Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Jana Punčochářová Šárka Kvasničková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 3. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2010 včetně RK REBA a IKON - OKS, OVS, OI, ORÚP, OSMM, OMM 4. a) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s podáním žádosti o dotaci OKSVS b) Informace ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o podání žádosti o dotaci OKSVS c) Žádost MDDM o souhlas s podáním žádosti o dotaci - OKSVS 5. Zadávací podmínky pro VŘ "Projekt EGON centrum Ostrov - technologické centrum - stavební práce a elektroinstalace - OKSVS 6. VZ Údržba VKP Louka na Kraví hoře výběr zhotovitele OŽP 7. HO2 - Dopravní stavby, Úprava skladby komunikace před Myslivnou vícepráce - OI 8. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 9. Řešení pohledávek (stav k ) - OF 10. Pronájmy - OMM a) Dodatek č. 17 k Nájemní smlouvě na kabelové rozvody s firmou Kabel Ostrov, s. r. o. b) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Tomovou Josefou na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově c) Snížení nájmu v nebytovém prostoru č. p (bývalá školka) k Nájemní smlouvě reg. č s Apoštolskou církví v Ostrově d) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Baxovou Věrou na části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově 11. Prodeje - OMM a) Vyhlášení VŘ č. 2 na prodej domu č. p. 308 v Ostrově b) Vyhlášení VŘ č. 3 na prodej pozemků v lokalitě Ostrov východ vyřazen z programu c) Změna smluvních podmínek Smlouvy o nájmu a smlouvy budoucí kupní s firmou Severní -Invest s. r. o. d) Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří e) Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 12. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace - ORÚP 13. Studie zástavby v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Jáchymovská ulice vlečka ORÚP 14. Vydání změny č. 26 Územního plánu města Ostrov ORÚP 15. Žádost o prominutí smluvní pokuty firmě Jurica a. s. na akci "Oprava půdních vestaveb" ul. Palackého č. p OSMM 1

2 16. VZ Výměna oken v č. p Lidická ul. Ostrov - výběr zhotovitele - OSMM 17. VZ Oprava a zateplení fasády v č. p Halasova ul. Ostrov - výběr zhotovitele - OSMM 18. VZ na zajištění svozu a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov podmínky VŘ - OSMM 19. VZ - výběr zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka 996 OSMM na stůl 20. VZ - výběr zhotovitele stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov OSMM na stůl 21. VZ - výběr zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov OSMM na stůl 22. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Oprava kapličky v Maroltově 23. Informace starosty 24. Zprávy z komisí Účast: Všichni vedoucí k bodům 1 a 2 Všichni vedoucí kterých se bod 3 týká Vedoucí OKSVS k bodům 4 a 5 Vedoucí OŽP k bodu 6 Vedoucí OI k bodu 7 Vedoucí OF k bodům 8 a 9 Vedoucí OMM k bodu 10 a 11 Vedoucí ORÚP k bodům 12 až 14 Vedoucí OSMM k bodům 15 až 21 Usn. RM č. 293/10 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 pod č. 217/09 a 730/09 a z roku 2010 pod č. 95/10, 122/10, 125/10, 186/10 až 191/10, 253/10 až 255/10, 260/10 až 267/10, 271/10, 285/10, 286/10 a převádí usn. RM č. 256/10 z ORÚP na OMM. 2. bez usnesení. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 3. bez usnesení. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2010 včetně RK REBA a IKON - OKS, OVS, OI, ORÚP, OSMM, OMM Usn. RM č. 294/10 Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s podáním žádosti o dotaci 4a) RM souhlasí s účastí Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 v grantovém řízení Nadace ČEZ na projektu Oranžová učebna. Usn. RM č. 295/10 Informace ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o podání žádosti o dotaci 4b) RM bere na vědomí účast Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996 v grantovém řízení Nadace ČEZ na projektu Oranžová učebna. 2

