STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a pozemků p.č. 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 a části pozemků p.č a 667/2 v katastrálním území Medlánky , obec Brno, od stávajícího vlastníka Statutárního města Brna v souladu s jeho platnými Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob (dále jen pravidla ), správy tohoto domu a vymezení bytových jednotek v něm s cílem převést je členům družstva do jejich vlastnictví. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Ostružinová Medlánky (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je Brno, Ostružinová 497/5, PSČ Článek 2 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti družstva je a) zajišťování bytových potřeb svých členů, zejména pronájem bytů a příslušejících nebytových prostor (dále jen byt či byty ) a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a společných prostor, jakož i zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemků ve vlastnictví družstva a b) pronajímání nepřidělených bytů družstva nájemcům za úplatu. 2. Družstvo usiluje o uzavření kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) k bytovému domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9, zastavěným pozemkům a pozemkům tvořící se zastavěným pozemkem jeden funkční celek (dále jen pozemky ), tj. pozemkům p.č. 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 a části pozemků p.č a 667/2 v katastrálním území Medlánky , obec Brno. 3. Účelem činnosti družstva není dosažení zisku. Článek 3 Vznik a zánik členství 1. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky, c) převodem či přechodem členství a d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členem družstva se může stát pouze zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem na území ČR. Nezletilá fyzická osoba může být členem družstva jen na základě přechodu členství děděním. 3. Členství v družstvu je spojeno s právem výlučně užívat v domě byt. 4. Zakládajícími členy družstva mohou být pouze nájemníci bytů domu Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 v katastrálním území Medlánky , obec Brno. 5. Členství zakládajícího člena vznikne za kumulativního splnění těchto podmínek: a) uchazeč podá písemnou přihlášku ke vstupu do družstva, b) osobně se zúčastní ustavující schůze družstva nebo k tomuto účelu písemně pověří jinou osobu, c) uchazeč má platnou nájemní smlouvu na byt uzavřenou se Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Medlánky, se sídlem Hudcova 7, Brno, nebo se Správou --- strana 1 z 5 ---

2 vojenského bytového fondu Praha, příspěvková organizace, se sídlem U Prioru 8, Praha 6-Ruzyně, IČ: , d) má ke dni konání ustavující schůze družstva splněny veškeré závazky vůči Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno-Medlánky, vyplývající z nájmu bytu, tj. zejména uhradil nájemné a služby spojené s nájmem v plném rozsahu, e) uhradí ke dni ustavující schůze družstva základní členský vklad (dále jen základní členský vklad ) člena družstva k rukám určeného správce vkladu a zaváže se na ustavující schůzi družstva k zaplacení dalšího členského vkladu (dále jen další členský vklad ) ve výši odpovídající ceně bytu v řádném termínu. 6. Členství ve družstvu nevznikne uchazeči o členství v družstvu, jestliže hlasoval na ustavující schůzi proti přijetí schváleného znění stanov a ihned po schválení stanov na ustavující schůzi družstva projevil vůli nebýt členem družstva. Členství v družstvu rovněž nevznikne uchazeči o členství v družstvu, pokud ke dni ustavující schůze družstva neuhradí základní členský vklad podle čl. 3, odst. 5, písm. e) těchto stanov. 7. Osoby, které se nestanou členy družstva a mají platnou nájemní smlouvu na byt, zůstávají nájemci v domě nečleny družstva (dále jen nečlenové družstva ). Pokud se družstvo stane vlastníkem domu, vstupuje do stávajícího nájemního vztahu týkajícího se bytu na straně pronajímatele. 8. Nečlen družstva se může stát členem družstva, pokud podá písemnou přihlášku ke vstupu do družstva spolu s dokladem o zaplacení základního členského vkladu pro ostatní členy (dále jen základní členský vklad pro ostatní členy ) podle čl. 4, odst. 3 těchto stanov, zaváže se ke splacení dalšího členského vkladu a tento další členský vklad splatí. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze družstva rozhodne o přijetí nečlena družstva za člena družstva. Výši dalšího členského vkladu takového nečlena družstva určí členská schůze družstva. 9. Člen družstva je oprávněn převést svoje práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu na jinou osobu. Převod je účinný v případě, že má splněny svoje závazky vůči družstvu. Tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu představenstvu družstva. 10. Členství v družstvu zaniká v souladu se zákonem písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva. Článek 4 Majetková účast člena v družstvu 1. Majetkovou účastí člena v družstvu je základní členský vklad, základní členský vklad pro ostatní členy a další členský vklad. 2. Základní členský vklad pro zakládající členy činí Kč (slovy čtyři tisíce korun českých). Tento základní členský vklad je splatný ke dni konání ustavující schůze družstva. 3. Základní členský vklad pro ostatní členy činí Kč (slovy: šest tisíc korun českých). 4. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva na koupi nemovitosti do vlastnictví družstva. Další členský vklad rovněž představuje další majetkovou účast na modernizaci či rekonstrukci domu, pokud o tom rozhodne členská schůze družstva. Za účelem koupě domu je každý člen družstva povinen zaplatit na účet družstva další členský vklad. Výši dalšího členského vkladu a termín jeho splatnosti stanoví členská schůze družstva. 5. Pro výpočet výše dalšího členského vkladu jsou použity podlahové plochy bytů na základě projektové dokumentace ověřené kontrolním měřením ve vytipovaných bytech. Toto měření proběhlo jednotnou metodikou a za účasti člena přípravného výboru a nájemníka bytu. Tímto způsobem stanovené plochy bytů jsou, vzhledem k panelové konstrukci, typové pro celý dům a jsou uvedeny v Protokolu o měření plochy bytů. Plocha balkonu (lodžie) a sklepní kóje se do výpočtu nezahrnuje. 6. Další členský vklad zakládajících členů může družstvo použít výlučně na úhradu kupní ceny za dům a pozemky. O účelu dalšího členského vkladu nečlenů družstva, kteří byli přijati do družstva, rozhoduje členská schůze družstva. 7. Pokud zakládající člen družstva nedodrží termín splatnosti dalšího členského vkladu, bude tento zakládající člen družstva vyloučen a jím užívaný byt bude nabídnut ostatním členům družstva. O vyloučení podle tohoto odstavce rozhoduje představenstvo družstva. --- strana 2 z 5 ---

