Provozní pokyny Hardwarová příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní pokyny Hardwarová příručka"

Transkript

1 Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 CS CZ G G _0.0 Copyright

2 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 Instalace ovladače tiskárny Rychlá instalace...50 Instalace provozních pokynů...52 Papír a jiná média Papír a další média podporovaná touto tiskárnou...54 Doporučení pro práci s papírem...56 Vkládání papíru...56 Skladování papíru...56 Druhy papíru a jiných médií...56 Papír nepodporovaný na této tiskárně...57 Oblast tisku...58 Vkládání papíru...59 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...59 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Vkládání papíru do jednotky zásobníku A3 / 11" 17"...67 Vkládání papíru do velkokapacitního zásobníku (LCT)...68 Vkládání papíru do vkladače (doplňkové příslušenství)...69 Výměna spotřebního materiálu Výměna tonerové kazety...72 Doplnění svorek...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání)...79 Čištění a nastavení tiskárny Zásady čištění...83 Nastavení registrace zásobníků...84 Odstraňování problémů Chybové a stavové zprávy na displeji...88 Svítí-li nebo bliká-li výstražné světlo...96 Když zařízení netiskne...98 Kontrola připojení...98 Další potíže s tiskem Další informace o odstraňování problémů Pozastavení tisku při použití finišeru Odstraňování uvíznutých spon Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání) Odstraňování odpadních svorek Odstraňování odpadu z děrovačky Finisher SR Finisher SR Odstranění uvíznutého papíru Odstranění uvíznutého papíru Vyjmutí uvíznutého papíru A, U: vnitřní Vyjmutí uvíznutého papíru B-F: vnitřní Vyjmutí uvízlého papíru Q: vkladač Vyjmutí uvízlého papíru R: finišer Dodatek Přemísťování a přeprava tiskárny Likvidace Spotřební materiál Tonerové kazety Technické údaje Základní jednotka Volitelné příslušenství REJSTŘÍK

4 Nejprve si přečtěte Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 G _0.0 Copyright

5 Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky WARNING and CAUTION. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a zacházejte se zařízením tak, jak je vysvětleno. AST006S 5

6 Nejprve si přečtěte AST007S 1. Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). 2. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 3. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 4. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 5. Vysoká teplota - nedotýkejte se tohoto krytu při vyjímání uvíznutého papíru. 6. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 7. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 6

7 Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příslušných částech příručky. Bezpečnostní informace Vysvětluje pokyny pro bezpečné použití tohoto zařízení. V zájmu zabránění poranění a zamezení poškození zařízení je nutné si přečíst tuto příručku. Hardwarová příručka (tato příručka) Poskytuje informace o papíru a o postupech, jako jsou možnosti instalace, výměna spotřebního materiálu, řešení chybových zpráv a řešení problémů s uvíznutým papírem. Softwarová příručka (HTML) Obsahuje postupy pro použití tohoto zařízení v síťovém prostředí, použití software a použití zabezpečovacích funkcí. Poznámky pro správce Obsahuje poznámky pro správce, jako jsou informace o skrytém menu pro správce a o funkcích přepisování pevného disku. Správci si musí tuto příručku uschovat. 7

8 Nejprve si přečtěte Symboly v této příručce a jejich významy Symboly V této příručce jsou použity následující symboly. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být usmrcení nebo vážné zranění z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být lehké nebo střední poranění nebo poškození majetku bez poranění osob z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Výše uvedené pokyny slouží pro vaši bezpečnost. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k zachycení papíru, poškození originálů nebo ke ztrátě dat. Toto je nutné si přečíst. Tento symbol upozorňuje na opatření pro obsluhu nebo na kroky, které se mají podniknout po abnormální operaci. Tento symbol upozorňuje na odkaz. [ ] Tlačítka zobrazovaná na displeji zařízení. Tlačítka zobrazovaná na obrazovce počítače. [ ] Tlačítka zabudovaná do ovládacího panelu zařízení. Klávesy na klávesnici počítače. Názvy hlavních doplňků Hlavní doplňky tohoto zařízení jsou v této příručce uvedeny následovně. [Velkokapacitní zásobník] [LCT] [Sešívací finišer na 3000 listů listů sešívání+] Finisher SR841 [Finišer brožur] Finisher SR4000 8

