Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný Ing. Jana Punčochářová Šárka Růţičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Vícepráce na stavbě "Dostavba šaten zimního stadionu" - OI 3. VZ "Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa" - výběr dodavatele OI na stůl 4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 5. Řešení pohledávek (stav ) - OF 6. a) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých částech obce a zrušení některých obecně závazných vyhlášek OKSVS b) Návrh Nařízení města Ostrov č. 1/2011 OKSVS 7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 8/2011, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov a zrušení některých obecně závazných vyhlášek OKSVS 8. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za 1. pololetí OKSVS 9. Převod majetku města do správy příspěvkových organizací města - OKSVS 10. Veřejná zakázka Oprava mostu přes Bystřici v Ostrově - výběr zhotovitele OSMM 11. VZ - MŠ Halasova 765, Ostrov - modernizace kuchyně - výběr zhotovitele stavby OSMM na stůl 12. VZ - MŠ Palackého 1045, Ostrov - modernizace kuchyně - výběr zhotovitele stavby OSMM na stůl 13. VZ - ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov - rekonstrukce sociálních prostor - výběr zhotovitele stavby OSMM na stůl 14. Pronájmy - OMM a) Regiofest II. ročník, nadace,,zdravý ŢIVOT - zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří b) Ţádost o provozování lunaparku paní Jarmily Schmiedové na travnaté části p. p. č. 500/16, st. p. č.779 a části p. p. č. 224/111, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří - zvláštní uţívání veřejného prostranství c) Dlouhodobý pronájem pozemku st. p. č. 95 a části pozemku p. č. 281/10 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova d) Uzavření Smlouvy o výpůjčce na pronájem nebytového prostoru (WC pro prodávající na trţním místě) na st. p. č a uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 224/336, ulice U Nemocnice, k.ú. Ostrov nad Ohří e) Pronájem st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří f) Pronájem st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 1

2 g) Změna nájemce části p. p. č. 2502/14 v k. ú. Ostrov nad Ohří v souvislosti s prodejem části podniku h) Sníţení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 698 (prodejna masa a uzenin), Ostrov, ulice Masarykova a na č. p (prodejna textilu a knihkupectví), Ostrov, ulice Brigádnická i) Změna právního statutu Úřadu práce Karlovy Vary 15. Prodeje - OMM a) Koupě st. p. č. 1074/12 a stavby na něm stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří 16. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období OMM 17. Osnova programu RM a ZM na 2. pololetí Program 6. řádného zasedání ZM 19. Informace starosty 20. Zprávy z komisí Účast: Vedoucí OI k bodům 2 a 3 Vedoucí OF k bodům 4 a 5 Vedoucí OKSVS k bodům 6 aţ 9 Vedoucí OSMM k bodům 10 aţ 13 Vedoucí OMM k bodům 14 aţ 16 Usn. RM č. 521/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 405/10, 800/10, 801/10, 978/10 a z roku 2011 pod č. 195/11, 295/11, 299/11, 315/11, 395/11, 397/11, 398/11, 459/11, 464/11, 467/11 aţ 496/11, 498/11, 499/11, 506/11, 515/11, 517/11, 518/11 a 520/11. Usn. RM č. 522/11 Vícepráce na stavbě "Dostavba šaten zimního stadionu" 2. RM souhlasí s provedením víceprací na stavbě Dostavba šaten zimního stadionu za nabídkovou cenu ,30 Kč včetně 20% DPH a s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Usn. RM č. 523/11 2. RM ukládá Odboru investic provést rozpočtové opatření k zajištění financování víceprací na stavbě Dostavba šaten zimního stadionu. Usn. RM č. 524/11 VZ "Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa" - výběr dodavatele 3. RM vylučuje ze soutěţe nabídku uchazeče č. 3 firmu Marius Pedersen a.s., IČ: , se sídlem Průběţná 1940/3, Hradec Králové. Uchazeč nesplnil základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k). Usn. RM č. 525/11 3. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejniţší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloţeného návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa" uchazeči NEDVĚD stavební, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Hlavní 714, Ostrov, s nabídkovou cenou ,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do

