Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi"

Transkript

1 Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi SOME ASPECTS OF SELF CONCEPT BY PUPILS AT SCHOOL PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D., Katedra psychologie PF UJEP Ústí n/labem Klíčová slova: Dvojí socializace žáků, konflikt identity, sociální pozice žáka, individuální akceptovanost, možnosti kompenzace působení stereotypu ve výchově, změna postojů. Key Words: Double Socialisation of Pupils, The Social Position, Self Concept and Akceptance of Personality, Possibilities for Kompensation of Stereotypes in Education, Changes of Attitudes by pupils. Ve sledování školního prostředí je možno vydělit tři komponenty: fyzikální, pedagogickou a sociální. Škola je sociální systém, který je definován sociokulturním kontextem. Působí zde i vlastní sociálně ekonomický původ učitele, který se promítá do jeho definice učitelské role a do jeho postojů k žákům. (Langová, 2002, s. 58). Na sociální vývoj žáků má prioritní vliv rodina. Pojem sociální vyjadřuje společenský, týkající se lidské společnosti. Z latinského socio - např. sociatas - společnost či socius druh, příp. socialis společenský. Pojem klima zahrnuje ustálené postupy vnímání, reagování na to, co se ve škole odehrává. J. Mareš & J. Křivohlavý (1995) považují sociální klima školy za konstrukt, který učitelé, ředitelé i žáci vnímají, prožívají a který je ve svých důsledcích ovlivňuje. Ideální klima by mělo zahrnovat kvality: dobré, činorodé, přínosné a hodnotné. Pro vznik sociálně emocionálního klimatu mají význam společenské a osobní hodnoty, které se odráží v představách o dobré výchově a dobré škole. Hlavní požadavek na školu v tomto směru je tedy vytvoření příznivého klimatu, které by zajistilo nezbytné podmínky pro probouzení a kultivování předpokladů a schopností, které jsou ukryty v žáku. Takovou školu měl na mysli Komenský, když ji označil slovem líbezná, tj. školu, kterou mají žáci rádi, protože práce v ní odpovídá také jejich zájmům a potřebám. Sociální klima výstižně charakterizuje T. Kollárik (1990), který ho definuje jako relativně stabilní a emocionální naladěnost, ve které se spojují nálady lidí, jejich duševní prožívání, vztahy jednoho k druhému, k práci, k obklopujícím událostem. Dle J. Řezáče, (1998 s.119). Otevřené klima se vyznačuje živostí, energičností. Uzavřené klima se pak projevuje frustrací zúčastněných a apatií. Mnohé úkoly jsou plněny pouze formálně. Klima školy je vytvářeno též důrazem na individualizaci a personalizaci. Individualizace zahrnuje nabídku různého učiva a metod a podmínky pro svobodný výběr žáků. Realizace ideje personalizace předpokládá důkladnou znalost žáků učiteli. Nové pojetí osobnosti žáka si vyžaduje posílení jeho autonomie. Předpokladem je respektování žáka jako individua se specifickými potřebami, zájmy, hodnotami a reálnými učebními možnostmi, jako samostatného aktivního partnera učitele. Langová - M. Vacínová, ( 2002 s.61-65). V ČR je školní socializace dětí minorit ovlivňována řadou problémů. Během posledních deseti let se jeví multietnická výchova jako naléhavý úkol všech pedagogů. Tento problém je aktuální i v Maďarsku. Např. I. Schmerz 2000, ukazuje, že životní styl