9 Nejprve si přečtěte Popis specifikovaného modelu V této příručce následující položky podávají vysvětlení k tiskárně specifikovaného modelu: Vysvětlení pro model tiskárny V. Zakoupíte-li tento model. Vysvětlení pro model tiskárny 120 V. Zakoupíte-li tento model. Model tiskárny můžete zjistit na štítku uvnitř, jak je znázorněno. AST162S 9

10 Základní popis tiskárny Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 G _0.0 Copyright

11 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled AST001S 1. Výstražné světlo Upozorňuje vás na chyby během tisku, jako je uvíznutí papíru a prázdný zásobník. 2. Vnější zásobník (doplněk) Zde vystupuje potištěný papír. 3. Hlavní vypínač Zapíná přívod proudu do tiskárny pro režim zapnuto nebo pro pohotovostní režim. 4. Ovládací panel Obsahuje tlačítka pro ovládání tiskárny a displej, na kterém se zobrazuje stav tiskárny. 5. Přední krycí list Po otevření tohoto krytu můžete vyměnit některé součásti nebo vyjmout uvíznutý papír. 6. Zásobník papíru (zásobníky 1 až 3) Pro vkládání papíru. 11

12 Základní popis tiskárny Vnější část: Pohled zezadu AST002S 1. Port sítě Ethernet Pomocí kabelu pro síťové rozhraní připojíte tiskárnu do sítě. 2. Port USB Pro připojení tiskárny k počítači použijte kabel USB. 3. Ventilace Zabraňuje přehřátí tiskárny. Do blízkosti ventilačních otvorů neumísťujte žádné předměty. 4. Ovládací panel Zde připojíte síťový kabel, kabel síťového rozhraní nebo kabel pro rozhraní USB. 12

13 Základní popis tiskárny Vnitřní část AST003S 1. zažehlovací jednotka Zažehluje obrázek na papír. Zobrazí-li se na displeji panelu "Vyjm. zažeh. jed.", vyměňte zažehlovací jednotku. Podrobné informace o výměně této jednotky získáte od prodejního nebo servisního zástupce. 2. Toner Zobrazí-li se na displeji panelu "Doplň toner", vyměňte tonerou kazetu. 3. Duplexní jednotka Umožňuje tisk na obě strany papíru. 13

14 Základní popis tiskárny Ovládací panel 1. Displej Zobrazuje aktuální stav tiskárny a chybová hlášení. 2. Tlačítko [Reset úlohy] Pokud je tiskárna spuštěna, zrušíte tohoto tlačítka veškeré probíhající tiskové úlohy. 3. Online indikátor/tlačítko [Online] Ukazuje, zda je zařízení online nebo offline. Stisknutím tlačítka se zařízení přepíná mezi stavy online a offline. Ve stavu online zařízení může přijímat data a indikátor je rozsvícen. Ve stavu offline zařízení nemůže přijímat data a indikátor nesvítí. Stisknutím tlačítka během jakéhokoliv režimu vrátí zařízení na výchozí displej. 4. Tlačítko [Natažení stránky] Je-li tiskárna offline, stisknutím tohoto tlačítka vytisknete všechna data ponechaná ve vstupní vyrovnávací paměti. Pomocí tohoto tlačítka můžete vytisknout z tiskárny data přijatá ve stavu online, když formát nebo typ papíru neodpovídají aktuálně nastavenému formátu nebo typu. 5. Tlačítko [Menu] Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny. 6. Indikátor napájení Svítí, když je přívod proudu do tiskárny zapnut. Je zhasnut, když je zapnut pohotovostní režim nebo když je tiskárna v režimu spořiče energie. 7. Indikátor chyby Bliká nebo svítí, kdykoli dojde k chybě tiskárny. Svítí-li indikátor červeně, postupujte podle hlášení zobrazeném na ovládacím panelu. 8. indikátor příjmu dat Bliká, když tiskárna přijímá data. Svítí, když jsou připravena data pro tisk. 9. Tlačítko [Escape] Stisknutím tohoto tlačítka se tiskárna přepne do předcházejícího stavu zobrazení displeje. 10. Tlačítko [ Enter] Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nebo uplatníte nastavení pro přechod na následující krok. 14

