SMĚRNICE Č. S/ Pojištění podnikatelských rizik TREND 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 SMĚRNICE Číslo: Č. S/ Verze: 4 Název: Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor standardního pojištění podnikatelů Ing. Radek Starosta Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Právní úsek, Ekonomický úsek

2 Přehled zapracovaných změn zjednodušení metody klasifikace druhu činnosti v pojištění odpovědnosti viz obecná část, kap.10, pojištění odpovědnosti, kap. 5.3, plošné rozšíření pravomocí získatele - viz obecná část, kap. 12.1, úprava koeficientu limitu plnění viz živelní pojištění, kap. 7.2, úprava sazeb v pojištění strojů viz pojištění strojů, kap. 4.2, úprava sazeb v pojištění elektroniky viz pojištění elektroniky, kap. 3.2, doplnění variant spoluúčastí v pojištění elektroniky viz pojištění elektroniky, kap. 3.3, úprava stupňů rizikovosti pro nebezpečí živel, odcizení, odpovědnost viz příloha č.1 Vm-720 4/2012

3 OBSAH SMĚRNICE: OBECNÉ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ OBECNÁ ČÁST POJIŠTĚNÍ MAJETKU POJIŠTĚNÍ MAJETKU KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU POJIŠTĚNÍ SKEL POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘEPRAVOVANÝCH POVĚŘENOU OSOBOU - POSEL POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ STROJŮ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Příloha č. 1 Seznam činností Příloha č. 2 Provádění změn k pojistné smlouvě Příloha č. 3 Členění majetku Příloha č. 4 Pracovní pomůcka oceňování Příloha č. 5 Náhrady pojistných smluv sjednaných PČS

4

5 OBECNÉ VYMEZENÍ POJISTNĚ TECHNICKÉ PROBLEMATIKY OBSAH: 1. ÚVOD PŘEDNOSTI POJIŠTĚNÍ LIMITY PRODUKTU TREND ZÁKLADNÍ KRITÉRIA OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Oprávnění ke sjednávání pojištění majetku Oprávnění ke sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu Požární riziková zpráva OBSAH PRODUKTU PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ČESKÝCH OSOB Právnické osoby Fyzické osoby s identifikačním číslem Fyzické osoby bez identifikačního čísla Subjekt v konkurzu Subjekt v likvidaci POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Zahraniční osoba podnikající v ČR Zahraniční osoba nepodnikající v ČR POČÁTEK POJIŠTĚNÍ DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ÚPRAVY CELKOVÉHO ROČNÍHO POJISTNÉHO CELKOVÁ SLEVA Sleva za délku pojistného období Obchodní sleva ÚPRAVA POJISTNÉHO ZA KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ TARIFNÍ KOEFICIENT ZAOKROUHLOVÁNÍ POJISTNÉHO MINIMÁLNÍ POJISTNÉ DÉLKA POJISTNÉHO OBDOBÍ ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO SPOLUÚČAST KLASIFIKACE DRUHŮ ČINNOSTÍ ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ BLIŽŠÍ UPŘESNĚNÍ VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.1

6 11. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE Pojištění movitého majetku na RČ RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.2

7 1. ÚVOD Tento sazebník upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění podnikatelských rizik (majetku, odpovědnosti za škodu a pro případ přerušení nebo omezení provozu) prostřednictvím standardního produktu TREND. Sazebník je určen výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy, pojišťovny, a. s. (dále jen pojišťovna ). Pro tento produkt platí: příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) a příslušné pojistné podmínky pojišťovny (VPP, ZPP, DPP). Výše uvedené dokumenty jsou základními informačními materiály pro pracovníky sjednávající pojištění. Bez jejich znalosti nelze pojištění kvalitně sjednávat. Pracovník sjednávající pojištění (dále jen získatel ) může sjednat pojištění pouze za podmínek uvedených v tomto sazebníku. Odchýlit se od těchto podmínek může pouze pracovník určený samostatnou interní normou (dále jen pověřená osoba ), a to pouze v případech určených tímto sazebníkem. Jiná pojištění než uvedená v tomto sazebníku nelze prostřednictvím tohoto produktu uzavřít. 2. PŘEDNOSTI POJIŠTĚNÍ komplexní nabídka nejžádanějších druhů pojištění pro firmy a podnikatele rozsah pojištění volitelný podle individuálních potřeb a možností klienta možnost hradit pojistné po částech (podle sjednaných pojistných období) bez navýšení pojistného; při ročním placení pojistného možnost cenového zvýhodnění až o 5% dlouhodobé pojištění zabezpečuje bezproblémovou a pohodlnou pojistnou ochranu pro klienta. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.3

