Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities"

Transkript

1 Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání červenec 2007 Deka International S. A.

2 Obsah I. Prospekt 1. Fond Správcovská společnost Depozitář Investiční politika Techniky a nástroje Informace o riziku Výkonnost Profil typického investora Daně Náklady Stanovení hodnoty podílu Nákup, odkup a výměna podílů Informace pro podílníky Prodej ve Spolkové republice Německo Prodej v Rakousku Základní údaje o fondu Deka-Commodities II. Správní statut Všeobecný statut Zvláštní statut III. Příloha Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe IV. Souhrnné informace o německých daňových předpisech

3 I. Prospekt Tento prospekt tvoří se správním statutem sestávajícím ze všeobecného statutu a zvláštního statutu úplný prospekt a má v případě pochybností přednost před zjednodušeným prospektem. Tento prospekt je platný jen ve spojení s poslední zveřejněnou výroční zprávou fondu k datu, které není starší než 16 měsíců. Jestliže je datum výroční zprávy starší než osm měsíců, musí být kupujícímu navíc vydána následující pololetní zpráva. Obě zprávy jsou součástí tohoto prospektu. Nikdo není oprávněn odvolávat se na údaje, které nejsou obsažené v úplném nebo zjednodušeném prospektu nebo v materiálech, na něž prospekt odkazuje a jež jsou přístupné veřejnosti. Zkoumavým investorům bychom doporučovali, aby si tento prospekt pečlivě a v celém rozsahu pročetli a dotázali se svých právních, daňových nebo finančních poradců na příslušné právní náležitosti, devizové předpisy a daně podle vnitrostátních předpisů země své státní příslušnosti, bydliště nebo místa obvyklého pobytu, které mohou mít vliv na koupi, držbu, prodej nebo jiné disponování s podíly, a také na daňový režim vztahující se na výnosy. V tomto prospektu jsou shodně užity pojmy definované v článku 1 odstavci 2 všeobecného statutu. Tento prospekt může být překládán do jiných jazyků. V případě rozporů nebo dvojsmyslů v přeloženém textu má přednost německé znění. Vydání tohoto prospektu a nabídka resp. prodej podílů fondu může na území některých států podléhat omezením. Tento prospekt nevyzývá ke koupi podílů. 1. Fond V tomto prospektu popisovaný podílový fond Deka-Commodities (dále jen fond ) je založen z iniciativy Deka- Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt, podle lucemburského práva formou fonds commun de placement sestávajícího z cenných papírů a jiných aktiv. Fond byl založen podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování a splňuje požadavky směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 ve znění ze dne 13. února Nabízeny jsou podíly patřící do čtyř podílových tříd podílové třídy CF (A) a TF (A) a dále podílové třídy I (A) a I (T), které se liší způsobem rozdělení výnosů a nákladů. Účetní období fondu končí 31. srpna každého roku, poprvé 31. srpna Výroční zprávu ověřuje auditorská společnost PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Fond je spravován správcovskou společností fondu je Deka International S.A., Lucembursko, ( správcovská společnost ). Majetek fondu je v úschově u DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ( depozitář ), Lucembursko. 2. Správcovská společnost Správcovská společnost byla založena 12. srpna 1988 formou akciové společnosti podle lucemburského práva na dobu neurčitou. Má sídlo v Lucemburku a je zapsána pod číslem B v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Lucemburku. Stanovy společnosti byly zveřejněny v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, věstníku Lucemburského velkovévodství ( věstník Mémorial ), vydání ze dne 26. října 1988, a uloženy v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Poslední změna stanov byla provedena rozhodnutím valné hromady ze dne 6. dubna Konsolidované znění stanov bylo uloženo v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku a změna stanov zveřejněna ve věstníku Mémorial dne 3. května Předmětem činnosti společnosti je vytváření a/nebo obhospodařování