Stanovy bytového družstva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy bytového družstva."

Transkript

1 Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Firma a sídlo. 1. Firma : Bytové družstvo Orlická Sídlo : Týn nad Vltavou, Orlická 481, okres České Budějovice, PSČ IČ : Bytové družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr., vložka 350 ( dále jen družstvo ) Družstvo je družstvem bytovým čl. 2. Základní ustanovení. 1. Družstvo vzniká zápisem do veřejného rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech ( zákon č. 90/2012 Sb., dále jen zákon ), společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, způsobem podle těchto stanov. 3. Družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku, která slouží všem členům družstva především ke svolání členských schůzí a k získávání informací o důležitých skutečnostech družstva. Informační deska je nepřetržitě přístupná členům družstva zákonným způsobem Za obsah informací zveřejněných na informační desce odpovídá představenstvo družstva Družstvo může provádět správu domů s byty a nebyt. prostory ve vlastnictví jiných osob Družstvo může za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k činnosti družstva pouze doplňkový nebo vedlejší charakter Část II. Činnosti družstva. čl. 3. Předmět činnosti. 1. Předmět činnosti družstva je založen zejména na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem Předmětem činnosti družstva je zejména : a) zabezpečování bytových potřeb svých členů včetně zabezpečování a zajišťování výstavby domů, bytů, příp. nebytových prostor; b) zajišťování, příp. provádění údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva, včetně jejich správy; c) zajišťování, příp. poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva Činnost spočívající především v nájmu družstevních bytů, družstevních nebytových prostor osobám, které nejsou členy družstva

2 čl.4. Právní postavení družstva. 1. Družstvo je obchodní korporací, která vystupuje v právních jednáních svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., ( dále jen ZOK ) Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu těchto stanov Část III. Vklady. čl. 5. Základní kapitál. 1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové družstva splatili nebo k jejich splacení se zavázali při vstupu do družstva Člen se může na základním kapitálu podílet více členskými vklady, spojenými s více jeho předměty nájmu nebo spojenými s pořízením bytů, které družstvo pronajme či pronajímá jiným osobám, za podmínek těchto stanov Zapisovaný základní kapitál je ,-Kč (padesáttisíc korun českých) Základní kapitál se zvyšuje vstupem nových členů do družstva a snižuje zánikem členství člena v družstvu, zejména jeho vystoupením, vyloučením nebo prohlášením konkurzu Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů družstva čl. 6. Základní členský vklad. 1. Základní členský vklad se hradí vždy v penězích. Přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v bytovém družstvu nevznikne Základní členský vklad v družstvu je pro všechny členy družstva stejný a byl stanoven zakládající členskou schůzí dne ve výši 3.300,-Kč Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze ke snížení základního členského vkladu, za podmínek podle ZOK V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona a těchto stanov čl. 7. Další členský vklad. 1. Členové družstva jsou povinni za podmínek uvedených ve stanovách zaplatit další členský vklad. Dalším členským vkladem se člen podílí především na pořízení domu s pozemkem, v němž se nachází byt, jehož se jako člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem. Platí to jak při pořízení nemovité věci s byty koupí nebo výstavbou nového domu, tak při pořízení nových bytů změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaj o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc nebo provedení jaké práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob ocenění nepeněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství Po dobu trvání členství v družstvu, nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu

3 čl. 8. Dodatečný další členský vklad. 1. Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu/nebytového prostoru lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu podle předchozího čl.7., podmínit splacením dodatečného dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví členská schůze družstva a současně určí podmínky splacení Část IV. Členství v družstvu. čl. 9. Vznik členství. 1. Členství vzniká splněním všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a to :- - - a) dnem vzniku družstva při jeho založení; b) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí; c) převodem nebo přechodem ( děděním ) družstevního podílu Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má trvalý pobyt na území České republiky Jako dědic družstevního podílu se členem družstva může stát i nezletilá fyzická osoba, nebo osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky Členství vzniká na dobu neurčitou Členství jednoho z manželů nezakládá členství druhého z manželů Členství právnických osob v družstvu je vyloučeno čl O přijetí za člena družstva rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat firmu družstva, jméno a příjmení, bydliště a datum narození uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce zpravidla na svém prvním zasedání následujícím po doručení přihlášky, nejpozději však do tří měsíců. 3. Součástí rozhodnutí členské schůze je stanovení výše základního členského vkladu nového člena a vymezení jeho družstevního podílu čl. 11. Společné členství manželů. 1. Společné členství manželů v družstvu vznikne, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné právo nájmu podle ust. občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela od jehož práva nájmu práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také právo nájmu druhého manžela Společné členství manželů zaniká : a) vypořádáním společného jmění manželů, nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; b) rozhodnutím soudu; c) písemnou dohodou rozvedených manželů;

