Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Čj.: ZŠ-STŘ/162/2009 Školní vzdělávací program CESTA ZA POZNÁNÍM Základní škola praktická a Základní škola speciální, Zlín Středová 4694 Zlín

2 - 2 - Motto: Vše, co děláme pro děti není zbytečně vynaložené úsilí (Robert Fulghum)

3 Obsah: OBSAH: 3 ČÁST A 4 1 Identifikační údaje školy 4 ČÁST B 6 2 Charakteristika školy Historie školy Umístění školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, akce a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 10 ČÁST C 11 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat 14 ČÁST D 19 4 Učební plán Učební plán ZŠP Poznámky k učebnímu plánu 21 ČÁST E 22 5 Učební osnovy Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Matematika Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Člověk a jeho svět Člověk a zdraví 131 PŘÍLOHA Č Pravidla pro hodnocení žáků 146 PŘÍLOHA Č Školní vzdělávací program pro školní družinu 158

4 Část A Školní vzdělávací program - Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Název programu: CESTA ZA POZNÁNÍM Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín Středová Zlín Odloučené pracoviště: Přípravný stupeň PŠ Rehabilitační stacionář Žlebová Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor školství, mládeže a sportu Tř. T. Bati Zlín Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele: Ředitelka: PaedDr. Věra Valášková Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Jitka Běhalová

5 - 5 - Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Telefon škola: Mobil: Telefon SPC: škola: SPC: Kontaktní osoby: PaedDr. Věra Valášková (ředitelka) PaedDr. Jitka Běhalová (zástupkyně ředitelky) Mgr. Dana Hromádková (vedoucí SPC) Platnost dokumentu od: ŠVP byl schválen Radou školy dne : Podpis ředitele školy: Razítko školy: Datum:

6 Část B Charakteristika školy 2.1 Historie školy Škola byla založena jako soukromá škola Společnosti dobré vůle ARGO. Od přešla pod správu ŠÚ Zlín jako státní škola. Od se škola stala příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatkem č. 2 ve zřizovací listině za dne se změnil název školy na Speciální školy pro žáky s více vadami, Zlín, Středová 4694, Zlín. S účinností od byl změněn název školy na Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín (Rozhodnutí č. j /2006). 2.2 Umístění školy Budova školy je umístěna v zástavbě sídliště Jižní Svahy, v blízkosti Základní školy, nákupních středisek, pošty a lékařského zařízení. Dostupnost školy je velmi dobrá, v bezprostřední blízkosti školy je parkoviště pro osobní vozidla i zastávka MHD. 2.3 Úplnost a velikost školy Úplná škola s postupným ročníkem základní školy praktické a s 1. a 2. stupněm základní školy speciální. Celková kapacita oboru C/01 Základní škola: 11 žáků 2.4 Vybavení školy Škola využívá kmenové budovy na Jižních Svazích a detašovaného pracoviště, které je součástí rehabilitačního stacionáře na Nivách. Hlavní budova je dvojpodlažní a skládá se ze dvou vzájemně propojených bloků. Suterén propojuje budovu školy se sousední mateřskou školou, v níž je umístěna kuchyně, která zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců školy.

7 - 7 - V hlavní budově se nachází: - sedm kmenových tříd, z nichž dvě slouží současně jako místnosti pro školní družinu - relaxační místnost - sborovna, která slouží současně jako počítačová učebna - kancelář - ředitelna - učebna pracovní a výtvarné výchovy - místnost pro rehabilitaci - šest kanceláří pracovníků SPC - čekárna pro klienty SPC - svislá zvedací plošina - schodiště opatřené šikmou zvedací schodišťovou plošinou - čtyři místnosti s hygienickým zázemím pro žáky - dvě šatny - pracoviště školníka - sklady a místnost s keramickou pecí v suterénu školy Venkovní prostory: - školní zahrada (vydlážděná plocha, pískoviště, houpačka, lavičky, travní porost) - atrium Detašované pracoviště RS Nivy Škola využívá: - jedna třída - jedna počítačová učebna - hygienické zázemí

