Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Jabloňová 564/43, Liberec 12 IČ: Telefony: , , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Iva Havlenová Předkládá: Mgr. Iva Havlenová Přispěli: PaedDr. Jan Prchal, Ing. Miloš Miler, Karel Šubrt, Mgr. Draga Schwertnerová, Mgr. Hana Mandíková, Jana Klabíková V Liberci Mgr. Iva Havlenová ředitelka školy Ve školské radě projednáno a schváleno dne

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 Právní forma příspěvková organizace Identifikační číslo Adresa Jabloňová 564/43, Liberec 12 Kraj Liberecký Zřizovatel školy Statutární město Liberec Adresa zřizovatele nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 Ředitel školy Mgr. Iva Havlenová Statutární zástupce ředitele PaedDr. Jan Prchal Vedoucí školní jídelny Karel Šubrt Datum zařazení do sítě škol 1. ledna 1998 Školská rada 1. ledna 2006 Členové školské rady JUDr. Eva Trsová PaedDr. Jan Prchal Robert Volák Telefon škola , škola Webové stránky Telefon školní jídelna

3 školní jídelna Přehled součástí Základní škola IZO Kapacita 480 Školní družina IZO Kapacita 190 Školní jídelna IZO Kapacita 500 Základní umělecká škola IZO Kapacita 400 Občanská sdružení SRPDŠ Eurytmie Carola Vzdělávací program Harmonická škola od Zaměření školy Rozšířená výuka hudební výchovy

4 II. ORGANIZACE STUDIA Naše škola je plně organizovanou základní školou, která se od roku 1989/90 specializuje na rozšířenou výuku hudební výchovy (RVHV). K zajištění nástrojové výuky je součástí školy základní umělecká škola. V každém ročníku je jedna třída bez specializace, do které chodí žáci ze spádové oblasti Staré Pavlovice a část Růžodolu. Paralelní třídu v ročníku se specializací na RVHV mají možnost navštěvovat žáci z celého Liberce. Ke škole je dobré autobusové spojení, které je navíc před začátkem vyučování zajištěno přímou linkou s Fügnerovy ulice přímo před budovu školy. Rozšířená výuka hudební výchovy Program výuky rozšířené hudební výchovy poskytuje žákům možnost všestranného hudebního rozvoje, který nelze realizovat na jiném typu školy, než je náš model spojení ZŠ a ZUŠ. Žáci tříd s RVHV (rozšířenou výukou hudební výchovy) mají po celou dobu školní docházky tříhodinovou dotaci hudební výchovy (zdarma), v jejímž rámci je obsažena jak běžně koncipovaná HV, tak předmět hudební nauka ZUŠ. Díky našemu učebnímu programu se žáci hlouběji seznámí s vývojem hudební kultury a historií populární hudby a jazzu to vše důsledně na bázi praktického muzicírování. Při výuce je důsledně uplatňován činnostní přístup a zájemci mají možnost hrát v různých souborech dokonce si je mohou i sami vytvořit. Každý žák třídy s RVHV se stává žákem ZUŠ a má možnost hrát na jeden i více nástrojů. Program výuky RVHV byl v minulosti kladně hodnocen našimi i zahraničními institucemi a byl zahrnut do hudebního programu UNESCO. Školní vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j.2007/1 Školní rok 2013/2014 Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků 31504/ Náš školní vzdělávací program HARMONICKÁ ŠKOLA vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Cílem naší školy je vybavit žáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi, postoji, zdravým sebevědomím, schopností sebehodnocení a připravit ho na budoucí život, ve kterém bude schopen komunikovat, pracovat a žít. V programu se orientujeme na žáka, respektujeme jeho individuální možnosti. Naším přáním je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