8 3. LIMITY PRODUKTU TREND 3.1. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA Produkt lze použít pouze v obchodních případech, které splňují tyto základní požadavky a kritéria: druhu činnosti pojištěného jsou v tomto sazebníku přiřazeny stupně rizikovosti a činnost, resp. druh pojištění není vyznačen jako nepojistitelný (kód N ), celková výše pojistné hodnoty nemovitého a movitého majetku (za celou pojistnou smlouvu) nepřesahuje 100 mil. Kč, limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti nepřesahuje 20 mil. Kč a roční příjmy pojištěného nepřesahují 200 mil. Kč (ročními příjmy se rozumí veškeré příjmy z pojišťovaných činností před odpočtem výdajů - dříve obrat). Pojištění majetku jednoho subjektu v daném místě pojištění musí být sjednáno jednou pojistnou smlouvou OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Oprávnění ke sjednávání pojištění majetku Pojištění je získatel oprávněn sjednat : - samostatně, je-li celk. výše poj. hodnoty majetku v místě pojištění do 50 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, je-li celk. výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění do 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem ÚPMO, je-li celk. výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění vyšší než 70 mil. Kč Oprávnění ke sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je získatel oprávněn sjednat : - samostatně, jde-li o subjekt s ročními příjmy do 100 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, jde-li o subjekt s ročními příjmy nad 100 mil. Kč. Souhlas ke sjednání pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.4

9 Požární riziková zpráva Požární riziková zpráva (viz vzor v příloze sazebníku pro pověřené osoby) musí být zpracována před uzavřením pojistné smlouvy: - vždy, jde-li o činnost označenou RZ (vysoce riziková činnost, viz Seznam činností), a to bez ohledu na výši pojistné hodnoty majetku v místě pojištění, - pokud celková výše pojistné hodnoty majetku v místě pojištění přesahuje 50 mil. Kč. Pravidla uvedená v této kapitole se netýkají pojištění obytných a administrativních budov (viz kód předmětu činnosti 3735 a 3740), tzn. RZ není nutno zpracovávat. 4. OBSAH PRODUKTU 4.1. PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se sjednává prostřednictvím kalkulačního programu TREND. Tiskovým výstupem je pojistná smlouva, vč. příslušných pojistných podmínek. K produktu TREND7 se vztahují následující pojistné podmínky: VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti P 100/09 ZPP pro živelní pojištění P 150/05 ZPP pro pojištění pro případ odcizení P 200/05 ZPP pro pojištění skla P 250/05 ZPP pro pojištění strojů P 300/05 ZPP pro pojištění elektronických zařízení P 325/07 ZPP pro pojištění odpovědnosti za škodu P 600/05 ZPP pro pojištění věcí během silniční dopravy P 695/05 DPP pro pojištění TREND P 500/11 Pojistné podmínky jsou uvedeny v tištěné brožuře (tiskopis č. K-Vm-719-A), resp. jsou obsaženy v tiskovém výstupu kalkulačního programu TREND. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.5