2 příslušníků např. romské minority je spojován především s nedostatečným platem, dále se špatným ošacením, nevhodnou stravou, nízkým vzděláním a nedostatečnou soutěživostí, srovnáme-li ho s životním stylem ostatního obyvatelstva. Proto se mohou cítit Rómové diskriminováni, frustrováni a v důsledku toho mohou mít tito žáci ve školním prostředí sklony k agresi či reagují regresivně. Pozitivní vlastnosti, které si přinášejí z domova, jako je teplo soukromí, spontaneita, pociťování požitku z jakéhokoli potěšení, apod. - vedou ne vždy k tomu, aby byly kladně přijímány. Zajímala nás proto postojová zaměřenost dětí v souvislosti s minoritními žáky, abychom se pokusili poznat emoční aspekt jejich akceptovanosti přijímání a následně přispět k odstranění bariér, které mohou u žáků vznikat v interakci ve školní praxi. Pro zmapovaní problematiky žáků z různých kultur je možno použít metodiku, která byla aplikována pracovníky katedry psychologie Vysoké školy pedagogické v Nyieregyhaze. Maďarští odborníci zavádí k objasnění situace romských žáků termín dvojí socializace. Socializace zahrnuje dvojí procesy. Jednou subfází je individualizace, formování základních rysů osobnosti - jejich entita se projevuje ve společnosti. Druhým procesem je sociální učení, které probíhá zejména, když se chování osoby modifikuje směrem k sociálním normám. Důležitá je sociální interakce, což je vzájemně spjatá výstavba morální kultury nebo morální skupiny prostřednictvím tvorby školních norem. Tato kultura je požadována pro dialog, ale rovněž pro tvorbu všeobecného (morálního) já. Podstatnými prvky socializace jsou hodnoty a hlavním nástrojem socializace je vzdělávání. Systém hodnot je hierarchický; skládá se z interiorizovaných hodnot, které se stávají vyšším regulátorem chování. V procesu socializace se formuje vlastní sebehodnotící ego dítěte. Výsledný obraz Ega má dva determinanty: Výsledek rozdílu mezi úrovní kompetence a sociální podporou, pozitivním uznáním. Úroveň sebeocenění / sebepojetí jako potenciální prostředník citu pak určuje motivaci. Pozitivní sebeocenění / sebeuznání usnadňuje proces učení O. Čačka, který se důkladně zabýval těmito osobnostními proměnnými se domnívá, že sebeocenění hraje důležitou roli při rozvoji celkového citového stavu jedince. Sebeuznání působí na to, jak se dítě cítí ve třídě, zda li je u něho uspokojena potřeba sociálního kontaktu, je li sociálně akceptováno, což pak ovlivňuje obecnou míru motivace a zájem o činnosti odpovídající věku žáků. Kongruence v procesu socializace znamená, že hlavní činitelé - rodina i škola považují za důležité stejné hodnoty. Existuje li, výrazný rozdíl mezi důležitými hodnotami obou institucí, pak významné společné hodnoty kladou základ dvojí socializace a děti si vybírají mezi odlišnými hodnotami tu, která je pro ně snazší. Ve třídě se žáci stýkají s vrstevníky a právě zde se utváří předivo sociálních vztahů. Pro učitele je poznání těchto vztahů, jejich struktury, ale i dynamiky velmi důležité pro psychologickou podporu jedincům. Domníváme, že romští žáci bilingvální jsou rovněž jedinci se speciálními potřebami. Proces socializace je ovlivňován složením třídy, rozdíly mezi žáky, např. jejich schopnostmi, pohlavím, socioetnickou příslušností, náboženskou skupinou, atd. V analýze faktorů, které ovlivňují postoj ke škole u romských žáků jsme analyzovali problémy na pomezí mezi vzdělávacími, sociálními a psychologickými. Promítají se zde různé předsudky, životní styl atd. Výsledkem toho je fakt, že u dětí, které jsou socializovány velmi dobře v rómské kultuře a prosperují v ní se hromadí neúspěchy. Příznivě působí individualizovaná školní příprava: s podílem školních poradců a učitelských asistentů, ale i dalších pedagogických pracovníků škol.

