Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2004 pod č. 586/04, z roku 2006 pod č. 688/06, z roku 2007 pod č. 201/07, 371/07, 652/07, 653/07, 688/07, 718/07, 755/07, 779/07 až 781/07, 793/07, 800/07 až 809/07, 813/07 až 825/07, 829/07 až Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 2. bez usnesení Usn. RM č. 834/07 - VŘ Správa Zámeckého parku a areálu kláštera v Ostrově - výběr zhotovitele 3. RM vyhlašuje firmu Jan KASALÝ vítězem veřejné zakázky Správa Zámeckého parku a areálu kláštera v Ostrově za nabídkovou cenu ,- Kč včetně DPH, která je platná pro dobu trvání smlouvy, tj. 24 měsíců. Usn. RM č. 835/07 - Návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - mezi Obcí Vojkovice a Městem Ostrova a mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov 4a) RM schvaluje v souladu s ust. 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Vojkovice a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za úhradu v dohodnuté výši 5.000,- Kč. Usn. RM č. 836/07 4b) RM schvaluje v souladu s ust. 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za úhradu v dohodnuté výši 5.000,- Kč. Usn. RM č. 837/07 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací 5. RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města za práci ve druhém pololetí roku 2007 dle předloženého návrhu (se změnami uvedenými v zápisu). Usn. RM 838/07 - Návrh ceníků služeb DK a MěK 6. RM schvaluje změny v ceníku služeb Domu kultury Ostrov dle předloženého návrhu s účinností od Usn. RM č. 839/07 6. RM schvaluje změny v poplatcích za služby Městské knihovny Ostrov dle předloženého návrhu s

2 účinností od Usn. RM č. 840/07 - Žádost Městské knihovny Ostrov o změnu usn. RM č. 667/07 ze dne RM souhlasí se změnou investičního plánu Městské knihovny Ostrov pro rok 2007 a místo pořízení regálů a nábytku schvaluje čerpání investičního fondu organizace na nákup kopírky ve výši max ,- Kč. Usn. RM č. 841/07 - Souhlas s pořízením změny Územního plánu města Ostrov v místní části Mořičov cyklostezka Ohře 8. RM doporučuje ZM souhlasit se zahájením pořízení změny Územního plánu města Ostrov, týkající se plánované cyklostezky CYKLOSTEZKA OHŘE úsek č. III: Karlovy Vary, Dalovice, Všeborovice Okounov, hranice s Ústeckým krajem v k.ú. Mořičov dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 842/07 8. RM doporučuje ZM pověřit Ing. Jitku Samákovou v souladu s 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. funkcí určeného zastupitele ve věci pořízení této změny Územního plánu města Ostrov. Usn. RM č. 843/07 8. RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením nové změny Územního plánu města Ostrov zastupitelstvu města. Pronájmy Usn. RM 844/07 - Splatnost a navýšení nájemného za pronájem TKR v roce a) RM schvaluje předpis ročního nájemného za pronájem TKR pro rok 2008 společnosti Kabel Ostrov s.r.o. IČ ve výši tis. Kč se splatností uvedenou v návrhu a ukládá vedoucímu odboru majetku města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Usn. RM č. 845/07 - Nájemní smlouva pronájem areál TIMA 9b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let na pronájem ppč. 224/323, st.pč. 723, 2026, 2022, 1136, 1139, 2684, 2023, 2525, 2024, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří včetně objektů na nich stojících, společnosti TIMA CS, spol. s r.o. především za účelem řízení a provozu veřejně prospěšných služeb a k činnosti sběrného dvora, dále pak k podnikatelské činnosti v oblasti stavebních a rekonstrukčních prací a k podnájmu nevyužitých prostor třetím subjektům, a to vše za pevně stanovené nájemné ve výši ,-Kč/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do a nájemné nebude na základě usn. RM č. 441/2000 ze navyšováno a ukládá vedoucímu odboru majetku města uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 846/07 - Podnájem NP na čp c) RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi stávajícím nájemcem nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží na čp. 715 občanským sdružením Zájmová skupina důchodců Ostrov a Českým zahrádkářským svazem Ostrov na podnájem cca 45% plochy nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží na čp. 715, tj. celkem 22 m2 za účelem kanceláře Českého zahrádkářského svazu, a to dle zásad města pro uzavírání podnájemních smluv.

