ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012"

Transkript

1 telefon: , fax: ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne Zpracovala: Vitásková Hana Schválil: RNDr. Osladil Milan

2 Obsah: A. Základní údaje o organizaci... 3 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků... 5 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek F. Stav pohledávek a závazků G. Výsledky kontrol H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část včetně účetních výkazů Strana 2

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel: Statutární zástupce: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Osladil Milan Odloučené pracoviště praktického vyučování: Soukenická 27, Krnov Součásti školy: Střední škola Domov mládeže Celková kapacita školy: 490 žáků Celková kapacita domova mládeže: 50 žáků PŘEHLED AKTIVNÍCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ KÓDU M/002 Elektronické počítačové systémy (dobíhající obor) Strana 3

4 18-20-M/ L/ L/ H/ H/ L/ L/ L/ L/ L/03 Informační technologie Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač mechatronik (dobíhající obor) Obráběč kovů Truhlář Podnikání denní studium Uměleckořemeslné zpracování textilu ruční výšivky (dobíhající obor) Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce truhlářské (dobíhající obor) Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování textilu Organizace v roce 2012 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schváleným usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE K bylo v organizaci zaměstnáno celkem 55 zaměstnanců, z toho 42 pedagogických pracovníků a 13 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou výroční zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 386 žáků. Strana 4

5 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 1. VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE A VÝČET DALŠÍCH DOTACÍ, KTERÉ BYLY ORGANIZACI POSKYTNUTY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO ROK 2012 provozní náklady provozní náklady zajištění přístupu k ICT účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč účelové prostředky na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (truhlář) přímé náklady na vzdělávání kraje OPVK účelové prostředky na projekt EU peníze školám ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKOVÝ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE PRO ROK 2012 ČINIL ,00 KČ V roce 2012 obdržela organizace od Města Krnova dotaci ve výši ,00 Kč na zajištění dvou kurzů: - Paličkování na krnovsku a osoblažsku - Oživení textilních technik na krnovsku. Strana 5

6 2. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČELOVÝCH ZNAKŮ PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ ÚZ V roce 2012 organizace obdržela finanční prostředky ve výši ,00 Kč, které byly určeny na přímé náklady na vzdělávání. Finanční prostředky byly určeny k použití do Finanční prostředky byly čerpány dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného ukazatele. 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT Mzdové náklady představují každoročně největší položku z celkových nákladů v organizaci. Na základě rozpisu přímých nákladů pro rok 2012 ze bylo organizaci přiděleno na prostředky na platy celkem ,00 Kč. Tato částka obsahuje platy pedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, platy nepedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, ostatní osobní náklady nepedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč. Celkové neinvestiční náklady činily ,00 Kč. V listopadu a prosinci došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi snížen o částku ,00 Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil ,00 Kč. Z toho platy pedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, platy nepedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč, ostatní osobní náklady nepedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč. Celkové neinvestiční náklady byly stanoveny na konečnou výši ,00 Kč. Z fondu odměn byla čerpána částka ve výši ,00 Kč na dofinancování platů nepedagogických pracovníků. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok Průměrný plat pedagogických pracovníků v roce 2012 činil ,00 Kč, tj. pokles oproti roku 2011 o 231,00 Kč. U ostatních nepedagogických zaměstnanců byl průměrný plat v roce ,00 Kč, tj. pokles oproti roku 2011 o 1 369,00 Kč. Přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 byl 49,70 osob, z toho 38,25 osob tvořili pedagogičtí pracovníci a 11,45 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 51 osob. Strana 6