3 Článek 5 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze družstva, b) být volen do orgánů družstva, c) užívat byt, s jehož užíváním je členství v družstvu spojeno, d) účastnit se na ročním vyúčtování zaplacených záloh na úhrady za služby poskytovanými s užíváním jeho bytu, jak se stanovuje v čl. 6, odst. 7 těchto stanov (dále jen úhrada za služby ), a e) na uzavření smlouvy s družstvem o převodu vlastnictví k bytu, jehož je nájemcem. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit řádně a včas další členský vklad, c) uhrazovat řádně a včas v souladu s čl. 6 těchto stanov úhrady za užívání bytu a úhradu za služby, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, d) chránit majetek družstva, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, e) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu užívaného členem družstva, f) oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a vyúčtování ročních záloh na úhradu za služby, g) hradit příspěvky na činnost družstva a platit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí družstva, a h) přispívat na úhradu ztráty družstva za kalendářní rok na základě rozhodnutí členské schůze družstva. Článek 6 Užívání bytů a úhrady za provoz družstva 1. S členstvím v družstvu je spojeno právo nájmu konkrétního bytu. 2. Členství zakládajících členů družstva je spojeno s právem nájmu bytu, za něhož zaplatili další členský vklad. 3. Právo jiných než zakládajících členů družstva užívat byt se odvozuje od práv, která nabyli převodem či přechodem, vznikem společného členství manželů nebo v případě přijetí za člena na základě čl. 3, odst. 8 těchto stanov. 4. Člen družstva je povinen pravidelně měsíčně přispívat družstvu za užívání bytu, s nímž je jeho členství spojeno, a to ve výši nákladů vynaložených družstvem na provoz a správu a také přispívat do fondů sloužících k financování údržby, investic, placení daní, pojištění domu apod. (dále jen úhrada za provoz ). 5. Výše úhrady za provoz člena družstva se vypočítá v závislosti na velikosti podlahové plochy užívaného bytu. Výše úhrady za provoz členů družstva přepočtená na 1 m 2 je stejná pro všechny členy družstva. O výši úhrady za provoz rozhoduje členská schůze družstva. 6. O výši pravidelných měsíčních úhrad nečlenů družstva rozhoduje členská schůze družstva. 7. Člen družstva je dále povinen platit měsíční zálohu na úhradu za služby, které zajišťuje pro své členy družstvo (zejména dodávka vody, tepla, teplé vody a ostatní služby spojené s užíváním bytu). Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnými náklady na úhradu za služby za zúčtovací období vyúčtuje družstvo se členem družstva nejpozději do 2 měsíců poté, co bude výše skutečných nákladů na úhradu za služby známa. Nedoplatky či přeplatky plynoucí z vyúčtování podle tohoto odstavce jsou družstvo a člen družstva povinni si vzájemně zaplatit do 1 měsíce po předložení takového vyúčtování. 8. Veškeré úhrady podle tohoto čl. 6 stanov je člen družstva povinen zaplatit na účet družstva vždy do 20. dne daného kalendářního měsíce, za který je povinen úhradu zaplatit. Pro případ prodlení se zaplacením takových úhrad je člen družstva povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. --- strana 3 z 5 ---