3 Usn. RM 847/07 - Dodatek k VS na saunu snížení provozní doby 9d) RM schvaluje uzavření dodatku k výpůjční smlouvě na saunu s Mgr. Bílkem, v jehož smyslu bude změněna minimální provozní doba od 1.listopadu do 31. března příslušného roku a minimální týdenní rozsah provozní doby bude upraven na 12hodin/týden a ukládá vedoucímu odboru majetku města uzavřít dodatek k výpůjční smlouvě. Usn RM 848/07 - Prominutí smluvní pokuty pí. Tesařové 9e) RM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 6.255,-Kč paní Anně Tesařové za pozdní platbu nájemného za pronájem nebytových prostor na čp Usn RM 849/07 - Pronájem výlohy na čp. 712 po pí. Sýkorové 9f) RM schvaluje pronájem výlohy o výměře cca 3m2 v 1. nadzemním podlaží na čp. 712 vítězi výběrového řízení obálkovou metodou panu Josefu Bíbovi za nabídnuté nájemné ve výši 2.666,66- Kč/m2/rok za účelem prezentace prodejny barvy-laky, autolaky, drogerie a podlahových krytin. Usn RM 850/07 - Pronájem NP na čp po pí. Šťastné 9g) RM schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře cca 51m2 v 1. nadzemním podlaží na čp vítězi výběrového řízení obálkovou metodou panu Janu Zmeškalovi za nabídnuté základní nájemné ve výši 2.552,-Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny výpočetní, digitální a telekomunikační techniky. Usn. RM č. 851/07 - Pronájem st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 9h) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 22 m2 k.ú. Ostrov nad Ohří panu Ing. Martinu Lípovi za cenu 7,-Kč/m2/rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 852/07 - Pronájem části p.p.č. 18/1 a p.p.č. 18/3 v k.ú. Mořičov 9i) RM schvaluje schválit pronájem části p.p.č. 18/1 o výměře cca 936 m2 a p.p.č. 18/3 o výměře 264 m2, celkem 1200 m2 v k.ú. Moříčov Občanskému sdružení Castila za cenu 2,37Kč/m2/rok za účelem pastvy koní s účinností od a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 853/07 - Pronájem části p.p.č. 2669/2, části st.p.č a části st.p.č. 1807, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří 9j) RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2669/2 o celkové výměře cca 78 m2, části st. p. č o celkové výměře cca 18 m2, části st. p. č o celkové výměře cca 3 m2, tj. celkem 99m2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří k zahrádkářskému využití panu Josefu Konarskému za nájemní cenu 3,56Kč/ m2/rok s účinností od a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM 854/07 - Prodloužení doby trvání pronájmu části p.p.č. 802/5 v k.ú. Ostrov nad Ohří 9k) RM schvaluje formou dodatku nájemní smlouvy reg.č ze dne pronájem části p.p.č. 802/5 o výměře m2 za účelem výstavby II. etapy víceúčelového objektu, Ing. Karlu Pintrovi, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 3,56 Kč/m2/rok.