5 I v letošním roce byl školní vzdělávací plán zhodnocen za zvládnutý, jak po stránce obsahové, tak po stránce naplnění klíčových kompetencí i mezipředmětových vztahů. Stále s ním pracujeme jako s otevřeným systémem, nacházíme i některé problémy a snažíme se jej obohacovat o další poznatky (poslední revize - září 2013.) Volitelné předměty Sportovní hry 3. ročník Dopravní výchova 4. ročník Cvičení z českého jazyka 4., 5. ročník Cvičení z matematiky 5. ročník Ekologický seminář 6. ročník Přírodovědný seminář 7. ročník Německý jazyk 7.ročník Přírodovědný seminář 8. ročník Informatika 9. ročník Seminář ze společensko-vědních předmětů 9. ročník Základy administrativy 9.ročník Technické činnosti, domácnost 9. ročník Nepovinné předměty Nepovinné předměty Nepovinné předměty Počet žáků Individuální logopedická péče 16 Přípravný zpěv 74 Sborový zpěv Karolka 75 Sborový zpěv Carola 83 Lidová muzika 8 Celkem 256 Průměr 58,99

6 Zájmové kroužky Zájmové kroužky Zájmové kroužky Počet žáků Angličtina 1. ročník 33 Angličtina 2. ročník 15 Baseball 22 Florbal 15 Klávesové nástroje 7 Míčové hry 28 ŠD Gymnastika 30 ŠD Keramika 45 ŠD Mažoretky 27 ŠD Pohybové hry 23 ŠD Vaření 17 ŠD Výtvarný 29 Zumba 30 Celkem 321 Průměr 73,96 III. ZABEZPEČENÍ PROVOZU Škola je postavena v sídlištní zástavbě a obklopena rozsáhlou oplocenou zahradou, která je využívána jak k výuce, tak i k relaxaci žáků. Okna učeben jsou směřována převážně do klidné části zahrady. V současné době se počtem žáků blížíme k maximální naplněnosti kapacity školy, proto jsme v letošním roce zažádali o navýšení kapacity o 60 míst. V tomto školním roce jsme měli 19 kmenových tříd. Některé z kmenových učeben jsou zároveň používány i jako odborné učebny (přírodopis, fyzika, zeměpis), další odborné učebny jsou samostatné učebny informatiky, hudební výchovy, cvičná kuchyňka, dílny, jazykové učebny. V odpoledních hodinách je většina učeben i některé kabinety využívána pro výuku ZUŠ.

7 Technické zabezpečení Učebny ZŠ a ZUŠ jsou vybaveny 9 interaktivními tabulemi, další učebny počítači a dataprojektory. Obě počítačové učebny jsou připojeny na internet a mají dataprojektor. Připojení na internet je možné v celé budově školy pomocí wifi sítě. Počítači jsou vybavené i kabinety, případně mají učitelé k dispozici notebooky. Pravidelně jsou doplňovány učební pomůcky, učebnice a učební texty. Všechny učebny jsou vybaveny stavitelnými lavicemi, a židlemi. Naší snahou do budoucích let je i obnovit celkové zařízení tříd novým nábytkem. Na velmi vysoké úrovni je i vybavení hudebními nástroji pro výuku ZUŠ. Odborné učebny Druh odborné učebny Maximální kapacita Fyzika 30 Ano Přírodopis 30 Ano Zeměpis 30 Ano Výtvarná výchova 30 Ne Hudebna 1. stupně 30 Ne Hudebna 2. stupně 30 Ne Informatika I. 15 Ne Informatika II. 24 Ne Jazyková učebna I. 24 Ne Jazyková učebna II. 10 Ne Cvičná kuchyňka 16 Ne Dílny 12 Ne Aula 50 Ne Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Poznámka Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k ) kapac ita tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně , ,