15 Základní popis tiskárny 11. Tlačítka [ ] [ ] Pomocí těchto tlačítek se zvyšují nebo snižují zobrazené hodnoty během provádění nastavení. Přidržením urychlíte posun hodnot a zvyšované nebo snižované hodnoty se budou zobrazovat v intervalu po 10 krocích. 15

16 Základní popis tiskárny Volitelné příslušenství V této části jsou uvedeny názvy a funkce hlavního doplňkového příslušenství. Vnější doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnější doplňkové příslušenství. AST005S 1. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR4000 pro urovnání výtisků. 2. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR841 pro urovnání výtisků. 3. Vnější zásobník Zde vystupuje potištěný papír. 4. Velkokapacitní zásobník (LCT) Pojme listů papíru. 5. Rozšiřovací jednotka Je připojena k LCT a pojme listů papíru formátu B4 JIS nebo 8 1 / 2 " 11". 6. Finisher SR4000 Obsahuje funkci pro sešití uprostřed kopií a skládá je do brožur. *1: Horní zásobník finišeru *2: Posuvný zásobník finišeru *3: Zásobník brožur finišeru 7. Finisher SR841 Třídí, stohuje, sešívá a děruje výtisky. *4: Posuvný zásobník finišeru *5: Horní zásobník finišeru 8. Vkladač Vkládá krycí a prokládací listy do výtisků. 9. Jednotka zásobníku papíru A3/11" 17" Pomocí této jednotky můžete doplňovat do zásobníku 1 papír formátu A3 nebo 11" 17". 16

17 Základní popis tiskárny 10. Připojovací jednotka pro LCT Připojuje LCT k tiskárně. Vnitřní doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnitřní doplňkové příslušenství. Karta rozhraní IEEE 1284 Připojuje kabel IEEE Jednotka rozhraní IEEE b Umožňuje instalaci bezdrátového rozhraní LAN. Karta Gigabit Ethernet Umožňuje komunikaci s 1000 BASE-TX. Před připojením karty Gigabit Ethernet vyjměte ze zařízení porty pro Ethernet a USB. Pokud chcete instalovat jednotku, obraťte se na prodejního nebo servisního zástupce. 17

18 Nastavení Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 G _0.0 Copyright

19 Nastavení Umístění tiskárny Je třeba, aby elektrická zásuvka byla v blízkosti zařízení a aby byla snadno přístupná, tzn. aby ji bylo možné v případě nouze snadno odpojit. Zařízení připojujte jen ke zdroji napájení popsanému v této příručce. Nepoužívejte elektrickou zásuvku, ke které je připojeno více spotřebičů. Napájecí kabel nesmíte poškodit, ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Nepokládejte na něj těžké předměty, netahejte jej násilně a neohýbejte více, než je potřeba. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Dodávaná sada napájecích kabelů je určena pouze pro použití s tímto výrobkem a nesmí být použita se žádným jiným elektrickým zařízením nebo spotřebičem. Nepoužívejte s tímto zařízením jiný napájecí kabel. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Se zástrčkou nemanipulujte, máte-li vlhké ruce. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zařízení uchovávejte v místě s optimálními podmínkami okolního prostředí. Používání zařízení v prostředí, jehož podmínky jsou mimo doporučený rozsah vlhkosti a teploty, může vést k riziku požáru. V okolí zástrčky nesmí být prach. Nahromaděný prach může způsobit nebezpečí požáru. Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. Jinak může dojít k jeho pádu a poranění osob. Pokud zařízení používáte v uzavřeném prostoru, zajistěte průběžné větrání. Prostor požadovaný pro instalaci Zajistěte kolem tiskárny odpovídající prostor. Tento prostor je nutný pro používání tiskárny. Doporučené (nebo minimální) požadavky na prostor jsou následující: AST100S A: 10 cm (4 palce) nebo více B: 5 cm (2 palce) nebo více C: 4 cm (1,6 palce) nebo více D: 70 cm (27,6 palce) nebo více Povolený a doporučený rozsah teplot a vlhkosti: 19

