Školení FEC, AML, Compliance 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení FEC, AML, Compliance 2015"

Transkript

1 Školení FEC, AML, Compliance 2015

2 Cíl a obsah školení Cílem je seznámit s povinnostmi, důležitými pro práci zprostředkovatele. Školení je rozděleno na dvě části: Část A: Prevence praní špinavých peněz (FEC, AML), FATCA a Regulace SAM Část B: Compliance protikorupční postoj NN 2

3 Část A Prevence praní špinavých peněz (AML Anti Money Laundering) FEC Financial Economic Crime FATCA Financial Tax Compliance Act Regulace SAM 3

4 FEC a AML Prevence praní špinavých peněz Seznámíme vás se základními pojmy a povinnostmi v uvedené oblasti, které vyžadují především: zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu; Vyhláška 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad. Globální FEC Policy + interní Směrnice k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti. Zjistíte: jak chránit společnost před aktivitami lidí, skupin nebo společností, které chtějí využít našich služeb, aby zakryli původ nebo vlastníka peněz či majetku pocházejících z trestné činnosti; Která operace může být považována za neobvyklou transakci/obchod; a mnoho dalších informací, které mohou být pro vaši práci užitečné. 4

5 FEC a AML Legalizace výnosů z trestné činnosti Co to je legalizace výnosů z trestné činnosti (neboli praní špinavých peněz)? Zapojení do jakékoli transakce, která: skrývá nelegální původ finančních prostředků; maskuje příjmy z trestné činnosti tak, aby vypadaly jako legální; vědomě napomáhá osobám ve finančních či jiných transakcích, kde se nakládá s výnosy z trestné činnosti; ponechá výše uvedenou činnost záměrně bez pozornosti (může se považovat za napomáhání k trestné činnosti). vztahuje se na výnosy z jakékoli závažné trestné činnosti. 5

6 FEC a AML Základní povinnosti Povinnosti, které vyplývají z uvedeného zákona pro naši společnost a její zprostředkovatele jsou zejména následující: Provádět identifikaci klienta při uzavírání obchodního vztahu, Ověřovat totožnost klienta vhodným způsobem při každém dalším obchodu, Poskytovat součinnost při provádění kontroly klienta (např. zjišťovat zdroj příjmů, resp. původ majetku) dle požadavku naší společnosti, Zjišťovat, zda je klient politicky exponovanou osobou, Zjišťovat, kdo je konečným vlastníkem klienta (právnické osoby), apod. Zachovávání mlčenlivosti povinnost zachovávat mlčenlivost o oznámení podezřelého obchodu a o další součinnosti sfaú (Finanční analytický útvar MF); po dobu vztahu s naší společností, tak i po jeho skončení. 6

7 FEC a AML Obchod Obchod každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo nakládání s majetkem anebo jejpřímo vyvolává. Účastník obchodu / klient = každá osoba (právnická i fyzická), která má z hlediska naší společnosti vztah k uzavíranémuobchodu, tj. osoba: které poskytujeme finanční služby na smluvním základě, nebo která snámijedná ouzavření smlouvy o poskytování finančních služeb (např. uzavření smlouvy o pojištění; doplňkovém penzijním spoření apod.), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, které poskytujeme služby na smluvním základě (např. na základě plné moci), nebo jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná snámi o uzavření smlouvy o poskytování služeb (např. na základě plné moci), nebo která je oprávněna knakládání sprostředky na účtu osoby, která má snámi uzavřenou smlouvu o poskytování služeb (např. výplata pojistného plnění oprávněné osobě / dědici). 7

8 FEC a AML Identifikace Identifikace klienta platí zásada: Žádný obchod s klientem, který nebyl identifikován! Provedení identifikace : první identifikaci klienta, který je fyzickou osobou (a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou), provedete jako osoba jednající jménem naší společnosti za fyzické přítomnosti identifikovaného, tzn. VŽDY JE NUTNÉ SE S KLIENTEM OSOBNĚ POTKAT! 8

