Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Čj.: ZŠ-STŘ/162/2009 Školní vzdělávací program CESTA ZA POZNÁNÍM Základní škola praktická a Základní škola speciální, Zlín Středová 4694 Zlín

2 - 2 - Motto: Vše, co děláme pro děti není zbytečně vynaložené úsilí (Robert Fulghum)

3 Obsah: OBSAH: 3 ČÁST A 4 1 Identifikační údaje školy 4 ČÁST B 6 2 Charakteristika školy Historie školy Umístění školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, akce a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 10 ČÁST C 11 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 14 ČÁST D 19 4 Učební plán Učební plán ZŠP Poznámky k učebnímu plánu 21 ČÁST E 22 5 Učební osnovy Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Matematika Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Člověk a jeho svět Člověk a zdraví 131 PŘÍLOHA Č Pravidla pro hodnocení žáků 146 PŘÍLOHA Č Školní vzdělávací program pro školní družinu 158

4 Část A Školní vzdělávací program - Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Název programu: CESTA ZA POZNÁNÍM Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín Středová Zlín Odloučené pracoviště: Přípravný stupeň PŠ Rehabilitační stacionář Žlebová Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor školství, mládeže a sportu Tř. T. Bati Zlín Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele: Ředitelka: PaedDr. Věra Valášková Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Jitka Běhalová

5 - 5 - Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Telefon škola: Mobil: Telefon SPC: škola: SPC: Kontaktní osoby: PaedDr. Věra Valášková (ředitelka) PaedDr. Jitka Běhalová (zástupkyně ředitelky) Mgr. Dana Hromádková (vedoucí SPC) Platnost dokumentu od: ŠVP byl schválen Radou školy dne : Podpis ředitele školy: Razítko školy: Datum:

6 Část B Charakteristika školy 2.1 Historie školy Škola byla založena jako soukromá škola Společnosti dobré vůle ARGO. Od přešla pod správu ŠÚ Zlín jako státní škola. Od se škola stala příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatkem č. 2 ve zřizovací listině za dne se změnil název školy na Speciální školy pro žáky s více vadami, Zlín, Středová 4694, Zlín. S účinností od byl změněn název školy na Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín (Rozhodnutí č. j /2006). 2.2 Umístění školy Budova školy je umístěna v zástavbě sídliště Jižní Svahy, v blízkosti Základní školy, nákupních středisek, pošty a lékařského zařízení. Dostupnost školy je velmi dobrá, v bezprostřední blízkosti školy je parkoviště pro osobní vozidla i zastávka MHD. 2.3 Úplnost a velikost školy Úplná škola s postupným ročníkem základní školy praktické a s 1. a 2. stupněm základní školy speciální. Celková kapacita oboru C/01 Základní škola: 11 žáků 2.4 Vybavení školy Škola využívá kmenové budovy na Jižních Svazích a detašovaného pracoviště, které je součástí rehabilitačního stacionáře na Nivách. Hlavní budova je dvojpodlažní a skládá se ze dvou vzájemně propojených bloků. Suterén propojuje budovu školy se sousední mateřskou školou, v níž je umístěna kuchyně, která zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců školy.

7 - 7 - V hlavní budově se nachází: - sedm kmenových tříd, z nichž dvě slouží současně jako místnosti pro školní družinu - relaxační místnost - sborovna, která slouží současně jako počítačová učebna - kancelář - ředitelna - učebna pracovní a výtvarné výchovy - místnost pro rehabilitaci - šest kanceláří pracovníků SPC - čekárna pro klienty SPC - svislá zvedací plošina - schodiště opatřené šikmou zvedací schodišťovou plošinou - čtyři místnosti s hygienickým zázemím pro žáky - dvě šatny - pracoviště školníka - sklady a místnost s keramickou pecí v suterénu školy Venkovní prostory: - školní zahrada (vydlážděná plocha, pískoviště, houpačka, lavičky, travní porost) - atrium Detašované pracoviště RS Nivy Škola využívá: - jedna třída - jedna počítačová učebna - hygienické zázemí