7 4. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČELOVÝCH ZNAKŮ DOFINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA PODPORU MÁLOPOČETNÝCH TŘÍD S OBORY POŽADOVANÝMI TRHEM PRÁCE (TRUHLÁŘ) ÚZ 131 V roce 2012 obdržela organizace účelové prostředky ve výši ,00 Kč. Cílem dotace bylo systémově podporovat školy, které realizují vzdělávání v oborech požadovaných trhem práce, ale z důvodu malého zájmu počtu žáků je vzdělávání uskutečňováno ve třídách s více než jedním oborem vzdělání (málopočetná třída). Finanční prostředky byly určeny na financování prostředků na platy včetně zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Finanční prostředky bylo možné využít také na náhrady platů v prvních jednadvaceti dnech dočasné pracovní neschopnosti a případně na financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to včetně nákupu odborné literatury. Finanční prostředky byly určeny k použití do Organizace přidělené finanční prostředky v plné výši ,00 Kč využila takto: - prostředky na platy ve výši ,00 Kč - zákonné odvody ve výši ,00 Kč - FKSP ve výši 1 731,00 Kč Finanční prostředky byly čerpány dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného ukazatele. ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY URČENY NA KRYTÍ ODPISŮ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚZ 205 V roce 2012 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši ,00 Kč. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v hlavní činnosti činily ,00 Kč. Část odpisů ve výši ,00 Kč organizace dokryla z provozních nákladů. O nekryté odpisy ve výši ,00 Kč organizace snížila investiční fond. Závazný ukazatel byl v roce 2012 ve výši ,00 Kč zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtového ukazatele. OPVK ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY URČENÉ PRO PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM ÚZ V roce 2012 obdržela organizace dlouhodobou zálohu ve výši ,00 Kč. Tyto prostředky jsou určeny k čerpání pro projekt EU peníze školám. Strana 7

8 Organizace v roce 2012 vyčerpala částku v celkové výši ,00 Kč. 5. ROZBOR PŘÍJMŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI VČETNĚ HODNOCENÍ MOŽNOSTI JEJICH OPAKOVÁNÍ A VÝVOJE JEJICH VÝŠE V DALŠÍCH LETECH Výnosy z vlastní činnosti v roce 2012 činily ,72 Kč. Největší část výnosů z vlastní činnosti tvořily tržby z prodeje služeb ve výši ,00 Kč (tržby za ubytování na domově mládeže, tržby za produktivní práci žáků, tržby za opisy vysvědčení). Dalšími výnosy byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši ,00 Kč, výnosy z prodeje odpad. materiálu a učebnic ve výši 8 813,00 Kč, finanční výnosy úroky v částce ,72 Kč a čerpání fondů ve výši ,00 Kč (fondu odměn a investičního fonduopravy majetku). Ve srovnání s rokem 2011 byly v roce 2012 celkové výnosy v hlavní činnosti organizace nižší o 1 203,40 tis. Kč. Nižší výnosy byly způsobeny hlavně nižšími příspěvky od zřizovatele a MŠMT. Organizace v roce 2012 čerpala fond odměn a investiční fond (opravy majetku). Nárůst výnosů byl zaznamenán také u úroků z vkladů na běžném účtu (viz rozpis výnosů v tabulce č. 1). 6. NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU Celkové náklady organizace v roce 2012 v hlavní činnosti činily ,10 Kč. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných a jiných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování zaměstnanců ve výši 22,00 Kč na jeden oběd, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, preventivní prohlídky, ochranné pomůcky) v celkové výši ,80 Kč. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí spotřeba energií ve výši ,32 Kč (teplo, elektrická energie, vodné, stočné), spotřeba materiálu ve výši ,80 Kč (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, dlouhodobý drobný hmotný majetek, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravu a udržování, maziva), odpisy dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, ostatní služby ve výši ,58 Kč (telefonní poplatky, internet, poštovné, školení pracovníků, likvidace odpadů, praní prádla, revize a odborné prohlídky, programové vybavení, přepravné apod.), opravy a udržování ve výši ,60 Kč, ostatní náklady z činnosti ve výši ,78 Kč (technické zhodnocení majetku, odvod povinného podílu, náhrady pro členy maturitních komisí, změna stavu nedokončené výroby), drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši ,02 Kč a ostatní náklady v celkové výši ,20 Kč (cestovné, jiné daně a poplatky). Ve srovnání s rokem 2011 byly náklady v roce 2012 v hlavní činnosti organizace nižší o 1 124,28 tis. Kč. Pokles byl zejména u mzdových nákladů a s tím souvisejícího zákonného sociálního pojištění a sociálních nákladů. V roce 2012 nebyly prováděny opravy většího rozsahu, úspora byla také u služeb, spotřeby energií a ostatních nákladů. Vyšší Strana 8

