SMĚRNICE Č. S/ Pojištění podnikatelských rizik TREND 07

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 SMĚRNICE Číslo: Č. S/ Verze: 4 Název: Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor standardního pojištění podnikatelů Ing. Radek Starosta Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Právní úsek, Ekonomický úsek

2 Přehled zapracovaných změn zjednodušení metody klasifikace druhu činnosti v pojištění odpovědnosti viz obecná část, kap.10, pojištění odpovědnosti, kap. 5.3, plošné rozšíření pravomocí získatele - viz obecná část, kap. 12.1, úprava koeficientu limitu plnění viz živelní pojištění, kap. 7.2, úprava sazeb v pojištění strojů viz pojištění strojů, kap. 4.2, úprava sazeb v pojištění elektroniky viz pojištění elektroniky, kap. 3.2, doplnění variant spoluúčastí v pojištění elektroniky viz pojištění elektroniky, kap. 3.3, úprava stupňů rizikovosti pro nebezpečí živel, odcizení, odpovědnost viz příloha č.1 Vm-720 4/2012

3 OBSAH SMĚRNICE: OBECNÉ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ OBECNÁ ČÁST POJIŠTĚNÍ MAJETKU POJIŠTĚNÍ MAJETKU KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU POJIŠTĚNÍ SKEL POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘEPRAVOVANÝCH POVĚŘENOU OSOBOU - POSEL POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ STROJŮ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Příloha č. 1 Seznam činností Příloha č. 2 Provádění změn k pojistné smlouvě Příloha č. 3 Členění majetku Příloha č. 4 Pracovní pomůcka oceňování Příloha č. 5 Náhrady pojistných smluv sjednaných PČS

4

5 OBECNÉ VYMEZENÍ POJISTNĚ TECHNICKÉ PROBLEMATIKY OBSAH: 1. ÚVOD PŘEDNOSTI POJIŠTĚNÍ LIMITY PRODUKTU TREND ZÁKLADNÍ KRITÉRIA OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Oprávnění ke sjednávání pojištění majetku Oprávnění ke sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu Požární riziková zpráva OBSAH PRODUKTU PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ČESKÝCH OSOB Právnické osoby Fyzické osoby s identifikačním číslem Fyzické osoby bez identifikačního čísla Subjekt v konkurzu Subjekt v likvidaci POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Zahraniční osoba podnikající v ČR Zahraniční osoba nepodnikající v ČR POČÁTEK POJIŠTĚNÍ DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚPRAVY CELKOVÉHO ROČNÍHO POJISTNÉHO CELKOVÁ SLEVA Sleva za délku pojistného období Obchodní sleva ÚPRAVA POJISTNÉHO ZA KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ TARIFNÍ KOEFICIENT ZAOKROUHLOVÁNÍ POJISTNÉHO MINIMÁLNÍ POJISTNÉ DÉLKA POJISTNÉHO OBDOBÍ ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO SPOLUÚČAST KLASIFIKACE DRUHŮ ČINNOSTÍ ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ BLIŽŠÍ UPŘESNĚNÍ VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.1

6 11. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE Pojištění movitého majetku na RČ RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.2

7 1. ÚVOD Tento sazebník upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění podnikatelských rizik (majetku, odpovědnosti za škodu a pro případ přerušení nebo omezení provozu) prostřednictvím standardního produktu TREND. Sazebník je určen výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy, pojišťovny, a. s. (dále jen pojišťovna ). Pro tento produkt platí: příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) a příslušné pojistné podmínky pojišťovny (VPP, ZPP, DPP). Výše uvedené dokumenty jsou základními informačními materiály pro pracovníky sjednávající pojištění. Bez jejich znalosti nelze pojištění kvalitně sjednávat. Pracovník sjednávající pojištění (dále jen získatel ) může sjednat pojištění pouze za podmínek uvedených v tomto sazebníku. Odchýlit se od těchto podmínek může pouze pracovník určený samostatnou interní normou (dále jen pověřená osoba ), a to pouze v případech určených tímto sazebníkem. Jiná pojištění než uvedená v tomto sazebníku nelze prostřednictvím tohoto produktu uzavřít. 2. PŘEDNOSTI POJIŠTĚNÍ komplexní nabídka nejžádanějších druhů pojištění pro firmy a podnikatele rozsah pojištění volitelný podle individuálních potřeb a možností klienta možnost hradit pojistné po částech (podle sjednaných pojistných období) bez navýšení pojistného; při ročním placení pojistného možnost cenového zvýhodnění až o 5% dlouhodobé pojištění zabezpečuje bezproblémovou a pohodlnou pojistnou ochranu pro klienta. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.3