3 Usn. RM č. 526/11 3. RM ukládá Odboru investic provést rozpočtové opatření k zajištění financování stavby "Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa". Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 527/11 Rozpočtové opatření č. 56/2011 OI přesun finančních prostředků na rozšíření zázemí pro šatny na zimním stadionu 4a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 600 tis. Kč na zateplení a výměnu výplní otvorů v ZŠ Masarykova a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 600 tis. Kč na rozšíření zázemí pro šatny na zimním stadionu. Usn. RM č. 528/11 Rozpočtové opatření č. 57/2011 OI přesun finančních prostředků na zpracování analýzy dodávky velkoodběru elektrické energie pro město 4b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 30 tis. Kč na technickou pomoc, studie a návrhy změn a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru investic o 30 tis. Kč na zpracování analýzy dodávky velkoodběru elektrické energie pro všechna odběrná místa města. Usn. RM č. 529/11 Rozpočtové opatření č. 58/2011 OSMM zařazení výdajů na rekonstrukci šatnového systému v ZŠ Masarykova 4c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši tis. Kč na rekonstrukci šatnového systému v ZŠ Masarykova. Usn. RM č. 530/11 Rozpočtové opatření č. 59/2011 OKSVS účelový neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu Ostrov 4d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 48 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační sluţby knihoven pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 48 tis. Kč na projekt Sjednocení lokální báze autorit s bází autorit NKP pro Městskou knihovnu Ostrov pod účelovým znakem Usn. RM č. 531/11 Rozpočtové opatření č. 60/2011 OŢP účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2011 pod účelovým znakem bez usnesení. Řešení pohledávek (stav ) - OF 3

4 Usn. RM č. 532/11 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých částech obce a zrušení některých obecně závazných vyhlášek 6a) RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých částech obce. Usn. RM č. 533/11 6a) RM doporučuje ZM schválit převod finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje bydlení na účet Fondu rezerv a rozvoje. Usn. RM č. 534/11 Návrh Nařízení města Ostrov č. 1/2011 6b) RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 1/2011, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 3/1992, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Ostrova č. 3/1992, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 5/1995, o úpravě základního nájemného podle polohy domu, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/1999, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/1998, o navýšení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce. Usn. RM č. 535/11 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 8/2011, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov a zrušení některých obecně závazných vyhlášek 7. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 8/2011, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov. Usn. RM č. 536/11 Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za 1. pololetí RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za práci v prvním pololetí roku 2011 dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 537/11 Převod majetku města do správy příspěvkových organizací města 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem majetku v celkové hodnotě ,51 Kč pořízeného do Ekocentra v rámci projektu Historický Ostrov I. do správy Městského domu dětí a mládeţe Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 538/11 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem majetku v celkové hodnotě ,04 Kč pořízeného do Kaple sv. Floriána, do Kaple sv. Anny a do Kostela Zvěstování Panny Marie v rámci projektu Historický Ostrov I. do správy Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 539/11 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem majetku v celkové hodnotě ,60 Kč pořízeného do nově zrekonstruované budovy čp a do rekonstruované školní kuchyně v čp do správy Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary dle předloţeného návrhu. 4

5 Usn. RM č. 540/11 9. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,-- Kč z Fondu rezerv a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,-- Kč na navýšení částky na odpisy Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 541/11 Veřejná zakázka Oprava mostu přes Bystřici v Ostrově - výběr zhotovitele 10. RM ukládá odboru SMM oslovit firmu C. W. R. Czech, s. r. o., Domaţlická 1256/1, Praha 3 a vyţádat si zdůvodnění nízké nabídkové ceny. Usn. RM č. 542/11 VZ - MŠ Halasova 765, Ostrov - modernizace kuchyně - výběr zhotovitele stavby 11. RM ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavby MŠ Halasova 765, Ostrov modernizace kuchyně. Usn. RM č. 543/11 VZ - MŠ Palackého 1045, Ostrov - modernizace kuchyně - výběr zhotovitele stavby 12. RM vylučuje ze soutěţe nabídku uchazeče č. 4 firmu Michal Lazorčík, Na Výfuku 91, Karlovy Vary pro nereálně nízkou cenu. Usn. RM č. 544/ RM vyhlašuje vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku MŠ Palackého 1045, Ostrov modernizace kuchyně firmu: SWIETELSKY stavební s. r. o., Pohraniční stráţe 58, Svatava, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Usn. RM č. 545/ RM ukládá odboru SMM zajištění finančního krytí uvedené stavby rozpočtovým opatřením. Usn. RM č. 546/11 VZ - ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov - rekonstrukce sociálních prostor - výběr zhotovitele stavby 13. RM vylučuje ze soutěţe nabídku uchazeče č. 6 firmu Michal Lazorčík, Na Výfuku 91, Karlovy Vary pro nereálně nízkou cenu. Usn. RM č. 547/ RM vyhlašuje vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ J. V. Myslbeka čp. 996, Myslbekova ul. Ostrov rekonstrukce sociálních prostor firmu Intoza KV s. r. o., Hlavní 714, Ostrov, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Usn. RM č. 548/ RM ukládá odboru SMM zajištění finančního krytí uvedené stavby rozpočtovým opatřením. Pronájmy Usn. RM č. 549/11 Regiofest II. ročník, nadace,,zdraví - ŢIVOT - zvláštní uţívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří 14a) RM schvaluje bezplatné zvláštní uţívání veřejného prostranství na celém Mírovém náměstí, v rámci akce,,regiofest II. Ročník, Občanské sdruţení,,zdraví - ţivot, konané dne