3 Kvalita postojů žáků Úspěšná školní socializace je podmíněna sociálně etickými a psychologickými podmínkami. Mezi psychologickými podmínkami jsou to zejména předsudky, které tvoří barieru pro přijetí a spíše přivádějí do izolace. Předsudky se vyvíjejí ze stereotypů pro hodnocení skupiny i jednotlivců. Např. konzervativnost Angličanů aj. S působením stereotypů se setkáváme též u etnických skupin: jedná se o výroky, např. jsou líní, nepořádní či jsou hudebně nadaní. Tyto stereotypy jsou zobecňující. Jejich nebezpečím je, že vedou k nerozlišování rozdílů ve skupině. Stereotypy se stávají předsudky, jestliže je nemůžeme změnit navzdory opačným zkušenostem. Dokonce i když se člen minoritní skupiny chová a jedná stejně jako člen majoritní skupiny. Když je stereotyp nebo předsudek vytvořen, má tendenci přetrvávat. Tyto názory jako implikované předpoklady se pak mohou stávat motivy chování. Při začlenění žáka do školní třídy, se učební skupina stává jeho referenční skupinou. I..Schmerz 2000, poukazuje na fakt, že maďarské děti při sledování chování Romských žáků, které odpovídá jejich předsudkům, ho vnímají jako projevy osobnostních rysů. Když pozorují chování, které není konsistentní s jejich předsudky, pak ho přičítají situačnímu faktoru spíše než rysům osobnosti žáka minority. Důležitost poznávání postojů žáků vůči dětem z druhých národnostních skupin je dána emocionální podmínkou přijetí nebo odmítnutí těchto dětí. Ačkoli se postoj projevuje v chování, jsou zde i možnosti pro verbální mínění. Postoje žáků lze diagnostikovat metodou sémantického diferenciálu z hlediska 17 dimenzí. (Halász, Sipos,1974). Sociabilita Izolovanost Vzdělanost Nevzdělanost Disciplinovanost Neposlušnost Zajímavost Nezájem Přátelství Nepřátelství Skromnost Marnivost Bohatý Chudý Chytrost - Hloupost Rozumnost Nerozumnost Mírumilovnost Bojovnost Tichost Hlučnost Zakřiknutost Halasnost Pořádkumilovnost Nedbalost Odpouštění - Mstivost Síla Slabost Čestnost Nečestnost Atraktivnost Odpudivost V původním znění byly pozitivní a negativní vlastnosti zaměněny, aby se zamezilo mechanickému rozhodování. Na šestistupňové stupnici hodnocení l znamená plné odmítnutí, nepřijetí prvního adjektiva a plné přijetí druhého přídavného jména pak znamená hodnotu 6. Naměření částečného přijetí je vyjádřeno ostatními hodnotami (tj. 2,3,4 a 5). Příznivé hodnocení odpovídá hodnotám 1 a 2. Nejnižší skóre bylo u položky socializace izolovanost 1, 68 a dále u vlastností síla slabost 2, 86. Nejvyšší stupeň byl zjištěn u položky: tichost hlučnost 5, 42 a mírumilovnost bojovnost 5, 26. Párové hodnoty netvoří vždy přesnou polaritu, jako např. v těchto rysech: zajímavý nemající zájem a mocný / silný - slabý ( 2,86 až 4,30). Rys společenský je vlastností positivně

