Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Jana Punčochářová Šárka Kvasničková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 3. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2010 včetně RK REBA a IKON - OKS, OVS, OI, ORÚP, OSMM, OMM 4. a) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s podáním žádosti o dotaci OKSVS b) Informace ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o podání žádosti o dotaci OKSVS c) Žádost MDDM o souhlas s podáním žádosti o dotaci - OKSVS 5. Zadávací podmínky pro VŘ "Projekt EGON centrum Ostrov - technologické centrum - stavební práce a elektroinstalace - OKSVS 6. VZ Údržba VKP Louka na Kraví hoře výběr zhotovitele OŽP 7. HO2 - Dopravní stavby, Úprava skladby komunikace před Myslivnou vícepráce - OI 8. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 9. Řešení pohledávek (stav k ) - OF 10. Pronájmy - OMM a) Dodatek č. 17 k Nájemní smlouvě na kabelové rozvody s firmou Kabel Ostrov, s. r. o. b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Tomovou Josefou na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově c) Snížení nájmu v nebytovém prostoru č. p (bývalá školka) k Nájemní smlouvě reg. č s Apoštolskou církví v Ostrově d) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Baxovou Věrou na části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově 11. Prodeje - OMM a) Vyhlášení VŘ č. 2 na prodej domu č. p. 308 v Ostrově b) Vyhlášení VŘ č. 3 na prodej pozemků v lokalitě Ostrov východ vyřazen z programu c) Změna smluvních podmínek Smlouvy o nájmu a smlouvy budoucí kupní s firmou Severní -Invest s. r. o. d) Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace - ORÚP 13. Studie zástavby v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Jáchymovská ulice vlečka ORÚP 14. Vydání změny č. 26 Územního plánu města Ostrov ORÚP 15. Žádost o prominutí smluvní pokuty firmě Jurica a. s. na akci "Oprava půdních vestaveb" ul. Palackého č. p OSMM 1

2 16. VZ Výměna oken v č. p Lidická ul. Ostrov - výběr zhotovitele - OSMM 17. VZ Oprava a zateplení fasády v č. p Halasova ul. Ostrov - výběr zhotovitele - OSMM 18. VZ na zajištění svozu a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov podmínky VŘ - OSMM 19. VZ - výběr zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka 996 OSMM na stůl 20. VZ - výběr zhotovitele stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov OSMM na stůl 21. VZ - výběr zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov OSMM na stůl 22. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Oprava kapličky v Maroltově 23. Informace starosty 24. Zprávy z komisí Účast: Všichni vedoucí k bodům 1 a 2 Všichni vedoucí kterých se bod 3 týká Vedoucí OKSVS k bodům 4 a 5 Vedoucí OŽP k bodu 6 Vedoucí OI k bodu 7 Vedoucí OF k bodům 8 a 9 Vedoucí OMM k bodu 10 a 11 Vedoucí ORÚP k bodům 12 až 14 Vedoucí OSMM k bodům 15 až 21 Usn. RM č. 293/10 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 pod č. 217/09 a 730/09 a z roku 2010 pod č. 95/10, 122/10, 125/10, 186/10 až 191/10, 253/10 až 255/10, 260/10 až 267/10, 271/10, 285/10, 286/10 a převádí usn. RM č. 256/10 z ORÚP na OMM. 2. bez usnesení. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 3. bez usnesení. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2010 včetně RK REBA a IKON - OKS, OVS, OI, ORÚP, OSMM, OMM Usn. RM č. 294/10 Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s podáním žádosti o dotaci 4a) RM souhlasí s účastí Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 v grantovém řízení Nadace ČEZ na projektu Oranžová učebna. Usn. RM č. 295/10 Informace ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o podání žádosti o dotaci 4b) RM bere na vědomí účast Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996 v grantovém řízení Nadace ČEZ na projektu Oranžová učebna. 2