6 od hod. do hod., ţadateli Občanské sdruţení Zdraví - ţivot, IČ: , se sídlem Letohradská 5, PSČ Praha7, zastoupené panem Emilem Zajacem. Usn. RM č. 550/11 Ţádost o provozování lunaparku paní Jarmily Schmiedové na travnaté části p. p. č. 500/16, st. p. č.779 a části p. p. č. 224/111, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří - zvláštní uţívání veřejného prostranství 14b) RM schvaluje zvláštní uţívání veřejného prostranství pro dočasné provozování lunaparku a jejich souvisejících atrakcí či provozoven na celé travnaté části p. p. č. 500/16, st. p. č. 779 a části p. p. č. 224/111, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, v termínu od do , s moţností prodlouţení od do , za poplatek 500,- Kč/den, paní Jarmile Schmiedové, IČ: , se sídlem Karlovy Vary Rybáře, Třeboňská 609/29, PSČ Usn. RM č. 551/11 Dlouhodobý pronájem pozemku st. p. č. 95 a části pozemku p. č. 281/10 v k.ú. Horní Ţďár u Ostrova 14c) RM schvaluje Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č ze dne , s panem Václavem Ferusem, na pronájem pozemku st. p. č. 95 o výměře 222 m 2 a části pozemku p. č. 281/10 o výměře cca m 2, vše v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova, kterým se změní délka trvání nájemního vztahu, a to na dobu určitou na 20 let, s účinností od Usn. RM č. 552/11 Uzavření Smlouvy o výpůjčce na pronájem nebytového prostoru (WC pro prodávající na trţním místě) na st. p. č a uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 224/336, ulice U Nemocnice, k. ú. Ostrov nad Ohří 14d) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne , reg. č , na pronájem části pozemku parcelní č. 224/336 výměře 46,08 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s paní Soňou Drdovou, bytem Karlovy Vary, Moskevská 61, PSČ , IČ: , a to dohodou ke dni Usn. RM č. 553/11 14d) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní č. 224/336 o výměře 46,08 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, panu Josefu Bíbovi, bytem Ostrov, Lipová 644, PSČ , IČ: , za nájemné ve výši 473,50 Kč/m 2 /rok, od Usn. RM č. 554/11 14d) RM schvaluje ukončení Výpůjční smlouvy ze dne , reg. č na výpůjčku objektu na trţním místě v ulici U Nemocnice slouţící jako WC pro prodávající na trţním místě, na části pozemku parcelní č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s paní Soňou Drdovou, bytem Karlovy Vary, Moskevská 61, PSČ , IČ: , a to dohodou ke dni Usn. RM č. 555/11 14d) RM schvaluje uzavření Výpůjční smlouvy na výpůjčku objektu na trţním místě v ulici U Nemocnice slouţící jako WC pro prodávající na trţním místě, na části pozemku parcelní č. 224/336 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Josefu Bíbovi, bytem Ostrov, Lipová 644, PSČ , IČ: , od Usn. RM č. 556/11 Pronájem st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 14e) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č ze dne dohodou ke dni Usn. RM č. 557/11 14e) RM schvaluje pronájem st. p. č o výměře 25 m 2 k. ú. Ostrov nad Ohří panu Jakubu Hruškovi za cenu 7,-Kč/m 2 /rok s účinností od

