Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Jabloňová 564/43, Liberec 12 IČ: Telefony: , , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Iva Havlenová Předkládá: Mgr. Iva Havlenová Přispěli: PaedDr. Jan Prchal, Ing. Miloš Miler, Karel Šubrt, Mgr. Draga Schwertnerová, Mgr. Hana Mandíková, Jana Klabíková V Liberci Mgr. Iva Havlenová ředitelka školy Ve školské radě projednáno a schváleno dne

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 Právní forma příspěvková organizace Identifikační číslo Adresa Jabloňová 564/43, Liberec 12 Kraj Liberecký Zřizovatel školy Statutární město Liberec Adresa zřizovatele nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 Ředitel školy Mgr. Iva Havlenová Statutární zástupce ředitele PaedDr. Jan Prchal Vedoucí školní jídelny Karel Šubrt Datum zařazení do sítě škol 1. ledna 1998 Školská rada 1. ledna 2006 Členové školské rady JUDr. Eva Trsová PaedDr. Jan Prchal Robert Volák Telefon škola , škola Webové stránky Telefon školní jídelna

3 školní jídelna Přehled součástí Základní škola IZO Kapacita 480 Školní družina IZO Kapacita 190 Školní jídelna IZO Kapacita 500 Základní umělecká škola IZO Kapacita 400 Občanská sdružení SRPDŠ Eurytmie Carola Vzdělávací program Harmonická škola od Zaměření školy Rozšířená výuka hudební výchovy

4 II. ORGANIZACE STUDIA Naše škola je plně organizovanou základní školou, která se od roku 1989/90 specializuje na rozšířenou výuku hudební výchovy (RVHV). K zajištění nástrojové výuky je součástí školy základní umělecká škola. V každém ročníku je jedna třída bez specializace, do které chodí žáci ze spádové oblasti Staré Pavlovice a část Růžodolu. Paralelní třídu v ročníku se specializací na RVHV mají možnost navštěvovat žáci z celého Liberce. Ke škole je dobré autobusové spojení, které je navíc před začátkem vyučování zajištěno přímou linkou s Fügnerovy ulice přímo před budovu školy. Rozšířená výuka hudební výchovy Program výuky rozšířené hudební výchovy poskytuje žákům možnost všestranného hudebního rozvoje, který nelze realizovat na jiném typu školy, než je náš model spojení ZŠ a ZUŠ. Žáci tříd s RVHV (rozšířenou výukou hudební výchovy) mají po celou dobu školní docházky tříhodinovou dotaci hudební výchovy (zdarma), v jejímž rámci je obsažena jak běžně koncipovaná HV, tak předmět hudební nauka ZUŠ. Díky našemu učebnímu programu se žáci hlouběji seznámí s vývojem hudební kultury a historií populární hudby a jazzu to vše důsledně na bázi praktického muzicírování. Při výuce je důsledně uplatňován činnostní přístup a zájemci mají možnost hrát v různých souborech dokonce si je mohou i sami vytvořit. Každý žák třídy s RVHV se stává žákem ZUŠ a má možnost hrát na jeden i více nástrojů. Program výuky RVHV byl v minulosti kladně hodnocen našimi i zahraničními institucemi a byl zahrnut do hudebního programu UNESCO. Školní vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j.2007/1 Školní rok 2013/2014 Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků 31504/ Náš školní vzdělávací program HARMONICKÁ ŠKOLA vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Cílem naší školy je vybavit žáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi, postoji, zdravým sebevědomím, schopností sebehodnocení a připravit ho na budoucí život, ve kterém bude schopen komunikovat, pracovat a žít. V programu se orientujeme na žáka, respektujeme jeho individuální možnosti. Naším přáním je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

5 I v letošním roce byl školní vzdělávací plán zhodnocen za zvládnutý, jak po stránce obsahové, tak po stránce naplnění klíčových kompetencí i mezipředmětových vztahů. Stále s ním pracujeme jako s otevřeným systémem, nacházíme i některé problémy a snažíme se jej obohacovat o další poznatky (poslední revize - září 2013.) Volitelné předměty Sportovní hry 3. ročník Dopravní výchova 4. ročník Cvičení z českého jazyka 4., 5. ročník Cvičení z matematiky 5. ročník Ekologický seminář 6. ročník Přírodovědný seminář 7. ročník Německý jazyk 7.ročník Přírodovědný seminář 8. ročník Informatika 9. ročník Seminář ze společensko-vědních předmětů 9. ročník Základy administrativy 9.ročník Technické činnosti, domácnost 9. ročník Nepovinné předměty Nepovinné předměty Nepovinné předměty Počet žáků Individuální logopedická péče 16 Přípravný zpěv 74 Sborový zpěv Karolka 75 Sborový zpěv Carola 83 Lidová muzika 8 Celkem 256 Průměr 58,99