20 Nastavení AST101S AST102S Zařízení musí být v rovině v rozmezí 5 mm, 0,2 palce, a to jak ve směru zepředu dozadu, tak i zleva doprava. Chcete-li se vyhnout možnému hromadění ozónu, umístěte toto zařízení do velké a dobře větrané místnosti s hodnotou výměny vzduchu větší než 30 m 3 za hodinu na jednu osobu. Budete-li zařízení používat dlouhodobě v omezeném prostoru s nedostatečným větráním, můžete ucítit zvláštní zápach. Pro udržení dobrých podmínek na pracovišti doporučujeme dobré větrání. Neumísťujte zařízení do míst, kde působí: přímé sluneční světlo nebo silné světlo prach a nečistota ze vzduchu korozivní plyny vlhkost extrémní teploty (vysoké nebo nízké) klimatizace nebo zvlhčovač vzduchu časté silné vibrace elektromagnetické pole z blízko umístěného elektronického zařízení 20

21 Nastavení Instalace tonerové kazety Použitý toner nebo tonerové kazety nelikvidujte spalováním. Tonerový prášek se může při kontaktu s otevřeným ohněm vznítit. Použité tonerové kazety likvidujte podle místních předpisů. Toner (použitý i nepoužitý) a tonerovou kazetu uložte mimo dosah dětí. V případě vdechnutí toneru nebo použitého toneru vykloktejte velkým množstvím vody a přemístěte se do prostředí s čistým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí toneru nebo použitého toneru do očí ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc Dojde-li k požití toneru nebo použitého toneru, nařeďte vypitím velkého množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při uvolňování uvíznutého papíru nebo při výměně toneru zamezte kontaktu toneru s oblečením a s kůží. V případě, že se kůže dostane do styku s tonerem, omyjte důkladně postiženou část mýdlem a vodou. Dostane-li se toner na váš oděv, opláchněte chladnou vodou. Působením teplé vody se toner dostane do tkaniny a potom může být nemožné odstranit vzniklou skvrnu. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Neotevírejte tonerové kazety násilím. Toner se tak může dostat ven, znečistit váš oděv a ruce a může dojít i k jeho neúmyslnému požití. Nevystavuje tonerové kazety dlouhodobě působení světla. Pokud tak učiníte, toner se znehodnotí a může dojít ke snížení kvality tisku. Neodstraňujte vnitřní kryt tonerové kazety. 1. Otevřete přední kryt zařízení. AST016S 21

22 Nastavení 2. Vyjměte z krabice novou tonerovou kazetu. AST103S 3. Držte kazetu v horizontální poloze a poté jí pětkrát až šestkrát zatřeste, aniž byste odstranili vnější kryt. AST104S 4. Odstraňte vnější kryt. AST105S 5. Vytáhněte páku směrem k vám, aby byla v poloze 90. AST106S 22