lucemburských a/nebo zahraničních SKIPCP povolených v souladu se směrnicí 85/611/EHS a dodatečná správa jiných lucemburských a/nebo zahraničních subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje. Obhospodařování (správa) podílových fondů (fonds communs de placement) a investičních společností (investičních fondů) zahrnuje především: Správu investic. V této souvislosti může společnost na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování zveřejňovat oznámení nebo udílet pokyny ohledně prováděných investic, uzavírat smlouvy, nakupovat, prodávat, směňovat a převádět všechny druhy cenných papírů a jiných druhů aktiv, na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování vykonávat hlasovací práva související s cennými papíry, které tvoří majetek SKIPCP a subjektů kolektivního investování. Přitom se nejedná o taxativní výčet. Administrativní činnosti vztahující se k SKIPCP a subjektům kolektivního investování. Při tom se jedná o veškeré činnosti uvedené v příloze II zákona z 20. prosince 2002, tzn. především oceňování portfolia a stanovení ceny akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vydávání a odkup akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení evidencí akcií a/nebo podílů a seznamů akcionářů a/nebo podílníků SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení a archivování účetních záznamů o transakcích. Nejedná se o taxativní výčet. Prodej akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování v Lucembursku a/nebo v zahraničí, které jsou obhospodařovány správcovskou společností nebo třetími osobami. Společnost může svou činnost vykonávat v tuzemsku nebo zahraničí, zřizovat pobočky a provádět veškeré další úkony, které slouží k dosažení předmětu činnosti a jsou v souladu s ustanoveními zákona ze dne 10. srpna 1915 a kapitoly 13 zákona ze dne 20. prosince Správcovská společnost pověřila na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady a kontro- 4

4 lu prováděním každodenní investiční politiky fondu společnost Deka Investment GmbH, Frankfurt. Správce fondu je oprávněn investovat aktiva fondu a/nebo likvidovat (vypořádat) stávající investice. Deka Investment GmbH je správcovskou společností (Kapitalanlagegesellschaft) podle německého práva. Specializuje se na správu portfolia fondů pro soukromé a institucionální investory. K 31. prosinci 2006 spravovala aktiva v hodnotě cca. 69,5 mld. eur. Prováděním transakcí na účet fondu je pověřován převážně depozitář, jehož dceřinou společností je správcovská společnost. Další informace o správcovské společnosti jsou uvedeny v příloze Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe. 3. Depozitář DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. je bankou ve smyslu lucemburského zákona ze dne 5. dubna 1993 o finančním sektoru; provádí bankovní obchody všeho druhu. Její práva a povinnosti se řídí lucemburským právem, správním statutem a depozitářskou smlouvou. 4. Investiční politika Hlavním cílem investiční politiky fondu je realizace střednědobých až dlouhodobých pozitivních výnosů v eurech nepřímou účastí na vývoji mezinárodních surovinových a komoditních termínových trhů. Za tímto účelem má být majetek fondu investován v souladu se zásadou rozložení rizika převážně do derivátů, jako jsou swapové kontrakty, futures, forwards a ostatní finanční termínové smlouvy a opce, které jsou zahrnuty do indexu Dow-Jones AIG Commodity-Index TM* ) a/nebo jeho subindexů, dále pak do akcií, úročených cenných papírů, vyměnitelných dluhových cenných papírů, vyměnitelných a opčních dluhopisů, indexových certifikátů, participačních a požitkových listů a opčních listů na koupi akcií. Diverzifikace majetku fondu se orientuje podle složení indexu Dow-Jones AIG Commodity-Index TM. Na začátku roku 2006 Dow-Jones AIG Commodity-Index TM zahrnoval termínové kontrakty 19 různých komodit ze sektorů energie (33,00 %), zemědělství (30,24 %), průmyslové kovy (26,31 %) a dobytek (10,44 %). Výpočet indexových vah pro jednotlivé komodity je založen na kombinaci průměrného