Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi"

Transkript

1 Zvláštnosti sociální pozice žáků různého národnostního původu ve školní praxi SOME ASPECTS OF SELF CONCEPT BY PUPILS AT SCHOOL PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D., Katedra psychologie PF UJEP Ústí n/labem Klíčová slova: Dvojí socializace žáků, konflikt identity, sociální pozice žáka, individuální akceptovanost, možnosti kompenzace působení stereotypu ve výchově, změna postojů. Key Words: Double Socialisation of Pupils, The Social Position, Self Concept and Akceptance of Personality, Possibilities for Kompensation of Stereotypes in Education, Changes of Attitudes by pupils. Ve sledování školního prostředí je možno vydělit tři komponenty: fyzikální, pedagogickou a sociální. Škola je sociální systém, který je definován sociokulturním kontextem. Působí zde i vlastní sociálně ekonomický původ učitele, který se promítá do jeho definice učitelské role a do jeho postojů k žákům. (Langová, 2002, s. 58). Na sociální vývoj žáků má prioritní vliv rodina. Pojem sociální vyjadřuje společenský, týkající se lidské společnosti. Z latinského socio - např. sociatas - společnost či socius druh, příp. socialis společenský. Pojem klima zahrnuje ustálené postupy vnímání, reagování na to, co se ve škole odehrává. J. Mareš & J. Křivohlavý (1995) považují sociální klima školy za konstrukt, který učitelé, ředitelé i žáci vnímají, prožívají a který je ve svých důsledcích ovlivňuje. Ideální klima by mělo zahrnovat kvality: dobré, činorodé, přínosné a hodnotné. Pro vznik sociálně emocionálního klimatu mají význam společenské a osobní hodnoty, které se odráží v představách o dobré výchově a dobré škole. Hlavní požadavek na školu v tomto směru je tedy vytvoření příznivého klimatu, které by zajistilo nezbytné podmínky pro probouzení a kultivování předpokladů a schopností, které jsou ukryty v žáku. Takovou školu měl na mysli Komenský, když ji označil slovem líbezná, tj. školu, kterou mají žáci rádi, protože práce v ní odpovídá také jejich zájmům a potřebám. Sociální klima výstižně charakterizuje T. Kollárik (1990), který ho definuje jako relativně stabilní a emocionální naladěnost, ve které se spojují nálady lidí, jejich duševní prožívání, vztahy jednoho k druhému, k práci, k obklopujícím událostem. Dle J. Řezáče, (1998 s.119). Otevřené klima se vyznačuje živostí, energičností. Uzavřené klima se pak projevuje frustrací zúčastněných a apatií. Mnohé úkoly jsou plněny pouze formálně. Klima školy je vytvářeno též důrazem na individualizaci a personalizaci. Individualizace zahrnuje nabídku různého učiva a metod a podmínky pro svobodný výběr žáků. Realizace ideje personalizace předpokládá důkladnou znalost žáků učiteli. Nové pojetí osobnosti žáka si vyžaduje posílení jeho autonomie. Předpokladem je respektování žáka jako individua se specifickými potřebami, zájmy, hodnotami a reálnými učebními možnostmi, jako samostatného aktivního partnera učitele. Langová - M. Vacínová, ( 2002 s.61-65). V ČR je školní socializace dětí minorit ovlivňována řadou problémů. Během posledních deseti let se jeví multietnická výchova jako naléhavý úkol všech pedagogů. Tento problém je aktuální i v Maďarsku. Např. I. Schmerz 2000, ukazuje, že životní styl