8 3. LIMITY PRODUKTU TREND 3.1. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA Produkt lze použít pouze v obchodních případech, které splňují tyto základní požadavky a kritéria: druhu činnosti pojištěného jsou v tomto sazebníku přiřazeny stupně rizikovosti a činnost, resp. druh pojištění není vyznačen jako nepojistitelný (kód N ), celková výše pojistné hodnoty nemovitého a movitého majetku (za celou pojistnou smlouvu) nepřesahuje 100 mil. Kč, limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti nepřesahuje 20 mil. Kč a roční příjmy pojištěného nepřesahují 200 mil. Kč (ročními příjmy se rozumí veškeré příjmy z pojišťovaných činností před odpočtem výdajů - dříve obrat). Pojištění majetku jednoho subjektu v daném místě pojištění musí být sjednáno jednou pojistnou smlouvou OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Oprávnění ke sjednávání pojištění majetku Pojištění je získatel oprávněn sjednat : - samostatně, je-li celk. výše poj. hodnoty majetku v místě pojištění do 50 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, je-li celk. výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění do 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem ÚPMO, je-li celk. výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění vyšší než 70 mil. Kč Oprávnění ke sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je získatel oprávněn sjednat : - samostatně, jde-li o subjekt s ročními příjmy do 100 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, jde-li o subjekt s ročními příjmy nad 100 mil. Kč. Souhlas ke sjednání pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.4

9 Požární riziková zpráva Požární riziková zpráva (viz vzor v příloze sazebníku pro pověřené osoby) musí být zpracována před uzavřením pojistné smlouvy: - vždy, jde-li o činnost označenou RZ (vysoce riziková činnost, viz Seznam činností), a to bez ohledu na výši pojistné hodnoty majetku v místě pojištění, - pokud celková výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění přesahuje 50 mil. Kč. Pravidla uvedená v této kapitole se netýkají pojištění obytných a administrativních budov (viz kód předmětu činnosti 3735 a 3740), tzn. RZ není nutno zpracovávat. 4. OBSAH PRODUKTU 4.1. PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se sjednává prostřednictvím kalkulačního programu TREND. Tiskovým výstupem je pojistná smlouva, vč. příslušných pojistných podmínek. K produktu TREND7 se vztahují následující pojistné podmínky: VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti P 100/09 ZPP pro živelní pojištění P 150/05 ZPP pro pojištění pro případ odcizení P 200/05 ZPP pro pojištění skla P 250/05 ZPP pro pojištění strojů P 300/05 ZPP pro pojištění elektronických zařízení P 325/07 ZPP pro pojištění odpovědnosti za škodu P 600/05 ZPP pro pojištění věcí během silniční dopravy P 695/05 DPP pro pojištění TREND P 500/11 Pojistné podmínky jsou uvedeny v tištěné brožuře (tiskopis č. K-Vm-719-A), resp. jsou obsaženy v tiskovém výstupu kalkulačního programu TREND. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.5