8 - 8 - Škola má odpovídající hygienické zázemí pro žáky (WC, umývadla, sprchový kout), hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvy školy je však zcela nevyhovující. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Podle finančních možností systematicky doplňujeme učební a rehabilitační pomůcky, materiál, počítačovou techniku, metodické materiály. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi. V některých třídách mají žáci k dispozici samostatný počítač, televizi, videorekordér nebo přehrávač CD a DVD. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí. Všechny třídy využívají rehabilitačních a terapeutických pomůcek podle individuálních dispozic jednotlivých žáků (kuličkový bazén, rehabilitační míče, zážitková pyramida, pomůcky pro bazální stimulaci, relaxační vaky, zvukové a manipulační hračky, atd.). Relaxační místnost je vybavena vodním lůžkem, pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci a muzikoterapii. Pro výuku žáků s PAS máme třídu upravenou pro strukturované vyučování a vybavenou speciálními pomůckami a piktogramy. Při tvorbě výukových materiálů a pomůcek využíváme kopírku a laminátor, systematicky doplňujeme metodické materiály, odbornou literaturu i didaktické pomůcky. Počítačová učebna je využívána nejen k výuce základů informatiky, ale také k výuce náhradních forem komunikace. Ve velké míře ji využívá pro svou činnost také školní družina nebo zájmový kroužek. 2.5 Charakteristika žáků Do naší školy dochází žáci z celého Zlínského regionu (z Luhačovic, Tlumačova, Napajedel, Otrokovic, atd.), většina žáků však dojíždí ze Zlína. K dopravě mohou využít speciální dopravu občanského sdružení HANDICAP. Naši školu navštěvují žáci s kombinovaným postižením, zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a

9 - 9 - poruchami autistického spektra. Každý žák naší školy má diagnostikováno mentální postižení růného stupně s přidruženým postižením smyslovým, tělesným nebo s poruchou autistického spektra. 2.6 Charakteristika pedagogického sboru V současné době tvoří pedagogický sbor 10 učitelů, 6,5 vychovatelů, 6 asistentů pedagoga (neúplné úvazky). Sbor je věkově pestrý, požadované vzdělání speciální pedagogiky splňují 100 % všichni. Sbor je stabilizovaný, pracovníci se mění z důvodů nastoupení mateřské dovolené. Všichni zaměstnanci si podle svého zájmu a potřeb školy rozšiřují své znalosti formou seminářů, kurzů a samostudia. Ve škole pracuje: - výchovný poradce - školní metodik prevence - správce ICT. Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, ve kterém pracují: - vedoucí SPC (speciální pedagog) - speciální pedagog (logoped) - speciální pedagog - psycholog - speciální pedagog pro žáky s PAS - sociální pracovnice (úvazek 0,5). Škola má 3 provozní pracovníky.

10 Dlouhodobé projekty, akce a mezinárodní spolupráce Naše škola se především zaměřuje na projekty krátkodobé, vypisované KÚ Zlín nebo Magistrátem města Zlína, případně dalších projektů umožňující zapojení našich kombinovaně postižených dětí. Pravidelně se zapojujeme především do výtvarných soutěží. Škola pořádá během školního roku řadu akcí pro děti a jejich rodiče (výlety, besídky pro rodiče a veřejnost, Dny otevřených dveří, návštěva akcí ve městě, apod.). Děti mohou během celého školního roku navštěvovat zájmové kroužky ve škole (hudební, PC, keramický, tělovýchovný, divadelní apod.). Při škole bylo založeno Občanské sdružení HOPÍK a Klub LONER sdružující rodiče a přátele autisticky postižených dětí. Škola navázala mezinárodní spolupráci s rakouskou speciální školou WALDSCHULE v Neustadtu (vzájemné návštěvy a společné akce). 2.8 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče mohou navštěvovat školu kdykoliv, buď individuálně po předchozí domluvě, či na účasti pravidelných třídních schůzkách nebo akcích školy. Jsou jim přístupny veřejné informace na webových stránkách školy, na nástěnkách v prostorách školy, každodenním písemným kontaktem ve Zpravodajích žáků. Pro anonymní dotazy a připomínky slouží schránka v hale školy. Případné výchovné problémy ochotně řeší výchovný poradce školy, k dispozici jsou všichni odborníci SPC přímo v naší škole. V roce 2006 byla zřízena Školská rada, která je čtyřčlenná (zástupce zřizovatele, rodičů a pedagogů). Škola pravidelně spolupracuje s jinými školami podobného typu, s místní knihovnou, Policií ČR, Hasičským sborem ve Zlíně, Střední zdravotnickou školou Zlín, Univerzitou T. Bati, Svazem žen, místními firmami a dalšími subjekty.

