E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR"

Transkript

1 E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014

2 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci a nemůže být užit bez současného a podrobného výkladu autora

3 POJMY dokument účetní záznam, účetní doklad, podpisový záznam daňový doklad uznávaný podpis

4 DOKUMENT 499/ vymezení pojmů e) dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán,

5 ÚČETNÍ ZÁZNAM 563/ (10) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy.

6 ÚČETNÍ DOKLAD 563/ (1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat... f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

7 PODPISOVÝ ZÁZN. 563/ a (4) Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu30a), anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. U případů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít jako podpisový záznam vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis anebo obdobný průkazný účetní

8 DAŇOVÝ DOKLAD 235/ (1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně pozor na podmínky - velmi důležité - viz další výklad a metodické pokyny

9 PODPISY zákon o elektronickém podpisu novela 227/2000 Sb. zákonem o archivnictví - od definice uznávaného podpisu dle EK2011/130/EU uznávaný podpis ve všech zákonech místo zaručeného na kvalifikovaném certifikátu

10 UZNÁVANÝ 11 (3) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí a) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby,

11 UZNÁVANÝ 11 (3) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo území České republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled podle předpisu Evropské unie3a).

12 KONVERZE problematika konverzí je odlišná v mnoha právních předpisech je nutné vždy analyzovat postavení právních předpisů a kdy je co speciální právní úprava podrobně část účetnictví a DPH

13 KONVERZE v rámci životního cyklu dokumentu je třeba v každý okamžik zjišťovat jeho účel a na základě toho volit správné postupy konverze pozor na související dokumenty pozor na omyly s ohledem na tzv. analogii - podrobněji u zákona o archivnictví

14 ŽIVOTNÍ CYKLUS vždy je nutné analyzovat postavení dokumentu v rámci životního cyklu vždy je nutné analyzovat pro jaké účely dokument může sloužit vymezení okruhu právních předpisů

15 FAKTOR ČASU v rámci životního cyklu dokumentu je třeba vždy od počátku brát v úvahu délky jednotlivých procesů a zákonné požadavky čas není pevně stanoven - například v případě zákonů o dani z příjmu - může nastat posun, tj. prodloužení lhůt

16 FORMY elektronická a technická listinná - analogový nosič smíšená pozor nově u DPH - složitější než doposud

17 HLAVNÍ PŘEDPISY Zákon o archivnictví Zákon o DPH Zákon o účetnictví Zákon o elektronickém podpisu

18 ARCHIVNICTVÍ Zákon o archivnictví, pro koho? veřejnoprávní původci x soukromoprávní původci - 3 soukromoprávní OS,družstva a notáři jen příloha 1, pol. strany apod jako veřejnoprávní Prováděcí právní předpisy

19 ARCHIVNICTVÍ Analogie x pozor na zásadní omyl při odkazu na možnost použití analogie - například na zákon o archivnictví - v zákoně jsou uvedeny jak státní subjekty tak soukromoprávní - analogii pak nelze použít tj. nejčastěji chyba - pomocí tzv. analogie odkaz na část 69a u soukromoprávních původců pro obecný e-dokument a konverze

20 ARCHIVNICTVÍ 499/2004 Sb. ve smyslu změn (poslední 167/2012 Sb.) od vyhláška 645/2004 (poslední 213/2012 Sb.) od vyhláška 259/2012 od národní standard 64/2012 od

21 ARCHIVNICTVÍ klíčové datum končí platnost přechodných ustanovení povinné ERMS - pozor nejen pro spisovou službu, ale často i pro DMS, ECM není již povinnost vše převádět 4 odst 2.

22 ARCHIVNICTVÍ skartační lhůty a vyřazování x rovnost forem x stejné lhůty skartační lhůta max = 100 let definice spouštěcí události definice minimálních formátů možnost uvnitř jednotky jiný než uznávaný

23 ARCHIVNICTVÍ 69A vypuštěny odstavce 1 až 3 (razítka) převod dokumentů - povinná doložka a podpis s časovým razítkem zpřesnění posloupnosti podpisu a razítka podatelny - změny - všichni nový národní standard

24 ARCHIVNICTVÍ 69A Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě připojení údajů ověří určený původce platnost uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka, opatří určený původce doložkou domněnka pravosti

25 ARCHIVNICTVÍ 69A konverze opatří určený původce doložkou domněnka pravosti jedná se akceptaci v rámci veřejnoprávních původců zejména pak kvůli možnosti podání atd... tj. směrem dovnitř

26 ARCHIVNICTVÍ - NS Nový národní standard digitální i analogové formy výměna jen XML dle příloh převod do výstupního formátu

27 ARCHIVNICTVÍ - SÚ spouštěcí událost - 66 (4) Počátek plynutí skartační lhůty stanoví spouštěcí událost, kterou se rozumí vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu. Pokud určený původce pro příslušný dokument nebo spis stanoví jinou skutečnost jako spouštěcí událost, připojí ke skartační lhůtě uvedené ve spisovém a skartačním plánu poznámku o této spouštěcí události.