10 4.2. POJIŠTĚNÍ ČESKÝCH OSOB Právnické osoby tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČ), které: - jsou zapsány v Obchodním rejstříku nebo evidovány Ministerstvem vnitra, - podnikají na základě živnostenského zákona nebo zvláštního právního předpisu, - vykonávají nepodnikatelskou činnost podle své zřizovací listiny. Například : - obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným), - družstva, - příspěvkové organizace, - občanská sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb. (např. sdružení přátel školy, tělovýchovné jednoty, svazy, hnutí, spolky). Občanským sdružením není sdružení osob založené k dosažení sjednaného účelu na základě smlouvy o sdružení podle 829 občanského zákoníku. Toto sdružení nemá právní subjektivitu a nemá způsobilost k právním úkonům, tedy ani k uzavření pojistné smlouvy. Každý z členů jedná sám za sebe. Jde zejména o fyzické osoby podnikatele, které se sdružují k výdělečným účelům např. dva zedníci se sdruží ke splnění konkrétní zakázky. K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění Fyzické osoby s identifikačním číslem tj. fyzické osoby podnikající na základě: - živnostenského zákona, - zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, znalci, tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, architekti). K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.6

11 Fyzické osoby bez identifikačního čísla tj. majitelé nemovitostí (bytů a nebytových prostor) sloužících k pronájmu. K jejich identifikaci slouží rodné číslo. Lze sjednat pouze pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti z vlastnictví pojištěného nemovitého majetku Subjekt v konkurzu tj. fyzická nebo právnická osoba, na kterou je prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, a ve které je ustanoven správce konkurzní podstaty. Pojištění subjektu, na který byl vyhlášen konkurz (tzv. úpadce), lze sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby, a to pouze tehdy, nebyl-li provoz dosud uzavřen a činnost je stále provozována. Prohlášením konkurzu úpadce neztrácí právní subjektivitu ani vlastnictví. Dochází však ke ztrátě všech dispozičních práv k majetku, která přecházejí z vlastníka na správce konkurzní podstaty. Správce je oprávněn i povinen nakládat s majetkem konkurzní podstaty místo úpadce, tj. např. uzavírat svým jménem pojištění jako pojistník (pojištěným je vždy úpadce) a přijímat pojistná plnění Subjekt v likvidaci Nelze sjednat pojištění subjektu v likvidaci POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Zahraniční osoba podnikající v ČR tj. fyzická nebo právnická zahraniční osoba vykonávající v ČR svoji podnikatelskou činnost trvale, a to na základě příslušného živnostenského, popř. jiného podnikatelského oprávnění, které bylo vydáno v ČR. Sjednané pojištění se vztahuje pouze na podnikatelskou činnost zahraniční osoby vykonávanou v ČR. K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění Zahraniční osoba nepodnikající v ČR tj. fyzická nebo právnická zahraniční osoba, které v ČR nevykonává svoji podnikatelskou činnost trvale (tzn., má pouze podnikatelské oprávnění vydané ve svém domovském státu). Pojištění zahraniční osoby nepodnikající v ČR nelze tímto produktem sjednat. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.7

12 5. POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším. Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! 6. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Dobou trvání pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. V rámci tohoto produktu lze sjednat: a) dlouhodobé pojištění - na dobu určitou jeden rok a více. Maximální doba, na kterou je možno pojištění sjednat je 10 let (pouze na celé roky). Jde o pojištění s běžně placeným pojistným, tzn., že platí standardní varianty pro ukončení pojistné smlouvy. b) krátkodobé pojištění - pojištění na dobu určitou kratší než 1 rok. Vždy musí být uvedeno datum konce pojištění. 7. ÚPRAVY CELKOVÉHO ROČNÍHO POJISTNÉHO 7.1. CELKOVÁ SLEVA Celkové roční pojistné před úpravou (tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění) lze dále upravit Sleva za délku pojistného období Slevu za délku pojistného období lze použít pouze v případech, je-li: pojistná smlouva uzavřena minimálně na dobu 1 roku, délka pojistného období je 12 měsíců (roční) nebo 6 měsíců (pololetní). Slevu lze poskytnout pouze tehdy, byly-li splněny všechny tři podmínky současně. Tabulka 1 Délka pojistného období Výše slevy % (procenta) 6 měsíců 2 12 měsíců 5 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.8