9 FEC a AML Identifikace fyzické osoby Identifikace fyzické osoby: zjištění, zaznamenání a ověření identifikačních údajů (z platného průkazu totožnosti) na formuláři smlouvy ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, požádání klienta o kopii jeho průkazu totožnosti. V případě odmítnutí pořízení kopie je osoba provádějící identifikaci toto povinna zaznamenat na smlouvě. dále pak zjištění a zaznamenání: skutečnosti zda je klient Politicky exponovaná osoba; pracovní pozice a předmětu činnosti / podnikání (neplatí pro produkty penze). Identifikaci je potřebné provést nejen při uzavírání smlouvy s klientem, ale také v případě, kdy se jedná o výplatu finančních prostředků nad 1000 eur osobě oprávněné k nakládání s prostředky na smlouvě klienta (např. zákonnému zástupci, obmyšlenému, dědici apod.). 9

10 FEC a AML Identifikace právnické osoby Čestné prohlášení slouží k identifikaci právnické osoby kvůli požadavkům: Zákona AML, nově i zákona FATCA. Název, IČ, adresa sídla + výpis z Obchodního rejstříku, činnost společnosti, daň.rezidentství, Identifikace (fyzických) osob jednajících za společnost. Identifikace skutečného (konečného) majitele (fyzické osoby) s podílem větším než 25% právnická osoba je povinna vyplnit formulář Čestné prohlášení o konečném majiteli. Identifikace PO se provádí nejen v případě nových smluv, ale i pokud se stávající pojistník na smlouvě mění na nového pojistníka právnickou osobu. 10

11 FEC a AML Identifikace jednající FO za PO Identifikace fyzické osoby jednající jménem právnické osoby = DTTO jako identifikace klienta fyzické osoby s výjimkou zjišťování: zda je klienta PEP rizikových podnikatelských činností této fyzické osoby informací o zdroji majetku a příjmů této fyzické osoby 11

12 FEC a AML Identifikace Identifikaci při podpisu smlouvy nepodléhá v podmínkách naší společnosti doplňkové penzijní spoření a životní pojištění (uzavřené na dálku tj. přes Klientskou linku, internet apod.), pokud smlouvy nepřekračují tyto zákonné limity pro identifikaci: jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku 2,5tis EUR nebo souhrn vkladů nepřesahuje 1tis EUR v jednom kalendářním roce. Vpřípadě, že jsou tyto zákonné limity překročeny vprůběhu trvání smlouvy, musí být klient identifikován. 12

13 FEC a AML Identifikace ostatní osoby Identifikace osoby jednající jménem klienta o o Plná moc pouze originál nebo úředně ověřená kopie + podpis zmocnitele musí být úředně ověřen Plná moc je povinnou součástí dokumentace Zákonný zástupce Identifikace dle pravidel pro fyzickou osobu Zástupce doloží údaje zastoupeného. 13

14 FEC a AML Identifikace X ověření totožnosti Při dalších obchodech s klientem (např. žádost o výplatu apod.) je potřebné vhodným způsobem ověřit totožnost klienta (lze formou úředně ověřeného podpisu, telefonicky, přes servisní portál, osobně apod.). Ověření totožnosti nesplňuje podmínky Identifikace! Nezaměňovat! Ověření podpisu nástroj pro ověření totožnosti; nástroj proti podvodům; nesplňuje podmínky identifikace! Nezaměňovat! 14

15 FEC a AML vlastnická struktura, původ peněz Neprůhledná vlastnická struktura stav, kdy nelze zjistit, kdo je vlastníkem klienta zvýpisu z obchodního rejstříku nebo z obdobných registrů v zahraničí. Nejasný původ finančních prostředků stav, kdy klient na naši žádost prokazatelně nedoloží původ finančních prostředků. Dle AML zákona máme právo se na zdroj příjmů / původ finančních prostředků klienta zeptat (např. v případě, kdy klient provede transakci vyšší než 15000, EUR); provádí se tzv. Kontrola klienta (viz 9 AML Zákona). 15

16 FEC a AML Rizikový profil klienta Rizikový profil klienta Klienty řadíme do tří skupin se standardním, zvýšeným a vysokým rizikem (vysoké riziko neakceptovatelní) Rizikovost zejména ovlivňuje: Země původu klienta, Zda je klient Politicky exponovaná osoba, Povolání / zaměstnání / podnikání a další faktory. Politicky exponovaná osoba (PEP) Osoby v politické pozici (státní správě) s celostátní působností jako jsou prezident, členové vlády (nebo jejich náměstci), poslanci, senátoři, členové vrchních nebo nejvyššího soudu, členové bankovní rady centrální banky, vysocí představitelé armády, velvyslanci atp. Osoby vykonávající svoji činnost v Česku nebo v zahraničí. Zahrnuje osoby blízké a osoby s úzkými obchodními vztahy k PEP. Klasifikace PEP zůstává v platnosti ještě po dobu 1 roku poté, co daná osoba opustila příslušnou pozici. Dbejte na správné vysvětlení klientovi, kdo je a není PEP! U POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOB VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE část B AML: 16