2 příslušníků např. romské minority je spojován především s nedostatečným platem, dále se špatným ošacením, nevhodnou stravou, nízkým vzděláním a nedostatečnou soutěživostí, srovnáme-li ho s životním stylem ostatního obyvatelstva. Proto se mohou cítit Rómové diskriminováni, frustrováni a v důsledku toho mohou mít tito žáci ve školním prostředí sklony k agresi či reagují regresivně. Pozitivní vlastnosti, které si přinášejí z domova, jako je teplo soukromí, spontaneita, pociťování požitku z jakéhokoli potěšení, apod. - vedou ne vždy k tomu, aby byly kladně přijímány. Zajímala nás proto postojová zaměřenost dětí v souvislosti s minoritními žáky, abychom se pokusili poznat emoční aspekt jejich akceptovanosti přijímání a následně přispět k odstranění bariér, které mohou u žáků vznikat v interakci ve školní praxi. Pro zmapovaní problematiky žáků z různých kultur je možno použít metodiku, která byla aplikována pracovníky katedry psychologie Vysoké školy pedagogické v Nyieregyhaze. Maďarští odborníci zavádí k objasnění situace romských žáků termín dvojí socializace. Socializace zahrnuje dvojí procesy. Jednou subfází je individualizace, formování základních rysů osobnosti - jejich entita se projevuje ve společnosti. Druhým procesem je sociální učení, které probíhá zejména, když se chování osoby modifikuje směrem k sociálním normám. Důležitá je sociální interakce, což je vzájemně spjatá výstavba morální kultury nebo morální skupiny prostřednictvím tvorby školních norem. Tato kultura je požadována pro dialog, ale rovněž pro tvorbu všeobecného (morálního) já. Podstatnými prvky socializace jsou hodnoty a hlavním nástrojem socializace je vzdělávání. Systém hodnot je hierarchický; skládá se z interiorizovaných hodnot, které se stávají vyšším regulátorem chování. V procesu socializace se formuje vlastní sebehodnotící ego dítěte. Výsledný obraz Ega má dva determinanty: Výsledek rozdílu mezi úrovní kompetence a sociální podporou, pozitivním uznáním. Úroveň sebeocenění / sebepojetí jako potenciální prostředník citu pak určuje motivaci. Pozitivní sebeocenění / sebeuznání usnadňuje proces učení O. Čačka, který se důkladně zabýval těmito osobnostními proměnnými se domnívá, že sebeocenění hraje důležitou roli při rozvoji celkového citového stavu jedince. Sebeuznání působí na to, jak se dítě cítí ve třídě, zda li je u něho uspokojena potřeba sociálního kontaktu, je li sociálně akceptováno, což pak ovlivňuje obecnou míru motivace a zájem o činnosti odpovídající věku žáků. Kongruence v procesu socializace znamená, že hlavní činitelé - rodina i škola považují za důležité stejné hodnoty. Existuje li, výrazný rozdíl mezi důležitými hodnotami obou institucí, pak významné společné hodnoty kladou základ dvojí socializace a děti si vybírají mezi odlišnými hodnotami tu, která je pro ně snazší. Ve třídě se žáci stýkají s vrstevníky a právě zde se utváří předivo sociálních vztahů. Pro učitele je poznání těchto vztahů, jejich struktury, ale i dynamiky velmi důležité pro psychologickou podporu jedincům. Domníváme, že romští žáci bilingvální jsou rovněž jedinci se speciálními potřebami. Proces socializace je ovlivňován složením třídy, rozdíly mezi žáky, např. jejich schopnostmi, pohlavím, socioetnickou příslušností, náboženskou skupinou, atd. V analýze faktorů, které ovlivňují postoj ke škole u romských žáků jsme analyzovali problémy na pomezí mezi vzdělávacími, sociálními a psychologickými. Promítají se zde různé předsudky, životní styl atd. Výsledkem toho je fakt, že u dětí, které jsou socializovány velmi dobře v rómské kultuře a prosperují v ní se hromadí neúspěchy. Příznivě působí individualizovaná školní příprava: s podílem školních poradců a učitelských asistentů, ale i dalších pedagogických pracovníků škol.