13 Obchodní sleva Obchodní slevu lze přiznat z důvodu obchodního zájmu na základě individuálního posouzení případu. Tabulka 2 získatel pověřená osoba Oprávnění k přiznání slevy Výše slevy % (procenta) Viz platný metodický pokyn Aktuální výše obchodní slevy se odvíjí od situace na pojistném trhu a je vyhlašována na vymezené období prostřednictvím zvláštního metodického pokynu. V případě přiznání obchodní slevy je nutné do pojistné smlouvy (v části Zvláštní údaje a ujednání) uvést i stručné zdůvodnění (např. předchozí bezeškodní průběh pojištění, klient má u Kooperativy sjednány další pojistné smlouvy, je zjevné dodržování předpisů a pravidel řádná organizace, dodržování bezpečnostních pravidel, pořádek na pracovišti, apod.). Obchodní slevu nelze uplatnit u krátkodobých pojištění ÚPRAVA POJISTNÉHO ZA KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ Při sjednávání pojistné smlouvy na dobu kratší než 12 měsíců se celkové roční pojistné po úpravě vynásobí příslušným koeficientem podle doby trvání pojištění (viz tabulka 3). Výsledná částka se zapíše do kolonky Jednorázové pojistné. Tabulka 3 Doba trvání pojištění Koeficient do 1 měsíce 0,20 1 až 2 měsíce 0,35 2 až 3 měsíce 0,50 3 až 6 měsíců 0,70 6 až 9 měsíců 0,90 9 až 12 měsíců 1,00 Jednorázové pojistné se již dále neupravuje, tj. nepočítá se prorata (poměrná část) pojistného za dobu trvání pojištění. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.9

14 8. POJISTNÉ Pojistné může být stanoveno jako: běžné pouze pro dlouhodobé pojištění (dobu delší než jeden rok); pojistné je stanoveno na pojistné období a je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové - pouze pro krátkodobé pojištění; pojistné je stanoveno na dobu trvání pojištění a je splatné dnem počátku pojištění TARIFNÍ KOEFICIENT Pro podporu prodeje pojištění je možno při výpočtu pojistného použít tarifní koeficient. Tarifním koeficientem je možno upravit standardní sazbu, která je uvedena v platné verzi směrnice. Uvedené hodnoty tarifních koeficientů jsou spodní hranicí pro úpravu sazby. Aktuální výše tarifních koeficientů se odvíjí od situace na pojistném trhu a je vyhlašována na vymezené období prostřednictvím zvláštního metodického pokynu ZAOKROUHLOVÁNÍ POJISTNÉHO Roční pojistné a jednorázové pojistné se vždy zaokrouhlují směrem nahoru. Celkové roční pojistné po úpravě se vždy zaokrouhluje: směrem dolů při 12 měsíčním pojistném období, směrem dolů na nejbližší sudé číslo - při 6 měsíčním pojistném období, směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi - při 3 měsíčním pojistném období. Pojistné se zaokrouhluje vždy na celé Kč MINIMÁLNÍ POJISTNÉ Minimální výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu činí Kč. U krátkodobého pojištění činí jednorázové pojistné za pojistnou smlouvu minimálně 500 Kč. K dosažení minimálního pojistného je nutno odpovídajícím způsobem navýšit základní sazby. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.10

15 8.4. DÉLKA POJISTNÉHO OBDOBÍ Běžné pojistné je placeno za dohodnuté pojistné období (pojistné za pojistné období). Délka pojistného období může být: 12 měsíců, 6 měsíců (možno sjednat pouze, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu Kč), 3 měsíce (možno sjednat pouze, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu Kč) ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO Variabilním symbolem pro platbu pojistného je vždy číslo pojistné smlouvy. Pojistník může platit pojistné některým z následujících způsobů: a) převodním příkazem před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zasláno připomenutí platby, b) inkasem z bankovního účtu (SINK) pojistník musí v bance založit souhlas s inkasem, c) poštovní poukázkou před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka, d) trvalým příkazem k úhradě připomenutí platby není pojistníkovi zasíláno. Pro platbu prvního pojistného je nutno vždy pojistníkovi předat poštovní poukázku s vyplněným variabilním symbolem a výší pojistného. Platbu prvního pojistného je možné provést také převodním příkazem, popř. v hotovosti (přímo získateli) prostřednictvím inkasního bloku. Inkaso z bankovního účtu (SINK) pravidla: - do pojistné smlouvy bude vždy vyznačena varianta poštovní poukázkou, - první pojistné bude vždy uhrazeno poštovní poukázkou, popř. převodním příkazem, - změnu v nastavení způsobu platby (na SINK) provede pojišťovna na základě potvrzení o nastavení SINK (potvrzené bankou, resp. potvrzení o nastavení SINK prostřednictvím internetového bankovnictví). Potvrzení musí obsahovat všechny nutné údaje pro nastavení bezproblémového inkasa pojistného (tj. č. účtu pojistníka, ze kterého bude platba prováděna a č. účtu pojišťovny, na který bude pojistné inkasováno, dále limit a datum účinnosti). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.11