objemu obchodu příslušných termínových kontraktů a průměrného celosvětového objemu výroby za příslušné období pěti let. Poskytovatel indexu prověřuje složení a způsob vážení indexu jednou ročně a případně index upraví. Použití derivátů na subindexy indexu Dow- Jones AIG Commodity-Index TM je vedeno snahou vyrovnat částečně nepříznivé nadhodnocení resp. podhodnocení jednotlivých komoditních sektorů v rámci indexu. Aktivní řízení rizik jak je popsáno v následujícím bodě 5 určuje v této souvislosti dostatečnou diverzifikaci majetku fondu. V případě výše uvedených derivátů, které jsou založeny na indexu Dow-Jones AIG Commodity-Index TM a/nebo jeho subindexech, se musí jednat o nástroje ve smyslu článku 41 zákona ze dne 20. prosince 2002 a tyto mohou být pořizovány, jestliže a) se tyto deriváty obchodují na regulovaném trhu. Odchylně od výše uvedeného může však fond investovat také do OTC opcí a swapů, jestliže protistranou jsou prvotřídní finanční instituce, které se specializují na takové obchody, a jejichž bonita byla uznávanou ratingovou agenturou ohodnocena stupněm dobré investice ( investment grade ). b) se zjišťování ceny těchto nástrojů provádí na základě pravidelného a prokazatelného oceňování. Základem tohoto *) Dow Jones je registrovanou známkou společnosti Dow Jones & Company, Inc., New York; AIG je registrovanou známkou společnosti American International Group, Inc., New York. ocenění je zásadně poslední dostupný burzovní kurz. Jestliže tento kurz přiměřeným způsobem neodráží skutečnou tržní hodnotu, vychází se při ocenění z cen, které fondu poskytnou nezávislé oceňovací subjekty resp. tvůrci trhu (market makers). Fond nesmí přijmout závazek k fyzickému převzetí komodit. Podíly a akcie subjektů kolektivního investování podle článku 5 odstavce 1 písmene e) všeobecného statutu smějí být nakupovány až do výše 10 % čistého majetku fondu. Kromě toho smějí být drženy peníze na bankovních účtech podle článku 5 odstavce 1 písmene f) všeobecného statutu a likvidní aktiva podle článku 5 odstavce 3 všeobecného statutu. 5. Techniky a nástroje K účinné správě portfolia smí fond za předpokladu dodržení podmínek a limitů stanovených zákonem z roku 2002 a lucemburským orgánem dohledu využívat techniky a nástroje vztahující se k cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu. K těmto technikám a nástrojům patří vedle půjček cenných papírů podle článku 9 všeobecného statutu a repo operací podle článku 10 všeobecného statutu v první řadě deriváty, především opce, futures, forwards a ostatní finanční termínové smlouvy, credit default swaps, swapové kontrakty na uvedené druhy finančních nástrojů a devizové termínové smlouvy. Opce je právo určité aktivum v předem sjednané lhůtě ( opční lhůta ) nebo v předem sjednanou dobu ( okamžik uplatnění opce ) za předem sjednanou cenu ( realizační cena opce ) nakoupit ( kupní opce nebo call opce ) nebo prodat ( prodejní opce nebo put opce ). Cenou kupní opce nebo prodejní opce je opční prémie. Finanční termínové smlouvy jsou vzájemné smlouvy, které smluvní strany opravňují respektive zavazují dodat resp. odebrat sjednané aktivum ve sjednanou dobu a za sjednanou cenu, přičemž se vždy musí slo- 5

5 žit jen zlomek příslušného smluvního objemu ( počáteční marže ). Kupující nástroje credit default swap (CDS) hradí prémii, která je vyjádřena procentní sazbou z nominální hodnoty předmětu smlouvy, prodávajícímu CDS, který je při vzniku sjednané události, např. úpadku nebo prodlení s placením dlužníka předmětu smlouvy, povinen převzít předmět smlouvy a zaplatit jeho hodnotu nebo zaplatit peněžní částku ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou a tržní hodnotou předmětu smlouvy. Takové obchody lze uzavírat výlučně s prvotřídními finančními institucemi, které se na takové obchody specializují. Oceňování nástrojů credit default swaps se provádí pravidelně transparentními a prokazatelnými metodami. Správcovská společnost, správní rada a auditor kontrolují transparentnost a prokazatelnost oceňovacích metod a jejich užití. Jestliže budou při kontrole zjištěny rozdíly, zajistí správcovská společnost jejich odstranění. Využívání derivátů a ostatních technik a nástrojů má sloužit především k provádění investiční politiky. Fond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v článku 6 odstavci 5 a 6 všeobecného statutu investovat do derivátů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 6. V případě, že fond investuje do derivátů založených na indexu, nemusí být tyto investice zohledňovány u investičních limitů podle odstavce 1 až 6 článku 6. Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu zahrnuje derivát, musí být tento derivát při plnění požadavků tohoto článku brán v úvahu. Fond zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba potřebná k likvidaci pozic. Při správě majetku fondu musí být uplatňován proces řízení rizika, který jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko spojené s investicemi a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu fondu; dále musí být uplatňován postup pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů. Informace o aktuálním použití technik a nástrojů lze získat u správcovské společnosti na telefonním čísle / a také u DekaBank Deutsche Girozentrale od pondělí do pátku od 8.00 do hod. na telefonním čísle / Informace o riziku Podíly fondu jsou cenné papíry. Jejich ceny jsou určovány každodenním kolísáním kurzů aktiv obsažených v majetku fondu, a proto mohou stoupat, ale i klesat. Navíc zahrnují techniky a nástroje popsané v bodě 5, především opční a termínové obchody, specifická rizika. Podíly ve fondu podléhají kolísání tržní hodnoty a rizikům, která jsou spojena s investicemi do derivátů na surovinové kontrakty, do cenných papírů a jiných aktiv, která tvoří majetek fondu. Kromě rizik spojených s investováním do derivátů mohou být investice do certifikátů, jejichž podkladová aktiva jsou tvořena komoditními indexy nebo komoditními subindexy, ovlivněny nepředvídatelnými faktory jako např. kolísání cen surovin zahrnutých do příslušných indexů a subindexů. Například dojde ke změnám stavu indexu, avšak nikoli ke srovnatelným změnám tržní hodnoty indexovaných certifikátů, které jsou v majetku fondu. Nákup a prodej opcí je spojen se specifickými riziky: Ke ztrátě zaplacené opční prémie u získaných kupních nebo prodejních opcí může dojít v případě neočekávaného vývoje kurzu podkladového cenného papíru, jestliže z tohoto důvodu není v zájmu fondu opci uplatnit. Při prodeji kupní opce existuje riziko, že fond již nebude participovat na mož- ném podstatném zhodnocení cenného papíru resp. že tržní ceny při uplatnění opce protistranou nebudou příznivé. Při prodeji prodejní opce existuje riziko, že fond bude povinen odebrat cenné papíry za realizační cenu opce, ačkoli tržní hodnota těchto cenných papírů je při uplatnění opce výrazně nižší. V důsledku pákového efektu opcí může být vliv na hodnotu majetku fondu silnější, než je tomu v případě přímého nákupu cenných papírů. Finanční a devizové termínové smlouvy nabízejí velké příležitosti, ale zahrnují také rizika, protože se vždy musí ihned složit pouze zlomek příslušného smluvního objemu (počáteční marže). Ve vztahu k hodnotě počáteční marže mohou kurzové výkyvy podkladového instrumentu jedním nebo druhým směrem vést k podstatným ziskům či ztrátám. V tomto ohledu vykazují termínové smlouvy vysoký stupeň volatility. Jestliže se finanční a devizové termínové smlouvy používají za účelem zajištění, slouží ke snížení kurzových rizik. Nemohou však vyloučit, že kurzová rizika budou mít negativní vliv na vývoj fondu i přes možné zajišťovací obchody. Náklady a příp. ztráty při použití zajišťovacích obchodů snižují hospodářský výsledek fondu. Uzavřením smlouvy o nástroji credit default swap (CDS) se poskytovatel zajištění zavazuje, že příjemci zajištění poskytne při vzniku sjednané kreditní události vyrovnávací platbu. Za to obdrží od příjemce zajištění periodicky splatnou prémii. Výše prémie závisí vedle jiných faktorů především na bonitě referenčního dlužníka, době trvání smlouvy, bonitě poskytovatele zajištění, definici kreditní události a pravděpodobnosti současného selhání poskytovatele zajištění a referenčního subjektu. Je-li fond prodávajícím CDS, existuje při vzniku kreditní události riziko, že bude povinen převzít předmět smlouvy a zaplatit jeho hodnotu nebo zaplatit peněžní částku ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou a tržní hodnotou předmětu smlouvy. 6

