Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech"

Transkript

1 Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř. 16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř. 23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř. 5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř. 15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř. 22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2011 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2011 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85 %. (6) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (7) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu. (8) Uvedou se prostředky použité z poskytnutých, ale nevyčerpaných veřejných zdrojů minulých let. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři. 96

2 Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2011 (v tis. Kč) č.ř. Vybrané činnosti Výnosy za rok 2011 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Transfer znalostí (1) 20,51 7,79 28,30 2 příjmy z licenčních smluv (2) 20,51 7,79 28,30 3 příjmy ze smluvního výzkumu (3) 0,00 0,00 0,00 4 v tom placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0,00 0,00 0,00 5 konzultace a poradenství (5) 0,00 0,00 0,00 6 Pronájem 192, , ,89 7 budovy, stavby, haly 0,00 0,00 0,00 8 pozemky 0,00 0,00 0,00 v tom 9 prostory 0, , ,26 10 ostatní (pronájem zařízení) 192,21 76,42 268,63 11 Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 12 budovy, stavby, haly 0,00 0,00 0,00 13 v tom pozemky 0,00 0,00 0,00 14 ostatní 0,00 0,00 0,00 15 Dary 621,85 0,00 621,85 16 Dědictví 0,00 0,00 0,00 Poznámky (1) Pokud vysoká škola nemá k dispozici údaje v požadované struktuře za rok 2011, údaje nevyplní a do své výroční zprávy o hospodaření vysvětlí, proč údaje nevyplnila a jakým způsobem bude pro rok 2012 data zjišťovat. MŠMT žádá VŠ, aby si pro jednotlivé činnosti transferu znalostí uvedené na řádcích 2 5 zavedla jednoznačnou účetní evidenci. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry, a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkumu, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci apod. vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou na zakázku, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jež závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. (6) Do řádku Prostory se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly. 97

3 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. kč) č.ř. Položka Stipendijní fond Výnosy (1) tvorba (1) HČ+DČ Počet studentů (2) Průměrná částka na 1 studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle 58 zákona 111/1998 Sb , , ,82 2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) x 866, ,42 3 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) 1 243,24 x ,62 4 poplatky za studium v dalším stud. programu ( 58 odst. 4) 194,16 x 68 2,86 5 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) x 8 925, ,22 0, ,25 725,00 52,17 Úhrada za další činnosti poskytované studentům 6 VVŠ související se studiem jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb. (4) 7 úplata za poskytování programů CŽV ( 60) mimo U3V (TA 25) x 253, ,05 8 úplata za poskytování U3V x 10, ,41 9 ostatní platby posluchačů (TA 01 HČ) x 120, ,83 v tom: 9a zápis předmětu mimo termín zápisu (HAMU) x 6, ,41 9b přeložení zkoušek (DAMU) 38, ,42 9c podmíněné zápisy do dalšího semestru či ročníku (FAMU) 76, ,00 9d poplatky za pozdní vyškrtávání předmětů (FAMU) 112, ,08 9e Jiné ost.v.-habilitační řízení (poplatky od nezaměstnanců) x 0,00 0 9f Jiné ost.v.-jmen.profes. (popl.od nezaměst.) vratka za neopr. p. x -25, ,00 10 poplatky za kurzy pro cizince (TA 33 DČ) x , ,42 11 poplatky za kurzy pro tuzemce (TA 34 DČ) x 36, ,38 12 Celkem 1 437, , ,13 Poznámky: (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhrady nákladů přijala od studentů / dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu nákladů zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce a nebo b (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem stu dentů / účastníků vzdělávání ve sloupci c. Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, atp. Kontrolní vazba sl. a celkový součet = vazba na stipendijní fond (tab. 11c); sl. b celkový součet = poplatky zaúčtované ve výnosech. sl. b celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech. 98