17 FEC a AML Riziková povolání Riziková povolání / podnikání / zaměstnání Rizikovým zaměstnáním se rozumí: realitní makléř a dále právník/účetní/daňový poradce vykonávající činnost pro kterýkoliv subjekt spředmětem podnikání uvedeným v následující odrážce; Rizikovým podnikáním fyzických nebo právnických osob se rozumí: advokát/advokátní služby; daňové poradenství; notář/notářské služby; účetní/účetní služby; směnárny; herny; kasina; sázkové kanceláře; realitní kanceláře; velkoobchody/maloobchody s alkoholem, tabákem, kávou, drahými kameny či kovy; obchody se starožitnostmi; bazary; zastavárny; autosalony/autobazary/obchodování sautodíly; sítě čerpacích stanic; noční podniky; podniky poskytující ubytování / stravovací služby; společnosti podnikající ve stavebnictví; Rizikovou veřejnou funkcí se rozumí: politik (člen vedení parlamentní strany na celostátní úrovni), hejtman, přednosta vojenského újezdu, starosta, primátor, zastupitel odpovědný za správu majetku nebo územní rozvoj. VŽDY ZJISTĚTE OD KLIENTA JEHO POVOLÁNÍ (POZICE, PROFESE)+ NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE (OBOR, ODVĚTVÍ). POLE VE FORMULÁŘI MUSÍ BÝT JASNĚ VYPLNĚNA VŽDY U KAŽDÉHO KLIENTA LIFE. Bez toho nelze správně určit rizikový profil klienta. U RIZIKOVÝCH POVOLÁNÍ / PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNÁNÍ VYPLŇTE U LIFE SMLUV ČÁST B DOPLNĚNÍ IDENTIFIKACE AML (vzor na předchozím slidu). 17

18 FEC a AML Riziková povolání Příklad: Právník: Právník, který pracuje jako zaměstnanec např. vbance, pojišťovně (tzn. ve společnosti, která nepatří mezi vyjmenované), nejedná se o zvýšené riziko. Právník, který pracuje / podniká sám na sebe tedy advokát jedná o zvýšené riziko. Právník zaměstnaný ve společnosti, která spadá do vyjmenovaných podnikání jako například stavebnictví, herna, realitní kancelář apod. jedná se o zvýšené riziko. Obdobně platí stejné pravidlo pro účetní a daňaře. 18

19 FEC a AML Rizikové země Boj proti financování terorismu Zákon AML zakazuje financování terorismu a ukládá finančním institucím věnovat pozornost transakcím, které mohou mít souvislost s financováním terorismu. Cílem sankcí je udržet a nebo obnovit mezinárodní mír a bezpečnost podle principů Charty OSN a Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Fircosoft Systém FFF Verify Web, který oproti sankčním seznamům definovaných NN Group FEC Policy: Na denní bázi porovnává záznamy z našich produkčních systémů o všech nových klientech a obchodních partnerech a ty, u kterých nastala v záznamech změna, Na měsíční bázi porovnává kompletní seznam klientů (včetně oprávněných osob, dědiců, zákonných zástupců, apod.). CDD Officer vyhodnocuje výsledek screenování /porovnávání. Rizikové země Úplný seznam zemí je uveden např. v příloze k Memorandu k pojišťování cizinců. 1. málo rizikové Lowrisk country např. Austrálie, Rakousko) 2. středně rizikové medium risk country např. Chorvatsko, Brazílie) 3. vysoce rizikové high risk country např. Nigérie, Albánie) 4. neakceptovatelné ultra high risk country Kuba, Irán, Sýrie, Súdán, Severní Korea do těchto zemí je zakázáno zasílat platby!! Klient, který má trvalý pobyt v těchto zemích, je neakceptovatelný! 19