10 4.2. POJIŠTĚNÍ ČESKÝCH OSOB Právnické osoby tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČ), které: - jsou zapsány v Obchodním rejstříku nebo evidovány Ministerstvem vnitra, - podnikají na základě živnostenského zákona nebo zvláštního právního předpisu, - vykonávají nepodnikatelskou činnost podle své zřizovací listiny. Například : - obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným), - družstva, - příspěvkové organizace, - občanská sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb. (např. sdružení přátel školy, tělovýchovné jednoty, svazy, hnutí, spolky). Občanským sdružením není sdružení osob založené k dosažení sjednaného účelu na základě smlouvy o sdružení podle 829 občanského zákoníku. Toto sdružení nemá právní subjektivitu a nemá způsobilost k právním úkonům, tedy ani k uzavření pojistné smlouvy. Každý z členů jedná sám za sebe. Jde zejména o fyzické osoby podnikatele, které se sdružují k výdělečným účelům např. dva zedníci se sdruží ke splnění konkrétní zakázky. K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění Fyzické osoby s identifikačním číslem tj. fyzické osoby podnikající na základě: - živnostenského zákona, - zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, znalci, tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, architekti). K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.6

11 Fyzické osoby bez identifikačního čísla tj. majitelé nemovitostí (bytů a nebytových prostor) sloužících k pronájmu. K jejich identifikaci slouží rodné číslo. Lze sjednat pouze pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti z vlastnictví pojištěného nemovitého majetku Subjekt v konkurzu tj. fyzická nebo právnická osoba, na kterou je prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, a ve které je ustanoven správce konkurzní podstaty. Pojištění subjektu, na který byl vyhlášen konkurz (tzv. úpadce), lze sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby, a to pouze tehdy, nebyl-li provoz dosud uzavřen a činnost je stále provozována. Prohlášením konkurzu úpadce neztrácí právní subjektivitu ani vlastnictví. Dochází však ke ztrátě všech dispozičních práv k majetku, která přecházejí z vlastníka na správce konkurzní podstaty. Správce je oprávněn i povinen nakládat s majetkem konkurzní podstaty místo úpadce, tj. např. uzavírat svým jménem pojištění jako pojistník (pojištěným je vždy úpadce) a přijímat pojistná plnění Subjekt v likvidaci Nelze sjednat pojištění subjektu v likvidaci POJIŠTĚNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Zahraniční osoba podnikající v ČR tj. fyzická nebo právnická zahraniční osoba vykonávající v ČR svoji podnikatelskou činnost trvale, a to na základě příslušného živnostenského, popř. jiného podnikatelského oprávnění, které bylo vydáno v ČR. Sjednané pojištění se vztahuje pouze na podnikatelskou činnost zahraniční osoby vykonávanou v ČR. K pojistné smlouvě musí být přiloženo příslušné podnikatelské oprávnění Zahraniční osoba nepodnikající v ČR tj. fyzická nebo právnická zahraniční osoba, které v ČR nevykonává svoji podnikatelskou činnost trvale (tzn., má pouze podnikatelské oprávnění vydané ve svém domovském státu). Pojištění zahraniční osoby nepodnikající v ČR nelze tímto produktem sjednat. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.7

12 5. POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším. Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! 6. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Dobou trvání pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. V rámci tohoto produktu lze sjednat: a) dlouhodobé pojištění - na dobu určitou jeden rok a více. Maximální doba, na kterou je možno pojištění sjednat je 10 let (pouze na celé roky). Jde o pojištění s běžně placeným pojistným, tzn., že platí standardní varianty pro ukončení pojistné smlouvy. b) krátkodobé pojištění - pojištění na dobu určitou kratší než 1 rok. Vždy musí být uvedeno datum konce pojištění. 7. ÚPRAVY CELKOVÉHO ROČNÍHO POJISTNÉHO 7.1. CELKOVÁ SLEVA Celkové roční pojistné před úpravou (tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění) lze dále upravit Sleva za délku pojistného období Slevu za délku pojistného období lze použít pouze v případech, je-li: pojistná smlouva uzavřena minimálně na dobu 1 roku, délka pojistného období je 12 měsíců (roční) nebo 6 měsíců (pololetní). Slevu lze poskytnout pouze tehdy, byly-li splněny všechny tři podmínky současně. Tabulka 1 Délka pojistného období Výše slevy % (procenta) 6 měsíců 2 12 měsíců 5 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.8