3 Kvalita postojů žáků Úspěšná školní socializace je podmíněna sociálně etickými a psychologickými podmínkami. Mezi psychologickými podmínkami jsou to zejména předsudky, které tvoří barieru pro přijetí a spíše přivádějí do izolace. Předsudky se vyvíjejí ze stereotypů pro hodnocení skupiny i jednotlivců. Např. konzervativnost Angličanů aj. S působením stereotypů se setkáváme též u etnických skupin: jedná se o výroky, např. jsou líní, nepořádní či jsou hudebně nadaní. Tyto stereotypy jsou zobecňující. Jejich nebezpečím je, že vedou k nerozlišování rozdílů ve skupině. Stereotypy se stávají předsudky, jestliže je nemůžeme změnit navzdory opačným zkušenostem. Dokonce i když se člen minoritní skupiny chová a jedná stejně jako člen majoritní skupiny. Když je stereotyp nebo předsudek vytvořen, má tendenci přetrvávat. Tyto názory jako implikované předpoklady se pak mohou stávat motivy chování. Při začlenění žáka do školní třídy, se učební skupina stává jeho referenční skupinou. I..Schmerz 2000, poukazuje na fakt, že maďarské děti při sledování chování Romských žáků, které odpovídá jejich předsudkům, ho vnímají jako projevy osobnostních rysů. Když pozorují chování, které není konsistentní s jejich předsudky, pak ho přičítají situačnímu faktoru spíše než rysům osobnosti žáka minority. Důležitost poznávání postojů žáků vůči dětem z druhých národnostních skupin je dána emocionální podmínkou přijetí nebo odmítnutí těchto dětí. Ačkoli se postoj projevuje v chování, jsou zde i možnosti pro verbální mínění. Postoje žáků lze diagnostikovat metodou sémantického diferenciálu z hlediska 17 dimenzí. (Halász, Sipos,1974). Sociabilita Izolovanost Vzdělanost Nevzdělanost Disciplinovanost Neposlušnost Zajímavost Nezájem Přátelství Nepřátelství Skromnost Marnivost Bohatý Chudý Chytrost - Hloupost Rozumnost Nerozumnost Mírumilovnost Bojovnost Tichost Hlučnost Zakřiknutost Halasnost Pořádkumilovnost Nedbalost Odpouštění - Mstivost Síla Slabost Čestnost Nečestnost Atraktivnost Odpudivost V původním znění byly pozitivní a negativní vlastnosti zaměněny, aby se zamezilo mechanickému rozhodování. Na šestistupňové stupnici hodnocení l znamená plné odmítnutí, nepřijetí prvního adjektiva a plné přijetí druhého přídavného jména pak znamená hodnotu 6. Naměření částečného přijetí je vyjádřeno ostatními hodnotami (tj. 2,3,4 a 5). Příznivé hodnocení odpovídá hodnotám 1 a 2. Nejnižší skóre bylo u položky socializace izolovanost 1, 68 a dále u vlastností síla slabost 2, 86. Nejvyšší stupeň byl zjištěn u položky: tichost hlučnost 5, 42 a mírumilovnost bojovnost 5, 26. Párové hodnoty netvoří vždy přesnou polaritu, jako např. v těchto rysech: zajímavý nemající zájem a mocný / silný - slabý ( 2,86 až 4,30). Rys společenský je vlastností positivně