7 Usn. RM č. 558/11 Pronájem st. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 14f) RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy reg.č ze dne Usn. RM č. 559/11 14f) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 22 m 2 k.ú. Ostrov nad Ohří paní Daně Osičkové za cenu 7,-Kč/m 2 /rok s účinností od Usn. RM č. 560/11 Změna nájemce části p. p. č. 2502/14 v k. ú. Ostrov nad Ohří v souvislosti s prodejem části podniku 14g) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č ze dne včetně dodatku č. 1 a 2 s panem Josefem Mulačem dohodou ke dni Usn. RM č. 561/11 14g) RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2502/14 o výměře 8 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Vladimíru Frišovi za cenu 355,70 Kč/m 2 /rok za účelem umístění novinového stánku na dobu neurčitou s účinností od Usn. RM č. 562/11 Sníţení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 698 (prodejna masa a uzenin), Ostrov, ulice Masarykova a na č. p (prodejna textilu a knihkupectví), Ostrov, ulice Brigádnická 14h) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č ze dne na pronájem nebytových prostorů na č. p. 698, Ostrov, ulice Masarykova, PSČ , s panem Františkem Toušem, bytem Ostrov, Čapkova 404, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení základního nájemného v tomto nebytovém prostoru, tj. z 1.259,37 Kč/m 2 /rok na 1.200,- Kč/m 2 /rok s účinností od Usn. RM č. 563/11 14h) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č ze dne na pronájem nebytových prostorů na č. p , Ostrov, ulice Brigádnická, PSČ , s manţeli Váňovými, bytem Ostrov, Kollárova 1272, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení základního nájemného v tomto nebytovém prostoru, tj. z 1.912,08 Kč/m 2 /rok na 1.200,- Kč/m 2 /rok s účinností od Usn. RM č. 564/11 14h) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č ze dne na pronájem nebytových prostorů na č. p , Ostrov, ulice Brigádnická, PSČ , s panem Grossmannem, bytem Ostrov, Lidická 1252, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení základního nájemného v tomto nebytovém prostoru, tj. z 1.912,08 Kč/m 2 /rok na 1.200,- Kč/m 2 /rok s účinností od Usn. RM č. 565/11 14h) RM neschvaluje výpůjčku nebytového prostoru výlohy č. 19 na č. p o výměře cca 2,0 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, PSČ , manţelům Váňovým, bytem Ostrov, Kollárova 1272, PSČ , IČ: Usn. RM č. 566/11 Změna právního statutu Úřadu práce Karlovy Vary 14i) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č ze dne na pronájem nebytových prostor na č. p. 715, Ostrov, Masarykova, s Úřadem práce v Karlových Varech, se sídlem Svahová 1170/24, PSČ , IČ , kterým se změní ve smyslu 7

8 zákona č. 73/2011 Sb. název označení nájemce z důvodu změny statutu, a to z Úřadu práce v Karlových Varech na Úřad práce České republiky, IČ , ke dni Prodeje Usn. RM č. 567/11 Koupě st. p. č. 1074/12 a stavby na něm stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří 15a) RM nedoporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku st. p. č. 1074/12 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25m 2 včetně stavby garáţe na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana Josefa Sedláčka, bytem Jungmannova 1261, Ostrov za cenu ve výši ,- Kč dle nabídky vlastníka v rámci vyuţití předkupního práva Města Ostrov. Usn. RM č. 568/11 Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období Usn. RM č. 569/11 Osnova programu RM a ZM na 2. pololetí RM bere na vědomí Osnovu programu jednání RM a zasedání ZM na 2. pololetí 2011 dle předloţeného návrhu. Usn. RM č. 570/11 Program 6. řádného zasedání ZM 18. RM schvaluje program 6. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Částečné prominutí poplatků z prodlení za neuhrazené nájemné za uţívání bytu 4. Obnovení půjčky Vodohospodářskému sdruţení obcí západních Čech 5. Výsledek přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOODPADY za rok Dodatek ke zřizovací listině Městské knihovny Ostrov OKSVS 7. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v některých částech obce a zrušení některých obecně závazných vyhlášek 8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 8/2011, o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov a zrušení některých obecně závazných vyhlášek 9. Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol 10. Výroční zpráva Ostrovské teplárenské, a.s. 11. Prodeje - OMM a) Prodej pozemku p. č. 305/3 a p. č. 315/2 v k. ú. Horní Ţďár u Ostrova b) Prodej st. p.č k. ú. Ostrov nad Ohří c) Prodej p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej části p. p. č. 24/1 a 403/1 k. ú. Dolní Ţďár u Ostrova e) Bezúplatný převod pozemků z majetku KSÚSKK f) Koupě st. p. č. 1074/12 a stavby na něm stojících v k. ú. Ostrov nad Ohří g) Změna smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. p. 197, st. p. č. 341, části p. p. č. 2678/1 k. ú. Ostrov nad Ohří 12. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 8

9 19. bez usnesení. Informace starosty Zprávy z komisí 20. bez usnesení. Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta 9

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka Město Ostrov Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v mimořádném termínu ve čtvrtek 9. května 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Závěrečný účet

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. května 2014 od 12:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11 Město Ostrov Usnesení ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. března 2011 od 12 hod. do 14 hodin v nemocnici Ostrov od 14 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 35. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 8. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 ZÁPIS USNESENÍ 10. SRPNA 2010 R ADA MĚ STA N EJDKU 119. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22

Účast: Vedoucí OI k bodům 2 až 8 Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 Vedoucí OMS k bodům 17 až 22 Město Ostrov Usnesení z 27. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. srpna 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 2. ČERVNA 2008 Přítomni: 5 radních Omluveni: 0 Hosté : 0 R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod T. Uplatnění odpisů pronajatého majetku a U.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Město Horažďovice Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 19. SRPNA 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : - RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více