8 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Počty zaměstnanců učitelé ZŠ vychovatelé ŠD učitelé ZUŠ provozní zaměstnanci Počet pracovníků Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Poř.čís. pracovní zařazení úvazek kvalifikace délka praxe 1. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 0,68 NŠ, Čj, Aj uč.ii.st. 1,00 Čj, Hv ředitelka školy 1,00 Rj,Ov uč.ii.st. 1,00 Čj., OV 4 6. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, SPUCH uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 0,82 M, CH uč.ii. st. 1,00 VV 3.st uč.ii. st. 1,00 Čj, D uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 1,00 F, Základy techniky uč.i.st. 1,00 I.st.ZŠ, SPUCH, Aj uč.ii.st. 1,00 M, F zást.řed.šk.pro 1,00 Ing. TU Liberec, ped. 27 ZŠ min. 16. uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, Tv uč. II.st. 0,82 Aj st.zk uč.i.st. 1,00 Čj., Hv uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ, Hv uč.ii.st. 1,00 Aj, Rj uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ uč.ii.st. 1,00 Nj, Ov uč.ii.st. 1,00 Rj, Tv uč.i.st. 1,00 NŠ, Vv uč.i.st. 1,00 I.st. ZŠ Uč.II.st. 1,00 Aj,Ma vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 ved.vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD 6

9 30. vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD vychovat.šd 0,50 vychovatelka ŠD vychovat.šd 1,00 vychovatelka ŠD 35 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru (ZŠ) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 3/2 4/4 7/7 8/7 3/3 25/23 nesplňuje 1/1 1/1 Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD případně ŠK) Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 6/6 nesplňuje Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost celkově (k ) Z toho specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 25,32 1,0 Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 2 1 školní metodik prevence 2 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Přehled aprobovanosti výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % , Celkem 1. stupeň

10 2. stupeň Vyučovací předměty celkem hodin Ú % P % O % N % Český jazyk Anglický jazyk , ,7 Německý jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova ,7 2 33,3 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova ,6 5 71,4 Tělesná výchova ,5 6 37,5 Ekologie Přírodovědný seminář Základy administrativy Informatika Technické činnosti Notační program Celkem 2. stupeň

11 Vysvětlivky: N nevyhovující Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět) O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy) P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) Ve škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor. Kvalifikace pedagogického sboru je vysoká., ale vzhledem k tomu, že Pedagogická fakulta TU v Liberec je zaměřena především na obory humanitního zaměření, nedaří se nám odborně obsazovat některé přírodovědné předměty. Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Nastoupili Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Z uvedené tabulky vyplývá, že pedagogický sbor je stabilizovaný. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků O další vzdělávání je mezi členy pedagogického sboru zájem, vybírají dle plánu dalšího vzdělávání z nabídek CVLK, NIDV, ekologických center i dalších příležitostných nabídek. Využívají i proškolování celého učitelského sboru v rámci projektů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků Pořadatel Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 UK, Filosofická fakulta, Praha Studium k prohlubování odborné kvalifikace Druh studia Počet pracovníků Pořadatel Matematika činnostně 3. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 4. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 6. ročník 1 Tvořivá škola, Brno

12 Matematika činnostně 7. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Matematika činnostně 8. ročník 1 Tvořivá škola, Brno Školení pracovníků pro vyhlášku 50/78Sb. 2 Elektroinspekta Školení BOZP 32 D. Křehlíková ICT ve výuce na ZŠ 3 Tvořivá škola, Brno Bakaláři podzimní sběr dat 2 Služby školám, Ml. Boleslav Kázeňské problémy ve školní třídě 3 NIDV Liberec Logopedické školení - 3x 1 SPC, Liberec Zabezpečení výuky žáků se spec. vzd.potřebami 1 SPC, Liberec Letní škola hudební výchovy 4 SHV ČR, Liberec Individuální výchovný program 1 NIDV Liberec Kurz kritického myšlení 1 Kritické myšlení Poruchy autistického spektra 1 Univerz. Palackého, Olomouc Prezentační a interaktivní technika při výuce fyziky 1 Disk, Boskovice Notační program Sibelius 7 2 Fraus, Plzeň Motivation is the key to learning 1 Oxford University Press,Praha Tearching english:primary schools 1 Oxford Unniversity Press,Praha HV (pohybová výchova) PhDr. E. Jenčková 1 E. Jenčková Nový občanský zákoník 3 KÚ Liberec Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 43,72 57,14 Počet pedagogických pracovníků 31,03 43,50 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických , ,- pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických , ,- pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy 1.282, ,- pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků 1.481, ,- Počet vychovatelek ŠD 5,5 5,48 Průměrná výše měsíční mzdy vychovatelek , ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy 759, ,- vychovatelek