4 Usn. RM 855/07 - Pronájem části p.p.č. 224/63 v k.ú. Ostrov nad Ohří 9l) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/63 o výměře cca 163 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, škole Gymnázium Ostrov, na dobu určitou 5-ti let, s možností prodloužení nájemního vztahu, za celkové nájemné ve výši 0,12 Kč/m2/rok. Prodeje Usn. RM 856/07 - Prodej p.p.č. 228 v k. ú Kfely u Ostrova 10a) RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 228 o výměře 1898 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova, Ing. Lumíru Pálovi, s ohledem na charakteristiku pozemku za cenu 20,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Hlasování o usn. RM č. 856/07 - Pro: 6 - Proti: 0 - Zdržel: 0 Usn. RM 857/07 - Prodej části p.p.č. 68/1 v k.ú. Květnová 10b) RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 68/1 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Květnová, manželům Jiřímu a Janě Gartovým, za cenu 45,- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM 858/07 - Aktualizace č. 8,,Programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok RM doporučuje ZM schválit Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2008 v předloženém znění. Usn. RM 859/07 - Program finanční podpory města na opravy střech na rok RM doporučuje ZM schválit Aktualizovaný program finanční podpory města na opravy střech pro privatizované bytové domy a rodinné domky ve správním území města Ostrov pro rok 2008 v předloženém znění. Usn. RM 860/07 - Finanční podpora změny způsobu vytápění 11. etapa pro rok RM doporučuje ZM schválit poskytování finančních podpor obyvatelům města v roce 2008 na realizaci změny způsobu vytápění za rok 2007 a rok 2008 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. Rozpočtová opatření Usn. RM 861/07 - Rozpočtové opatření č. 151/2007 účelová finanční dotace na přeshraniční česko-německé aktivity z Nadace Roberta Bosche a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM - doplatek pro MŠ Krušnohorská na náklady akcí v rámci programu Odmalička Von klein auf a zvýšení výnosů z poplatků od rodičů a ostatních nákladů MŠ Krušnohorská 14a) a) Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2007 o 3.518,- Kč na základě poskytnutí účelové finanční dotace na přeshraniční česko-německé aktivity z Nadace Roberta Bosche a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM jako doplatek pro MŠ Krušnohorská na náklady akcí v rámci programu Odmalička Von klein auf a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o 3.518,- Kč určených na náklady akcí v rámci programu Odmalička Von klein auf.

5 Usn. RM 862/07 b) Zvýšení výnosů v rozpočtu MŠ Krušnohorská pro rok 2007 o ,- Kč u poplatků od rodičů a zvýšení nákladů v rozpočtu MŠ Krušnohorská pro rok 2007 o ,- Kč na ostatní náklady. Usn. RM 863/07 - Rozpočtové opatření č. 152/2007 snížení nákladů na služby a zvýšení nákladů na materiál v rozpočtu ZUŠ v Ostrově 14b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 152/2007: Snížení nákladů v rozpočtu ZUŠ v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na služby a zvýšení nákladů v rozpočtu ZUŠ v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na materiál. Usn. RM 864/07 - Rozpočtové opatření č. 153/2007 snížení nákladů na páru a ohřev a zvýšení nákladů na elektrickou energii v rozpočtu ZŠ Masarykova v Ostrově 14c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 153/2007: Snížení nákladů v rozpočtu ZŠ Masarykova v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na páru a ohřev a zvýšení nákladů v rozpočtu ZŠ Masarykova v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na elektrickou energii. Usn. RM 865/07 - Rozpočtové opatření č. 154/2007 snížení nákladů na opravy a udržování a zvýšení nákladů na materiál v rozpočtu Domu kultury v Ostrově 14d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 154/2007: Snížení nákladů v rozpočtu Domu kultury v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na opravy a udržování a zvýšení nákladů v rozpočtu Domu kultury v Ostrově pro rok 2007 o ,- Kč na materiál. Usn. RM 866/07 - Rozpočtové opatření č. 155/2007 zařazení příjmů a výdajů z přijatého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci projektu dovybavení škol sběrnými nádobami na tříděný odpad ÚZ e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 155/2007: Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2007 ve výši ,- Kč z přijatého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci projektu dovybavení škol sběrnými nádobami na tříděný odpad pod ÚZ 9167 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2007 ve výši ,- Kč na dovybavení škol sběrnými nádobami na tříděný odpad pod ÚZ Usn. RM 867/07 - Rozpočtové opatření č. 156/2007 zařazení příjmů a výdajů z přijaté neinvestiční účelové dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT ÚZ f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 156/2007: Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2007 ve výši ,- Kč z přijaté neinvestiční účelové dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT pod ÚZ , zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2007 ve výši ,- Kč na nábytek pro zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT pod ÚZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2007 ve výši ,- Kč na výpočetní techniku pro zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT pod ÚZ Usn. RM 868/07 - Rozpočtové opatření č. 157/2007 poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu v listopadu 2007 II