4 d) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela čl Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoli z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoli z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu čl. 13. Přeměna členství. 1. K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů a to buď dohodou manželů ( nebo bývalých manželů) nebo rozhodnutím soudu čl. 14. Družstevní podíl. 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno Zastavit družstevní podíl v družstvu může člen pouze za účelem zástavy úvěru hypotečního nebo úvěru ze stavebního spoření, popř. jiného úvěru, určeného pouze a jen na pořízení družstevního podílu nabyvatele při převodu družstevního podílu. K zástavě takového podílu je nutný předchozí písemný souhlas představenstva družstva čl. 15. Splynutí družstevních podílů. 1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl dnem, kdy ho člen nabude Jsou-li s některým z družstevních podílů, které splývají, spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak čl. 16. Rozdělení družstevního podílu. 1. Rozdělení družstevního podílu na dva nebo více družstevních podílů, pokud je možné podle odst.2., podléhá schválení představenstva družstva Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že člen je nájemcem nejméně dvou předmětů nájmu, a má dojít k převodu nebo přechodu družstevního podílu nově vzniklého rozdělením původního družstevního podílu, či více družstevních podílů nově vzniklých rozdělením Člen, který je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny Pro převod družstevních podílů, které nově vzniknou rozdělením dosavadního družstevního podílu se použijí ustanovení o převodu družstevního podílu, včetně ustanovení o právních účincích vůči bytovému družstvu Při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru

5 čl. 17. Převod družstevního podílu. 1. Převod družstevního podílu člena bytového družstva na jiného člena nebo na jinou osobu nelze orgány družstva omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky pro členství v družstvu podle ZOK a těchto stanov. Nesplňuje-li tato osoba podmínky členství v družstvu, k převodu družstevního podílu nedojde Převod se uskutečňuje písemnou smlouvou o převodu družstevního podílu v družstvu Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu v družstvu, ledaže smlouva stanoví účinky pozdější. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takového smlouvy Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, související s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu, zanikne členství převodce v družstvu a vznikne členství nabyvatele v družstvu. Členství převodce nezanikne, jestliže při převodu družstevních podílů nově vzniklých rozdělením, zůstane jeden z družstevních podílů nově vzniklých rozdělením dosavadnímu členovi, jehož družstevní podíl byl rozdělen. Družstvo neprodleně po doručení smlouvy nebo prohlášení podle odstavce 3., provede zápis příslušných změn v seznamu členů Za úkony spojené s vyřízením agendy, spojené s převodem,rozdělením nebo splynutím družstevního podílu a s přechodem členského podílu nebo změnou členského podílu způsobenou změnou společného jmění manželů, je družstvo oprávněno požadovat od nabyvatele úhradu v paušální výši 2.000,-Kč čl. 18. Přechod družstevního podílu. 1. Zemře-li člen, přechází dnem jeho smrti jeho družstevní podíl na dědice, na základě pravomocného usnesení soudu o projednání dědictví. Na dědice přechází také právo nájmu nebo právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, ke kterému měl nájemní smlouvu zemřelý člen, včetně práv a povinností s tím spojených Družstevní podíl, který byl ve společném jměním manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. K tomu se přihlédne při vypořádání dědictví Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního člena v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu. Členství dosavadního člena, právnické osoby, v případě, že tato právnická osoba byla členem před nabytím účinnosti těchto stanov nezanikne pouze v případě, byl-li jeho původní družstevní podíl rozdělen a jemu po rozdělení zůstal ještě další družstevní podíl čl. 19. Zánik členství. 1. Členství v družstvu zaniká : a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva; b) vystoupením člena; c) vyloučením člena; d) převodem družstevního podílu; e) přechodem družstevního podílu; f) smrtí člena družstva; g) zánikem právnické osoby, pokud byla členem družstva do účinnosti těchto stanov; h) prohlášením konkurzu na majetek člena; i) zamítnutím insolvenčního návrhu na majetek člena;