13 V. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ Počty žáků k Pracoviště Celkový počet Z toho Celkový Z toho ve speciálních Individuálně tříd speciálních počet žáků třídách integrovaných Základní škola Celkem Zápis žáků pro školní rok 2014/2015 Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2014/2015 Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 4 2 nehodnocen 8 - z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. - - Přehled výchovných opatření Pololetí Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele PŘŠ pochvala ředitele školy DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy

14 Počty zameškaných hodin (v součtu za I. a II. pololetí) Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8. leté gym. 6. leté gym. 4. leté gym. SOŠ obory s mat. SOU obory s mat. SOU OU Neumístěn Celkem Výuka cizích jazyků (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj a pod. upraveno po ročnících AJ AJ AJ AJ AJ 50 NJ AJ 41 NJ AJ 27 NJ 27 VII. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY Na dobré úrovni je spolupráce se zákonnými zástupci žáků, za kterou všem patří velké poděkování Při škole pracuje SRPDŠ, do něhož jsou voleni zástupci všech tříd. Výbor SRPDŠ se schází jednou za šest týdnů, jsou zde projednávány aktuální události školy, náměty z rodičovského pléna, finanční záležitosti. Členové výboru se aktivně zapojují do dění školy. Nabízíme i příležitosti k neformálnímu setkávání se zákonnými zástupci žáků, jako jsou např.interní večírky, vánoční koncert v DFXŠ, školní ples, jarní Jabloňová fest. Správním orgánem školy je Školská rada, která byla ustanovena Schvaluje zásadní dokumenty školy, jinak příliš do činnosti školy nezasahuje. Odborová organizace má 3 členy, projednává s vedením školy návrhy odměn, osobních příplatků, plán dovolených a další, které ukládá Zákoník práce. Dále úzce spolupracujeme s: Magistrátem města Liberce Krajským úřadem Libereckého kraje Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci

15 Speciálně pedagogickými centry dle potřeby, velmi dobrá je spolupráce se SPC v Turnově, které je zaměřeno na práci s dětmi s autismem Střediskem výchovné péče v Liberci Městskou policií (přednášková činnost) Policií ČR Oddělením sociální a právní ochrany dětí MML Úřadem práce Člověkem v tísni Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci - v letošním roce jsme zažádali o prodloužení možnosti být fakultní školou (praxe studentů PF ) Organizacemi zajišťující ekologickou výchovu Ekocentrum Střevlík, SEV Divizna, ZOO Liberec, Divadlem F. X. Šaldy PKO Liberec Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Divadlem F. X. Šaldy Severočeským muzeem Oblastní galerií AŠSK Charitativními organizacemi (Život dětem, diakonie Broumov) Vzdělávacími organizacemi CVLK, NIDV a dalšími Při škole pracují tři občanská sdružení. SRPDŠ sdružuje rodiče všech žáků školy, jeho rada se schází zhruba jednou za šest týdnů s vedením školy k řešení aktuálních otázek ze života školy. EURYTMIE jejím posláním je podpora všech aktivit v oblasti hudební a estetické. Sdružení velmi úspěšně spolupracuje i s rodičovskou veřejností, úspěšně navazuje kontakty i se sponzory. CAROLA sdružení nejmladší, založené na podporu pěveckých sborů Carola a Karolka. Kromě výše uvedených činnosti podávají sdružení projekty na dotace určené pro občanská sdružení. Dotace jsou využívány především na zahraniční kontakty, pořádání koncertní činnosti a materiálového vybavení. Spolupráce s PF Technické univerzity v Liberci Nadále je naše škola fakultní školou PF TU Liberec. Na základě požadavků pracovnic Centra praktické přípravy PF zajišťujeme průběžné a souvislé praxe studentů. Učitelé působí jako cviční učitelé, u řady dalších se studenti účastní náslechů v rámci úvodní pedagogické praxe.