6 14g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2007: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na základě poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu ( pod ÚZ ) a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na Program péče o krajinu ( pod ÚZ ) v listopadu II. Usn. RM 869/07 - Rozpočtové opatření č. 158/2007 snížení výdajů na doplatek na bydlení, snížení výdajů na mimořádnou okamžitou pomoc a zvýšení výdajů na příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla ( ÚZ ) 14h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 158/2007: Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2007 o ,- Kč u dávek pomoci v hmotné nouzi ( ÚZ ) a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč u dávek zdravotně postiženým občanům ( ÚZ ). Usn. RM 870/07 - Přesun v rozpisu rozpočtu č.30/2007 snížení a zařazení výdajů z účelové dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2007 ( ÚZ ) 14i) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č.30/2007: Snižují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2007 o 4.213,- Kč na nákup DHDM - vybavení kanceláří - nábytek pro potřeby agendy sociálních služeb - ÚZ a zařazují se výdaje do rozpisu rozpočtu města pro rok 2007 ve výši 4.213,- Kč na školení a vzdělávání zaměstnanců MěÚ pro potřeby agendy sociálních služeb - ÚZ Usn. RM 871/07 - Rozpočtové opatření č. 159/2007 snížení výdajů na cestovné a zvýšení výdajů na knihy, učebnice a periodika pro Městskou policii v Ostrově 14j) RM schvaluje rozpočtové opatření č.159/2007: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o 2.000,- Kč na cestovné a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o 2.000,- Kč na knihy, učebnice a periodika pro Městskou policii v Ostrově. Usn. RM 872/07 - Rozpočtové opatření č. 160/2007 snížení výdajů na opravy kanalizačních zařízení v majetku města a zvýšení výdajů na rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký 14k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 160/2007: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o 3.000,- Kč na opravy kanalizačních zařízení v majetku města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o 3.000,- Kč na rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký. Usn. RM 873/07 - Rozpočtové opatření č. 161/2007 snížení výdajů na odměny exekutorovi ( 10 % z vymožené částky ) a zvýšení výdajů na cestovné a související náklady 14l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 161/2007: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na odměny exekutorovi ( 10 % z vymožené částky ) a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na cestovné a související náklady. Usn. RM 874/07 - Rozpočtové opatření č. 162/2007 poskytnutí neinvestiční účelové dotace od

7 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu v prosinci m) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2007: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na základě poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu ( pod ÚZ ) a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,- Kč na Program péče o krajinu ( pod ÚZ ) v prosinci Usn. RM 875/07 - Rozpočtové opatření č. 163/2007 Změna Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2007 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ( ÚZ ) ze dne n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 163/2007: Na základě Změny Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu na rok 2007 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči ze dne se zvyšují příjmy a výdaje v rozpočtu města na rok 2007 o finanční částku ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ( ÚZ ). Usn. RM 876/07 - Rozpočtové opatření č. 164/07 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na činnost odborného lesního hospodáře za období III. Čtvrtletí o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/07: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,-- Kč na základě přijaté ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR za období III. čtvrtletí 2007 na náklady na činnost odborného lesního hospodáře a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2007 o ,-- Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2007 pod ÚZ Usn. RM 877/07 - Návrh rozpočtu města na rok čtení 15. RM ve čtvrtém čtení projednala návrh rozpisu rozpočtu celkových příjmů, opakujících se běžných výdajů, jednorázových běžných a kapitálových výdajů města na rok 2008 a bere je na vědomí s připomínkami uvedenými v zápise. Navrhované celkové příjmy města včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí tis. Kč a navrhované opakující se běžné výdaje, jednorázové běžné výdaje a kapitálové výdaje města činí tis. Kč. Informace starosty Oznámení MŠ Krušnohorská 16a) bez usnesení Usn. RM 878/07 - Regenerace městského prostoru Projekt Plavecký areál informace 17. RM bere na vědomí odhad provozních nákladů Plaveckého areálu Ostrova ukládá ORÚP pokračovat v přípravě. Zprávy z komisí 18. bez usnesení

8 Bc. Jan Bureš Milan Matějka starosta města místostarosta města

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.rösler od 15.40 hod. Omluveni : p.hanzlík

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více