ročního pojistného, výše pojistného. Vkládání peněz do finančních institucí umožňuje převést "špinavé peníze (z výnosů trestné činnosti) na "čisté" (legitimní). Nechceme být součástí takového procesu! 28

29 FATCA ForeignAccountTax Compliance Act FATCA je nový daňový zákon, který byl přijat v USA vroce Účelem tohoto zákona je zamezení daňovým únikům prostřednictvím získávání informací o amerických daňových příslušnících a vytvoření celosvětové sítě spolupracujících subjektů. Naše společnost je povinna dodržovat požadavky FATCA od FATCA se vztahuje na : (i) NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (ii) NN Penzijní společnost, a.s. V uvedených entitách se vztahuje se na: pojistné produkty s kapitálovou hodnotou, Doplňkové penzijní spoření. 29

30 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Jaké jsou dopady FATCA na naši společnost? Ve smyslu FATCA jsou NN PS a NN ŽP povinny vykonávat ve vztahu ke klientům povinné prověřování (zahrnující revizi, identifikaci areportování vybraných smluv), zjišťovat daňovou rezidenci klientů a plnit další povinnosti plynoucí z FATCA. Jaké povinnosti má klient? Klient prohlašuje (především na formuláři), zda je či není daňovým rezidentem USA. Klient je povinen informovat naši společnost, pokud nastane změna jeho údajů (tzv. US indicií) zjišťovaných podle FATCA. US indicie: americké občanství, pobyt v USA, místo narození v USA, telefonní číslo USA, kontaktní adresa v USA, příkaz na výplatu do USA, plná moc udělená zmocněnci s pobytem v USA. Pokud budou u klienta zjištěné US indicie nebo klient prohlásí, že je daňovým rezidentem USA, bude povinen vyplnit americký daňový formulář W 8 anebo W 9 (resp. další FATCA listinné důkazy podle typu US indicie) a v termínu jej vyplněný vrátit do sídla naší společnosti. Formulář W8 klient potvrzuje, že není daňový resident USA, Formulář W9 klient potvrzuje, že je daňový resident USA. Aktuální formuláře na 30

31 Regulace SAM Na základě této Regulace nemůžeme poskytnout americkým osobám produkt, který má investiční charakter! Vychází z amerického sankčního zákona, který má přeshraniční působnost. Tedy: Doplňkové penzijní spoření Investiční a kapitálová životní pojištění Za americkou osobu se považuje každá osoba, která jako svoji trvalou adresu, anebo kontaktní adresu uvede bydliště v USA anebo se prokáže, jako občan USA. Týká se fyzických i právnických osob. 31

32 Část B Compliance protikorupční postoj NN 32

33 Dary, pohoštění a protikorupční opatření Naše společnost má nulovou toleranci úplatkářství a korupce (bez ohledu na identitu nebo pozici původce nebo příjemce úplatku). Odmítá jakoukoliv formu ne/přímého úplatkářství. Jménem NN nejste oprávněni předávat žádné věcné ani finanční dary! 33

34

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2009 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 435,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT)

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) 1 OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Předmět vnitřního

Více

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat

Zjišťování skutečného majitele. Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Zjišťování skutečného majitele Příručka pro prověření obchodního partnera z veřejně dostupných dat Praha 31. 3. 2014 Proč bych měl poznat skutečného majitele? Musím dostát liteře zákona Zákon o některých

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození

AML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození AML DOTAZNÍK Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Ve formuláři

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 Třídící znak 2 1 5 0 7 6 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

FAÚ Finanční analytický útvar

FAÚ Finanční analytický útvar FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 7 ZPP KZ1C verze 1/2014 str. 7 ZPP KD1C verze

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012 Výše dividendy: Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1

AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 Klasifikace rizik Kdy? před navázáním obchodního vztahu (přijetí klienta) po celou dobu

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ účastníka dražby dobrovolné dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění a Identifikace a kontrola klienta účastníka dražby dle 7 a násl. zákona o některých opatřeních

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI auditoři, daňoví poradci, účetní Poznámka: Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a pojišťovací makléř s nimi bude takto zacházet. Budou předány pouze vybraným

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu? ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE 1. Proč dochází k přeměně listinných akcií na zaknihované akcie? Odpověď: O přeměně všech listinných akcií, případně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

možné s neúčelovou půjčkou. 2 ING - delka - oznameni o zmene - oznameni - směrnice axa - KAPITALOVE POJIŠTĚNÍ - vypoved z smlovy

možné s neúčelovou půjčkou. 2 ING - delka - oznameni o zmene - oznameni - směrnice axa - KAPITALOVE POJIŠTĚNÍ - vypoved z smlovy raiffeisen půjčka pro důchodce. Pěstounská péče 2015: Kolik od. Jan ŠtěpařMartin HaklSdr pro výběrovou kávu, o raiffeisen půjčka pro důchodce. Ať už si chcete pořídit novou motorku, televizi nebo nábytek,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTŮ Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné. Vyplnění dotazníku nezavazuje ani žadatele ani pojistitele k uzavření pojistné smlouvy. Název společnosti

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více