Provozní pokyny Hardwarová příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní pokyny Hardwarová příručka"

Transkript

1 Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 CS CZ G G _0.0 Copyright

2 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 Instalace ovladače tiskárny Rychlá instalace...50 Instalace provozních pokynů...52 Papír a jiná média Papír a další média podporovaná touto tiskárnou...54 Doporučení pro práci s papírem...56 Vkládání papíru...56 Skladování papíru...56 Druhy papíru a jiných médií...56 Papír nepodporovaný na této tiskárně...57 Oblast tisku...58 Vkládání papíru...59 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...59 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Vkládání papíru do jednotky zásobníku A3 / 11" 17"...67 Vkládání papíru do velkokapacitního zásobníku (LCT)...68 Vkládání papíru do vkladače (doplňkové příslušenství)...69 Výměna spotřebního materiálu Výměna tonerové kazety...72 Doplnění svorek...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání)...79 Čištění a nastavení tiskárny Zásady čištění...83 Nastavení registrace zásobníků...84 Odstraňování problémů Chybové a stavové zprávy na displeji...88 Svítí-li nebo bliká-li výstražné světlo...96 Když zařízení netiskne...98 Kontrola připojení...98 Další potíže s tiskem Další informace o odstraňování problémů Pozastavení tisku při použití finišeru Odstraňování uvíznutých spon Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání) Odstraňování odpadních svorek Odstraňování odpadu z děrovačky Finisher SR Finisher SR Odstranění uvíznutého papíru Odstranění uvíznutého papíru Vyjmutí uvíznutého papíru A, U: vnitřní Vyjmutí uvíznutého papíru B-F: vnitřní Vyjmutí uvízlého papíru Q: vkladač Vyjmutí uvízlého papíru R: finišer Dodatek Přemísťování a přeprava tiskárny Likvidace Spotřební materiál Tonerové kazety Technické údaje Základní jednotka Volitelné příslušenství REJSTŘÍK

4 Nejprve si přečtěte Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 G _0.0 Copyright

5 Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky WARNING and CAUTION. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a zacházejte se zařízením tak, jak je vysvětleno. AST006S 5

6 Nejprve si přečtěte AST007S 1. Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). 2. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 3. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 4. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 5. Vysoká teplota - nedotýkejte se tohoto krytu při vyjímání uvíznutého papíru. 6. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 7. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 6

7 Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příslušných částech příručky. Bezpečnostní informace Vysvětluje pokyny pro bezpečné použití tohoto zařízení. V zájmu zabránění poranění a zamezení poškození zařízení je nutné si přečíst tuto příručku. Hardwarová příručka (tato příručka) Poskytuje informace o papíru a o postupech, jako jsou možnosti instalace, výměna spotřebního materiálu, řešení chybových zpráv a řešení problémů s uvíznutým papírem. Softwarová příručka (HTML) Obsahuje postupy pro použití tohoto zařízení v síťovém prostředí, použití software a použití zabezpečovacích funkcí. Poznámky pro správce Obsahuje poznámky pro správce, jako jsou informace o skrytém menu pro správce a o funkcích přepisování pevného disku. Správci si musí tuto příručku uschovat. 7

8 Nejprve si přečtěte Symboly v této příručce a jejich významy Symboly V této příručce jsou použity následující symboly. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být usmrcení nebo vážné zranění z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být lehké nebo střední poranění nebo poškození majetku bez poranění osob z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Výše uvedené pokyny slouží pro vaši bezpečnost. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k zachycení papíru, poškození originálů nebo ke ztrátě dat. Toto je nutné si přečíst. Tento symbol upozorňuje na opatření pro obsluhu nebo na kroky, které se mají podniknout po abnormální operaci. Tento symbol upozorňuje na odkaz. [ ] Tlačítka zobrazovaná na displeji zařízení. Tlačítka zobrazovaná na obrazovce počítače. [ ] Tlačítka zabudovaná do ovládacího panelu zařízení. Klávesy na klávesnici počítače. Názvy hlavních doplňků Hlavní doplňky tohoto zařízení jsou v této příručce uvedeny následovně. [Velkokapacitní zásobník] [LCT] [Sešívací finišer na 3000 listů listů sešívání+] Finisher SR841 [Finišer brožur] Finisher SR4000 8