6 Trhy s CDS mohou být méně likvidní než trhy s úročenými cennými papíry, což může omezovat jejich obchodovatelnost. V případě CDS nakoupeného za účelem zajištění spočívá riziko ve ztrátě hrazené prémie, protože nedošlo ke vzniku kreditní události. Všechny platby spojené s podíly fondu se provádějí v eurech, ačkoliv majetek fondu může zahrnovat také investice do cizích měn. S tím jsou spojena rizika v souvislosti se změnami směnných kurzů a transferem deviz včetně restrikcí pro konverze deviz. Hodnota majetku fondu může být kromě toho negativně ovlivněna nepředvídatelnými událostmi jako např. mezinárodním politickým vývojem, změnami politiky jednotlivých států, zdaněním, omezením zahraničních investic, zpětné měnové konverze a jiným vývojem, dále platnými zákony a vyhláškami. Z tohoto důvodu zásadně nelze poskytnout příslib, že cílů investiční politiky bude dosaženo. 7. Výkonnost Vývoj hodnoty majetku fondu se určuje pro podíly každé podílové třídy podle metody BVI (německého svazu investičních společností). Výpočet je založen na hodnotě odkupních cen na začátku a konci období. Mezitímní výplaty se reinvestují na úrovni odkupní ceny ke dni rozdělení výnosů. Informace o výkonnosti fondu jsou obsaženy v pololetních a výročních zprávách. Aktuální výkonnost fondu je navíc zveřejňována v produktovém listu fondu v rámci internetové nabídky na stránce 8. Profil typického investora Podíly fondu jsou určeny v prvé řadě k optimalizaci majetku. Vzhledem k rizikům uvedeným v bodě 6 a ke střednědobému až dlouhodobému investičnímu horizontu jsou podíly fondu vhodné především pro investory se střední až vyšší ochotou riskovat a s většími zkušenostmi s obchodováním s cennými papíry. 9. Daně Vzhledem k tomu, že podílové třídy I (A) a I (T) jsou vyhrazeny institucionálním investorům podle článku 129 zákona ze dne 20. prosince 2002, podléhá majetek fondu připadající na podíly v podílových třídách I (A) a I (T) v Lucemburském velkovévodství roční dani taxe d abonnement, která je v současnosti splatná čtvrtletně ve výši 0,01 % z čistého majetku fondu připadajícího na podíly v podílových třídách I (A) a I (T) podle výkazu ke konci čtvrtletí. Majetek fondu připadající na podíly v podílových třídách CF (A) a TF (A) podléhá v Lucemburském velkovévodství roční dani taxe d abonnement, která je v současnosti splatná čtvrtletně ve výši 0,05 % z čistého majetku fondu připadajícího na podíly v podílových třídách CF (A) a TF (A) podle výkazu ke konci čtvrtletí. Příjmy fondu nejsou v Lucemburském velkovévodství zdaňovány. Mohou však podléhat případným srážkovým nebo jiným daním ve státech, v nichž je majetek fondu investován. Od 1. července 2005 je účinná směrnice EU o zdanění příjmů z úspor, která upravuje zdaňování úrokových plateb příjemcům, kteří mají trvalé bydliště v jiném členském státě EU. Tato směrnice nemá vliv na způsob zdanění kapitálových výnosů v příslušném členském státě EU. Vztahuje se pouze na platby občanům EU, kteří mají účty nebo depozita mimo svůj domovský stát. Směrnice EU o zdanění příjmů z úspor je tedy bezvýznamná pro podílníky, kteří mají trvalé bydliště v Lucembursku a své podíly mají uloženy v depozitu vedeném úvěrovou institucí v Lucemburku. Jestliže má zahraniční soukromý investor podíly vyplácejícího fondu (který podle předpisů směrnice EU o zdanění příjmů z úspor investuje více než 15 % do nástrojů využívajících úrokových sazeb) v úschově u úvěrové instituce se sídlem v Lucembursku, vztahují se na podíl, který při výplatě připadá na úroky, ustanovení článku 6 směrnice EU o zdanění příjmů z úspor a může dojít k