16 U krátkodobé pojistné smlouvy sjednané na dobu kratší než tři měsíce musí být pojistné uhrazeno okamžitě (tzn. v hotovosti inkasním blokem, popř. bude k PS přiložen doklad o zaplacení poštovní poukázka nebo výpis z účtu). 9. SPOLUÚČAST Sjednanou spoluúčastí se pojištěný podílí na pojistném plnění. Lze sjednat: spoluúčast pro druh pojištění, spoluúčast pro předmět pojištění. Je-li sjednána spoluúčast pro druh pojištění, potom spoluúčast pro předmět pojištění již nelze sjednat! Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením téhož pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, ze kterých pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro pojištěného, resp. pojistníka výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi. 10. KLASIFIKACE DRUHŮ ČINNOSTÍ Pojištění se sjednává v závislosti na druhu (tzn. předmětu) provozované podnikatelské činnosti pojištěného. Provozovaná činnost má vliv na: - přijetí rizika do pojištění - jsou činnosti, pro které nelze pojištění sjednat, - ohodnocení přijímaného rizika, tzn. výši sazby. Jednotlivé druhy podnikání jsou uvedeny v seznamu činností (viz Příloha č. 1 Seznam činností). Každému druhu činnosti je přiřazen kód a dále jsou, pro vybrané druhy pojištění, stanoveny stupně rizikovosti, resp. jsou prostřednictvím zvláštních kódů vyznačeny další podstatné informace (viz Seznam činností, str vysvětlivky). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.12

17 Má-li pojištěný v podnikatelském oprávnění (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, ) zaregistrováno více předmětů činnosti, je postup následující: pojištění majetku jako druh činnosti se uvede vždy ta činnost, které je podle Seznamu činností přiřazen nejvyšší stupeň rizikovosti vzhledem k riziku požár - pokud je tato činnost v místě pojištění provozována a bez ohledu na to, v jakém rozsahu; je-li sjednáváno pouze pojištění pro případ odcizení (bez živelního pojištění) řídí se pojištění činností s nejvyšším stupněm rizikovosti vzhledem k riziku odcizení; pojištění odpovědnosti za škodu při sjednávání pojištění klient uvede 3 hlavní činnosti, které provozuje. Za hlavní se považují ty činnosti, které tvoří nejvyšší podíl na ročním příjmu z podnikání pojištěného (dříve obrat ). Tyto činnosti získatel označí v kalkulátoru (viz výběr a stanovení nejrizikovější činnosti). Výpočet pojistného potom bude probíhat automaticky podle činnosti, které je v závislosti na stupni rizikovosti a skupině (viz Seznam činností, sloupec odpovědnost) přiřazena nejvyšší sazba, resp. výchozí sazba. V případě pojištění výrobkové odpovědnosti se porovnávají sazby až po vynásobení K výrobek (viz Pojištění odpovědnosti) více informací viz pojištění odpovědnosti, kap Nepojistitelné činnosti (viz činnosti označené N), resp. činnosti s omezeným limitem plnění jsou uvedeny ve smluvních ujednáních a není nutno je v pojistné smlouvě již dále specifikovat. Pojištění odpovědnosti se tedy vztahuje na všechny činnosti, které má pojištěný v podnikatelském oprávnění, kromě činností z pojištění vyloučených. Příklad stanovení klasifikace činnosti Podnikatel provozuje instalatérskou firmu s ročními příjmy do 10 mil. Kč. Předložil výpis z OR, ve kterém je uvedena také řada dalších činností. V místě pojištění však provozuje a zároveň jako činnosti s nejvyšším podílem na příjmu firmy uvedl: - vodoinstalatérství, topenářství, - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení, - specializovaný maloobchod (prodejna elektrozboží a sanitární techniky). Požaduje sjednat pojištění majetku (živel, odcizení) a pojištění odpovědnosti (obecná+výrobek). Činnost Kód činnosti majetek odpovědnost pož odc st.riz./sk. obecná K výrobku vč. výrobku vodoinstalatérství, topenářství C/II , montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení C/II , specializovaný maloobchod A/I , Kód činnosti pro pojištění majetku: 2215 Kód činnosti pro odpovědnost: 2215 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.13