13 Obchodní sleva Obchodní slevu lze přiznat z důvodu obchodního zájmu na základě individuálního posouzení případu. Tabulka 2 získatel pověřená osoba Oprávnění k přiznání slevy Výše slevy % (procenta) Viz platný metodický pokyn Aktuální výše obchodní slevy se odvíjí od situace na pojistném trhu a je vyhlašována na vymezené období prostřednictvím zvláštního metodického pokynu. V případě přiznání obchodní slevy je nutné do pojistné smlouvy (v části Zvláštní údaje a ujednání) uvést i stručné zdůvodnění (např. předchozí bezeškodní průběh pojištění, klient má u Kooperativy sjednány další pojistné smlouvy, je zjevné dodržování předpisů a pravidel řádná organizace, dodržování bezpečnostních pravidel, pořádek na pracovišti, apod.). Obchodní slevu nelze uplatnit u krátkodobých pojištění ÚPRAVA POJISTNÉHO ZA KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ Při sjednávání pojistné smlouvy na dobu kratší než 12 měsíců se celkové roční pojistné po úpravě vynásobí příslušným koeficientem podle doby trvání pojištění (viz tabulka 3). Výsledná částka se zapíše do kolonky Jednorázové pojistné. Tabulka 3 Doba trvání pojištění Koeficient do 1 měsíce 0,20 1 až 2 měsíce 0,35 2 až 3 měsíce 0,50 3 až 6 měsíců 0,70 6 až 9 měsíců 0,90 9 až 12 měsíců 1,00 Jednorázové pojistné se již dále neupravuje, tj. nepočítá se prorata (poměrná část) pojistného za dobu trvání pojištění. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.9

14 8. POJISTNÉ Pojistné může být stanoveno jako: běžné pouze pro dlouhodobé pojištění (dobu delší než jeden rok); pojistné je stanoveno na pojistné období a je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové - pouze pro krátkodobé pojištění; pojistné je stanoveno na dobu trvání pojištění a je splatné dnem počátku pojištění TARIFNÍ KOEFICIENT Pro podporu prodeje pojištění je možno při výpočtu pojistného použít tarifní koeficient. Tarifním koeficientem je možno upravit standardní sazbu, která je uvedena v platné verzi směrnice. Uvedené hodnoty tarifních koeficientů jsou spodní hranicí pro úpravu sazby. Aktuální výše tarifních koeficientů se odvíjí od situace na pojistném trhu a je vyhlašována na vymezené období prostřednictvím zvláštního metodického pokynu ZAOKROUHLOVÁNÍ POJISTNÉHO Roční pojistné a jednorázové pojistné se vždy zaokrouhlují směrem nahoru. Celkové roční pojistné po úpravě se vždy zaokrouhluje: směrem dolů při 12 měsíčním pojistném období, směrem dolů na nejbližší sudé číslo - při 6 měsíčním pojistném období, směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi - při 3 měsíčním pojistném období. Pojistné se zaokrouhluje vždy na celé Kč MINIMÁLNÍ POJISTNÉ Minimální výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu činí Kč. U krátkodobého pojištění činí jednorázové pojistné za pojistnou smlouvu minimálně 500 Kč. K dosažení minimálního pojistného je nutno odpovídajícím způsobem navýšit základní sazby. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.10