4 3.1.2 Náklady Účet Název účtu HČ v tis. Kč DČ v tis. Kč HČ + DČ v tis. Kč = Spotř.DHM Kč 133,98 6,55 140, Spotř.DHM Kč 604,46 56,49 660, Spotř.DHM Kč 6 851,49 443, , Přísluš. k majetku-neevid. 18,97 0,00 18, Spotř.-běžný spotř.mater , , , Spotř.-potraviny Poněšice 530,79 392,15 922, Spotř.knih.skripta, časopisy 633,88 8,78 642, Spotř.ochr.pomůc. 15,28 1,89 17, , , , Spotřeba elektrické energie 6 907,35 471, , Spotřeba plynu 3 359,95 467, , Spotřeba vody 692,21 171,86 864, Ostatní -nedaňové 50,02 33,04 83, , , , Pohonné hmoty 390,71 6,36 397, Pohonné hmoty-služby CCS 32,96 0,00 32, Pohonné hmoty-ostatní 16,96 0,00 16, ,63 6,36 446, Stavební údržba 1 895,80 1, , Ostatní údržba a opravy 5 052, , , Ostatní údrž.a opr.nedaňové 0,00 64,33 64, , , , Cestovné tuzemsko 615,82 41,61 657, Cestovné zahraniční 2 495,19 240, , ,00 282, , Náklady na reprezentaci 499,58 142,02 641, Náklady-ubytování-hosté 257,40 2,73 260, ,98 144,75 901, Ost.služby-školení, kurzovné 322,07 0,00 322, Ost.služby-poštovné 332,71 10,69 343, Ost.služby-telefony-Č.TELECOM 224,85 32,05 256, Ost.služby-telef.karty,dobíj. 94,11 59,26 153, Ost.služby-telefony-EMEA 103,36 2,43 105, Ost.služby-telefony ostatní 589,49 70,53 660, Ost.služby-IP-TELEFONIE 556,35 39,46 595, Ost.sl.-telefony NEDAŇOVÉ 1,40 0,00 1, Ost.služby-úklidové služby 4 193, , , Ost.služby-praní prádla 32,75 279,29 312, Ost.-DDNM do 60 tis./licence 1 166,32 0, , Ost.služby-lic.práva-autorská 916,09 7,84 923, Ost.služby-lic.práva-zahraničí 296,41 0,00 296, Ost.služby-výroba AVD 304,71 58,40 363, Ost.služby-reklama 311,12 9,00 320, Ost.služby-tlumočení 92,59 47,95 140, Ost.služby-pronájem předmětu 2 420, , , Ost.služby-pronájem prostor 951,79 94, , Ost.služby-inzerce 346,01 244,64 590, Ost.-popl.rozhlas,televize 466,47 0,00 466, Ost.-DDNM SW 274,60 29,00 303, Ost.-DDNM do SW 63,07 3,17 66, Ost.služby-software 3 708,42 559, , Ost.služby-zpracování filmů 1 317, , , Ost.služby-ostatní , , , Ost.služby-parkovné 22,87 1,87 24, Ost.služby-servis-bankomat 0,00 117,71 117, Ost.služby-sportovní 167,22 0,00 167, Ost.služby-publik.nákl ,84 236, , Ost.služby-tantiemy 20,24 0,00 20, Ost.služby-ostraha 1 408, , ,71 99

