Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství"

Transkript

1 Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý

2 - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů k elektronickým dlouhobě - Od roku 2004 promítnuto do metod daňové kontroly vznik týmu pro e-audit, pořízení softwaru, vzdělávání pracovníků - Snaha provádět daňovou kontrolu ERP systémů elektronickou formou - První aplikace u velkých společností, pracovníci specializovaných pracovišť (OSK) - Postupně je vytvářena metodika, proškolování pracovníků - Nové přístupy akceptuje postupně i veřejnost

3 - Souběžně jsou řešeny i jiné formy digitalizace komunikace daňové správy s daňovými subjekty podpora elektronického vyplnění či přímo podání daňového přiznání, komunikace přes datové schránky, atd. - Postup od papírové komunikace k elektronické je s ohledem na komplikovanou strukturu informačních systémů ČDS velmi náročným procesem - Velká část informací se stále nachází i nadále produkuje v papírové podobě, což do značné míry zpětně omezuje i jejich využitelnost zejména pro širší vyhodnocování, počítačové zpracování například pro řízení rizik atd.

4 Využití elektronické formy dokumentů má v rámci ČDS dva možné aspekty : - aplikace na vlastní dokumenty, spojené s výkonem poslání organizace, tedy se správou daní a poplatků - zpracování elektronických informací, předložených daňovými subjekty v rámci daňových kontrol Dále budeme sledovat pouze druhý pohled z pohledu správců daně.

5 Řešení ve třech pohledech - technologie (použité x k dispozici) - legislativa zákony a jiná omezení - uživatelé

6 Otázka technologií je volbou daňového subjektu, dostupných technologií, kterou daňová správa nemůže ovlivnit. Výkon kontroly účetních dokladů tedy nemůže být vázán na konkrétní typ technologie, ale každý doklad, který může být podroben daňové kontrole, musí být kontrolovatelný, tedy předložen v čitelné podobě včetně všech náležitostí, které ze zákona mít musí.

7 Otázka legislativy z pohledu správce daně musí veškeré doklady, které souvisejí s ekonomickou činností daňového subjektu, splňovat zákonem určené náležitosti, bez ohledu na jejich formu papírová, elektronická, smíšená Kromě obecného práva obchodní a občanský zákoník v platném znění platí i zákony speciální Daňový řád, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o účetnictví - Speciální zákony elektronickou formu dokladů připouštějí, ale neřeší detaily provedení, zejména převody mezi formami. Více k zákonům zejména z pohledu DPH ve druhé části přednášky

8 Otázka uživatele je klíčová pro výsledek. Prezentovaná řešení práce s dokumenty v elektronickém tvaru jsou určena především pro podnik, firmu, který chce prostřednictvím elektronizace dokumentů snížit pracnost a zvýšit spolehlivost vyhodnocení ekonomických podkladů, jako jsou faktury, bankovní platby, smlouvy, atd. Poněkud v pozadí je jako uživatel pracovník daňové správy, který v rámci své práce má za úkol tyto doklady kontrolovat.

9 Otázka uživatele - pokračování Pro představu Evidujeme přes registrovaných daňových subjektů v ČR (včetně spících firem a neaktivních živnostníků, včetně plátců daně z nemovitostí) Asi ekonomicky činných DS Máme cca 3300 pracovníků daňové kontroly Obě tyto skupiny budou uživateli přijatého řešení.

10 V roce 2011 Provedeno daňových kontrol ostatních kontrolních úkonů Přibližně polovina kontrolních úkonů s nálezem Pouze 10% provedeno alespoň z větší části formou e- Auditu. Přínos státnímu rozpočtu přes 16 mld. Kč.

11 Požadavky na řešení Pro potřeby výkonu správy daní je v tuto chvíli pohlíženo na elektronický dokument pohlíženo jako na listinný. Pokud tedy zákon požaduje, aby při kontrole byl předložen originál účetního dokladu, podepsaný osobou, zodpovědnou za jeho zaúčtování, musí stejnou informaci obsahovat i doklad elektronický. Tuto podmínku třeba nesplňuje naskenovaná kopie dokumentu, doručeného v papírové podobě. Naopak tomuto požadavku by odpovídal naskenovaný dokument, pokud by jeho elektronická podoba byla elektronicky podepsána odpovědnou osobou (vydavatelem!).

12 V současné době je na úrovni GFŘ zpracováván metodický dokument, který bude řešit otázku implementace elektronické fakturace (e-faktura) do systému výkonu správy daní, respektive co bude přijatelné z hlediska průkaznosti a věrohodnosti, jaké postupy budou v souladu s požadavky správce daně a jaké nikoliv. Jedná se o akt harmonizace práva EU do legislativy ČR, nikoliv o vlastní iniciativu ČDS. Oblast úpravy jen e-faktura v DPH!!