9 Nejprve si přečtěte Popis specifikovaného modelu V této příručce následující položky podávají vysvětlení k tiskárně specifikovaného modelu: Vysvětlení pro model tiskárny V. Zakoupíte-li tento model. Vysvětlení pro model tiskárny 120 V. Zakoupíte-li tento model. Model tiskárny můžete zjistit na štítku uvnitř, jak je znázorněno. AST162S 9

10 Základní popis tiskárny Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 G _0.0 Copyright

11 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled AST001S 1. Výstražné světlo Upozorňuje vás na chyby během tisku, jako je uvíznutí papíru a prázdný zásobník. 2. Vnější zásobník (doplněk) Zde vystupuje potištěný papír. 3. Hlavní vypínač Zapíná přívod proudu do tiskárny pro režim zapnuto nebo pro pohotovostní režim. 4. Ovládací panel Obsahuje tlačítka pro ovládání tiskárny a displej, na kterém se zobrazuje stav tiskárny. 5. Přední krycí list Po otevření tohoto krytu můžete vyměnit některé součásti nebo vyjmout uvíznutý papír. 6. Zásobník papíru (zásobníky 1 až 3) Pro vkládání papíru. 11

12 Základní popis tiskárny Vnější část: Pohled zezadu AST002S 1. Port sítě Ethernet Pomocí kabelu pro síťové rozhraní připojíte tiskárnu do sítě. 2. Port USB Pro připojení tiskárny k počítači použijte kabel USB. 3. Ventilace Zabraňuje přehřátí tiskárny. Do blízkosti ventilačních otvorů neumísťujte žádné předměty. 4. Ovládací panel Zde připojíte síťový kabel, kabel síťového rozhraní nebo kabel pro rozhraní USB. 12

13 Základní popis tiskárny Vnitřní část AST003S 1. zažehlovací jednotka Zažehluje obrázek na papír. Zobrazí-li se na displeji panelu "Vyjm. zažeh. jed.", vyměňte zažehlovací jednotku. Podrobné informace o výměně této jednotky získáte od prodejního nebo servisního zástupce. 2. Toner Zobrazí-li se na displeji panelu "Doplň toner", vyměňte tonerou kazetu. 3. Duplexní jednotka Umožňuje tisk na obě strany papíru. 13

14 Základní popis tiskárny Ovládací panel 1. Displej Zobrazuje aktuální stav tiskárny a chybová hlášení. 2. Tlačítko [Reset úlohy] Pokud je tiskárna spuštěna, zrušíte tohoto tlačítka veškeré probíhající tiskové úlohy. 3. Online indikátor/tlačítko [Online] Ukazuje, zda je zařízení online nebo offline. Stisknutím tlačítka se zařízení přepíná mezi stavy online a offline. Ve stavu online zařízení může přijímat data a indikátor je rozsvícen. Ve stavu offline zařízení nemůže přijímat data a indikátor nesvítí. Stisknutím tlačítka během jakéhokoliv režimu vrátí zařízení na výchozí displej. 4. Tlačítko [Natažení stránky] Je-li tiskárna offline, stisknutím tohoto tlačítka vytisknete všechna data ponechaná ve vstupní vyrovnávací paměti. Pomocí tohoto tlačítka můžete vytisknout z tiskárny data přijatá ve stavu online, když formát nebo typ papíru neodpovídají aktuálně nastavenému formátu nebo typu. 5. Tlačítko [Menu] Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny. 6. Indikátor napájení Svítí, když je přívod proudu do tiskárny zapnut. Je zhasnut, když je zapnut pohotovostní režim nebo když je tiskárna v režimu spořiče energie. 7. Indikátor chyby Bliká nebo svítí, kdykoli dojde k chybě tiskárny. Svítí-li indikátor červeně, postupujte podle hlášení zobrazeném na ovládacím panelu. 8. indikátor příjmu dat Bliká, když tiskárna přijímá data. Svítí, když jsou připravena data pro tisk. 9. Tlačítko [Escape] Stisknutím tohoto tlačítka se tiskárna přepne do předcházejícího stavu zobrazení displeje. 10. Tlačítko [ Enter] Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nebo uplatníte nastavení pro přechod na následující krok. 14