6 j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní moci exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu pro nedostatek majetku člena; k) zánikem družstva bez právního nástupce Členství v družstvu se obnovuje, jestliže: a) byl zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující; b) byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu čl. 20. Dohoda o zániku členství. 1. Dohoda o zániku členství mezi členem a družstvem musí mít písemnou formu a členství zaniká dnem v ní sjednaným. Každá strana obdrží jedno vyhotovení Písemná dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu čl. 21. Vystoupení člena. 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu Člen může z bytového družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl, nebo mohl dozvědět o této změně, nejpozději však do 3 měsíců poté, kdy členská schůze o změně stanov rozhodla, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení člena družstvu doručeno Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva čl. 22. Vyloučení člena. 1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva, zejména pokud : a) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro členství; b) nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů; c) nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým; d) nebo zneužil seznam členů; e) nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi; f) nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud : a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází

7 O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku, kdy důvod vyloučení nastal Jde-li o vyloučení společných členů (manželů) doručují se všechny písemnosti týkající se vyloučení člena z družstva, včetně výstrahy, samostatně každému z manželů Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena z družstva bez udělení této písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena z družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva Rozhodnutí o vyloučení se vyhotovuje písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi družstva a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi družstva. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku členství Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručuje do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. 9. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství v družstvu nezaniklo čl. 23. Vypořádací podíl při zániku členství. 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši všech splněných (splacených) vkladů ke dni zániku členství, není-li dále stanoveno jinak Při výplatě vypořádacího podílu je družstvo oprávněno započíst své splatné pohledávky vůči bývalému členovi V případě, že družstvo proti členovi, kterému zaniklo členství, vede v době zániku jeho členství soudní spor o zaplacení dluhu a nebo tuto žalobu podá ve lhůtě do 3 měsíců od ukončení členství tohoto člena v družstvu, bude vypořádací podíl vyplacen ve lhůtách dle zákona s tím, že výše vypořádacího podílu se poníží o žalovanou částku, kterou družstvo po tomto bývalém členovi vymáhá Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká ve lhůtách stanovených v 749 ZOK. Podmínkou výplaty vypořádacího podílu je vyklizení pronajímaného bytu Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou

8 čl. 24. Splatnost vypořádacího podílu. 1. Nárok na výplatu vypořádacího podílu zaniká uplynutím 3 měsíců od projednání řádné měsíční závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část dříve Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta 3 měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu, nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva čl. 25. Seznam členů. 1. Družstvo vede seznam členů podle ZOK a těchto stanov. Společní členové (manželé), se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li výlučným členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu členů pouze tento z manželů, bez ohledu na to, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu Do seznamu členů se zapisují : a) jméno, příjmení a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování; b) den a způsob vzniku nebo zániku členství v družstvu; c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu; určení ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad Člen je povinen písemně oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté co tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně, podle povahy údaje, prokázána Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Za potvrzení o členství, pokud si je vyžádá člen častěji než 1x za rok, za ostatní potvrzení a další úkony spojené s vydáváním potvrzených listin, hradí člen, který si takového dokumenty sám vyžádal, poplatky ve výši paušálních nákladů dle odst Paušální výše nákladů spojená s vydáním potvrzení o členství na žádost člena družstva a paušální výše nákladů spojená s vydáváním ostatních potvrzení, jako je potvrzení o nájmu, potvrzení o bezdlužnosti vůči družstvu a podobně, nebo vydávání kopií smluv a dokladů jako je nájemní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu a podobně, to vše na žádost člena, je stanovena na částku 200,-Kč Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být použity pouze se souhlasem členů, kterých se týkají Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem čl. 26. Členská práva. Člen družstva má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména : a) volit a být volen do orgánů družstva; b) účastnit se na jednání a rozhodování v družstvu, obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení; c) nahlížet do seznamu členů družstva; d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem;