23 Nastavení 6. Zasuňte tonerovou kazetu. Zatlačte ji tak, aby se zelená páčka zaklapnula. AST107S 7. Vraťte páku pod tonerovou kazetou do původní polohy. AST108S 8. Zavřete přední kryt zařízení. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Tonerové kazety dodávané k tiskárně umožňují vytisknout přibližně stran. Tento počet byl dosažen při tisku A4 5% listů, ale skutečný počet stran se bude lišit v závislosti na typu papíru, formátu, obsahu a nastavení tiskárny. Na tonerové kazety se nevztahuje záruka. Dojde-li však k potížím, obraťte se na prodejnu, kde byly zakoupeny. Nezapadne-li tonerová kazeta do své polohy, povytáhněte jej směrem k sobě, pootočte o doprava a opět jek zasuňte. Nevkládejte ani nevyjímejte tonerovou kazetu častěji, než je nutné; může dojít k úniku toneru. 23

24 Nastavení Vkládání papíru Vkládání papíru do zásobníku pro papír. Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník) Následující postup vysvětluje vkládání papíru do zásobníku 1. Zásobníky papíru jsou výrobcem navrženy tak, aby do nich bylo možné umístit následující typy papíru: Výchozí nastavení Zásobník 1: A4 Zásobník 1: / 2 Dojde-li ke spotřebování papíru vloženého do pravé části zásobníku 1, papír z levé části se automaticky přesune doprava. Při přesunování papíru se objeví hlášení s pokynem, abyste vyčkali. Během této doby nevytahujte zásobník. U pravého stohu srovnejte pravý okraj papíru s pravým okrajem zásobníku. U levého stohu srovnejte levý okraj papíru s levým okrajem zásobníku. Zásobník 1 používá papír A4 nebo / 2. Chcete-li vložit jiný papír než A4 nebo / 2, obraťte se na servisního zástupce. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS051S 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. Vytažený celý zásobník 24

25 Nastavení ANS052S Vytažená levá část zásobníku ANS053S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Papír můžete vkládat i během tisku ze zásobníku 1. Během tisku můžete vytáhnout levou část zásobníku. Vkládání papíru do zásobníků 2 a 3 V následujícím kroku je vysvětlen postup pro vkládání papíru do zásobníků 2 a 3. Do zásobníků 2 a 3 lze vkládat různé formáty papíru podle nastavení boční a koncové přepážky. Ověřte, že okraje papíru na pravé straně jsou srovnané. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS054S 25

26 Nastavení 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. ANS055S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Zásobník pojme až 550 listů. 26

27 Nastavení Zapnutí napájení Při manipulaci s napájecí šňůrou mějte ruce suché, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Hlavní vypínač Hlavní spínač (vpředu vlevo) Nastavení spínače do pohotovostního režimu Zařízení je tak v pohotovostním režimu. ponechává indikátor na ovládacím panelu zhasnutý. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla v elektrické zásuvce řádně zasunutá. Když připojujete nebo odpojujete napájecí zástrčku, přepněte napájení do pohotovostního režimu Nepřepínejte do pohotovostního režimu okamžitě po zapnutí hlavního spínače. Může tak dojít k poškození pevného disku nebo paměti a k nesprávné funkci. 1. Odklopte kryt spínače a ověřte, že je spínač v pohotovostním režimu. 2. Zapněte napájení. AST018S Rozsvítí se indikátor napájení na ovládacím panelu. AST017S Nepoužíváte-li zařízení po určitou dobu, dojde k automatickému přechodu do úsporného režimu. 27

28 Nastavení Volba jazyka displeje V následujícím je vysvětlen postup pro nastavení jazyka na displeji. Na displeji se zobrazí hlášení volby jazyka. Chcete-li pro jazyk displeje používat angličtinu, následující postup není třeba provádět. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Jazyk]. 3. Stiskněte tlačítko [ Enter]. CS AST009S Na displeji se objeví následující hlášení: 4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ], dokud se nezobrazí jazyk, který požadujete. 5. Stiskněte tlačítko [ Enter]. Vyčkejte 2 vteřiny. Zobrazí se obrazovka [Menu]. 28