15 Základní popis tiskárny 11. Tlačítka [ ] [ ] Pomocí těchto tlačítek se zvyšují nebo snižují zobrazené hodnoty během provádění nastavení. Přidržením urychlíte posun hodnot a zvyšované nebo snižované hodnoty se budou zobrazovat v intervalu po 10 krocích. 15

16 Základní popis tiskárny Volitelné příslušenství V této části jsou uvedeny názvy a funkce hlavního doplňkového příslušenství. Vnější doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnější doplňkové příslušenství. AST005S 1. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR4000 pro urovnání výtisků. 2. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR841 pro urovnání výtisků. 3. Vnější zásobník Zde vystupuje potištěný papír. 4. Velkokapacitní zásobník (LCT) Pojme listů papíru. 5. Rozšiřovací jednotka Je připojena k LCT a pojme listů papíru formátu B4 JIS nebo 8 1 / 2 " 11". 6. Finisher SR4000 Obsahuje funkci pro sešití uprostřed kopií a skládá je do brožur. *1: Horní zásobník finišeru *2: Posuvný zásobník finišeru *3: Zásobník brožur finišeru 7. Finisher SR841 Třídí, stohuje, sešívá a děruje výtisky. *4: Posuvný zásobník finišeru *5: Horní zásobník finišeru 8. Vkladač Vkládá krycí a prokládací listy do výtisků. 9. Jednotka zásobníku papíru A3/11" 17" Pomocí této jednotky můžete doplňovat do zásobníku 1 papír formátu A3 nebo 11" 17". 16

17 Základní popis tiskárny 10. Připojovací jednotka pro LCT Připojuje LCT k tiskárně. Vnitřní doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnitřní doplňkové příslušenství. Karta rozhraní IEEE 1284 Připojuje kabel IEEE Jednotka rozhraní IEEE b Umožňuje instalaci bezdrátového rozhraní LAN. Karta Gigabit Ethernet Umožňuje komunikaci s 1000 BASE-TX. Před připojením karty Gigabit Ethernet vyjměte ze zařízení porty pro Ethernet a USB. Pokud chcete instalovat jednotku, obraťte se na prodejního nebo servisního zástupce. 17

18 Nastavení Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 G _0.0 Copyright

19 Nastavení Umístění tiskárny Je třeba, aby elektrická zásuvka byla v blízkosti zařízení a aby byla snadno přístupná, tzn. aby ji bylo možné v případě nouze snadno odpojit. Zařízení připojujte jen ke zdroji napájení popsanému v této příručce. Nepoužívejte elektrickou zásuvku, ke které je připojeno více spotřebičů. Napájecí kabel nesmíte poškodit, ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Nepokládejte na něj těžké předměty, netahejte jej násilně a neohýbejte více, než je potřeba. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Dodávaná sada napájecích kabelů je určena pouze pro použití s tímto výrobkem a nesmí být použita se žádným jiným elektrickým zařízením nebo spotřebičem. Nepoužívejte s tímto zařízením jiný napájecí kabel. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Se zástrčkou nemanipulujte, máte-li vlhké ruce. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zařízení uchovávejte v místě s optimálními podmínkami okolního prostředí. Používání zařízení v prostředí, jehož podmínky jsou mimo doporučený rozsah vlhkosti a teploty, může vést k riziku požáru. V okolí zástrčky nesmí být prach. Nahromaděný prach může způsobit nebezpečí požáru. Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. Jinak může dojít k jeho pádu a poranění osob. Pokud zařízení používáte v uzavřeném prostoru, zajistěte průběžné větrání. Prostor požadovaný pro instalaci Zajistěte kolem tiskárny odpovídající prostor. Tento prostor je nutný pro používání tiskárny. Doporučené (nebo minimální) požadavky na prostor jsou následující: AST100S A: 10 cm (4 palce) nebo více B: 5 cm (2 palce) nebo více C: 4 cm (1,6 palce) nebo více D: 70 cm (27,6 palce) nebo více Povolený a doporučený rozsah teplot a vlhkosti: 19