13 Obecný požadavek na dokumenty bez ohledu na formu je, aby v každém okamžiku byl patrné, co bylo obsahem obchodní transakce, kdy proběhla, v jaké hodnotě, kdo ji provedl Tato informace musí být dostupná po dobu 11 let tím je myšleno, že všechny části této informace musejí být čitelné a srozumitelné pro pracovníka, který provádí kontrolu. Tato podmínka není dnes splněna ani u některých papírových dokladů (například stvrzenky od benzínových pump z termotiskáren po roce nečitelné) V elektronické podobě musí splňovat tuto podmínku i archivovaná data zajištění neměnnosti obsahu a validace el. Podpisu po celou dobu archivace.

14 Určitou otázku či nejistotu budí 11letá stabilita datové či programové báze, ve které je dokument vydán laicky řečeno, zda vývoj IT nezpůsobí, že prostředky, kterými byl dokument pořízen, nebudou za 10 let funkční. Samostatným problémem z pohledu správy daní jsou a budou převody mezi různými formami existence dokumentů dnes například jako forma autorizované konverze z elektronického dokumentu do papírové formy a naopak služba Czech point asi nebude cestou pro celý ekonomický sektor ČR

15 Požadavky na doklady dle právních předpisů - obecný cíl právní úpravy Směrnice Rady 2010/45/EU, kterou se mění směrnice č.2006/112/es, o společném systému DPH - Definování daňového dokladu - Umožnit použití elektronických DD u všech typů DD dle ZDPH - Nově definovat věrohodnost původu DD, neporušenost obsahu DD a čitelnost DD - rovné zacházení s doklady v listinné i elektronické podobě - zjednodušení pravidel fakturace - snížení administrativní zátěže

16 Požadavky na doklady dle právních předpisů hlavní vlastnosti dokladu čl. 233 Směrnice od doby vystavení faktury až do ukončení doby jejího uchování musí být zaručena věrohodnost původu faktury, neporušenost jejího obsahu a její čitelnost auditní stopy, kontrolní mechanismy

17 Požadavky na doklady dle právních předpisů Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění od celková změna dílu 5 zákona, problematika daňových dokladů - Implementovány cíle Směrnice o DPH zejména čl. 217, 218, 219a, 226,232, 233, 241, 245, 247/2-26 definice daňového dokladu a zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě

18 Daňový doklad od požadavky dle zákona o DPH - DD je písemnost splňující podmínky dle ZDPH - Listinná i elektronická podoba - Dodavatel odpovědnost za správnost údajů - Odpadá doplňování údajů na DD - Obsah DD musí zůstat nezměněn po celou dobu jejich uchování

19 Daňový doklad v elektronické podobě od požadavky dle zákona o DPH - DD má el. formu jen tehdy pokud je vystaven a obdržen elektronicky - Odběratel musí s elektronickou formou souhlasit - Dohoda dodavatele a odběratele musí zahrnovat nejen vystavení DD, ale i jeho předání a zpřístupnění po celou dobu uchování DD

20 Daňový doklad v elektronické podobě od Vystavování DD - Vystavování DD se řídí pravidly členského státu dle místa plnění dané transakce základní pravidlo 27/1 ZDPH - Výjimka: 27/2 ZDPH dle sídla nebo provozovny dodavatele - DD se obvykle vystavuje do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo se uskutečnilo plnění ( 28 odst. 1 a 2) výjimky jsou v 28 odst. 4 - Zmocnění k vystavení DD pro odběratele nebo pro třetí osobu písemná podoba, el. podoba- el. podpis

21 Daňový doklad v elektronické podobě od požadavky dle zákona o DPH - Náležitosti DD - 29 taxativní výčet - Informace musí zachycovat skutečné dodání zboží či poskytnutí služby - Zvláštní DD splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný DD a doklad o použití - DD při vývozu a dovozu 33 a 33a ZDPH úprava v Nařízení Rady 2913/92/EHS ohledně el. podpisu a uznávané el. značky.

22 Zajištění daňových dokladů A) Věrohodnost původu zaručení autenticity: - totožnost osoby, která plnění uskutečnila nebo DD oprávněně vystavila - 34 ZDPH kontrolní procesy vytvářející spolehlivou vazbu mezi DD a daným plněním - tzv. auditní stopa (objednávky, doklady o platbách apod.)

23 Zajištění daňových dokladů A) Věrohodnost původu zaručení autenticity: - Uznávaný elektronický podpis - Uznávaná elektronická značka - Elektronická výměna dat (EDI), jestliže dohoda o výměně dat stanoví užití postupů zaručující věrohodnost původu a neporušenost obsahu. Nezbytnost zajištění věrohodnosti původu po celou dobu životnosti dokladu!!! Nutnost pamatovat na auditní stopu mezi DD a předmětným plněním.