15 8.4. DÉLKA POJISTNÉHO OBDOBÍ Běžné pojistné je placeno za dohodnuté pojistné období (pojistné za pojistné období). Délka pojistného období může být: 12 měsíců, 6 měsíců (možno sjednat pouze, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu Kč), 3 měsíce (možno sjednat pouze, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného po úpravě za pojistnou smlouvu Kč) ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO Variabilním symbolem pro platbu pojistného je vždy číslo pojistné smlouvy. Pojistník může platit pojistné některým z následujících způsobů: a) převodním příkazem před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zasláno připomenutí platby, b) inkasem z bankovního účtu (SINK) pojistník musí v bance založit souhlas s inkasem, c) poštovní poukázkou před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka, d) trvalým příkazem k úhradě připomenutí platby není pojistníkovi zasíláno. Pro platbu prvního pojistného je nutno vždy pojistníkovi předat poštovní poukázku s vyplněným variabilním symbolem a výší pojistného. Platbu prvního pojistného je možné provést také převodním příkazem, popř. v hotovosti (přímo získateli) prostřednictvím inkasního bloku. Inkaso z bankovního účtu (SINK) pravidla: - do pojistné smlouvy bude vždy vyznačena varianta poštovní poukázkou, - první pojistné bude vždy uhrazeno poštovní poukázkou, popř. převodním příkazem, - změnu v nastavení způsobu platby (na SINK) provede pojišťovna na základě potvrzení o nastavení SINK (potvrzené bankou, resp. potvrzení o nastavení SINK prostřednictvím internetového bankovnictví). Potvrzení musí obsahovat všechny nutné údaje pro nastavení bezproblémového inkasa pojistného (tj. č. účtu pojistníka, ze kterého bude platba prováděna a č. účtu pojišťovny, na který bude pojistné inkasováno, dále limit a datum účinnosti). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.11

16 U krátkodobé pojistné smlouvy sjednané na dobu kratší než tři měsíce musí být pojistné uhrazeno okamžitě (tzn. v hotovosti inkasním blokem, popř. bude k PS přiložen doklad o zaplacení poštovní poukázka nebo výpis z účtu). 9. SPOLUÚČAST Sjednanou spoluúčastí se pojištěný podílí na pojistném plnění. Lze sjednat: spoluúčast pro druh pojištění, spoluúčast pro předmět pojištění. Je-li sjednána spoluúčast pro druh pojištění, potom spoluúčast pro předmět pojištění již nelze sjednat! Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením téhož pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, ze kterých pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro pojištěného, resp. pojistníka výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi. 10. KLASIFIKACE DRUHŮ ČINNOSTÍ Pojištění se sjednává v závislosti na druhu (tzn. předmětu) provozované podnikatelské činnosti pojištěného. Provozovaná činnost má vliv na: - přijetí rizika do pojištění - jsou činnosti, pro které nelze pojištění sjednat, - ohodnocení přijímaného rizika, tzn. výši sazby. Jednotlivé druhy podnikání jsou uvedeny v seznamu činností (viz Příloha č. 1 Seznam činností). Každému druhu činnosti je přiřazen kód a dále jsou, pro vybrané druhy pojištění, stanoveny stupně rizikovosti, resp. jsou prostřednictvím zvláštních kódů vyznačeny další podstatné informace (viz Seznam činností, str vysvětlivky). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.12