20 Nastavení AST101S AST102S Zařízení musí být v rovině v rozmezí 5 mm, 0,2 palce, a to jak ve směru zepředu dozadu, tak i zleva doprava. Chcete-li se vyhnout možnému hromadění ozónu, umístěte toto zařízení do velké a dobře větrané místnosti s hodnotou výměny vzduchu větší než 30 m 3 za hodinu na jednu osobu. Budete-li zařízení používat dlouhodobě v omezeném prostoru s nedostatečným větráním, můžete ucítit zvláštní zápach. Pro udržení dobrých podmínek na pracovišti doporučujeme dobré větrání. Neumísťujte zařízení do míst, kde působí: přímé sluneční světlo nebo silné světlo prach a nečistota ze vzduchu korozivní plyny vlhkost extrémní teploty (vysoké nebo nízké) klimatizace nebo zvlhčovač vzduchu časté silné vibrace elektromagnetické pole z blízko umístěného elektronického zařízení 20

21 Nastavení Instalace tonerové kazety Použitý toner nebo tonerové kazety nelikvidujte spalováním. Tonerový prášek se může při kontaktu s otevřeným ohněm vznítit. Použité tonerové kazety likvidujte podle místních předpisů. Toner (použitý i nepoužitý) a tonerovou kazetu uložte mimo dosah dětí. V případě vdechnutí toneru nebo použitého toneru vykloktejte velkým množstvím vody a přemístěte se do prostředí s čistým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí toneru nebo použitého toneru do očí ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc Dojde-li k požití toneru nebo použitého toneru, nařeďte vypitím velkého množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při uvolňování uvíznutého papíru nebo při výměně toneru zamezte kontaktu toneru s oblečením a s kůží. V případě, že se kůže dostane do styku s tonerem, omyjte důkladně postiženou část mýdlem a vodou. Dostane-li se toner na váš oděv, opláchněte chladnou vodou. Působením teplé vody se toner dostane do tkaniny a potom může být nemožné odstranit vzniklou skvrnu. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Neotevírejte tonerové kazety násilím. Toner se tak může dostat ven, znečistit váš oděv a ruce a může dojít i k jeho neúmyslnému požití. Nevystavuje tonerové kazety dlouhodobě působení světla. Pokud tak učiníte, toner se znehodnotí a může dojít ke snížení kvality tisku. Neodstraňujte vnitřní kryt tonerové kazety. 1. Otevřete přední kryt zařízení. AST016S 21

22 Nastavení 2. Vyjměte z krabice novou tonerovou kazetu. AST103S 3. Držte kazetu v horizontální poloze a poté jí pětkrát až šestkrát zatřeste, aniž byste odstranili vnější kryt. AST104S 4. Odstraňte vnější kryt. AST105S 5. Vytáhněte páku směrem k vám, aby byla v poloze 90. AST106S 22