18 Je-li pojištěným fyzická osoba bez identifikačního čísla, která se zabývá pronájmem nemovitostí (viz Příloha č. 1, kód 3730), stanoví stupeň rizikovosti pro požár a odcizení získatel individuálně, a to podle činnosti, která je v pronajímané nemovitosti nájemcem skutečně provozována - v tomto případě není třeba součinnost pověřené osoby. Do pojistné smlouvy (viz část Zvláštní údaje a ujednání) bude potom uveden text: V pojištěné nemovitosti je provozováno... V části Druh činnosti pojištěného bude označeno podnikatelské oprávnění jiné a bude uveden text: Činnost volná bez živnostenského oprávnění. U pojištění odpovědnosti bude vždy uveden stupeň rizika 2. V tomto případě lze sjednat pojištění pouze obecné odpovědnosti z vlastnictví pojišťované nemovitosti, a do pojistné smlouvy (viz část Zvláštní údaje a ujednání) je nutno uvést text: Sjednává se pouze pojištění obecné odpovědnosti z vlastnictví pojištěné nemovitosti. V těchto případech nelze sjednat pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti bez živelního pojištění této nemovitosti! Pojištění budov, ve kterých není provozována žádná činnost, je možné sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ BLIŽŠÍ UPŘESNĚNÍ V podnikatelském oprávnění se mohou vyskytovat činnosti vyžadující bližší upřesnění. Pod každou touto činností se skrývá více rozličných předmětů podnikání, které z pojistně technického hlediska vykazují různé rizikovosti, resp. mohou být klasifikovány i jako nepojistitelné! Za činnosti vyžadující bližší upřesnění považujeme: obchodní činnost, výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Uvedené činnosti mohou v podnikatelském oprávnění figurovat samostatně, nebo jako obory činností v rámci živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Protože z podnikatelského oprávnění nelze v tomto případě vyčíst, které konkrétní činnosti klient skutečně provozuje, je třeba toto zjistit v rámci obchodního rozhovoru. Následný postup klasifikace druhů činnosti probíhá již standardním způsobem (viz str. 1.12, kap. 10). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.14

19 Obchodní činnost Obchodní činnost může být vymezena jako např. velkoobchod, maloobchod, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej apod. Je třeba ověřit, zda klient neprovozuje obchod v tržnicích nebo na tržištích či zastavárnu. Pro tyto činnosti nelze pojištění sjednat. Dále je třeba ověřit, zda klient neprovozuje čerpací stanici pohonných hmot. Pokud ano, musí být činnost zařazena pod kód 5025, resp. kód se stejným či vyšším stupněm rizikovosti. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené V pojistné smlouvě bude vždy uvedeno následující smluvní ujednání: Ve vztahu k činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené se pojištění vztahuje pouze na pojistné události vzniklé v souvislosti s činností: (uvést činnost, kterou klient provozuje). Činnost provozování kulturních zařízení, pořádání kulturních, prodejních akcí a dále činnost pořádání sportovních akcí jsou ošetřeny v doložce výluk a není již třeba je uvádět v pojistné smlouvě. Odpovědnost za škodu ve vztahu k pořádání sportovních akcí a k pořádání veletrhů lze sjednat pouze jako pojištění jednorázové akce. 11. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Identifikace podnikatelského oprávnění musí být uvedena v pojistné smlouvě (číslo jednací, ze dne ) - viz část Druh činnosti pojištěného. Kopie oprávnění nebo výpis z internetové databáze (viz adresy nebo musí být k pojistné smlouvě přiložena. K pojistné smlouvě budou případně přiloženy i další doklady podle požadavků pojišťovny (např. doklady o funkčnosti instalovaných zabezpečovacích zařízení pro uplatnění slevy z pojistného, riziková zpráva, ). Přílohy je nutno číselně značit. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.15