20 FEC a AML Vyžadované doklady pro pojištění 20

21 FEC a AML Podezřelý obchod Podezřelý obchod Obchod (tj. každé jednání, které směřuje také kpohybu peněz) provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací; Příklady podezřelých transakcí / obchodů: Klient nechce provést identifikaci, nechce prokázat svoji totožnost, Klient požaduje provést anonymní obchod (nelze), Klient hradí smlouvu složenkou a ve vysokých sumách, Klient provádí nezvykle vysoké transakce, které zcela neodpovídají jeho běžnému chování a příjmům, Klient provádí mnoho vkladů a následných výběrů ze své smlouvy / na svou smlouvu, Charakter pojištění, který si klient zvolil, je neobvyklý vzhledem k určitým okolnostem (jeho příjem, profese, apod.), Klient odmítá při kontrole klienta sdělit původ finančních prostředků, které zaslal na svoji smlouvu, Účastník obchodu je uveden na seznamu sankcionovaných osob. V případě, že se klient odmítá identifikovat a nebo pokud se setkáte s neobvyklou / podezřelou obchodní operací / transakcí, neváhejte a IHNED nahlaste tuto skutečnost MLRO! MLRO Money Laundering Reporting Officer Martina Járková, Compliance, MLRO zhodnotí hlášení. Pokud se jedná skutečně o podezřelou transakci, je povinen je hlásit Ministerstvu financí (FAU). 21

22 FEC a AML Rizikové faktory Rizikové faktory klienta (tzv. Background) Klient je identifikován jako Politicky Exponovaná Osoba Složitá (nejasná) vlastnická struktura klienta Pojistník je právnická osoba Klient vykonává činnost (zaměstnání) definovanou jako riziková viz text smlouvy, část Předsmluvní informace. Klient má trvalý pobyt v zemi ze skupiny č. 3 tzv. středně rizikové země Klient má trvalý pobyt v zemích ze skupiny č. 4 neakceptovatelný Klient je uveden na "Sensitivity listu" z důvodu možného rizika praní špinavých peněz (Lokální Black list; PEP vysvětleno na předešlých slidech nebo REP list REP list je seznam osob, o kterých jsou známy negativní informace poškozená reputace). Klient provádí své obchodní aktivity v / nebo prostřednictvím středně rizikových zemí Klient je většinovým vlastníkem / společníkem s většinovým podílem / jednatelem / většinovým akcionářem ve společnosti kde se provádějí často vysoké hotovostní transakce. Klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu. Klient neochotně (pod nátlakem) poskytnul identifikační údaje (včetně informací souvisejících např. zdroj finančních prostředků), nebo poskytl vědomě nepravdivé informace. Transakce (např. platba pojistného) je prováděna z účtu vedeného v daňovém ráji. Výplatu z produktu (pojištění či penzijního produktu) požaduje zaslat na účet do vysoce rizikové země ZAKÁZÁNO PROVÉST! Naše společnost má důkaz o tom, že klient se účastnil činností, týkajících se praní špinavých peněz (např. byl odsouzen pro daňový únik, zpronevěru). 22

23 FEC a AML Rizikové faktory II. Indikátory, které v kombinaci s rizikovým faktorem klienta znamenají povinnost doložit zdroj příjmu klienta příklady Vysoké transakce (odkupy, nečekané vklady apod.) nad 15 tis EUR a 2,5 tis EUR pro PEPa nebo REPa; frekvence jednorázových vkladů v kombinaci s výběry / částečnými výběry; uzavření několika smluv jedním pojistníkem s celkovou (kumulovanou) výší pojistného vyšší než je reportovací hranice (15 tis EUR), kde pojistník je oprávněnou osobou; provedená transakce záměrně obsahuje nepravdivé nebo nepřesné informace; klient má další smlouvy na stejný produkt u dalších pojišťovacích institucí; klient byl odmítnut jinou finanční institucí v rámci stejného nebo podobného produktu; neadekvátní výše platby pojistného v kombinaci s informacemi o klientovi; klient byl v rámci vyhodnocování FUW (finanční uderwriting) vyhodnocen jako rizikový z hlediska AML; klient je podezřelý z praní špinavých peněz. 23

24 FEC a AML Zdroj příjmů Pro doložení zdroje příjmů: u Fyzické osoby lze jako doklad použít potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu nebo daňové přiznání. Vpřípadě že takovýto doklad z objektivních důvodů neleze získat, např. u důchodců, studentů a pod., může sloužit jako doklad reference finanční nebo státní instituce (banka, úřad státní správy), případně jiný relevantní doklad (např. dědictví, dary, restituce, smlouva o prodeji nemovitosti). u Právnické osoby lze jako doklad použít daňové přiznání nebo finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), případně jejich ověřené kopie. Rizikové faktory klienta Indikátory Doložit zdroj příjmu! 24