8 - 8 - Škola má odpovídající hygienické zázemí pro žáky (WC, umývadla, sprchový kout), hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvy školy je však zcela nevyhovující. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Podle finančních možností systematicky doplňujeme učební a rehabilitační pomůcky, materiál, počítačovou techniku, metodické materiály. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi. V některých třídách mají žáci k dispozici samostatný počítač, televizi, videorekordér nebo přehrávač CD a DVD. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí. Všechny třídy využívají rehabilitačních a terapeutických pomůcek podle individuálních dispozic jednotlivých žáků (kuličkový bazén, rehabilitační míče, zážitková pyramida, pomůcky pro bazální stimulaci, relaxační vaky, zvukové a manipulační hračky, atd.). Relaxační místnost je vybavena vodním lůžkem, pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci a muzikoterapii. Pro výuku žáků s PAS máme třídu upravenou pro strukturované vyučování a vybavenou speciálními pomůckami a piktogramy. Při tvorbě výukových materiálů a pomůcek využíváme kopírku a laminátor, systematicky doplňujeme metodické materiály, odbornou literaturu i didaktické pomůcky. Počítačová učebna je využívána nejen k výuce základů informatiky, ale také k výuce náhradních forem komunikace. Ve velké míře ji využívá pro svou činnost také školní družina nebo zájmový kroužek. 2.5 Charakteristika žáků Do naší školy dochází žáci z celého Zlínského regionu (z Luhačovic, Tlumačova, Napajedel, Otrokovic, atd.), většina žáků však dojíždí ze Zlína. K dopravě mohou využít speciální dopravu občanského sdružení HANDICAP. Naši školu navštěvují žáci s kombinovaným postižením, zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a

9 - 9 - poruchami autistického spektra. Každý žák naší školy má diagnostikováno mentální postižení růného stupně s přidruženým postižením smyslovým, tělesným nebo s poruchou autistického spektra. 2.6 Charakteristika pedagogického sboru V současné době tvoří pedagogický sbor 10 učitelů, 6,5 vychovatelů, 6 asistentů pedagoga (neúplné úvazky). Sbor je věkově pestrý, požadované vzdělání speciální pedagogiky splňují 100 % všichni. Sbor je stabilizovaný, pracovníci se mění z důvodů nastoupení mateřské dovolené. Všichni zaměstnanci si podle svého zájmu a potřeb školy rozšiřují své znalosti formou seminářů, kurzů a samostudia. Ve škole pracuje: - výchovný poradce - školní metodik prevence - správce ICT. Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, ve kterém pracují: - vedoucí SPC (speciální pedagog) - speciální pedagog (logoped) - speciální pedagog - psycholog - speciální pedagog pro žáky s PAS - sociální pracovnice (úvazek 0,5). Škola má 3 provozní pracovníky.

10 Dlouhodobé projekty, akce a mezinárodní spolupráce Naše škola se především zaměřuje na projekty krátkodobé, vypisované KÚ Zlín nebo Magistrátem města Zlína, případně dalších projektů umožňující zapojení našich kombinovaně postižených dětí. Pravidelně se zapojujeme především do výtvarných soutěží. Škola pořádá během školního roku řadu akcí pro děti a jejich rodiče (výlety, besídky pro rodiče a veřejnost, Dny otevřených dveří, návštěva akcí ve městě, apod.). Děti mohou během celého školního roku navštěvovat zájmové kroužky ve škole (hudební, PC, keramický, tělovýchovný, divadelní apod.). Při škole bylo založeno Občanské sdružení HOPÍK a Klub LONER sdružující rodiče a přátele autisticky postižených dětí. Škola navázala mezinárodní spolupráci s rakouskou speciální školou WALDSCHULE v Neustadtu (vzájemné návštěvy a společné akce). 2.8 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče mohou navštěvovat školu kdykoliv, buď individuálně po předchozí domluvě, či na účasti pravidelných třídních schůzkách nebo akcích školy. Jsou jim přístupny veřejné informace na webových stránkách školy, na nástěnkách v prostorách školy, každodenním písemným kontaktem ve Zpravodajích žáků. Pro anonymní dotazy a připomínky slouží schránka v hale školy. Případné výchovné problémy ochotně řeší výchovný poradce školy, k dispozici jsou všichni odborníci SPC přímo v naší škole. V roce 2006 byla zřízena Školská rada, která je čtyřčlenná (zástupce zřizovatele, rodičů a pedagogů). Škola pravidelně spolupracuje s jinými školami podobného typu, s místní knihovnou, Policií ČR, Hasičským sborem ve Zlíně, Střední zdravotnickou školou Zlín, Univerzitou T. Bati, Svazem žen, místními firmami a dalšími subjekty.

