Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí"

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí 2. Rozpočtová opatření 3. Financování "Rekonstrukce zámku Ostrov" - schválení úvěrového rámce 4. Dodatky zřizovacích listin mateřských škol a ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 5. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 9/2011, Poţární řád města Ostrov 6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 10/2011, kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 7. Vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov 8. Vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov 9. Ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov 10. Prodeje a) Prodej p. p. č. 948/1 k. ú. Ostrov nad Ohří b) Prodej st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří c) Bezúplatný převod části stavby cyklotrasy Ostrov - Květnová - Vojkovice vybudované na p. p. č v k. ú. Vojkovice d) Ţádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění závazku výstavby RD e) Prodej p. p. č. 147 v k. ú. Ostrov nad Ohří f) Prodej st. p. č a částí p. p. č. 2550/2 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří g) Prodej p. p. č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří h) Prodej části pozemku p. č. 393/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova i) Bezúplatný převod komunikace k. ú. Hluboký bod vyřazen z programu j) Prodej p. p. č. 10 k. ú. Hluboký k) Koupě st. p. č. 951/20 včetně stavby na něm stojící k.ú. Ostrov nad Ohří l) Prodej p. p. č. 348/3 k. ú. Ostrov nad Ohří - sníţení ceny m) Prodej domu č. p. 18 na st. p. č. 82 včetně st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Usn. ZM č. 157/11 Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008 pod č. 223/08 aţ 226/08, z roku 2010 pod č. 92/10 aţ 95/10 a z roku 2011 pod č. 136/11 aţ 139/11, 142/11, 144/11, 147/11 a 148/11. Usn. ZM č. 158/11 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM - prodeje nemovitostí a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 199/07, z roku 2010 pod č. 164/10, 209/10 a 211/10, z roku 2011 pod č. 92/11, 93/11, 95/11, 96/11, 102/11 aţ 106/11, 133/11, 134/11, 150/11, 151/11 a 154/11. 1

2 Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 159/11 Rozpočtové opatření č. 63/2011 OKSVS přijaté pojistné plnění od ČSOB Pojišťovny 2a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění od ČSOB Pojišťovny a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na opravy a provoz aut. Usn. ZM č. 160/11 Rozpočtové opatření č. 67/2011 OF daň z příjmů právnických osob za rok b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru finančního o ,00 Kč na řádku daň z příjmu právnických osob placená městem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru finančního o ,00 Kč na daň z příjmů právnické osoby placená městem za rok Usn. ZM č. 161/11 Rozpočtové opatření č. 70/2011 OSMM zařazení výdajů na rekonstrukci sociálních prostor v ZŠ JVM Ostrov 2c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o 754 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 754 tis. Kč na rekonstrukci sociálních prostor v ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov. Usn. ZM č. 162/11 Rozpočtové opatření č. 71/2011 OSMM zvýšení výdajů na rekonstrukci a modernizaci kuchyně v MŠ Palackého Ostrov 2d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o 985 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci kuchyně v MŠ Palackého Ostrov a sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o tis. Kč na modernizaci kuchyně v MŠ Halasova Ostrov. Usn. ZM č. 163/11 Rozpočtové opatření č. 72/2011 OSMM zvýšení výdajů na rekonstrukci sociálních prostor NP v ZŠ J.V. Myslbeka Ostrov 2e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o 424 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 424 tis. Kč na rekonstrukci sociálních prostor NP v ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov. Usn. ZM č. 164/11 Rozpočtové opatření č. 73/2011 OKSVS ZŠ J.V. Myslbeka - zvýšení příspěvku na provoz a zvýšení příjmů za dojíţdějící ţáky 2f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o 20 tis. Kč za ţáky z Dětského domova Ostrov, zvyšují se příjmy o ,00 Kč za dojíţdějící ţáky a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na příspěvek na provoz pro ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov. 2