6 Zájmové kroužky Zájmové kroužky Zájmové kroužky Počet žáků Angličtina 1. ročník 33 Angličtina 2. ročník 15 Baseball 22 Florbal 15 Klávesové nástroje 7 Míčové hry 28 ŠD Gymnastika 30 ŠD Keramika 45 ŠD Mažoretky 27 ŠD Pohybové hry 23 ŠD Vaření 17 ŠD Výtvarný 29 Zumba 30 Celkem 321 Průměr 73,96 III. ZABEZPEČENÍ PROVOZU Škola je postavena v sídlištní zástavbě a obklopena rozsáhlou oplocenou zahradou, která je využívána jak k výuce, tak i k relaxaci žáků. Okna učeben jsou směřována převážně do klidné části zahrady. V současné době se počtem žáků blížíme k maximální naplněnosti kapacity školy, proto jsme v letošním roce zažádali o navýšení kapacity o 60 míst. V tomto školním roce jsme měli 19 kmenových tříd. Některé z kmenových učeben jsou zároveň používány i jako odborné učebny (přírodopis, fyzika, zeměpis), další odborné učebny jsou samostatné učebny informatiky, hudební výchovy, cvičná kuchyňka, dílny, jazykové učebny. V odpoledních hodinách je většina učeben i některé kabinety využívána pro výuku ZUŠ.

7 Technické zabezpečení Učebny ZŠ a ZUŠ jsou vybaveny 9 interaktivními tabulemi, další učebny počítači a dataprojektory. Obě počítačové učebny jsou připojeny na internet a mají dataprojektor. Připojení na internet je možné v celé budově školy pomocí wifi sítě. Počítači jsou vybavené i kabinety, případně mají učitelé k dispozici notebooky. Pravidelně jsou doplňovány učební pomůcky, učebnice a učební texty. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelnými lavicemi, a židlemi. Naší snahou do budoucích let je i obnovit celkové zařízení tříd novým nábytkem. Na velmi vysoké úrovni je i vybavení hudebními nástroji pro výuku ZUŠ. Odborné učebny Druh odborné učebny Maximální kapacita Fyzika 30 Ano Přírodopis 30 Ano Zeměpis 30 Ano Výtvarná výchova 30 Ne Hudebna 1. stupně 30 Ne Hudebna 2. stupně 30 Ne Informatika I. 15 Ne Informatika II. 24 Ne Jazyková učebna I. 24 Ne Jazyková učebna II. 10 Ne Cvičná kuchyňka 16 Ne Dílny 12 Ne Aula 50 Ne Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapac ita tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně , ,

8 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Počty zaměstnanců učitelé ZŠ vychovatelé ŠD učitelé ZUŠ provozní zaměstnanci Počet pracovníků Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Poř.čís. pracovní zařazení úvazek kvalifikace délka praxe 1. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 0,68 NŠ, Čj, Aj uč.ii.st. 1,00 Čj, Hv ředitelka školy 1,00 Rj,Ov uč.ii.st. 1,00 Čj., OV 4 6. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, SPUCH uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 0,82 M, CH uč.ii. st. 1,00 VV 3.st uč.ii. st. 1,00 Čj, D uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 1,00 F, Základy techniky uč.i.st. 1,00 I.st.ZŠ, SPUCH, Aj uč.ii.st. 1,00 M, F zást.řed.šk.pro 1,00 Ing. TU Liberec, ped. 27 ZŠ min. 16. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, Tv uč. II.st. 0,82 Aj st.zk uč.i.st. 1,00 Čj., Hv uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, Hv uč.ii.st. 1,00 Aj, Rj uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 1,00 Nj, Ov uč.ii.st. 1,00 Rj, Tv uč.i.st. 1,00 NŠ, Vv uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ Uč.II.st. 1,00 Aj,Ma vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 ved.vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD 6