5 Účet Název účtu HČ v tis. Kč DČ v tis. Kč HČ + DČ v tis. Kč = Ost.služby-překlady 512,97 18,40 531, Os.sl.-s.umělec.agentur a div. 51,19 0,00 51, Ost.služby-titulkování filmů 33,45 0,81 34, Ost.služby-technické služby 215,54 148,68 364, Ost.služby-nedaňové 331,75 7,07 338, Ost.služby-scénické práce 1 161,92 127, , Ost.služby-kopírování 117,84 42,67 160, Ost.služby-ladění hud.nástrojů 1 013,77 69, , Ost.služby-tiskařské práce 1 906,03 302, , Ost.služby-požární ochrana 827,17 32,05 859, Ost.služby-zvukař.práce 377,68 80,50 458, Ost.služby-přeprava 460,50 307,71 768, Ost.služby-předpl.čas.a knih 159,55 0,73 160, , , , Mzdové náklady (mzdy) , , , Mzdové náklady (OON) ,61 952, , Mzd.náklady-náhrada nemoc 247,22 5,40 252, , , , Zák.soc.poj.sociální , , , Zák.soc.poj.zdravotní , , , , , , Daň silniční 31,08 0,00 31, Daň z nemovitostí 7,97 0,00 7, Ostatní nepřímé daně a poplat. 15,06 0,06 15, Poplatky za rekreační pobyt 0,00 39,40 39, ,06 39,45 54, Kurzové ztráty 251,96 134,50 386, Dary 76,80 0,00 76, Jiné ost.nákl.-neuplatn.dph 839,78 457, , Jiné ost.nákl.-zák.poj.-úp 597,01 46,97 643, Pojištění ostatní 1 226,93 0, , Pojištění auta 87,03 0,00 87, Stip.F.-čerp. 91, odst.2,a) 106,75 0,00 106, Stip.F.-čerp. 91,odst.2,b) 134,20 0,00 134, Stip.F.-čerp. 91,odst.2,d) 205,00 0,00 205, Stip.F.-čerp. 91,odst.2,e) 1 052,02 0, , Stip. 91,odst.2,b) bez SF 4 713,07 0, , Stip. 91,odst.2,c) bez SF 983,78 0,00 983, Stip. 91,odst.2,d) bez SF 202,50 0,00 202, Stip. 91,odst.4,a) 5 987,56 0, , Stip. 91,odst.4,b) 490,96 762, , Stip. 91,odst.4,c) PGS 4 449,00 0, , Stip. 91,odst.2,e) bez SF 6 682,12 0, , Jiné ost.nákl.-člen. popl. 181,72 38,15 219, Jiné ost.nákl.-rn a vyrovnání 3 660, ,65 0, Jiné ost.nákl.-bank. popl. 351,25 158,95 510, Jiné ost.nákl.-celní popl. 0,43 0,00 0, Jiné ost.nákl.-různé 44,21 0,31 44, Jiné ost.nákl.-nedaňové 70,91 0,00 70, , , , Odpisy DNM 1 355,04 0, , Odpisy DHM ,10 0, , Zůstatková cena vyřazeného DM 320,36 0,00 320, ,49 0, , Daň z příjmů 618,63 394, , Daň z příjmů doúčtování 0,49 0,46 0, ,12 395, ,23 CELKEM NÁKLADY , , ,15 Poznámka: Údaje v tabulce jsou zaokrouhlovány v každém sloupci zvlášť, což v důsledku znamená, že údaje ve sloupci 5 nemusí být přesným součtem sloupců 3 a 4 (rozdíly v setinách). 100

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah : strana 1. Úvod 2 2. Roční účetní uzávěrka 2 3. Analýza výnosů a nákladů 3-11 4. Vývoj a konečný stav

Více

Vypracování Výroční zprávy o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2014

Vypracování Výroční zprávy o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2014 B3-15/2-P UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ EKTOA UP (P) B3-15/2-P Vypracování Výroční zprávy o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2014 Obsah: Zpracoval: Tento příkaz rektora UP je vydán

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ 2014 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Obsah OBSAH 2 1 ÚVOD 3 2 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 3 2.1 ROZVAHA 4 2.2 VÝKAZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 OLOMOUC květen 2011 O B S A H Úvod... 4 1 Roční účetní závěrka... 5 1.1.1 Rozvaha sumář... 5 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář... 10

Více

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka 1 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 PROGRAM EFEKT 2014 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Energetický management Propagace

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2006 Univerzita Karlova v Praze 2007 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních

Více

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah

Více

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více