3 Usn. ZM č. 165/11 Rozpočtové opatření č. 76/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravu střechy v čp U Nemocnice 2g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2011: Sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 800 tis. Kč u odboru správy majetku města na zateplení fasády čp. 175 Jáchymovská ulice, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 92 tis. Kč na opravu střechy čp U Nemocnice a zařazují se výdaje ve výši 708 tis. Kč na opravu fasády v čp. 175 Jáchymovská ulice. Usn. ZM č. 166/11 Rozpočtové opatření č. 77/2011 ORÚP přesun finančních prostředků na projekt Vybudování a uplatnění na trhu Sasko- České Silberstrasse (Stříbrná cesta) 2h) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2011: Sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 715 tis. Kč u odboru rozvoje a územního plánování na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ţivotní prostředí, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 342 tis. Kč u odboru správy majetku města na vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse označníky, zařazují se výdaje ve výši 78 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse webové stránky a zařazují se výdaje ve výši 295 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse upomínkové předměty. Usn. ZM č. 167/11 Rozpočtové opatření č. 78/2011 OSMM přesun finančních prostředků na zimní probírky a prořezávky 2i) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2011: Sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 200 tis. Kč u odboru správy majetku města na údrţbu a dosadby zeleně v zámeckém parku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 200 tis. Kč u odboru správy majetku města na úklid ploch, sekání trávy, údrţbu zeleně a zimní probírky a prořezávky. Usn. ZM č. 168/11 Rozpočtové opatření č. 79/2011 OI přesun finančních prostředků u investičních akcí 2j) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2011, které obsahuje několik rozpočtových změn: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, - sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 900 tis. Kč na vybudování 12 chatek v Manětíně, - sniţují se výdaje o 90 tis. Kč na rozšíření zázemí pro šatny na zimním stadionu, - sniţují se výdaje o 50 tis. Kč na nákupy ostatních sluţeb - technická pomoc, studie a návrhy - sniţují se výdaje o 275 tis. Kč na revitalizaci vnitrobloků Brigádnická ulice, - sniţují se výdaje o 600 tis. Kč na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ Masarykova, - zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic ve výši 900 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku vnitřní vybavení 12 chatek v Manětíně, - zařazují se výdaje ve výši 140 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku vnitřní vybavení šaten na zimním stadionu, - zvyšují se výdaje o 250 tis. Kč na rozšíření zázemí pro šatny na zimním stadionu, - zvyšují se výdaje o 25 tis. Kč na opravu zařízení v okolí fotbalového hřiště a - zvyšují se výdaje o tis. Kč na rekonstrukci vozovky Čapkova ulice, úsek Hornická ulice a ulice Dukelských hrdinů včetně kabelových televizních rozvodů a zvyšují se výdaje o 600 tis. Kč na rekonstrukci komunikace zadní Klínovecká 3

4 Usn. ZM č. 169/11 Rozpočtové opatření č. 80/2011 OI přesun finančních prostředků v rozpočtu na řádcích Historický Ostrov II 2k) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o tis. Kč na řádcích Historický Ostrov II zabezpečení knihovního fondu, nákup výpočetní techniky a ostatního zařízení, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o tis. Kč na řádcích Historický Ostrov II zabezpečení knihovního fondu, nákup výpočetní techniky a ostatního zařízení a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic ve výši 604 tis. Kč na řádcích Historický Ostrov II zabezpečení knihovního fondu, nákup výpočetní techniky a ostatního zařízení. Usn. ZM č. 170/11 Rozpočtové opatření č. 81/2011 ORÚP investiční dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí na dokončený projekt Lesopark Borecké rybníky 2l) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2011: Sníţení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 na poloţce 4213 o ,00 Kč účelová dotace ze SFŢP na projekt Lesopark Borecké rybníky - prostředky EU, sníţení příjmů na poloţce 4213 o ,24 Kč účelová dotace ze SFŢP na projekt Lesopark Borecké rybníky - prostředky CZ, zařazení příjmů do rozpočtu města na poloţce 4216 ve výši ,03 Kč účelová dotace ze SFŢP na projekt Lesopark Borecké rybníky prostředky EU a zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,21 Kč z Fondu rozvoje a rezerv. Usn. ZM č. 171/11 Rozpočtové opatření č. 85/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravy a údrţbu vozovek ve městě 2m) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2011: Sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 900 tis. Kč u odboru správy majetku města na opravy a údrţba chodníků ve městě a v přilehlých částech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 900 tis. Kč u odboru správy majetku města na opravy a údrţbu vozovek ve městě a v přilehlých částech. Usn. ZM č. 172/11 Rozpočtové opatření č. 88/2011 OKSVS MŠ Masarykova nařízený odvod z investičního fondu do FRR 2n) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč z nařízeného odvodu z investičního fondu MŠ Masarykova Ostrov a sníţení financování třída 8. převodem ze základního běţného účtu na účet Fondu rozvoje a rezerv ve výši ,00 Kč. Usn. ZM č. 173/11 Rozpočtové opatření č. 91/2011 OSMM RK REBA - přesun finančních prostředků v rozpisu rozpočtu bytového hospodářství 2o) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2011: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města u RK REBA o 50 tis. Kč na bankovní poplatky, zvyšují se výdaje o 400 tis. Kč na odpočty TUV, IRTN, zvyšují se výdaje o 50 tis. Kč na drobné podlahářské práce, sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města u RK REBA o 450 tis. Kč na údrţbu výtahů a sniţují se výdaje o 50 tis. Kč na výplatu mandátní odměny. 4