9 30. vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD vychovat.šd 0,50 vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD 35 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru (ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 3/2 4/4 7/7 8/7 3/3 25/23 nesplňuje 1/1 1/1 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD případně ŠK) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 6/6 nesplňuje Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost celkově (k ) Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 25,32 1,0 Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 2 1 školní metodik prevence 2 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Přehled aprobovanosti výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % , Celkem 1. stupeň

10 2. stupeň Vyučovací předměty celkem hodin Ú % P % O % N % Český jazyk Anglický jazyk , ,7 Německý jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova ,7 2 33,3 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova ,6 5 71,4 Tělesná výchova ,5 6 37,5 Ekologie Přírodovědný seminář Základy administrativy Informatika Technické činnosti Notační program Celkem 2. stupeň

11 Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Kvalifikace pedagogického sboru je vysoká., ale vzhledem k tomu, že Pedagogická fakulta TU v Liberec je zaměřena především na obory humanitního zaměření, nedaří se nám odborně obsazovat některé přírodovědné předměty. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Z uvedené tabulky vyplývá, že pedagogický sbor je stabilizovaný. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků O další vzdělávání je mezi členy pedagogického sboru zájem, vybírají dle plánu dalšího vzdělávání z nabídek CVLK, NIDV, ekologických center i dalších příležitostných nabídek. Využívají i proškolování celého učitelského sboru v rámci projektů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků Pořadatel Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 UK, Filosofická fakulta, Praha Studium k prohlubování odborné kvalifikace Druh studia Počet pracovníků Pořadatel Matematika činnostně 3. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 4. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 6. ročník 1 Tvořivá škola, Brno

12 Matematika činnostně 7. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 8. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Školení pracovníků pro vyhlášku 50/78Sb. 2 Elektroinspekta Školení BOZP 32 D. Křehlíková ICT ve výuce na ZŠ 3 Tvořivá škola, Brno Bakaláři podzimní sběr dat 2 Služby školám, Ml. Boleslav Kázeňské problémy ve školní třídě 3 NIDV Liberec Logopedické školení - 3x 1 SPC, Liberec Zabezpečení výuky žáků se spec. vzd.potřebami 1 SPC, Liberec Letní škola hudební výchovy 4 SHV ČR, Liberec Individuální výchovný program 1 NIDV Liberec Kurz kritického myšlení 1 Kritické myšlení Poruchy autistického spektra 1 Univerz. Palackého, Olomouc Prezentační a interaktivní technika při výuce fyziky 1 Disk, Boskovice Notační program Sibelius 7 2 Fraus, Plzeň Motivation is the key to learning 1 Oxford University Press,Praha Tearching english:primary schools 1 Oxford Unniversity Press,Praha HV (pohybová výchova) PhDr. E. Jenčková 1 E. Jenčková Nový občanský zákoník 3 KÚ Liberec Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 43,72 57,14 Počet pedagogických pracovníků 31,03 43,50 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických , ,- pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických , ,- pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy 1.282, ,- pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků 1.481, ,- Počet vychovatelek ŠD 5,5 5,48 Průměrná výše měsíční mzdy vychovatelek , ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy 759, ,- vychovatelek

13 V. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ Počty žáků k Pracoviště Celkový počet Z toho Celkový Z toho ve speciálních Individuálně tříd speciálních počet žáků třídách integrovaných Základní škola Celkem Zápis žáků pro školní rok 2014/2015 Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2014/2015 Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 2 nehodnocen 8 - z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. - - Přehled výchovných opatření Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy

14 Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Výuka cizích jazyků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj a pod. upraveno po ročnících AJ AJ AJ AJ AJ 50 NJ AJ 41 NJ AJ 27 NJ 27 VII. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY Na dobré úrovni je spolupráce se zákonnými zástupci žáků, za kterou všem patří velké poděkování Při škole pracuje SRPDŠ, do něhož jsou voleni zástupci všech tříd. Výbor SRPDŠ se schází jednou za šest týdnů, jsou zde projednávány aktuální události školy, náměty z rodičovského pléna, finanční záležitosti. Členové výboru se aktivně zapojují do dění školy. Nabízíme i příležitosti k neformálnímu setkávání se zákonnými zástupci žáků, jako jsou např.interní večírky, vánoční koncert v DFXŠ, školní ples, jarní Jabloňová fest. Správním orgánem školy je Školská rada, která byla ustanovena Schvaluje zásadní dokumenty školy, jinak příliš do činnosti školy nezasahuje. Odborová organizace má 3 členy, projednává s vedením školy návrhy odměn, osobních příplatků, plán dovolených a další, které ukládá Zákoník práce. Dále úzce spolupracujeme s: Magistrátem města Liberce Krajským úřadem Libereckého kraje Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci

15 Speciálně pedagogickými centry dle potřeby, velmi dobrá je spolupráce se SPC v Turnově, které je zaměřeno na práci s dětmi s autismem Střediskem výchovné péče v Liberci Městskou policií (přednášková činnost) Policií ČR Oddělením sociální a právní ochrany dětí MML Úřadem práce Člověkem v tísni Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci - v letošním roce jsme zažádali o prodloužení možnosti být fakultní školou (praxe studentů PF ) Organizacemi zajišťující ekologickou výchovu Ekocentrum Střevlík, SEV Divizna, ZOO Liberec, Divadlem F. X. Šaldy PKO Liberec Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Divadlem F. X. Šaldy Severočeským muzeem Oblastní galerií AŠSK Charitativními organizacemi (Život dětem, diakonie Broumov) Vzdělávacími organizacemi CVLK, NIDV a dalšími Při škole pracují tři občanská sdružení. SRPDŠ sdružuje rodiče všech žáků školy, jeho rada se schází zhruba jednou za šest týdnů s vedením školy k řešení aktuálních otázek ze života školy. EURYTMIE jejím posláním je podpora všech aktivit v oblasti hudební a estetické. Sdružení velmi úspěšně spolupracuje i s rodičovskou veřejností, úspěšně navazuje kontakty i se sponzory. CAROLA sdružení nejmladší, založené na podporu pěveckých sborů Carola a Karolka. Kromě výše uvedených činnosti podávají sdružení projekty na dotace určené pro občanská sdružení. Dotace jsou využívány především na zahraniční kontakty, pořádání koncertní činnosti a materiálového vybavení. Spolupráce s PF Technické univerzity v Liberci Nadále je naše škola fakultní školou PF TU Liberec. Na základě požadavků pracovnic Centra praktické přípravy PF zajišťujeme průběžné a souvislé praxe studentů. Učitelé působí jako cviční učitelé, u řady dalších se studenti účastní náslechů v rámci úvodní pedagogické praxe.

16 Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci proběhlo ve škole několik metodických akcí pro učitele hudební výchovy. O hlavních prázdninách se uskutečnil již 14. ročník Letní dílny hudební výchovy, kterého se zúčastnilo 98 pedagogů z celé republiky. VIII. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Školní družina Školní družina pracovala v šesti odděleních pod vedením vychovatelek.kapacita školní družiny byla naplněna. Všichni žáci školní družiny byli řádně přihlášeni. Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování. Každé oddělení ŠD mělo vypracováno plány akcí pro školní rok 2013/14, které byly zpestřením navíc. Podle úspěšnosti akcí se některé opakují každoročně. Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí výchovy, to je výtvarné, dramatické, hudební a pohybové.. ŠD se celoročně podílela na výzdobě školy a její prezentaci. V rámci ŠD mohlyděti navštěvovat zájmové kroužky (mažoretky, keramika, výtvarná výchova, sportovní, vaření, gymnastika) vedené vychovatelkami. Jako každý rok i v roce 2013/14 působila Kineziologická poradna pod vedením vychovatelky Klabíkové. Tato poradna pomáhala řešit problémy jak z oblasti vzdělávání, tak i chování našich žáků. Přehled akcí školní družiny ve školním roce 2013/14: září: pomoc novým žákům z prvních tříd zařadit se do provozu ŠD. říjen: Drakiáda (pouštění draků), hallowenské rejdění soutěž o nejhezčí masku, účast na výtvarné soutěži Barevný podzim (práce dětí byly vystaveny v OC Koruna a OC Plaza) listopad: Týden se sudoku o nejzdatnějšího luštitele sudoku prosinec: Čertíci a čertice diskotéka v maskách, spaní ve škole (žáci 4.B), vánoční besídky s rozdáváním dárků (nové hry a hračky pro potřebu ŠD) leden: výroba dárečků k zápisu do prvních tříd únor: turnaj v piškvorkách březen: závody větrných vozítek duben: čarodějnický rej v maskách (soutěže, opékání klobás) květen: škola v přírodě Borovice, výroba drobných dárečků na Jabloňová-fest červen: výroba dárečků na Jabloňová-fest, vystoupení kroužku mažoretek v Lidových sadech a na florbalovém klání ve škole, vystoupení gymnastického kroužku pro rodiče, zakončení školního roku ŠD a zájmových kroužků v cukrárně