28 DPH Zákon o DPH Metodické pokyny pro oblast e-fakturace a vysvětlení pojmů auditní stopy a kontrolních mechanizmů

29 NOVELA DPH & EU směrnice Rady 2010/45/EU z rovné zacházení s papírovými a elektronickými fakturami prosazovat využívání elektronické fakturace poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti

30 NOVELA DPH & EU zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě nové definování věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti

31 NOVELA DPH & EU vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě

32 DO vystavovat (zasílat doklady) elektronické doklady pouze tak, že jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou nebo pokud je z a r u č e n a v ě r o h o d n o s t p ů v o d u a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI) nově pouze vlastnosti a svobodná volba

33 REÁLNÉ DODÁNÍ směrnice uznává povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb, a proto vyžaduje, aby byla zajištěna věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost od okamžiku jejich vystavení do konce doby uchovávání

34 NOVELA DPH právní předpis se zcela správně zaměřuje na klíčové vlastnosti daňových dokladů a neuvádí žádné příklady nové pojmy - auditní stopa, kontrolní mechanizmy rovnoprávnost forem nezávazné metodické pokyny GFŘ

35 FORMY 26 odst. 2) - listinná a elektronická elektronická - musí být vystavena a také obdržena v jakémkoli elektronickém formátu listinná (papír, faxsimile a podobně)

36 NOVELA Díl 5 - daňové doklady 26 daňový doklad daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky

37 NOVELA 26 odst. 3) věta druhá S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se zdanění uskutečňuje změna oproti současnému znění - souhlas je pro použití a nejen pro vystavení

38 SOUHLAS s použitím elektronické faktury musí souhlasit pořizovatel zboží či příjemce služby jakýkoli písemný souhlas, formální či neformální a výstavce by měl tuto skutečnost o předchozím souhlasu od svých odběratelů evidovat

39 NOVELA oddíl 2 Vystavování daňových dokladů 27 odst. 1) vystavování daňových dokladů při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění 27 odst. 2) výjimky

40 VLASTNOSTI 34 odst. 1) písmeno c) Čitelnost Daňový doklad je čitelný, je-li možné se seznámit s jeho obsahem přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

41 VLASTNOSTI 34 odst. 1) písmeno a) věrohodnost původu Věrohodností původu se rozumí skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila.

42 VLASTNOSTI 34 odst. 1) písmeno b) neporušenost obsahu Neporušeností obsahu se rozumí skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn.

43 NOVÉ POJMY kontrolní mechanizmy - postupy, kterými osoba povinná k dani vytvořila, provedla a udržuje přiměřenou míru jistoty, pokud jde o totožnost dodavatele zboží či poskytovatele služby nebo vystavovatele faktury, neměnnost obsahu týkajícího se DPH a čitelnost faktury od okamžiku vystavení do konce doby uchovávání

44 NOVÉ POJMY auditní stopa ( spolehlivá vazba ) - zdokumentovaný tok plnění od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení, a naopak, který propojuje různé dokumenty v rámci celého životního cyklu

45 NOVÉ POJMY auditní stopa - spolehlivá, pokud je propojení mezi podklady a zpracovanými plněními snadno sledovatelné (auditní stopa obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení dokumentů), odpovídá uvedeným postupům a zachycuje procesy, které skutečně nastaly

46 NOVELA Oddíl 7 zajištění věrohodnosti původu, neporušitelnost obsahu a čitelnosti daňových dokladů 34 odst. 1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty pro jeho uchovávání zajištěna...

