PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne v 18.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18."

Transkript

1 PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne v hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4 Schválení stanov společenství podle zák. 89/2012 (nový občanský zákoník) str. 4-5 Volba předsedy společenství na vol. období str. 5 Schválení pravidel pro zajištění souběžného chodu dvou právnických osob str. 6 Tiskopis plné moci str. 7 Zmocnění společného zástupce str. 9

2 2

3 P O Z V Á N K A Představenstvo bytového družstva BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo jako správce domu svolává USTAVUJÍCÍ SCHŮZI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK která se koná ve čtvrtek dne v hod. v restauraci Smíchovský zámeček s tímto návrhem programu: 1) Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu 2) Schválení názvu a sídla společenství 3) Schválení stanov společenství 4) Volba předsedy společenství na vol. období ) Schválení pravidel pro zajištění souběžného chodu dvou právnických osob 6) Závěr za správce host: notářka JUDr. Hana Dvořáková Schůze vlastníků je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných (počítáno podle spoluvlastnických podílů). Stanovy společenství jsou přijaty, hlasovala-li PRO ¾ většina přítomných vlastníků. Z toho důvodu žádáme všechny vlastníky, aby se dostavili k jednání osobně nebo v zastoupení. Plná moc je přílohou pozvánky k tomuto jednání. Prezence 10 minut před konáním schůze. 3

4 Ad 2) Schválení názvu a sídla společenství Podle 1200 odst. 2a) nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. musí název společenství obsahovat slova "společenství vlastníků" a označení domu. Navrhujeme název Společenství vlastníků Belgická 2-4 Sídlo Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ Návrh usnesení: Ustavující schůze společenství vlastníků schvaluje název společenství Společenství vlastníků Belgická 2-4. Ad 3) Schválení stanov společenství podle zák. 89/2012 (NOZ) Návrh stanov obdrželi všichni vlastníci buďto do dopisní schránky nebo elektronicky Stanovy SVJ odpovídají novému občanskému zákoníku ( NOZ), jsou do nich zapracována pravidla pro chod domu a soužití v domě. Protože do doby splacení úvěru za revitalizaci domu musíme svázat chod SVJ a BD, zvolili jsme variantu, že orgánem SVJ je předseda a předsedou navrhujeme zvolit bytové družstvo. Na rozdíl od družstva se ve společenství hlasuje podle velikosti spoluvlastnického podílu (každý zná velikost svého SP ze smluv o převodu bytu do vlastnictví a tyto spoluvlastnické podíly máme zapsány i do katastru nemovitostí). Byla dána lhůta k prostudování a připomínkování, a to do V tomto termínu přišly dvě připomínky (p. Skládal a Ing. Juračka), s některými vlastníky jsme jednali, aniž by vznesli písemnou připomínku. Výsledkem připomínkovacího procesu bylo zjištění, že lidé v domě špatně pochopili funkci orgánu (předsedy SVJ). Z tohoto důvodu jsme dospěli k názoru, že některé články navrhovaných stanov je třeba upravit tak, aby byly všem více srozumitelné. Navrhované změny: 1. Vypustit článek 2 odst. 5) návrhu a navazující články přečíslovat Odůvodnění: pokud se změní zákon a umožní se SVJ přeúvěrovat družstevní úvěr, museli bychom nejdříve změnit stanovy a potom teprve jednat. Znění 1195 odst. 2) NOZ platí, i když není zmíněn ve stanovách. 2. Vypustit v čl. 6 odst. 3) návrhu a navazující články přečíslovat Odůvodnění: nadbytečný článek týkající se případu, kdy je členem orgánu pouze fyzická osoba. 3. Nahradit článek 6 odst. 4 novým zněním takto: Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zastupují ji členové statutárního orgánu. Tito zástupci právnické osoby musí splňovat podmínky dané platnými právními předpisy, tj. být plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání v platném znění. Jde-li o osobu, jejíž úpadek byl osvědčen a od skončení insolventního řízení neuplynuly v době volby 4