jeho zdanění. Jestliže vyplácející nebo tezaurující fond investuje podle směrnice EU o zdanění příjmů z úspor více než 40 % (od 1. ledna 2011 více než 25 %) do nástrojů využívajících úrokových sazeb, podléhá zdanění podíl, který při odkupu nebo prodeji podílů fondu připadá na úroky. V případě vyplácejícího fondu platí navíc 15 % limit ve smyslu směrnice EU o zdanění úspor. V důsledku toho u vyplácejícího fondu, který investuje více než 40 % do nástrojů využívajících úrokových sazeb, podléhá zdanění úrokový podíl výplaty, a to nezávisle na daňové povinnosti, která vzniká při odkupu nebo prodeji podílů fondu. V tomto případě daňová sazba činí 15 % od 1. července 2005, 20 % od 1. července 2008 a 35 % od 1. července Pro soukromé investory existuje alternativně možnost výjimky z uplatňování srážkové daně, jestliže poskytnou lucemburskému úvěrovému institutu zmocnění k předkládání údajů o úrokových výnosech, které institutu umožní neprovádět srážku daně a namísto toho výši výnosů oznámit zákonem předepsaným finančním úřadům. Podílníci, kteří nemají v Lucembursku trvalé bydliště resp. provozovnu, nemusí odvádět ze svých podílů nebo výnosů z podílů daň z příjmů,daň dědickou ani daň z majetku. Podléhají příslušným vnitrostátním daňovým předpisům. 10. Náklady Podíly v podílových třídách CF (A), I (A) a I (T) se vydávají za hodnotu podílu včetně prodejní provize ve výši až 5,26 % v současnosti 3,75 % hodnoty podílu, která je určena prodejním místům. Emisní cena podílů třídy TF (A) se rovná hodnotě podílu. Prodejní provize se nevybírá; přesto se na vrub části čistého majetku fondu připadající na podíly třídy TF (A) účtuje ve prospěch prodejních míst pro podíly třídy TF (A) roční odměna (úplata) ve výši 1,50 % p.a. v současnosti 0,72 % 7

7 p.a., jejíž poměrná část se vypočítává z této části čistého majetku fondu k poslednímu dni ocenění příslušného měsíce a je splatná měsíčně pozadu správcovské společnosti. Emisní cena může být zvýšena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou nabízeny ke koupi. Správcovské společnosti náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za ústřední správu a obhospodařování ve výši až 2,00 % p.a. - v současnosti pro podílové třídy CF (A) a TF (A) 1,50 % p.a. a pro podílové třídy I (A) a I (T) 1,00 % p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce. Navíc může správcovská společnost za obhospodařování majetku fondu účtovat denně vypočítávanou a ročně splatnou výkonnostní odměnu (performance fee). Přesáhne-li výkonnost fondu hodnotu indexu Dow Jones-AIG Commodity Index Excess Return TM po připočtení poměrné výkonnosti ve výši příslušné denní sazby EURIBOR 3M, stanoví se výkonnostní odměna ve výši až 25,00 % z výkonnostního rozdílu (outperformace) před náklady, které vstupují do výpočtu podílu celkových nákladů (TER), a to i při negativním vývoji indexu a hodnoty podílu. Obdobím, za něž se vypočítává výkonnostní odměna, je účetní období fondu. Nižší výkonnost (underperformance) fondu na konci účetního období se nepřevádí. Na konci účetního období může být částka rezervy na výkonnostní odměnu vyplacena z majetku fondu. V současnosti se výkonnostní odměna nevyplácí. Depozitáři náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za činnost depozitáře ve výši až 0,24 % p.a., v současnosti 0,10 % p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce, a dále obvyklé bankovní poplatky za obchody prováděné na účet fondu. Náklady a výlohy, které depozitáři vzniknou na základě povoleného a tržně obvyklého pověření třetích osob úschovou aktiv fondu v souladu s článkem 4 odstavcem 3 všeobecného statutu, se depozitáři nahrazují. Z majetku fondu se vedle toho hradí náklady podle článku 16 všeobecného statutu. Podíl celkových nákladů (TER), tedy celkové náklady (bez transakčních nákladů) stanovené podle nákladů vzniklých za příslušnou podílovou třídu ve sledovaném období vztažené na průměrný čistý majetek fondu dotyčné podílové třídy, se zveřejňuje ve výroční zprávě spolu s výkazem zisku a ztráty a ve zjednodušeném