47 NOVELA 34 odst. 3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.

48 NOVELA oddíl 8 uchovávání daňových dokladů 35 a 35a 35a Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

49 NOVELA v rámci novelizace je umožněno převádění mezi formami daňového dokladu nejen pro účely úschovy znění do z listinné podoby byl možný převod do elektronické pouze pro účely úschovy

50 NOVELA - EDI d o s a ž e n í v ě r o h o d n o s t i p ů v o d u a neporušenosti obsahu příklad - elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu. příklad - datové schránky splňují požadavky

51 NOVELA - EDI EDI je založena na dohodě o výměně strukturovaných údajů podle doporučení Komise 94/820/ES a může se vztahovat k jakémukoli standardizovanému formátu. Zde je však nutné uvést, že je nejedná jen o EDIFACT, který je pouze jedním z příkladů takovýchto formátů. příklad - datové schránky splňují požadavky

52 METODIKA konkrétní způsoby a příklady možností zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti nejsou řešeny v legislativním textu, ale jsou upraveny metodicky Generálním finančním ředitelstvím

53 METODIKA Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace legislativa_metodika_21142.html?year=0

54 METODIKA

55 METODIKA důraz na vlastnosti daňových dokladů příklady správného postupu příklady nesprávných postupů

56 METODIKA věrohodnost původu příklad auditní stopy - účetnictví u elektronické formy nyní jednodušší než u listinné ostatní příklady

57 METODIKA problematika zajištění věrohodnosti původu v případě listinné formy je velice komplikovaná a v praxi může vést i k tomu, aby příjemce vyžadovat po výstavci i takové úkony, které nejsou povinně stanoveny právním předpisem (typický příklad FA vhozená do schránky x podpis)

58 METODIKA neporušenost obsahu - dochází k úplnému zrovnoprávnění forem a povinnosti dodržení základních vlastností od okamžiku vystavení až po okamžik skončení lhůty pro úschovu s tím, že právní předpis zcela jasně stanovuje dodržení této povinnosti po celou dobu a kontinuálně

59 METODIKA neporušenost obsahu -skutečnost, že obsah daňového dokladu nebyl změněn, nesouvisí s formátem daňového dokladu pokud se osoba povinná k dani rozhodla požadavek neporušenosti obsahu při převodu z jednoho formátu do jiného splnit používáním zaručeného elektronického podpisu, musí být změna formátu pak spolehlivě zaznamenána

60 ÚČETNICTVÍ auditní stopa a kontrolní mechanizmy 32 (1) Použijí-li účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel než uvedený v 31 odst. 1, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj, nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí dob úschovy uvedených v 31 odst. 2 dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely; v případě, kdy účetní jednotky použijí účetní záznamy k těmto účelům, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se účetních záznamů obdobně.

61 ŽIVOTNÍ CYKLUS vždy od okamžiku vzniku až do konce doby úschovy musí být nepřetržitě splněny vlastnosti jakékoliv řešení má smysl pouze tehdy, je-li analyzován celý životní cyklus s ohledem na všechny právní předpisy

62 FAKTA A MÝTY stále platí a platit bude - předchozí souhlas osoby, po novele rozšíření použitím do musí být elektronický podpis, značka nebo EDI, po novele volnost do listinnou formu lze převést pouze pro účely úschovy, po novele volnost

63 FAKTA A MÝTY elektronicky lze fakturovat až po novele - není pravda lze řešit pouze s ohledem na zákon o DPH - není pravda a nebude, vždy s ohledem na všechny právní předpisy elektronický doklad si můžu vytisknout sám a dále pracovat pouze s tímto výtiskem - NE!

64 ÚČETNICTVÍ Zákon o účetnictví Prováděcí právní předpisy

65 ÚČETNÍ ZÁZNAM 563/ (10) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy.

66 DÍLČÍ ZÁZNAMY 33 odst. 5) Jednotlivý účetní záznam může být tvořen několika dílčími účetními záznamy. Všechna ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se týkají každého jednotlivého účetního záznamu včetně dílčích účetních záznamů i účetního záznamu vzniklého jejich seskupením.

67 ÚČETNÍ DOKLAD 4 odst. 11) Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů; takovými účetními záznamy jsou zejména účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva. Účetní jednotky jsou povinny takové účetní záznamy vést nejméně v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

68 ÚČETNÍ DOKLAD 563/ (1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat... f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

69 IDENTIFIKÁTOR 11 odst. 1) Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně souvisejících skutečností. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů.

70 ÚČETNÍ ZÁPISY 6 odst. 2) Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (dále jen "účetní zápisy") pouze na základě průkazných účetních záznamů podle odstavce 1.

71 ÚČETNÍ ZÁPISY 12 (1) Účetní zápisy jsou účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanoveními tohoto zákona, která se týkají účetních knih. (2) Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení, není-li shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. (3) Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy.