20 12. PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE V rámci rozšířených pravomocí získatele jsou uvedena rizika, resp. odchylky, které je získatel oprávněn sjednat bez nutnosti dalšího schvalování prostřednictvím systému NOP. Na konci každé z kapitol je uveden přehled rizik vždy spolu se stručným návodem jak postupovat (viz Rozšířené pravomoci získatele). Obecné zásady pro posuzování obchodního případu Před sjednáním požadovaného rizika je získatel povinen zohlednit podstatné okolnosti, které se k danému obchodnímu případu vztahují. Je důležité, zda jde o: klienta Kooperativy v rámci jiných druhů pojištění (podstatný je objem pojištěného majetku, délka trvání pojištění, škodní průběh.), perspektivního klienta je předpoklad sjednání i jiných méně rizikových druhů pojištění, náhradu PS, ve které již bylo požadované riziko sjednáno a vykazovalo příznivý škodní průběh, jiné - obchodní důvody (VIP klient, ) Pojištění movitého majetku na RČ Jde o fyzické osoby podnikající v rámci tzv. živnosti volné (bez živnostenského oprávnění), které poskytují ubytování ve svých nemovitostech (ubytovací služby v rodinných a bytových domech, ve stavbách pro individuální rekreaci). Současně však nejsou s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby nebo snídaně do 10 lůžek vč. přistýlek. Získatel je oprávněn schválit pojištění za následujících podmínek: je třeba ověřit, zda je vedeno účetnictví nebo alespoň evidence movitého majetku. Není-li toto k dispozici, je třeba ujednat způsob prokazování majetku v případě pojistné události. V pojistné smlouvě se lze odkázat, případně doložit kopii některého z dokumentů, ze kterého je patrno, jakým způsobem byl movitý majetek získán (kupní smlouva, rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, doklad o vydání majetku dle restitučních zákonů, seznam jednotlivých věcí - jde-li o omezený počet věcí); jako druh činnosti pojištěného se uvede činnost volná - bez živnostenského oprávnění ; identifikací je RČ pojistníka, kód činnosti: ubytovací služby bez stravy (nelze zaměňovat za pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor!), VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.16

21 pojištění odpovědnosti lze sjednat za podmínky, že je u Kooperativy sjednáno pojištění nemovitosti, ve které jsou ubytovací služby poskytovány - pojištění je sjednáno minimálně pro živelní pojistná nebezpečí; do pojistné smlouvy bude k pojištění odpovědnosti uvedeno následující zvláštní smluvní ujednání: Pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na odpovědnost z vlastnictví pojištěné nemovitosti a z poskytování ubytovacích služeb RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY - pojištění více specifikovaných míst s jednou společnou pojistnou částkou - individuálně stanovený stupeň rizikovosti (kód IS) - individuálně stanovená sazba (kód IS) VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ - subjekt v konkurzu - pojištění více subjektů jednou pojistnou smlouvou. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.17