17 Má-li pojištěný v podnikatelském oprávnění (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, ) zaregistrováno více předmětů činnosti, je postup následující: pojištění majetku jako druh činnosti se uvede vždy ta činnost, které je podle Seznamu činností přiřazen nejvyšší stupeň rizikovosti vzhledem k riziku požár - pokud je tato činnost v místě pojištění provozována a bez ohledu na to, v jakém rozsahu; je-li sjednáváno pouze pojištění pro případ odcizení (bez živelního pojištění) řídí se pojištění činností s nejvyšším stupněm rizikovosti vzhledem k riziku odcizení; pojištění odpovědnosti za škodu při sjednávání pojištění klient uvede 3 hlavní činnosti, které provozuje. Za hlavní se považují ty činnosti, které tvoří nejvyšší podíl na ročním příjmu z podnikání pojištěného (dříve obrat ). Tyto činnosti získatel označí v kalkulátoru (viz výběr a stanovení nejrizikovější činnosti). Výpočet pojistného potom bude probíhat automaticky podle činnosti, které je v závislosti na stupni rizikovosti a skupině (viz Seznam činností, sloupec odpovědnost) přiřazena nejvyšší sazba, resp. výchozí sazba. V případě pojištění výrobkové odpovědnosti se porovnávají sazby až po vynásobení K výrobek (viz Pojištění odpovědnosti) více informací viz pojištění odpovědnosti, kap Nepojistitelné činnosti (viz činnosti označené N), resp. činnosti s omezeným limitem plnění jsou uvedeny ve smluvních ujednáních a není nutno je v pojistné smlouvě již dále specifikovat. Pojištění odpovědnosti se tedy vztahuje na všechny činnosti, které má pojištěný v podnikatelském oprávnění, kromě činností z pojištění vyloučených. Příklad stanovení klasifikace činnosti Podnikatel provozuje instalatérskou firmu s ročními příjmy do 10 mil. Kč. Předložil výpis z OR, ve kterém je uvedena také řada dalších činností. V místě pojištění však provozuje a zároveň jako činnosti s nejvyšším podílem na příjmu firmy uvedl: - vodoinstalatérství, topenářství, - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení, - specializovaný maloobchod (prodejna elektrozboží a sanitární techniky). Požaduje sjednat pojištění majetku (živel, odcizení) a pojištění odpovědnosti (obecná+výrobek). Činnost Kód činnosti majetek odpovědnost pož odc st.riz./sk. obecná K výrobku vč. výrobku vodoinstalatérství, topenářství C/II , montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení C/II , specializovaný maloobchod A/I , Kód činnosti pro pojištění majetku: 2215 Kód činnosti pro odpovědnost: 2215 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.13

18 Je-li pojištěným fyzická osoba bez identifikačního čísla, která se zabývá pronájmem nemovitostí (viz Příloha č. 1, kód 3730), stanoví stupeň rizikovosti pro požár a odcizení získatel individuálně, a to podle činnosti, která je v pronajímané nemovitosti nájemcem skutečně provozována - v tomto případě není třeba součinnost pověřené osoby. Do pojistné smlouvy (viz část Zvláštní údaje a ujednání) bude potom uveden text: V pojištěné nemovitosti je provozováno... V části Druh činnosti pojištěného bude označeno podnikatelské oprávnění jiné a bude uveden text: Činnost volná bez živnostenského oprávnění. U pojištění odpovědnosti bude vždy uveden stupeň rizika 2. V tomto případě lze sjednat pojištění pouze obecné odpovědnosti z vlastnictví pojišťované nemovitosti, a do pojistné smlouvy (viz část Zvláštní údaje a ujednání) je nutno uvést text: Sjednává se pouze pojištění obecné odpovědnosti z vlastnictví pojištěné nemovitosti. V těchto případech nelze sjednat pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti bez živelního pojištění této nemovitosti! Pojištění budov, ve kterých není provozována žádná činnost, je možné sjednat pouze se souhlasem pověřené osoby ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ BLIŽŠÍ UPŘESNĚNÍ V podnikatelském oprávnění se mohou vyskytovat činnosti vyžadující bližší upřesnění. Pod každou touto činností se skrývá více rozličných předmětů podnikání, které z pojistně technického hlediska vykazují různé rizikovosti, resp. mohou být klasifikovány i jako nepojistitelné! Za činnosti vyžadující bližší upřesnění považujeme: obchodní činnost, výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Uvedené činnosti mohou v podnikatelském oprávnění figurovat samostatně, nebo jako obory činností v rámci živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Protože z podnikatelského oprávnění nelze v tomto případě vyčíst, které konkrétní činnosti klient skutečně provozuje, je třeba toto zjistit v rámci obchodního rozhovoru. Následný postup klasifikace druhů činnosti probíhá již standardním způsobem (viz str. 1.12, kap. 10). VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.14