24 Zajištění daňových dokladů A) Věrohodnost původu zaručení autenticity: - Datové schránky pouze identifikace osoby, která DD do schránky vložila. Věrohodnost je pouze k okamžiku odeslání nebo přijetí zprávy. - DD je věrohodný pouze za předpokladu, že období před jeho vložením do datové schránky a období po jeho vyjmutí z datové schránky je zajištěno pomocí auditní stopy.

25 Zajištění daňových dokladů A) Věrohodnost původu zaručení autenticity: - časová razítka fixace věrohodnosti původu DD v čase; omezená doba platnosti razítek - ová komunikace není věrohodná, nezbytné zajistit věrohodnost původu jiným způsobem, auditní stopa.

26 Zajištění daňových dokladů A) Věrohodnost původu zaručení autenticity u dokladů v listinné podobě: - Vlastnoruční podpis osoby, která plnění uskutečnila a doklad vystavila případně jiné identifikátory např. razítko, speciální hlavičkový papír, vodoznak apod. - DD je doručen prostřednictvím třetí osoby (kurýrní služby apod.) a je možno jednoznačně identifikovat odesilatele a výstavce DD.

27 Zajištění daňových dokladů B) Neporušenost obsahu zaručení integrity: - tj. obsah DD požadovaný dle ZDPH po celou dobu jeho životnosti nebyl měněn. - Uznávaný el. podpis - Uznávaná el. značka - Elektronická výměna dat (EDI), pokud dohoda o výměně dat stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

28 Zajištění daňových dokladů B) Neporušenost obsahu zaručení integrity a změna formátu el.dokladu: Formát lze měnit, nicméně je nutno zajistit neporušenost jeho obsahu. - Využití platného uznávaného el. podpisu nutno mít změnu zaznamenánu ve spolehlivé auditní stopě - Uložení na médium, kde nelze provádět změny - nepřepisovatelné optické disky nebo magnetooptické disky

29 Zajištění daňových dokladů B) Neporušenost obsahu zaručení integrity a změna formátu el.dokladu: - Uložení do důvěryhodného úložiště dokumentů kde je zajištěn proti změnám symetrické a asymetrické šifrování

30 Zajištění daňových dokladů B) Neporušenost obsahu zaručení integrity a změna formátu dokladu v listinné podobě: - Nutno posoudit zda nosič splňuje podmínku neporušitelnosti obsahu po celou dobu životnosti dokladu resp. po dobu nutnou dle zákona. (10 let uchování) - Termoúčtenky, barevné tisky, samopropisovací papíry apod. - převod do el.formy spolehlivá auditní stopa 35a ZDPH

31 Zajištění daňových dokladů C) Čitelnost obsahu DD: - DD by měl být čitelný tj. zobrazitelný tak, aby jeho obsah povinných náležitostí dle ZDPH byl srozumitelný bez dalších potřebných vysvětlení či zkoumání. - Informace by měly být lidským okem čitelné a srozumitelné a to po celou dobu životnosti DD. (od vystavení do skartace)

32 Zajištění daňových dokladů C) Čitelnost obsahu DD v listinné podobě: - Nutno upozornit na termotisky a samopropisovací papíry omezení jejich čitelnosti v čase - Doporučení převodu do jiných formátů např. skenování do pdf (věrohodnost el. konverze je však třeba zajistit vystavující stranou nebo třetí nezávislou osobou)

33 Uchovávání daňových dokladů - Věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost musí být zachována po celou dobu životnosti DD. - Lhůta uchování DD je dle předpisů 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. - Zvolená technologie pro vytvoření auditní stopy by měla mít stálost alespoň 11 let.

34 Uchovávání daňových dokladů - 35a ZDPH- DD lze uchovávat elektronicky prostřednictvím všech elektronických prostředků pro zpracování a uchování dat. - Musí být uchovávána rovněž data, která zaručují autenticitu a integritu dokladu. - Pokud jsou uchovávány DD prostřednictvím el. prostředků umožňující nepřetržitý dálkový přístup, je povinnost umožnit správci daně přístup k těmto dokladům a možnost stahovat je a používat je.

35 Uchovávání daňových dokladů v listinné podobě - Uložení nejlépe ve tmě a ve stálé teplotě nepřesahující 25 C. DD by neměly být vystaveny bodovému tlaku.

36 Převod daňových dokladů Doklady lze převést z listinné podoby do elektronické - 33 ZÚ a 35a ZDPH.

37 Děkujeme za pozornost. Otázky?

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 32 Kalendář povinností v prosinci 2012 33-35 2 Daň z příjmů - společné Vliv penzijní reformy na zákon o daních z příjmů

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více