5 alespoň tři roky, se může stát členem voleného orgánu jedině v případě, že to předem oznámila shromáždění. Odůvodnění: lepší srozumitelnost a konkretizace přímo na náš dům. V rejstříku společenství budou zapsáni všichni 3 členové představenstva BD jmenovitě. 4. V čl. 8 odst. 1 vypustit slovo jednočlenný Odůvodnění: zavádějící informace. Pro lepší srozumitelnost přímo na náš dům je vhodnější nechat znění: Předseda je statutární a výkonný orgán společenství. 5. Čl. 8 odst. 3) vypustit a nahradit novým zněním takto: Předseda zastupuje společenství navenek, činí právní úkony za společenství. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, podepisují za společenství dva statutární zástupci právnické osoby. Odůvodnění: Upřesnění tak, aby bylo zcela zřejmé, jak to bude probíhat v praxi na našem domě. Písemné záležitosti budou muset podepsat vždy dva členové představenstva družstva tak, jak je to praxí doposud. Čili předseda nebo místopředseda a jeden člen. 6. V Čl. 9 Zvláštní způsob rozhodování ve společenství per rollam doplnit v tomto názvu článku na konec (rozhodování mimo zasedání) Odůvodnění: Lepší srozumitelnost Návrh usnesení: Ustavující schůze společenství vlastníků schvaluje stanovy Společenství vlastníků Belgická 2-4 podle předloženého návrhu, s následujícími změnami: Ad 4. Volba předsedy společenství na vol. období Z důvodu, že nový občanský zákoník ( 1195 odst. 2) zakazuje společenství zajistit dluh jiné osoby, nebude možné do doby, než bude buďto změna zákona nebo zaplacené úvěry, družstvo zlikvidovat. Proto se jeví jako nejoptimálnější forma svázání společenství a družstva model, že statutárním orgánem společenství bude předseda a tím předsedou bude Bytové družstvo Belgická 2-4, resp. 3 členové jeho statutárního orgánu.. Návrh usnesení: Ustavující schůze Společenství vlastníků Belgická 2-4 schvaluje jako předsedu Bytové družstvo Belgická

6 Ad 5) Schválení pravidel pro zajištění souběžného chodu dvou právnických osob Do doby, než bude vyřešeno převzetí úvěru družstva nástupnickou právnickou osobou - Společenstvím vlastníků a do doby, než bude možno vyhlásit likvidaci bytového družstva, navrhujeme, aby veškeré platby a závazky vzniklé vůči domu Belgická 2-4 Prostějov byly hrazeny z účtu Bytového družstva Belgická 2-4. Z výše uvedeného důvodu budou jednotliví vlastníci bytů hradit předpisy měsíčních plateb na účet Bytového družstva Belgická 2-4. Návrh usnesení: Ustavující schůze Společenství vlastníků Belgická 2-4 schvaluje: veškeré platby a závazky vzniklé vůči domu Belgická 2-4 Prostějov budou hrazeny z účtu Bytového družstva Belgická 2-4. vlastníci bytů budou hradit předpisy měsíčních plateb na účet Bytového družstva Belgická 2-4. V Prostějově dne M. Štěpánková v.r., B. Vrtalová v.r., F. Filipenský v.r. 6

7 Plná moc (shromáždění vlastníků jednotek) Já, níže podepsaný (á), bytem, (dále jen člen družstva) dávám tímto plnou moc panu(í) bytem aby mne zastupoval(a) jako vlastníka bytu v domě Belgická 2 a 4 Prostějov, podle zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) v platném znění, na členské schůzi družstva konané dne 12. června 2014 s právem jednat a hlasovat o záležitostech uvedených na pozvánkách na výše uvedenou schůzi. V Prostějově dne člen družstva Plnou moc přijímám: 7

8 8

9 1185 odst. 2 nového občanského zákoníku Z M O C N Ě N Í My níže podepsaní spoluvlastníci jednotky (manželé, mající jednotku v SJM) zmocňujeme tímto společného zástupce, kterým je:. (společný zástupce) a který bude vykonávat naše práva a povinnosti vůči společenství vlastníků jednotek na domě Belgická 2-4 v Prostějově včetně účasti a hlasování na shromáždění, vyplývající ze spoluvlastnictví jednotky č.... spoluvlastníci jednotky nebo manželé, mající jednotku v SJM, bytem V Prostějově dne: podpis. 9

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 II. Sídlo a IČO Sídlem společenství vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více