16 Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Liberci proběhlo ve škole několik metodických akcí pro učitele hudební výchovy. O hlavních prázdninách se uskutečnil již 14. ročník Letní dílny hudební výchovy, kterého se zúčastnilo 98 pedagogů z celé republiky. VIII. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Školní družina Školní družina pracovala v šesti odděleních pod vedením vychovatelek.kapacita školní družiny byla naplněna. Všichni žáci školní družiny byli řádně přihlášeni. Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování. Každé oddělení ŠD mělo vypracováno plány akcí pro školní rok 2013/14, které byly zpestřením navíc. Podle úspěšnosti akcí se některé opakují každoročně. Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí výchovy, to je výtvarné, dramatické, hudební a pohybové.. ŠD se celoročně podílela na výzdobě školy a její prezentaci. V rámci ŠD mohlyděti navštěvovat zájmové kroužky (mažoretky, keramika, výtvarná výchova, sportovní, vaření, gymnastika) vedené vychovatelkami. Jako každý rok i v roce 2013/14 působila Kineziologická poradna pod vedením vychovatelky Klabíkové. Tato poradna pomáhala řešit problémy jak z oblasti vzdělávání, tak i chování našich žáků. Přehled akcí školní družiny ve školním roce 2013/14: září: pomoc novým žákům z prvních tříd zařadit se do provozu ŠD. říjen: Drakiáda (pouštění draků), hallowenské rejdění soutěž o nejhezčí masku, účast na výtvarné soutěži Barevný podzim (práce dětí byly vystaveny v OC Koruna a OC Plaza) listopad: Týden se sudoku o nejzdatnějšího luštitele sudoku prosinec: Čertíci a čertice diskotéka v maskách, spaní ve škole (žáci 4.B), vánoční besídky s rozdáváním dárků (nové hry a hračky pro potřebu ŠD) leden: výroba dárečků k zápisu do prvních tříd únor: turnaj v piškvorkách březen: závody větrných vozítek duben: čarodějnický rej v maskách (soutěže, opékání klobás) květen: škola v přírodě Borovice, výroba drobných dárečků na Jabloňová-fest červen: výroba dárečků na Jabloňová-fest, vystoupení kroužku mažoretek v Lidových sadech a na florbalovém klání ve škole, vystoupení gymnastického kroužku pro rodiče, zakončení školního roku ŠD a zájmových kroužků v cukrárně

17 Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly rozvíjet dětem jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné vztahy, ale také pomáhaly jako doprovodný dozor při školních akcích. Vedoucí vychovatelka Klabíková Jana Soutěže 2013 /2014 Okresní kola: Jméno: Místo: Anglický jazyk Helena Žáryová 5. Michael Polívka 11. Pythagoriáda 1. stupeň Eva Brestovanská 3. Marek Cimbál 3. Pythagoriáda 2. stupeň Matěj Jurák 5. Michael Polívka 5. Matematika Ema Tomanová 3. Chemická olympiáda František Jurák 7. Kateřina Klimešová 8. Matematický klokan Cvrček Ondřej Toman 10. Klokánek Eva Brestovanská 9. Benjamín Ema Tomanová 14. Kadet František Jurák 5. Genius logicus Jméno Národní kolo Mezinárodní kolo František Jurák Kolo bez měření času: 100% úspěšnost: Daniel Brugovský 3. A Jiřina Kodýtková 4. B Adéla Šafaříková 6. A Michal Valenta 6. B