17 Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly rozvíjet dětem jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné vztahy, ale také pomáhaly jako doprovodný dozor při školních akcích. Vedoucí vychovatelka Klabíková Jana Soutěže 2013 /2014 Okresní kola: Jméno: Místo: Anglický jazyk Helena Žáryová 5. Michael Polívka 11. Pythagoriáda 1. stupeň Eva Brestovanská 3. Marek Cimbál 3. Pythagoriáda 2. stupeň Matěj Jurák 5. Michael Polívka 5. Matematika Ema Tomanová 3. Chemická olympiáda František Jurák 7. Kateřina Klimešová 8. Matematický klokan Cvrček Ondřej Toman 10. Klokánek Eva Brestovanská 9. Benjamín Ema Tomanová 14. Kadet František Jurák 5. Genius logicus Jméno Národní kolo Mezinárodní kolo František Jurák Kolo bez měření času: 100% úspěšnost: Daniel Brugovský 3. A Jiřina Kodýtková 4. B Adéla Šafaříková 6. A Michal Valenta 6. B

18 Kromě toho probíhala školní kola Pythagoriády, Matematického klokana, Přírodovědného klokana, Astronomické olympiády, anglické a dějepisné olympiády. O umístění našich žáků v hudebních soutěžích hovoří podrobněji zpráva o ZUŠ Sportovní úspěchy Slovánek Cup 1. místo: kopaná 1. ročník Okresní finále v Mc Donalds cupu 2. místo: kopaná ročník Liberecká školní liga v miniházené místo: házená ročník Během školního roku se uskutečnila řada akcí pro žáky - viz minimální preventivní program, k těm opravdu zdařilým určitě patří škola v přírodě. Škola v přírodě Borovice V letošním školním roce se podařilo realizovat pobyt dětí ve Škole v přírodě. Rekreační středisko Lites v Borovici u Mnichova Hradiště nabízí nejen příjemné prostředí s dobrou stravou, učebnami, tělocvičnou a bazénem, ale hlavně možnost pobytu v krásné přírodě. Kromě učení si děti dostatečně užily pohybu venku. Od ranních rozcviček, přes hry a soutěže až po stopovanou, která vedla údolím potoka Zábrdky. Děti měly možnost v rámci výuky pozorovat různé přírodniny, ale také sledovat všechny odstíny zelené barvy ve sluncem prozářené jarní přírodě. Vzhledem k tomu, že se tento první ročník Školy v přírodě vydařil, nezbývá než věřit, že bude následovat další. Třeba vznikne nová tradice a budeme do Školy v přírodě jezdit pravidelně každý rok. Zpracovala: Jana Loudová Environmentální výchova Environmentální výchova je důležitou součástí našeho školního vzdělávacího plánu, propojuje všechny oblasti výuky. V průběhu školního roku probíhali jednodenní či vícedenní exkurze a pobyty, kde žáci poznávali své okolí z nejrůznějších oblastí. Prozkoumávali nejen geologické, botanické, zoologické, ale i historické a kulturní stopy našeho regionu. Nadále velice úzce spolupracujeme s organizacemi jako je DIVIZNA, EKOKOM, SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, STŘEVLÍK.. V letošním roce se první stupeň zapojil do celoročního projektu Krajina nejkrásnější učebnice II.

