STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. 3. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a zajišťování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a bytů v ul. Rotavská a ul. Jaroslava Foglara, tj. zejména: přidělování družstevních bytů, popř. nebytových prostor a uzavírání příslušných nájemních smluv poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových objektů, popř. nebytových prostor výkon jiných činností schválených členskou schůzí družstva 4. Obchodní firma družstva je: Bytové družstvo Rotavská, družstvo. 5. Sídlem družstva je: Praha 6. Družstvo bylo zapsáno dne do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr., vložka IČ družstva je: Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů členů družstva, které členové družstva splatili nebo se k jejich splacení zavázali při vstupu do družstva. Výše zapisovaného základního kapitálu družstva činí ,- Kč. Základní členský vklad každého člena družstva činí ,- Kč. II. Vznik členství 1. Za člena družstva může být přijata zletilá fyzická osoba. Členství v družstvu není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. 2. Členem družstva se může stát i právnická osoba. Právnická osoba nebo fyzická osoba se může stát členem družstva za předpokladu, že budou dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu. 3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. Členství dle písm. b) vzniká dnem, kdy o přijetí za člena rozhodne členská schůze. III. Převod a přechod členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Vzhledem k nutnosti dodržení podmínek státní dotace, poskytnuté na výstavbu, členové družstva dobrovolně přijímají omezení a prohlašují, že souhlasí s tím, že člen družstva může převést svá práva a povinnosti na jinou osobu, která splňuje podmínky obecně závazných předpisů a stanov družstva pouze se souhlasem odpovědných zástupců Hlavního města Prahy Městské části Praha 13 (dále jen Městská část ). Tato podmínka platí pouze po

2 dobu 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na výstavbu bytových domů financovaných za účasti státní dotace. Žádost o souhlas Městské části s převodem převádějící člen družstva předloží prostřednictvím představenstva družstva. 2. Schválením dohody o převodu členských práv a povinností Městskou částí nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena. 3. Smrtí člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl, a to na základě předloženého rozhodnutí o nabytí dědictví. IV. Společné členství manželů 1. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu, popř. nebytového prostoru i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvalé nežijí. 2. Vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, popř. nebytového prostoru, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. 3. Společné členství manželů nevznikne, jestliže spolu manželé trvale nežijí (nevedou společnou domácnost). 4. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, V. Zánik členství d) smrtí člena družstva, pokud jeho členství nepřejde na dědice, e) prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena či pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností nebo vydáním exekučního příkazu, f) jiným způsobem stanoveným zákonem 2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí dnem sjednaným v dohodě. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. Tato doba začíná první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem členské schůze družstva. 4. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, a to zejména tím, že:

3 a) neplatí nájemné a zálohy na úhrady služeb, které jsou spojené s nájmem bytu, po dobu delší než 3 měsíce, b) buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují dobré mravy v domě, nebo buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušují povinnosti určené zákonem, stanovami, domovním řádem, nájemní smlouvou nebo rozhodnutím orgánů družstva, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 5. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. VI. Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 1. Člen družstva má právo zejména: VII. Práva a povinnosti členů družstva a) na přidělení a užívání konkrétně určeného bytu, splatí-li členský podíl ve lhůtě určené představenstvem, b) na uzavření smlouvy o nájmu tohoto družstevního bytu na základě dohody o přidělení družstevního bytu nebo na základě převodu či přechodu členských práv a povinností, c) na roční vyúčtování zaplacených záloh na úhradu služeb za plnění poskytovaná s užíváním bytu, d) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, e) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, f) podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) uhradit základní členský vklad a členský podíl ve stanovené výši a lhůtě, b) dodržovat stanovy družstva, domovní řád, povinnosti upravené v nájemní smlouvě a předpisy o požární ochraně a další obecně závazné předpisy ve vazbě na členství v družstvu a užívání družstevního bytu,

4 c) řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, d) řádně a včas platit nájemné a zálohy na úhrady služeb, které jsou spojené s nájmem a užíváním bytu, včetně jejich vyúčtování, e) po předchozím oznámení umožnit zástupcům pověřeným představenstvem družstva zjistit technických stav bytu, f) upozorňovat orgány družstva na závady vzniklé na majetku družstva, jakož i chování poškozující družstevní majetek a podle svých možností a schopností působit proti nim. VIII. Nájem družstevního bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy, kterou družstvo přenechává svému členovi za nájemné do užívání družstevní byt. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat označení družstevního bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. 2. Družstvo je povinno zejména: a) předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, b) zajistit nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu, c) hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách domu. 3. Nájemce družstevního bytu má právo zejména: a) užívat družstevní byt a společné prostory a zařízení domu spolu s osobami, které s ním žijí ve společné domácnosti, b) požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 4. Nájemce družstevního bytu je povinen zejména: a) oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho domácnosti a spolubydlících osob, které jsou podstatné pro vedení členské bytové evidence, rozúčtování záloh a úhrad za služby spojené s nájmem bytu, b) oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne (jedná se např. o stoupačky, obvodový plášť apod.), c) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, ale i jeho návštěva; nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu, d) vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě nebo jiné podstatné změně v družstevním bytě, a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklady, e) platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši a lhůtách schválených členskou schůzí. Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením stanoví družstvo podle jednotných, členskou schůzí schválených kritérií, neziskově tak, aby pokryly náklady na údržbu a opravy domu, náklady na pojištění, daň z nemovitostí, náklady spojené se správou, provozem domu apod. 5. Člen družstva může byt nebo jeho část přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva, a to pouze k bydlení na dobu určitou s tím, že jeho povinností je vždy písemnou formou sdělit představenstvu jména podnájemníků se všemi údaji potřebnými k evidenci.