4 vnímanou, ostatní vlastnosti se blíží odmítavému vnímání. Diferencované názory jsou u vlastností hlučný a bojovný (1,02). Největší rozpětí se objevilo u souboru vlastností: přátelský nepřátelský, rozumný - nerozumný, pořádkumilovný nepořádný a atraktivní odpudivý. Nejpříznivější soudy jsou u vlastnosti společenský, dále silný. U tří rysů pak bylo dosaženo minimálního výskytu: zajímavý, rozumný a přátelský. Metoda nám indukuje stupeň xenofobie v postojích u sledovaných žáků. Tento faktor se týká nejfrekventovanější hodnoty mezi položkami v šesti stupních. Čím více hodnocení stupněm 6, tím zřetelnější předsudky, a naopak ohodnocení stupněm 1, ukazuje méně předsudků. Dosažené výsledky ukazují, že nepřátelské předsudky byly intensivnější. Tyto výsledky jsou překvapivé, protože u žáků školního věku ještě nebývá upevněn návyk vytvářet si předsudky. Žáci jsou mnohem citlivější k nové zkušenosti a plastičtější, flexibilnější než jedinci v dalších vývojových stadiích. Percepce žáků minority Výběr faktorů Dimenze Vlastnosti metodou analýzy hlavních komponentů 1. faktor: Vztah k vlastní zakřiknutý hlučný Determinanta chování důležitosti Odvaha mírumilovný bojechtivý Chování tichý hlučný Neodpouštění odpouštějící mstivý Sebeuznání skromný marnivý 2. faktor: Inteligenční chytrý hloupý Schopnosti a vzdělaný nevzdělaný charakteristické Čestnosti čestný nečestný vlastnosti Přizpůsobivosti poslušný neposlušný 3. faktor: Moci silný slabý Emoční vlastnosti Krásy atraktivní odpudivý Zájmu zajímavý nemající zájem Empatie Citlivý necitlivý Vnějškového výrazu pořádkumilovný nepořádný sociálního postoje přátelský nepřítel 4. faktor: Socializace společenský osamocený Životní styl Zájem o finanční bohatý chudý záležitosti Ve schopnostech, individuálních a emočních vlastnostech děti majority mnohdy vnímaly rómské děti lépe než tyto děti hodnotí samy sebe.výsledky potvrzují, že je zde rozdíl mezi sebeúctou a vnějším oceněním. To znamená, že mezi subjektivním Ego a já, které je jim přisuzováno, je značný rozdíl. Tento jev by mohl způsobovat problémy v procesu sociální adaptace. Výsledné koeficienty nedosáhly statisticky významné hodnoty. Závěr: proces dvojí socializace probíhá velmi obtížně. Adaptabilita na kulturu majoritní společnosti je zde velmi důležitá. Podmínkou dobrých školních výsledků a vytvoření pozitivního obrazu sebe sama je zapojování se do majoritní kultury.tento proces neprobíhá však vždy úspěšně: povahové rysy, sklony a vlastnosti žáků minority např. vzhled,

5 temperament aj. zde brání snadné socializaci. Velký rozdíl mezi Jaký/á jsem? a Jaký/á jsem podle ostatních? je důsledkem takové monokulturní socializace. Druhým významem slov být tolerantní je znát velmi dobře své vlastnosti a mít svou identitu, a to proto, abychom mohli respektovat i jiné lidi.v tomto hledisku důvodem pro socializační problémy rómských dětí je především nejistota kolem jejich identity, protože právě ta brání přijetí různých lidí, např. i přijetí dětí majority. Majoritní a minoritní děti spolu někdy nevycházejí dobře: cítí zejména deprivaci a frustraci. Tato tendence se stává zdrojem užívání agresivních nebo regresivních technik, které se dle školních norem projevují nevhodným chováním Jen ten žák je schopen přijmout odlišné chování druhých ve třídě, který má příležitost prezentovat se bez jakýchkoli obav. Je proto důležitá velmi jistá /sebejistá identita: děti by měly vědět, jaké jsou/kdo jsou a měly by chránit své vlastní zájmy. Kdyby zde byla možnost získat zkušenost z tohoto pocitu, pak tolerance by stala součástí osobnosti. Pro učitele je ve středu pozornosti jejich výchovně vzdělávací práce člověk. Člověk ve své jedinečnosti, člověk se všemi svými právy a všemi povinnostmi. Jenom ve svobodě se může osobnost vyvíjet. V mnoha zemích se hlásí opět ke slovu nacionalismus. Pedagogičtí pracovníci odmítají nacionalismus, neboť se hlásí k humanistické koncepci svobody občanů Evropy. V zahraničí je o problémy interkulturní výchovy vzrůstající zájem, jak ukazují závěry konference INST ve Vídni, jejíž přínos byl oceněn udělením ceny Bruno Kreiského knižnímu vydání. Úkolem výchovy je podílet se na genezi Evropy, ve které vládne svoboda a úcta k občanům, a občanská spravedlnost má zde své domovské právo. Výběr z literatury BALVÍN, J.: Hnutí - R se představuje in ALFA - REVUE, č. 1, R V. Praha 1995 HEŘMANOVÁ,V.-KOVAŘÍKOVÁ,M.:Využití alternativních výchovně vzdělávacích programů jako prostředků zefektivnění vzdělávacích výsledků romských žáků, in UHeřmanová, V., Navrátil, S.: Vzdělání klíč ke změně společenské pozice romské komunity, UJEP Ústí n/l 2000, s , ISBN též redakce sborníku KOVAŘÍKOVÁ M., HEŘMANOVÁ V. MATTIOLI J.: Několik poznámek k multikulturní výchově in Sborník ČAPV Multikulturní výchova v období globalizace, ČAPV a PF UP v Olomouci, 1999, ISBN , s HEŘMANOVÁ, V.- KOVAŘÍKOVÁ M.: Some aspects on multicultural education in the Czech Republic, in Tudomanyos Uleseinek eloadás osszefoglaloi, Nyiregyhazan 2000, s , ISSN HEŘMANOVÁ, V.: Některé aspekty sociálního klimatu a jejich využití ve školní praxi, Ústí n/l, PF UJEP 2002, s. 42, ISBN HEŘMANOVÁ, V.:Několik poznámek k socializačním procesům v primární prevenci patologických jevů, in Kubátová, D. a kol.:primární prevence soc. patologických jevů v pedagogické praxi 5, S , Ústí n/l 2002, ISBN VACÍNOVÁ, M., HEŘMANOVÁ,V., LANGOVÁ, M. : Některé problémy chování a jejich identifikace u žáků v Ústeckém regionu příspěvek na 11. konferenci ČAPV od Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, sekce 4 Osobnostní rozvoj dětí