19 Již tradičně se také žáci účastnili ekologického pobytu na Hubertce. Kde se také něco dozvěděli o důležitosti třídění surovin a následného zpracování. Stále také pracujeme na projektu Na Zelenou a řešíme dopravní situaci před školou. Veškeré akce nemají jen poznávací charakter, ale jsou i o vzájemné toleranci, pomoci a komunikaci. Výlety jsou žáky velice kladně kvitovány a pomáhají při stmelování kolektivu. I nadále je škola zapojena do sítě M.R.K.E.V. a také do sběru a recyklaci odpadu. Na školních chodbách jsou zavedeny koše na tříděný odpad i s plakáty cesty odpadů. 1x týdně se koná sběr PET láhví, víček, hliníku a baterií, suchého pečiva. 3x ročně se koná sběr papíru. Environmentální výchova je velice úzce spjata s minimálním preventivním programem. Zpracovala: Mgr. Draga Schwertnerová IX. ORGANIZACE PORADENSKÝCH SLUŽEB Ve škole pracuje poradenské pracoviště složené ze 2 výchovných poradkyň, 2 metodiček rizikového chování, speciální pedagožky a logopedky.. Tento tým vzájemně spolupracuje a řeší společně případné problémy. Rodičům nabízí konzultace v daných konzultačních hodinách a kdykoli po telefonické dohodě. Tyto služby jsou ze strany rodičů využívány minimálně. Kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Asistent Logoped pedagoga Ne Ano/1 Ano/1 Ano/1 Ne Ne Výchovné poradenství Na naší škole pracují dvě výchovné poradkyně. Na začátku školního roku vypracovaly plán práce na celý školní rok a stanovily konzultační hodiny pro rodiče, žáky i učitele, ve kterých pak během roku poskytovaly potřebné informace. Vycházejícím žákům nabídly pomoc v oblasti volby povolání, žáci navštívili IPS Úřadu práce a rovněž veletrh vzdělávání Educa. V letošním školním roce probíhaly na středních školách v Libereckém kraji u maturitních oborů jednotné přijímací zkoušky. Z 27 vycházejících žáků se 24 žáků umístilo na střední školy na maturitní obory a 3 na učební obory SOU. Škola letos pokračovala v projektu Volím správnou kariéru zaměřeného na volbu povolání. Proběhlo testování všech žáků 8. a 9. a zájemců o testování ze 7. tříd. Pro žáky 8.A a chlapce z 9.A byl určen projekt Tech Up (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji).

20 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a s žáky mimořádně nadanými V péči výchovné poradkyně bylo 73 žáků. Většinou se jednalo o žáky se specifickými poruchami učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Na začátku i během školního roku jsou vyučující ve třídě informování třídními učiteli o všech problémových žácích ve třídě. Učitelé pak při své práci zohledňují specifické potřeby těchto žáků. Během školního roku bylo dalších 15 žáků z 1. stupně doporučeno k vyšetření v PPP v Liberci s podezřením na poruchy učení. Ve školním roce 2013/2014 bylo 19 dětí v péči logopedky. Talentovaní žáci své znalosti, schopnosti a dovednosti rozvíjejí zapojením do soutěží a olympiád MŠMT. V konkrétních případech umožňujeme talentovaným žákům zavést individuální plán. Individuální přístup učitelů je věnován zaostávajícím žákům formou doučování, metodou prodlouženého výkladu, zadáváním procvičovacích a opakovacích úkolů. Slušné výsledky dosahujeme tam, kde rodiče mají zájem o prospěch svých dětí a se školou spolupracují. V letošním školním roce byli integrováni celkem 3 žáci, od druhého pololetí 4 žáci, kterým byla věnována zvýšená péče. V 7. ročníku je dlouhodobě integrována žákyně s těžkým tělesným postižením. Její integrace probíhá úspěšně i díky velmi dobré spolupráci s rodiči. Zpracovala Mgr. Hana Mandíková Minimální preventivní program Cílem minimálního preventivního programu je komplexní výchova, která klade důraz na hodnoty člověka, uspořádání životních priorit a vlastní zodpovědnost. Snažíme se rozšiřovat vědomosti žáků a tím posilovat odolnost vůči škodlivým vlivům či odolávat tlaku vrstevnických skupin. Tyto cíle se nám daří naplňovat nejen díky učebním plánům, ale i dalšími aktivitami pomocí besed, aktivního učení, pobytových a poznávacích výletů. Minimální preventivní program se prolíná v předmětech prvouky, vlastivědy, občanské výuky, rodinné výchovy, ekologického semináře, dějepisu, přírodopisu, chemie, tělesné výchovy, jazyků. V letošním roce se nám kromě běžného výukového plánu opět podařilo zorganizovat zajímavou besedu s paní Martou Kottovou (židovka, která přežila holocaust), která nám přibližuje nejen historické události holocaustu, ale upozorňuje tak na dnešní nebezpečí hrozby extremismu. Na tuto besedu navazovala exkurze těchto tříd do Terezína, kde kromě běžné prohlídky památníku líčila své osobní prožitky i paní Kottová.