3 Usn. RM č. 296/10 Žádost MDDM o souhlas s podáním žádosti o dotaci 4c) RM souhlasí s podáním žádosti Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231 o dotaci z rozpočtu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst na víceúčelové sportovní hřiště v ul. U Nemocnice Ostrov. Usn. RM č. 297/10 Zadávací podmínky pro VŘ "Projekt EGON centrum Ostrov technologické centrum - stavební práce a elektroinstalace 5. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby Projekt egon centrum Ostrov Technologické centrum stavební práce a elektroinstalace zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce a elektroinstalace, schvaluje výběr zájemců a kritéria pro kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. Stavba bude dokončena do Usn. RM č. 298/10 5. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. Usn. RM č. 299/10 VZ Údržba VKP Louka na Kraví hoře výběr zhotovitele 6. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na realizaci akce Údržba VKP Louka na Kraví hoře firmu Karel Picura, Hamerská 34, Horní Blatná, PSČ , IČ a to za nejnižší nabídnutou celkovou cenu ve výši ,- Kč bez DPH dodavatel není plátcem DPH. Usn. RM č. 300/10 HO2 - Dopravní stavby, Úprava skladby komunikace před Myslivnou vícepráce 7. RM schvaluje změnu - vícepráci uplatněnou Zadávacím listem č. 9 Úprava skladby komunikace a parkovacích stání na p.p.č. 2502/6 (před hotelem Myslivna), po které dojde k navýšení ceny díla (dodatečné stavební práce) v hodnotě ,- Kč včetně 20% DPH. Usn. RM č. 301/10 7. RM ukládá OI a ORÚP uplatnit dodatečné stavební práce, Zadávací list č. 9 - Úprava skladby komunikace a parkovacích stání na p. p. č. 2502/6 (před hotelem Myslivna) v rámci poskytnuté dotace a řešit v rámci benefitu 7, Rozpočtu projektu, kód výdaje 02.04, název výdaje Dopravní stavby, ze Smlouvy o poskytnutí dotace a uplatnit financování v rámci dotačních podmínek dle Externího metodického pokynu č. 12, Změny v projektech. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 302/10 Rozpočtové opatření č. 30/2010 OKSVS účelová neinvestiční dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu z grantového projektu nové formy výuky v umění 8a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace pro realizaci grantového projektu pod názvem nové formy výuky v umění pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem

4 Usn. RM č. 303/10 Rozpočtové opatření č. 31/2010 OKSVS - zařazení neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník 8b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč na příspěvek pro Dům kultury na Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 42. ročník pod účelovým znakem Usn. RM č. 304/10 Rozpočtové opatření č. 32/2010 OKSVS účelový příspěvek na školní soutěže z rozpočtu Karlovarského kraje pro ZŠ Májová a MDDM 8c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč z účelového příspěvku na školní soutěže z rozpočtu Karlovarského kraje pod ÚZ pro Základní školu Májová a Městský dům dětí a mládeže, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 7.000,00 Kč na krajské a okresní kolo v gymnastickém trojboji pro Základní školu Májová Ostrov a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,00 Kč na krajská kola soutěží modelářů a na okresní kolo v soutěži Zlatá udice pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov. Usn. RM č. 305/10 Rozpočtové opatření č. 33/2010 OI přesun finančních prostředků na opravu hydroizolace budovy MDDM 8d) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. na přestavbu objektu čp na mateřskou školu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis Kč na opravu hydroizolace budovy Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Usn. RM č. 306/10 Rozpočtové opatření č. 34/2010 OI přesun finančních prostředků na cyklistickou stezku Ostrov Borecké rybníky Květnová 8e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. Kč na přestavbu objektu čp na mateřskou školu, snížení výdajů o tis. Kč na lesopark Borecké rybníky a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic ve výši tis Kč na realizaci cyklistické stezky Ostrov Borecké rybníky Květnová. Usn. RM č. 307/10 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2010 OSMM přesun finančních prostředků v rozpisu rozpočtu na opravu oken v půdních vestavbách čp. 777 a 778 8f) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správa majetku města o 399 tis. Kč na řádku opravy závad v bytech s půdní vestavbou a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správa majetku města ve výši 399 tis. Kč na opravy oken v půdních vestavbách čp. 777 a 778. Usn. RM č. 308/10 Rozpočtové opatření č. 35/2010 OMM věcná břemena 8g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2010: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města o 200 tis. Kč u příjmů za věcná břemena a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města ve výši 200 tis. Kč na výdaje za věcná břemena. 4

5 Usn. RM č. 309/10 Rozpočtové opatření č. 36/2010 OI MDDM dětská letní scéna a netradiční sportoviště opravy zařízení v okolí 8h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na rekonstrukci dětského letního tábora v Manětíně a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na opravy zařízení v okolí dětské letní scény a netradičního sportoviště u Městského domu dětí a mládeže. Usn. RM č. 310/10 Rozpočtové opatření č. 37/2010 OSMM zateplení vč. výměny oken bytového domu čp i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru rozvoje a územního plánování o 120 tis. Kč na přípravu projektů regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 120 tis. Kč na zateplení a výměnu oken čp Hlavní ulice. Usn. RM č. 311/10 Rozpočtové opatření č. 38/2010 OI přesun finančních prostředků na opravu zařízení v okolí fotbalového hřiště 8j) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2010: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na přestavbu objektu čp na mateřskou školu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o 100 tis. Kč na opravy zařízení v okolí fotbalového hříště. Usn. RM č. 312/10 Rozpočtové opatření č. 39/2010 OI přesun finančních prostředků v rámci projektu Historický Ostrov II 8k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2010, které obsahuje několik rozpočtových změn: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic o tis. Kč na úpravu křižovatky Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů z fondu budoucnosti, snížení výdajů o tis. Kč na výstavbu propojky Dukelských hrdinů Nádražní z fondu budoucnosti, snížení výdajů o tis. Kč na dopravní řešení u Zámku a Paláce princů a zvýšení výdajů o tis. Kč na přestavbu Paláce princů na Městskou knihovnu z fondu budoucnosti, zvýšení výdajů o 250 tis. Kč na úpravu křižovatky Masarykova Krušnohorská Dukelských hrdinů, zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na propojku ulic Dukelských hrdinů Nádražní, zvýšení výdajů o tis. Kč na změnu dopravního řešení u Zámku a Paláce princů, zvýšení výdajů o tis. Kč na přestavbu Paláce princů na Městskou knihovnu, zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na plnění podmínek stavebního povolení staveb Historický Ostrov II., průzkum statika, monitoring, měření hlučnosti a havarijní plány. Usn. RM č. 313/10 Rozpočtové opatření č. 40/2010 OSMM nátěr šindelové střechy na kostele svatého Jakuba 8l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 96 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 96 tis. Kč na nátěr střešní krytiny na kostele svatého Jakuba. 9. bez usnesení. Řešení pohledávek (stav k ) 5