5 Usn. ZM č. 174/11 Rozpočtové opatření č. 92/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravy v ZŠ Masarykova a ve ŠJ Eurest s.r.o. 2p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2011: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 80 tis. Kč na opravy a údrţbu v ZŠ Masarykova, zvyšují se výdaje o 40 tis. Kč na opravy a údrţbu zařízení ve ŠJ výdejny a vývařovny Eurest s.r.o., sniţují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 120 tis. Kč na opravy podlahových krytin v ZUŠ Masarykova. Usn. ZM č. 175/11 Financování "Rekonstrukce zámku Ostrov" - schválení úvěrového rámce 3. ZM odkládá rozhodnutí o výši úvěru pro případné krytí financování stavby Rekonstrukce zámku Ostrov do doby, kdy bude známá cena z výběrového řízení. Usn. ZM č. 176/11 Dodatky zřizovacích listin mateřských škol a ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ 4. ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary. Usn. ZM č. 177/11 4. ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. Usn. ZM č. 178/11 4. ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. Usn. ZM č. 179/11 4. ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary. Usn. ZM č. 180/11 4. ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. Usn. ZM č. 181/11 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 9/2011, Poţární řád města Ostrov 5. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 9/2011, Poţární řád města Ostrov. Usn. ZM č. 182/11 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 10/2011, kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 6. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 10/2011, kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 5

6 Usn. ZM č. 183/11 Vydání Změny č. 17 Územního plánu města Ostrov 7. ZM v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 17 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. Usn. ZM č. 184/11 Vydání Změny č. 21 Územního plánu města Ostrov 8. ZM, v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 21 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. Usn. ZM č. 185/11 Ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov 9. ZM schvaluje ukončení pořizování Změny č. 16 Územního plánu města Ostrov týkající se zanesení limitů vyuţití území Prodeje Usn. ZM č. 186/11 Prodej p. p. č. 948/1 k. ú. Ostrov nad Ohří 10a) ZM neschvaluje prodej p. p. č. 948/1 o výměře 209 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří společnosti GÜSCHU těsnící technika, s. r. o., se sídlem Jáchymovská 1369, Ostrov. Usn. ZM č. 187/11 Prodej st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 10b) ZM neschvaluje prodej st. p. č o výměře 22 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří paní Jarmile Parobkové, bytem Lidická 1333/6, Ostrov. Usn. ZM č. 188/11 Bezúplatný převod části stavby cyklotrasy Ostrov - Květnová Vojkovice vybudované na p. p. č v k. ú. Vojkovice 10c) ZM schvaluje bezúplatný převod části stavby cyklotrasy Ostrov, Květnová Vojkovice, včetně příslušenství, vybudované na p. p. č v k. ú. Vojkovice nad Ohří, v rozsahu cca 700 běţných metrů uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu a to z majetku Města Ostrov do vlastnictví Obce Vojkovice. Usn. ZM č. 189/11 Ţádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění závazku výstavby RD 10d) ZM bere na vědomí ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní reg. č ze dne uplynutím doby pěti let, na kterou byla smlouva uzavřena a schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši ,- Kč panu Josefu Koňárkovi za nesplnění závazku na dokončení výstavby rodinného domu do termínu , stanovenému příslušnou Smlouvou reg. č Usn. ZM č. 190/11 Prodej p. p. č. 147 v k. ú. Ostrov nad Ohří 10e) ZM schvaluje prodej p. p. č. 147 o výměře 166 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří manţelům Jaroslavu a Anně Brodcovým, bytem Dlouhá 99, Ostrov, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši ,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. 6