21 Pro žáky 6. tříd pořádáme besedu na téma dospívání a sexualita, pro druhý stupeň protidrogový program dramatizace románu R. Johna Memento (ve spolupráci s uměleckou organizací Rajcha). V rámci I. stupně probíhá prevence sociálně patologických jevů hlavně na základě výukového plánu prvouky, vlastivědy a tělesné výchovy tzv. zdravé tělo. Žáci se setkávají pravidelně s tématy šikana, setkání s nebezpečnou osobou, nebezpečí poranění infikovanými látkami. Součástí prevence je i bezpečné chování na silnicích Besip. I. stupeň se pravidelně účastní besed Zdravý zoubek, které pomáhají si uvědomovat důležitost správné a pravidelné ústní hygieny. V programu je již zahrnuta i oblíbená akce Týden zdravé svačiny. V letošním roce jsme pořádali besedu nejen pro žáky, ale i rodiče s autorem knihy Hustej internet. Rodiče tak mohli diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti nad problematikou a nebezpečím sociálních sítí. Zajímavé bylo také divadelní představení s morálními tématy Strážílkové -jak se naučit nebát. Velice oblíbeným programem u dětí je Hasík besedy a ukázky hasičů. V rámci akce pro širokou veřejnost - Jabloňová fest se kromě oslavy Dnedětí pořádala opět charitativní sbírka na podporu vzdělání školou adoptovaného černouška a pomoc ohroženým dětem. Také probíhají strukturované třídnické hodiny, kde se řeší události a problémy žáků předešlých dní. V letošním roce se již bohužel nemůžeme opírat o pomoc školního psychologa, který byl velkým pomocníkem nejen pro žáky, ale i učitele a rodiče. Nadále pokračují schůzky školního parlamentu a paní ředitelky a volba povolání pro 8. a 9. třídy. Musíme podotknout, že se nám v letošním roce problémy zatím vyhýbají. V menší míře řešíme problematiku kouření (mimo školu). Přikládáme to i díky specializaci naší školy, kdy žáci mají spoustu různých volnočasových aktivit hudební aktivity, koncerty, fotbalové, florbalové a basebalové turnaje, poznávací výlety, pobyty Aktivity: I. stupeň -Beseda - Hustej internet -Zdravý zoubek -Hasík -Helpík -Projekt -Týden zdravé svačiny -Divadelní představení Pernštejn Přemyslovci -Divadelní představení Strážilkové -Jabloňová fest -Vítání jara - Mimořádné události, krizové situace (povodně, požár, doprava, napadení, tísňové linky, nebezpečí doma a venku) - vánoční besídky - návštěva divadel, knihoven - mimořádné události požární poplach 1.A -beseda s policií ČR

22 1.B -beseda s policií ČR -hasiči- den otevřených dveří Růžodol 1.C -beseda s policií ČR 2.A -chování ke psům nácvik -návštěva psího útulku Archa sponzorování, venčení - objevování Prahy 3.A -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) -výlet orientace v přírodě noční pochod, bezpečné ohniště, zvířata a rostliny v přírodě 3.B -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) - noc v muzeu 4.A -divadlo Biblické příběhy -exkurze v muzeu -exkurze Střední průmyslové textilní školy -Praha Planetárium 4.B -exkurze Střední průmyslové textilní školy -Praha Planetárium -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) 5.B -výprava za betlémy do Kryštofova údolí II.stupeň - v rámci OV, RV, VZ průběžně celoročně řešeny krizové situace, šikana, rasismus, drogy, mezilidské vztahy - návštěva divadel a knihoven - mimořádné události požární poplach - projektový den krizové situace, první pomoc -Jabloňová fest -Divadelní představení Pernštejn Přemyslovci -dramatizace románu Memento -8.a 9.třídy beseda o holocaustu s paní Martou Kottovou, návštěva Terezína Zpracovala: Mgr. Draga Schwertnerová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010 (na základě Zák.564/90 6 odst.3, ve znění pozdějších předpisů) Část I. Základní charakteristika školy. a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : IČO: 65642350, DIČ:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace Sídlo: Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12, IČO: 65642350 482 725 220, 482 726 538 Fax: 482 725 223, e-mail: zs21@volny.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více