72 ÚSCHOVA - 31 (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanovíli tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy. (3) Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší než lhůta podle 31 odst. 2, uschovává účetní jednotka doklady a jiné účetní záznamy po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá; pokud se účetní záznam vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve lhůtě podle 31 odst. 2, uschovává účetní jednotka tento účetní záznam do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.

73 PODPISOVÝ ZÁZN. 563/ a (4) Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu30a), anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. U případů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít jako podpisový záznam vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis anebo obdobný průkazný účetní

74 PODPIS (5) Připojením podpisového záznamu se rozumí a) v případě účetního záznamu v listinné formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem, b) v případě účetního záznamu v technické formě jeho podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu) anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě, c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě jeho podepsání vlastnoručním podpisem na listinné části a současně u částí účetního záznamu v technické formě obsahující digitální data jejich podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě.

75 PODPIS Současné znění - občas nerovnost forem (7) Účetní záznam v listinné formě podepsaný vlastnoručním podpisem výstavce, který se shoduje s podpisovým vzorem vyhotoveným účetní jednotkou, se považuje za průkazný podle odstavce 1 písm. c) bez ohledu na to, zda se týká výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky.

76 IDENTIFIKAČNÍ (8) Identifikačním záznamem se rozumí účetní záznam, který není podpisovým záznamem podle odstavce 4, připojený k jinému účetnímu záznamu a) automaticky technickým prostředkem ( 4 odst. 10), nebo b) fyzickou osobou odpovědnou podle odstavce 10, který umožňuje jednoznačné určení uvedeného technického prostředku nebo fyzické osoby.

77 PŘEVOD (3) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné nové formy. Tímto převodem vzniká nový účetní záznam. V uvedeném případě je účetní jednotka povinna zajistit, že obsah účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního záznamu v původní formě. Splnění uvedené povinnosti se má za prokázané, pokud účetní jednotka předloží účetní záznam v původní i nové formě a jejich obsah je shodný. Splnění této povinnosti však účetní jednotka může prokázat i jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným záznamem pracují. V případě nezpochybnění průkaznosti převodu účetního záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem pracují, se u účetních záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr nebo archiválii podle zvláštního právního předpisu,28) nevyžaduje předložení účetního záznamu v původní formě a pro záznamy v původní formě neplatí ustanovení 31.

78 PŘEVOD (4) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě, se skartačními znaky A nebo V vzniklý z činnosti účetní jednotky, musí být ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost pro fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit, převede takové účetní záznamy do listinné formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj; obdobně postupuje při nakládání s účetními záznamy přijatými účetní jednotkou v technické, případně smíšené formě, u účetních záznamů obsahujících uznávaný elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v listinné formě o platnosti uznávaného elektronického podpisu v době přijetí účetního záznamu. Účetní jednotka je povinna disponovat účetními záznamy, kterými dokládá formu vedení účetnictví.

79 PRŮKAZNOST 33a (1) Podle tohoto zákona se za průkazný účetní záznam považuje pouze a) účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje, b) účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů, nebo c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné podle odstavce 10.

80 PŘENOS 33a odst. 3) (3) Účetní záznam určený k přenosu musí být podepsán vlastnoručním podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě. Pokud účetní záznam není podepsán před předáním k přenosu, musí být podepsán nejpozději v okamžiku jeho předání k přenosu.

81 VYHLÁŠKY 4 odst. 8) Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví... n) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů, včetně požadavků na jejich průkaznost, přenos a úschovu,

82 VYHLÁŠKA TECH V průběhu roku 2013 bude novelizována tzv. technická vyhláška Předpokládá se upřesnění a definování vlastností a dále pak uvolnění s ohledem na technologický rozvoj (konverze a apod.) Předpokládaná platnost od

83 DĚKUJI ZA POZORNOST

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č.j.: 10148/13/7001-21000-506729 Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH (Směrnice Rady 2010/45/EU) Proč vysvětlivky? Cílem vysvětlivek je zajistit lepší pochopení právních předpisů přijatých na úrovni EU a v tomto případě zejména směrnice

Více

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci vydává dne 18. prosince 2012 doporučení k praktické aplikaci elektronické fakturace ve vztahu k DPH (dále doporučení Národního fóra

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 10. listopadu 2009 Cena Kč 70, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 10. listopadu 2009 Cena Kč 70, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 10. listopadu 2009 Cena Kč 70, O B S A H : 383. Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 9788089364572 Zákon o účetnictví po rekodifikaci soukromého práva České účetní standardy Úplné znění prováděcí vyhlášky MF ČR DonauMedia Načtěte QR kód a odešlete

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více