6 Pronájmy Usn. RM č. 314/10 Dodatek č. 17 k Nájemní smlouvě na kabelové rozvody s firmou Kabel Ostrov, s. r. o. 10a) RM ruší své usnesení č. 116/2010 ze dne Usn. RM č. 315/10 10a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 17 o výši nájmu pro TKR a širokopásmového internetu k Nájemní smlouvě registrační číslo se společností Kabel Ostrov, s. r. o., se sídlem Ostrov, Mírové náměstí č. p. 733, PSČ , v předloženém znění, a ukládá vedoucí odboru majetku města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Usn. RM č. 316/10 Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Tomovou Josefou na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově 10b) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č a Dodatku č. 1 registrační číslo D dohodou ke dni s paní Tomovou Josefou, Merklín, Merklín 82, PSČ , IČ: na pronájem nebytového prostoru na č. p. 983, Hlavní třída v Ostrově. Usn. RM č. 317/10 Snížení nájmu v nebytovém prostoru č. p (bývalá školka) k Nájemní smlouvě reg. č s Apoštolskou církví v Ostrově 10c) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě registrační číslo na prominutí dvou měsíčních nájmů za období únor a březen 2010 s Apoštolskou církví, Ostrov, Masarykova 1199, PSČ , IČ: na pronájem nebytových prostor na č. p v Ostrově z důvodu znemožnění řádného užívání nebytových prostor Městem Ostrov, jež ovlivnila probíhající rozsáhlá rekonstrukce objektu na mateřskou školu. Usn. RM č. 318/10 Ukončení Nájemní smlouvy reg. č dohodou s paní Baxovou Věrou na části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově 10d) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy registrační číslo s paní Baxovou Věrou, Ostrov, Květnová 42, PSČ , IČO: na pronájem nebytových prostor části č. p v Brigádnické ulici v Ostrově dohodou ke dni Prodeje Usn. RM č. 319/10 Vyhlášení VŘ č. 2 na prodej domu č. p. 308 v Ostrově 11a) RM schvaluje vyhlásit výběrového řízení č. 2 na prodej bytového domu čp. 308 na st. p. č. 404, části pozemku st. p. č. 404 o výměře 327 m 2 ležící pod domem a vedlejších staveb bez čp/ev. stojících na st. p. č. 404 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. 11b) bod stažen z programu Vyhlášení VŘ č. 3 na prodej pozemků v lokalitě Ostrov východ Usn. RM č. 320/10 Změna smluvních podmínek Smlouvy o nájmu a smlouvy budoucí kupní s firmou Severní - Invest s. r. o. 11c) RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a smlouvě budoucí kupní reg. č ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne (dále Smlouvy) takto s těmito změnami: - doba trvání pronájmu pozemků se prodlužuje do výměra plochy pozemku pro budoucí prodej bude maximálně cca 880 m 2 pod bytovými objekty za předpokladu, že budou parkovací plochy vybudované investorem veřejné a budou následně převedeny bezúplatně do vlastnictví města Ostrov 6