11 Část C Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy V našem vzdělávacím programu Cesta za poznáním se zaměřujeme na rozvoj osobnosti každého žáka prostřednictvím poskytování vědomostí, poznatků, praktických dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě. Za cíl si klademe především smysluplnost učení, jeho propojenost s reálným životem. Naši žáci by se měli cestou poznání stát v co největší možné míře samostatnými a adaptabilními jedinci, kteří budou připraveni nejen na život ve společnosti, ale budou schopni se do ní také zapojit. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky s kombinovaným postižením, přizpůsobujeme výchovné a vzdělávací strategie jejich možnostem, s ohledem na druh, stupeň i rozsah postižení. Při výuce uplatňujeme individuální přístup a vytváříme žákům vhodné podmínky pro jejich rozvoj i kompenzaci handicapu nízké počty žáků ve třídě; asistent pedagoga v každé třídě; individuální vzdělávací program tzv. Individuální plán práce, který vytváří třídní učitel speciální pedagog; speciální metody, formy a prostředky vzdělávání; kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky; možnost přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu v rámci školy; individuální logopedická péče; spolupráce s SPC pro žáky s více vadami; částečně bezbariérový přístup (výtah, schodolez); speciálně zařízená třída pro žáky s poruchou autistického spektra (koutky pro samostatnou práci, pomůcky pro strukturované vyučování). Na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, jeho adaptaci na nové prostředí, vytváření pozitivního vztahu k učení, upevňování základních hygienických návyků a vytváření návyků sociálních. Na druhém stupni klademe důraz na získávání vědomostí, rozvíjení praktických a sociálních dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Přípravný stupeň slouží k systematické přípravě na vstup do povinného vzdělávání a k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu, aby se předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Prvořadým úkolem je pro nás nejen poskytování kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale také vytváření přátelské atmosféry, aby se žáci v naší škole cítili spokojeně,

12 bezpečně, aby školu navštěvovali rádi, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto postupy pomáhají žákům rozvíjet dovednosti, vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro jejich osobnostní rozvoj, umožní jim efektivněji jednat a lépe využít všeho, čemu se naučili. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací a jejich využívání v praktickém životě učíme žáky využívat naučené metody a způsoby učení předkládáme žákům, jak pracovat s učebnicemi, pracovními sešity a učebními pomůckami žáky vedeme k sebehodnocení, k práci s chybou učíme žáky chápat obecně používané termíny, znaky a symboly Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedeme žáky k řešení problémových úloh z praktického života, běžných životních situací při řešení problému podporujeme týmovou spolupráci žáky vedeme k rozpoznání problémové situace, zodpovědnému přistupování k jejímu řešení, zdůvodňování výběru svého řešení dané situace podporujeme v žácích schopnost popsat problém, umět se svěřit a požádat o radu vedeme žáky k práci s různými zdroji informací, žáci se učí informace hledat, třídit, využívat; pracovat s internetem vedeme žáky k tomu, aby uměli rozpoznat vážnou situaci v reálném životě ohrožení života, zdraví apod. a věděli, jak přivolat pomoc posilujeme v žácích víru ve vlastní schopnosti, učíme je nevzdávat se při nezdaru

13 Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci učíme žáky vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu a umět vést dialog vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými učíme žáky chápat obsah sdělení, naslouchat názoru druhých a umět přiměřeně reagovat, obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor mluvní pohotovost žáků nacvičujeme formou didaktických her kromě ústní komunikace se žáci učí písemnému projevu posilujeme v žácích pozitivní vztah k mateřskému jazyku Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých žáci jsou vedeni ke spolupráci ve skupině při řešení daného úkolu, učí se pracovat v týmu, respektovat pravidla týmové spolupráce učíme žáky vytvářet si pozitivní představy o sobě samém, ovládat svoje jednání a chování, být vnímavý k potřebám druhých lidí budujeme pozitivní klima ve třídě i škole sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování žáci se učí navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi a snažit se upevňovat dobré mezilidské vztahy Kompetence občanské připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti seznamujeme žáky se základními právy a povinnostmi občanů, učíme je respektovat společenské normy a pravidla soužití učíme žáky chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu, přijímat plnou zodpovědnost za svoje chování, zdraví a život podporujeme žáky v ochraně životního prostředí, učíme je, jak pečovat o své okolí, jak třídit odpady; budujeme v žácích kladný vztah k přírodě žáky vedeme k respektování národnostní a kulturní odlišnosti, k toleranci minoritní skupiny ve společnosti