18 Kromě toho probíhala školní kola Pythagoriády, Matematického klokana, Přírodovědného klokana, Astronomické olympiády, anglické a dějepisné olympiády. O umístění našich žáků v hudebních soutěžích hovoří podrobněji zpráva o ZUŠ Sportovní úspěchy Slovánek Cup 1. místo: kopaná 1. ročník Okresní finále v Mc Donalds cupu 2. místo: kopaná ročník Liberecká školní liga v miniházené místo: házená ročník Během školního roku se uskutečnila řada akcí pro žáky - viz minimální preventivní program, k těm opravdu zdařilým určitě patří škola v přírodě. Škola v přírodě Borovice V letošním školním roce se podařilo realizovat pobyt dětí ve Škole v přírodě. Rekreační středisko Lites v Borovici u Mnichova Hradiště nabízí nejen příjemné prostředí s dobrou stravou, učebnami, tělocvičnou a bazénem, ale hlavně možnost pobytu v krásné přírodě. Kromě učení si děti dostatečně užily pohybu venku. Od ranních rozcviček, přes hry a soutěže až po stopovanou, která vedla údolím potoka Zábrdky. Děti měly možnost v rámci výuky pozorovat různé přírodniny, ale také sledovat všechny odstíny zelené barvy ve sluncem prozářené jarní přírodě. Vzhledem k tomu, že se tento první ročník Školy v přírodě vydařil, nezbývá než věřit, že bude následovat další. Třeba vznikne nová tradice a budeme do Školy v přírodě jezdit pravidelně každý rok. Zpracovala: Jana Loudová Environmentální výchova Environmentální výchova je důležitou součástí našeho školního vzdělávacího plánu, propojuje všechny oblasti výuky. V průběhu školního roku probíhali jednodenní či vícedenní exkurze a pobyty, kde žáci poznávali své okolí z nejrůznějších oblastí. Prozkoumávali nejen geologické, botanické, zoologické, ale i historické a kulturní stopy našeho regionu. Nadále velice úzce spolupracujeme s organizacemi jako je DIVIZNA, EKOKOM, SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, STŘEVLÍK.. V letošním roce se první stupeň zapojil do celoročního projektu Krajina nejkrásnější učebnice II.

19 Již tradičně se také žáci účastnili ekologického pobytu na Hubertce. Kde se také něco dozvěděli o důležitosti třídění surovin a následného zpracování. Stále také pracujeme na projektu Na Zelenou a řešíme dopravní situaci před školou. Veškeré akce nemají jen poznávací charakter, ale jsou i o vzájemné toleranci, pomoci a komunikaci. Výlety jsou žáky velice kladně kvitovány a pomáhají při stmelování kolektivu. I nadále je škola zapojena do sítě M.R.K.E.V. a také do sběru a recyklaci odpadu. Na školních chodbách jsou zavedeny koše na tříděný odpad i s plakáty cesty odpadů. 1x týdně se koná sběr PET láhví, víček, hliníku a baterií, suchého pečiva. 3x ročně se koná sběr papíru. Environmentální výchova je velice úzce spjata s minimálním preventivním programem. Zpracovala: Mgr. Draga Schwertnerová IX. ORGANIZACE PORADENSKÝCH SLUŽEB Ve škole pracuje poradenské pracoviště složené ze 2 výchovných poradkyň, 2 metodiček rizikového chování, speciální pedagožky a logopedky.. Tento tým vzájemně spolupracuje a řeší společně případné problémy. Rodičům nabízí konzultace v daných konzultačních hodinách a kdykoli po telefonické dohodě. Tyto služby jsou ze strany rodičů využívány minimálně. Kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Asistent Logoped pedagoga Ne Ano/1 Ano/1 Ano/1 Ne Ne Výchovné poradenství Na naší škole pracují dvě výchovné poradkyně. Na začátku školního roku vypracovaly plán práce na celý školní rok a stanovily konzultační hodiny pro rodiče, žáky i učitele, ve kterých pak během roku poskytovaly potřebné informace. Vycházejícím žákům nabídly pomoc v oblasti volby povolání, žáci navštívili IPS Úřadu práce a rovněž veletrh vzdělávání Educa. V letošním školním roce probíhaly na středních školách v Libereckém kraji u maturitních oborů jednotné přijímací zkoušky. Z 27 vycházejících žáků se 24 žáků umístilo na střední školy na maturitní obory a 3 na učební obory SOU. Škola letos pokračovala v projektu Volím správnou kariéru zaměřeného na volbu povolání. Proběhlo testování všech žáků 8. a 9. a zájemců o testování ze 7. tříd. Pro žáky 8.A a chlapce z 9.A byl určen projekt Tech Up (Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji).