3 Usn. RM č. 296/10 Žádost MDDM o souhlas s podáním žádosti o dotaci 4c) RM souhlasí s podáním žádosti Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231 o dotaci z rozpočtu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst na víceúčelové sportovní hřiště v ul. U Nemocnice Ostrov. Usn. RM č. 297/10 Zadávací podmínky pro VŘ "Projekt EGON centrum Ostrov technologické centrum - stavební práce a elektroinstalace 5. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby Projekt egon centrum Ostrov Technologické centrum stavební práce a elektroinstalace zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce a elektroinstalace, schvaluje výběr zájemců a kritéria pro kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 298/10 5. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. Usn. RM č. 299/10 VZ Údržba VKP Louka na Kraví hoře výběr zhotovitele 6. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na realizaci akce Údržba VKP Louka na Kraví hoře firmu Karel Picura, Hamerská 34, Horní Blatná, PSČ , IČ a to za nejnižší nabídnutou celkovou cenu ve výši ,- Kč bez DPH dodavatel není plátcem DPH. Usn. RM č. 300/10 HO2 - Dopravní stavby, Úprava skladby komunikace před Myslivnou vícepráce 7. RM schvaluje změnu - vícepráci uplatněnou Zadávacím listem č. 9 Úprava skladby komunikace a parkovacích stání na p.p.č. 2502/6 (před hotelem Myslivna), po které dojde k navýšení ceny díla (dodatečné stavební práce) v hodnotě ,- Kč včetně 20% DPH. Usn. RM č. 301/10 7. RM ukládá OI a ORÚP uplatnit dodatečné stavební práce, Zadávací list č. 9 - Úprava skladby komunikace a parkovacích stání na p. p. č. 2502/6 (před hotelem Myslivna) v rámci poskytnuté dotace a řešit v rámci benefitu 7, Rozpočtu projektu, kód výdaje 02.04, název výdaje Dopravní stavby, ze Smlouvy o poskytnutí dotace a uplatnit financování v rámci dotačních podmínek dle Externího metodického pokynu č. 12, Změny v projektech. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 302/10 Rozpočtové opatření č. 30/2010 OKSVS účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 8a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace pro realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem

4 Usn. RM č. 303/10 Rozpočtové opatření č. 31/2010 OKSVS - zařazení neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník 8b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč na příspěvek pro Dům kultury na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník pod účelovým znakem Usn. RM č. 304/10 Rozpočtové opatření č. 32/2010 OKSVS účelový příspěvek na školní soutěže z rozpočtu Karlovarského kraje pro ZŠ Májová a MDDM 8c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč z účelového příspěvku na školní soutěže z rozpočtu Karlovarského kraje pod ÚZ pro Základní školu Májová a Městský dům dětí a mládeže, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 7.000,00 Kč na krajské a okresní kolo v gymnastickém trojboji pro Základní školu Májová Ostrov a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč na krajská kola soutěží modelářů a na okresní kolo v soutěži Zlatá udice pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov. Usn. RM č. 305/10 Rozpočtové opatření č. 33/2010 OI přesun finančních prostředků na opravu hydroizolace budovy MDDM 8d) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. na přestavbu objektu čp na mateřskou školu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis Kč na opravu hydroizolace budovy Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Usn. RM č. 306/10 Rozpočtové opatření č. 34/2010 OI přesun finančních prostředků na cyklistickou stezku Ostrov Borecké rybníky Květnová 8e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. Kč na přestavbu objektu čp na mateřskou školu, snížení výdajů o tis. Kč na lesopark Borecké rybníky a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic ve výši tis Kč na realizaci cyklistické stezky Ostrov Borecké rybníky Květnová. Usn. RM č. 307/10 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2010 OSMM přesun finančních prostředků v rozpisu rozpočtu na opravu oken v půdních vestavbách čp. 777 a 778 8f) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správa majetku města o 399 tis. Kč na řádku opravy závad v bytech s půdní vestavbou a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správa majetku města ve výši 399 tis. Kč na opravy oken v půdních vestavbách čp. 777 a 778. Usn. RM č. 308/10 Rozpočtové opatření č. 35/2010 OMM věcná břemena 8g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2010: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města o 200 tis. Kč u příjmů za věcná břemena a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města ve výši 200 tis. Kč na výdaje za věcná břemena. 4