22 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.18

23 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBSAH: 1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNÉ VĚCI ČLENĚNÍ PŘEDMĚTŮ POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ (ŽIVELNÍHO POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ) PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ PRO OSTATNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ SYSTÉM POJIŠTĚNÍ HORNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY POJIŠTĚNÍ MAJETKU MÍSTO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU Pojištění budov Pojištění ostatních staveb Pojištění stavebních součástí a příslušenství Pojištění budov ve výstavbě nebo budov v rekonstrukci POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Pojištění zásob Pojištění ostatních vlastních věcí movitých Pojištění cizích věcí užívaných Pojištění cizích věcí převzatých POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ POJIŠTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ POJIŠTĚNÍ PÍSEMNOSTÍ POJIŠTĚNÍ SKEL POJIŠTĚNÍ STROJŮ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY PROHLÍDKA V MÍSTĚ POJIŠTĚNÍ PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE Pojištění nedokončené stavební výroby na území ČR Pojištění lešení na území ČR Pojištění mobilních strojů rozšíření územní platnosti Věci movité sloučení pod jeden společný předmět RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY VERZE POJIŠTĚNÍ MAJETKU STR.2.1

24 1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Předmětem pojištění mohou být: - věci nemovité, tj. věci, které jsou se zemí spojeny pevným základem, jsou tedy nepřemístitelné (zpravidla se zapisují do listu vlastnictví katastru nemovitostí), - věci movité, tj. ostatní, přemístitelné věci. V případě pochybnosti, zdali jde o nemovitou či movitou věc je rozhodující, kde je věc vedena v účetní evidenci (stavební buňka apod.). Pojištění lze sjednat pro: - jednotlivou věc, resp. jednotlivé věci nebo - soubor věcí, resp. soubor vybraných věcí. Jednotlivá věc musí být v pojistné smlouvě specifikována tak, aby byla vyloučena její záměna za jinou věc, i kdyby šlo o věc stejného druhu (jde o číslo popisné budovy, popis movité věci, výrobní číslo apod.). Za jednotlivou věc je považováno i více jednotlivých věcí. Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. Lze sjednat i pojištění souboru vybraných věcí, který musí být přesně specifikován v pojistné smlouvě (např. jde pouze o výpočetní techniku, jde o všechny věci movité s výjimkou, apod.). Předmětem pojištění mohou být pouze věci v dobrém technickém stavu, udržované a užívané ke svému účelu. Předmětem pojištění nejsou: motorová vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou (s výjimkou pracovních strojů samojízdných a přípojných), lodě a letadla, kolejová vozidla, vzorky, názorné modely, prototypy, živá zvířata, pozemky a porosty, stavby na vodních tocích (viz výluka v čl. I. odst. 6 písm. a) ZPP P 150/05 a P 200/05). 2. VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNÉ VĚCI Předmětem pojištění mohou být: - věci vlastní, tj. věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka, - věci cizí (pojištění cizího rizika), kdy právo na plnění má jejich vlastník, pokud nejsou splněny zákonné podmínky k poskytnutí plnění pojistníkovi. Nelze sjednat pojištění ideálního podílu nemovitosti, ale pouze celé nemovitosti. VERZE POJIŠTĚNÍ MAJETKU STR.2.2

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH:

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04 Pojistné podmínky Pojištění podnikání 70.30.01 01.2014 verze 04 DIN vložky Přídavné zámky Přídavné vrchní zámky Bezpečnostní karta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi náš těší Váš zájem o pojištění

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440 K o o p e r a t i v a, p o j i š ť o v n a, a. s. se sídlem v Praze 1, Templová 747 IČ: 47116617 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Pojistné podmínky DOMOV 2

Pojistné podmínky DOMOV 2 Slavia pojišťovna a.s. Praha 1, Revoluční 655/1 PSČ 110 00, Česká republika IČ: 60197501 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen pojistitel ) Tel. +420 221 803 444 www.slavia-pojistovna.cz

Více

Pojistné podmínky DOMOV+

Pojistné podmínky DOMOV+ Pojistné podmínky DOMOV+ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů VPP DOMOV 01/2012 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění staveb, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat? Informace pro klienta Domov IN Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění staveb kryje škody na nemovitostech (byt, rodinný dům, vedlejší stavby, garáž, bytový dům,

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 OPO 130 04.10 ČÁST I. Společná ustanovení Pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen pojištění ), které

Více

Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011

Příloha č. 7 usnesení 12. Rady města Stříbra ze dne 26.04.2011 Pojistná smlouva č. 7720571624 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více