4 vnímanou, ostatní vlastnosti se blíží odmítavému vnímání. Diferencované názory jsou u vlastností hlučný a bojovný (1,02). Největší rozpětí se objevilo u souboru vlastností: přátelský nepřátelský, rozumný - nerozumný, pořádkumilovný nepořádný a atraktivní odpudivý. Nejpříznivější soudy jsou u vlastnosti společenský, dále silný. U tří rysů pak bylo dosaženo minimálního výskytu: zajímavý, rozumný a přátelský. Metoda nám indukuje stupeň xenofobie v postojích u sledovaných žáků. Tento faktor se týká nejfrekventovanější hodnoty mezi položkami v šesti stupních. Čím více hodnocení stupněm 6, tím zřetelnější předsudky, a naopak ohodnocení stupněm 1, ukazuje méně předsudků. Dosažené výsledky ukazují, že nepřátelské předsudky byly intensivnější. Tyto výsledky jsou překvapivé, protože u žáků školního věku ještě nebývá upevněn návyk vytvářet si předsudky. Žáci jsou mnohem citlivější k nové zkušenosti a plastičtější, flexibilnější než jedinci v dalších vývojových stadiích. Percepce žáků minority Výběr faktorů Dimenze Vlastnosti metodou analýzy hlavních komponentů 1. faktor: Vztah k vlastní zakřiknutý hlučný Determinanta chování důležitosti Odvaha mírumilovný bojechtivý Chování tichý hlučný Neodpouštění odpouštějící mstivý Sebeuznání skromný marnivý 2. faktor: Inteligenční chytrý hloupý Schopnosti a vzdělaný nevzdělaný charakteristické Čestnosti čestný nečestný vlastnosti Přizpůsobivosti poslušný neposlušný 3. faktor: Moci silný slabý Emoční vlastnosti Krásy atraktivní odpudivý Zájmu zajímavý nemající zájem Empatie Citlivý necitlivý Vnějškového výrazu pořádkumilovný nepořádný sociálního postoje přátelský nepřítel 4. faktor: Socializace společenský osamocený Životní styl Zájem o finanční bohatý chudý záležitosti Ve schopnostech, individuálních a emočních vlastnostech děti majority mnohdy vnímaly rómské děti lépe než tyto děti hodnotí samy sebe.výsledky potvrzují, že je zde rozdíl mezi sebeúctou a vnějším oceněním. To znamená, že mezi subjektivním Ego a já, které je jim přisuzováno, je značný rozdíl. Tento jev by mohl způsobovat problémy v procesu sociální adaptace. Výsledné koeficienty nedosáhly statisticky významné hodnoty. Závěr: proces dvojí socializace probíhá velmi obtížně. Adaptabilita na kulturu majoritní společnosti je zde velmi důležitá. Podmínkou dobrých školních výsledků a vytvoření pozitivního obrazu sebe sama je zapojování se do majoritní kultury.tento proces neprobíhá však vždy úspěšně: povahové rysy, sklony a vlastnosti žáků minority např. vzhled,

5 temperament aj. zde brání snadné socializaci. Velký rozdíl mezi Jaký/á jsem? a Jaký/á jsem podle ostatních? je důsledkem takové monokulturní socializace. Druhým významem slov být tolerantní je znát velmi dobře své vlastnosti a mít svou identitu, a to proto, abychom mohli respektovat i jiné lidi.v tomto hledisku důvodem pro socializační problémy rómských dětí je především nejistota kolem jejich identity, protože právě ta brání přijetí různých lidí, např. i přijetí dětí majority. Majoritní a minoritní děti spolu někdy nevycházejí dobře: cítí zejména deprivaci a frustraci. Tato tendence se stává zdrojem užívání agresivních nebo regresivních technik, které se dle školních norem projevují nevhodným chováním Jen ten žák je schopen přijmout odlišné chování druhých ve třídě, který má příležitost prezentovat se bez jakýchkoli obav. Je proto důležitá velmi jistá /sebejistá identita: děti by měly vědět, jaké jsou/kdo jsou a měly by chránit své vlastní zájmy. Kdyby zde byla možnost získat zkušenost z tohoto pocitu, pak tolerance by stala součástí osobnosti. Pro učitele je ve středu pozornosti jejich výchovně vzdělávací práce člověk. Člověk ve své jedinečnosti, člověk se všemi svými právy a všemi povinnostmi. Jenom ve svobodě se může osobnost vyvíjet. V mnoha zemích se hlásí opět ke slovu nacionalismus. Pedagogičtí pracovníci odmítají nacionalismus, neboť se hlásí k humanistické koncepci svobody občanů Evropy. V zahraničí je o problémy interkulturní výchovy vzrůstající zájem, jak ukazují závěry konference INST ve Vídni, jejíž přínos byl oceněn udělením ceny Bruno Kreiského knižnímu vydání. Úkolem výchovy je podílet se na genezi Evropy, ve které vládne svoboda a úcta k občanům, a občanská spravedlnost má zde své domovské právo. Výběr z literatury BALVÍN, J.: Hnutí - R se představuje in ALFA - REVUE, č. 1, R V. Praha 1995 HEŘMANOVÁ,V.-KOVAŘÍKOVÁ,M.:Využití alternativních výchovně vzdělávacích programů jako prostředků zefektivnění vzdělávacích výsledků romských žáků, in UHeřmanová, V., Navrátil, S.: Vzdělání klíč ke změně společenské pozice romské komunity, UJEP Ústí n/l 2000, s , ISBN též redakce sborníku KOVAŘÍKOVÁ M., HEŘMANOVÁ V. MATTIOLI J.: Několik poznámek k multikulturní výchově in Sborník ČAPV Multikulturní výchova v období globalizace, ČAPV a PF UP v Olomouci, 1999, ISBN , s HEŘMANOVÁ, V.- KOVAŘÍKOVÁ M.: Some aspects on multicultural education in the Czech Republic, in Tudomanyos Uleseinek eloadás osszefoglaloi, Nyiregyhazan 2000, s , ISSN HEŘMANOVÁ, V.: Některé aspekty sociálního klimatu a jejich využití ve školní praxi, Ústí n/l, PF UJEP 2002, s. 42, ISBN HEŘMANOVÁ, V.:Několik poznámek k socializačním procesům v primární prevenci patologických jevů, in Kubátová, D. a kol.:primární prevence soc. patologických jevů v pedagogické praxi 5, S , Ústí n/l 2002, ISBN VACÍNOVÁ, M., HEŘMANOVÁ,V., LANGOVÁ, M. : Některé problémy chování a jejich identifikace u žáků v Ústeckém regionu příspěvek na 11. konferenci ČAPV od Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, sekce 4 Osobnostní rozvoj dětí