5 Usn. RM č. 309/10 Rozpočtové opatření č. 36/2010 OI MDDM dětská letní scéna a netradiční sportoviště opravy zařízení v okolí 8h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na rekonstrukci dětského letního tábora v Manětíně a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na opravy zařízení v okolí dětské letní scény a netradičního sportoviště u Městského domu dětí a mládeže. Usn. RM č. 310/10 Rozpočtové opatření č. 37/2010 OSMM zateplení vč. výměny oken bytového domu čp i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru rozvoje a územního plánování o 120 tis. Kč na přípravu projektů regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 120 tis. Kč na zateplení a výměnu oken čp Hlavní ulice. Usn. RM č. 311/10 Rozpočtové opatření č. 38/2010 OI přesun finančních prostředků na opravu zařízení v okolí fotbalového hřiště 8j) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na přestavbu objektu čp na mateřskou školu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na opravy zařízení v okolí fotbalového hříště. Usn. RM č. 312/10 Rozpočtové opatření č. 39/2010 OI přesun finančních prostředků v rámci projektu Historický Ostrov II 8k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2010, které obsahuje několik rozpočtových změn: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. Kč na úpravu křižovatky Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů z fondu budoucnosti, snížení výdajů o tis. Kč na výstavbu propojky Dukelských hrdinů Nádražní z fondu budoucnosti, snížení výdajů o tis. Kč na dopravní řešení u Zámku a Paláce princů a zvýšení výdajů o tis. Kč na přestavbu Paláce princů na Městskou knihovnu z fondu budoucnosti, zvýšení výdajů o 250 tis. Kč na úpravu křižovatky Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů, zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na propojku ulic Dukelských hrdinů Nádražní, zvýšení výdajů o tis. Kč na změnu dopravního řešení u Zámku a Paláce princů, zvýšení výdajů o tis. Kč na přestavbu Paláce princů na Městskou knihovnu, zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na plnění podmínek stavebního povolení staveb Historický Ostrov II., průzkum statika, monitoring, měření hlučnosti a havarijní plány. Usn. RM č. 313/10 Rozpočtové opatření č. 40/2010 OSMM nátěr šindelové střechy na kostele svatého Jakuba 8l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 96 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 96 tis. Kč na nátěr střešní krytiny na kostele svatého Jakuba. 9. bez usnesení. Řešení pohledávek (stav k ) 5

6 Pronájmy Usn. RM č. 314/10 Dodatek č. 17 k Nájemní smlouvě na kabelové rozvody s firmou Kabel Ostrov, s. r. o. 10a) RM ruší své usnesení č. 116/2010 ze dne Usn. RM č. 315/10 10a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 17 o výši nájmu pro TKR a širokopásmového internetu k Nájemní smlouvě registrační číslo se společností Kabel Ostrov, s. r. o., se sídlem Ostrov, Mírové náměstí č. p. 733, PSČ , v předloženém znění, a ukládá vedoucí odboru majetku města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Usn. RM č. 316/10 Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Tomovou Josefou na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově 10b) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č a Dodatku č. 1 registrační číslo D dohodou ke dni s paní Tomovou Josefou, Merklín, Merklín 82, PSČ , IČ: na pronájem nebytového prostoru na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově. Usn. RM č. 317/10 Snížení nájmu v nebytovém prostoru č. p (bývalá školka) k Nájemní smlouvě reg. č s Apoštolskou církví v Ostrově 10c) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě registrační číslo na prominutí dvou měsíčních nájmů za období únor a březen 2010 s Apoštolskou církví, Ostrov, Masarykova 1199, PSČ , IČ: na pronájem nebytových prostor na č. p v Ostrově z důvodu znemožnění řádného užívání nebytových prostor Městem Ostrov, jež ovlivnila probíhající rozsáhlá rekonstrukce objektu na mateřskou školu. Usn. RM č. 318/10 Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Baxovou Věrou na části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově 10d) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy registrační číslo s paní Baxovou Věrou, Ostrov, Květnová 42, PSČ , IČO: na pronájem nebytových prostor části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově dohodou ke dni Prodeje Usn. RM č. 319/10 Vyhlášení VŘ č. 2 na prodej domu č. p. 308 v Ostrově 11a) RM schvaluje vyhlásit výběrového řízení č. 2 na prodej bytového domu čp. 308 na st. p. č. 404, části pozemku st. p. č. 404 o výměře 327 m 2 ležící pod domem a vedlejších staveb bez čp/ev. stojících na st. p. č. 404 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. 11b) bod stažen z programu Vyhlášení VŘ č. 3 na prodej pozemků v lokalitě Ostrov východ Usn. RM č. 320/10 Změna smluvních podmínek Smlouvy o nájmu a smlouvy budoucí kupní s firmou Severní - Invest s. r. o. 11c) RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a smlouvě budoucí kupní reg. č ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne (dále Smlouvy) takto s těmito změnami: - doba trvání pronájmu pozemků se prodlužuje do výměra plochy pozemku pro budoucí prodej bude maximálně cca 880 m 2 pod bytovými objekty za předpokladu, že budou parkovací plochy vybudované investorem veřejné a budou následně převedeny bezúplatně do vlastnictví města Ostrov 6