25 FEC a AML Příklad 1) Pan X je uveden jako oprávněná osoba na smlouvě o životním pojištění jeho otce. Jeho otec bohužel zemřel a Panu X trvalo téměrpůl roku, než si zažádal o výplatu finančních prostředků z výše uvedené smlouvy. Když si ale zažádal o výplatu, byl nemile překvapen, neboť mu bylo pojišťovnou sděleno, že si zažádal o výplatu již před třemi měsíci a bylo mu již vše vyplaceno. Co se mohlo stát? a. Pan X zapomněl, že již o finanční prostředky před 3 měsíci zažádal. b. o výplatu si požádal podvodník, který nebyl identifikován a ani jeho totožnost nebyla pojišťovnou ověřena. Pravděpodobnější je odpověď b. Proto dbejme na to, abychom znali svého klienta a provedli před výplatou identifikaci oprávněné osoby! 25

26 FEC a AML Příklad 2) Manželé X a Y si uzavřeli životní pojištění s ročním pojistným každý na své jméno. V případě smrti jednoho z manželů by se druhý z nich stal příjemcem pojistky. Majitel účtu, z kterého bylo pojistné hrazeno byla jak bylo zjištěno společnost v zahraničí, v níž tito manželé byli řediteli. Tuto pojistku si však uzavírali fyzické osoby (ne obchodní společnost). Vyšetřování odhalilo, že takto nastavený scénář měl zakrýt nezákonný původ peněz, které pocházely z organizovaného daňového podvodu, o kterém zapojený pár věděl. 26

27 FEC a AML Příklad Operace Capstone K čemu došlo? Životní pojišťovny v USA, na ostrově Man a v jiných lokalitách umožnily zlegalizovat ( proprat ) 80 milionů USD finanční prostředky pocházející z prodeje drog v Kolumbii. Organizace obchodující s drogami nakoupily přes pojišťovací makléře řadu investičních životních pojištění ve Spojených státech a jiných lokalitách. Tyto produkty byly financovány z desítek milionů dolarů z výnosů z prodeje drog posílaných (ve formě šeků a bankovních převodů) pojišťovnám od třetích stran z celého světa. Co bylo zjištěno? Úřady ve Spojených státech, na ostrově Man, v Kolumbii a v jiných jurisdikcích zjistily, že více než 250 životních pojištění, byly právě napojeny na nelegální činnost prodej drog. Vyšetřování pod názvem "Operace Capstone" s nadnárodní účastí byla prvním případem, kdy se podařilo zjistit a odsoudit masivní aktivity praní špinavých peněz prováděné přes mezinárodní odvětví životního pojištění. Vyšetřování celních a daňových úřadů USA trvalo celkem dva roky. S vyšetřováním pomáhaly také úřady ve Spojeném království, v Panamě, a na Jižní Floridě. Vyšetřování odhalilo, že kolumbijské kartely prostřednictvím malého počtu malých nezávislých pojišťovacích makléřů nakupovaly produkty životního pojištění v USA, na ostrově Man, i v jiných lokalitách, přičemž jako koneční příjemci (beneficiery) pojistného plnění byly uvedeny osoby spojené s kartelem. Kartely běžně rušily svá životního pojištění předčasně, i přes přísné finanční pokuty za předčasné zrušení. Důvodem bylo to, že i přes poplatky za předčasné ukončení pojistek získavaly od pojišťoven peníze, které se jevily jako legitimní výnosy z pojištění / investic. Kartely pak mohly tyto "čisté" peníze bez problému používat. Závěr? Operace Capstone dosud vedla k zabavení zhruba 30 milionů USD ze strany úřadů USA, Kolumbie a Panamy. Kolumbijské úřady rovněž v souvislosti s vyšetřováním zatkly prozatím 10 osob. Navíc došlo k obvinění pěti občanů Kolumbie za porušení zákonů proti praní peněz. Obžalovaní jsou obviněni z legalizace přibližně 2,1 mil. USD přes pojišťovny, primárně ve Spojených státech, v rámci Operace Capstone. autor: Dean Boyd, US Customs Today a) c 27