5 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, IX. Orgány družstva 2. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise družstva jsou tři roky. Členové představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni opětovně. X. Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Do působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy a domovní řád, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, jmenovat likvidátora, c) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku družstva, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, o výši plateb do fondu oprav a investic, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o zřízení a zrušení fondů družstva, i) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, k) zatěžování nemovitostí družstva: rozhodovat o významných majetkových dispozicích s veškerými nemovitostmi ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu nadpoloviční většiny všech členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. 3. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou vyvěšenou v bytových domech družstva a vhozením pozvánky do schránek členů družstva nejpozději 14 dnů před zahájením členské schůze. 4. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva, a to nejdéle do 40 dnů od doručení této žádosti do sídla družstva. 5. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů družstva. Členská schůze rozhoduje o majetkových dispozicích uvedených v tomto čl. bodu 2. a), g), i), j) a k) 2/3 většinou

6 z přítomných. Není-li členská schůze schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi v souladu s ustanovením 239 odst. 8 obchodního zákoníku. 6. Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas. Pokud jsou manželé společným členem družstva, mají dohromady pouze jeden hlas člena družstva, a postačí, když se konání členské schůze zúčastní jeden z nich. Pokud se účastní oba, musí hlasovat jednotně; pokud hlasují rozdílně, má se za to, že se tento jeden jejich hlas hlasování zdržel. Obdobně se postupuje v případě, že manželství společného člena již bylo rozvedeno, ale nedošlo dosud k dohodě či rozhodnutí podle 705 odst. 2 občanského zákoníku. 7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. 8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 9. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 10. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. XI. Představenstvo 1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členové představenstva volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. 4. Podepisování za družstvo se provádí tak, že právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisují dva členové představenstva družstva, a to předseda a místopředseda, v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředsedové. 5. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Schůze představenstva se v souladu s Dohodou o ustanovení pozice tzv. stálého hosta na zasedání představenstva v Bytovém družstvu Rotavská ze dne 16. srpna 2011 uzavřenou mezi družstvem a Městskou částí může zúčastnit pověřený zástupce Městské části tzv. stálý host. 6. Členové představenstva mají nárok na odměnu za činnost v družstvu a na úhradu nutných nákladů spojených s výkonem funkce ve výši schválené členskou schůzí tak, aby byly dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu. 7. Představenstvo připravuje podklady pro jednání členské schůze, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, dále odpovídá za sestavení roční závěrky a předkládá ji členské schůzi ke schválení, plní další úkoly, které pro něj vyplývají ze zákona, ze stanov nebo z usnesení členské schůze.

7 XII. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má pět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členové kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise. 3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 6. Členové kontrolní komise mají nárok na odměnu za činnost v družstvu a na úhradu nutných nákladů spojených s výkonem funkce ve výši schválené členskou schůzí tak, aby byly dodrženy podmínky státní dotace poskytnuté na výstavbu. XIII. Hospodaření družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. 2. Družstvo vytváří nedělitelný fond a fond oprav a investic. 3. Nedělitelný fond zřizuje družstvo při svém vzniku ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu, tj. ve výši Kč. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj Kč. 4. Fond oprav a investic je průběžné vytvářen měsíčními platbami členů družstva a ve výši stanovené členskou schůzí. 5. Při případné ztrátě družstva mají členové uhrazovací povinnosti ve smyslu 222 odst. 2 obchodního zákoníku. XIV. Zánik družstva 1. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje zejména: a) usnesením členské schůze, b) rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 4. Likvidátora jmenuje členská schůze družstva.

8 XV. Sankce za porušení povinností člena družstva 1. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o udělení pokuty členu družstva až do výše ,- Kč v případě, že: (a) (b) (c) člen družstva řádně a včas neumožní družstvu, popř. jím pověřené osobě, provést instalaci, odečet, údržbu příp. výměnu měřidel spotřeby tepla, teplé a/nebo studené vody, jak je uloženo v domovním řádu, člen družstva řádně a včas neoznámí družstvu změny v počtu osob, které žijí se členem družstva v bytě, jak uloženo v domovním řádu, člen družstva opakovaně či závažně poruší jinou než výše pod písm. a) a b) uvedenou povinnost vyplývající ze stanov, domovního řádu, nájemní smlouvy, právního předpisu týkající se či související s jeho členstvím v družstvu a/nebo nájmem družstevního bytu apod., Výše pokuty bude v každém jednotlivém případě stanovena s ohledem na míru závažnosti porušení předmětné povinnosti člena družstva a na charakter porušené povinnosti. 2. O udělení pokuty rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů představenstvo, kdy každý člen představenstva má jeden platný hlas. O udělení sankce členovi družstva, který je zároveň členem představenstva, rozhodují nadpoloviční většinou ostatní členové představenstva. Představenstvo je oprávněno v případech zvláštního zřetele hodných zrušit v konkrétním případě povinnost udělenou pokutu uhradit. 3. Pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy představenstva členu družstva k její úhradě. XVI. Závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí dalšími vnitřními předpisy družstva, občanským a obchodním zákoníkem, případně dalšími příslušnými právními předpisy. 2. Pokud by tyto stanovy v některé své části odporovaly platnému právnímu řádu, např. vlivem pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena. 3. Domy byly postaveny s využitím příslušné dotace a jsou ve spoluvlastnictví družstva a příslušné Městské části. Družstvo a jeho členové proto musí respektovat podmínky poskytnutí této dotace, zejména zabezpečení vlivu Městské části na obsazování bytů a na stanovení výše nájemného. 4. Toto novelizované znění stanov bylo přijato členskou schůzí družstva konanou dne

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více