29 Nastavení 6. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. Výchozím nastavením je angličtina. 29

30 Nastavení Zkušební tisk Následuje vysvětlení postupu zkušebního tisku konfigurační stránky. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Sezn./Test.tisk ] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Zobrazí se nabídka pro výběr obsahu zkušebního tisku. 3. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Konfig. str.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Objeví se následující hlášení a vytiskne se konfigurační stránka. 4. Zkontrolujte doplňky. 5. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. 30

31 Nastavení Proveďte testovací tisk pro ověření, že tiskárna pracuje správně. Testovací tisk prověřuje pouze funkci tiskárny, nikoli připojení k počítači. Není-li tisk v pořádku, zkontrolujte obsah chybového hlášení na displeji, proveďte požadované kroky a znovu opakujte testovací tisk. Pro podrobnosti ke konfigurační stránce viz. "Interpretace konfigurační stránky" v Softwarové příručce. 31

32 Připojení tiskárny Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 G _0.0 Copyright

33 Připojení tiskárny Připojení do sítě V následujícím kroku je vysvětlen postup pro připojení tiskárny k počítači přes síť. Před připojením kabelu 10BASE- T nebo 100BASE-TX k ethernetovému portu tiskárny proveďte potřebnou úpravu a připravte síťová zařízení. Další možností je doplňková gigabitová ethernetová karta podporující 1000BASE-T, která je k dispozici. Použijte stíněný ethernetový kabel. Nestíněné kabely vytvářejí elektromagnetickou interferenci, která způsobuje nesprávnou funkci. Ethernetový kabel není dodáván spolu s touto tiskárnou. Vyberte kabel podle síťového prostředí. 1. Připojte feritové jádro na konci ethernetového kabelu směrem k tiskárně a poté připojte druhé feritové jádro přibližně 10 cm (4 palce) (1) od tohoto jádra se dvěma smyčkami, jak je znázorněno. AQU130S 2. Připojte ethernetový kabel k portu sítě Ethernet. AST012S 3. Druhý konec kabelu připojte k síti tiskárny, například k rozbočovači. Následujte stejný postup pro gigabitový ethernetový kabel. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. Podrobnosti k nastavení síťového prostředí najdete v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 33

34 Připojení tiskárny Význam LED indikátorů Pro standardní port sítě Ethernet AQV563S 1. Zelená: Svítí, když je tiskárna správně připojena k síti. 2. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. Vypne se, když 10BASE-T není používán. Pro kartu Gigabit Ethernet AQU060S 1. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. 2. Zelená: svítí během používání 10BASE-T. 3. Zelený a žlutý indikátor svítí, když je používán 1000BASE-T. 34

35 Připojení tiskárny Připojení USB Kabel USB2.0 není dodáván. Opatřete si kabel, který je vhodný pro počítač, který používáte. Připojení USB není možné pod Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x a Mac OS X. Windows Me podporuje rychlosti USB1.1. Připojení USB s počítačem Macintosh je možné pouze přes USB port tiskárny. 1. Připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB. ASU201S Pokud je připojena karta Gigabit Ethernet, připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB na kartě. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. 2. Druhý konec s plochým konektorem připojte do zařízení, jako je rozhraní USB v počítači nebo do rozbočovače USB. Podrobnosti k nastavení tisku přes rozhraní USB jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 35

36 Připojení tiskárny Paralelní připojení Paralelní kabel rozhraní není s tiskárnou dodáván. Paralelní připojení tiskárny je standardní obousměrné rozhraní, které vyžaduje standardní 36kolíkový paralelní kabel vyhovující normě IEEE 1284 a paralelní port na hostitelském počítači. Používejte stíněný kabel rozhraní. Nestíněné kabely mohou být zdrojem elektromagnetické interference, která může způsobit nesprávnou funkci. Jmenovité napětí paralelního portu počítače: DC 5 V (max.) 1. Vypněte tiskárnu a počítač. 2. Připojte kabel ke konektoru rozhraní karty rozhraní IEEE AST013S 3. Druhý konec paralelního kabelu připojte pevně k paralelnímu portu počítače. Kabel zajistěte. Podrobnosti k nastavení tisku při paralelním spojení jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení desky rozhraní IEEE 1284 se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 36