6 a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových sociálních a kulturních vlivů sborník anotací příspěvků, Paido Brno 2003, s , ISBN též Sborník 11. konference ČAPV CD ROM, viz přehled sekcí - 4, s. 1-8 HEŘMANOVÁ,V., MATTIOLLI,J.: A few notes on multicultural education, Trans. Internet- Zeitschrift fur Kulturwissenschaften 15. Nr. Mai 2004 in 8.1 Intercultural Education Ed. S. Binder/M. Luciak Location ( URL) TRANS Studies on Changing of the World HEŘMANOVÁ, V.: Multicultural Education - Some Notes on current Situation in the Czech Republic in Ed. Seebauer, R. Paido Brno 2004, s Literatura ke stati: Romské děti ve škole I. Schmerz in Heřmanová, V., Navrátil, S.: Vzdělání klíč ke změně společenské pozice romské komunity, UJEP Ústí n/l 2000, ISBN ERICH, R. (1998): School Provision for Roma and Sinti. Interface (Gipsies and Travellers Education Training Youth) 32. p HALÁSZ, L. (1974): A Cigányok címü filmhátásának összehasonlító vizsgálata. In: Tanulmányok VI/3. Magyar Rádió és Televízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, p HARTER, S. (1987): The Determinants and Mediational Role of Global Self-Worth in Children In: Contemporary Topics in Development Psychology.(Ed. N. Eislenberg), John Wiley andsons, New York, p KALA, J. W. (1986): Introduction to Psychology. Wadsworth Publication Company, Belmont (California, USA) 5. KOHLBERG, L.; HIGGINS, A. (1987): School Democracy and Social Interaction. In: Moral Development Through Social Interaction. (Ed. W.M.Kurtines; J.L. Gewirtz), John Wiley and Sons, New York, p LIÉGOIS,J.P. (1994): Roma Gypsies, Travellers. Council of Europe Press, Strasbourg.

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Vendula Skopalová II. navazující ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL SOŇA MERTOVÁ 1 OBSAH Úvod 3 1. Co je mentální postižení? 4 2. Psychické procesy osob s mentálním postižením 5 2.1. Jak lidé s mentálním postižením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2012 Bc. Veronika Kovaříková MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Ideální učitel očima žáků kvarty

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Zpráva je dílčím výstupem z projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně

Více

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Monika Žumárová Katedra sociální pedagogiky PdF UHK, Hradec Králové Anotace: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí.

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Školský management SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY Teachers of infant school and primary school Závěrečná

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinace: Český jazyk Občanská výchova Význam

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Sociální pedagog na základní škole

Sociální pedagog na základní škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Sociální pedagog na základní škole Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce: Lenka Čerstvá Vedoucí práce: PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Prohlášení

Více

Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost?

Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost? OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost? DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Petra Gniadková Vedoucí práce:

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více