19 Obchodní činnost Obchodní činnost může být vymezena jako např. velkoobchod, maloobchod, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej apod. Je třeba ověřit, zda klient neprovozuje obchod v tržnicích nebo na tržištích či zastavárnu. Pro tyto činnosti nelze pojištění sjednat. Dále je třeba ověřit, zda klient neprovozuje čerpací stanici pohonných hmot. Pokud ano, musí být činnost zařazena pod kód 5025, resp. kód se stejným či vyšším stupněm rizikovosti. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené V pojistné smlouvě bude vždy uvedeno následující smluvní ujednání: Ve vztahu k činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené se pojištění vztahuje pouze na pojistné události vzniklé v souvislosti s činností: (uvést činnost, kterou klient provozuje). Činnost provozování kulturních zařízení, pořádání kulturních, prodejních akcí a dále činnost pořádání sportovních akcí jsou ošetřeny v doložce výluk a není již třeba je uvádět v pojistné smlouvě. Odpovědnost za škodu ve vztahu k pořádání sportovních akcí a k pořádání veletrhů lze sjednat pouze jako pojištění jednorázové akce. 11. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Identifikace podnikatelského oprávnění musí být uvedena v pojistné smlouvě (číslo jednací, ze dne ) - viz část Druh činnosti pojištěného. Kopie oprávnění nebo výpis z internetové databáze (viz adresy nebo musí být k pojistné smlouvě přiložena. K pojistné smlouvě budou případně přiloženy i další doklady podle požadavků pojišťovny (např. doklady o funkčnosti instalovaných zabezpečovacích zařízení pro uplatnění slevy z pojistného, riziková zpráva, ). Přílohy je nutno číselně značit. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.15

20 12. PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE V rámci rozšířených pravomocí získatele jsou uvedena rizika, resp. odchylky, které je získatel oprávněn sjednat bez nutnosti dalšího schvalování prostřednictvím systému NOP. Na konci každé z kapitol je uveden přehled rizik vždy spolu se stručným návodem jak postupovat (viz Rozšířené pravomoci získatele). Obecné zásady pro posuzování obchodního případu Před sjednáním požadovaného rizika je získatel povinen zohlednit podstatné okolnosti, které se k danému obchodnímu případu vztahují. Je důležité, zda jde o: klienta Kooperativy v rámci jiných druhů pojištění (podstatný je objem pojištěného majetku, délka trvání pojištění, škodní průběh.), perspektivního klienta je předpoklad sjednání i jiných méně rizikových druhů pojištění, náhradu PS, ve které již bylo požadované riziko sjednáno a vykazovalo příznivý škodní průběh, jiné - obchodní důvody (VIP klient, ) Pojištění movitého majetku na RČ Jde o fyzické osoby podnikající v rámci tzv. živnosti volné (bez živnostenského oprávnění), které poskytují ubytování ve svých nemovitostech (ubytovací služby v rodinných a bytových domech, ve stavbách pro individuální rekreaci). Současně však nejsou s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby nebo snídaně do 10 lůžek vč. přistýlek. Získatel je oprávněn schválit pojištění za následujících podmínek: je třeba ověřit, zda je vedeno účetnictví nebo alespoň evidence movitého majetku. Není-li toto k dispozici, je třeba ujednat způsob prokazování majetku v případě pojistné události. V pojistné smlouvě se lze odkázat, případně doložit kopii některého z dokumentů, ze kterého je patrno, jakým způsobem byl movitý majetek získán (kupní smlouva, rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, doklad o vydání majetku dle restitučních zákonů, seznam jednotlivých věcí - jde-li o omezený počet věcí); jako druh činnosti pojištěného se uvede činnost volná - bez živnostenského oprávnění ; identifikací je RČ pojistníka, kód činnosti: ubytovací služby bez stravy (nelze zaměňovat za pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor!), VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.16