37 Konfigurace Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 G _0.0 Copyright

38 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet Proveďte následující síťové nastavení podle síťového rozhraní, které používáte. Můžete použít SmartDeviceMonitor for Admin nebo webový prohlížeč pro nastavení související s IP adresou v TCP/IP prostředí. Následující tabulka ukazuje nastavení ovládacího panelu a jejich výchozí hodnoty. Tyto položky se zobrazují v menu [Host.rozhr.]. Název nastavení Hodnota DHCP: On Nastavení IPv4 Nastavení IPv6 Typ rámce (NW) Adresa IPv4: Maska podsítě: Adresa brány: Bezstavové nas.: Aktivní Aut. výběr IPv4: Aktivní IPv6: Neaktivní Aktiv. protokol Rychl. Ethernet Typ LAN NetWare: Aktivní SMB: Aktivní AppleTalk: Aktivní Aut. výběr Ethernet Nakonfigurujte tiskárnu pro síť pomocí ovládacího panelu. Je-li použito DHCP, potom se adresa IP, maska podsítě a adresa brány nastaví automaticky. Toto nastavení proveďte jen v případě nutnosti. Viz. Softwarová příručka. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 38

39 Konfigurace 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktiv. protokol] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte protokol sítě a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte mezi [Aktivní] nebo [Neaktivní] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Případné další protokoly nastavte stejným způsobem. Vyberte [Neaktivní] pro nepoužívané protokoly. Zapněte IPv4 pro použití čistého prostředí IPv4 sítě NetWare 5/5.1, NetWare 6/ Stiskněte tlačítko [Escape], dokud se obrazovka nevrátí na menu [Nastavení sítě]. 8. Používáte-li IPv4, přiřaďte tiskárně adresu IPv4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro výběr [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresu IP tiskárny získáte od správce sítě. 9. Pro zadání IP adresy stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Adresa IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Používáte-li IPv4, přiřaďte také masku podsítě a adresu brány. 39

40 Konfigurace 10. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zadání adresy a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko [ Enter]. Tímto způsobem zadejte masku podsítě a adresu brány. Nenastavujte jako IP adresu " ". 11. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 12. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy Používáte-li tuto tiskárnu v prostředí DHCP, vyberte [DHCP] po provedení tohoto postupu. Je-li vybráno [DHCP], nemůžete provést nastavení pro IP adresu a adresu brány Informace o nastavení sítě získáte u správce sítě. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 40

41 Konfigurace 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresa bude zjištěna tiskárnou. Výchozí nastavení je [Zapnuto]. 7. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 8. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Nastavení sítě pro použití Netware Pokud používáte NetWare, vyberte typ rámce pro NetWare. V případě potřeby vyberte jednu z níže uvedených položek. Aut. výběr Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Normálně použijte výchozí nastavení ("Aut. výběr"). Při prvním výběru "Aut. výběr" bude přijat typ rámce zjištěný tiskárnou. Může-li vaše síť použít více než dva typy rámce, tiskárna nemusí vybrat správný typ rámce při výběru "Aut. výběr". V takovém případě vyberte příslušný typ rámce. 41

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce Důležité informace. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů.

Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů. Uživatelská příručka Průvodce zařízením Doplňování papíru Tisk dokumentů Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů Údržba zařízení Odstraňování problémů Dodatek Pro bezpečné a správné použití si

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

Řada SP 3300. Uživatelská příručka

Řada SP 3300. Uživatelská příručka Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele Laserová tiskárna Brother PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-440CN HL-450CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z

Více

MC350/MC360. Uživatelská příručka

MC350/MC360. Uživatelská příručka MC350/MC360 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 CX410 Series Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více

X950 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7558 Model(y): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

X950 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7558 Model(y): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 X950 Series Uživatelská příručka Květen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7558 Model(y): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...15 Informace o tiskárně...17 Vyhledání

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více