prospektu. Celkové náklady zahrnují především úplatu za obhospodařování, úplatu depozitáři fondu, náklady za auditorské služby, náklady na prospekty a zprávy, taxe d abonnement a veškeré ostatní náklady podle článku 16 všeobecného statutu s výjimkou transakčních nákladů. Celkové náklady podílové třídy TF (A) zahrnují navíc průběžnou obchodní provizi podle článku 8 odstavce 3 zvláštního statutu. Výpočet podílu celkových nákladů se provádí následovně: Kalkulace: GKn TER = x 100 M Vysvětlení: TER: Procentní podíl celkových nákladů GKn: Celkové skutečné náklady (nominálně, celkové náklady bez transakčních nákladů) podílové třídy v měně fondu v příslušném období M: Průměrná hodnota z denních hodnot čistého majetku fondu podílové třídy v příslušném období V zájmu podílníků se při investičních rozhodnutích používají nepeněžní plnění (výzkumy brokerů, finanční analýzy, tržní informační systémy a kurzové informační systémy), které jsou poskytnuty správcovské společnosti nebo správci fondu. 11. Stanovení hodnoty podílu Za účelem stanovení hodnoty podílů příslušné podílové třídy vypočítá správcovská společnost pod dohledem depozitáře hod- notu aktiv fondu po odečtení jeho závazků ke dni ocenění, rozdělí ji na podílové třídy a vydělí příslušným počtem podílů v oběhu. Zásady oceňování aktiv fondu vyplývají z článku 12 odstavce 2 všeobecného statutu. Dnem ocenění je den, který je burzovním dnem současně v Lucemburku a ve Frankfurtu nad Mohanem. V burzovní dny, které jsou na jednom z uvedených míst státním svátkem, a dále 24. a 31. prosince se ocenění zpravidla neprovádí. Správcovská společnost může rozhodnout o tom, že ocenění bude v tyto dny provedeno. V takovém případě to bude oznámení o tom zveřejněno ve dvou denících. Jedním z deníků musí být lucemburský deník. 12. Nákup, odkup a výměna podílů Podíly všech podílových tříd jsou emitovány formou hromadných certifikátů znějících na majitele. Jednotlivé podílové listy se nevydávají. Nákup podílů je tedy možný jen současně s úschovou. Jak depozitář, tak Deka- Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt, nabízejí úschovu podílů (vedení depozita). Podíly všech podílových tříd fondu mohou být nakoupeny a odkoupeny v sídle správcovské společnosti, depozitáře a na platebních místech uvedených v tomto prospektu. V případě zprostředkování nákupu nebo odkupu podílů třetími osobami může být hrazena obvyklá provize za zprostředkování obchodů s cennými papíry. Podíly všech tříd se vydávají a odkupují ke každému dni ocenění. Podíly v podílových třídách I (A) a I (T) jsou vyhrazeny institucionálním investorům podle článku 129 zákona ze dne 20. prosince 2002, např. společnostem, které se zabývají správou majetku, pojišťovnám, správcům zastřešovacích fondů a jiným účastníkům kapitálového trhu, kteří jednají vlastním jménem na vlastní účet, nicméně na základě sjednaných pověření správou majetku, také jménem spravovaného cizího majetku, který může být investován do podílů fondů kolektivního investování. 8

8 Správcovská společnost si vyhrazuje právo odkoupit podíly investorů v podílových třídách I (A) a I (T) za odkupní cenu, jestliže investor nesplní výše uvedené podmínky. Navíc při investování do podílů v podílových třídách I (A) a I (T) činí minimální vklad , EUR. Správcovská společnost je oprávněna přijmout nižší minimální vklad. V okamžiku podání žádosti o upsání a/nebo odkup investor nezná čistou hodnotu majetku fondu. Příkazy doručené správcovské společnosti do hod. (lucemburského času) v den ocenění budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k následujícímu dni ocenění. Příkazy doručené správcovské společnosti po hod. (lucemburského času) budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k druhému následujícímu dni ocenění. Vydávání podílů není časově omezeno. Správcovská společnost může podle svého uvážení odmítnout žádost o upsání (např. při podezření na praktiky market timing ) nebo vydávání podílů dočasně omezit, přerušit nebo úplně zastavit, pokud to je nutné v zájmu podílníků jako