14 Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci učíme žáky základním pracovním dovednostem, žáci jsou vedeni k práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu vytváříme pozitivní vztah k manuálním činnostem cvičíme žáky v pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení při práci dbáme na zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce při kolektivní práci rozvíjíme u žáků komunikační schopnosti žáky vedeme k posuzování výsledku své práce, tj. učí se objektivnímu sebehodnocení na základě získaných znalostí a zkušeností si žáci vytvářejí představy o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Všichni žáci naší školy mají speciální vzdělávací potřeby, proto je péče o tyto žáky popsána již v kapitole 3.1 Zaměření školy. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání.zařazení průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů.tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků.žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Průřezová témata jsme využili jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu.průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

15 Osobnostní a sociální výchova ( OSV) - reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti - má každodenní využití v běžném životě - smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti Vztah OSV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: 1. Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace psychohygiena kreativita 2. Sociální rozvoj poznávací schopnosti mezilidské vztahy komunikace spolupráce a soutěživost 3. Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana ( VDO ) - má mezioborový a multikulturní charakter - představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance, odpovědnosti - rozvíjí kritické myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti - má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti

16 Vztah VDO ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - občanská společnost a škola - občan, občanská společnost a stát - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) - vede k výchově budoucích evropských občanů - rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní - otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru Vztah EGS ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - Evropa a svět nás zajímá - objevujeme Evropu a svět - jsme Evropané Multikulturní výchova (MKV) - umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami - zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám - hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole - škola vytváří klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně - vede ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků

17 Vztah MKV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - kulturní rozdíly - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova ( EMV) - vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí - umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím - vede žáky k účasti na ochraně a utváření životního prostředí Vztah ENV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Pracovní výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Mediální výchova ( MV) - zahrnuje osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií - zapojení jednotlivce do mediální komunikace - orientace v mediovaných obsazích

18 schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb- od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času Vztah MV ke vzdělávacím oblastem, vyučovacím předmětům: Jazyk a jazyková komunikace, Práce na PC, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Tematické okruhy průřezového tématu: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení

19 Část D 4 Učební plán

20 4.1 Učební plán ZŠP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. stupeň 2.stupeň Min.čas.dotace Min.čas.dotace Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Inf.a komun.technologie Práce na PC Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace Řečová výchova Práce na PC Zdravotní tělesná výchova Celková povinná časová dotace

21 4.2 Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Využití celé disponibilní časové dotace je závazné. Disponibilní časovou dotaci využijeme k zařazení těchto předmětů: zdravotní tělesná výchova řečová výchova práce na PC Řečová výchova zahrnuje rozvoj komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Předmět není klasifikován. Obsah předmětu je součástí literární výchovy. Zdravotní TV je součástí předmětu tělesná výchova. Předmět Práce na PC doplňuje ostatní vyučovací předměty. Průřezová témata jsou zařazena a realizována se všemi žáky v průběhu vzdělávání. V ročníku lze vyučovat jednotlivým vyučovacím předmětům v blocích v menších časových celcích a jednotlivé činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty

22 Část E 5 Učební osnovy 5.1 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v ročníku 1 hodina týdně Vzdělávací obsah je rozdělen do oblastí - vokální činnost práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu - instrumentální činnost hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci - hudebně pohybová činnost ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty - poslechová činnost aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob Organizace: HV probíhá ve třídě. Téměř v každé třídě je k dispozici kytara, elektronické klávesy a dětské Orffovy nástroje. K poslechu využívá učitelka CD a MC přehrávače. Hudebna ve škole není. Součástí HV jsou každodenní ranní hudební chvilky, které probíhají buď společně ve školní družině nebo ve třídě. Délka trvání je 15 minut. Dalším obohacením HV je návštěva koncertů zvláště populární hudby. Zařazení průřezových témat: OSV psychohygiena, kreativita EGS Evropa a svět nás zajímá MKV kulturní rozdíly, lidské vztahy EMV základní podmínky života MV výběr kvalitní hudby interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení - žáci používají správnou terminologii a symboliku