7 - pokud nájemce zrealizuje stavbu do dvou let od podpisu dodatku č. 2, bude uhrazený nájem za tyto dva roky od podpisu dodatku č. 2 započten do kupní ceny - bude snížena výměra pro výpočet výše nájmu z 5100 m 2 na 2100 m 2 od data podpisu Smlouvy tj. od a bude přepočteno nájemné v navrženém rozsahu 2100 m 2 od této doby - pokud nájemce nezrealizuje předmět Smlouvy do , nebo předmět Smlouvy zrealizuje pouze částečně, zavazuje se nájemce, že bezplatně převede projektovou dokumentaci včetně práva na její užití se všemi vydanými rozhodnutími správních orgánů bezplatně do vlastnictví města Ostrov. Usn. RM č. 321/10 11c) RM schvaluje ve Smlouvě nájemní a smlouvě budoucí kupní reg. č ze dne ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Smlouvy) změny týkající se prodloužení lhůty pronájmu pozemků do a snížení výměry pro výpočet nájmu z 5100 m 2 na 2100 m 2 od podpisu Smlouvy tj. od a bude přepočteno nájemné od v navrženém rozsahu 2100 m 2 a to vše jen pokud budou tyto změny schváleny v ZM. Usn. RM č. 322/10 Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11d) RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 323/10 Vyhlášení VŘ k prodeji pozemku p. p. č.189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 11e) RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 189 v k. ú. Ostrov nad Ohří dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 324/10 Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace 12. RM bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2010 a následující. Usn. RM č. 325/ RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2010 a následující na pracovní jednání ZM a závěry vzešlé z tohoto jednání předložit na následující zasedání RM. Usn. RM č. 326/10 Studie zástavby v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Jáchymovská ulice vlečka 13. RM bere na vědomí informaci o způsobu zástavby firmou OXES Ostrov s. r. o., Praha dle předložené dokumentace Výstavba Obytných domů Ostrov, architektonické řešení v lokalitě řešené Regulačním plánem části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka Usn. RM č. 327/10 Vydání změny č. 26 Územního plánu města Ostrov 14. RM doporučuje ZM, v souladu s 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat Změnu č. 26 Územního plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. Usn. RM č. 328/ RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se vydání Změny č. 26 Územního plánu města Ostrov zastupitelstvu města Ostrov. 7

8 15. bez usnesení Žádost o prominutí smluvní pokuty firmě Jurica a. s. na akci "Oprava půdních vestaveb" ul. Palackého č. p. 768 Usn. RM č. 329/10 VZ Výměna oken v č. p Lidická ul. Ostrov - výběr zhotovitele 16. RM vyhlašuje firmu Unionplast-TS s. r. o., Potoční 226, Hroznětín vítězem veřejné zakázky Výměna stávajících oken za plastová v bytovém domě Lidická ulice čp Ostrov za nabídkovou cenu 1, ,- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 330/10 VZ Oprava a zateplení fasády v č. p Halasova ul. Ostrov - výběr zhotovitele 17. RM vyhlašuje firmu ŠUGAR stavební s. r. o., Vykmanov 12, Ostrov vítězem veřejné zakázky Oprava fasády obytného domu čp Halasova ulice Ostrov, za nabídkovou cenu 1, ,- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 331/10 VZ na zajištění svozu a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov podmínky VŘ 18. RM schvaluje pro veřejnou zakázku,,svoz a využívání využitelných složek komunálního odpadu papíru, plastů a skla na území města Ostrov formu zadávacího řízení elektronickou aukci s následnou licitací nabídkové ceny. Usn. RM č. 332/ RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídky z elektronické aukce. Usn. RM č. 333/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Výměna oken, ZŠ J.V. Myslbeka 996, Ostrov firmu: Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, za nabídkovou cenu: , 80 Kč. Usn. RM č. 334/ RM ukládá odboru SMM zajistit finanční krytí akce podáním žádosti o rozpočtové opatření. Usn. RM č. 335/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov 20. RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavby Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov ". Usn. RM č. 336/ RM ukládá odboru správy majetku města vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele Přebudování sociálních prostor dle požadavků Vyhlášky č. 410/2005, ZŠ Májová 997, Ostrov. Usn. RM č. 337/10 VZ - výběr zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov 21. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Modernizace sociálních prostor, rozvodů vody a kanalizace, MŠ Palackého 1045, Ostrov, firmu: WEPOREST s. r. o., Andělská Hora 76/110, Bochov za nabídkovou cenu , 00 Kč. 8

9 Usn. RM č. 338/ RM ukládá odboru SMM zajistit finanční krytí akce podáním žádosti o rozpočtové opatření. Usn. RM č. 339/10 Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Oprava kapličky v Maroltově 22. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Rekonstrukci kapličky v Maroltově do Programu rozvoje venkova, osa III., opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví, kdy žadatelem o dotaci bude Občanské sdružení MAS Krušné hory západ a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o umístění projektu. 23. bez usnesení. Informace starosty 24. bez usnesení. Zprávy z komisí Ing. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta města 9

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11

Účast: Usn. RM č. 216/11 Usn. RM č. 217/11 Usn. RM č. 218/11 Město Ostrov Usnesení ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. března 2011 od 12 hod. do 14 hodin v nemocnici Ostrov od 14 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Datum konání: 20. března 2008 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 43/08 - Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 104/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2006: 478/06, z

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více