6 a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových sociálních a kulturních vlivů sborník anotací příspěvků, Paido Brno 2003, s , ISBN též Sborník 11. konference ČAPV CD ROM, viz přehled sekcí - 4, s. 1-8 HEŘMANOVÁ,V., MATTIOLLI,J.: A few notes on multicultural education, Trans. Internet- Zeitschrift fur Kulturwissenschaften 15. Nr. Mai 2004 in 8.1 Intercultural Education Ed. S. Binder/M. Luciak Location ( URL) TRANS Studies on Changing of the World HEŘMANOVÁ, V.: Multicultural Education - Some Notes on current Situation in the Czech Republic in Ed. Seebauer, R. Paido Brno 2004, s Literatura ke stati: Romské děti ve škole I. Schmerz in Heřmanová, V., Navrátil, S.: Vzdělání klíč ke změně společenské pozice romské komunity, UJEP Ústí n/l 2000, ISBN ERICH, R. (1998): School Provision for Roma and Sinti. Interface (Gipsies and Travellers Education Training Youth) 32. p HALÁSZ, L. (1974): A Cigányok címü filmhátásának összehasonlító vizsgálata. In: Tanulmányok VI/3. Magyar Rádió és Televízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, p HARTER, S. (1987): The Determinants and Mediational Role of Global Self-Worth in Children In: Contemporary Topics in Development Psychology.(Ed. N. Eislenberg), John Wiley andsons, New York, p KALA, J. W. (1986): Introduction to Psychology. Wadsworth Publication Company, Belmont (California, USA) 5. KOHLBERG, L.; HIGGINS, A. (1987): School Democracy and Social Interaction. In: Moral Development Through Social Interaction. (Ed. W.M.Kurtines; J.L. Gewirtz), John Wiley and Sons, New York, p LIÉGOIS,J.P. (1994): Roma Gypsies, Travellers. Council of Europe Press, Strasbourg.

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Univerzita Karlova v Praze MFF katedra didaktiky fyziky. Seminární práce Klima školní třídy

Univerzita Karlova v Praze MFF katedra didaktiky fyziky. Seminární práce Klima školní třídy Univerzita Karlova v Praze MFF katedra didaktiky fyziky Seminární práce Klima školní třídy Jiří Schamberger 1. roč. FMU2SZS duben 2013 Úvod: Základní vzdělávání v České republice by mělo plnit především

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity

Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity Intetrkulturní výcvik VŠ studentů jako prevence a rozvoj interkulturní sensitivity PhDr. Iva Štětovská PhDr. Monika Morgensternová, PhD. Katedra psychologie FF UK Praha MŠMT 0021620841 Nároky na kontakty

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Několik poznámek k možnostem rozvoje identity žáků

Několik poznámek k možnostem rozvoje identity žáků Několik poznámek k možnostem rozvoje identity žáků PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D., Katedra psychologie PF UJEP Ústí n/labem Klíčová slova: Proces socializace, konflikt identity, individuální akceptovanost,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník

Základy společenských věd - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Základy společenských věd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence k řešení

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více