28 FEC a AML Příklad Operace Capstone Finanční instituce mohla zmírnit výše uvedená rizika tím, že by dobře nastavila proces prověrky klientů a obchodních partnerů, by pravidelně monitorovala aktivity klientů, by měla nastavenu sadu varovných indikátorů, které by pomohly upozornit např. na předčasnou výpověď smlouvy krátce po jejím uzavření, vklady vysokých částek, vysokého ročního pojistného, výše pojistného. Vkládání peněz do finančních institucí umožňuje převést "špinavé peníze (z výnosů trestné činnosti) na "čisté" (legitimní). Nechceme být součástí takového procesu! 28

29 FATCA ForeignAccountTax Compliance Act FATCA je nový daňový zákon, který byl přijat v USA vroce Účelem tohoto zákona je zamezení daňovým únikům prostřednictvím získávání informací o amerických daňových příslušnících a vytvoření celosvětové sítě spolupracujících subjektů. Naše společnost je povinna dodržovat požadavky FATCA od FATCA se vztahuje na : (i) NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (ii) NN Penzijní společnost, a.s. V uvedených entitách se vztahuje se na: pojistné produkty s kapitálovou hodnotou, Doplňkové penzijní spoření. 29

30 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Jaké jsou dopady FATCA na naši společnost? Ve smyslu FATCA jsou NN PS a NN ŽP povinny vykonávat ve vztahu ke klientům povinné prověřování (zahrnující revizi, identifikaci areportování vybraných smluv), zjišťovat daňovou rezidenci klientů a plnit další povinnosti plynoucí z FATCA. Jaké povinnosti má klient? Klient prohlašuje (především na formuláři), zda je či není daňovým rezidentem USA. Klient je povinen informovat naši společnost, pokud nastane změna jeho údajů (tzv. US indicií) zjišťovaných podle FATCA. US indicie: americké občanství, pobyt v USA, místo narození v USA, telefonní číslo USA, kontaktní adresa v USA, příkaz na výplatu do USA, plná moc udělená zmocněnci s pobytem v USA. Pokud budou u klienta zjištěné US indicie nebo klient prohlásí, že je daňovým rezidentem USA, bude povinen vyplnit americký daňový formulář W 8 anebo W 9 (resp. další FATCA listinné důkazy podle typu US indicie) a v termínu jej vyplněný vrátit do sídla naší společnosti. Formulář W8 klient potvrzuje, že není daňový resident USA, Formulář W9 klient potvrzuje, že je daňový resident USA. Aktuální formuláře na 30

31 Regulace SAM Na základě této Regulace nemůžeme poskytnout americkým osobám produkt, který má investiční charakter! Vychází z amerického sankčního zákona, který má přeshraniční působnost. Tedy: Doplňkové penzijní spoření Investiční a kapitálová životní pojištění Za americkou osobu se považuje každá osoba, která jako svoji trvalou adresu, anebo kontaktní adresu uvede bydliště v USA anebo se prokáže, jako občan USA. Týká se fyzických i právnických osob. 31

32 Část B Compliance protikorupční postoj NN 32

33 Dary, pohoštění a protikorupční opatření Naše společnost má nulovou toleranci úplatkářství a korupce (bez ohledu na identitu nebo pozici původce nebo příjemce úplatku). Odmítá jakoukoliv formu ne/přímého úplatkářství. Jménem NN nejste oprávněni předávat žádné věcné ani finanční dary! 33

34

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon

Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Opatření proti legalizaci výnosů

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 1/2015... 10 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění KR1C verze 5/2015... 9 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky pojištění For You verze 5/2015... 8 514467e 5/2015 MODELACE Tato

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 6 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 7 Zvláštní pojistné

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C verze 5/2015... 11 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015)

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015) Příručka poradce produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 7 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 15 Jak stanovit optimální

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML

COMPLIANCE MANUÁL. Daniel Melichar, Head of Compliance & AML COMPLIANCE MANUÁL Ev. číslo normy: A-14-001 Datum účinnosti: 13. 1. 2014 Datum platnosti: 13. 1. 2014 Nahrazuje: A-12-004 Compliance Manuál Určeno pro: Všechny zaměstnance banky Zpracovatel: Součinnost:

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 6 VPP ŽP 3/2008;

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... 7 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 9 Zvláštní pojistné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD Dnešního dne, měsíce a roku byl společností: společnost Sluneční reality s.r.o., IČO: 291 29 249, DIČ: 291 29 249 se sídlem: Zemské právo 1574/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více