9 nárůst nákladů v roce 2012 byl zaznamenán u odpisů dlouhodobého majetku, tento byl způsoben převodem majetku z projektu Centra technického vzdělávání na Bruntálsku (viz rozpis nákladů v tabulce č. 2). Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedoházelo k nehospodárnostem. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST JEJÍ PŘÍNOS A ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Realitní činnost a pronájmy Náklady a výnosy v doplňkové činnosti: náklady výnosy výsledek hospodaření 1. Kurzy, školení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Ubytování 6 663,70 Kč ,00 Kč ,30 Kč 3. Obchodní činnost 94,39 Kč 210,00 Kč Kč 4. Zámečnictví 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5. Kovoobrábění 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6. Truhlářství 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7. Čalounictví 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8. Realitní činnost, pronájmy ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč celkem ,59 Kč ,00 Kč ,41 Kč Strana 9

10 Rok 2012 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši ,41 Kč. 8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODAŘENÍ V roce 2012 bylo hospodaření organizace zakončeno hospodářským výsledkem ve výši 0,00 Kč. V hlavní činnosti organizace měla ztrátu ve výši ,41 Kč a v hospodářské činnosti zisk ve výši ,41 Kč. Vzhledem k tomu, že organizace neobdržela dostatek finančních prostředků na pokrytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku převedeného v rámci projektu Centra technického vzdělávání na Bruntálsku, tento schodek organizace částečně pokryla z provozních prostředků a tím se dostala do ztráty. Strana 10

11 C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy: 1. REZERVNÍ FOND ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ Stav rezervního fondu k byl ,32 Kč. V roce 2012 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši ,10 Kč. K byl stav na účtu ,42 Kč. Rezervní fond je finančně krytý. 2. FOND ODMĚN Výše fondu odměn k byla ,00 Kč. V roce 2012 byla část fondu odměn ve výši ,00 Kč použita na pokrytí prostředků na platy a odměny. Zbývající část fondu organizace ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. K byl stav na účtu ,00 Kč. Fond odměn je finančně krytý. 3. INVESTIČNÍ FOND Výše investičního fondu k byla ,56 Kč. V roce 2012 byl investiční fond tvořen z odpisů ve výši ,00 Kč. Odpisy byly tvořeny z hlavní ( ,00 Kč) i z doplňkové činnosti (645,00 Kč). Z investičního fondu byla v roce 2012 financována oprava osvětlení v truhlářské strojní dílně a to ve výši ,00 Kč. Dále byla z investičního fondu čerpána částka ve výši ,00 Kč snížení nekrytých odpisů dlouhodobého hmotného majetku převedeného v rámci projektu Centra technického vzdělávání na Bruntálsku. Výše fondu k činila ,56 Kč. Investiční fond je finančně krytý. 4. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Výše fondu k byla ,71 Kč. Celoroční příjem do fondu ve výši 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil ,00 Kč. Strana 11

12 Fond organizace v roce 2012 využívala především formou příspěvku na stravování a to v celkové výši ,00 Kč. Na tělovýchovu a sport bylo celkem použito 5 999,00 Kč a na dary zaměstnancům bylo v roce 2012 vyčerpáno celkem ,00 Kč. Stav fondu k byl ,71 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 12

13 D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Organizace nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, pro zaměstnance zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastro Pass. Cena obědu nebyla v roce 2012 měněna a činila 60,00 Kč za oběd. Náklady organizace na jeden oběd byly 22,00 Kč, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb 13,00 Kč, zaměstnanec si na jeden oběd přispíval částkou 25,00 Kč. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na 60,00 Kč. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2012 činily ,46 Kč. Strana 13