4 Článek 7 Převod bytů do vlastnictví členů družstva 1. Člen družstva má právo na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu, se kterým je jeho členství spojeno. Družstvo je povinno vlastnictví k bytu převést za podmínek uvedených v tomto článku, a to ve lhůtě 6 měsíců poté, co se družstvo stane vlastníkem domu a pozemků. 2. Předpokladem převodu vlastnictví k bytu je písemná žádost člena družstva o převod vlastnictví bytu, se kterým je jeho členství spojeno. Družstvo je v takovém případě povinno bezodkladně provést prohlášení vlastníka budovy, kterým vymezí byty v domě a podat návrh na povolení vkladu vlastnického práva členů družstva do katastru nemovitostí České republiky. Prohlášením vlastníka budovy musí být vymezeny jako samostatné jednotky všechny byty v domě. 3. Převod bytů do vlastnictví členů družstva je bezúplatný. Člen družstva je ale povinen uhradit družstvu náklady spojené s převodem bytu, se kterým je jeho členství spojeno. Článek 8 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. 2. Funkce v orgánech družstva jsou neplacené. Členská schůze družstva může rozhodnout o vyplacení odměn za výkon těchto funkcí. 3. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členové družstva rozhodují tak, že každý člen družstva má jeden hlas. Manželé jako společní členové družstva mají také jeden hlas společně. 4. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo jedná za družstvo navenek, rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo má 5 členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Za představenstvo jednají navenek 2 členové představenstva společně. 5. Představenstvem družstva pověřený člen představenstva družstva vede a aktualizuje Seznam členů družstva a rovněž Seznam nájemců nečlenů družstva a další související evidenci. Seznam nájemců nečlenů družstva se vede odděleně od Seznamu členů družstva. 6. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi družstva a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 5 členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas. Článek 9 Fondy družstva 1. Družstvo zřizuje tyto fondy: základní kapitál, nedělitelný fond, pořizovací fond a provozní fond. 2. Základní kapitál družstva se eviduje podle jednotlivých členů družstva. 3. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 4. Nedělitelný fond družstva se zřizuje ve výši 10% (slovy: deset procent) zapisovaného základního kapitálu. 5. Pořizovací fond družstva je tvořen souhrnem dalších členských vkladů zakládajících členů družstva. Prostředky pořizovacího fondu družstva se použijí výhradně na úhradu kupní ceny ve výši stanovené v kupní smlouvě a úhradu nákladů spojených s koupí domu a pozemků. 6. Provozní fond družstva je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad podle čl. 6 těchto stanov placených členy družstva a nečleny družstva. Prostředky provozního fondu družstva se užijí na úhradu za služby, úhradu za provoz a úhrady za jiné běžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo, zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů. Výše příspěvků do provozního fondu družstva se vypočítá v závislosti na velikosti podlahové plochy užívaného bytu. 7. O použití zisku se usnáší členská schůze. --- strana 4 z 5 ---

5 Článek 10 Další a závěrečná ustanovení 1. Družstvo nemůže změnit svou právní formu. 2. Družstvo postupuje při sběru osobních údajů členů družstva i nečlenů družstva v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje členů družstva i nečlenů družstva jsou družstvem shromažďovány v nezbytně nutné míře, a to výhradně pro účely založení družstva, evidenci členů družstva a evidenci nečlenů družstva. 3. Právní vztahy, které nejsou řešeny těmito stanovami a právní vztahy družstva k nečlenům družstva se řídí českým právem. 4. Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí družstva dne a nabývají účinnosti stejným dnem. V Brně dne strana 5 z 5 ---

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice

NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice Část I. čl. 1 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo A.Kříže 2 a 4 České Budějovice (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více