20 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a s žáky mimořádně nadanými V péči výchovné poradkyně bylo 73 žáků. Většinou se jednalo o žáky se specifickými poruchami učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Na začátku i během školního roku jsou vyučující ve třídě informování třídními učiteli o všech problémových žácích ve třídě. Učitelé pak při své práci zohledňují specifické potřeby těchto žáků. Během školního roku bylo dalších 15 žáků z 1. stupně doporučeno k vyšetření v PPP v Liberci s podezřením na poruchy učení. Ve školním roce 2013/2014 bylo 19 dětí v péči logopedky. Talentovaní žáci své znalosti, schopnosti a dovednosti rozvíjejí zapojením do soutěží a olympiád MŠMT. V konkrétních případech umožňujeme talentovaným žákům zavést individuální plán. Individuální přístup učitelů je věnován zaostávajícím žákům formou doučování, metodou prodlouženého výkladu, zadáváním procvičovacích a opakovacích úkolů. Slušné výsledky dosahujeme tam, kde rodiče mají zájem o prospěch svých dětí a se školou spolupracují. V letošním školním roce byli integrováni celkem 3 žáci, od druhého pololetí 4 žáci, kterým byla věnována zvýšená péče. V 7. ročníku je dlouhodobě integrována žákyně s těžkým tělesným postižením. Její integrace probíhá úspěšně i díky velmi dobré spolupráci s rodiči. Zpracovala Mgr. Hana Mandíková Minimální preventivní program Cílem minimálního preventivního programu je komplexní výchova, která klade důraz na hodnoty člověka, uspořádání životních priorit a vlastní zodpovědnost. Snažíme se rozšiřovat vědomosti žáků a tím posilovat odolnost vůči škodlivým vlivům či odolávat tlaku vrstevnických skupin. Tyto cíle se nám daří naplňovat nejen díky učebním plánům, ale i dalšími aktivitami pomocí besed, aktivního učení, pobytových a poznávacích výletů. Minimální preventivní program se prolíná v předmětech prvouky, vlastivědy, občanské výuky, rodinné výchovy, ekologického semináře, dějepisu, přírodopisu, chemie, tělesné výchovy, jazyků. V letošním roce se nám kromě běžného výukového plánu opět podařilo zorganizovat zajímavou besedu s paní Martou Kottovou (židovka, která přežila holocaust), která nám přibližuje nejen historické události holocaustu, ale upozorňuje tak na dnešní nebezpečí hrozby extremismu. Na tuto besedu navazovala exkurze těchto tříd do Terezína, kde kromě běžné prohlídky památníku líčila své osobní prožitky i paní Kottová.