23 Nastavení 6. Zasuňte tonerovou kazetu. Zatlačte ji tak, aby se zelená páčka zaklapnula. AST107S 7. Vraťte páku pod tonerovou kazetou do původní polohy. AST108S 8. Zavřete přední kryt zařízení. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Tonerové kazety dodávané k tiskárně umožňují vytisknout přibližně stran. Tento počet byl dosažen při tisku A4 5% listů, ale skutečný počet stran se bude lišit v závislosti na typu papíru, formátu, obsahu a nastavení tiskárny. Na tonerové kazety se nevztahuje záruka. Dojde-li však k potížím, obraťte se na prodejnu, kde byly zakoupeny. Nezapadne-li tonerová kazeta do své polohy, povytáhněte jej směrem k sobě, pootočte o doprava a opět jek zasuňte. Nevkládejte ani nevyjímejte tonerovou kazetu častěji, než je nutné; může dojít k úniku toneru. 23

24 Nastavení Vkládání papíru Vkládání papíru do zásobníku pro papír. Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník) Následující postup vysvětluje vkládání papíru do zásobníku 1. Zásobníky papíru jsou výrobcem navrženy tak, aby do nich bylo možné umístit následující typy papíru: Výchozí nastavení Zásobník 1: A4 Zásobník 1: / 2 Dojde-li ke spotřebování papíru vloženého do pravé části zásobníku 1, papír z levé části se automaticky přesune doprava. Při přesunování papíru se objeví hlášení s pokynem, abyste vyčkali. Během této doby nevytahujte zásobník. U pravého stohu srovnejte pravý okraj papíru s pravým okrajem zásobníku. U levého stohu srovnejte levý okraj papíru s levým okrajem zásobníku. Zásobník 1 používá papír A4 nebo / 2. Chcete-li vložit jiný papír než A4 nebo / 2, obraťte se na servisního zástupce. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS051S 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. Vytažený celý zásobník 24

25 Nastavení ANS052S Vytažená levá část zásobníku ANS053S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Papír můžete vkládat i během tisku ze zásobníku 1. Během tisku můžete vytáhnout levou část zásobníku. Vkládání papíru do zásobníků 2 a 3 V následujícím kroku je vysvětlen postup pro vkládání papíru do zásobníků 2 a 3. Do zásobníků 2 a 3 lze vkládat různé formáty papíru podle nastavení boční a koncové přepážky. Ověřte, že okraje papíru na pravé straně jsou srovnané. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS054S 25

26 Nastavení 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. ANS055S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Zásobník pojme až 550 listů. 26

27 Nastavení Zapnutí napájení Při manipulaci s napájecí šňůrou mějte ruce suché, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Hlavní vypínač Hlavní spínač (vpředu vlevo) Nastavení spínače do pohotovostního režimu Zařízení je tak v pohotovostním režimu. ponechává indikátor na ovládacím panelu zhasnutý. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla v elektrické zásuvce řádně zasunutá. Když připojujete nebo odpojujete napájecí zástrčku, přepněte napájení do pohotovostního režimu Nepřepínejte do pohotovostního režimu okamžitě po zapnutí hlavního spínače. Může tak dojít k poškození pevného disku nebo paměti a k nesprávné funkci. 1. Odklopte kryt spínače a ověřte, že je spínač v pohotovostním režimu. 2. Zapněte napájení. AST018S Rozsvítí se indikátor napájení na ovládacím panelu. AST017S Nepoužíváte-li zařízení po určitou dobu, dojde k automatickému přechodu do úsporného režimu. 27

28 Nastavení Volba jazyka displeje V následujícím je vysvětlen postup pro nastavení jazyka na displeji. Na displeji se zobrazí hlášení volby jazyka. Chcete-li pro jazyk displeje používat angličtinu, následující postup není třeba provádět. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Jazyk]. 3. Stiskněte tlačítko [ Enter]. CS AST009S Na displeji se objeví následující hlášení: 4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ], dokud se nezobrazí jazyk, který požadujete. 5. Stiskněte tlačítko [ Enter]. Vyčkejte 2 vteřiny. Zobrazí se obrazovka [Menu]. 28