7 Usn. ZM č. 191/11 Prodej st. p. č a částí p. p. č. 2550/2 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 10f) ZM neschvaluje prodej st. p. č o výměře 66 m 2 a částí p. p. č. 2550/2 o výměře cca 55 m 2 a p. p. č. 2678/1 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Jiřímu Kolářovi, bytem Májová 903/14, Ostrov. Usn. ZM č. 192/11 Prodej p. p. č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p. p. č. 1337/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 10g) ZM schvaluje prodej p. p. č. 1338/1 o výměře 217 m 2, 1338/4 o výměře 119 m 2, 1338/5 o výměře 262 m 2 a části p. p. č. 1337/1 o výměře cca 152 m 2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Pavlu Čekanovi ml., bytem Hroznětínská 1321, Ostrov za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. Před prodejem bude uzavřena Smlouva nájemní a smlouva budoucí kupní, vlastní prodej bude realizován aţ po dokončení stavby RD. Usn. ZM č. 193/11 Prodej části pozemku p. č. 393/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova 10h) ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 393/1 o výměře cca 147 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova. 10i) Bezúplatný převod komunikace k. ú. Hluboký Usn. ZM č. 194/11 Prodej p. p. č. 10 k. ú. Hluboký 10j) ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 10 o výměře 350 m 2 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Hluboký. Usn. ZM č. 195/11 Koupě st. p. č. 951/20 včetně stavby na něm stojící k. ú. Ostrov nad Ohří 10k) ZM schvaluje úplatný převod pozemku st. p. č. 951/20 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m 2 včetně stavby garáţe na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Mgr. Vlastimila Oncirka, bytem Vančurova 1092, Ostrov do majetku Města Ostrov za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Usn. ZM č. 196/11 Prodej p. p. č. 348/3 k. ú. Ostrov nad Ohří - sníţení ceny 10l) ZM schvaluje sníţení kupní ceny pro prodej pozemku p. č. 348/3 o výměře 489 m 2 (zahrada) v k. ú. Ostrov nad Ohří a to na 80 Kč/m 2. Usn. ZM č. 197/11 Prodej domu č. p. 18 na st. p. č. 82 včetně st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří 10m) ZM ruší usnesení ZM č. 70/07 ze dne

8 Usn. ZM č. 198/11 10m) ZM schvaluje prodej domu č. p. 18, na st. p. č. 82 a st. p. č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří vítězi výběrového řízení ze dne firmě PPIT Group s. r. o. se sídlem Teplička ev.č. 50, PSČ , IČ: za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč ,-. Kupující je povinen, v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej domu č. p. 18, na st. p. č. 82 a st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v průběhu 5 let ode dne vkladu vlastnických práv k domu č. p. 18, na st. p. č. 82 a st. p. č. 82 v k. ú. Ostrov nad Ohří na nabyvatele do katastru nemovitostí provést a uhradit na domě čp. 18 opravy v hodnotě nejméně 1 milión Kč a úhradu těchto nákladů prokázat daňovými doklady příslušnému odboru MěÚ Ostrov. Kupující je rovněţ povinen uhradit veškeré náklady spojené s prodejem. 11. bez usnesení. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Milan Matějka místostarosta města Ing. Josef Ţelezný člen ZM, člen RM 8

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou.

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou. Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 17. června 2015 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2008 od 15 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Ostrově Program: 1. Slib strážníků 2.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. srpna 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Program: 1.Kontrola plnění usnesení

Program: 1.Kontrola plnění usnesení Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. června 2014 od 15:00 hod. ve společenském sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

2. Rozpočtová opatření. 2b. Rozpočtové opatření č. 111/2014 OMS přesun finančních prostředků z FRR na PD na

2. Rozpočtová opatření. 2b. Rozpočtové opatření č. 111/2014 OMS přesun finančních prostředků z FRR na PD na Město Ostrov Usnesení ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 10. září 2014 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15 Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 31. srpna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka Město Ostrov Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v mimořádném termínu ve čtvrtek 9. května 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Závěrečný účet

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 35. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 8. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení. z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne

Usnesení. z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 24.8.2009. Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č.1262/09 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu H. Čápovou

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

Účast: Usn. RM č. 1779/15 Usn. RM č. 1780/15 Usn. RM č. 1781/15

Účast: Usn. RM č. 1779/15 Usn. RM č. 1780/15 Usn. RM č. 1781/15 Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. listopadu 2015 od 12:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 22. března 2007 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 28/07 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku

kupujícím spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3231/54544 bytového domu čp. 902, Havlíčkova a pozemku Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 2. listopadu 2011 UPOZORNĚNÍ: Jedná se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. května 2014 od 12:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2019 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/21/2019 ZM schvaluje plnění rozpočtu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení Z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. června 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Účast: Vedoucí OI k bodům 3 a 4 Vedoucí OMS k bodům 5 až 9 a 23a) Vedoucí OKS k bodům 10 až 16 a 23b) Vedoucí OF k bodům 17 až 20 TAJ k bodům 21 a 22

Účast: Vedoucí OI k bodům 3 a 4 Vedoucí OMS k bodům 5 až 9 a 23a) Vedoucí OKS k bodům 10 až 16 a 23b) Vedoucí OF k bodům 17 až 20 TAJ k bodům 21 a 22 Město Ostrov Usnesení ze 36. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. května 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více