9 e) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu/nebytového prostoru do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené; f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu/nebytového prostoru s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu/nebytového prostoru a splní-li další podmínky určené stanovami; g) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu/nebytového prostoru v rozsahu účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvky na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů a družstevních nebytových prostor; h) vyžádat si k nahlédnutí zápisy ze schůzí orgánů družstva; i) obdržet roční vyúčtování zaplaceného nájemného a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu /nebytového prostoru a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí čl. 27. Členské povinnosti. Člen družstva je v souladu se zákonem a stanovami povinen zejména : a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva; b) splnit povinnost uhradit další členský vklad podle čl. 7., př. čl. 8., ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu; c) uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu/nebytového prostoru nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh; d) uhradit družstvu úroky a poplatky z prodlení podle zákonné úpravy, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt/nebytový prostor a úhrad za služby spojené s jeho užíváním nebo z titulu příspěvku vlastníka bytu/nebytového prostoru na správu domu a pozemku a úhrad na služby spojené s jeho užíváním; e) hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu/nebytového prostoru, a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, vypracováním prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva, nebo dražbou družstevního podílu, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva; f) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt/nebytový prostor, včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před poškozením, zničením nebo ztrátou; g) na základě uzavřené smlouvy o nájmu a ve lhůtě stanovené družstvem, převzít družstevní byt/nebytový prostor. V případě opožděného převzetí družstevního bytu/nebytového prostoru, nahradit družstvu škodu z toho důvodu vzniklou, jakož i nahradit družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt/nebytový prostor, člen nepřevezme; h) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností; i) umožnit zástupcům družstva nebo jimi pověřeným osobám, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu/nebytového prostoru a stavy instalovaných měřidel, provádění revizí, oprav, údržbu a instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů; j) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva, maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací

10 povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný fond, včetně jiných fondů, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla; k) přispívat podle svých schopností a možností k úspěšné činnosti družstva Část V. Nájem družstevního bytu. čl. 28. Vznik nájmu družstevního bytu. 1. Základní podmínkou pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je, že : a) člen se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení bytu dalším členským vkladem; b) splňuje ostatní podmínky podle ZOK a těchto stanov Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, výši nájemného nebo způsob jeho výpočtu a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, nebo odkaz na evidenční list ve kterém je jejich výše uvedena Nájemní smlouva musí mít vždy písemnou formu čl. 29. Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu. 1. Se členem/nájemcem družstevního bytu a s manžely/společnými nájemci, mohou na základě jejich práva v bytě bydlet i jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s členy/nájemci ve společné domácnosti Počet těchto osob, jejich identifikaci, včetně jejich změn je povinen člen/nájemce neprodleně oznámit družstvu. Pokud člen/nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se toto za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu Družstvo je povinno zajistit členu/nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách Kromě práva užívat byt má člen/nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu Pokud ví člen/nájemce bytu předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně přístupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, které bude nezbytně zapotřebí; nemá-li člen/nájemce takovou osobu k dispozici, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní člen/nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností čl Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí člen/nájemce (společní členové/nájemci), není-li dále stanoveno jinak Člen/nájemce nehradí opravy a výměny společných elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a otopných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné

11 televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, výměny oken nebo jejich částí, pokud se s družstvem nedohodne jinak Představenstvo může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu Člen/nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen/nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil čl Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena/nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen/nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit a v nezbytné míře požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6-ti měsíců od odstranění závad Nepostará-li se člen/nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena/nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něho náhradu Člen/nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby nebo vyžadují-li to nezbytné úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu, nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení Člen/nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí člen/nájemce tyto náklady družstvu Člen/nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Člen/nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo členu/nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní člen/nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu člen/nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva čl Člen/nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla Člen/nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena/nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu čl. 33. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu. 1. Postup při stanovení výše nájemného, jakož i jeho výši, určuje svým usnesením členská schůze v souladu s ust. 744 ZOK tak, že členové bytového družstva/nájemci hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce

12 domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se s členem/nájemcem družstevního bytu ani při ukončení nájmu Výši zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu stanovuje představenstvo, s přihlédnutím k výši jejich čerpání za předchozí období a jejich ceny pro příští období Nájemné a zálohy na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu se platí měsíčně a to nejpozději do 20-tého dne příslušného měsíce za který se platí nájemné Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu za kalendářní rok provede družstvo s členem/nájemcem nejpozději do konce měsíce dubna následujícího roku. Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh je splatný nejpozději do jednoho měsíce po doručení vyúčtovacího dokladu. Při výplatě přeplatku z vyúčtování nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu/nájemci družstevního bytu Nezaplatí-li člen/nájemce družstevního bytu nájemné a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu do 5-ti kalendářních dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úroky a poplatky z prodlení podle zákonné úpravy Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členu/nájemci svá práva vyplývající z neplaceného dluhu včetně vyloučení z družstva, a to i v případě, že člen/nájemce složí dlužnou částku do notářské úschovy a vyrozumí o tom družstvo čl Člen/nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Člen/nájemce je povinen oznámit družstvu závadu písemně a bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil nebo zjistit mohl. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen/nájemce i tehdy, jestliže nebyla z důvodů spočívajících na straně družstva poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho podstatně zhoršilo Stejné právo má člen/nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu Výše slevy z nájemného se stanoví s ohledem na to, do jaké míry je znemožněno nebo ztíženo užívání družstevního bytu čl Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6-ti měsíců ode dne, kdy člen/nájemce vadu zjistil nebo mohl zjistit V případě včasného oznámení vady, se sleva z nájemného poskytne za podmínek upravených těmito stanovami za období od oznámení závady v bytě družstvu do doby odstranění závady č. 36. Společný nájem družstevního bytu manžely. 1. Společný nájem družstevního bytu může vzniknout pouze mezi manžely Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela

13 5. Z právních jednání týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně čl Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne : a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu; b) dohodou (rozvedených) manželů; c) rozhodnutím soudu; d) smrtí jednoho z manželů; e) zánikem nájmu družstevního bytu f) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva g) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným členem s právem užívat družstevní byt ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten dědic, který zdědil družstevní podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu čl. 38. Podnájem bytu (části bytu). 1. Pronajatý byt nebo jeho část, může nájemce přenechat do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce s tím, že může být po doby opakovaně udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti a včetně případného domovního řádu s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout jedno vyhotovení podnájemní smlouvy představenstvu družstva. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v předchozím odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu Paušální výše nákladů spojená s vydáním souhlasu o podnájmu na žádost člena družstva je stanovena na 500,-Kč a je splatná při převzetí takovéhoto souhlasu Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na jakoukoli bytovou náhradu čl. 39. Zánik nájmu družstevního bytu. 1. Nájem družstevního bytu zaniká : a) zánikem členství člena/nájemce družstevního bytu podle čl. 19., odst. 1.; b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem/nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě c) písemnou výpovědí člena/nájemce družstevního bytu, když délka výpovědní doby činí 3 měsíce a její běh počíná 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena družstvu; d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo s členem/nájemcem jinak; e) vznikem vlastnictví člena/nájemce k družstevnímu bytu podle jiného právního předpisu. - -