29 Nastavení 6. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. Výchozím nastavením je angličtina. 29

30 Nastavení Zkušební tisk Následuje vysvětlení postupu zkušebního tisku konfigurační stránky. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Sezn./Test.tisk ] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Zobrazí se nabídka pro výběr obsahu zkušebního tisku. 3. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Konfig. str.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Objeví se následující hlášení a vytiskne se konfigurační stránka. 4. Zkontrolujte doplňky. 5. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. 30

31 Nastavení Proveďte testovací tisk pro ověření, že tiskárna pracuje správně. Testovací tisk prověřuje pouze funkci tiskárny, nikoli připojení k počítači. Není-li tisk v pořádku, zkontrolujte obsah chybového hlášení na displeji, proveďte požadované kroky a znovu opakujte testovací tisk. Pro podrobnosti ke konfigurační stránce viz. "Interpretace konfigurační stránky" v Softwarové příručce. 31

32 Připojení tiskárny Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 G _0.0 Copyright

33 Připojení tiskárny Připojení do sítě V následujícím kroku je vysvětlen postup pro připojení tiskárny k počítači přes síť. Před připojením kabelu 10BASE- T nebo 100BASE-TX k ethernetovému portu tiskárny proveďte potřebnou úpravu a připravte síťová zařízení. Další možností je doplňková gigabitová ethernetová karta podporující 1000BASE-T, která je k dispozici. Použijte stíněný ethernetový kabel. Nestíněné kabely vytvářejí elektromagnetickou interferenci, která způsobuje nesprávnou funkci. Ethernetový kabel není dodáván spolu s touto tiskárnou. Vyberte kabel podle síťového prostředí. 1. Připojte feritové jádro na konci ethernetového kabelu směrem k tiskárně a poté připojte druhé feritové jádro přibližně 10 cm (4 palce) (1) od tohoto jádra se dvěma smyčkami, jak je znázorněno. AQU130S 2. Připojte ethernetový kabel k portu sítě Ethernet. AST012S 3. Druhý konec kabelu připojte k síti tiskárny, například k rozbočovači. Následujte stejný postup pro gigabitový ethernetový kabel. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. Podrobnosti k nastavení síťového prostředí najdete v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 33

34 Připojení tiskárny Význam LED indikátorů Pro standardní port sítě Ethernet AQV563S 1. Zelená: Svítí, když je tiskárna správně připojena k síti. 2. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. Vypne se, když 10BASE-T není používán. Pro kartu Gigabit Ethernet AQU060S 1. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. 2. Zelená: svítí během používání 10BASE-T. 3. Zelený a žlutý indikátor svítí, když je používán 1000BASE-T. 34

35 Připojení tiskárny Připojení USB Kabel USB2.0 není dodáván. Opatřete si kabel, který je vhodný pro počítač, který používáte. Připojení USB není možné pod Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x a Mac OS X. Windows Me podporuje rychlosti USB1.1. Připojení USB s počítačem Macintosh je možné pouze přes USB port tiskárny. 1. Připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB. ASU201S Pokud je připojena karta Gigabit Ethernet, připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB na kartě. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. 2. Druhý konec s plochým konektorem připojte do zařízení, jako je rozhraní USB v počítači nebo do rozbočovače USB. Podrobnosti k nastavení tisku přes rozhraní USB jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 35