14 E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE Nemovitým majetkem Střední školy průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ MAJETKU V roce 2012 bylo na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku čerpáno celkem ,00 Kč. V učebně číslo 211 a 212 byly provedeny drobné opravy (výměna dveří, výměna umyvadel a baterií + obložení umyvadel, rozdělení prostoru sádrokartonovou příčkou). Na domově mládeže byla provedena oprava střechy, oprava rozvodů a vodovodního potrubí, dále se jednalo o běžné opravy vyplývající z každodenního provozu. V roce 2012 byla financována z investičního fondu oprava osvětlení v truhlářské strojní dílně v celkové výši ,00 Kč. 3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH Pojištění majetku je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací s Českou pojišťovnou a.s. V průběhu roku 2012 nedošlo k žádné pojistné události. 4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU VČETNĚ ZÁPISU INVENTARIZAČNÍ KOMISE Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1104, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, na základě vyhlášky č. 270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Datum zahájení inventarizačních prací byl a datum ukončení inventarizačních prací byl Inventarizace za rok 2012 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vyhláškou č. 270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2012 je přílohou výroční zprávy. Strana 14

15 5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU Dne uzavřela organizace smlouvu o pronájmu nebytových prostor s firmou Dalkia Morava, a.s. Na základě uvedené smlouvy organizace pronajímá část nebytových prostor v budově domova mládeže o výměře 16 m 2 pro účely umístění objektové předávací stanice. Celková cena nájemného za rok činí ,00 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada Moravskoslezského kraje dne usnesením č. 31/2152. Ostatní uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů, viz příloha výroční zprávy. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. Strana 15

16 F. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 1. POHLEDÁVKY Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 ve výši ,70 Kč je nadále vedena na podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Organizace eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 432,00 Kč, jedná se o pohledávky žáků za ubytování. V měsíci lednu byla částka 432,00 Kč uhrazena. Pohledávky za odběrateli ve výši ,00 Kč jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Pohledávky - ostatní krátkodobé poskytnuté provozní zálohy ve výši ,52 Kč jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 01/2013 a předplatné časopisu. Žádné jiné pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky, s dobou splatnosti delší než jeden rok, organizace nemá. 2. ZÁVAZKY V závazcích měla organizace k dodavatelské faktury ve výši ,43 Kč ve lhůtě splatnosti, dále ostatní závazky - odvod povinného podílu ve výši ,00 Kč, závazky související s vyúčtováním mezd za prosinec 2012 ve výši ,00 Kč. Další závazky organizace nemá. Strana 16

17 G. VÝSLEDKY KONTROL V organizaci v roce 2012 proběhly dvě kontroly z Krajské hygienické stanice Ostrava. V květnu 2012 se kontrola zaměřila na domov mládeže, v říjnu 2012 byla předmětem šetření budova školy (teoretická výuka), mimo praktické vyučování. U obou kontrol nebyly shledány žádné nedostatky. V srpnu 2012 provedl kontrolu Oblastní inspektorát bezpečnosti práce v Ostravě. Výsledkem kontroly byly drobné výtky týkající se OOPP a bezpečnosti práce na pracovištích. Tyto drobné nedostatky byly neprodleně odstraněny. Systém finanční kontroly: V organizaci je uplatňován na základě směrnice č vnitřní kontrolní systém organizace. Strana 17

18 H. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2012 byla projednána školskou radou dne Všichni zaměstnanci organizace byli s výroční zprávou seznámeni na poradě dne Strana 18

19 I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB. O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V roce 2012 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 50,05 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 2,00 osob. Organizace plnila povinnosti dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,26 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,74 osob. Za rok 2012 činil odvod do státního rozpočtu za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem ,00 Kč. Strana 19

20 J. TABULKOVÁ ČÁST VČETNĚ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 6a: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Nájemní smlouvy (účetní jednotka v nájmu u jiných subjektů) Nájemní smlouvy (účetní jednotka nemovitý majetek pronajímá) Smlouvy o výpůjčce (účetní jednotka ve výpůjčce u jiných subjektů) Smlouvy o výpůjčce (účetní jednotka nemovitý majetek vypůjčuje) Strana 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více