21 pojištění odpovědnosti lze sjednat za podmínky, že je u Kooperativy sjednáno pojištění nemovitosti, ve které jsou ubytovací služby poskytovány - pojištění je sjednáno minimálně pro živelní pojistná nebezpečí; do pojistné smlouvy bude k pojištění odpovědnosti uvedeno následující zvláštní smluvní ujednání: Pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na odpovědnost z vlastnictví pojištěné nemovitosti a z poskytování ubytovacích služeb RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY - pojištění více specifikovaných míst s jednou společnou pojistnou částkou - individuálně stanovený stupeň rizikovosti (kód IS) - individuálně stanovená sazba (kód IS) VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ - subjekt v konkurzu - pojištění více subjektů jednou pojistnou smlouvou. VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.17

22 VERZE OBECNÁ ČÁST STR.1.18

23 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBSAH: 1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNÉ VĚCI ČLENĚNÍ PŘEDMĚTŮ POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ (ŽIVELNÍHO POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ) PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ PRO OSTATNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ SYSTÉM POJIŠTĚNÍ HORNÍ HRANICE POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY POJIŠTĚNÍ MAJETKU MÍSTO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU Pojištění budov Pojištění ostatních staveb Pojištění stavebních součástí a příslušenství Pojištění budov ve výstavbě nebo budov v rekonstrukci POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Pojištění zásob Pojištění ostatních vlastních věcí movitých Pojištění cizích věcí užívaných Pojištění cizích věcí převzatých POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ POJIŠTĚNÍ UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ POJIŠTĚNÍ PÍSEMNOSTÍ POJIŠTĚNÍ SKEL POJIŠTĚNÍ STROJŮ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY PROHLÍDKA V MÍSTĚ POJIŠTĚNÍ PRAVOMOCI KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÉ PRAVOMOCI ZÍSKATELE Pojištění nedokončené stavební výroby na území ČR Pojištění lešení na území ČR Pojištění mobilních strojů rozšíření územní platnosti Věci movité sloučení pod jeden společný předmět RIZIKA POJISTITELNÁ SE SOUHLASEM POVĚŘENÉ OSOBY VERZE POJIŠTĚNÍ MAJETKU STR.2.1

24 1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Předmětem pojištění mohou být: - věci nemovité, tj. věci, které jsou se zemí spojeny pevným základem, jsou tedy nepřemístitelné (zpravidla se zapisují do listu vlastnictví katastru nemovitostí), - věci movité, tj. ostatní, přemístitelné věci. V případě pochybnosti, zdali jde o nemovitou či movitou věc je rozhodující, kde je věc vedena v účetní evidenci (stavební buňka apod.). Pojištění lze sjednat pro: - jednotlivou věc, resp. jednotlivé věci nebo - soubor věcí, resp. soubor vybraných věcí. Jednotlivá věc musí být v pojistné smlouvě specifikována tak, aby byla vyloučena její záměna za jinou věc, i kdyby šlo o věc stejného druhu (jde o číslo popisné budovy, popis movité věci, výrobní číslo apod.). Za jednotlivou věc je považováno i více jednotlivých věcí. Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. Lze sjednat i pojištění souboru vybraných věcí, který musí být přesně specifikován v pojistné smlouvě (např. jde pouze o výpočetní techniku, jde o všechny věci movité s výjimkou, apod.). Předmětem pojištění mohou být pouze věci v dobrém technickém stavu, udržované a užívané ke svému účelu. Předmětem pojištění nejsou: motorová vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou (s výjimkou pracovních strojů samojízdných a přípojných), lodě a letadla, kolejová vozidla, vzorky, názorné modely, prototypy, živá zvířata, pozemky a porosty, stavby na vodních tocích (viz výluka v čl. I. odst. 6 písm. a) ZPP P 150/05 a P 200/05). 2. VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNÉ VĚCI Předmětem pojištění mohou být: - věci vlastní, tj. věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka, - věci cizí (pojištění cizího rizika), kdy právo na plnění má jejich vlastník, pokud nejsou splněny zákonné podmínky k poskytnutí plnění pojistníkovi. Nelze sjednat pojištění ideálního podílu nemovitosti, ale pouze celé nemovitosti. VERZE POJIŠTĚNÍ MAJETKU STR.2.2

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více