11 Část C Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy V našem vzdělávacím programu Cesta za poznáním se zaměřujeme na rozvoj osobnosti každého žáka prostřednictvím poskytování vědomostí, poznatků, praktických dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě. Za cíl si klademe především smysluplnost učení, jeho propojenost s reálným životem. Naši žáci by se měli cestou poznání stát v co největší možné míře samostatnými a adaptabilními jedinci, kteří budou připraveni nejen na život ve společnosti, ale budou schopni se do ní také zapojit. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky s kombinovaným postižením, přizpůsobujeme výchovné a vzdělávací strategie jejich možnostem, s ohledem na druh, stupeň i rozsah postižení. Při výuce uplatňujeme individuální přístup a vytváříme žákům vhodné podmínky pro jejich rozvoj i kompenzaci handicapu nízké počty žáků ve třídě; asistent pedagoga v každé třídě; individuální vzdělávací program tzv. Individuální plán práce, který vytváří třídní učitel speciální pedagog; speciální metody, formy a prostředky vzdělávání; kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky; možnost přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu v rámci školy; individuální logopedická péče; spolupráce s SPC pro žáky s více vadami; částečně bezbariérový přístup (výtah, schodolez); speciálně zařízená třída pro žáky s poruchou autistického spektra (koutky pro samostatnou práci, pomůcky pro strukturované vyučování). Na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, jeho adaptaci na nové prostředí, vytváření pozitivního vztahu k učení, upevňování základních hygienických návyků a vytváření návyků sociálních. Na druhém stupni klademe důraz na získávání vědomostí, rozvíjení praktických a sociálních dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Přípravný stupeň slouží k systematické přípravě na vstup do povinného vzdělávání a k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu, aby se předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Prvořadým úkolem je pro nás nejen poskytování kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale také vytváření přátelské atmosféry, aby se žáci v naší škole cítili spokojeně,

12 bezpečně, aby školu navštěvovali rádi, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto postupy pomáhají žákům rozvíjet dovednosti, vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro jejich osobnostní rozvoj, umožní jim efektivněji jednat a lépe využít všeho, čemu se naučili. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a jejich využívání v praktickém životě učíme žáky využívat naučené metody a způsoby učení předkládáme žákům, jak pracovat s učebnicemi, pracovními sešity a učebními pomůckami žáky vedeme k sebehodnocení, k práci s chybou učíme žáky chápat obecně používané termíny, znaky a symboly Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedeme žáky k řešení problémových úloh z praktického života, běžných životních situací při řešení problému podporujeme týmovou spolupráci žáky vedeme k rozpoznání problémové situace, zodpovědnému přistupování k jejímu řešení, zdůvodňování výběru svého řešení dané situace podporujeme v žácích schopnost popsat problém, umět se svěřit a požádat o radu vedeme žáky k práci s různými zdroji informací, žáci se učí informace hledat, třídit, využívat; pracovat s internetem vedeme žáky k tomu, aby uměli rozpoznat vážnou situaci v reálném životě ohrožení života, zdraví apod. a věděli, jak přivolat pomoc posilujeme v žácích víru ve vlastní schopnosti, učíme je nevzdávat se při nezdaru

13 Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci učíme žáky vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými učíme žáky chápat obsah sdělení, naslouchat názoru druhých a umět přiměřeně reagovat, obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor mluvní pohotovost žáků nacvičujeme formou didaktických her kromě ústní komunikace se žáci učí písemnému projevu posilujeme v žácích pozitivní vztah k mateřskému jazyku Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých žáci jsou vedeni ke spolupráci ve skupině při řešení daného úkolu, učí se pracovat v týmu, respektovat pravidla týmové spolupráce učíme žáky vytvářet si pozitivní představy o sobě samém, ovládat svoje jednání a chování, být vnímavý k potřebám druhých lidí budujeme pozitivní klima ve třídě i škole sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování žáci se učí navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy Kompetence občanské připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti seznamujeme žáky se základními právy a povinnostmi občanů, učíme je respektovat společenské normy a pravidla soužití učíme žáky chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, přijímat plnou zodpovědnost za svoje chování, zdraví a život podporujeme žáky v ochraně životního prostředí, učíme je, jak pečovat o své okolí, jak třídit odpady; budujeme v žácích kladný vztah k přírodě žáky vedeme k respektování národnostní a kulturní odlišnosti, k toleranci minoritní skupiny ve společnosti