23 - získané znalosti propojují do souvislostí - využívají vlastní zkušenosti a poznatky Kompetence k řešení problémů - žák vnímá problémové situace - žáci kriticky přemýšlejí - při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení Kompetence komunikativní - žák dokáže vyjádřit svůj názor - žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - učitel posiluje sociální chování a sebeovládání Kompetence občanská - žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - žáci se aktivně zapojují do kulturního dění - respektují názory druhých Kompetence pracovní - žák je schopen koncentrace a výdrže - vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem - učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků

24 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: - zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty - rozlišovat sílu zvuku - soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby - správně a hospodárně dýchat - zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu - měnit pohyb podle tempových a rytmických změn Vokální činnosti a instrumentální činnosti: - rytmizace říkadel - zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu - zpěv jednoduchých písní zaměřených k ročním dobám - hra na tělo - hra na nástroje Orffova instrumentáře Poslechové činnosti: - výška, síla, délka tónu - rozpoznání tempa a rytmu - zpěvní hlasy - zvuk hudebních nástrojů MKV kulturní diference, Lidské vztahy-hudba etnických skupin MV vnímání autora mediálních sdělení výběr kvalitní hudby Hudebně pohybové činnosti: - pochod podle hudebního doprovodu - pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky

25 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: - zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem - odlišit tóny podle výšky, síly a barvy - soustředit se na poslech skladeb - naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní - doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje - umět propojit vlastní pohyb s hudbou Vokální činnosti a instrumentální činnosti: - zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu - hra na tělo - hra na nástroje Orffova instrumentáře Poslechové činnosti: - rozpoznání tempa a rytmu - zvuk hudebních nástrojů - slavné melodie a skladby - skladby určené dětem - nejvýznamější hudební skladatelé EGS Evropa a svět nás zajímá- poznávání evropské hudby EMV základní podmínky života- výchova k životnímu prostředí hudba, rámus Hudebně pohybové činnosti: - improvizované vyjádření hudby pohybem - pochod - uplatnění prvků tvořivé dramatiky

26 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: Výstupy Učivo Průřezová témata Žák by měl: znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně doprovázet písně pomocí ostinata soustředit se na poslech skladeb rozeznávat různé hudební žánry rozpoznat vybrané hudební nástroje Vokální a instrumentální činnosti zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném rozsahu intonační cvičení, dechová cvičení hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře (ostinátní doprovod) OSV psychohygiena, kreativita EGS Evropa a svět nás zajímá znát vybrané hudební skladatele MKV kulturní rozdíly Poslechové činnosti poslech hudebních nástrojů hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě, mimohudební obsah díla hudební žánry nejvýznamnější hudební skladatelé MV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

27 Hudebně pohybové činnosti taktování a pohyb na hudbu hudebně pohybové hry relaxační techniky, muzikoterapie

28 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku 1 hodina týdně. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu VV - směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění - vede k porozumění základním pojmům ve Vv - seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik - učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace - učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání Organizace: Výuka na 1. stupni probíhá v domovské třídě u velkých pracovních stolů, na 2. stupni v keramické dílně. Při vyučování žáci používají pracovní oděv. Zařazení průřezových témat: OSV sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, kreativita, kreativita VDO občanská společnost a škola EGS Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět MKV lidské vztahy EMV ekosystémy, vztah člověka k prostředí MV kritické čtení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - fungování a vliv médií ve společnosti Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů - učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření - žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech

29 Kompetence k řešení problémů - učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů - žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vzjádření a zaujímají k nim svůj postoj - žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě Kompetence komunikativní - žáci se zapojují do diskuze - respektují názory jiných - učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti Kompetence sociální a personální - žáci umí tvořivě pracovat ve skupině - učitel vede žáky ke kolegiální pomoci Kompetence občanské - žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí - učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům Kompetence pracovní - žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla - učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi - žák je schopen pracovní výdrže a koncentrace - má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět Dějepis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ze vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více