14 čl Člen/nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu, je povinen byt vyklidit, bez nároku na jakoukoliv náhradu Nedojde-li k vyklizení bytu, je jeho další užívání přípustné pouze na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem Nájem bytu se nikdy neobnovuje ani nevzniká automaticky, a to ani v případech, kdy osoba užívá byt v dobré víře že je nájem po právu, nebo pokud osoba po zániku nájmu užívá byt i nadále a družstvo ji nevyzve k odevzdání bytu Družstvo má na úhradu pohledávky vůči členu/nájemci právo zadržet movité věci, které má člen/nájemce v bytě čl. 41. Nájem družstevních nebytových prostor. 1. Ustanovení těchto stanov, která se týkají nájmu družstevního bytu se přiměřeně použijí také na nájem družstevních nebytových prostor včetně ustanovení o vzniku práva tohoto nájmu a na ustanovení o právech a povinnostech členů/nájemců družstevních nebytových prostor. Jinak platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nájmu a zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužících k podnikání čl. 42. Zajištění řádného užívání bytů. 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty se kterými hospodaří, byly v souladu s jejich stavebním určením využívány k bytovým účelům Byt nebo jeho část může člen/nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení pouze se souhlasem představenstva čl. 43. Sloučení a rozdělení bytu. 1. Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) a rozdělit na dva nebo více samostatných bytů pouze s předchozím souhlasem představenstva družstva Představenstvo družstva povolí sloučení nebo rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle jiných právních předpisů V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši dalších členských vkladů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty. 5. Za úkony spojené s vyřízením agendy, spojené se sloučením nebo rozdělením bytu (kalkulace nájemného, stanovení pravidel pro výpočet nákladů na služby atp.), je družstvo oprávněno požadovat od nabyvatele úhradu v paušální výši 2.000,-Kč Část VI. Orgány družstva. čl Orgány družstva jsou : a) členská schůze; b) představenstvo čl Členem voleného orgánu družstva může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18-ti let, která splňuje podmínky jiných právních předpisů Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas

15 čl Funkční období členů volených orgánů družstva jsou 3 roky. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně čl Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu Členové orgánů družstva jsou povinni dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. Má se zato, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel při přijetí funkce nebo při jejím výkonu zjistit, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky čl O průběhu jednání každého orgánu družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím (svolavatelem) a zapisovatelem, který musí obsahovat : a) datum a místo konání schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům čl Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se dodatečně usnesly Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k projednávaným záležitostem Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě, a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci čl V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech, je-li k tomu vážný důvod, se může jednající orgán usnést na hlasování tajném V představenstvu lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro takový případ se hlasující považují za přítomné čl. 51. Odpovědnost členů orgánu družstva za škodu. 1. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje zejména představenstvo

16 2. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva členská schůze prostřednictvím jí určeného člena Takovéto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze Mimosoudní vyrovnání schvaluje představenstvo Pokud náhrada škody není představenstvem vymáhána soudně, je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil, každý člen družstva čl. 52. Členská schůze. 1. Členská schůze je nevyšším orgánem družstva Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby o nichž tak stanoví jiný právní předpis Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc na zastupování člena na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc, pokud zákon nestanoví jinak čl. 53. Svolání členské schůze. 1. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách bytového družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze V případě, že člen uvedl do seznamu členů doručovací adresu odlišnou než je adresa bytu, zašle družstvo pozvánku na tuto adresu (připouští se i ová zpráva). 3. Pozvánka obsahuje alespoň : a) firmu a sídlo družstva; b) místo a dobu zahájení členské schůze; c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze; d) program členské schůze a e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení čl Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období Členská schůze, na které se má projednat účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6-ti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že : a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu. 5. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy nižší počet

17 čl Na žádost členů družstva podle čl. 54., odst. 5., nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden člen představenstva nebo likvidátor, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co mu tato povinnost vznikla Není-li členská schůze svolána na žádost členů družstva podle čl. 54., odst. 5., představenstvem tak, aby se konala do 30-ti dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle čl. 54., odst Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle čl. 54., odst. 5., neučiní do 10-ti dnů poté, co uplynula doba pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali Není-li členská schůze svolaná na žádost členů družstva podle čl. 54., odst. 5. usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud osoby podle čl. 54., odst. 5., vzaly svou žádost zpět Pokud řádně svolaná členská schůze není z důvodu nepřítomnosti členů majících většinu hlasů usnášeníschopná, jsou členové družstva, kteří svou nepřítomností zapříčinili tento stav, povinni nahradit náklady spojené se svoláním této zmařené členské schůze Za nepřítomného člena se pro tyto účely považuje ten člen družstva, který se nedostavil včas a ani nebyl zastoupen na základě platné plné moci a ani neomluvil svoji neúčast ze závažných důvodů a to písemně k rukám předsedy představenstva nejpozději 3 dny před konáním členské schůze Za náklady spojené se zmařenou členskou schůzí se považuje případná odměna notáře, pronájem prostor, paušální náhrada nákladů s vyhotovením a doručením pozvánky, náklady, kopírování materiálů připojených k pozvánce a další doložitelné náklady čl Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je.li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která by byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva čl. 57. Schopnost členské schůze se usnášet. 1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů mající většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů, majících vyšší počet hlasů Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle čl. 61., odst. 6., ( 660 až 662 ZOK ) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů Jestliže má být přijato usnesení o některé ze záležitostí uvedených v čl. 59., odst. 4., je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů čl. 58. Náhradní členská schůze. 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou

18 2. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví s tím souhlas všichni členové družstva čl. 59. Rozhodování členské schůze. 1. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva (společní členové) Pokud jsou manželé společnými členy družstva, postačí, zúčastní-li se a hlasuje jen jeden z nich. Pokud se zúčastní oba, musí hlasovat jednotně. Pokud hlasují rozdílně, má se zato, že se hlasování zdrželi. Totéž platí v případě, že manželství společných členů již bylo rozvedeno, ale dosud nedošlo k dohodě či rozhodnutí o jejich družstevním podílu Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více Každý člen má vždy jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o : a) schválení poskytnutí finanční asistence; b) uhrazovací povinnosti; c) zrušení družstva s likvidací; d) přeměně družstva; e) vydání dluhopisů čl. 60. Rozhodování per rollam. 1. Představenstvo může rozhodnout, že rozhodnutí členské schůze se uskuteční způsobem per rollam (písemně, ve formě oběžníku) za podmínek ZOK a těchto stanov Při rozhodování členské schůze způsobem per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí Návrh rozhodnutí obsahuje : a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, která je 15 kalendářních dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi; c) podklady potřebné pro jeho přijetí a d) další údaje, určí-li tak stanovy Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 3., písm. b), družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva Výsledek rozhodování, včetně dne přijetí rozhodnutí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí Oznámení musí být písemné a musí v něm být uvedeno úplné znění každého rozhodnutí a výsledek hlasování k němu čl. 61. Působnost členské schůze. 1. Do působnosti členské schůze patří : a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; b) volit a odvolávat členy představenstva; c) určuje výši odměny členů představenstva a členů jiných orgánů družstva, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat; d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní závěrku;

19 e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce; f) schvaluje poskytnutí finanční asistence; g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení; h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku; i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty; j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů družstva; k) rozhoduje o použití rezervního fondu; l) rozhoduje o přeměně družstva; m) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení; n) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací; o) volí a odvolává likvidátora rozhoduje o jeho odměně; p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem; q) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem nebo stanovami do působnosti představenstva Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15-ti dnů po konání členské schůze. Zápis podepisuje ten kdo členskou schůzi svolal, a pokud zápis sepsala jiná osoba, pak se podepíše i ona, nebo další osoba určená členskou schůzí jako ověřovatel zápisu. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu a současně povinnost uhradit náklady z toho důvodu vzniklé Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o : a) změnu stanov; b) zrušení družstva s likvidací; c) přeměnu družstva; Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo : a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu; b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena při rozhodnutí o vyloučení z družstva; c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva; d) rozhoduje-li členská schůze o schválení finanční asistence ve vztahu k němu Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon ( ZOK ) nebo jiný právní předpis čl. 62. Neplatnost usnesení členské schůze. 1. Každý člen družstva, člen představenstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle čl. 60., odst Nebylo-li právo podle odst.1. uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odst.1. dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce 1. a 2. se použijí přiměřeně Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy

20 čl. 63. Představenstvo. 1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje ve všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami a rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo je tříčlenné. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. člen ve stanoveném pořadí Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické a právnické osoby Představenstvu náleží zejména tyto činnosti : a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty; b) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady; c) plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a odpovídá jí za svou činnost; d) projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž je povinnost odpovědět do 30 dnů; e) projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva i nájemníky bytů a je oprávněno vydávat písemné výstrahy; f) rozhoduje o vyloučení člena z družstva; g) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva; h) navrhuje soudu zápisy změn týkající se zapisovaných skutečností do obchodního rejstříku a zasílá příslušné doklady do sbírky listin; i) rozhoduje o ostatních záležitostech, které výslovně nejsou v působnosti členské schůze podle těchto stanov a ZOK čl Členy představenstva volí členská schůze Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou manžely, příbuzní v řadě přímé, nebo sourozenci Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a navrhuje program jeho jednání Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí pro některý případ vyšší počet hlasů Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze vyplyne něco jiného Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat Člen představenstva může z funkce odstoupit. Jeho výkon funkce končí uplynutím posledního dne měsíce následujícího po doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na jeho návrh jiný okamžik zániku funkce V případě zániku funkce člena představenstva, zvolí členská schůze na nejbližším zasedání nového člena představenstva čl Členem představenstva může být pouze člen družstva fyzická osoba starší 18-ti let, která je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 2. Členové představenstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti Pro případ, že dojde k porušení zákazu konkurence u člena představenstva, je tento člen povinen předem informovat družstvo o této skutečnosti. Pokud byla členská schůze

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Část I. Základní ustanovení --------------------------------------------------------------------------------- Čl. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

STANOVY Bytového družstva Štíty

STANOVY Bytového družstva Štíty STANOVY Bytového družstva Štíty Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Chomutov ------------------------------------------------------------------- 2) Právní forma: Bytové družstvo ----------------------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

I. Předmět smlouvy. 1. Pronajímatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo k následujícím nemovitostem:

I. Předmět smlouvy. 1. Pronajímatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo k následujícím nemovitostem: Smlouva o nájmu družstevního bytu uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a stanovami Bytového družstva Rozvoj 357 mezi 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY. Část II. Činnosti družstva

STANOVY. Část II. Činnosti družstva STANOVY. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Krov 2) Sídlo: 120 00 Praha 2, Polská 2269 / 60-62 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Bytového družstva Rozvoj 357

STANOVY. Bytového družstva Rozvoj 357 STANOVY Bytového družstva Rozvoj 357 Sídlo: A. Sochora 2833-35, Most, PSČ 434 01 IČ: 25034669 Stanovy schváleny členskou schůzí dne 11. 6. 2014 Stránka 1 z 27 Obsah Část I. Základní ustanovení... 5 Článek

Více

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II.

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo ÚLEHLY II. ------------------------------------------------------------ 2) Sídlo: Uherský Brod, ul. V. Růžičky

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva Stanovy družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo SAFÍR 512 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Březová 512/36, PSČ 734 01 3) Družstvo je obchodní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Ocelářská 13 (dále jen družstvo ). -------------------- 1.2. Družstvo sídlí na

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk

STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk STANOVY Bytového družstva Zahradní 19-21, Šumperk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BD TOPOL, bytové družstvo vlastníků. Část I.

STANOVY BD TOPOL, bytové družstvo vlastníků. Část I. STANOVY BD TOPOL, bytové družstvo vlastníků Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: BD TOPOL, bytové družstvo vlastníků (2) Sídlo: Pod Svahy 1004 Uherské Hradiště, PSČ 686 01 (3) Bytové družstvo (dále

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva Stanovy družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Balcárkova ------------------------- 2) Sídlo družstva: Olomouc. ------------------------------------------------------------

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva

STANOVY Bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO REPUBLIKA se sídlem Neratovice, nám. Republiky čp. 993, okres Mělník, PSČ 277 11 STANOVY Bytového družstva 1/26 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 STANOVY bytového družstva PODĚBRADOVA 61A Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo PODĚBRADOVA 61A 2) Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61a, PSČ 702 00 3) Identifikační

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO 2) Sídlo CHRUDIM II, NA VALECH 176, PSČ 537 01 3) Stavební bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 2) Sídlo: Pavlišovská 2283/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVNÍ TŘÍDA 1048

S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVNÍ TŘÍDA 1048 S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVNÍ TŘÍDA 1048 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Právní podmínky 1. Firma: Bytové družstvo Hlavní třída 1048 2. Sídlo: 708 00 Ostrava Poruba, Hlavní Třída 1047 3.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více