14 Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci učíme žáky základním pracovním dovednostem, žáci jsou vedeni k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu vytváříme pozitivní vztah k manuálním činnostem cvičíme žáky v pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení při práci dbáme na zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce při kolektivní práci rozvíjíme u žáků komunikační schopnosti žáky vedeme k posuzování výsledku své práce, tj. učí se objektivnímu sebehodnocení na základě získaných znalostí a zkušeností si žáci vytvářejí představy o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni žáci naší školy mají speciální vzdělávací potřeby, proto je péče o tyto žáky popsána již v kapitole 3.1 Zaměření školy. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání.zařazení průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů.tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků.žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Průřezová témata jsme využili jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu.průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

15 Osobnostní a sociální výchova ( OSV) - reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti - má každodenní využití v běžném životě - smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti Vztah OSV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace psychohygiena kreativita 2. Sociální rozvoj poznávací schopnosti mezilidské vztahy komunikace spolupráce a soutěživost 3. Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana ( VDO ) - má mezioborový a multikulturní charakter - představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance, odpovědnosti - rozvíjí kritické myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti - má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti

16 Vztah VDO ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - občanská společnost a škola - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) - vede k výchově budoucích evropských občanů - rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní - otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru Vztah EGS ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané Multikulturní výchova (MKV) - umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami - zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám - hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole - škola vytváří klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně - vede ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků

17 Vztah MKV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova ( EMV) - vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí - umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím - vede žáky k účasti na ochraně a utváření životního prostředí Vztah ENV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova ( MV) - zahrnuje osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií - zapojení jednotlivce do mediální komunikace - orientace v mediovaných obsazích

18 schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb- od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času Vztah MV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení

19 Část D 4 Učební plán

20 4.1 Učební plán ZŠP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. stupeň 2.stupeň Min.čas.dotace Min.čas.dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Inf.a komun.technologie Práce na PC Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace Řečová výchova Práce na PC Zdravotní tělesná výchova Celková povinná časová dotace

21 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Využití celé disponibilní časové dotace je závazné. Disponibilní časovou dotaci využijeme k zařazení těchto předmětů: zdravotní tělesná výchova řečová výchova práce na PC Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován. Obsah předmětu je součástí literární výchovy. Zdravotní TV je součástí předmětu tělesná výchova. Předmět Práce na PC doplňuje ostatní vyučovací předměty. Průřezová témata jsou zařazena a realizována se všemi žáky v průběhu vzdělávání. V ročníku lze vyučovat jednotlivým vyučovacím předmětům v blocích v menších časových celcích a jednotlivé činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty

22 Část E 5 Učební osnovy 5.1 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v ročníku 1 hodina týdně Vzdělávací obsah je rozdělen do oblastí - vokální činnost práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu - instrumentální činnost hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci - hudebně pohybová činnost ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty - poslechová činnost aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob Organizace: HV probíhá ve třídě. Téměř v každé třídě je k dispozici kytara, elektronické klávesy a dětské Orffovy nástroje. K poslechu využívá učitelka CD a MC přehrávače. Hudebna ve škole není. Součástí HV jsou každodenní ranní hudební chvilky, které probíhají buď společně ve školní družině nebo ve třídě. Délka trvání je 15 minut. Dalším obohacením HV je návštěva koncertů zvláště populární hudby. Zařazení průřezových témat: OSV psychohygiena, kreativita EGS Evropa a svět nás zajímá MKV kulturní rozdíly, lidské vztahy EMV základní podmínky života MV výběr kvalitní hudby interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení - žáci používají správnou terminologii a symboliku