36 Připojení tiskárny Paralelní připojení Paralelní kabel rozhraní není s tiskárnou dodáván. Paralelní připojení tiskárny je standardní obousměrné rozhraní, které vyžaduje standardní 36kolíkový paralelní kabel vyhovující normě IEEE 1284 a paralelní port na hostitelském počítači. Používejte stíněný kabel rozhraní. Nestíněné kabely mohou být zdrojem elektromagnetické interference, která může způsobit nesprávnou funkci. Jmenovité napětí paralelního portu počítače: DC 5 V (max.) 1. Vypněte tiskárnu a počítač. 2. Připojte kabel ke konektoru rozhraní karty rozhraní IEEE AST013S 3. Druhý konec paralelního kabelu připojte pevně k paralelnímu portu počítače. Kabel zajistěte. Podrobnosti k nastavení tisku při paralelním spojení jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení desky rozhraní IEEE 1284 se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 36

37 Konfigurace Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 G _0.0 Copyright

38 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet Proveďte následující síťové nastavení podle síťového rozhraní, které používáte. Můžete použít SmartDeviceMonitor for Admin nebo webový prohlížeč pro nastavení související s IP adresou v TCP/IP prostředí. Následující tabulka ukazuje nastavení ovládacího panelu a jejich výchozí hodnoty. Tyto položky se zobrazují v menu [Host.rozhr.]. Název nastavení Hodnota DHCP: On Nastavení IPv4 Nastavení IPv6 Typ rámce (NW) Adresa IPv4: Maska podsítě: Adresa brány: Bezstavové nas.: Aktivní Aut. výběr IPv4: Aktivní IPv6: Neaktivní Aktiv. protokol Rychl. Ethernet Typ LAN NetWare: Aktivní SMB: Aktivní AppleTalk: Aktivní Aut. výběr Ethernet Nakonfigurujte tiskárnu pro síť pomocí ovládacího panelu. Je-li použito DHCP, potom se adresa IP, maska podsítě a adresa brány nastaví automaticky. Toto nastavení proveďte jen v případě nutnosti. Viz. Softwarová příručka. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 38

39 Konfigurace 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktiv. protokol] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte protokol sítě a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte mezi [Aktivní] nebo [Neaktivní] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Případné další protokoly nastavte stejným způsobem. Vyberte [Neaktivní] pro nepoužívané protokoly. Zapněte IPv4 pro použití čistého prostředí IPv4 sítě NetWare 5/5.1, NetWare 6/ Stiskněte tlačítko [Escape], dokud se obrazovka nevrátí na menu [Nastavení sítě]. 8. Používáte-li IPv4, přiřaďte tiskárně adresu IPv4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro výběr [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresu IP tiskárny získáte od správce sítě. 9. Pro zadání IP adresy stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Adresa IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Používáte-li IPv4, přiřaďte také masku podsítě a adresu brány. 39

40 Konfigurace 10. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zadání adresy a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko [ Enter]. Tímto způsobem zadejte masku podsítě a adresu brány. Nenastavujte jako IP adresu " ". 11. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 12. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy Používáte-li tuto tiskárnu v prostředí DHCP, vyberte [DHCP] po provedení tohoto postupu. Je-li vybráno [DHCP], nemůžete provést nastavení pro IP adresu a adresu brány Informace o nastavení sítě získáte u správce sítě. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 40

41 Konfigurace 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresa bude zjištěna tiskárnou. Výchozí nastavení je [Zapnuto]. 7. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 8. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Nastavení sítě pro použití Netware Pokud používáte NetWare, vyberte typ rámce pro NetWare. V případě potřeby vyberte jednu z níže uvedených položek. Aut. výběr Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Normálně použijte výchozí nastavení ("Aut. výběr"). Při prvním výběru "Aut. výběr" bude přijat typ rámce zjištěný tiskárnou. Může-li vaše síť použít více než dva typy rámce, tiskárna nemusí vybrat správný typ rámce při výběru "Aut. výběr". V takovém případě vyberte příslušný typ rámce. 41

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků WARNING a CAUTION...6 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Jak číst tuto příručku...8 Symboly...8 Popis specifikovaného modelu...9 Instalace

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...6 Příručky k této tiskárně...8 Jak číst tuto příručku...9 Symboly...9 Popis specifikovaného modelu...10 Instalace

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více