7 - pokud nájemce zrealizuje stavbu do dvou let od podpisu dodatku č. 2, bude uhrazený nájem za tyto dva roky od podpisu dodatku č. 2 započten do kupní ceny - bude snížena výměra pro výpočet výše nájmu z 5100 m 2 na 2100 m 2 od data podpisu Smlouvy tj. od a bude přepočteno nájemné v navrženém rozsahu 2100 m 2 od této doby - pokud nájemce nezrealizuje předmět Smlouvy do , nebo předmět Smlouvy zrealizuje pouze částečně, zavazuje se nájemce, že bezplatně převede projektovou dokumentaci včetně práva na její užití se všemi vydanými rozhodnutími správních orgánů bezplatně do vlastnictví města Ostrov. Usn. RM č. 321/10 11c) RM schvaluje ve Smlouvě nájemní a smlouvě budoucí kupní reg. č ze dne ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Smlouvy) změny týkající se prodloužení lhůty pronájmu pozemků do a snížení výměry pro výpočet nájmu z 5100 m 2 na 2100 m 2 od podpisu Smlouvy tj. od a bude přepočteno nájemné od v navrženém rozsahu 2100 m 2 a to vše jen pokud budou tyto změny schváleny v ZM. Usn. RM č. 322/10 Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11d) RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 323/10 Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11e) RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 189 v k. ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 324/10 Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace 12. RM bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2010 a následující. Usn. RM č. 325/ RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2010 a následující na pracovní jednání ZM a závěry vzešlé z tohoto jednání předložit na následující zasedání RM. Usn. RM č. 326/10 Studie zástavby v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Jáchymovská ulice vlečka 13. RM bere na vědomí informaci o způsobu zástavby firmou OXES Ostrov s. r. o., Praha dle předložené dokumentace Výstavba Obytných domů Ostrov, architektonické řešení v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka Usn. RM č. 327/10 Vydání změny č. 26 Územního plánu města Ostrov 14. RM doporučuje ZM, v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat Změnu č. 26 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. Usn. RM č. 328/ RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se vydání Změny č. 26 Územního plánu města Ostrov zastupitelstvu města Ostrov. 7

8 15. bez usnesení Žádost o prominutí smluvní pokuty firmě Jurica a. s. na akci "Oprava půdních vestaveb" ul. Palackého č. p. 768 Usn. RM č. 329/10 VZ Výměna oken v č. p Lidická ul. Ostrov - výběr zhotovitele 16. RM vyhlašuje firmu Unionplast-TS s. r. o., Potoční 226, Hroznětín vítězem veřejné zakázky Výměna stávajících oken za plastová v bytovém domě Lidická ulice čp Ostrov za nabídkovou cenu 1, ,- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 330/10 VZ Oprava a zateplení fasády v č. p Halasova ul. Ostrov - výběr zhotovitele 17. RM vyhlašuje firmu ŠUGAR stavební s. r. o., Vykmanov 12, Ostrov vítězem veřejné zakázky Oprava fasády obytného domu čp Halasova ulice Ostrov, za nabídkovou cenu 1, ,- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 331/10 VZ na zajištění svozu a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov podmínky VŘ 18. RM schvaluje pro veřejnou zakázku,,svoz a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov formu zadávacího řízení elektronickou aukci s následnou licitací nabídkové ceny. Usn. RM č. 332/ RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídky z elektronické aukce. Usn. RM č. 333/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka 996, Ostrov firmu: Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, za nabídkovou cenu: , 80 Kč. Usn. RM č. 334/ RM ukládá odboru SMM zajistit finanční krytí akce podáním žádosti o rozpočtové opatření. Usn. RM č. 335/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov 20. RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov ". Usn. RM č. 336/ RM ukládá odboru správy majetku města vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov. Usn. RM č. 337/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov 21. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov, firmu: WEPOREST s. r. o., Andělská Hora 76/110, Bochov za nabídkovou cenu , 00 Kč. 8

9 Usn. RM č. 338/ RM ukládá odboru SMM zajistit finanční krytí akce podáním žádosti o rozpočtové opatření. Usn. RM č. 339/10 Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Oprava kapličky v Maroltově 22. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Rekonstrukci kapličky v Maroltově do Programu rozvoje venkova, osa III., opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví, kdy žadatelem o dotaci bude Občanské sdružení MAS Krušné hory západ a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o umístění projektu. 23. bez usnesení. Informace starosty 24. bez usnesení. Zprávy z komisí Ing. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta města 9

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více