23 - získané znalosti propojují do souvislostí - využívají vlastní zkušenosti a poznatky Kompetence k řešení problémů - žák vnímá problémové situace - žáci kriticky přemýšlejí - při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení Kompetence komunikativní - žák dokáže vyjádřit svůj názor - žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - učitel posiluje sociální chování a sebeovládání Kompetence občanská - žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - žáci se aktivně zapojují do kulturního dění - respektují názory druhých Kompetence pracovní - žák je schopen koncentrace a výdrže - vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem - učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků

24 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: - zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty - rozlišovat sílu zvuku - soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby - správně a hospodárně dýchat - zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu - měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Vokální činnosti a instrumentální činnosti: - rytmizace říkadel - zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu - zpěv jednoduchých písní zaměřených k ročním dobám - hra na tělo - hra na nástroje Orffova instrumentáře Poslechové činnosti: - výška, síla, délka tónu - rozpoznání tempa a rytmu - zpěvní hlasy - zvuk hudebních nástrojů MKV kulturní diference, Lidské vztahy-hudba etnických skupin MV vnímání autora mediálních sdělení výběr kvalitní hudby Hudebně pohybové činnosti: - pochod podle hudebního doprovodu - pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky

25 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: - zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem - odlišit tóny podle výšky, síly a barvy - soustředit se na poslech skladeb - naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní - doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje - umět propojit vlastní pohyb s hudbou Vokální činnosti a instrumentální činnosti: - zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu - hra na tělo - hra na nástroje Orffova instrumentáře Poslechové činnosti: - rozpoznání tempa a rytmu - zvuk hudebních nástrojů - slavné melodie a skladby - skladby určené dětem - nejvýznamější hudební skladatelé EGS Evropa a svět nás zajímá- poznávání evropské hudby EMV základní podmínky života- výchova k životnímu prostředí hudba, rámus Hudebně pohybové činnosti: - improvizované vyjádření hudby pohybem - pochod - uplatnění prvků tvořivé dramatiky

26 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně doprovázet písně pomocí ostinata soustředit se na poslech skladeb rozeznávat různé hudební žánry rozpoznat vybrané hudební nástroje Vokální a instrumentální činnosti zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném rozsahu intonační cvičení, dechová cvičení hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře (ostinátní doprovod) OSV psychohygiena, kreativita EGS Evropa a svět nás zajímá znát vybrané hudební skladatele MKV kulturní rozdíly Poslechové činnosti poslech hudebních nástrojů hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě, mimohudební obsah díla hudební žánry nejvýznamnější hudební skladatelé MV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

27 Hudebně pohybové činnosti taktování a pohyb na hudbu hudebně pohybové hry relaxační techniky, muzikoterapie

28 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 1 hodina týdně. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu VV - směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění - vede k porozumění základním pojmům ve Vv - seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik - učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace - učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání Organizace: Výuka na 1. stupni probíhá v domovské třídě u velkých pracovních stolů, na 2. stupni v keramické dílně. Při vyučování žáci používají pracovní oděv. Zařazení průřezových témat: OSV sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, kreativita, kreativita VDO občanská společnost a škola EGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MKV lidské vztahy EMV ekosystémy, vztah člověka k prostředí MV kritické čtení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů - učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření - žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech

29 Kompetence k řešení problémů - učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů - žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vzjádření a zaujímají k nim svůj postoj - žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě Kompetence komunikativní - žáci se zapojují do diskuze - respektují názory jiných - učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti Kompetence sociální a personální - žáci umí tvořivě pracovat ve skupině - učitel vede žáky ke kolegiální pomoci Kompetence občanské - žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí - učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům Kompetence pracovní - žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla - učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi - žák je schopen pracovní výdrže a koncentrace - má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE 1. Identifikační údaje Naučit se v životě si poradit Název ŠVP - LMP: Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU

UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU Školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, Horní Česká 15 Č.j.:MZPSZN- 775/2014 Platnost dokumentu

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, Křídla 52, 592 31 Nové Město na Moravě tel: 566 615 793, IČO 75021421 Obsah: 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah Identifikační údaje 3. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 2. Identifikační údaje str. 4 3. Charakteristika školy str. 5 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 5 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 5 2. 2. 1. Materiální,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, 741 11 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá OBSAH IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Klíč pro střední vzdělávání s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více