21 Pro žáky 6. tříd pořádáme besedu na téma dospívání a sexualita, pro druhý stupeň protidrogový program dramatizace románu R. Johna Memento (ve spolupráci s uměleckou organizací Rajcha). V rámci I. stupně probíhá prevence sociálně patologických jevů hlavně na základě výukového plánu prvouky, vlastivědy a tělesné výchovy tzv. zdravé tělo. Žáci se setkávají pravidelně s tématy šikana, setkání s nebezpečnou osobou, nebezpečí poranění infikovanými látkami. Součástí prevence je i bezpečné chování na silnicích Besip. I. stupeň se pravidelně účastní besed Zdravý zoubek, které pomáhají si uvědomovat důležitost správné a pravidelné ústní hygieny. V programu je již zahrnuta i oblíbená akce Týden zdravé svačiny. V letošním roce jsme pořádali besedu nejen pro žáky, ale i rodiče s autorem knihy Hustej internet. Rodiče tak mohli diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti nad problematikou a nebezpečím sociálních sítí. Zajímavé bylo také divadelní představení s morálními tématy Strážílkové -jak se naučit nebát. Velice oblíbeným programem u dětí je Hasík besedy a ukázky hasičů. V rámci akce pro širokou veřejnost - Jabloňová fest se kromě oslavy Dnedětí pořádala opět charitativní sbírka na podporu vzdělání školou adoptovaného černouška a pomoc ohroženým dětem. Také probíhají strukturované třídnické hodiny, kde se řeší události a problémy žáků předešlých dní. V letošním roce se již bohužel nemůžeme opírat o pomoc školního psychologa, který byl velkým pomocníkem nejen pro žáky, ale i učitele a rodiče. Nadále pokračují schůzky školního parlamentu a paní ředitelky a volba povolání pro 8. a 9. třídy. Musíme podotknout, že se nám v letošním roce problémy zatím vyhýbají. V menší míře řešíme problematiku kouření (mimo školu). Přikládáme to i díky specializaci naší školy, kdy žáci mají spoustu různých volnočasových aktivit hudební aktivity, koncerty, fotbalové, florbalové a basebalové turnaje, poznávací výlety, pobyty Aktivity: I. stupeň -Beseda - Hustej internet -Zdravý zoubek -Hasík -Helpík -Projekt -Týden zdravé svačiny -Divadelní představení Pernštejn Přemyslovci -Divadelní představení Strážilkové -Jabloňová fest -Vítání jara - Mimořádné události, krizové situace (povodně, požár, doprava, napadení, tísňové linky, nebezpečí doma a venku) - vánoční besídky - návštěva divadel, knihoven - mimořádné události požární poplach 1.A -beseda s policií ČR

22 1.B -beseda s policií ČR -hasiči- den otevřených dveří Růžodol 1.C -beseda s policií ČR 2.A -chování ke psům nácvik -návštěva psího útulku Archa sponzorování, venčení - objevování Prahy 3.A -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) -výlet orientace v přírodě noční pochod, bezpečné ohniště, zvířata a rostliny v přírodě 3.B -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) - noc v muzeu 4.A -divadlo Biblické příběhy -exkurze v muzeu -exkurze Střední průmyslové textilní školy -Praha Planetárium 4.B -exkurze Střední průmyslové textilní školy -Praha Planetárium -Naivní divadlo O Raškovi (výchova ke sportu) - Až opadá listí z dubu ( návykové látky) 5.B -výprava za betlémy do Kryštofova údolí II.stupeň - v rámci OV, RV, VZ průběžně celoročně řešeny krizové situace, šikana, rasismus, drogy, mezilidské vztahy - návštěva divadel a knihoven - mimořádné události požární poplach - projektový den krizové situace, první pomoc -Jabloňová fest -Divadelní představení Pernštejn Přemyslovci -dramatizace románu Memento -8.a 9.třídy beseda o holocaustu s paní Martou Kottovou, návštěva Terezína Zpracovala: Mgr. Draga Schwertnerová

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-83/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-83/15-L INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-83/15-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Sídlo Jabloňová 564/43, 460

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. září 2012 (na základě Zák. 564/90 00 6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) a) Název školy, právní forma, IČO Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika školy organizace vzdělávání a

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail:zs.mseno@seznam.cz, www.zsmseno.cz 315693140tel,fax:315693140 za školní rok 2011/2012 Vypracovala Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více