celku, na ochranu správcovské společnosti, na ochranu fondu, v zájmu investiční politiky nebo v případě ohrožení specifických investičních cílů fondu. Zpětný odkup se provádí ve výši hodnoty podílu. Odkupní cena může být snížena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou podíly obchodovány. Odkup podílů se odkládá v případě, když je dočasně pozastaveno určování hodnoty podílu v souladu s článkem 12 odstavcem 6 všeobecného statutu nebo v případě velkého množství žádostí o odkup podílů, které nemohou být uspokojeny z likvidních prostředků fondu a povolených přijatých úvěrů, v souladu s článkem 12 odstavcem 5. Podíly jedné podílové třídy nemohou být vyměněny za podíly jiné podílové třídy fondu. Podíly fondu splňují podmínky pro kótování na burze. Kótování podílů fondu na burze se však neplánuje. 13. Informace pro podílníky Emisní a odkupní ceny v každý burzovní den lze dotazem zjistit v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Auditované výroční zprávy jsou podílníkům zdarma k dispozici do čtyř měsíců po skončení účetního období v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Pololetní zprávy jsou poskytovány do dvou měsíců po konci období, k němuž se vztahují, stejnou formou jako v případě výroční zprávy. Platby, např. výnosy z odkupní ceny, se provádějí prostřednictvím správcovské společnosti resp. depozitáře nebo platebních míst uvedených v tomto prospektu. Tento prospekt se správním statutem fondu, zjednodušený prospekt a ostatní informace o fondu nebo správcovské společnosti jsou k dispozici zdarma v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Veškeré změny všeobecného statutu a zvláštního statutu se ukládají v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Informace o uložení byla zveřejněna v Mémorial, věstníku Lucemburského velkovévodství. Důležité informace pro podílníky se zveřejňují nejméně ve dvou celostátních denících, z nichž jeden je lucemburský deník, a v souladu s informačními povinnostmi příslušných států, v nichž se podíly prodávají. 14. Prodej ve Spolkové republice Německo Prodej podílů v Německu musí být oznámen Spolkovému úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Informačním a platebním místem je DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt nad Mohanem Tel. 069/ Platný prospekt včetně správního statutu, zjednodušený prospekt, výroční zpráva a příp. následující pololetní zpráva jsou dostupné zdarma na informačním místě. Zde jsou také podávány informace o emisních a odkupních cenách podílů fondu. Nákup a prodej podílů fondu lze provést na platebním místě. Emisní cena a odkupní cena podílů fondu a informace určené investorům se zveřejňují v burzovních novinách, které jsou vydávány ve Frankfurtu nad Mohanem. 15. Prodej v Rakousku Následující informace jsou určeny potenciálním podílníkům v Rakouské republice. Tyto informace konkretizují a doplňují tento prospekt ohledně prodeje v Rakousku. Informační a platební místo v Rakousku Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage 1 A-6900 Bregenz Nákup a prodej podílů lze provést na platebním místě. Úplný a zjednodušený prospekt, pololetní i výroční zprávy jsou na výše uvedeném místě zdarma k dispozici. Zde je možné se dotázat na emisní a odkupní ceny. Emisní a odkupní cena v každý den ocenění jsou navíc zveřejňovány na internetové adrese Publikační orgán Všechna ostatní oznámení se publikují v deníku Die Presse. 9

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP )

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP ) UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 22. červenec 2014 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice)

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) Podrobný prospekt (včetně smluvních podmínek) leden 2011 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech,

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, PROSPEKT FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A-1010 Vídeň,

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více